Sunteți pe pagina 1din 149

MINISTERUL EDUCAŢIEI,

CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

OLIMPIADA DE BIOLOGIE
CLASA A XII-A
– faza judeţeană –
28 februarie 2004
SUBIECTE:

I. ALEGERE SIMPLĂ
Alegeţi un singur răspuns corect din variantele propuse.
1. Descoperă legile eredităţii:
A. Charles Darwin;
B. Thomas Morgan;
C. O.T.Avery;
D. Gregor Mendel.
2. Citogenetica studiază ereditatea la nivel:
A. celular;
B. biochimic;
C. molecular;
D. atomic.
3. Codul genetic reprezintă corespondenţa dintre:
A. cele două catene ale macromoleculei de ADN;
B. moleculele de ADN şi moleculele de ARN;
C. fiecare aminoacid şi o succesiune de trei nucleotide;
D. numărul codonilor şi numărul aminoacizilor.
4. Codonul UAG :
A. codifică aminoacidul metionină în mitocondrii;
B. este un codon STOP;
C. codifică aminoacidul izoleucină;
D. în genomul nuclear codifică aminoacidul triptofan.
5. Proprietatea codului genetic prin care un aminoacid este codificat de mai mulţi codoni este:
A. cod genetic degenerat ;
B. cod genetic universal;
C. cod genetic nesuprapus;
D. cod genetic fără virgulă.
6. Unitatea funcţională a codului genetic este:
A. o succesiune de trei aminoacizi ;
B. o succesiune de trei baze azotate ;
C. o succesiune de trei riboze ;
D. o succesiune de trei nucleotide.
7. Copierea informaţiei genetice din moleculele de ADN în moleculele de ARN este o:
A. translaţie genetică ;
B. transcriere genetică ;
C. replicaţie;
D. denaturare.
8. La eucariote ARN-ul mesager :
A. copiază, de regulă, informaţia mai multor gene alăturate ;
B. este format din secvenţe de ADN informaţionale ;
C. se sintetizează în nucleul celulei ;
D. se maturează în citoplasma celulei. .

1
9. Fenomenul de crossing-over:
A. are loc în metafaza I a meiozei;
B. are loc în profaza I a meiozei;
C. reprezintă schimb de fragmente cromatidice între cromozomi neomologi;
D. este în combinaţii de 2n pentru gameţi.
10.Distribuirea cromozomilor materni şi paterni în gameţi este determinată de:
A. recombinarea intracromozomială;
B. crossing-over;
C. recombinarea intercromozomială;
D. conversia genică.
11. Gena:
A. este o noţiune introdusă de G. Mendel ;
B. codifică direct moleculele de proteine ;
C. codifică direct sinteza ARNm, ARNt şi ARNr la procariote ;
D. are structură continuă la eucariote.
12. ARN de transfer:
A. asociat cu diferite proteine intră în alcătuirea ribozomilor;
B. a fost descoperit de George Emil Palade;
C. se sintetizează în procesul translaţiei genetice;
D. are doi poli funcţionali.
13. În procesul de translaţie este necesară participarea următoarelor proteine:
A. ARN polimeraza;
B. Reverstranscriptaza;
C. factorii de elongaţie;
D. ADN polimeraza;
14. Gregor Mendel a introdus noţiunea de:
A. fenotip;
B. factori ereditari;
C. genotip;
D. gena.
15. Factorul transformator al pneumococilor a fost descoperit de:
A. Griffith;
B. Mendel;
C. Avery;
D. Watson.
16. Bazele azotate purinice:
A. au un singur ciclu cu 4C si 2N;
B. au un monozaharid cu 5 atomi de C;
C. sunt A, G;
D. sunt C, U, T.
17. Legăturile dintre bazele complementare ale moleculei de ADN sunt:
A. legături esterice;
B. legături duble şi triple;
C. legături simple;
D. mai puternice decât cele fosfodiesterice;
18. Denaturarea ADN-ului se bazează pe:
A. complementaritatea ADN-ului;
B. răcirea bruscă a ADN-ului;
C. răcirea treptată a ADN-ului;
D. ruperea legăturilor de H prin încălzirea ADN-ului.

