Sunteți pe pagina 1din 46

PROIECTAREA UNITĂŢII TEMATICE 6“ Învățăm cum să învățăm ”

PERIOADA: 3 săptămâni Învățător : Moțoi Gabriela Alina


XV -XVI- XVII Școala Primară Nr.6 Corbeanca
16.12. –23.01.2019 Clasa a IV-a
An școlar: 2019- 2020

ZIUA DISCI Competențe Activități de învățare Detalieri de Resurse materiale și Evaluare


PLINA /ORA conținut procedurale
Ora 1
Lb.
LUNI franceză
Ora 2 Limba și literatura Textul ● Resurse materiale:  Evaluarea după
Limba și română informativ text suport Parcul rezolvarea
literatura 1.4. - vizionarea de filme scurte pentru Natural Bucegi,
16. sarcinilor de
română 2.4. copii, despre un monument al - Text suport imagini,
învățare:
LLR 3.4. naturii/element natural (1.4.); Parcul Natural videoproiector, hartă
12.
M.M. Bucegi Tehnica „Fără
- precizarea, în perechi, a geografică, manual şi
2019 mâini ridicate” -
caracteristicilor și a unor informații Culegere de exerciții
se aşteaptă
științifice reținute de elevi din filmul clasa a IV-a – Editura răspunsuri la

1
vizionat (2.4.); Intuitext; anumite solicitări
ale cadrului
- notarea în prima coloană din tabelul ● Resurse procedurale: didactic; se lasă
Știu - Vreau să știu – Am învățat a exercițiul, conversaţia elevilor timp de
informațiilor asupra cărora s-a căzut euristică, explicaţia, gândire, apoi pot
de comun acord (1.4.); metoda Știu - Vreau să discuta în perechi
sau în grupuri
știu – Am învățat,
- formularea de întrebări despre ceea mici; atenţia
tehnica S.I.N.E.L.G învățătorului se
nu știu dar vor să afle elevii în
poate muta către
legătură cu un monument/element al
anumiţi elevi,
naturii și completarea celei de-a doua oferindu-se şi
coloane din tabelul Știu - Vreau să știu celor timizi, tăcuţi
– Am învățat (2.4.); sau neîncrezători
posibilitatea de a
- citirea în gând, cu creionul în mână, se exprima.
a unui text informativ referitor la  Tema pentru
monumentul/ elementul naturii despre acasă
care s-a discutat anterior (tehnica
S.I.N.E.L.G) (3.4.);

- discuții în grup în vederea lămuririi


unor

aspectele neînțelese din text, pe care


elevii

le-au notat în tabelul S.I.N.E.L.G


(2.4.);

- formularea de răspunsuri la întrebări


ce vizează informaţii desprinse din

2
textul citit și completarea celei de-a
treia coloane din tabelul Știu - Vreau
să știu - Am învățat (3.4.);

identificarea, pe baza textului citit, a


elementelor caracteristice unui text
informativ (conținut, limbaj, scop)
(3.4).

Ora 3 Matematică identificarea unor informații utile - Culegere de  Resurse materiale:  Tema de lucru
Matematică 3.1. rezolvării unor probleme/situații de informații. manualul, Culegere de în clasă:
5.2. viață folosind Probleme exerciții și probleme rezolvarea unor
5.3.
imagini/simboluri/reprezentări (3.1); clasa a IV-a – probleme folosind
A.V.A.P.
Matematică, Editura informații culese
- identificarea şi analiza datelor și
Intuitext; din surse diverse
culegerii informațiilor în vederea
rezolvării unor probleme (3.1);  Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
- interpretarea datelor prin compararea
jocul didactic,
numerelor implicate, prin stabilirea de
problematizarea
asemănări şi deosebiri, prin extragerea
unor informaţii semnificative (5.2);

 - rezolvarea unor probleme folosind


informații identificate în
imagini/pliante (5.3).

3
Ora 4 1.1. 1.2. 2.1. 3.1. - utilizarea termenilor geografici de România – materiale
Geografie bază în enunțuri proprii referitoare la caracteristici
LLR 2.1 Scheme Manual Harta
elementele naturale identificate pe introduse de om •
României • procedurale
3.1 suporturile cartografice din manual Locuitorii și
Conversaţia euristică
sau ofertate de profesor - identificarea așezările
Explicaţia Lucrul cu
elementelor naturale reprezentate pe omenești
suporturile cartografice, cu ajutorul harta
legendei - explicarea repartiției unor Lucrul cu manualul
elemente naturale în diferite situații de
spațiu și timp - citirea și înțelegerea
semnelor convenționale și a altor
reprezentări convenționale utilizate pe
suporturile cartografice ofertate de
manual/de profesor - formarea unei
atitudini civice referitoare la
cunoașterea, conservarea și protecția
mediului - prezentarea unor elemente
observabile referitoare la diversitatea
naturală a spațiului românesc

4
MARȚI Ora 1 Limba și literatura - citirea în forme variate (în lanţ, ● Textul ● Resurse materiale:  Evaluarea după
Limba și română ştafetă) a unor enunţuri din textul informațiv. rezolvarea
17. literatura 2.4. suport lecturat în lecția anterioară text suport Parcul
Aprofundarea sarcinilor de
română 3.1. Natural Bucegi, manual
12. (3.1.); lecturii învățare:
LLR 3.4. şi Culegere de exerciții
4.5. - joc Caută și găsește! - citirea clasa a IV-a – Editura Tehnica „Fără
2019 A.V.A.P.
selectivă a textului pe baza unor Intuitext; mâini ridicate” -
repere date de învățător (enunțuri din se aşteaptă
text în care se regăsesc anumite ● Resurse procedurale: răspunsuri la
exercițiul, conversaţia anumite solicitări
informații) (3.1.);
euristică, explicaţia, ale cadrului
- formularea de răspunsuri la întrebări jocul didactic, metoda didactic; se lasă
elevilor timp de
ce vizează informaţii esenţiale sau de ciorchinelui gândire, apoi pot
detaliu desprinse din textul citit (3.1.); discuta în perechi
sau în grupuri
- jocuri care se bazează pe întrebări mici; atenţia
reciproce (2.4.); învățătorului se
poate muta către
- extragerea informațiilor principale și anumiţi elevi,
a informațiilor secundare din oferindu-se şi
secvențele informative ale textului celor timizi, tăcuţi
lecturat (3.4); sau neîncrezători
posibilitatea de a
- folosirea metodelor gândirii critice se exprima.
pentru explorarea textelor –
Ciorchinele (3.4.);  Tema pentru
acasă
realizarea unei scheme pentru textul
informativ lecturat (4.5).

5
Ora 2 Matematică realizarea şi completarea unor tabele  Tabele  Resurse materiale:  Tema de lucru
Matematică 3.1. respectând instrucţiuni în care se manualul tipar/digital, în clasă:
5.2. folosesc cuvintele „rând” şi „coloană” Organizarea, fișe de lucru; Culegere
analiza și
de exerciții și probleme  identificarea
A.V.A.P.
(3.1);
interpretarea
clasa a IV-a – de informații din
- extragerea şi sortarea de numere datelor
Matematică, Editura tabele/ grafice
dintr-un tabel, pe baza unor criterii
Intuitext  înregistrarea în
date (5.2);
tabele a unor
 Resurse
- selectarea şi gruparea unor numere date.
procedurale:
după mai multe criterii date şi
conversaţia, explicaţia,
înregistrarea datelor într-un tabel
demonstrația,
(5.2);
exerciţiul,
- extragerea unor informații din problematizarea
calendarul naturii și utilizarea lor
pentru rezolvarea unor probleme (5.2);

 - formularea de probleme pornind


de la reprezentări matematice,
scheme, tabele (5.1).

