Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de lecţie

Data:
Profesor : Tatiana Hondor
Clasa: a Va
Şcoala: cu clasele I-VIII, Vultureşti-Muscel, Arges
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Geografie generală
Unitatea de învăţare: Hidrosfera Pământului
Conţinuturile învăţării: Caractere generale
Tipul lecţiei: mixtă
Obiective de referinţă:
R1 - 1.1 Să utilizeze modalităţi elementare de orientare (puncte cardinale);
R2 - 1.2 Să perceapă ordinea unor fenomene prezentate sau observate;
R3 - 2.1 Să relaţioneze punctele cardinale din realitate cu cele de pe un suport
cartografic simplu;
R4 - 2.2 Să relaţioneze corect obiecte din realitate cu poziţia lor pe un suport
cartografic;
R5 - 2.3 Să utilizeze corect semnele convenţionale;
R6 - 3.1 Să definească sensul termenilor de bază;
R7 - 4.1 Să descrie coerent un fenomen folosind reprezentarea acestuia.

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1 - să definească Hidrosfera;
O2 - să explice naşterea hidrosferei;
O3 - să cunoască formele de agregare a apei;
O4 - să cunoască repartiţia pe emisfere a hidrosferei.

Metode:
-conversaţia;
-demonstraţia;
-explicaţia.

Mijloace de învăţământ:
-Harta geografică;
-Atlasul geografic.

Forme de organizare a activităţii elevilor:


-frontală;
-individuală.

1
Locul de desfăşurare:
-sala de clasă.

Evaluare:
-continuă.

Bibliografie:
Dulamă, Maria Eliza, 2001, “Metodica predării geografiei”, Editura Clusium,
Cluj-Napoca;
Ilinca, N., 2000, “Didactica geografiei”, Editura Corint, Bucureşti;
Strat, Daniela, Furtună, C., 2000, “Geografie generală”, Manual pentru clasa a
Va, Editura Teora.

2
Desfasurarea lectiei
Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor
1. Organizarea clasei Se notează absenţii şi se Pregătesc manualele şi
2 min. verifică prezenţa caietele de notiţe.
mijloacelor de învăţământ
necesare lecţiei.
2. Verificarea cunoştinţelor Adresez întrebări privitoare Ascultă şi răspund la
anterioare la conţinuturile învăţate întrebări.
10 min. semestrul anterior.
3. Pregătirea aperceptivă Cer elevilor să se Elevii se gândesc şi
2 min. gândească şi să răspundă răspund (apa).
care este elementul necesar
omului pentru a
supravieţui.
4. Anunţarea temei şi a Notez titlul lecţiei pe tablă Elevii îşi notează titlul şi
obiectivelor şi anunţ oral obiectivele ascultă cu atenţie.
1 min. urmărite.
5. Dirijarea învăţării Îi întreb pe elevi care Elevii răspund.
25 min. este definiţia
hidrosferei, după
părerea lor. Apoi le Elevii notează.
spun definiţia corectă a
hidrosferei (învelişul de
apă al Pământului).
Le cer elevilor să
menţioneze care sunt Elevii răspund (lichidă,
stările de agregare ale solidă şi gazoasă).
apei pe care le-au
studiat în clasele
anterioare.
Notez pe tablă şi le cer Elevii notează.
elevilor să noteze în
caiete.
Le vorbesc în
continuare despre
repartiţia apei pe cale
două emisfere. Le cer Elevii răspund (Fiecare
elevilor să definească dintre cele două jumătăţi
termenul de emisferă. ale sferei terestre,
3
mărginite de ecuatorul
ceresc, respectiv de
ecuatorul terestru, şi de
meridianul de referinţă).
Notez pe tablă repartiţia
apei pe cele două Elevii notează în caiete.
emisfere:
- Emisfera nordică:
- 39,3% apă
- 60,7% uscat
- Emisfera sudică
- 19,1% uscat
- 80,9% apă.
Vorbim apoi, despre
apele cu salinitate
ridicată şi despre cele Elevii sunt atenţi.
dulci. Le spun elevilor
că doar 1% din apa de
pe Terra poate fi
consumată.
6. Atingerea feed-back-ului Îi întreb pe elevi care Elevii se gândesc şi
7 min. cred că ar fi urmările răspund.
dispariţiei sau
salinizării apei de pe
Terra.
7. Tema pentru acasă Comunic conţinuturile Notează în caiete.
destinate studiului şi fac
sugestiile de rigoare.