Sunteți pe pagina 1din 10

Cuprins 297

Cuprins

Abrevieri .............................................................................................................................. 5

TITLUL I
INTRODUCERE ÎN DREPTUL TRANSPORTURILOR ............................................ 7
Capitolul I. Despre poziţionarea dreptului transporturilor, ca ramură
de drept, în contextul cadrului legal actual ..................................................................... 7
Secţiunea 1. Impactul reglementărilor din Codul civil român asupra materiei
dreptului transporturilor ................................................................................................. 7
§1. Preliminarii ............................................................................................................ 7
§2. Codul civil român şi schimbările generate de el în sistemul de drept român ........ 8
§3. Dreptul comercial în contextul actual .................................................................... 9
Secţiunea a 2-a. Statutul dreptului transporturilor, ca ramură de drept a
sistemului de drept actual .............................................................................................. 11
§1. Obiectul dreptului transporturilor ........................................................................ 11
§2. Definiţia şi domeniul de reglementare juridică a dreptului transporturilor ......... 19
§3. Subiectele dreptului transporturilor ..................................................................... 19
§4. Natura juridică a activităţii de transport .............................................................. 21
Secţiunea a 3-a. Principiile aplicabile transporturilor ................................................. 23
§1. Principiile aplicabile în materia dreptului transporturilor.................................... 23
§2. Obiectivele principale ale sistemului naţional de transport ................................. 24
Capitolul II. Despre izvoare şi clasificări în materia dreptului transporturilor ........ 26
Secţiunea 1. Izvoarele din materia dreptului transporturilor ....................................... 26
§1. Consideraţii introductive ..................................................................................... 26
§2. Izvoarele dreptului transporturilor - norme juridice interne ................................ 27
§3. Izvoarele dreptului transporturilor - norme juridice internaţionale ..................... 29
Secţiunea a 2-a. Clasificarea transporturilor ............................................................... 35
Capitolul III. Dreptul transporturilor şi alte ramuri de drept .................................... 39
Secţiunea 1. Specificitatea dreptului transporturilor în raport cu alte ramuri ............. 39
§1. Consideraţii generale ........................................................................................... 39
§2. Dreptul transporturilor şi dreptul comercial ........................................................ 40
§3. Dreptul transporturilor şi dreptul civil ................................................................. 41
§4. Dreptul transporturilor şi dreptul internaţional privat ......................................... 45
§5. Dreptul transporturilor şi dreptul internaţional public ......................................... 48
Secţiunea a 2-a. Interferenţe şi conexiuni ale dreptului transporturilor cu alte
ramuri de drept .............................................................................................................. 53
§1. Dreptul transporturilor şi dreptul constituţional .................................................. 53
§2. Dreptul transporturilor şi dreptul administrativ ................................................... 53
§3. Dreptul transporturilor şi dreptul mediului .......................................................... 54
§4. Dreptul transporturilor şi dreptul penal ............................................................... 55
§5. Dreptul transporturilor – dreptul procesual civil şi dreptul procesual penal ....... 56
298 Dreptul transporturilor. Contracte de transport de bunuri