2
19. Codominanta este exprimată printr-un fenotip:
A. intermediar;
B. dominant,
C. recesiv;
D. nou.
20. Procentul de renaturare a catenelor ADN om - maimuţă este de 75% deoarece:
A. au aceleaşi temperaturi de denaturare;
B. au aceleasi temperaturi de renaturare;
C. au aceeaşi succesiune de nucleotide în catenele ADN;
D. secvenţele polinucleotidice sunt identice pe mari porţiuni.
21. Autocopierea ADN-ului poartă numele de:
A. replicaţie;
B. transcripţie;
C. translaţie;
D. transformare.
22. ARN polimeraza este o enzimă implicată în :
A. replicaţie;
B. transcripţie;
C. translaţie;
D. renaturare.
23.Lecturarea informaţiei genetice se realizează în sensul:
A. C’3-C’5;
B. C’5-C’3;
C. În ambele sensuri;
D. C’2-C’3.
24. Promotorul operonului:
A conţine informaţia necesară sintezei proteinelor ;
B. conţine informaţia necesară sintezei represorului;
C. serveşte ca loc de ataşare pentru ADN polimeraza ;
D. este format dintr-un segment mic de ADN.
25. Mecanismele reglajului genetic la nivel transcripţional depinde de:
A. interacţiunea dintre ADN şi nonhistone;
B. interacţiunea dintre ADN şi histone;
C. interacţiunea dintre ADN şi ARN;
D. momentul transportului ARNm.
26. Pseudoaneuploidia:
A. este o mutaţie genică;
B. este o mutaţie cromozomală ;
C. se caracterizează printr-un număr constant de cromozomi;
D. se bazează pe fuziune- fisiune cromozomală.
27. Un bărbat daltonist se căsătoreşte cu o femeie normală fenotipic dar purtătoare a genei
pentru daltonism. Urmaşii lor pot fi :
A. toţi purtătoriai genei mutante;
B. toţi daltonici;
C. 50% normali şi 50% cu daltonism ;
D. 50% daltonici, 25% normali şi 25% purtători fenotipic normali.
28. Sindromul Down :
A. se manifestă prin înapoiere mintală, talie redusă, aspect caracteristic al feţei;
B. este o aneuploidie heterozomală;
C. se mai numeşte şi trisomia 18 ;
D. bărbaţii sunt lipsiţi de cromozomul X.

3
29. Genele extranucleare:
A. se transmit conform legilor lui Mendel;
B. sunt localizate în lizozomi şi ribozomi;
C. se transmit pe linie maternă;
D. codifică enzimele hidrolitice.
30. Determinarea succesiunii nucleotidelor din ADN poate fi realizată:
A. prin reacţia polimerizării în lanţ;
B. cu ajutorul sondelor genetice;
C. cu ajutorul a două amorse;
D. cu ajutorul fragmentelor de restricţie (F.R).
31. Suma răspunsurilor gata pregătite ale sistemului pentru diferite situaţii este :
A. integralitatea ;
B. autoreglarea ;
C. programul ;
D. echilibrul dinamic.
32. Reglarea efectivului unei populaţii se bazează pe :
A. densitate ;
B. distribuţia în teritoriu;
C. relaţia natalitate-mortalitate ;
D. nivelurile de activitate optime în raport cu resursele mediului.
33. Forezia:
A. este o relaţie probiotică bilaterală;
B. este o relaţie antibiotică bilaterală;
C. poate evolua spre simbioză;
D. este o relaţie în care o populaţie foloseşte pe alta drept mijloc de transport.

III. ALEGERE GRUPATĂ

La întrebările de mai jos răspundeţi utilizând următoarea cheie:

A. Dacă 1, 2, 3 sunt corecte;


B. Dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C. Dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D. Dacă 4 este corect;
E. Toate variantele sunt corecte sau greşite.

34. Radicalul fosforic din structura ADN-ului:


1. formează legături esterice cu pentozele;
2. formează legături de hidrogen cu bazele azotate;
3. legătura fosfat- diesterică este 5’-3’;
4. formează legături triple cu guanina.
35. Cele două catene ale moleculei de ADN sunt:
1. complementare;
2. răsucite una în jurul celeilalte;
3. antiparalele;
4. unite prin legături esterice.
36. Proteinele pot avea rol:
1. mecanic;
2. de anticorpi;
3. de hormoni;
4. de purtători ai informaţiei genetice.

