Sunteți pe pagina 1din 9

ROMANIA

SPIT ALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA


"SF. APOSTOL ANDREI" GALATI
Sir. Brailci Ill. 177, cod 800578, Telefon/Fax 0236.461.000. Cod fiscal 3126853
E~mail:secretariat@sDitaJulurgent.agalati.ro. Web: Mvw.spitaiulurgtntagalatLro
romania2019.eu

Nr... 1:J r4..f.. .<!I::~.:~?:.~~~


. ...:

ANUNT

5pitalul Clinic Judetean de Urgen~a "Sf. Apostol Andrei" Galati, cu sediul in localitatea
Galati, Strada Brailei nr. 177, judetul Galati orpanizeaza concurs in conformitate cu prevederile
H.G.R. nr. 286/2011, cu rnodificarile !?i cornpletarile ulterioare in vederea ocuparii, pe durata
nedeterminata, a urrnatoaretor 18 posturi contractuale vacante:

• Sectia Chirurgie generala III:


1 post asistent medical generalist cu studii poslliceale
• Serviciul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale:
1 post asistent medical igiena debutant 1 asistent medical igiena 1 asistent medical
igiena principal, cu studii superioare de lunga durata/superioare de scurta
durata/postliceale
• Compartiment Endocrinologie:
1 post registrator medical debutant I registrator medical 1 registrator medical principal cu
studii medii
• Sectia clinica Gastroenterologie:
1 post asistent medical generalist cu studii poslliceale
• Compartiment Internari - Externari:
- 1 post registrator medical debutant 1 registrator medical I registrator medical principal
cu studii medii (cu punct de lucru in Sectia Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice)
- 1 post registrator medical debutant 1 registrator medical 1 registrator medical principal
cu studii medii (cu punct de lucru in Laboratorul de Recuperare Medicina Fizica si
balneologie - Ambulatoriul integrat spitalului din Str. Basarabiei nr. 26)
• Sectia clinica Neonatologie - pentru activitatea de Biberonerie - Sterilizare:
1 post asistent medical generalist debutant 1 asistent medical generalist I asistent
medical generalist principal, cu studii superioare de lunga durata/superioare de scurta
durata/postliceale
• Sectia clinica Neonatologie:
1 post asistent medical generalist debutant I asistent medical generalist I asistent
medical generalist principal, cu studii superioare de lunga durata/superioare de scurta
durata/postliceate
• Sectia clinica Obstetrica ginecologie I:
1 post asistent medico-social debutant 1 asistent medico-social/ asistent medico-social
principal, cu studii superioare de lunga durata/supertoare de scurta durata/posthceale
• Sectia clinica Oncologie medicala:
1 post registrator medical debutant I registrator medical 1 registrator medical principal cu
studii medii
• SecHa clinica Oncol09ie medical1i - Spitalizare de zi:
1 post registrator medical debutant I registrator medical I registrator medical principal
cu studii medii
• Sterilizare:
1 post asistent medical generalist debutant 1 asistent medical generalist I asistent
medical generalist principal, cu studii superioare de lunga durata/superioare de scurta
durata/postliceale

1
• Ambulatoriul integrat spitalului:
1 post registrator medical debutant I registrator medical 1 registrator medical principal
cu studii medii - la Fisier
• Compartimentul Relatii cu Publicul:
1 post Referent de specialitate gradullJ Referent de specialitate gradulllJ Referent de
specialitate gradullllJ Referent de specialitate gradul debutant cu studii superioare
• Serviciul Contabilitate:
1 post economist gradu II cu studii superioare
• Serviciul Tehnic Administrativ - Biroul Achizitii publice:
1 post inginer specialist IA cu studii superioare
• Serviciul Tehnic Administrativ - Bloc Alimentar:
2 posturi ingrijitori bloc alimentar cu studii generale.