TITLUL II
CONTRACTUL DE TRANSPORT DE BUNURI ÎN REGLEMENTAREA
CODULUI CIVIL ROMÂN ........................................................................................... 57
Capitolul I. Noţiuni generale privind contractul de transport de bunuri .................. 57
Secţiunea 1. Evoluţia reglementărilor în materia contractului de transport de
bunuri ............................................................................................................................ 57
§1. Reglementările din Codul comercial ................................................................... 57
§2. Reglementările din vechiul Cod civil .................................................................. 58
Secţiunea a 2-a. Reglementarea actuală a contractului de transport de bunuri ........... 58
Capitolul II. Definiţia şi natura juridică a contractului de transport......................... 60
Secţiunea 1. Definiţia contractului de transport de bunuri ........................................... 60
Secţiunea a 2-a. Natura juridică a contractului de transport ....................................... 63
Secţiunea a 3-a. Caracterele juridice ale contractului de transport ............................. 64
§1. Consideraţii introductive ..................................................................................... 64
§2. Caractere juridice comune tuturor tipurilor de contracte de transport ................. 66
Secţiunea a 4-a. Părţile în contractul de transport ....................................................... 68
Secţiunea a 5-a. Contractul de transport – excepţie de la principiul relativităţii
efectelor actului juridic ................................................................................................. 69
§1. Despre contract şi regulile lui .............................................................................. 69
§2. Reguli ce operează în materie civilă .................................................................... 72
2.1. Regula irevocabilităţii contractelor................................................................. 72
2.2. Relativitatea efectelor contractelor ................................................................. 73
2.3. Excepţii de la principiul relativităţii contractului ........................................... 74
2.3.1. Configurarea excepţiilor .......................................................................... 74
2.3.2. Dezvoltări privind unele excepţii aparente .............................................. 74
2.3.3. Excepţia reală de la principiul relativităţii efectelor contractului.
Stipulaţia pentru altul .......................................................................................... 75
§3. Natura juridică a drepturilor destinatarului în contractul de transport
de bunuri .................................................................................................................... 77
3.1. Configurarea caracterului excepţional ............................................................ 77
3.2. Configurarea simetriei .................................................................................... 77
Capitolul III. Încheierea contractului de transport de bunuri .................................... 78
Secţiunea 1. Condiţiile de fond şi de formă ale contractului de transport de
bunuri ............................................................................................................................ 78
§1. Preliminarii .......................................................................................................... 78
§2. Condiţiile de valabilitate ale unei convenţii în dreptul comun şi în
contractul de transport ............................................................................................... 78
2.1. Consimţământul .............................................................................................. 78
2.1.1. Consimţământul în dreptul comun........................................................... 78
2.1.1.1. Reglementare, noţiune şi condiţii..................................................... 78
2.1.1.2. Modul de exprimare a voinţei .......................................................... 81
2.1.2. Consimţământul în contractul de transport de bunuri .............................. 83
2.2. Obiectul .......................................................................................................... 84
2.2.1. Obiectul contractului potrivit regulilor dreptului comun ......................... 84
Cuprins 299
2.2.1.1. Noţiune şi reglementare juridică ...................................................... 84
2.2.1.2. Condiţii ............................................................................................ 85
2.2.2. Obiectul – element de valabilitate a contractului de transport de
bunuri ................................................................................................................. 86
2.3. Capacitatea ..................................................................................................... 87
2.3.1. Capacitatea de a contracta în dreptul comun ........................................... 87
2.3.2. Capacitatea de a contracta în contractul de transport de bunuri .............. 90
2.4. Cauza .............................................................................................................. 91
2.4.1. Cauza - condiţie esenţială a contractului în dreptul comun ..................... 91
2.4.1.1. Noţiune şi reglementare juridică ...................................................... 91
2.4.1.2. Condiţii ............................................................................................ 92
2.4.1.3. Sancţiune .......................................................................................... 92
2.4.1.4. Proba cauzei ..................................................................................... 92
2.4.2. Cauza – condiţie esenţială a contractului de transport de bunuri............. 92
§3. Condiţiile de formă .............................................................................................. 93
3.1. Condiţiile de formă ale contractului în dreptul comun ................................... 93
3.1.1. Noţiune .................................................................................................... 93
3.1.2. Principiul dominant în materie ................................................................ 93
3.1.3. Condiţiile de formă ale contractului ........................................................ 93
3.1.3.1. Condiţii de formă ţinând de consecinţele juridice ale
nerespectării lor ............................................................................................. 93
3.1.3.2. Condiţii de formă ţinând de sursa formulării ................................... 93
3.1.3.3. Derogări ........................................................................................... 94
3.1.3.4. Dezvoltări ......................................................................................... 94
3.2. Condiţii de formă ale contractului de transport de bunuri .............................. 96
Secţiunea a 2-a. Documentul de transport .................................................................... 98
§1. Cuprinsul documentului de transport................................................................... 98
§2. Cuprinsul facultativ al documentului de transport............................................. 101
§3. Funcţiile juridice ale documentului de transport ............................................... 102
Capitolul IV. Efectele contractului de transport de bunuri....................................... 103
Secţiunea 1. Consideraţii introductive ........................................................................ 103
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile expeditorului .............................................. 103
§1. Obligaţiile expeditorului .................................................................................... 103
1.1. La punctul de expediţie................................................................................. 103
1.2. În cursul transportului ................................................................................... 108
1.3. La destinaţie.................................................................................................. 109
§2. Drepturile expeditorului .................................................................................... 109
2.1. Dreptul expeditorului de a renunţa sau de a modifica contractul de
transport ............................................................................................................... 109
2.1.1. Reguli de drept civil în materie contractuală ......................................... 109
2.1.2. În materia contractului de transport ....................................................... 110
2.1.3. Modificarea contractului prin contraordin ............................................. 111
2.1.4. Modificarea contractului în caz de împiedicare la transport.................. 113
Secţiunea a 3-a. Drepturile şi obligaţiile destinatarului ............................................. 114
§1. Aspecte generale ................................................................................................ 114
300 Dreptul transporturilor. Contracte de transport de bunuri