4
37. ARN-ul:
1. are stabilitate mare;
2. este de regulă bicatenar;
3. participă la sinteza sa ADN- polimeraza;
4. sinteza sa poartă numele de transcriere.
38. ARN mesager:
1. molecula sa are lungime aproximativ constantă;
2. este întotdeauna monocatenar;
3. copiază informaţia genetică a celor două catene ale ADN-ului;
4. se sinetizează în procesul transcripţiei genetice.
39. Anticodonul GAA din structura ARNt:
1. îi corespunde codonul CUU din structura ARNm;
2. determină includerea aminoacidului histidina;
3. determină includerea aminoacidului leucina;
4. îi corespunde codonul CTT din structura ARNm.
40. În translaţia genetică:
1. informaţia genetică este decodificată în sensul 3 -5;
2. molecula ARNm se deplasează spre stânga iar ribozomul spre dreapta;
3. primul aminoacid al lanţului peptidic în formare este treonina;
4. ARNm trece printre subunităţile ribozomului.
41. Argumentele care susţin originea cloroplastelor şi mitocondriilor din procariotele independente
sunt:
1. ADN-ul este circular sau liniar;
2. se reproduc dependent de diviziunea celulară;
3. au ribozomi de tip eucariot;
4. realizează sinteze proteice proprii.
42. Genele procariotelor:
1. au în general structură discontinuă;
2. determină sinteza unui ARNm precursor;
3. sunt formate din exoni şi introni;
4. determină sinteza de ARNt şi ARNr.
43. Genele reglatoare:
1. fac parte din operon;
2. conţin informaţia genetică pentru sinteza represorului;
3. au două stări funcţionale;
4. se găsesc înaintea promotorului;
44. Retroinhibiţia enzimatică:
1. este un mecanism de reglaj genetic al activităţii celulare;
2. este o versiune rapidă a conexiunii inverse;
3. produsul final inhibă prima enzimă a lanţului metabolic;
4. produsul final activează represorul şi opreşte propria sinteză.
45. Cromatina sexuală:
1. reprezintă un mecanism de reglaj genetic pe termen lung;
2. se formează prin heterocromatinizarea reversibilă a cromozomului X;
3. nu apare la bărbaţii normali;
4. caracterizează sindromul Turner la om.
46. Aneuploidia la Brassica sp.:
1. se bazează pe fenomenul de fisiune-fuziune cromozomală;
2. se bazează pe nondisjunţia cromozomilor omologi în meioză;
3. Brassica nigra, B. oleraceea şi B. campestris sunt specii amfiploide;
4. Brassica juncea, B. carinata şi B. napus sunt specii amfiploide.

5
47. Genele pot suferi modificări ale succesiunii nucleotidelor prin:
1. deleţie;
2. poliploidizare;
3. translocaţie reciprocă;
4. aneuploidizare.
48. Transpozonii:
1. au un comportament asemănător virusurilor ADN;
2. sunt fragmente de ADN mobile în cadrul genomului eucariot;
3. mobilitatea lor scade în condiţii de stres;
4. determină restructurări ale genelor.
49. Mecanisme antimutagene sunt:
1. inversia;
2. translocaţia;
3. adiţia;
4. apoptoza.
50. Studiul cazurilor de consangvinizare permite:
1. aprecierea rolului genotipului şi mediului în apariţia unor caractere;
2. urmărirea modului în care un caracter normal sau patologic se transmite de-a lungul mai multor generaţii;
3. întocmirea cariotipului normal şi patologic la om;
4. aprecierea probabilitaţii ca o genă recesivă să se homozigoteze la descendenţi.
51. Anemia falciformă:
1. este o maladie provocată de o mutaţie genică;
2. mutaţia este letală în stare heterozigotă;
3. mutaţia este utilă în zonele bântuite de malarie;
4. determină forma de seceră a hematiilor.
52. Analiza biochimică a lichidului amniotic are:
1. la bază biopsia fetală;
2. la bază amniocenteza începând cu a 9-a săptămână de viaţă intrauterină;
3. rol în depistarea anomaliilor cromozomale;
4. rol în depistarea anomaliilor genetice.
53. Sinteza artificială de gene pe matriţă de ARN:
1. porneşte de la cunoaşterea ARNm corespunzător genei;
2. se foloseşte reverstranscriptaza obţinută de la virusurile ADN;
3. iniţial rezultă un hibrid molecular ADN-ARN;
4. se obţine o genă cu structură discontinuă.
54. Tehnica transferului de gene implică acţiunea:
1. enzimelor de restricţie asupra ADN-ului ce conţine gena de transferat;
2. altor enzime de restricţie asupra vectorului care devine liniar;
3. unor ligaze care uneşte gena şi vectorul;
4. care elimină celulele bacteriene transformate genetic din cultură.
55. La plante transferul de gene implică următoarele operaţii:
1. legarea genei de plasmid;
2. introducerea ADN ului recombinat în bacterie;
3. infectarea plantei cu bacteria transformată genetic;
4. stimularea înmulţirii bacteriei introdusă cu anumite antibiotice.
56. Pentru amplificarea ADN-ului se introduc în reactor:
1. proba cu ADN;
2. cele 4 nucleotide ARN trifosforilate;
3. cele două amorse;
4. ARN- polimeraza.