Condltil de participare la concurs:

A. Conditii generale - prevazute la art. 3 din Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau
temporar vacante pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judetului Galati si al institutiilor publice subordonate Consiliului Judetului Galati, aprobat prin
Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetului Galati nr. 628/05.12.2014, respectiv:
a} are cetatenia rornana, cetalenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apartiniind Spaliului Economic European ~i domiciliul in Romania;
b} cunoaste limba romana, scris ~i vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exerciliu;
e) are 0 stare de sana tate corespunzatoare postului pentru care candldeaza, atestata pe baza
adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) Indeplineste conditiile de studli 9i, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintslor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatil, contra
statu lui ori contra autcritatli. de serviciu sau in legatura cu serviciul, care lmpiedica Infaptulrea
justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptle sau a unei infractiuru savarsne cu intantie, care ar face-o
incompatlblla cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

B. Conditii specifice:

asistent medical, medico-social principal cu studii superioare de lunga durata (S)


diploma de licenla in specialitate
examen pentru obtinerea gradului de principal
minim 5 ani vechime ca asistent medical
asistent medical, medico-social cu studii superioare de lunga durata (S)
diploma de licenta in specialitate
minim 6 luni vechime ca asistent medical
asistent medical, medico-social debutant cu studii superioare de lunga durata (S)
diploma de licenta in specialitate, f<1iravechime
asistent medical, medico-social principal cu studii superioare de scurta durata (SSD)
diploma de absolvire a lnvalamantului superior de 3 ani in specialitate
examen pentru obtinerea gradului de principal
minim 5 ani vechime ca asistent medical
asistent medical, medico-social cu studii superioare de scurta durata (SSD)
diploma de absolvire a invatamantului superior de 3 ani in specialitate
minim 6 luni vechime ca asistent medical
asistent medical, medico-social debutant cu studii superioare de scurta durata (SSD)
diploma de absolvire a invatamantului superior de 3 ani in specialitate, far<1ivechime
asistent medical, medico-social principal cu studii postiiceale (PL)
diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diplom<1ide studii postiiceale prin
echivalare conform Hotararii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor
absolventilor liceelor sanitare, promoplle 1976 -1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale
sanitare;
examen pentru obtinerea gradului de principal;
5 ani vechime ca asistent medical.
2
asistent medical, medico-social cu studii postliceale (PL)
diploma de scoala sanitara postlrceala sau echlvatenta sau diploma de studii postliceale prin
echivalare conform Hotararli Guvernului nr. 797f1997
6 luni vechime in specialitate.
asistent medical, medico-social debutant cu studii postliceale (PL)
diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin
echivalare conform Hotararu Guvernului nr. 797f1997, fara vechime
registrator medical principal
diploma de studii medii in specialitate sau diploma de studii medii (cu diploma de
bacalaureat)
examen pentru obtinerea gradului de principal
4 ani vechime in specialitate
aptitudini IT peste medie
registrator medical
diploma de studii medii in specialitate sau diploma de studii medii (cu diploma de
bacalaureat)
6 luni vechime in activitate
aptitudini IT peste medie
registrator medical debutant
diploma de studii medii in specialitate sau diploma de studii medii (cu diploma de
bacalaureat)
aptitudini IT peste medie, fara vechime
referent de specialitate gradul I! referent de specialitate gradul III referent de specialitate gradul III!
referent de specialitate gradul debutantla Compartimentul Relatii cu Publicul
- diploma de licenta in domeniul juridic, economic si administrativ
- minim 6 ani si 6 luni vechime in specialitate I minim 3 ani si 6 luni vechime in specialitate f
minim 6 luni vechime in specialitate I fara vechime
economist gradu II cu studii superioare la Serviciul Contabilitate
- diploma de licenta
- minim 6 luni vechime in specialitate
post inginer specialist IA cu studii superioare la Serviciul Tehnic Administrativ - Biroul Achizitll publice
- diploma de licenta
- minim 6 ani si 6 luni vechime in specialitate
Ingrijitor bloc alimentar la Serviciul Tehnic Administrativ - Bloc Alimentar
diploma de absolvire a scolii generale, fara vechime

Dosarele de inscriere la concurs vor contlne urmatoarele documente:

a} cerere de inscriere la concurs adresata managerului Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.
Apostol Andrei" Galati (cerere tip care va fi pusa la dispozitia candidatilor in momentul verificarii
dosarului la serviciul Managementul Resurselor Umane);
b) copia actului de identitate, copia certificatului de nastere si copia certificatului de casatorie sau
orice alt document care atesta identilatea si numele, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ~i ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializari, precum ~i copiile documentelor care atesta indeplinirea condi\iilor specifice ale
postului solicitate de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati;
d} copia Certificatului de membru si copia Avizului anual pentru autorizarea exercitarii profesiei
valabil pentru anul 2019, eliberate de O.A.M.G.M.A.M.G. - pentru asistenti medicali in
specialitate:
e) carnetul de rnunca sifsau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in rnunca, in meserie
~ifsau in specialitatea studiilor, in copie;
f} cazierul judiciar sau 0 declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l
faca incompatibil cu functia pentru care candideaza. Candidatul declarat admis la selectia
dosarelor, care a depus la inscriere 0 declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente
penale, are obliga\ia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului [udiciar, eel mai
tarziu pans la data desfa~urarii primei probe a concursului;
g) aviz psihologic privind evaluarea psihologica la unul din cabinetele avizate in specialitatea
psiholoqia muncii, lista cabinetelor se afla la serviciul Managementul Resurselor Umane si este
publicata pe site-ul spitalului http:{/www.spitalulurgentagalati.rofrelatii-cu-publicull
concursuri.html:

3
h) adeverintli rnedicata care sli ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6
luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de cafre unitatile
sanitare abilitate. Adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie sa contma, in clar, nurnarul,
data, numele emitentului ~i calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii;
i) curriculum vitae;
j) Taxa concurs: 40 lei platita la Casierla unitatii pe baza Oispozitiei de Incasare de la serviciul
Contabilitate. Taxa se va plati numal dupa verificarea dosarului la servlciul Managementul
Resurselor Umane.

Actele prevllzute la lit. b), c), d) sl e) vor fi prezentate ~I in original in vederea verificarii
contorrnltatll copiilor cu acestea.

Actele vor II prezentate in dosar din plastic cu sina, in ordlnea enumerata mal sus.

Oosarele de concurs se vor veritica la Serviciul Managementul Resurselor Umane ~i se vor depune
ta Secretariatul unitalii, in perloada 01.04.2019 - 12.04.2019, inclusiv, de luni pana vineri, in
intervalul orar 1000- 1400.

Probele de concurs sunt urrnatoarele:


o proba scrisa - in data de 07.05.2019, la ora 10
o proba de interviu - in data de 13.05.2019, tncepand cu ora 9

Calendarul de desfasurare al concursului este urmatorul:

• data limlta de depunere a dosarelor - 12.04.2019, ora 14.00;


• data limita pentru selectia dosarelor - 16.04.2019;
• data IImita pentru afisarea rezultatului selectiei dosarelor -17.04.2019;
• data limita pentru depunerea contestatiilor la selectia dosarelor - 18.04.2019;
• data limita pentru solutionarea contestatiilor la selectia dosarelor sl aflsarea rezultatelor -
19.04.2019;
• data desfasurarll probel scrise - 07.05.2019, ora 10;
• data atisarii rezultatelor la proba scrisa - 08.05.2019;
• data limita pentru depunerea contestatlilor la proba scrisa - 09.05.2019;
• data limita pentru solutionarea contestatiilor la proba scrisa si atisarea rezultatelor -10.05.2019;
• data desfasurarli probei de Interviu - 13.05.2019, incepand cu ora 9;
• data atisarii rezultatelor la proba de interviu - 14.05.2019;
• data limita pentru depunerea contestatiilor la proba de interviu - 15.05.2019;
• data limita pentru solutionarea contestatiilor la proba de intervlu si afisarea rezultatelor -
16.05.2019;
• data limita pentru atisarea rezultatelor finale - 17.05.2019.

Bibliografiile de concurs sunt urmatoarele:

Asistent medical generalist


1. S. Oaschievici si M. Mihailescu - Chirurgie - Manual pentru cadre medii si scoli sanitare
postliceale, Ed. Medicala, Bucuresti 2010;
2. L.Titirca - Manual de ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali, Ed.
2003;
3. E. Oorobantu, V. Ghidu si M. Zamtir - Nursing - 1150 de teste, Ed. a 9-a, Viata Medicala
Romaneasca. Bucuresti, 2008;
4. Ordin M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere.
prevenire si limitare a inlectiilor asoelate aslstentei medicale in unitatile sanitare;
5. Ordin M.S. nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehniee privind curatarea.
dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publics si private, tehnicii de lueru si interpretare
pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezlnfeclie, procedurilor
recomandate pentru dezinfectia mainilor. in funclie de nivelul de riscomelodelor de aplieare a
dezinfeclanlelor chimice in funelle de suportul care urmeaza sa fie Iratat si a melodelor de
evaluare a derularii si elicientei procesului de sterilizare;
6. Ordinul M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestlonarea deseurilor rezultate din aclivitali medicale si a Metodotogiei de culegere a dalelor
pentru baza nalionala de dale privind deseurile rezultate din aclivitati medicate;
4
7. O.U.G. nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical
generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si
functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din
Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. HOTARARE nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etica si deontologie al
asistentului medical generalist, al moasei 9i al asistentului medical din Romania;
9. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificarile si compietariIe ulterioare;
10.0rdin M.S. nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii
drepturilor pacientului nr. 46/2003;
11. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare - Titlul VII Spitalele.