6
Ora 3 Educație • • Solidaritate – • Resurse materiale: Observarea
civică Lipsă de manual, dicţionar, sistematică
Ed. civică 2.1. exerciții de identificare a unor volume cu operele
solidaritate
comportamente care dovedesc, literare, coli de scris, Proba scrisă
2.2. respect/lipsă de respect pe baza unor • Proiect: Târgul creioane colorate, Proba orală
imagini/text; jucăriilor mape, caietul elevului.
• exerciții de Mapa personală
2.3. • Resurse procedurale:
definire a conversaţia, observaţia Autoevaluare
3.3. termenilor de • Lectură: Ziua dirijată, exerciţiul,
L.L.R. respect/lipsă de Internaţională a jocul didactic, studiul
Activitate practică
respect; Solidarităţii
Umane de caz. Portofoliu
• exerciții de • Forme de organizare Portofoliu de grup
exprimare a a colectivului de elevi:
propriilor opinii în activitate frontală, de
legătură cu grup, în perechi,
anumite comportamente sugerate de independentă.
manual/altele;

• exerciții de identificare a unor


comportamente care sugerează
responsabilitate/lipsă de
responsabilitate pe baza unor
imagini/text;

• exerciții de definire și explorare a


termenilor responsabilitate/lipsă de
responsabilitate;

7
Ora 4 1.1. 1.2. 2.1. 3.1.  Sărituri libere pe loc şi cu deplasări  Rezistenţa Teren de sport
înainte, înapoi şi lateral, cu (rezistenţă Fluier  observarea
Ed. Fizică LLR 2.1 desprindere şi aterizare pe ambele generală la Marcaje sistematică;
picioare; eforturi aerobe; Diferite obiecte pe care  aprecierea
EFS 3.1  Stând, sărituri pe diferite picioare rezistenţă stau copiii activităţilor
cu diferite poziţii ale mâinilor (la musculară Jaloane elevilor cu
şold, la spate) sau cu mişcări de locală). Steguleţe evidenţieri
braţe (rotări de baraţe, bătăi din individuale şi
palme); colective
 Sărituri la coardă, alternative, de pe
un picor pe celălalt; 6-10 repetări;
pentru fiecare picior, de 1-3 ori;
pauză 15-30";
 Sărituri la coardă pe ambele
picioare; 6-10 repetări; de 2-3 ori;
pauză 20"-30";
 Navetă 5x5 m repetetă de 4 ori cu
pauză de 30 40", între repetări;
 Ştafete – cu plecare accelerată,
trecere peste obstacole, repetată de
3 ori consecutiv, cu pauză de 40";
Jocuri: Ştafetă cu alergare peste
obstacole

8
MIERC Ora 1
URI
Religie
18. Ora 2

12. Lb.franceză
Ora 3 Limba și literatura - vizionarea unui scurt documentar - ● Textul ● Resurse materiale:  Observarea
2019 Limba și română despre apariția munților (1.4); narativ. Legenda text suport Legenda sistematică:
literatura 1.4. –aprofundarea munților, din volumul comportament
română 2.4. - reflecție individuală asupra
lecturii Legende populare ul de
LLR 3.4. aspectelor vizionate, realizarea și
4.5. românești, computer, ascultător
completarea unui tabel cu asemănări și videoproiector, manual
M.M. activ
deosebiri între conținutul şi Culegere de exerciții
documentarului și cel al textului clasa a IV-a – Editura  Lista de
lecturat în lecția anterioară (1.4); Intuitext; verificare (da,
nu):
- completarea cu idei noi, pe baza ● Resurse procedurale:
discuțiilor în perechi, a tabelului  manifestarea
realizat individual (2.4); exercițiul, conversaţia
euristică, explicaţia, interesului
- comunicarea în cadrul grupului mare metoda Gândiți/Lucrați față de mesaje
a ideilor conturate în perechi, în perechi/Comunicați, audiate cu
referitoare la punctele comune și metoda Cadranele ajutorul
diferențele existente între conținutul computerului
filmului vizionat și cel al textului – concentrare
lecturat în lecția anterioară (2.4); asupra
sarcinii;
- identificarea, pe baza unor întrebări
date, a elementelor definitorii pentru  formularea de
cele două tipuri de text (literar și răspunsuri
nonliterar) (2.4); adecvate la
9
- transferarea informaţiilor din text întrebări;
într-un tabel şi dintr-un tabel într-un
text (3.4.);  rezolvarea
unor sarcini
formularea, în scris, a unor enunţuri conform
pe baza textului citit (4.5). cerințelor
formulate.

Ora 4 Matematică extragerea şi sortarea numerelor dintr- Reprezentări  Resurse materiale: Observarea
Matematică 5.2. un grafic, pe baza unor criterii date grafice: manualul tipar/digital, sistematică a
5.3. (5.2); construire, fișe de lucru; creioane atitudinii elevilor
extragere și colorate, Culegere de faţă de sarcina
- identificarea unor date din grafice cu dată
prelucrare de exerciții și probleme
bare şi din tabele (5.2);
informații- clasa a IV-a –
 Listă de
- realizarea unor grafice cu bare pe Matematică, Editura
verificare (da, nu):
baza unor informaţii date sau culese Intuitext
(5.2);  concentrar
 Resurse
ea asupra
- completarea, în tabele, a unor procedurale:
sarcinii de
informații referitoare la activitățile conversaţia, explicaţia,
rezolvat,
preferate ale colegilor (5.2); demonstrația,
exerciţiul,  implicarea
- identificarea unor informații problematizarea. activă în
referitoare la sporturile preferate ale rezolvarea
colegilor și realizarea unor diagrame sarcinii
folosind datele (5.2);

- organizarea datelor unei

10
investigaţii în tabel sau într-o
reprezentare grafică în scopul
compunerii sau rezolvării de probleme
(5.3).

Ora 5 Muzică și mișcare - audierea unor piese muzicale, cu Elemente de Resurse materiale: ●observare
Muzică și 1.2. observarea unor diferenţieri de gen, limbaj muzical sistematică
mișcare expresivitate, tempo (lent/rapid), Timbrul – sunete manualul tipărit/digital,
MM 2.1. măsură (binară/ternară), ritm, aspecte din mediul ●evaluare orală
dinamice şi timbrale înconjurător, caietul, surse audio
3.1. - vizionarea unor desene animate cu diferențierea ●temă de lucru în
suport muzical (de exemplu: Disney – tipurilor de voce clasă
Fantasia 2000 – Beethoven, (copil, femeie,
Resurse procedurale: ●inter-evaluare
Şostakovici, Respighi) bărbat), a
- vizionarea unor spectacole de anumitor Metode: conversaţia, ●auto-evaluare
muzică şi balet (în sala de spectacol instrumente
explicaţia,
sau pe internet) muzicale
- exprimarea unor păreri personale Dinamica exerciţiul, munca
faţă de lucrările audiate/vizionate (nuanțe)
independentă, jocul
- interpretarea vocală a cântecelor cu 10. Timbrul.
diferenţieri expresive datorate Sunete din didactic
nuanţelor, tempo-ului, dar şi mediul
sugestiilor mimice, unor gesturi înconjurător, Organizare:
coregrafice sugestive sunete vocale,
- jocuri interpretative muzicale - sunete activitate frontală,
dialog solist/cor sau între grupuri, instrumentale individuală şi pe grupe
ştafetă, împărţirea sarcinilor şi manual pag. 50-
diferenţierea mişcărilor (cântarea 53
melodiei/acompaniament, ritmul
melodiei/metrul) caiet pag. 33
- acompanierea cântecelor cu
orchestra de jucării muzicale,

11
instrumente muzicale, percuţie
corporală
- realizarea unor momente sincretice,
prin îmbinarea textului, muzicii şi
mişcării scenice (inclusiv a dansului),
de exemplu, scurte scenete
- jocuri de exprimare mimică a
reacţiei faţă de vizionarea unor
fragmente muzicale însoţite de dans
- jocuri de imitare a unor mişcări
caracteristice animalelor pentru
ilustrarea unui fragment
muzical/coregrafic (de exemplu,
imitarea graţiei lebedelor, ca în baletul
vizionat, faţă de mişcarea greoaie a
ursului)
- stimularea exprimării spontane a
unor reacţii, emoţii, sentimente faţă de
scurte fragmente muzicale
contrastante (de exemplu, Carnavalul
animalelor de C. Saint Saens)