§2. Drepturi ale destinatarului ................................................................................. 115


§3. Obligaţii ale destinatarului................................................................................. 116
Secţiunea a 4-a. Drepturi şi obligaţii ale transportatorului în contractul de
transport ...................................................................................................................... 118
§1. Obligaţiile transportatorului .............................................................................. 118
1.1. Obligaţia caracteristică a contractului de transport – obligaţia de a
transporta bunurile ............................................................................................... 118
1.2. Obligaţiile transportatorului la punctul de expediţie .................................... 120
1.3. Obligaţiile transportatorului în timpul transportului ..................................... 125
1.4. Obligaţiile transportatorului la destinaţie ..................................................... 129
§2. Drepturile transportatorului ............................................................................... 131
2.1. Consideraţii introductive .............................................................................. 131
2.2. Dezvoltări ..................................................................................................... 132
2.2.1. Dreptul de retenţie asupra bunurilor transportate .................................. 132
2.2.1.1. Dreptul de retenţie în dreptul comun ............................................. 132
2.2.1.2. Dreptul de retenţie al transportatorului .......................................... 135
2.2.2. Dreptul de privilegiu al transportatorului .............................................. 136
2.2.2.1. Privilegiile în dreptul comun.......................................................... 136
2.2.2.2. Dreptul de privilegiu al transportatorului ....................................... 137
2.2.3. Dreptul de urmărire al transportatorului ................................................ 139
Capitolul V. Sechestrul asigurător asupra mărfurilor aflate în transport ............... 140
Secţiunea 1. Sechestrul asigurător în dreptul comun .................................................. 140
§1. Noţiune şi reglementare juridică........................................................................ 140
§2. Procedură ........................................................................................................... 140
Secţiunea a 2-a. Sechestrul asigurător în materia dreptului transporturilor.............. 141
Secţiunea a 3-a. Sechestrarea mărfurilor aflate în curs de transport la
solicitarea transportatorului ....................................................................................... 142
Capitolul VI. Răspunderea transportatorului în contractul de transport
de bunuri ........................................................................................................................ 144
Secţiunea 1. Regimul juridic al răspunderii transportatorului ................................... 144
§1. Consideraţii introductive ................................................................................... 144
§2. Răspunderea civilă delictuală a transportatorului .............................................. 145
§3. Răspunderea contractuală a transportatorului .................................................... 146
3.1. Consideraţii introductive .............................................................................. 146
3.2. Dezvoltare..................................................................................................... 146
3.3. Timpul răspunderii contractuale a transportatorului..................................... 147
3.4. Răspunderea contractuală a transportatorului pentru pierderea bunurilor
transportate .......................................................................................................... 148
3.5. Răspunderea contractuală a transportatorului pentru avarierea bunurilor
transportate .......................................................................................................... 149
3.6. Răspunderea contractuală a transportatorului pentru neefectuarea
transportului sau pentru întârziere ....................................................................... 150
3.7. Răspunderea în cazurile speciale în care transportatorul poate refuza
transportul ............................................................................................................ 150
3.8. Răspunderea pentru rambursuri şi formalităţi vamale .................................. 151
Cuprins 301
3.9. Limitarea, înlăturarea şi agravarea răspunderii transportatorului ................. 152
3.10. Cauze care exclud răspunderea transportatorului ....................................... 154
3.11.Cauze care exclud existenţa raportului de cauzalitate sau cauze
exoneratoare de răspundere civilă ....................................................................... 154
Secţiunea a 2-a. Riscul în materia contractului de transport ...................................... 156
§1. Riscul în materia contractuală, în general.......................................................... 156
§2. Riscul în contractul de transport de bunuri ........................................................ 157
§3. Identificarea şi suportarea riscurilor în contractul de transport de bunuri ......... 158
3.1. Suportarea riscurilor în situaţia de împiedicare la transport ......................... 158
3.2. Suportarea riscurilor în situaţia pieirii sau deteriorării bunurilor ................. 160
Secţiunea a 3-a. Răspunderea în transportul succesiv sau combinat.......................... 162
§1. Scurt istoric ........................................................................................................ 162
§2. Reglementarea Codului civil român în materie ................................................. 162
Capitolul VII. Aspecte generale privind raporturile procesuale în dreptul
transporturilor ............................................................................................................... 164
Secţiunea 1. Consideraţii introductive ........................................................................ 164
Secţiunea a 2-a. Reclamaţia administrativă ................................................................ 164
Secţiunea a 3-a. Acţiunile ce derivă din contractul de transport ................................ 165
Secţiunea a 4-a. Decăderea – sancţiune procedurală cuprinsă în Codul civil ........... 167

