Sunteți pe pagina 1din 1

Școala Gimnazială Discovery

Autor: Prof. dr. Ioan MĂRCULEŢ


Editor: Vlad VOICU
Tema I
GEOGRAFIA ORIZONTULUI LOCAL – POZIȚIA GEOGRAFICĂ A JUDEȚULUI
ILFOV ȘI ALTE REPERE

EXERCIȚIUL I Județul Jlfov este situat în sudul României, la 44o30’


Citiți textul din coloana din dreapta și precizați: latitudine nordică și 26o00’ longitudine estică. Teritoriul său,
înscris în Câmpia Română, este cel mai redus dintre județele
a) poziția județului Ilfov în cadrul României; țării – 1.593 km2 (0,67% din suprafața României) –, dar aparține
b) coordonatele geografice care se intersectează pe unei vechi și intense arii de locuire din Țara Românească.
teritoriul județului Ilfov; Numele său, inițial „Elhov“, provine de la râul Ilfov (care
c) anul atestării documentare a ținutului studiat și în limba slavă înseamnă „acoperit cu arini“) și a fost menționat
pentru prima dată la 23 martie 1482, într-un hrisov emis de
proveniența numelui;
domnul Țării Românești, Basarab cel Tânăr Țepeluș.
d) anul în care au fost stabilite actualele limite ale Actualele limite ale județului au fost stabilite oficial la 10
județului Ilfov. aprilie 1997.

Dicționar:
Hrisov = act domnesc
solemn, inspirat de
actul bizantin numit
chrysoboulos, întărit
cu pecete și cu
mărturia membrilor
Sfatului domnesc.
Județ = unitate
administrativ-teritoria-
lă complexă din punct
de vedere socio-
economic.
***************
Buftea, reședință a
județului Ilfov, este
un oraș situat în
vestul Câmpiei
Vlăsiei, pe râul
Colentina. Localita-
tea a fost atestată
documentar în 1577
și a fost declarată
oraș în anul 1968.
În prezent numără
aproximativ 21.000
de locuitori.

EXERCIȚIUL II
Analizați harta de mai sus (Harta administrativ-teritorială a României) și precizați:
a) numele județelor vecine cu județul Ilfov;
b) poziția Municipiului București în raport cu județul Ilfov.

Știați că ...
● stema județului Ilfov se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite? În partea dreaptă, pe fond roșu, se găsește o
crenguță cu frunze de stejar cu doua ghinde din aur. Crenguța semnifică vechii Codrii ai Vlasiei, iar stejarul reprezintă simbolul
trăiniciei, puterii și longevității. În partea stangă, tot pe fond roșu, se află un lotus așezat pe o frunză de aur. Lotusul simbolizează
flora salbei de lacuri care se află în județ. În partea centrală, pe fond albastru, se află silueta unei biserici de argint, cu un singur turn
și cu șase arcade deasupra ușii. Silueta bisericii reprezintă imaginea stilizată a Mănăstirii Snagov, construită în secolul al XV-lea.
● numele Vlăsia, frecvent înâlnit în județul Ilfov (Codrii Vlăsiei, Câmpia Vlăsiei, Moara Vlăsiei), este denumirea în slava veche
pentru Valahia?