6
57. Androgeneza indirectă:
1. se realizează prin embriogeneză;
2. se realizează prin organogeneză;
3. grăuncioarele de polen generează un proembrion;
4. grăuncioarele de polen generează un calus.
58. Fiecare nivel de organizare a materiei vii are programe proprii care:
1. se subordonează nivelului superior de integrare;
2. la nivelul individului are ca finalitate supravieţuirea;
3. la nivelul speciei are ca finalitate reproducerea;
4. în contradicţie cu programele nivelurilor superioare se rezolvă în favoarea sa.
59. Lanţurile trofice:
1. reprezintă căi de circulaţie a materiei şi energiei prin ecosistem;
2. numărul indivizilor scade iar talia creşte de la un nivel la altul;
3. creşte suprafaţa necesară pentru asigurarea hranei fiecărui individ;
4. au cel puţin 5-6 verigi.
60. Simbioza este:
1. o relaţie probiotică bilaterală;
2. o relaţie probiotică unilaterală;
3. obligatorie;
4. o relaţie de protocooperare.
61. Habitatul unei populaţii:
1. este modul propriu în care fiecare populaţie utilizează resursele mediului;
2. este o anumită parte a ecosistemului unde specia întâlneşte condiţii de dezvoltare şi
prosperitate;
3. reprezintă biotopul unei biocenoze;
4. poate aparţine la două ecosisteme vecine.
62. Biocenoza:
1. biotopul condiţionează biocenoza;
2. prin producători sporeşte biomasa;
3. producătorii utilizează energia luminoasă şi chimică;
4. biocenozele pot fi şi fără producători.
63. Producţia primară în apele curgătoare continentale:
1. este scăzută în cursul superior;
2. creşte pe măsură ce viteza apei scade;
3. este datorată şi plantelor superioare din apropierea ţărmurilor;
4. creşte datorită animalelor mărunte ce alcătuiesc bioderma.
64. Biomul mlaştinilor:
1. are producţie vegetală ridicată;
2. prezintă un deficit de oxigen;
3. are condiţii asemănătoare cu zona litorală a lacurilor;
4. prezintă un exces de umiditate.
65. Succesiunea ecologică primară se caracterizează prin:
1. formarea unui ecosistem nou pe un teren abiotic;
2. înlocuirea treptată a unui ecosistem cu altul;
3. reţea trofică instabilă;
4. lanţuri trofice lungi şi puternic interconectate.
66. În următoarele situaţii lumina are rol informaţional:
1. înflorirea;
2. homocromia;
3. căderea frunzelor;
4. mimetismul.

7
III. CAUZĂ-EFECT

La următoarele întrebări răspundeţi după modelul:

A. Dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există relaţie cauză-efect;


B. Dacă ambele propoziţii sunt adevărate dar nu există relaţie cauză-efect;
C. Dacă prima propoziţie este adevărată iar a doua este falsă;
D. Dacă prima propoziţie este falsă şi a doua este adevărată;
E. Dacă ambele propoziţii sunt false.

67. Integralitatea este mai puţin evidentă în cazul individului, deoarece indivizii unei populaţii sunt
mai mult sau mai puţin distanţaţi între ei.
68. Mutaţiile sunt rezultatul recombinării genetice, deoarece mutaţiile reprezintă modificări în
structura şi funcţiile materialului genetic.
69. Catârul este un hibrid steril, deoarece crzmozomii săi nu formează perechi pentru meioză.
70. Guanina este o bază purinică, deoarece este formată din 5 atomi de C şi 4 de N.
71. Cele două catene ale macromoleculei de ADN sunt antiparalele, deoarece unei baze purinice de
pe o catenă îi corespunde o bază pirimidinică pe cealaltă catena.
72. Fidelitatea replicaţiei ADN-ului reprezintă condiţia esenţială a continuităţii vieţii deoarece ADN-ul
se autocopiază.
73. Codul genetic este universal deoarece codonul UGA, cu rol de STOP, în genomul nuclear
codifică aminoacidul triptofan.
74. Brassica napus este o specie amfiploidă deoarece celulele sale somatice conţin 2n =38
cromozomi.
75. Dererminarea succesiunii nucleotidelor din ADN poate fi realizată cu ajutorul sondelor genetice
deoarece acestea sunt fragmente bicatenare de ADN sau ARN cu structură cunoscută.
76. Transpozonii au un comportament asemănător unor virusuri ARN deoarece virusurile pot muta
transpozonii de la o specie la alta.
77. Toate mutaţiile genelor hemoglobinei umane determină hemoglobinopatii deoarece toţi cei 584
aminoacizi ai hemoglobinei sunt implicaţi în transportul gazelor.
78. Acidul azotos este un factor mutagen deoarece acţiunea sa asupra bazelor azotate determină
greşeli de replicaţie.
79. Razele ultraviolete au potenţial cancerigen deoarece stimulează sinteza vitaminei D.
80. O înmulţire prin clonare este şi regenerarea planariilor deoarece se realizează pornindu-se de la
fragmente de organe.
81. Concurenţa este o relaţie probiotică bilaterală deoarece se stabileşte între populaţiile aflate pe
acelaşi nivel trofic.
82. În zona abisală a mării predomină producţia primară bazată numai pe chimiosinteză deoarece în
aceasta zonă consumatorii sunt spongierii, crustaceele, echinodermele şi peşti.
83. Un lanţ trofic are cel mult 5-6 verigi deoarece o populaţie poate face parte în acelaşi timp din mai
multe lanţuri trofice.
84. Pentru hibridarea celulelor somatice animale se adaugă în cultură virusul Sendai deoarece
acesta determină fuzionarea tuturor celulelor.
85. Trisomia X se caracterizează prin atrofie testiculară deoarece este o mutaţie aneuploidă
autozomală.
86. Recombinarea intracromozomală face ca fiecare gamet să conţină un amestec de cromozomi
materni şi paterni deoarece au loc schimburi de fragmente cromatidice între cromozimii omologi.
87. Rolul de control al activităţii operonului revine unei porţiuni de ADN situată înaintea genelor
structurale, deoarece acest rol se exercită pe baza interacţiunii sale cu enzima ARN polimeraza.

