Sunteți pe pagina 1din 3

NORME PSI SPECIFICE METROREX_2005

OBLIGAŢIILE CONDUCĂTORULUI SECTORULUI DE ACTIVITATE


Conducătorul sectorului de activitate răspunde de organizarea activităţii de apărare
împotriva incendiilor şi salvare a persoanelor în spaţiile şi pe locurile de muncă, precum şi de
capacitatea de intervenţie a personalului din subordine, având în acest scop următoarele obligaţii:
a) să verifice la intrarea în serviciu stadiul soluţionării problemelor de prevenire şi stingere
a incendiilor şi de salvare a persoanelor apărute în schimbul anterior;
b) să verifice existenţa mijloacelor tehnice de p.s.i. şi de protecţie, dacă sunt în stare de
funcţionare, dispunând înlocuirea şi completarea, repararea celor necorespunzătoare, precum şi
schimbarea, reîncărcarea şi verificarea stingătoarelor din spaţiile tehnice ale staţiilor, depourilor şi
trenurilor de metrou;
c) să execute periodic cu personalul din formaţia de lucru exerciţii practice de intervenţie în
caz de incendiu, avarii, accidente tehnice şi alte situaţii similare;
d) să asigure respectarea pe locurile de muncă, a normelor de prevenire şi stingere a
incendiilor şi să ia măsuri pentru înlăturarea imediată a cauzelor de incendiu şi a altor neajunsuri,
informând, după caz, şeful ierarhic despre acestea;
e) să supravegheze permanent respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi
salvare a persoanelor, pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis sau a altor operaţiuni
periculoase;
f) să interzică la locurile de muncă stabilite prin planurile de protecţie împotriva incendiilor
folosirea focului deschis, fumatul ori alte lucrări periculoase;
g) să menţină în stare de utilizare căile de evacuare şi de acces;
h) să verifice la terminarea programului de lucru dacă există surse potenţiale de incendiu;
i) să ia măsuri imediat pentru anunţarea incendiilor, alertarea şi alarmarea personalului,
conducerea operaţiunilor de stingere şi de evacuare a persoanelor şi bunurilor;
j) să organizeze activitatea de apărare împotriva incendiilor pe locul de muncă;
k) să organizeze efectiv intervenţia pe locul de muncă, care presupune:
- alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă sau a utilizatorilor prin
mijloace specifice, anunţarea incendiului la forţele de intervenţie, precum şi a
dispeceratului;
- întreruperea alimentării cu energie electrică, fluide combustibile, a
consumatorilor şi efectuarea altor intervenţii specifice la instalaţii şi utilaje;
- acţionarea asupra focarului cu mijloacele tehnice de p.s.i. din dotare şi verificarea
intrării în funcţiune a instalaţiilor şi sistemelor automate şi, după caz, acţionarea
lor manuală;
- evacuarea bunurilor periclitate de incendiu şi protejarea echipamentelor care pot
fi deteriorate în timpul intervenţiei;
- protecţia personalului de intervenţie împotriva efectelor negative ale incendiului
(temperatură, fum, gaze toxice, etc.);
- verificarea amănunţită a locurilor în care se poate propaga incendiul şi unde pot
apărea focare, acţionându-se pentru stingerea acestora.
o) Conducătorii sectoarelor de activitate din au, în domeniul dotării cu mijloace tehnice de
p.s.i. şi echipamente pentru salvarea persoanelor, următoarele obligaţii:
- stabilesc şi asigură dotarea, conform normelor, a tuturor locurilor de muncă din sectorul de
care răspund, cu mijloace tehnice de p.s.i., echipamente de protecţie şi substanţele necesare şi
solicită completarea deficitului, sau înlocuirea celor necorespunzătoare; asigură menţinerea
permanentă a acestor dotări în stare de funcţionare şi utilizare, precum şi efectuarea la timp a
întreţinerilor, reviziilor etc.; ţin evidenţa tuturor mijloacelor tehnice de p.s.i. şi salvarea persoanelor
din sectorul de activitate pe care îl conduc, precum şi a echipamentului de protecţie al personalului;
- stabilesc locurile de amplasare a mijloacelor din dotare, având în vedere, accesul liber şi cu
operativitate al personalului destinat să acţioneze cu acestea. Iau măsuri de protejare a acestora
împotriva factorilor distructivi, marcare şi semnalizare corespunzătoare;
- organizează şi asigură instruirea întregului personal din subordine asupra cunoaşterii
mijloacelor tehnice de p.s.i. din dotare şi a echipamentului, precum şi asupra modului de punere în
funcţie şi verifică sistematic cum se realizează această instruire;
- controlează sistematic respectarea prevederilor normelor de dotare, iau măsuri pentru
înlăturarea neajunsurilor constatate şi fac propuneri, dacă este cazul, pentru completarea normelor
de dotare;
OBLIGAŢIILE GENERALE ALE SALARIAŢILOR
Tot personalul societăţii, indiferent de specificul activităţii acestora, este obligat să participe la
desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor şi salvare a persoanelor în locaţiile
metroului.
Salariaţii din cadrul societăţii răspund de respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor şi au
următoarele obligaţii generale:
a) să cunoască şi să respecte normele de prevenire şi stingere a incendiilor din serviciul sau
subunitatea unde lucrează;
b) să participe la instructajele organizate şi să-şi însuşească cunoştinţele predate;
c) să anunţe imediat şefii ierarhici despre existenţa unor împrejurări de natură să genereze
incendii;
d) să respecte regulile stabilite cu privire la lucrările cu pericol de incendiu şi la fumat;
e) să îndeplinească sarcinile primite pe linia activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor
şi salvare a persoanelor;
f) să participe la instructaje şi aplicaţii P.S.I.;
g) să verifice la începerea programului de lucru precum şi la terminarea acestuia dacă
există cauze care pot genera incendii şi să acţioneze pentru înlăturarea lor;
h) să respecte ordinea interioară, disciplina muncii şi alte dispoziţii ale conducătorului
locului de muncă;
k) să participe la instructajele teoretice şi practice privind cunoaşterea, funcţionarea şi
utilizarea mijloacelor tehnice de p.s.i. şi salvarea persoanelor, precum şi a echipamentelor de
protecţie individuale;
Salariaţii ce îşi desfăşoară activitatea la instalaţiile, utilajele şi maşinile cu regim de funcţionare
continuu, sau cu grad ridicat de pericol în exploatare (săli relee S.C.B.), în afara celor menţionate la
articolul precedent au şi următoarele obligaţii:
a) să nu fumeze şi să nu introducă ţigări, chibrituri, brichete, materiale sau produse care ar
putea provoca incendii ori explozii;
b) să folosească în conformitate cu regulile stabilite, echipamentul de protecţie, uneltele şi
sculele permise;
c) să verifice buna funcţionare a dispozitivelor de siguranţă şi a aparaturii de măsură şi
control;
d) să îndeplinească întocmai îndatoririle de serviciu, să prevină orice acţiune care ar putea
pune în pericol securitatea personalului şi integritatea instalaţiilor, utilajelor, maşinilor, sau altor
bunuri, să înlăture operativ orice situaţii care ar putea constitui o sursă de pericol;
e) să cunoască măsurile de protecţie împotriva incendiilor specifice locului de muncă şi să
acţioneze pentru respectarea lor.