TITLUL III
CONTRACTUL DE EXPEDIŢIE ............................................................................... 168
Capitolul I. Aspecte introductive referitoare la contractul de expediţie
de mărfuri....................................................................................................................... 168
Secţiunea 1. Consideraţii generale .............................................................................. 168
Secţiunea a 2-a. Terminologie şi noţiune .................................................................... 169
§1. Terminologia folosită în literatura de specialitate ............................................. 169
§2. Definiţia contractului de expediţie de mărfuri ................................................... 170
Secţiunea a 3-a. Caracterele juridice ale contractului de expediţie de mărfuri ......... 170
§1. Caractere juridice............................................................................................... 170
§2. Natura juridică a contractului de expediţie de mărfuri ...................................... 172
Secţiunea a 4-a. Reglementare juridică ...................................................................... 173
Capitolul II. Încheierea contractului de expediţie de mărfuri .................................. 175
Secţiunea 1. Părţile în contractul de expediţie de mărfuri .......................................... 175
Secţiunea a 2-a. Condiţiile de fond ............................................................................. 176
Secţiunea a 3-a. Condiţiile de formă ........................................................................... 176
Capitolul III. Efectele contractului de expediţie de mărfuri ..................................... 178
Secţiunea 1. Drepturi şi obligaţii ale comitentului ...................................................... 178
§1. Obligaţiile comitentului ..................................................................................... 178
§2. Drepturile comitentului...................................................................................... 179
2.1. Dreptul comitentului de a denunţa în mod unilateral contractul de
expediţie – revocarea ........................................................................................... 179
2.2. Dreptul comitentului de a a-l obliga pe expeditor să fie la dispoziţia sa
în privinţa executării contraordinului .................................................................. 180
302 Dreptul transporturilor. Contracte de transport de bunuri

Secţiunea a 2-a. Drepturi şi obligaţii ale expeditorului .............................................. 182


§1. Obligaţiile expeditorului .................................................................................... 182
§2. Drepturile expeditorului .................................................................................... 185
Capitolul IV. Răspunderea expeditorului ................................................................... 186
Secţiunea 1. Consideraţii introductive ........................................................................ 186
Secţiunea a 2-a. Reglementare juridică ...................................................................... 186
Secţiunea a 3-a. Răspunderea expeditorului pentru fapta proprie ............................. 186
Secţiunea a 4-a. Răspunderea expeditorului pentru fapta altora................................ 187
Secţiunea a 5-a. Concluzii ........................................................................................... 188