8
88. La procariote se sintetizează concomitent mai multe proteine, deoarece ARNm copiază
informaţia genetică a mai multor gene alăturate de pe cromozomul bacterian.
89. Genomul ADN al virusului HIV serveşte ca matriţă pentru ARN, deoarece în echipamentul
enzimatic al celulei gazdă există reverstransciptaza.
90. Solurile formate pe terenuri vulcanice sunt foarte fertile deoarece compoziţia minerala a rocii
mame determina bogaţia în substanţe nutritive.

91. Genele LA şi LB sunt gene codominante deoarece din interacţiunea lor rezultă un fenotimp
intermediar, grupa de sânge AB.
92. Genele extranucleare se transmit numai pe linie maternă deoarece mitocondriile şi cloroplastele
sunt componente simbionte obligatorii celulei eucariote.
93. Drosophila willstoni are 2n = 10 cromozomi deoarece se formează prin fuziunea perechilor de
cromozomi 1 şi 2 de la Drosophila virilis.
94. Între doi gemeni monozigoţi, în condiţii diferite de mediu, apar deosebiri fenotipice deoarece
programul genetic de dezvoltare individuală are mai multe variante.
95. Apoptoza este un mecanism antimutagen deoarece se bazează pe intervenţia unui ansamblu de
enzime reparatoare.
96. Dintre băieţii unei femei normale şi ai unui bărbat hemofilic 50% sunt sănătoşi deoarece gena
pentru hemofilie este pe cromozomul X.
97. Ginogeneza este importantă în detectarea genelor recesive deoarece plantele obţinute sunt
haploide.
98. Autoreglarea sistemelor biologice se bazează pe conexiune inversă negativă deoarece în acest
caz evenimentul din sistemul reglator declanşează un proces care diminuează evenimentul din
sistemul reglat.
99. Indivizii biologici sunt unităţi elementare din ecosistem deoarece din punct de vedere funcţional,
pentru ecosistem contează populaţia.
100. Biocenozele apelor subterane sunt bogate în specii deoarece animalele cavernicole permanente
sunt puternic pigmentate.

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.


Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1 punct.
Total: 100 de puncte.
Timpul de lucru: 3 ore.

Succes!

9
BAREM DE CORECTARE
CLASA A XII-A

1.D 21.A 41.D 61.C 81.D


2.A 22.B 42.D 62.E 82.B
3.C 23.B 43.C 63.A 83.B
4.B 24.D 44.A 64.E 84.C
5.A 25.A 45.B 65.B 85.E
6.D 26.D 46.C 66.E 86.D
7.B 27.D 47.B 67.D 87.C
8.C 28.A 48.C 68.D 88.A
9.B 29.C 49.D 69.A 89.E
10C 30.B 50D 70.A 90.A
11.C 31.C 51.B 71.B 91.C
12.D 32.C 52.D 72.B 92.B
13.C 33.D 53.B 73.C 93.E
14.B 34.B 54.B 74.B 94.A
15.C 35.A 55.A 75.C 95.C
16.C 36.A 56.B 76.B 96.D
17.B 37.D 57.C 77.E 97.A
18.D 38.C 58.A 78.A 98.C
19.D 39.B 59.A 79.B 99.B
20.D 40.D 60.B 80.A 100.E
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