Asistent medical igiena


1. Igiena - S. Manescu, 2000;
2. Ordin M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare;
3. Ordin M.S. nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,
dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare
pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor
recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de rise, metodelor de aplicare a
dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de
evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare;
4. Ordinul M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
5. O.U.G. nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical
generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si
functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din
Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. HOTARARE nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etica ~i deontologie al
asistentului medical generalist, al rnoasei ~i al asistentului medical din Romania;
7. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Ordin M.S. nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii
drepturilor pacientului nr. 46/2003;
9. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare - Titlul VII Spitalele.

Asistent medical Sterilizare


1. S. Oaschievici si M. Mihailescu - Chirurgie - Manual pentru cadre medii si scoii sanitare
postliceale, Ed. Medicala, Sucuresti 2010;
2. Ordin M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare;
3. Ordin M.S. nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,
dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare
pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor
recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de rise, metodelor de aplicare a
dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de
evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare;
4. Ordinul M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicaIe;
5. O.U.G. nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical
generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si
functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din
Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. HOTARARE nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etica 9i deontologie al
asistentului medical generalist, al moasel ~i al asistentului medical din Romania;
7. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
5
8. Ordin M.S. nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii
drepturilor pacientului nr. 46/2003;
9. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare - Titlul VII Spitalele.

Asistent medical generalist in cad rut sectiei clinice Neonatologie sl sectiei clinice
Neonatologie pentru activitatea de Biberonerie - Sterilizare
1. Gr. T. Popa. Neonatologie. U.M.F. lasi 2009;
2. lulian Lupea. Neonatologie, Editura Dacia, Cluj Napoca 1994;
3. Ordin M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare;
4. Ordin M.S. nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,
dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare
pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor
recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a
dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de
evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare;
5. Ordinul M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicaIe;
6. O.U.G. nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical
generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si
functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din
Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. HOTARARE nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etlca §i deontologie al
asistentului medical generalist. al moasst ~i al asistentului medical din Romania;
8. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Ordin M.S. nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii
drepturilor pacientului nr. 46/2003;
10. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare - Titlul VII Spitalele.

Asistent medico-social:
1. H.G. nr. 1.103 din 10 decembrie 2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea
obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, instituliilor 9i profesionistilor
implicati 1nprevenirea 9i interventia 1ncazurile de copii aflali 1nsituatle de rise de parasire sau
parasili 1nunitali sanitare, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protectia 9i promovarea drepturilor copilului,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Ordin M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si limitare a infectiilor asoctate asistentei medicale in unitatile sanitare;
4. Ordin M.S. nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,
dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare
pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor
recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de rise, metodelor de aplicare a
dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de
evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare;
5. Ordinul M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
6. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Ordin M.S. nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii
drepturilor pacientului nr. 46/2003;
8. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare - Titlul VII Spitalele.

6
Registrator medical
1. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare - Titlul VII SpitaleIe, Titlul VIII - Asigurari sociaIe de sanatate si Titlul IX
- Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate;
2. Legea drepturilor pacientului nr. 4612003, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Ordin M.S. nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii
drepturilor pacientului nr. 46/2003;
4. Ordinul M.S.lC.N.A.S. 1782/576/2006 privind Inregistrarea ~i raportarea statistica a paclentilor
care primesc servicii medicaIe In regim de spitalizare continua ~ispitalizare de zi, cu
modificarile si cornpletarf ulterioare;
5. H.G. nr. 140 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servlcii si a Contractului-
cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a
dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-
2019;
6. Ordinul comun M.S.lC.N.A.S. nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de
servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a
medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de
sanatate pentru anii 2018-2019;
7. H.G. nr. 900 din 1 septembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX "Cardul
european ~i cardul nalional de asigurari sociale de sanatate" din Legea nr. 95/2006 privind
reforma In domeniul sanatalii, cu modificarile si cornpletarile uiterioare;
8. Cuno~tin!e privind apllcatia "SISTEMUL UNIC INTEGRAT" (SIUI);
9. Cunostinte privind OFFICE (MICROSOFT WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK).

