Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE LECTIE

Prof. înv. primar:Lazăr Alina


PLANIFICAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE

Data: 30.01.2020
Școala Gimnazială Băleşti
Clasa: a IV-a
Aria curriculară: Om si societate
Disciplina: Istorie
Unitatea de învățare: Epoci Istorice. Evenimente,Personalități, Locuri Istorice
Subiectul lecției: Moldova în vremea lui Ştefan cel Mare
Tipul lecției: dobândire de noi cunoştinţe
SCOPUL:
 Receptarea noilor realitaţi existente în Moldova în timpul domniei lui Ştefan cel Mare.
 Cultivarea sentimentului de admiraţie faţă de personalitatea lui Ştefan cel Mare.

Competențe specifice
1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viața familiei, a faptelor prezentate într-o situație de învățare;
1.2. Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice;
1.3. Recunoașterea preocupării oamenilor pentru raportarea la timp și spațiu.

Competențe derivate/ Obiective operaționale


La finalul lecției toți elevii vor fi capabili:
O1. Localizarea/Să localizeze în timp şi spaţiu evenimentele istorice din Moldova în vremea lui Ştefan cel Mare;
O2. Identificarea/Să identifice contextul istoric european în care îşi începe domnia Ştefan cel Mare;
O3. Utilizarea/Să utilizeze informaţii din surse istorice pentru prezentarea personalităţii lui Ştefan cel Mare;
O4. Relatarea/Să relateze despre evenimentele istorice studiate, pe baza unui plan simplu de idei şi folosind termeni de specialitate;
O5. Stabilirea/Să stabilească importanţa domniei lui Ştefan cel Mare;
O6. Participarea/Să participe cu interes la toate activităţile echipei.

.
Strategii didactice:
Metode și procedee: învăţarea prin descoperire, conversaţia, comparaţia, povestirea, explicaţia, problematizarea
Resurse materiale: portretul lui Ştefan cel Mare, hărţi istorice, ecusoane, imagini în Power Point, fişe de lucru, ,,Legende despre
copilărie”, ,,Legenda zidirii Mănăstirii Putna”
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.
Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevului şi aprecieri verbale.
Resurse temporale: 50 minute.
Resurse spatiale: sala de clasa.
Resurse umane: 13 elevi.

Bibliografie
1. Programe şcolare pentru clasa a IV- a, Bucureşti, 2014. Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5003 /02.12.2014.
2. Cleopatra Mihailescu, Tudora Piţilă, Istorie, Editura Aramis, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, 2016.
3. Ştefan Păun, Didactica Istoriei, Editura Corint, Bucureşti, 2007.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE

Nr. Etapele Ob. Conţinutul învăţării Strategii didactice


crt. lecţiei Evaluare
Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor Metode şi Mijloace Forme de
procedee de organizare
învăţământ
Creez condiţiile necesare pentru Elevii își pregătesc Conversația Frontal Observarea
Moment buna desfăşurare a activităţii şi pe bănci rechizitele sistemică a
1. organizatoric pregătesc materialele de lucru. necesare. comportamentului
Notez absenţii. elevului
Captarea atenţiei se face printr-o Elevii raspund la Conversaţia Frontal Aprecieri verbale
ghicitoare: ghicitoare.
Captarea Zice-se c-a fost sub soare Observarea
3. atenţiei Un domn mic, dar numit „Mare” Explicaţia sistematică a
Când pe turci îi învingea, Ghicitoare comportamentului
Mănăstire construia. Individual elevului
(Ştefan cel Mare)

Le voi povesti pe scurt câteva legende


despre copilăria lui Ştefan cel
Mare.(ANEXA 1)