OLIMPIADA DE BIOLOGIE
FAZA JUDEŢEANĂ
18 FEBRUARIE 2006
CLASA A XII-A
SUBIECTE

I Alegere simplă
Alegeţi un singur răspuns din variantele propuse
C. se mai numesc şi cibrizi;
1. Protoplaştii : D. produc anticorpi .
A. sunt celule anucleate; 11. Renaturarea ADN-ului se obţine prin :
B. au structură identică cu celula animală; A. încălzirea şi răcirea bruscă a soluţiei de ADN;
C. pot regenera plante întregi; B. răcirea şi încălzirea soluţiei de ADN;
D. pot fuziona în orice condiţii fiind totipotente. C. răcirea şi încălzirea treptată a ADN;
2. Rolul funcţional al proteinelor histonice este : D. încălzirea şi răcirea treptată a soluţiei de ADN.
A. reglajul fin al genelor; 12. Trisomii autozomale apar în
B. controlează arhitectura cromozomului eucariot; A. sindromul Down şi sindromul Klinefelter;
C. menţin structura cromozomului; B. sindromul Edwards şi sindromul Patau;
D. acţionează ca represor. C. sindromul Down şi sindromul Turner;
3. Excizia : D. sindromul Turner şi sindromul Klinefelter.
A. este o formă de apariţie a mutaţiilor; 13. Accidente posttransfuzionale se pot produce în cazul
B. implică un complex enzimatic format din dimerul timină; transfuziilor de sânge de tip :
C. este un proces reparator; A. Rh negativ la Rh pozitiv;
D. are loc la lumină vizibilă. B. Rh negativ la Rh negativ;
4. Cromozomul Y la om: C. Rh pozitiv la Rh negativ;
A. este metacentric; D. 0 I la A II.
B. se poate identifica prin fetoscopie; 14. Identificaţi eroarea privind molecula de ADN :
C. conţine benzi de reversie; A. bazele purinice şi pirimidinice sunt hidrofobe;
D. este mai mic decât cromozomul X . B. ruperea legăturilor de hidrogen ar aduce bazele azotate
5. Factorii de elongaţie : în contact cu apa;
A. intervin în transcripţie; C. moleculele de purine şi pirimidine sunt plasate la
B. asigură polimerizarea proteinelor ; periferia dublu-helixului;
C. eliberează molecula proteică de pe ribozom; D. molecula de ADN poate avea gene amplificate.
D. fixează complexul aminoacid-ARN-t pe ribozom. 15. În sistemul represibil :
6. Transcripţia informaţiei genetice constă în : A. represorul activat de corepresor blochează activitatea
A. copierea informaţiei din ADN în molecule de ARN m; genelor structurale;
B. sinteza de ADN ; B. represorul activat de corepresor se cuplează cu gena
C. decodificarea informaţiei cuprinsă în ARNm; promotoare;
D. sinteza de ARN viral. C. corepresorul stimulează blocarea represorului;
7. Nu este enzimopatie : D. se produc enzime catabolice.
A. galactozemia; 16. Operonul este format :
B. albinismul; A. numai din gene structurale;
C. mongoloidismul; B. din gene reglatoare;
D. fenilcetonuria. C. din gene operatoare şi reglatoare;
8. Seriile polialele determină la om : D. din gene structurale, operatoare si promotor.
A. pigmentaţia pielii; 17. În retroinhibiţia enzimatică :
B. culoarea părului; A. produsul final inhibă prima enzimă a lanţului metabolic;
C. înălţimea;. B. produsul final blochează direct gena operatoare;
D. greutatea C. se sintetizeaza enzime catabolice;
9. În replicaţie : D. dispare inductorul .
A. rezulta ARN mesager; 18. Heterocromatina :
B. sinteza se face după modelul semiconservativ; A. se colorează slab cu coloranţi bazici;
C. rezultă 2 molecule de ADN monocatenar; B. conţine gene inactive;
D. intervin ARN-polimerazele. C. conţine histone puternic acetilate;
10. Celulele hibridoma : D. se coloreaza mai palid.
A. sunt celule totipotente; 19 Alegeţi afirmaţia falsă legată de proteine:
B. se obţin prin metoda biolistică; A. pot fi formate din mai multe lanţuri polipeptidice ;