OBLIGAŢIILE DISPECERILOR DIN CADRUL DISPECERATULUI CENTRAL PU I


Dispecerii de ramură din Dispeceratul Central au următoarele obligaţii principale:
a) să supravegheze instalaţiile de efracţie, semnalizare şi detectare incendii, să verifice
veridicitatea semnalului sau a anunţului de incendiu şi să ia deciziile corespunzătoare în caz de
incendiu (dispecer ATc);
b) operatorii de circulaţie (mişcare şi tracţiune) au următoarele obligaţii principale:
- să urmăreacă funcţionarea instalaţiei de telemecanică trafic, iar în cazul apariţiei
unei semnalizări a unei defecţiuni sau a unui incendiu să ia măsuri conform
planului de protecţie împotriva incendiilor, a instrucţiilor de serviciu şi
variantelor de intervenţie;
- dacă li se sesizează sau sunt informaţi despre lucrări cu foc deschis solicită
personalului subordonat verificarea existenţei permisului de lucru cu foc deschis;
- să participe, în caz de necesitate, la stingerea incendiului, dacă acesta s-a produs
în spaţiul propriu.
c) să alerteze şi alarmeze, după caz, formaţiile de lucru în vederea luării primelor măsuri ce
se impun (scoaterea tensiunii de alimentare, trecerea ventilaţiei în regim de avarie, asigurarea
iluminatului, evacuării persoanelor, etc.);
d) să alarmeze serviciul privat pentru situaţii de urgenţă şi/sau serviciul profesionist pentru
situaţii de urgenţă, după caz;
e) să dea primele indicaţii personalului de conducere a trenului şi impiegatului de mişcare
(agentului de staţie) în vederea organizării evacuării şi salvării persoanelor şi stingerii incendiilor;
f) să anunţe conducerea societăţii despre evenimentul produs, măsurile întreprinse şi să
execute sarcinile primite;

S-ar putea să vă placă și