Sunteți pe pagina 1din 1

Către,

S.C. _______________________ S.R.L.


________________________________

Referitor la: Contractul de prestări servicii nr. ___/_____________

Subscrisa, S.C. ______________________ S.R.L., cu sediul în


______________________________________, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul ____________ sub nr.
_____________________________, C.U.I. ________, reprezentată legal prin
_____________________ în calitate de administrator,
formulăm prezenta,

NOTIFICARE DE REZILIERE
Nr. __/________

a contractului de prestări servicii nr. ___ din ___________, încheiat între S.C.
______________________ S.R.L. și S.C. ________________________ S.R.L.
Conform art. _______, din contract, “rezilierea contractului poate fi inițiată de
oricare dintre părți, cu un preaviz de 30 de zile ce trebuie comunicat în scris celeilalte părți”.
Menționăm faptul că termenul de preaviz începe la data de ________________
și se finalizează la data de ______________________, dată la care contractul încetează
de drept.

Prestator,
S.C. ________________ S.R.L
_______________________