TITLUL IV
CONTRACTUL DE TRANSPORT DE MĂRFURI PE CALEA FERATĂ ÎN
TRAFIC INTERN ......................................................................................................... 189
Capitolul I. Aspecte generale şi de specificitate privind domeniului feroviar ......... 189
Secţiunea 1. Noţiune, operatorii de transport, operaţiunile de transport şi
serviciile conexe .......................................................................................................... 189
Secţiunea a 2-a. Clasificare ......................................................................................... 189
Secţiunea a 3-a. Implicarea statului ............................................................................ 190
§1. Ministerul Transporturilor ................................................................................. 190
§2. Societatea Naţională a Căilor Ferate Române – scurt istoric............................. 191
Secţiunea a 4-a. Infrastructura feroviară .................................................................... 192
Capitolul II. Contractul de transport de bunuri pe calea ferată în trafic intern ..... 194
Secţiunea 1. Aspecte introductive privind contractul de transport de mărfuri pe
calea ferată în trafic intern.......................................................................................... 194
§1. Sediul materiei ................................................................................................... 194
§2. Părţile contractului............................................................................................. 194
Secţiunea a 2-a. Încheierea contractului şi caracterele juridice................................. 195
§1. Încheierea contractului ...................................................................................... 195
§2. Caractere juridice............................................................................................... 195
Secţiunea a 3-a. Etape procedurale pentru încheierea contractului de transport
feroviar ........................................................................................................................ 197
Secţiunea a 4-a. Antecontractul în dreptul comun şi în dreptul transporturilor ......... 198
§1. Promisiunea de contract în reglementarea Codului civil român ........................ 198
§2. Promisiunea de contract în transportul feroviar................................................. 200
§3. Momentul încheierii contractului de transport .................................................. 201
Secţiunea a 5-a. Documentul de transport .................................................................. 201
Secţiunea a 6-a. Modificarea unilaterală a contractului de transport feroviar
de mărfuri .................................................................................................................... 202
Secţiunea a 7-a. Executarea contractului de transport feroviar de mărfuri ............... 205
Secţiunea a 8-a. Răspunderea transportatorului feroviar ........................................... 208
§1. Principii ............................................................................................................. 208
§2. Răspunderea căii ferate pentru pierderea mărfii ................................................ 208
§3. Răspunderea căii ferate pentru avarierea mărfii ................................................ 209
§4. Răspunderea căii ferate pentru nerespectarea termenului de executare al
contractului de transport .......................................................................................... 209
Cuprins 303
§5. Exonerarea de răspundere a transportatorului feroviar ...................................... 210
Secţiunea a 9-a. Căile de valorificare a pretenţiilor faţă de transportator ................ 211
§1. Consideraţii introductive ................................................................................... 211
§2. Reclamaţia administrativă ................................................................................. 211
§3. Acţiunea în justiţie ............................................................................................. 212

TITLUL V
CONTRACTUL DE TRANSPORT DE MARFĂ ÎN TRANSPORTUL
RUTIER INTERN ......................................................................................................... 214
Capitolul I. Aspecte definitorii ale transportului rutier intern ................................. 214
Secţiunea 1. Consideraţii generale privind transportul rutier .................................... 214
§1. Noţiuni specifice ................................................................................................ 214
§2. Principiile aplicabile transportului rutier ........................................................... 215
§3. Clasificarea transporturilor rutiere..................................................................... 216
Secţiunea a 2-a. Cadrul instituţional şi reglementarea juridică în materia
transporturilor rutiere ................................................................................................. 217
Capitolul II. Regimul juridic al contractului de transport de bunuri în trafic
intern............................................................................................................................... 219
Secţiunea 1. Aspecte introductive privind contractul de transport de bunuri în
trafic intern .................................................................................................................. 219
§1. Noţiune şi părţi .................................................................................................. 219
§2. Caracterele juridice ale contractului de transport rutier de marfă ..................... 220
Secţiunea a 2-a. Încheierea contractului de transport rutier de marfă în trafic
intern............................................................................................................................ 221
§1. Condiţii de fond şi de formă .............................................................................. 221
§2. Documentul de transport ................................................................................... 222
Secţiunea a 3-a. Efectele contractului de transport rutier de marfă în trafic
intern............................................................................................................................ 223
§1. Consideraţii introductive ................................................................................... 223
§2. Drepturile şi obligaţiile expeditorului în contractul de transport rutier de
marfă în trafic intern ................................................................................................ 223
2.1. Obligaţiile expeditorului ............................................................................... 223
2.2. Drepturile expeditorului ............................................................................... 225
§3. Drepturi şi obligaţii ale transportatorului în contractul de transport rutier
de marfă în trafic intern ........................................................................................... 229
3.1. Obligaţiile transportatorului ......................................................................... 229
3.2. Drepturile transportatorului .......................................................................... 231
§4. Drepturi şi obligaţii ale destinatarului în contractul de transport rutier de
marfă în trafic intern ................................................................................................ 232
Capitolul III. Răspunderea contractuală a transportatorului .................................. 233
Secţiunea 1. Consideraţii introductive ........................................................................ 233
Secţiunea a 2-a. Răspunderea contractuală a transportatorului rutier pentru
pierderea şi avarierea bunurilor transportate ............................................................ 234
Secţiunea a 3-a. Răspunderea contractuală a transportatorului rutier pentru
întârzierea predării bunurilor transportate................................................................. 235
304 Dreptul transporturilor. Contracte de transport de bunuri

