Sunteți pe pagina 1din 5

1.

DEFINIȚI NOȚIUNEA A DE INOVAȚIE ,MODIFICAȚIE ,


INVENȚIE, IMITAȚIE INOVATIVĂ.
 Inovaţie provine de la înnoire.
 Modificarea este orice schimbare fizică, care nu se întemeiază pe o extindere a
bazei cunoştinţelor tehnice.
 Invenţia produce o îmbunătăţire a tehnicii. Această îmbunătăţire trebuie să fie
imprevizibilă şi considerabilă.
 Imitaţia inovativă se bazează pe o inovare care a fost confirmată de piaţă.
2. EXPLICAȚI ASPECTELE INOVĂRII
 Inovări de produs (produse sau servicii noi);
 Inovarea metodelor, ca şi modificări planificate în procesul combinării factorilor
de influenţă;
 Inovaţii de structură, ca şi schimbări în coordonarea sarcinilor executanţilor;
schimbări în rapoartele de autoritate sau a sistemelor de retribuţie;
 Inovări sociale - care sunt în legătură cu concedierea sau angajarea de colaboratori,
cu schimbarea de comportament prin reconversie sau specializare profesională, sisteme
motivaţionale etc.
3. PREZENTAȚI ELEMENTELE DE LA CARE PORNEȘTE
INOVAȚIA, (CEREREA DE PIATA, CE DOREȘTE FABRICA)
 Producerea unui nou bun pentru consumatori, sau unui bun de o calitate nouă;
 Introducerea unei noi metode de producţie, practic necunoscută, în cadrul unei
ramuri economice;
 Descoperirea unei noi pieţe de desfacere, pe care nu s-a mai acţionat în cadrul
ramurii respective;
 Identificarea unor noi surse de materii prime sau semifabricate;
 Înfiinţarea unei organizaţii noi, ca de exemplu crearea sau spargerea unui monopol.
4. DEFINIȚI CE DEFINEȘTE BROKERUL ȘI CARE ESTE ROLUL
ACESTUIA ÎN PROMOVAREA TEHNOLOGIILOR.
Brokerul de tehnologii este persoana calificată pentru efectuarea transferului tehnologic,
este persoana care corelează oferta cu cererea respectand proprietatea industrială.

Rolul brokerului în promovarea tehnologiilor

Odată făcută selecţia transferul tehnologic trebuie promovat prin:

 Elaborarea de materiale promoţionale clare, atractive, adecvate scopului urmărit


 Distribuie materiale promoţionale prin medii de informare adecvate .
 Participarea la activităţi de promovare a imaginii organizaţiei şi a serviciilor
acesteia în limitele prevăzute de standarde.
 Asigurarea unui schimb de informaţii cu instituţiile implicate în transferul
tehnologic în formele cerute, cu păstrarea confidenţialităţii, acolo unde este cazul.
5. DENUMIȚI CARE SUNT PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE
MANAGERULUI DE INOVARE.

Principalele caracteristici ale managerului de inovare sunt:

 Capacitatea de a fi vizionar;
 De a fi conştient de riscurile potenţiale ale aplicării noului (pentru a le minimaliza
prin politici şi măsuri adecvate);
 Capacitatea şi disponibilitatea de a învăţa continuu;
 Capacitatea de analiză şi sinteză;
 Capacitatea de comunicare şi negociere;
 Abilităţi de lucru în echipă, rezistenţă la stress.
6. EXPLICAȚI CE TREBUIE SA CONTINA O ETICHETA

O etichetă trebuie să conţină, în mod obligatoriu:

 Denumirea sub care se vinde alimentul;


 Ingredientele;
 Durata valabilităţii minimala sau data limită de consum (pentru alimentele cu grad
mare de perisabilitate);
 Condiţiile de depozitare sau folosire (când necesită indicaţii speciale);
 Denumirea sau denumirea comercială şi sediul producătorului, importatorului,
distribuitorului sau ambalatorului;
 Locul de origine sau de provenienţă a alimentului (dacă omiterea acestor ar putea
crea o confuzie în mintea consumatorului);
 Instrucţiuni de utilizare (dacă lipsa acestora poate duce la folosire
necorespunzătoare a alimentelor);
 Concentraţia alcoolică pentru băuturile la care aceasta este mare de 1,2% din
volum.
7. DENUMIȚI ETAPELE PRINCIPALE ȘI INSTRUMENTELE
PUBLICITĂȚII

Publicitatea cuprinde trei etape importante:

 Generarea mesajului: mesajul trebuie să se constituie ca o latură a conceptului


produsului respectiv şi trebuie să exprime avantajul principal pe care-l oferă marca respectivă;
 Evaluarea şi alegerea mesajului: trebuie să se facă în funcţie de atractivitatea,
exclusivitatea sau credibilitatea acestuia;
 Transmiterea mesajului: se face prin reclame care se realizează în stiluri diferite de
execuţie.