1
B. sunt combinaţii diferite din cele 20 de tipuri de C. complexul acizi nucleici-proteine se numeşte cariotip;
aminoacizi ; D. în structura cromozomilor există în proporţia cea mai
C. determină totalitatea caracterelor genotipice ; mare ARN .
D. sunt diferite prin tipurile şi succesiunea aminoacizilor.
20. ADN denaturat :
A. se obţine prin ruperea punţilor de hidrogen la temperatură II Alegere grupată
ridicată; La întrebările de mai jos răspundeţi utilizând
B. se formează pe bază de complementaritate; următoarea cheie:
C. nu conţine timină; A. Dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
D. are compoziţie identică cu ARN-ul mesager. B. Dacă 1 şi 3 sunt corecte;
21. Replicarea materialului genetic viral : C. Dacă 2 şi 4 sunt corecte;
A. are loc în nucleul viral; D. Dacă 4 este corect;
B. se bazează pe complementaritatea bazelor azotate; E. Toate variantele sunt corecte .
C. în virusuri materialul genetic se replică; 31.În reglajul genetic la procariote, în inducţie:
D. poate avea loc şi în afara celulei . 1. gena operatoare permite transcrierea;
22. ARN -ul de transfer : 2. inductorul se consumă iar operonul revine la starea
A. sunt în număr de 20 la fel ca şi tipurile de aminoacizi; iniţială;
B. se găseşte în ribozomi şi are 2 subunităţi; 3. se sintetizează un represor activ;
C. copiază informaţia genetică de pe un segment de ADN; 4. inductorul inactivează represorul.
D. aduce aminoacidul la locul sintezei proteice. 32. În reglajul genetic la procariote, în represie:
23. Replicaţia ADN -ului are loc sub acţiunea enzimei : 1. produsul final blochează represorul;
A. reverstranscriptaza; 2. co-represorul activează represorul;
B. ADN-polimeraza; 3. represorul singular este activ;
C. ARN-polimeraza; 4. produsul final blochează propria lui sinteză .
D. ARN-ligaza. 33. În reglajul genetic la eucariote:
24. Diauxia: 1. în eucromatină genele sunt active;
A. este un fenomen întâlnit la bacterii; 2. la nivelul heterocromatinei nu este posibilă transcripţia;
B. constă în utilizarea aleatorie a mediului nutritiv la bacterii 3. celula-ou conţine informaţia necesară formării
C. este o enzimă în sinteza lactozei; individului;
D. este un mecanism de reglaj la eucariote. 4. într-o celulă somatică a unui organism pluricelular
25. În reglajul genetic la eucariote : funcţionează toate genele.
A.reglajul pe termen lung este specific organismelor 34. Operonul este format din:
unicelulare ; 1. gene structurale;
B.heterocromatinizarea poate fi ireversibilă (definitivă) sau 2. gene reglatoare;
reversibilă ; 3. gene operatoare;
C.celulele specializate funcţional au nucleolul 4. gene inductoare.
eucromatinizat ; 35. ARN-ul mesager:
D. ultimul nivel de reglaj genetic este cel translaţional . 1. se sintetizează şi se maturează în nucleu şi în citoplasmă;
26. În procesul de transcripţie genetică ARNm copiază 2. are o organizare monocatenară cu porţiuni bicatenare;
informaţia genetică de pe : 3. intervine în transportul aminoacizilor la ribozomi;
A. ambele catene de ADN; 4. este implicat în translaţie .
B. o singură catenă de ADN; 36.Caracteristicile comune celulei eucariote şi procariote
C. o moleculă de ARN; sunt :
D. un cromozom întreg. 1. gene organizate în operoni;
27. În reglajul genetic prin feed-back se petrec 2. respiraţia mitocondrială ;
următoarele fenomene cu o excepţie : 3. prezenţa aparatului mitotic;
A. produsul căii metabolice se acumulează în celulă; 4. au membrane celulare.
B. intervine în procesele anabolice; 37. Sindromul Down :
C. întreaga cale metabolică este blocată; 1. este numit şi trisomia 18 ;
D. produsul final stimulează prima enzimă a căii metabolice 2. constituie o aneuploidie autozomală ;
28. Identificaţi enunţul fals privitor la proteinosinteză : 3. este vindecabil ;
A. la baza procesului stă codul genetic; 4. afectează perechea 21 de cromozomi .
B. ARNm copiază informaţia genetică a mai multor gene , 38.Aminoacidul:
la toate speciile; 1. este activat de ATP în prezenţa unei enzime ;
C. în translatie intervin ARNm, ARNr , ARNt ; 2. este transportat la locul sintezei proteice de ARN-
D. se constituie poliribozomii (polizomii) cu rol major în ul ribozomal ;
cadrul acestui proces. 3. se ataşază de ARN-ul de transport ;
29. Bazele azotate purinice din ARN sunt: 4. serina este primul din orice moleculă proteică .
A. adenina şi timina; 39. În hibridarea celulelor somatice :
B. adenina şi guanina; 1. virusul Sendai stimulează fuziunea celulelor vegetale
C. guanina şi uracil; fără perete celular;
D. timina şi citozina. 2. se realizează fuziunea cromozomilor ;
30. La eucariote : 3. la plante necesită obţinerea protoplaştilor ;
A. cromozomii sunt formaţi din două cromatide unite; 4. reproducerea sexuată este obligatorie..
B. nucleosomul reprezintă un dimer histonic ;