12
JOI Ora 1 Limba și literatura - vizionarea unui scurt documentar - ● Textul ● Resurse materiale:  Observarea
Limba și română despre apariția munților (1.4); narativ. Legenda text suport Legenda sistematică:
19. literatura 1.4. –aprofundarea munților, din volumul comportament
română 2.4. - reflecție individuală asupra
12. lecturii Legende populare ul de
LLR 3.4. aspectelor vizionate, realizarea și
4.5. românești, computer, ascultător
2019 completarea unui tabel cu asemănări și videoproiector, manual
M.M. activ
deosebiri între conținutul şi Culegere de exerciții
documentarului și cel al textului clasa a IV-a – Editura  Lista de
lecturat în lecția anterioară (1.4); Intuitext; verificare (da,
nu):
- completarea cu idei noi, pe baza ● Resurse procedurale:
discuțiilor în perechi, a tabelului  manifestarea
realizat individual (2.4); exercițiul, conversaţia
euristică, explicaţia, interesului
- comunicarea în cadrul grupului mare metoda Gândiți/Lucrați față de mesaje
a ideilor conturate în perechi, în perechi/Comunicați, audiate cu
referitoare la punctele comune și metoda Cadranele ajutorul
diferențele existente între conținutul computerului
filmului vizionat și cel al textului – concentrare
lecturat în lecția anterioară (2.4); asupra
sarcinii;
- identificarea, pe baza unor întrebări
date, a elementelor definitorii pentru  formularea de
cele două tipuri de text (literar și răspunsuri
nonliterar) (2.4); adecvate la
întrebări;
- transferarea informaţiilor din text
într-un tabel şi dintr-un tabel într-un  rezolvarea
text (3.4.); unor sarcini
conform

13
formularea, în scris, a unor enunţuri cerințelor
pe baza textului citit (4.5). formulate.

Ora 2 Matematică - identificarea şi analiza datelor din Probleme care se  Resurse materiale:  Tema de lucru
Matematică 5.1. ipoteza unei probleme (5.3); rezolvă prin cele manualul, jetoane cu în clasă:
5.3. - identificarea cuvintelor/sintagmelor patru operații expresii și cuvinte care rezolvarea unor
A.V.A.P. în enunţurile problemelor care
sugerează operații probleme
sugerează operaţiile aritmetice
studiate (5.3); aritmetice, Culegere de utilizând
- identificarea datelor inutile pentru exerciții și probleme operațiile
rezolvarea unei probleme (5.3); clasa a IV-a – aritmetice
- selectarea, dintre mai multe Matematică, Editura
informații date, a datelor utile pentru Intuitext
rezolvarea unei probleme (5.3);
- identificarea expresiilor și cuvintelor  Resurse
din enunţurile problemelor care procedurale:
sugerează operaţiile aritmetice conversaţia, explicaţia,
studiate (a dat, a primit, a distribuit în exerciţiul,
mod egal, de două ori mai mult etc.) problematizarea
(5.3);

 - formularea de probleme pornind


de la situaţii concrete (5.1).

Ora 3 Arte vizuale și De ce folosesc oamenii simboluri? Elemente de Material textil, Observarea
abilități practice Exerciții-joc – combinații de linii limbaj plastic: reacţiilor copiilor
Arte vizuale și 1.1. pentru realizare de simboluri linia, punctul, coli de bloc de desen, pe parcursul
abilități practice culoarea, forma
creioane colorate, activităţilor
2.1. Buzunare magice –confecționarea de cerate, radieră,

14
AVAP buzunare cu folosință multiplă; acuarele, guașe sau propuse
decorarea acestora cu simboluri tempera, hârtie
2.2. Tehnici de lucru colorată, pensulă,
Discuții despre stema României mixte: croire foarfece, lipici, Analiza
simplă, coasere, materiale reciclabile produselor
Călătorii și simboluri – Busola
colaj, decupare etc. obținute, după
Blazonul familiei mele după contur
2.4. criterii date la
Lucrurile mele – personalizare de începutul
textile Recapitularea cunoștințelor activităților
M.M.
dobândite de-a lungul semestrului

Ora 4 1.1. 1.2. 2.1. 3.1.  Sărituri libere pe loc şi cu deplasări  Rezistenţa Teren de sport
înainte, înapoi şi lateral, cu (rezistenţă Fluier  observarea
Ed.fizică și LLR 2.1 desprindere şi aterizare pe ambele generală la Marcaje sistematică;
sport picioare; eforturi aerobe; Diferite obiecte pe care  aprecierea
3.1  Stând, sărituri pe diferite picioare rezistenţă stau copiii activităţilor
cu diferite poziţii ale mâinilor (la musculară Jaloane elevilor cu
şold, la spate) sau cu mişcări de locală). Steguleţe evidenţieri
braţe (rotări de baraţe, bătăi din  individuale şi
palme); colective
 Sărituri la coardă, alternative, de pe
un picor pe celălalt; 6-10 repetări;
pentru fiecare picior, de 1-3 ori;
pauză 15-30";

15
 Sărituri la coardă pe ambele
picioare; 6-10 repetări; de 2-3 ori;
pauză 20"-30";
 Navetă 5x5 m repetetă de 4 ori cu
pauză de 30 40", între repetări;
 Ştafete – cu plecare accelerată,
trecere peste obstacole, repetată de
3 ori consecutiv, cu pauză de 40";
Jocuri: Ştafetă cu alergare peste
obstacole
VINERI Ora 1 2.2. observarea unor imagini reprezentând Recapitulare  Resurse materiale:
2.3. medii de viață învățate, identificarea și manual, fişe de
20. Științe ale 4.5. numirea fiecărui mediu de viață aplicații Resurse
naturii M.M. ilustrat - completarea unei scheme procedurale:
12. privind caracteristicile principale ale observarea dirijată,
fiecărui mediu de viață studiat - conversaţia, explicaţia,
2019 exemplificarea importanței pajiștilor învăţarea prin
pentru viața omului - oferirea de descoperire
exemple de plante și animale specifice Organizarea
pajiștilor - completarea „ciorchinelui” colectivului: activitate
despre pădure ca mediu de viață - frontală, activitate în
formularea de enunțuri privind perechi, activitate
importanța râurilor pentru viața individuală
omului - realizarea unei fișe de lucru
după model dat, având titlul Marea și
omul - redactarea unei compuneri
având ca temă unul dintre deșerturile
planetei
Ora 2 Limba și literatura ● Proiect de ● Resurse materiale: ● Observarea
română documentare: La imagini din localitate, sistematică:
Limba și 2.2. - prezentarea unor informații despre carton, hârtie colorată, atitudinea elevilor
pas prin
literatura 2.3. propria localitate, obținute din faţă de sarcina

16
română 4.5. consultarea unor resurse scrise, de la localitate. foarfece, lipici, carioci dată
LLR M.M. cetățeni, autorități locale sau în urma
observării împrejurimilor, a vizitării - Oferirea de ● Resurse procedurale:  Listă de
unor instituții (2. 3); informaţii exercițiul, conversaţia verificare (da,
referitoare la euristică, explicaţia, nu):
- discuții referitoare la elementele universul învăţarea bazată pe
specifice, deosebite ale localității, extrașcolar proiect  concentrare
identificate în urma documentării asupra sarcinii de
realizate de elevi în afara orelor de rezolvat;
curs (2.3);  implicare
- imaginarea unor întâmplări care ar activă în
putea explica un element specific rezolvarea
localității (numele acesteia, existența sarcinii.
unui element natural ieșit din comun,
un anumit obicei etc.) (2.2); ● Proiectul
- redactarea unui text în care se
prezintă întâmplările imaginate,
utilizându-se cuvintele demult, la un
moment dat, de atunci (4.5);

- autoevaluarea şi interevaluarea
textelor redactate (4.1);

realizarea unui desen, a unei schițe, a


unei hărți prin intermediul cărora se
ilustrează elementul specific despre
care se relatează în textul redactat

17
anterior (4.5).