Instrumentele principale ale publicităţii sunt următoarele:

 Televiziunea: se utilizează reclama cu răspuns direct, folosindu-se spoturi


publicitare de 60-120 secunde în cadrul cărora se prezintă produsul.
 Radioul;
 Revistele, ziarele,
 Poşta: se trimit scrisori, pliante, fluturaşi, casete video, audio şi dischete de
calculator;
 Internetul;
8. DEFINIȚI NOȚIUNEA PROPRIETATE INTELECTUALA,
DESCRIEȚI CE CUPRINDE PROPRIETATEA INTELECTUALĂ (DESENE
SCHIȚE)
Proprietatea intelectuală este orice produs nou, unic şi neevident al inteligenţei umane şi
care are o anumită valoare pe piaţă.

Proprietatea intelectuală cuprinde:

 drepturile de autor şi drepturile conexe:


 obiectele drepturilor de autor sunt reprezentate de operele literare, muzicale,
grafice, plastice, ştiinţifice şi tehnice, interpretările artiştilor interpreţi şi execuţiile artiştilor
executanţi, fonogramele, emisiunile de radio şi televiziune, creaţiile de artă aplicată, etc., dar şi
programele pentru calculator;
 dreptul de autor se dobândeşte odată cu crearea operei, nefiind necesară nici o
formalitate de înregistrare.
9. DEFINIȚI NOȚIUNEA DE MARCA ROLUL MĂRCILOR ÎN
PROMOVAREA PRODUSELOR.

Marca reprezintă un element de distincţie al diverselor bunuri si/sau servicii, aplicată de


producător la ieşirea acestora din procesul de producţie şi este în acelaşi timp un instrument
indispensabil pentru comunicarea cu consumatorii şi un element cheie în strategia unei firme.

Scopurile unei mărci se referă la:

 Constituirea încrederii şi loialităţii consumatorilor faţă de bunul/serviciul oferit de


producător, garantând originalitatea bunurilor şi/sau serviciilor pentru care a fost creată marca;
 Susţinerea alegerii făcute de consumator unui produs/serviciu pe baza informaţiilor
transmise prin marca respectivă cu privire la calitatea produsului;
 Extinderea cotei de piaţă a producătorului, îmbogăţirea şi dezvoltarea relaţiei dintre
consumator şi bunurile şi/sau serviciile firmei respective, prin atribuirea unor valori specifice
acestor bunuri şi/sau servicii de către consumator;
 Garantarea permanentă a calităţii produselor şi/sau serviciilor în contextul
progresului tehnico-ştiinţific şi al concurenţei puternice existente în economia de piaţă.
10. TRANSFERULUI TEHNOLOGIC (SCOPUL, PROCESUL,
PROBLEME PRINCIPALE A TRANSFERULUI TEHNOLOGIC, GRUPUL
DE LUCRU.

Transferul tehnologic este procesul prin care cunoştinţe, facilităţi sau capacităţi existente,
finanţate din fonduri publice de cercetare – dezvoltare, sunt folosite în scopul satisfacerii unor
necesităţi publice şi private

Scopul transferului tehnologic – accelerarea utilizării economice a rezultatelor cercetării,


implicând tranziţia de la invenţie la inovare şi difuzarea de succes pe piaţă, creând valoare
adăugată.

Procesul transferului tehnologic:

Contactul: Iniţierea legăturilor dintre sursă și adoptator.

Acordul: Dezvoltarea unei viziuni comune, documentată într -un contract, care asigură căştiguri
reciproce ce justifică transferul.

Deplasarea: Transferarea efectivă a tehnologiei de la sursă la adoptator.

Grupul de lucru al transferului tehnologic - transferul tehnologic este fundamental


pentru creşterea şi maturizarea a majorităţii tipurilor de instituţii sociale, incluzând afacerile,
sectorul guvernamental, cel militar, cel academic şi cel al artelor.

S-ar putea să vă placă și