Anunţ titlul lecţiei ,,Moldova în Elevii sunt atenti la Explicaţia


vremea lui Ştefan cel Mare”. Notez explicatiile mele si Flip-chart
Anunţarea titlul lecţiei pe tablă. noteaza titlul
4. obiectivelor În această oră vom afla despre: lectiei. Conversaţia Markere Frontal Observarea
1.Începutul domniei; sistematică a
2.Organizarea ţării; Caiete de Individual comportamentului
3.Luptele pentru apărarea ţării; lucru elevului
4.Sfârşitul şi importanţa domniei lui
Ştefan cel Mare.
Orientez atenţia elevilor asupra unei Aprecieri verbale
hărţi care prezintă Moldova în timpul Răspund la întrebări.
domniei lui Ştefan cel Mare. Le explic
elevilor că teritoriul Moldovei era mult Conversația Laptop
mai vast, cuprinzând şi cele două Fișe de
provincii, Basarabia şi Bucovina. Citesc fragmentul, lucru pentru
Ce ştiţi despre formarea Moldovei ca răspund la întrebări, fiecare
stat? completează tabelul. grupă
De unde vine numele Moldova? Explicația Bilețele
Voi prezenta pe scurt situaţia din
Europa în secolul al XV-lea şi Pe grupe
începutul domniei. Se notează pe tablă
5. Dirijarea şi în caiete prima parte a schemei.
învăţării Cei de la care vom afla despre faptele Jocul didactic
acestui mare domnitor veţi fi voi,
împărţiţi în 3 grupe.
1. ECHIPA PLAIESILOR
(Organizarea ţării);
2. ECHIPA RAZESILOR
(Luptele pentru apărarea Citesc fragmentul Invatarea prin
repartizat şi răspund descoperire Observarea
ţării);
la întrebări. sistematică a
3. ECHIPA STRAJERILOR
(Sfârşitul şi importanţa comportamentului
domniei); elevului
Notează schema în Frontal
caiete.
Se deschid manualele la pagina 6, se Problematizarea
stabileşte pentru fiecare grupă partea Aprecieri verbale
din lecţie pe care o are în studiu, se dă
fiecărei grupe câte o fişă cu întrebări
pentru sintetizarea informaţiilor. Individual
(ANEXA 2)
Să vină unul dintre ,,plăieşii lui Ştefan” Localizează pe hartă.
şi să ne prezinte cum a organizat ţara
Ştefan cel Mare.
Comparatia
Se notează pe tablă şi în caiete a doua
parte a schemei.
Să vină unul dintre ,,răzeşii lui Ştefan”
să ne prezinte luptele purtate pentru
apărarea ţării - se notează pe tablă şi în
caiete a treia parte a schemei .
Trei răzeşi localizează localizează pe
hartă localităţile unde s-au dat cele trei
bătălii. Căutaţi-le şi voi pe harta din
manual!
Vom citi un document istoric care
vorbeşte despre lupta de la Vaslui.
Se citeşte din manual fragmentul din
,,Letopiseţul Ţării Moldovei” de
Grigore Ureche şi se identifică tacticile
de luptă folosite de moldoveni în lupta Un elev va compara
de la Vaslui. tacticile de luptă
Un alt ,,răzeş” va descrie tacticile de folosite în cele două
luptă aşa cum sunt prezentate în lupte.
manual.
Voi prezenta o secvenţă din filmul
,,Ştefan cel Mare, Vaslui-1475”-
reprezentând una din tacticile de luptă
folosite în lupta de la Vaslui- tactica
pârjolirii.

Comparaţi tactica de luptă de la Vaslui


cu cea de la Rovine, din timpul
domniei lui Mircea cel Bătrân. Ascultă şi privesc cu
Să vină unul dintre,,străjerii lui Ştefan” atenţie materialul.
şi să ne spună cum s-a sfârşit domnia şi
pentru ce a rămas în memoria
poporului român.
Se notează pa tablă şi în caiete ultima
parte a schemei.
Se va localiza pe hartă Mănăstirea
Putna.
Voi povesti elevilor ,,Legenda zidirii
Mănăstirii Putna” (ANEXA 3) şi voi
prezenta un material PPS, care va
completa informaţiile despre viaţa
domnitorului.( ctitorii, cetatea de
scaun, scene din lupte).

6. Asigurarea Fiecare grupă primeşte o fişă având ca Completează textul Explicaţia Fişă de Individual Aprecieri verbale
retenţiei şi a sarcină să completeze corespunzător cu cuvintele lucru Frontal
transferului un text lacunar folosind cuvintele potrivite. Conversaţia
potrivite. (ANEXA 4)

7. Încheierea Se fac aprecieri verbale asupra . Conversaţia Frontal Aprecieri verbale


activităţii modului în care activitatea s-a Explicaţia
desfășurat, asupra modului în care
elevii au participat la activitate.
ANEXA 1