Ora 3 Joc și a. materiale:


mișcare
Joc și mișcare 1.1 Participarea la ștafete și jocuri cu obiecte, mingi a. materiale:
utilizarea unor deprinderi de
JM 2.1 locomoție JOC: Vizitiul și b. procedurale: obiecte
- participarea la ștafete și jocuri cu doi cai conversaţia, explicaţia,
2.2 utilizarea unor deprinderi de demonstraţia, b. procedurale:
manipulare Șarpele își prinde exerciţiul, jocul conversaţia,
-realizarea unor sarcini motrice de coada explicaţia,
manipulare a diferitelor obiecte, în c. forme de organizare demonstraţia,
cadrul unui grup Cursa a colectivului: exerciţiul, jocul
- implicarea în jocuri de mișcare cu broscuțelor
manevrarea obiectelor, desfășurate frontală, individuală, c. forme de
între echipe, sub formă de întrecere evaluare orală organizare a
- realizarea unor sarcini de colaborare
colectivului:
în practicarea activităților de joc și
mișcare frontală,
- implicarea activă în evitarea/
individuală,
medierea conflictelor în activitățile de
joc și mișcare evaluare orală
-participarea la stabilirea rolurilor și
sarcinilor în echipă (căpitan de echipă,
starter, arbitru, scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la
constituirea echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor

18
Ora 4 1.1 a. lectura unor texte/surse istorice cu  Grecii, galii, • Resurse procedurale: Observarea
creionul în mână slavii exercițiul, conversația, sistematică
Istorie 2.1 b. deducerea sensului unui jocul didactic
cuvânt/termen istoric prin raportare la • Resurse materiale: Evaluare frontală,
2.2 textul citit sau la mesajul audiat - manual pag. 54-56 + individuală
LLR 2.1 c. lectura unui text cu conținut istoric CD
3.1 utilizând metoda SINELG - caiet pag. 27-29
d. realizarea unor organizatori grafici • Forme de organizare:
care susțin înțelegerea informațiilor activitate frontală, pe
din texte/surse istorice grupe, în perechi, inde-
a. povestirea unor evenimente/fapte pendentă
istorice, utilizând termenii învățați • Resurse de timp: 1
c. repovestirea unor legende și oră
povestiri istorice
d. completarea unor texte lacunare
e. realizarea și prezentarea unor
proiecte individuale și de grup pe
diferite teme istorice
g. completarea unui jurnal cu dublă
intrare în urma lecturii unui text/a
vizionarii unui film cu conținut istoric

19
Ora 1
Lb.
LUNI franceză
Ora 2 Limba și literatura - observarea unei cărți poștale, - ● Cartea ● Resurse materiale:  Temă de lucru
Limba și română precizarea valorii gramaticale a poștală în clasă:
literatura 3.4. cuvintelor scrise cu majuscule și a cărți poștale, manual –
13. redactarea
română 2.2. Ed. Intuitext
rolului acestora în redactarea cărții textului unei
LLR 4.1.
01.
A.V.A.P. poștale (3.4); cărți poștale
2020 - formulare de răspunsuri la întrebări ● Resurse procedurale:  Evaluarea după
ce vizează informaţii desprinse pe exercițiul, conversaţia,
baza observării cărții poștale (2.2); rezolvarea
explicaţia, observarea
sarcinilor de
dirijată.
- discutarea elementelor care se învățare:
regăsesc
într-o carte poștală pornind de la Tehnica
întrebări date (2.2); semaforului
- completarea, în grup, a unui tabel
pentru a evidenţia relaţii între diferite
elemente de structură sau de conţinut
ale cărții poștale (3.4);

discutarea, pe baza unui exemplu dat,


a greșelilor de ortografie și de
punctuație, de exprimare și așezare a
textului cărții poștale (4.1)

Ora 3 Matematică - identificarea şi analiza datelor din Probleme care se  Resurse materiale:  Tema de lucru
Matematică 5.1. ipoteza unei probleme (5.3); rezolvă prin cele manualul, jetoane cu în clasă:
5.3. - identificarea cuvintelor/sintagmelor patru operații expresii și cuvinte care rezolvarea unor
A.V.A.P. în enunţurile problemelor care

20
sugerează operaţiile aritmetice sugerează operații probleme
studiate (5.3); aritmetice, Culegere de utilizând
- identificarea datelor inutile pentru exerciții și probleme operațiile
rezolvarea unei probleme (5.3);
clasa a IV-a – aritmetice
- selectarea, dintre mai multe
informații date, a datelor utile pentru Matematică, Editura
rezolvarea unei probleme (5.3); Intuitext
- identificarea expresiilor și cuvintelor
 Resurse
din enunţurile problemelor care
procedurale:
sugerează operaţiile aritmetice
conversaţia, explicaţia,
studiate (a dat, a primit, a distribuit în
exerciţiul,
mod egal, de două ori mai mult etc.)
problematizarea
(5.3);

 - formularea de probleme pornind


de la situaţii concrete (5.1).

Ora 4 1.1. 1.2. 2.1. 3.1. - utilizarea termenilor geografici de Resursele și materiale
Geografie bază în enunțuri proprii referitoare la activitățile
LLR 2.1 elementele naturale identificate pe Scheme Manual Harta
industriale
suporturile cartografice din manual României • procedurale
3.1 Conversaţia euristică
sau ofertate de profesor - identificarea • Principalele
elementelor naturale reprezentate pe produse agricole Explicaţia Lucrul cu
suporturile cartografice, cu ajutorul harta
legendei - explicarea repartiției unor Lucrul cu manualul
elemente naturale în diferite situații de
spațiu și timp - citirea și înțelegerea
semnelor convenționale și a altor
reprezentări convenționale utilizate pe
suporturile cartografice ofertate de

21
manual/de profesor - formarea unei
atitudini civice referitoare la
cunoașterea, conservarea și protecția
mediului - prezentarea unor elemente
observabile referitoare la diversitatea
naturală a spațiului românesc

MARȚI Ora 1 Limba și literatura - ● scrierea unui scurt text - Proiectul de ● Resurse materiale:  Evaluarea după
Limba și română argumentativ referitor la importanța documentare manual – Ed. Intuitext, rezolvarea
14. literatura 2.3. stabilirii unor criterii pentru aprecierea coli de flip-chart, sarcinilor de
română 4.5.
01. prezentării unui proiect de carioci învățare:
LLR 4.1.
A.V.A.P. documentare (4.5);
2020 ●Resurse procedurale: Tehnica „Fără
- discutarea unor criterii pentru conversaţia, explicaţia, mâini ridicate” -
aprecierea prezentării unui proiect de dezbaterea, exercițiul se aşteaptă
documentare (2.3); răspunsuri la
anumite solicitări
- formularea unor aprecieri referitoare
ale cadrului
la modul în care a fost realizată o
didactic; se lasă
pagină de jurnal oferită ca exemplu de
elevilor timp de
către învățător (4.1);
gândire, apoi pot
formularea de opinii, sugestii privind discuta în perechi
modul în care ar putea fi întocmit un sau în grupuri
jurnal personal/ de grup pe parcursul mici; atenţia
derulării unui proiect (2.3.). învățătorului se
poate muta către
anumiţi elevi,
oferindu-se şi
celor timizi sau

22
tăcuţi posibilitatea
de a se exprima.

Ora 2 Matematică - extragerea şi sortarea numerelor Reprezentări  Resurse materiale: Observarea


Matematică 5.2. dintr-un grafic, pe baza unor criterii grafice: manualul tipar/digital, sistematică a
5.3. date (5.2); construire, fișe de lucru; creioane atitudinii elevilor
extragere și colorate, Culegere de faţă de sarcina
- identificarea unor date din grafice cu dată
prelucrare de exerciții și probleme
bare şi din tabele (5.2);
informații clasa a IV-a –
 Listă de
- realizarea unor grafice cu bare pe Matematică, Editura
verificare (da, nu):
baza unor informaţii date sau culese Intuitext
(5.2);  concentrar
 Resurse
ea asupra
- completarea, în tabele, a unor procedurale:
sarcinii de
informații referitoare la activitățile conversaţia, explicaţia,
rezolvat,
preferate ale colegilor (5.2); demonstrația,
exerciţiul,  implicarea
- identificarea unor informații problematizarea. activă în
referitoare la sporturile preferate ale rezolvarea
colegilor și realizarea unor diagrame sarcinii
folosind datele (5.2);

- organizarea datelor unei


investigaţii în tabel sau într-o
reprezentare grafică în scopul
compunerii sau rezolvării de probleme
(5.3).