Capitolul IV. Câteva aspecte procedurale referitoare la contractul


de transport rutier de marfă......................................................................................... 237
Secţiunea 1. Reclamaţia administrativă ...................................................................... 237
Secţiunea a 2-a. Prescripţia ........................................................................................ 237

TITLUL VI
REPERE DEFINITORII ALE CONTRACTULUI DE TRANSPORT
MARITIM DE BUNURI ŞI ALE CONTRACTULUI DE NAVLOSIRE ................ 238
Capitolul I. Consideraţii generale privind transporturile maritime ......................... 238
Secţiunea 1. Introducere .............................................................................................. 238
Secţiunea a 2-a. Noţiunea de transport maritim şi modalităţile de exploatare a
navelor comerciale ...................................................................................................... 238
§1. Transportul maritim. Noţiune ............................................................................ 238
§2. Modalităţi de exploatare a navelor comerciale .................................................. 239
Secţiunea a 3-a. Mijloacele de transport pe apă – navele .......................................... 240
§1. Determinări şi concepte ..................................................................................... 240
§2. Naţionalitatea pavilionului şi elementele de identificare................................... 241
2.1. Naţionalitatea navei ...................................................................................... 241
2.2. Pavilionul navei ............................................................................................ 241
2.2.1. Noţiune .................................................................................................. 241
2.2.2. Legea pavilionului ................................................................................. 242
2.2.2.1. Noţiune ........................................................................................... 242
2.2.2.2. Competenţă .................................................................................... 242
2.2.3. Elementele de identificare ale navei ...................................................... 242
§3. Regimul juridic al navei comerciale în sistemul de drept român ...................... 243
§4. Drepturile reale asupra navelor.......................................................................... 244
Secţiunea a 4-a. Sinteză asupra reglementărilor juridice în materie .......................... 245
§1. Reglementări interne şi internaţionale ............................................................... 245
§2. Acquis-ul comunitar în transporturile maritime ................................................ 246
§3. Convenţiile internaţionale şi dreptul naţional .................................................... 247
Capitolul II. Contractul de transport maritim internaţional .................................... 249
Secţiunea 1. Noţiune şi părţile contractante................................................................ 249
§1. Noţiune .............................................................................................................. 249
§2. Părţi.................................................................................................................... 249
Secţiunea a 2-a. Conosamentul ................................................................................... 250
§1. Noţiune .............................................................................................................. 250
§2. Funcţiile conosamentului ................................................................................... 250
§3. Forma conosamentului ...................................................................................... 251
§4. Cuprinsul conosamentului ................................................................................. 251
§5. Întocmirea conosamentului................................................................................ 252
§6. Reglementări juridice în materia conosamentului ............................................. 252
§7. Clasificarea conosamentului .............................................................................. 253
§8. Documente ce pot înlocui conosamentul ........................................................... 255
Cuprins 305
Capitolul III. Contractul de navlosire ......................................................................... 257
Secţiunea 1. Noţiune .................................................................................................... 257
Secţiunea a 2-a. Părţile contractului de navlosire ...................................................... 257
Secţiunea a 3-a. Forma şi condiţiile de fond ............................................................... 258
§1. Forma contractului de navlosire ........................................................................ 258
§2. Condiţii de fond la încheierea contractului ........................................................ 258
Secţiunea a 4-a. Conţinutul contractului de navlosire ................................................ 258
Secţiunea a 5-a. Specificitatea contractului de navlosire în raport ............................ 259
cu contractul de transport maritim .............................................................................. 259
Secţiunea a 6-a. Clasificarea contractului de navlosire ............................................. 260
Secţiunea a 7-a. Obligaţii ale părţilor în contractul de navlosire............................... 261
§1. Obligaţiile navlosantului înainte de plecarea navei în călătorie ........................ 261
§2. Obligaţiile încărcătorului ................................................................................... 262
§3. Obligaţiile navlosantului în timpul călătoriei .................................................... 262
§4. Obligaţiile destinatarului ................................................................................... 263
Secţiunea a 8-a. Navlul................................................................................................ 264
Secţiunea a 9-a. Staliile ............................................................................................... 265
§1. Concept .............................................................................................................. 265
§2. Contrastaliile...................................................................................................... 266
§3. Despatch money ................................................................................................ 266
§4. Documente utilizate pentru calculul staliilor, contrastaliilor şi despatch
money ....................................................................................................................... 266
Capitolul IV. Despre avarii ........................................................................................... 268
Secţiunea 1. Noţiune şi reglementare juridică ............................................................ 268
§1. Noţiune .............................................................................................................. 268
§2. Reglementare juridică ........................................................................................ 268
Secţiunea a 2-a. Tipuri de avarii ................................................................................. 268