Referent de specialitate gradul 1/ Referent de specialitate gradul III Referent de specialitate


gradullill Referent de specialitate gradul debutant La Compartimentul Relatll cu Publicul
1. Ordonanta nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a
petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatlile de interes public, cu
modificarile si completarile ulterioare;
3. H.G. nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 544/2001 prtvind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si
completarile ulterioare;
4, Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului, cu modificarile si completarile
ulterioare;
5. Ordln M.s. nr. 1.410 din 12 decembrle 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii
drepturilor pacientului nr, 46/2003;
6. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatalii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare - Titlul VII Spitalele, Titlul VIII - Asigurari sociaIe de sanatate si Titlul
IX - Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate.

Economist gradu II cu studii superioare la Serviciul Contabilitate


1. Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilitatii, republicata si actualizata;
2. Ordin nr. 1.792 din 24 decembrle 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice prtvind
angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutlilor publice, precum si
organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
3. Ordin M.F.P. nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea si conducerea contabilitatii instltutiilor publlce, Planul de conturi pentru
institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile
ulterloare;

7
4. Ordin M.F.P. nr. 2.021 din 17 decembrie 2013 pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice privind organizarea 5i conducerea contabilitatii mstitutiflor publice, Planul de
conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul
ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare:
5. Ordin M.F.P. nr. 640 din 28 aprilie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a
unor raportari financiare lunare in anul 2017, pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de
conturi pentru institutiile publice sl instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul
ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, precum si pentru modificarea si completarea
altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice.

Inginer specialist IA cu studii superioare la Serviciul Tehnic Administrativ - Biroul Achizi!ii


publice
1. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare ;
2. H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;
3. Legea nr. 95/2006 privind reform a in domeniul sanatatii, repulicata, cu modificarile si
completarile ulterioare - Titlul VII Spitalele;
4. Ordonanta de Urgenta nr. 107 din 20 decembrie 2017 pen!ru modificarea si completarea
unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice;
5. Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a
con!rac!elor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de
lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului
National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ingrijitor bloc alimentar


1. Ordin M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare;
2. Ordin M.S. nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,
dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare
pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor
recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a
dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de
evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare;
3. Ordinul M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activi!ati medicale.

Sun! declarati admisi la proba scrisa, respec!iv la proba de interviu, candidatii care obtin
minimum 50 de puncte in cazul functiilor contractuale de executie.
Candidatii care nu obtin minimum 50 de puncte la proba scrisa in cazul functiilor de executie
sunt declarati .resplnsl" la aceasta proba si nu pot participa la urmatoarea etapa a concursului,
respectiv proba de interviu, fiind eliminati din concurs.

Toate probele concursului se vor desfasura la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta
"Sf. Apostol Andrei" Galati din str. Srailei nr. 177 Galati la Sala de Consiliu sau Sala Amfiteatru,
conform reparlizarii pe sali.

Candidatilor care vor promova concursul, urrneaza a Ii se verifica aptitudinea 1


compatibilitatea cu profesia 1 activitatea Ilocul de munca, conform art. 13 din HG 355/2007,
republicata, privind supravegherea sanatajii tucrstorilor, prin Fi~a de aptitudine ce va fi
eliberata de catre medicul de medicina muncii al unitatii, pe baza examenului clinic general ~i
a lnvestiqatiilor medicale.

8
Daca in urma examenului clinic general ~i a investlqatillor medicale, medicul de
medicina muncii al unitatii constata inaptitudinea candidatului admis la concurs pentru
profesia solicitata, acesta va fi declarat inapt pentru locul de rnunca respectiv, neputand fi
angajat. In aceste conditii se va comunica posibilitatea de a ocupa postul respectiv
candidatului care a obtinut nota finala imediat inferioara, cu punctaj de promovare.

Informatiile referitoare la organizarea si desfasurarea concursului se mentin pana la


linalizarea concursului la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ·SI. Apostol Andrei" Galati -
Avizier Managementul Resurselor Umane - si pe pagina de internet a institutiei
www.spitalulurgentagalati.rola sectiunsa "Relalii cu publicul" I "Concursurl",

Pentru cheltuielile de personal aterente acestor posturi scoase la concurs exista finantare
prevazuta in bugetul aprobat si in vigoare al instltutiel.

MANAGER, DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL.


ee, DOBREA VALENTINA ALINA Ec. GROSU ALINA

DIRECTOR DE iNGRIJIRl, $EF SERVICIU M.R.U .•


AS. SKOWRONSKI MARIANA Insp. spec, GHEORGHIU VASILICA