23
Ora 3 Educație exerciții de identificare a unor • Recapitulare • Resurse materiale: Observarea
civică comportamente care dovedesc, manual, dicţionar, sistematică
Ed. civică 2.1. respect/lipsă de respect pe baza unor volume cu operele
imagini/text; literare, coli de scris, Proba scrisă
2.2.
creioane colorate, Proba orală
• exerciții de definire a termenilor de mape, caietul elevului.
respect/lipsă de respect; Mapa personală
2.3. • Resurse procedurale:
• exerciții de exprimare a propriilor conversaţia, observaţia Autoevaluare
3.3. opinii în legătură cu anumite dirijată, exerciţiul,
comportamente sugerate de Activitate practică
jocul didactic, studiul
manual/altele; de caz. Portofoliu
• exerciții de identificare a unor • Forme de organizare Portofoliu de grup
comportamente care sugerează a colectivului de elevi:
responsabilitate/lipsă de activitate frontală, de
responsabilitate pe baza unor grup, în perechi,
imagini/text; independentă.
• exerciții de definire și explorare a
termenilor responsabilitate/lipsă de
responsabilitate;

• exerciții de exprimare a propriilor


opinii în legătură cu anumite
comportamente sugerate de
manual/altele;

24
Ora 4 1.1. 1.2. 2.1. 3.1.  Explicarea demonstrarea  Mobilitate Teren de sport
exerciţiilor pentru trunchi cu şi fără şi stabilitate Fluier  observarea
Ed. Fizică LLR 2.1 obiecte: articulară. Marcaje sistematică;
 Culcat pe latura stângă –  Diferite obiecte pe care  aprecierea
EFS 3.1 balansarea piciorului drept stau copiii activităţilor
înapoi spre spate şi revenire Jaloane elevilor cu
în poziţia iniţială. Aceeaşi Steguleţe evidenţieri
mişcare se execută şi pe individuale şi
latura dreaptă 3x8 timpi; colective
 Culcat facial, mâinile sub
bărbie:
 Explicarea-demonstrarea
exerciţiilor pentru braţe cu obiecte:
 Stând – mingea ţinută
cu ambele mâini, braţele întinse jos;

 Stând – mingea ţinută la


piept cu ambele mâini
Explicarea-demonstrarea exerciţiilor
pentru picioare
MIERC Ora 1
URI
Religie
15. Ora 2

01. Lb.franceză
Ora 3 Limba și literatura proiectul La pas prin localitate: Proiect de ● Resurse materiale: ● Observarea
2020 Limba și română documentare: La
literatura 2.3. - prezentarea informațiilor culese în reportofon sistematică a
pas prin
română 4.5. urma interviurilor pe care fiecare grup localitate. comportamentului
LLR M.M. de lucru le-a luat unor cetățeni din ● Resurse procedurale: interacţional
exercițiul, conversaţia
Comunicarea

25
localitate (2.3); eficientă euristică, explicaţia,  Listă de
învăţarea bazată pe control/
- relatarea despre sunetele percepute proiect verificare:
în diferite zone ale localității (2.3);
 cooperarea cu
- formularea unor sfaturi utile membrii
vizitatorilor localității: Dacă vrei să grupului;
asculți ciripit de păsărele, mergi…,
Dacă vrei să simți pulsul, agitația  contribuția cu
localității, vizitează…., Cele mai idei la realizarea
liniștite zone ale localității sunt … proiectului;
(4.5).
 participarea
activă la
realizarea
sarcinilor de
grup.

Ora 4 Matematică - operarea cu terminologia specifică Probleme care se  Resurse materiale:  Tema pentru
Matematică operațiilor matematice (5.1); rezolvă prin manualul tipar/digital, acasă:
5.1. metoda grafică imagini; Culegere de rezolvarea unor
5.3. - identificarea şi analiza datelor unei (sumă și
exerciții și probleme probleme
probleme (5.3); diferență)
A.V.A.P. clasa a IV-a – utilizând
- identificarea expresiilor și cuvintelor Matematică, Editura operațiile
din enunţurile problemelor care Intuitext aritmetice
sugerează operaţiile aritmetice
 Resurse
studiate (5.3);
procedurale:

26
- rezolvarea de probleme folosind conversaţia, explicaţia,
metoda grafică – sumă și diferență exerciţiul,
(5.3); demonstrația,
problematizarea
 - rezolvarea de probleme pe o
tematică dată (flori) (5.3).

Ora 5 Muzică și mișcare audierea unor piese muzicale, cu Resurse materiale: ●observare
Muzică și 1.2. observarea unor diferenţieri de gen, Elemente de sistematică
mișcare expresivitate, tempo (lent/rapid), limbaj muzical manualul tipărit/digital,
MM 2.2. măsură (binară/ternară), ritm, aspecte Timbrul – sunete ●evaluare orală
dinamice şi timbrale din mediul caietul, surse audio
- vizionarea unor desene animate cu înconjurător, ●temă de lucru în
suport muzical (de exemplu: Disney – diferențierea clasă
Fantasia 2000 – Beethoven, tipurilor de voce
Resurse procedurale: ●inter-evaluare
Şostakovici, Respighi) (copil, femeie,
- vizionarea unor spectacole de bărbat), a Metode: conversaţia, ●auto-evaluare
muzică şi balet (în sala de spectacol anumitor
explicaţia,
sau pe internet) instrumente
- exprimarea unor păreri personale muzicale exerciţiul, munca
faţă de lucrările audiate/vizionate Dinamica
independentă, jocul
- interpretarea vocală a cântecelor cu (nuanțe)
diferenţieri expresive datorate Evaluare didactic
nuanţelor, tempo-ului, dar şi manual pag. 60
sugestiilor mimice, unor gesturi Organizare:
coregrafice sugestive caiet pag. 37
- jocuri interpretative muzicale - activitate frontală,
dialog solist/cor sau între grupuri, individuală şi pe grupe
ştafetă, împărţirea sarcinilor şi
diferenţierea mişcărilor (cântarea
melodiei/acompaniament, ritmul
melodiei/metrul)

27
- acompanierea cântecelor cu
orchestra de jucării muzicale,
instrumente muzicale, percuţie
corporală
- realizarea unor momente sincretice,
prin îmbinarea textului, muzicii şi
mişcării scenice (inclusiv a dansului),
de exemplu, scurte scenete
- jocuri de exprimare mimică a
reacţiei faţă de vizionarea unor
fragmente muzicale însoţite de dans

JOI Ora 1 Limba și literatura ● - Proiect de ● Resurse materiale:  Observarea


Limba și română documentare: coli de hârtie
16. literatura 1.4. notarea unor elemente considerate sistematică:
română 2.4. importante dintr-un scurt text de La pas prin ● Resurse procedurale:
01. LLR M.M. informare audiat (lecturat de către localitate conversaţia, explicaţia, iniţiativa în
învățător) care conține informații comunicare:
2020
despre localitatea în care se află școala  Scara de
în care elevii învață (1.4); clasificare
- Organizarea activităţii de derulare a (întotdeauna,
proiectului La pas prin localitate: frecvent, rar):

 stabilirea scopului proiectului;  menținerea


interesului
 precizarea cerinţelor;
pentru dialog;
 prezentarea criteriilor de evaluare;
 acceptarea
 stabilirea datei de prezentare a punctelor

28
proiectului; de vedere
diferite în
 organizarea colectivului (stabilirea
grupurilor de lucru); cadrul grupului;

 stabilirea responsabilităţilor în  transmiterea


cadrul fiecărui grup de lucru (cine va de stări,
căuta surse de informare, cine va
selecta informații, cine va realiza sentimente,
fotografii, cine va colecționa hărți, idei.
vederi, cine va face însemnări în
jurnalul de grup, cine va organiza
produsul final etc.) (2.4);

- discuții referitoare la tipurile de


informații ce vor fi selectate în
vederea redactării unui text cu caracter
științific, despre propria localitate
(2.4).