LEGENDE DESPRE COPILĂRIE

Naşterea şi copilăria lui Ştefan cel Mare sunt învăluite în fermecătoare legende, deoarece nu s-au păstrat documente ale vremii.
Se zice că Dumnezeu l-a înzestrat cu inteligenţă şi vitejie, pentru a conduce ţara urgisită. Mama lui l-ar fi adus pe lume la
Borzeşti. Ursitoarele i-ar fi prezis, atunci, o viaţă ieşită din comun: să devină domn brav şi vestit în lume, prăpădindu-i pe duşmanii
neamului. Tot ursitoarele i-ar fi pus numele Ştefan iar Tatăl ceresc i-a rânduit un înger păzitor, ca să-l apere de jivine şi duşmani.
Odată, fiind copil, a alunecat în apa Trotuşului, iar doica înspăimântată l-a scos din apă.
- De ce te-ai speriat doică? o întrebă copilul. N-ai văzut cum a venit îngerul păzitor, cu aripi, şi m-a luat în braţe?
Altădată, la 10 ani, ţinea în mâini doi lupi, ca pe un căţel, iar la 15 ani se trântea cu un pui de urs, fără teamă. Îngerul îl păzea.
Avea 12 ani când ucigaşii tatălui său îl urmărea ca să-l omoare. Ştefan s-a ascuns într-o căruţă cu saci, acoperită cu fân.
Urmăritorii scormoneau prin căruţe cu nişte suliţi ascuţite. Din căruţe nu se auzea nici un ţipăt de copil.
După un timp, un căruţaş a văzut că din căruţă picură necontenit sânge. Când a căutat în căruţă a găsit un băiat împuns în şold.
Căruţaşii l-au îngrijit şi l-au ascuns până când au ajuns la Galaţi.
Când Ştefan a ajuns domnitor, l-a căutat pe căruţaş şi l-a răsplătit.
ANEXA 2

ECHIPA PLĂIEŞILOR
Organizarea ţării
Ce s-a dezvoltat în timpul domniei lui Ştefan cel Mare?
Ce a făcut domnitorul pentru a apăra ţara?
Ce biserici şi mănăstiri a ctitorit domnitorul?

ECHIPA RĂZEŞILOR
Luptele pentru apărarea ţării
Ce dorea Ştefan cel Mare?
Cu cine a purtat lupte? Unde?
Care a fost cea mai însemnată bătălie?
Care au fost tacticile de luptă?

ECHIPA STRĂJERILOR
Sfârşitul şi importanţa domniei
Unde a fost înmormântat?
Pentru ce a rămas în memoria poporului?
ANEXA 3

Legenda zidirii Mănăstirii Putna

Tânărul domn Ştefan şi-a pus în gând să ridice o frumoasă mănăstire, loc de închinare şi odihnă veşnică pentru voievod şi familia
sa. Călătorea călare, cu oşteni şi popor mult, ca să caute locul unde meşterii aşteptau să zidească mănăstirea.
Se găsea cu arcaşii săi pe-un deal, unde există şi azi o cruce, aproape de Putna. Dealul se numeşte Dealul Crucii, de unde se
vede, azi, încântătoarea panoramă a văii mănăstirii.
Ştefan-Vodă a tras cu arcul şi, unde a căzut săgeata, hotărî să fie altarul. A pus apoi pe trei dintre cei mai vrednici aprozi de-au
tras şi ei cu arcul. Unde a căzut săgeata unuia, au făcut poarta, iar unde a căzut săgeata celui de-al doilea, s-a ridicat clopotniţa.
Au înălţat biserica până în 1469, iar după doisprezece ani de trudă era isprăvită întreaga mănăstire fortificată, pe care vodă o
umplu cu icoane, vase sfinte şi veşminte scumpe.
Povestea spune că arcul cu care a tras Ştefan cel Mare s-a păstrat mult timp, în turnul de la Putna. Mai târziu, năvălind polonii la
locul sfânt al românilor, au furat arcul şi l-au dus în ţara lor.
ANEXA 4

FIŞĂ DE LUCRU

Completează enunţurile, folosind cuvintele din paranteză:

Ştefan cel Mare a fost domn al ....................... între anii ............................ În timpul domniei s-a ocupat de consolidarea
...................... a ţării şi de apărarea ........................................ Moldovei.
Cel mai aprig duşman al Moldovei era .................................................... La ..........................., Ştefan obţine cea mai importantă
....................... împotriva turcilor.
Pentru faptele sale, Biserica Ortodoxă l-a făcut ..........................................

(Moldovei, internă, independenţei, sfânt, biruinţă, Imperiul Otoman, 1457, 1504, Podu Înalt)