TITLUL VII
CONTRACTUL DE TRANSPORT DE MARFĂ PE CĂILE AERIENE
ÎN TRAFIC INTERNAŢIONAL ................................................................................. 271
Capitolul I. Consideraţii generale şi de specificitate privind transporturile
aeriene ............................................................................................................................. 271
Secţiunea 1. Privire istorică asupra reglementărilor şi evoluţiei transporturilor
aeriene ......................................................................................................................... 271
§1. Reglementarea în domeniu ................................................................................ 271
§2. Noţiunea de transport aerian .............................................................................. 272
§3. Scurt istoric al transporturilor aeriene din România .......................................... 272
Secţiunea a 2-a. Cadrul instituţional ........................................................................... 274
Capitolul II. Analiză juridică a contractului de transport de marfă pe căile
aeriene în trafic internaţional ....................................................................................... 276
Secţiunea 1. Aspecte generale privind contractul de transport de marfă pe căile
aeriene în trafic internaţional...................................................................................... 276
§1. Noţiune şi părţi contractante .............................................................................. 276
306 Dreptul transporturilor. Contracte de transport de bunuri

§2. Caracterele juridice ale contractului de transport de marfă pe căile aeriene


în trafic internaţional ............................................................................................... 277
Secţiunea a 2-a. Încheierea contractului de transport de marfă pe căile aeriene
în trafic internaţional .................................................................................................. 278
§1. Condiţii de fond şi de formă .............................................................................. 278
§2. Documentul de transport ................................................................................... 279
Secţiunea a 3-a. Efectele contractului de transport de marfă pe căile aeriene în
trafic internaţional....................................................................................................... 280
§1. Consideraţii introductive ................................................................................... 280
§2. Drepturile şi obligaţiile expeditorului................................................................ 280
2.1. Obligaţiile expeditorului ............................................................................... 280
2.2. Drepturile expeditorului ............................................................................... 282
§3. Drepturi şi obligaţii ale transportatorului .......................................................... 283
3.1. Obligaţiile transportatorului ......................................................................... 283
3.2. Drepturile transportatorului .......................................................................... 285
§4. Drepturi şi obligaţii ale destinatarului ............................................................... 286
Secţiunea a 4-a. Răspunderea contractuală a transportatorului ................................ 286
§1. Consideraţii introductive ................................................................................... 286
§2. Răspunderea contractuală a transportatorului aerian pentru pierderea şi
avarierea bunurilor transportate ............................................................................... 287
§3. Răspunderea contractuală a transportatorului aerian pentru întârziere .............. 288
Capitolul III. Aspecte procedurale referitoare la contractul de transport rutier
de marfă .......................................................................................................................... 289
Secţiunea 1. Reglementare şi procedură prealabilă.................................................... 289
Secţiunea a 2-a. Acţiune şi arbitraj în materie ............................................................ 289

Bibliografie ..................................................................................................................... 291