Ora 2 Matematică - operarea cu terminologia specifică Probleme care se  Resurse materiale:  Tema pentru
Matematică operațiilor matematice (5.1); rezolvă prin manualul tipar/digital, acasă:
5.1. metoda grafică imagini; Culegere de rezolvarea unor
5.3. - identificarea şi analiza datelor unei (sumă și
exerciții și probleme probleme
probleme (5.3); diferență)
A.V.A.P. clasa a IV-a – utilizând
- identificarea expresiilor și cuvintelor Matematică, Editura operațiile
din enunţurile problemelor care Intuitext aritmetice
sugerează operaţiile aritmetice
 Resurse
studiate (5.3);
procedurale:

29
- rezolvarea de probleme folosind conversaţia, explicaţia,
metoda grafică – sumă și diferență exerciţiul,
(5.3); demonstrația,
problematizarea
 - rezolvarea de probleme pe o
tematică dată (flori) (5.3).

Ora 3 Arte vizuale și De ce folosesc oamenii simboluri? Elemente de Material textil, Observarea
abilități practice Exerciții-joc – combinații de linii limbaj plastic: reacţiilor copiilor
Arte vizuale și 1.1. pentru realizare de simboluri linia, punctul,
coli de bloc de desen, pe parcursul
abilități practice culoarea, forma
creioane colorate, activităţilor
2.1. Buzunare magice –confecționarea de cerate, radieră, propuse
AVAP buzunare cu folosință multiplă; acuarele, guașe sau
decorarea acestora cu simboluri tempera, hârtie
2.2. Tehnici de lucru colorată, pensulă,
Discuții despre stema României mixte: croire foarfece, lipici, Analiza
simplă, coasere, materiale reciclabile produselor
Călătorii și simboluri – Busola obținute, după
colaj, decupare etc.
Blazonul familiei mele după contur criterii date la
2.4. începutul
Lucrurile mele – personalizare de activităților
textile Recapitularea cunoștințelor
M.M. dobândite de-a lungul semestrului

30
Ora 4 1.1. 1.2. 2.1. 3.1.  Explicarea demonstrarea  Mobilitate Teren de sport
exerciţiilor pentru trunchi cu şi fără şi stabilitate Fluier  observarea
Ed.fizică și LLR 2.1 obiecte: articulară. Marcaje sistematică;
sport  Culcat pe latura stângă –  Evaluare Diferite obiecte pe care  aprecierea
3.1 balansarea piciorului drept stau copiii activităţilor
înapoi spre spate şi revenire Jaloane elevilor cu
în poziţia iniţială. Aceeaşi Steguleţe evidenţieri
mişcare se execută şi pe individuale şi
latura dreaptă 3x8 timpi; colective
 Culcat facial, mâinile sub
bărbie:
 Explicarea-demonstrarea
exerciţiilor pentru braţe cu obiecte:
 Stând – mingea ţinută
cu ambele mâini, braţele întinse jos;

 Stând – mingea ţinută la


piept cu ambele mâini
Explicarea-demonstrarea exerciţiilor
pentru picioare
VINERI Ora 1 3.1. Evaluare  Resurse materiale: - probă de
3.4. completarea cu informațiile potrivite a manual, fişe de evaluare scrisă
17. Științe ale 4.2. unei scheme privind caracteristicile aplicații Resurse
naturii LLR 2.1 fiecărui mediu de viață studiat - procedurale:
01. 1.1 conversaţia, explicaţia,
realizarea de corespondențe între
munca independentă
2019 termenii din liste date - gruparea unor
Organizarea
termeni după criterii date - citirea unui colectivului: activitate
scurt text literar, identificarea individuală
mediului de viață descries în text,
indicarea a trei caracteristici ale
acestui mediu - oferirea de exemple de

31
viețuitoare marine - exerciții de tipul
adevărat/fals

Ora 2 Limba și literatura ● - Proiect de ● Resurse materiale:  Observarea


română documentare: coli de hârtie
Limba și 1.4. notarea unor elemente considerate sistematică:
literatura 2.4. importante dintr-un scurt text de La pas prin ● Resurse procedurale:
română M.M. informare audiat (lecturat de către localitate conversaţia, explicaţia, iniţiativa în
LLR comunicare:
învățător) care conține informații
despre localitatea în care se află școala  Scara de
în care elevii învață (1.4); clasificare
- Organizarea activităţii de derulare a (întotdeauna,
proiectului La pas prin localitate: frecvent, rar):

 stabilirea scopului proiectului;  menținerea


interesului
 precizarea cerinţelor;
pentru dialog;
 prezentarea criteriilor de evaluare;
 acceptarea
 stabilirea datei de prezentare a punctelor
proiectului;
de vedere
 organizarea colectivului (stabilirea diferite în
grupurilor de lucru);
cadrul grupului;
 stabilirea responsabilităţilor în
cadrul fiecărui grup de lucru (cine va  transmiterea
căuta surse de informare, cine va de stări,
selecta informații, cine va realiza sentimente,

32
fotografii, cine va colecționa hărți, idei.
vederi, cine va face însemnări în
jurnalul de grup, cine va organiza
produsul final etc.) (2.4);

- discuții referitoare la tipurile de


informații ce vor fi selectate în
vederea redactării unui text cu caracter
științific, despre propria localitate
(2.4).

Ora 3 Joc și - realizarea unor sarcini de colaborare JOCURI a. materiale:


mișcare în practicarea activităților de joc și LIBERE
Joc și mișcare 1.1 mișcare obiecte
- implicarea activă în evitarea/ JOC: Ogarul și
JM 2.1 medierea conflictelor în activitățile de b. procedurale:
iepurele
joc și mișcare conversaţia,
2.2 -participarea la stabilirea rolurilor și Mingea prin explicaţia,
sarcinilor în echipă (căpitan de echipă, tunel demonstraţia,
starter, arbitru, scorer etc.) exerciţiul, jocul
- participare la tragerea la sorți, la
constituirea echipelor c. forme de
- felicitarea coechipierilor/adversarilor organizare a
- autoanaliza randamentului propriu
colectivului:
- analiza randamentului echipelor
frontală,
individuală,
evaluare orală

33
Ora 4 1.1 realizarea unor proiecte de grup care  Recapitulare -  Resurse materiale: ● Proba scrisă
să evidențieze rolul personalităților în Evaluare fişe de evaluare
Istorie 2.1 derularea evenimentelor de  Resurse procedurale:
însemnătate istorică conversaţia, exerciţiul.
2.2 f. alcătuirea și rezolvarea de rebusuri
LLR 2.1 pe teme istorice
2.1 g. completarea unui jurnal cu dublă
intrare în urma lecturii unui text/a
vizionarii unui film cu conținut istoric
i. realizarea prezentării unei
personalități istorice/a unui eveniment
istoric
j. realizarea unor afișe pentru
promovarea unor serbări/concursuri cu
tematică istorică
m. studii de caz simple, pe baza unor
întâmplări din lecturi cu conținut
istoric

Ora 1
Lb.
LUNI franceză
Ora 2 Limba și literatura ● - Proiect de ● Resurse materiale:  Observarea
Limba și română documentare: coli de hârtie
literatura 1.4. notarea unor elemente considerate sistematică:
20. română 2.4. importante dintr-un scurt text de Cartea poștală ● Resurse procedurale:
01.
LLR M.M. informare audiat (lecturat de către conversaţia, explicaţia, iniţiativa în
învățător) care conține informații comunicare:
2020 despre localitatea în care se află școala  Scara de
în care elevii învață (1.4); clasificare
- Organizarea activităţii de derulare a (întotdeauna,

34
proiectului La pas prin localitate: frecvent, rar):

 stabilirea scopului proiectului;  menținerea


interesului
 precizarea cerinţelor;
pentru dialog;
 prezentarea criteriilor de evaluare;
 acceptarea
 stabilirea datei de prezentare a punctelor
proiectului;
de vedere
 organizarea colectivului (stabilirea diferite în
grupurilor de lucru);
cadrul grupului;
 stabilirea responsabilităţilor în
cadrul fiecărui grup de lucru (cine va  transmiterea
căuta surse de informare, cine va de stări,
selecta informații, cine va realiza
fotografii, cine va colecționa hărți, sentimente,
vederi, cine va face însemnări în idei.
jurnalul de grup, cine va organiza
produsul final etc.) (2.4);

- discuții referitoare la tipurile de


informații ce vor fi selectate în
vederea redactării unui text cu caracter
științific, despre propria localitate
(2.4).

