Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI


FACULTATEA DE ȘTIINȚE REALE, ECONOMICE ȘI ALE MEDIULUI
CATEDRA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

UTILIZAREA PLATFORMELOR DE TIP WEB 2.0


PENTRU ACHIZIȚIA DE COMPETENȚE DE
COLABORARE
TEZĂ DE MASTER

Autor:
Studenta grupei TIC21M
Ana UZUN
_________________________
(semnătura)

Conducător științific:
Corina NEGARA
Dr., conferențiar universitar
_________________________
(semnătura)

BĂLȚI, 2017
Controlată:
Data _________________
Conducător științific:
Corina NEGARA
dr., conferențiar universitar
_________________________
(semnătura)

Aprobată și recomandată pentru susținere


la ședința Catedrei de Matematică și Informatică
Proces verbal nr. __________ din _______________
Șeful catedrei Eugeniu PLOHOTNIUC
dr., conferențiar universitar
_________________________
(semnătura)
Declarația privind asumarea răspunderii
Subsemnata, declar pe răspundere personală că materialele prezentate în teza de master sunt
rezultatul propriilor cercetări și realizări științifice. Conștientizez că, în caz contrar, urmează, să
suport consecințele în conformitate cu legislația în vigoare.
Uzun Ana
_________________________
(semnătura)

Data _____________________