Sunteți pe pagina 1din 2

OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Etapa locală, 21 februarie 2020


Clasa a V-a, secțiunea A

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

• Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se
acordă puncte din oficiu.
• Punctajul total este de 100 de puncte.

SUBIECTUL I 20 de puncte
I.A.
1. b 2 puncte
2. b 2 puncte
3. c 2 puncte
I.B.
4. câte 1 punct pentru selectatea formelor verbale cerute, din rândurile
indicate (de exemplu: suntem – prezent; am răspuns – perfect compus) 2 x 1 p. = 2 puncte
Notă! – Punctajul se acordă pentru răspunsul complet.
5. 2 puncte pentru transformarea în propoziție simplă: Profesoara a vorbit. 2 puncte
6. câte 1 punct pentru transcrierea oricăror două enunțuri corecte din fragmentul indicat (de
exemplu: Sakiz Sardunya a privit încurcată în jur.; Puteți să repetați întrebarea?)
2 x 1 p. = 2 puncte
7. – alcătuirea corectă a enunțului (de exemplu: Sakiz, mă surprinse neatenția ta tocmai la ora de
matematică, cu un profesor atât de sever!) 1 punct
– utilizarea unui verb la modul indicativ, timpul perfect simplu, persoana a III-a, singular
1 punct
8. câte 1 punct pentru construirea corectă a fiecărui enunț (de exemplu: Bunicul lucrează
pământul; Maria a lucrat mult la matematică.) 2 x 1 p. = 2 puncte
9. câte 1 punct pentru corectarea fiecărei greșeli (Ți-ar plăcea să vii cu mine în Japonia?)
2 x 1 p. = 2 puncte
10. explicarea rolului mimicii în transmiterea mesajului în textul multimodal de la punctul C (de
exemplu: Mimica personajelor transmite starea lor sufletească, emoțiile din timpul orelor de
curs sau la plecarea de la școală: teamă, surprindere, frustrare , disperare etc.): în totalitate – 2
p.; parțial – 1 p. 2 puncte
SUBIECTUL al II-lea 40 de puncte
1.- transcrierea unui cuvânt/secvență care se referă la timpul acțiunii și unul care se referă la
spațiul acțiunii (de exemplu: ”într-o zi”, ”la școala de fete”) 2 x 3 p. = 6 puncte
2. – formularea în enunț a câte unei idei principale pentru textele A și B 2 x 3 p. = 6 puncte
Notă! Se punctează ideile principale aferente oricărui fragment.
3. – prezentarea semnificației secvenței date (de exemplu: împlinirea dorințelor presupune și o
stare de emoție, îndoială, teamă, pentru ca bucuria împlinirii să fie mai mare): remarcabil – 6 p.;
foarte bine – 4 p.; bine – 3 p.; relativ bine – 2 p. 6 puncte – formularea răspunsului în enunț
1 punct
– respectarea normelor de ortografie și punctuație (0-1 erori – 1 p.; 2 sau mai multe erori – 0 p.)
1 punct
4. – precizarea corectă a mesajului din rândurile indicate (de exemplu: importanța imaginației în
viața unui copil, pentru că poate să-l salveze în cazul unei situații stresante, proiectându-l într-o
lume ideală, în care nu s-ar mai fi aflat la ora de matematică, ci călătorind pe întreg globul):

Clasa a V-a, secțiunea A 1


precizarea corectă a mesajului, însoțită de exemple – 6 p.; precizarea
corectă a mesajului, fără exemplificare – 4 p.; încercare de formulare – 2 p.) 6 puncte
– formularea răspunsului în enunț 1 punct
– respectarea normelor de ortografie și punctuație (0-1 erori – 1 p.; 2 sau mai multe erori – 0 p.)
1 punct
5. – numirea oricărei trăsături a personajului (de exemplu: duritatea, severitatea etc.) 2 puncte
– comentarea exemplului care motivează trăsătura numită: remarcabil – 4 p.; foarte bine – 3 p.;
bine – 2 p.; relativ bine – 1 p. 4 puncte
– formularea răspunsului în enunț 1 punct
– respectarea normelor de ortografie și punctuație (0-1 erori – 1 p.; 2 sau mai multe erori – 0 p.)
1 punct
6. – prezentarea relației dintre mesajul scris și imagine în textul multimodal (de exemplu: relația
de corespondență/concordanță între diferitele tipuri de limbaj): foarte bine – 2 p.; bine – 1 p
2 puncte
– motivarea răspunsului dat (de exemplu: prezentarea lumii școlii prin ochii unei eleve care se
simte copleșită de sarcinile primite) remarcabil – 4 p.; foarte bine – 3 p.; bine – 2 p.; relativ bine
– 1 p. 4 puncte
– formularea răspunsului în enunț 1 punct
– respectarea normelor de ortografie și punctuație (0-1 erori – 1 p.; 2 sau mai multe erori – 0 p.)
1 punct
SUBIECTUL al III-lea 40 de puncte
- Idei creative, adecvate cerinței, respectând relația temă-conținut 8 puncte
- construirea conținutului 2 puncte
- substanțialitatea ideilor; idei complexe și creative 2 puncte
- respectarea relației temă-conținut 2 puncte
- îndeplinirea scopului comunicării 2 puncte
Respectarea convențiilor unei compuneri descriptive prin dispunerea corectă a ideilor în
raport cu elementele de structură 8 puncte
- introducere) 2 puncte
- cuprins 4 puncte
- încheiere 2 puncte
Realizarea coerenței tematice și a coeziunii (4p./2p.) 4 puncte
Utilizarea a două figuri de stil diferite 2 x 2 p. = 4 puncte
─ câte 2 puncte pentru utilizarea unui limbaj expresiv care sugerează emoțiile/sentimentele/
impresiile/trăirile/afectele, concretizat prin două figuri de stil diferite (de exemplu: enumerația,
personificarea, comparația) 2 x 2 p. = 4 puncte
─ câte 1punct pentru exprimarea a patru emoții diferite 4 x 1 p. = 4 puncte
─ integrarea coerentă și adecvată în descriere a unui personaj din textele - suport. = 4 puncte
Redactare (criteriul formal) 8 puncte
─ utilizarea corectă a elementelor de gramatică și vocabular 2 puncte
─ respectarea normelor de ortografie: 0-1 erori – 2 p.; 2 greșeli – 1p; 3 sau mai multe greșeli – 0
p. 2 puncte
─ respectarea normelor de punctuație: 0-1 erori – 2 p.; 2 greșeli – 1p; 3 sau mai multe greșeli – 0
p. 2 puncte
─ așezarea corectă în pagină 2 puncte
Notă! Compunerea nu se va evalua global, ci urmărind cu fidelitate descriptorii și
criteriile/subpunctele din barem.
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are
minimum 150 de cuvinte şi dezvoltă subiectul propus.

Clasa a V-a, secțiunea A 2