Ora 3 Matematică - operarea cu terminologia specifică Probleme care se  Resurse materiale:  Tema pentru
Matematică rezolvă prin manualul tipar/digital, acasă:

35
5.1. operațiilor matematice (5.1); metoda grafică imagini; Culegere de rezolvarea unor
5.3. (sumă și raport) exerciții și probleme probleme
- identificarea şi analiza datelor unei clasa a IV-a – utilizând
A.V.A.P. probleme (5.3); Matematică, Editura operațiile
- identificarea expresiilor și cuvintelor Intuitext aritmetice
din enunţurile problemelor care
 Resurse
sugerează operaţiile aritmetice
procedurale:
studiate (5.3);
conversaţia, explicaţia,
- rezolvarea de probleme folosind exerciţiul,
metoda grafică – sumă și diferență demonstrația,
(5.3); problematizarea

 - rezolvarea de probleme pe o
tematică dată (flori) (5.3).

Ora 4 1.1. 1.2. 2.1. 3.1. - utilizarea termenilor geografici de Sinteză și materiale
Geografie bază în enunțuri proprii referitoare la evaluare
LLR 2.1 elementele naturale identificate pe Scheme Manual Harta
suporturile cartografice din manual României • procedurale
3.1 Conversaţia euristică
sau ofertate de profesor - identificarea
elementelor naturale reprezentate pe Explicaţia Lucrul cu
suporturile cartografice, cu ajutorul harta
legendei - explicarea repartiției unor Lucrul cu manualul
elemente naturale în diferite situații de
spațiu și timp - citirea și înțelegerea
semnelor convenționale și a altor
reprezentări convenționale utilizate pe
suporturile cartografice ofertate de

36
manual/de profesor - formarea unei
atitudini civice referitoare la
cunoașterea, conservarea și protecția
mediului - prezentarea unor elemente
observabile referitoare la diversitatea
naturală a spațiului românesc

MARȚI Ora 1 Limba și literatura Recapitulare: ● Resurse materiale: ● Tema de lucru


Limba și română texte suport Legenda în clasă:
21. literatura 2.4. - formularea de răspunsuri la întrebări - Textul narativ Mureşului şi a Oltului, - redactarea text
română 3.1. ce vizează informaţiile esenţiale sau manual şi Culegere de ului unei cărți
01. LLR 3.4. de detaliu desprinse din textele citite - Textul exerciții clasa a IV-a – poștale
4.2. (3.1); informativ Editura Intuitext,
2020 creioane colorate
- jocuri care se bazează pe întrebări - Oferirea de ● Resurse procedurale: ● Tema pentru
reciproce (2.4); informaţii acasă: revizuirea
referitoare la procedee de citire textului redactat
- realizarea, în perechi sau în grup, a universul activă, conversaţia, în clasă și
unei diagrame Venn pornind de la extrașcolar explicaţia, exercițiul, transcrierea
jurnalul cu dublă formei corecte a
aspectele comune şi de la diferenţele
acestuia
referitoare la anumite elemente din - - Cartea poștală intrare, învăţarea
text (3.1); bazată pe proiect

- folosirea metodelor gândirii critice


pentru explorarea textelor –Harta
textului (3.4);

redactarea textului unei cărți poștale


ce ar putea fi trimisă unui prieten din
altă localitate și în care se regăsesc

37
informații relevante despre zona
geografică prezentată în textele suport
(4.2).

Ora 2 Matematică - operarea cu terminologia specifică Probleme care se  Resurse materiale:  Tema pentru
Matematică operațiilor matematice (5.1); rezolvă prin manualul tipar/digital, acasă:
5.1. metoda grafică imagini; Culegere de rezolvarea unor
5.3. - identificarea şi analiza datelor unei (diferenta și
exerciții și probleme probleme
probleme (5.3); raport)
A.V.A.P. clasa a IV-a – utilizând
- identificarea expresiilor și cuvintelor Matematică, Editura operațiile
din enunţurile problemelor care Intuitext aritmetice
sugerează operaţiile aritmetice
 Resurse
studiate (5.3);
procedurale:
- rezolvarea de probleme folosind conversaţia, explicaţia,
metoda grafică – sumă și diferență exerciţiul,
(5.3); demonstrația,
problematizarea
 - rezolvarea de probleme pe o
tematică dată (flori) (5.3).

Ora 3 Educație • Evaluare • Resurse materiale: Observarea


civică manual, dicţionar, sistematică
Ed. civică 2.1. exerciții de identificare a unor volume cu operele
comportamente care dovedesc, literare, coli de scris, Proba scrisă
2.2. respect/lipsă de respect pe baza unor • creioane colorate,
imagini/text; Proba orală
mape, caietul elevului.
• exerciții de definire a termenilor de Mapa personală
2.3. • Resurse procedurale:

38
3.3. respect/lipsă de respect; conversaţia, observaţia Autoevaluare
L.L.R. dirijată, exerciţiul,
• exerciții de exprimare a propriilor jocul didactic, studiul Activitate practică
opinii în legătură cu anumite de caz.
comportamente sugerate de Portofoliu
manual/altele; • Forme de organizare Portofoliu de grup
a colectivului de elevi:
• exerciții de identificare a unor activitate frontală, de
comportamente care sugerează grup, în perechi,
responsabilitate/lipsă de independentă.
responsabilitate pe baza unor
imagini/text;

• exerciții de definire și explorare a


termenilor responsabilitate/lipsă de
responsabilitate;

Ora 4 1.1. 1.2. 2.1. 3.1.  Sărituri libere pe loc şi cu deplasări  Rezistenţa Teren de sport
înainte, înapoi şi lateral, cu (rezistenţă Fluier  observarea
Ed. Fizică LLR 2.1 desprindere şi aterizare pe ambele generală la Marcaje sistematică;
picioare; eforturi aerobe; Diferite obiecte pe care  aprecierea
EFS 3.1  Stând, sărituri pe diferite picioare rezistenţă stau copiii activităţilor
cu diferite poziţii ale mâinilor (la musculară Jaloane elevilor cu
şold, la spate) sau cu mişcări de locală). Steguleţe evidenţieri
braţe (rotări de baraţe, bătăi din  individuale şi
palme); colective
 Sărituri la coardă, alternative, de pe
un picor pe celălalt; 6-10 repetări;
pentru fiecare picior, de 1-3 ori;
pauză 15-30";
 Sărituri la coardă pe ambele

39
picioare; 6-10 repetări; de 2-3 ori;
pauză 20"-30";
 Navetă 5x5 m repetetă de 4 ori cu
pauză de 30 40", între repetări;
 Ştafete – cu plecare accelerată,
trecere peste obstacole, repetată de
3 ori consecutiv, cu pauză de 40";
Jocuri: Ştafetă cu alergare peste
obstacole
MIERC Ora 1
URI
Religie
22. Ora 2

01. Lb.franceză
Ora 3 Limba și literatura Itemii de evaluare vizează: ● Evaluare:  Resurse materiale: ● Proba scrisă
2019 Limba și română fişe de evaluare
literatura 3.1. - formularea de răspunsuri la întrebări - Textul narativ  Resurse procedurale:
română 3.4. ce vizează informaţiile esenţiale sau conversaţia, exerciţiul.
LLR 4.2. de detaliu desprinse din textele citite -Textul
(3.1); informativ

– formularea de concluzii directe pe - Oferirea de


baza informațiilor din textul citit informaţii
(precizarea tipului de text –literar sau referitoare la
nonliterar) (3.4); universul
extrașcolar
redactarea textului unei cărți poștale
ce ar putea fi trimisă doamnei sau –- Cartea
domnului învățător și în care se poștală
regăsesc informații relevante despre

40
zona geografică prezentată în textele
suport (4.2).

