Sunteți pe pagina 1din 10

Profesor : BREHARU NICOLETA

Disciplina: ISTORIE
Aria curriculară: Om şi societate
Clasa: a VII-a
Număr de ore: 1 ora / săptămână

Unitatea de învățare: LUMEA LA SFÂRȘITUL SECOLULUI AL XIX-LEA ȘI ÎNCE-PUTUL


SECOLULUI AL XX-LEA

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare

Marile alianţe politico- 1.1. -prezentarea evoluţiei unui anumit spaţiu istoric
în diverse situaţii de comunicare
-activitate Probă orală
militare în lume individuală;
Primul Război -realizarea de tabele cronologice pentru a fi -fişe de evaluare.
Mondial. Evoluţia 1.2. utilizate în prezentări tematice ; Verificarea temei
alianţelor. Fronturile -activitate pentru acasă
individuală;
de luptă
Studiu de 2.2. -identificarea elementelor de continuitate în -activitate în
caz:Revoluţia procese istorice asemănătoare pe baza surselor grup;
industrială şi războiul. la prima vedere ;
-activitate Probă orală
Noul armament şi 3.2. -recunoaşterea elementelor de schimbare în frontala;
victimele lui. evoluţia unor comunităţi umane pe baza
surselor istorice-compararea informaţiilor
Studiu de caz: Viaţa Observarea
provenite din surse istorice diferite, în vederea -manualul de sistematică
în tranşee şi frontul 2.1 stabilirii unor asemănări şi a unor deosebiri ; istorie;
de acasă.
-atlase istorice;

4.3 -ilustrații;
Studiu de caz: -realizarea unor proiecte de grup sau individuale
România şi Primul despre relaţia dintre personalităţi şi grupurile
Război Mondial. umane ;
-descrierea;
Lecţia 3 –Tratatele de -folosirea motoarelor de căutare pentru a realiza
Observarea
pace. Noua hartă a un portofoliu de imagini, filme, fotografii, -comparația;
sistematică
referitoare la teme specifice istoriei recente; -problematizarea;
Europei.
-construirea unor mesaje publice pe o temă dată -metoda cubului.
folosind resurse multimedia;
Profesor : BREHARU NICOLETA
Disciplina: ISTORIE
Aria curriculară: Om şi societate
Clasa: a VII-a
Număr de ore: 1 ora / săptămână

Unitatea de învățare: PERIOADA INTERBELICĂ: O LUME ÎN SCHIMBARE

C. Resurse
Conținuturi Activități de învățare Evaluare
S. pedagogice
Viaţa cotidiană: -realizarea unor investigaţii din care -activitate individuală;
1.2
organizarea oraşelor, să rezulte aspecte de viaţă
-fişe de evaluare. Verificarea
lumea rurală, invenţiile şi cotidiană ;
temei pentru
viaţa casnică, -activitate individuală;
acasă
divertismentul, sănătatea -activitate în grup;
oamenilor, cultura.
-activitate frontală.
Studiu de caz: Femeia în -realizarea unor proiecte de grup
viaţa publică. sau individuale despre relaţia dintre
personalităţi şi grupurile umane ; -manualul de istorie;
Studiu de caz: Probă orală
-folosirea motoarelor de căutare -atlase istorice;
Cinematograful – artă şi 2.2 pentru a realiza un portofoliu de
industrie. imagini, filme, fotografii, referitoare -ilustrații;
Studiu de caz: Crize la teme specifice istoriei recente ;
economice. 3.2.
-descrierea;
-rezolvarea în echipă a unor situaţii-
problemă pe baza surselor -comparația;

-stabilirea de sarcini care -problematizarea;


favorizează învăţarea prin -metoda cubului.
Lecţia 2– Cetăţean şi stat cooperare ;
în democraţie şi în 2.1
totalitarism. -alcătuirea unui eseu pe baza unui
plan de idei;
Observarea
Studiu de caz: Un model 4.3. sistematică
democratic – SUA.
Studiu de caz:
Comunismul. Nazismul.
4.1

Profesor : BREHARU NICOLETA


Disciplina: ISTORIE
Aria curriculară: Om şi societate
Clasa: a VII-a
Număr de ore: 1 ora / săptămână

Unitatea de învățare: LUMEA ÎN RĂZBOI

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare

2.2. -dezbaterea unor cazuri reale care -activitate individuală; Verificarea


Relaţiile internaţionale.
implică prejudecăţi şi stereotipii ; temei pentru
Agresiunea statelor totalitare -fişe de evaluare. acasă
-realizarea unor investigaţii din care să -activitate individuală;
Al Doilea Război Mondial:
alianţe militare şi fronturile de rezulte aspecte de viaţă cotidiana; -activitate în grup;
luptă (1939-1945). România Probă orală
4.3. -activitate frontală.
şi Al Doilea Război Mondial.
Con-ferinţa de pace.

-construirea şi folosirea de argumente -manualul de istorie;


Studiu de caz: Noile mijloace
plecând de la surse în analiza unui
de distrugere în masă. -atlase istorice;
fapt/proces/personaj istoric ;
Studiu de caz: Viaţa pe front -ilustrații; Observarea
şi în frontul de acasă. sistematică
3.1.
-localizarea spaţiilor pe harta mută în
Studiu de caz: Holocaustul.
diferite contexte istorice ; -descrierea;
-comparația;
-folosirea motoarelor de căutare pentru -problematizarea;
a realiza un portofoliu de imagini, filme,
fotografii, referitoare la teme specifice -metoda cubului.
4.1. istoriei recente ;

3.2
Profesor : BREHARU NICOLETA
Disciplina: ISTORIE
Aria curriculară: Om şi societate
Clasa: a VII-a
Număr de ore: 1 ora / săptămână
Unitatea de învățare: LUMEA POSTBELICĂ

C. Resurse
Conținuturi Activități de învățare Evaluare
S.

Reconstrucţie şi modele ale -interpretarea critică a -activitate individuală;


dezvoltării economice. Viaţa informaţiilor oferite de surse
-fişe de evaluare.
cotidiană – de la dramele războiului 2.2. istorice ;
la prosperitate. -activitate individuală;

-realizarea de tabele -activitate în grup; Observare


Studiu de caz: Declaraţia Universală cronologice pentru a fi utilizate -activitate frontală. a
a Drepturilor Omului. 3.2. în prezentări tematice ; sistematică

Studiu de caz: Protestul tinerei


generaţii.
Democraţie versus comunism – -rezolvarea în echipă a unor Probă
modelele de organizare a statelor. situaţii-problemă pe baza orală
Războiul Rece (1945–1991). 3.1.
surselor ;

Uniunea Europeană: principii de -alcătuirea unor proiecte pentru


organizare şi funcţio-nare. -manualul de istorie;
protejarea valorilor culturale din
comunitate -atlase istorice; Probă
-ilustrații; practică
Lumea contemporană: o lume 4.3
multipolară – globaliza-rea; noua -folosirea motoarelor de căutare
diversitate culturală şi revoluţia pentru a realiza un portofoliu de
informaţională. imagini, filme, fotografii,
Studiu de caz:Noile forme de referitoare la teme specifice
divertisment – jocurile şi tehnologia. istoriei recente;
Consecinţe
Studiu de caz:Terorismul
-elaborarea de afişe tematice:
Studiu de caz:Migraţii în lumea democraţie, toleranţă,
contemporană holocaust

-descrierea;
-comparația;
-problematizarea;
-metoda cubului.