Ora 4 Matematică - operarea cu terminologia specifică  Recapitulare  Resurse materiale:  Tema pentru
Matematică operațiilor matematice (5.1); manualul tipar/digital, acasă:
5.1. - Organizarea şi imagini; Culegere de rezolvarea unor
5.3. - identificarea şi analiza datelor unei reprezentarea
exerciții și probleme probleme
probleme (5.3); datelor
A.V.A.P. - Probleme care clasa a IV-a – utilizând
- identificarea expresiilor și cuvintelor se rezolvă prin Matematică, Editura operațiile
din enunţurile problemelor care operaţiile Intuitext aritmetice
sugerează operaţiile aritmetice aritmetice
cunoscute  Resurse
studiate (5.3);
- Probleme care procedurale:
- rezolvarea de probleme folosind se rezolvă prin conversaţia, explicaţia,
metoda grafică – sumă și diferență metoda exerciţiul,
(5.3); reprezentării demonstrația,
grafice problematizarea
 - rezolvarea de probleme pe o
tematică dată (flori) (5.3).

Ora 5 Muzică și mișcare - audierea unor piese muzicale, cu Elemente de Resurse materiale: ●observare
Muzică și 1.2. observarea unor diferenţieri de gen, limbaj muzical sistematică
mișcare expresivitate, tempo (lent/rapid), Timbrul – sunete manualul tipărit/digital,
MM 2.1. măsură (binară/ternară), ritm, aspecte din mediul ●evaluare orală
dinamice şi timbrale înconjurător, caietul, surse audio
3.1. - vizionarea unor desene animate cu diferențierea ●temă de lucru în
suport muzical (de exemplu: Disney – tipurilor de voce clasă
Fantasia 2000 – Beethoven, (copil, femeie,
Şostakovici, Respighi) bărbat), a

41
- vizionarea unor spectacole de anumitor Resurse procedurale: ●inter-evaluare
muzică şi balet (în sala de spectacol instrumente
sau pe internet) muzicale Metode: conversaţia, ●auto-evaluare
- exprimarea unor păreri personale Dinamica explicaţia,
faţă de lucrările audiate/vizionate (nuanțe)
- interpretarea vocală a cântecelor cu 10. Timbrul. exerciţiul, munca
diferenţieri expresive datorate Sunete din independentă, jocul
nuanţelor, tempo-ului, dar şi mediul
sugestiilor mimice, unor gesturi înconjurător, didactic
coregrafice sugestive sunete vocale,
- jocuri interpretative muzicale - sunete Organizare:
dialog solist/cor sau între grupuri, instrumentale
ştafetă, împărţirea sarcinilor şi manual pag. 50- activitate frontală,
diferenţierea mişcărilor (cântarea 53 individuală şi pe grupe
melodiei/acompaniament, ritmul
melodiei/metrul) caiet pag. 33
- acompanierea cântecelor cu
orchestra de jucării muzicale,
instrumente muzicale, percuţie
corporală
- realizarea unor momente sincretice,
prin îmbinarea textului, muzicii şi
mişcării scenice (inclusiv a dansului),
de exemplu, scurte scenete
- jocuri de exprimare mimică a
reacţiei faţă de vizionarea unor
fragmente muzicale însoţite de dans
- jocuri de imitare a unor mişcări
caracteristice animalelor pentru
ilustrarea unui fragment
muzical/coregrafic (de exemplu,
imitarea graţiei lebedelor, ca în baletul

42
vizionat, faţă de mişcarea greoaie a
ursului)
- stimularea exprimării spontane a
unor reacţii, emoţii, sentimente faţă de
scurte fragmente muzicale
contrastante (de exemplu, Carnavalul
animalelor de C. Saint Saens)

JOI Ora 1 Limba și literatura  Resurse materiale: ● Evaluarea după


Limba și română manual – Ed. Intuitext, rezolvarea
23. literatura 3.1. Oră de ameliorare – dezvoltare Textul narativ fişe de ameliorare/ sarcinilor de
română 3.4. dezvoltare;
01. ● Activităţile de învăţare cu caracter - Textul  Resurse procedurale: ameliorare/
LLR 4.2.
ameliorativ se vor stabili în funcţie de informativ dezvoltare
2020 problemele (individuale/ale majorităţii conversaţia, explicaţia
elevilor) ce vor fi identificate după - Oferirea de exerciţiul, jocul
evaluarea sumativă. informaţii didactic, proiectul. ● Autoevaluarea
referitoare la
● Activităţile de dezvoltare vor avea universul
un grad ridicat de dificultate şi vor fi extrașcolar
stabilite pentru elevii care vor
demonstra realizarea tuturor - Cartea poștală
obiectivelor de evaluare vizate prin
proba de evaluare sumativă.

Ora 2 Matematică  Evaluare  Resurse materiale:  Proba scrisă


Matematică 5.1. Culegere de exerciții și
5.2. Itemii probei de evaluare vizează: - Organizarea şi probleme clasa a IV-a
5.3. reprezentarea

43
– selectarea informațiilor utile pentru datelor – Matematică, Editura
rezolvarea unei probleme și rezolvarea - Probleme care Intuitext
ei; se rezolvă prin  Resurse procedurale:
– selectarea şi gruparea unor date operaţiile
conversaţia, exerciţiul
după criterii date şi înregistrarea aritmetice
informațiilor într-un tabel; cunoscute
– identificarea unor date din grafice - Probleme care
cu bare și utilizarea lor pentru se rezolvă prin
rezolvarea de probleme; metoda
– rezolvarea unor probleme utilizând reprezentării
operațiile aritmetice cunoscute; grafice
– rezolvarea de probleme folosind
metoda grafică.

Ora 3 Arte vizuale și De ce folosesc oamenii simboluri? Elemente de Material textil, Observarea
abilități practice Exerciții-joc – combinații de linii limbaj plastic: reacţiilor copiilor
Arte vizuale și 1.1. pentru realizare de simboluri linia, punctul,
coli de bloc de desen, pe parcursul
abilități practice culoarea, forma
creioane colorate, activităţilor
2.1. Buzunare magice –confecționarea de cerate, radieră, propuse
AVAP buzunare cu folosință multiplă; acuarele, guașe sau
decorarea acestora cu simboluri tempera, hârtie
2.2. Tehnici de lucru colorată, pensulă,
Discuții despre stema României mixte: croire foarfece, lipici, Analiza
simplă, coasere, materiale reciclabile produselor
Călătorii și simboluri – Busola obținute, după
colaj, decupare etc.
Blazonul familiei mele după contur criterii date la
2.4. începutul
Lucrurile mele – personalizare de activităților
textile Recapitularea cunoștințelor
M.M. dobândite de-a lungul semestrului

44
Ora 4 1.1. 1.2. 2.1. 3.1.  Sărituri libere pe loc şi cu deplasări  Rezistenţa Teren de sport
înainte, înapoi şi lateral, cu (rezistenţă Fluier  observarea
Ed.fizică și LLR 2.1 desprindere şi aterizare pe ambele generală la Marcaje sistematică;
sport picioare; eforturi aerobe; Diferite obiecte pe care  aprecierea
3.1  Stând, sărituri pe diferite picioare rezistenţă stau copiii activităţilor
cu diferite poziţii ale mâinilor (la musculară Jaloane elevilor cu
şold, la spate) sau cu mişcări de locală). Steguleţe evidenţieri
braţe (rotări de baraţe, bătăi din  individuale şi
palme); colective
 Sărituri la coardă, alternative, de pe
un picor pe celălalt; 6-10 repetări;
pentru fiecare picior, de 1-3 ori;
pauză 15-30";
 Sărituri la coardă pe ambele
picioare; 6-10 repetări; de 2-3 ori;
pauză 20"-30";
 Navetă 5x5 m repetetă de 4 ori cu
pauză de 30 40", între repetări;
 Ştafete – cu plecare accelerată,
trecere peste obstacole, repetată de
3 ori consecutiv, cu pauză de 40";
Jocuri: Ştafetă cu alergare peste
obstacole
VINERI ZI LIBERĂ 

45
24. ● ZI LIBERĂ -

01

2020

ZI LIBERĂ

46