2
40. Sindromul Klinefelter :
1. apare la femei ;
2. este numit şi trisomia X ;
3. afectează perechea de cromozomi 12 ;
4. indivizii afectati au cariotipul 44+ XXY.
41. Maladia “cri du chat”: 51. În androgeneză:
1. este provocată de o mutaţie genomică ; 1. se obţin plantule haploide;
2. se vindecă prin tratament hormonal, început de la 2. se foloseşte un mediu nutritiv normal;
naştere; 3. se cultivă unele celule extrase din anterele staminelor;
3. afectează copiii de la vârsta de 10-11 ani ; 4. prin tratare cu colchicină se obţin plante haploide.
4. este produsă de o deleţie parţială a braţului scurt a unui 52. Amplificarea ADN:
cromozom din grupa B. 1. este utilă când există o cantitate mare de ADN;
42. ADN recombinat poate fi introdus în celule prin: 2. este o replicaţie artificială repetată;
1. microinjecţie în ovul ; 3. se foloseşte o ARN polimerază normală;
2. electroporare; 4. se foloseşte polimerază extrasă dintr-o bacterie care
3. bombardarea celulelor cu microbile metalice învelite în trăieşte în ape termale.
ADN; 53. Sfaturile genetice sunt adresate cuplurilor :
4. utilizarea virusurilor şi plasmidelor . 1. care au boli ereditare;
43. În clonare: 2. care au rude cu boli ereditare;
1. se porneşte de la celule somatice si/sau gametice ; 3. care au copii cu boli ereditare;
2. se obţine un heterocarion; 4. cu avorturi spontane repetate.
3. urmaşii au genotipul nuclear al unui singur părinte; 54. Sunt boli provocate de mutaţii autozomale :
4. se realizează fecundaţie in vivo. 1. hipercolesterolemia;
44. Organismele transgenice: 2. hemofilia;
1. s-au obţinut prin transfer de gene; 3. diabetul zaharat;
2. se obţin prin tehnologia ADN-lui recombinat; 4. hipertrihoza urechilor.
3. pot produce substanţe utile; 55. Specia Drosophila melanogaster s-a obţinut plecand
4. se obţin prin haploidie. de la specia Drosophila virilis prin fuzionarea
45. În transcripţie se sintetizează : cromozomilor :
1. ARNt; 1. din perechile 1 şi 2;
2. ARNm; 2. din perechile 2 şi 3;
3. ARNr; 3. din perechile 3 şi 4;
4. proteine ribozomale. 4. din perechile 4 şi 5.
46. Transferul de gene la plante are următoarele faze: 56. Sunt specii aneuploide :
1. distrugerea bacteriei cu ajutorul unor antibiotice; 1. sfecla de zahăr;
2. legarea genei de plasmid; 2. napul;
3. introducerea ADN recombinat în bacterie; 3. grâul;
4. introducerea în cultură a virusului Sendai. 4. varza.
47. Poliploidia: 57. Sunt aneuploidii heterozomale :
1. se poate induce artificial prin şocuri de temperatură; 1. sindromul Down;
2. este rară la animale; 2. sindromul Patau;
3. este frecventă la plantele superioare; 3. sindromul Edwards;
4. are rol în formarea de specii noi. 4. sindromul Turner.
48. Virusurile conţin: 58. Sunt mutaţii genice dominante la om :
1. ARN bicatenar (reovirusurile); 1. cretinismul;
2. ADN monocatenar (virusul gripal); 2. alcaptonuria;
3. ADN bicatenar (virusul herpetic); 3. tirozinoza;
4. ADN bicatenar (bacteriofagul phi 174). 4. polidactilia.
49. Transpozonii: 59. In amplificarea ADN se utilizează :
1. sunt fragmente de ADN, care se pot deplasa de la un 1. enzime de restricţie;
locus la altul; 2. polimeraza;
2. pot fi mutati de virusuri de la o specie la alta 3. coloranţi specifici;
3. se pot insera oriunde; 4. primeri.
4. sunt elemente promutagene. 60. Hemofilia :
50. Mutaţiile artificiale: 1. este o maladie ereditară genică;
1. au o frecventă medie de 1/100.000 /genă /generaţie; 2. determină incapacitatea de sinteză a factorilor de
2. sunt provocate de aplicarea intenţionată a factorilor coagulare;
mutageni; 3. este provocată de o genă mutantă recesivă;
3. îngustează baza de selecţie şi accelerează ameliorarea; 4. este determinată de o genă mutantă heterozomală.
4. stau la baza obţinerii unor forme mutante noi
productive.

3
III Probleme :

61. În procesul de nondisjunctie a heterozomilor la o femeie cu polidactilie se formeaza celule sexuale modificate. Alegeti
varianta corecta pentru descendenta posibila din unirea unui spermatozoid normal cu un ovul astfel afectat :
A. trisomia X 25% ; 50% cu polidactilie ;
B. sindromul Klinefelter-25% ; doar 25 % cu polidactilie ;
C. sindromul Turner 50% ;100% cu polidactilie ;
D. trisomia X 50% ; 100% cu polidactilie.
62. O femeie are Rh pozitiv diferit fenotipic de cel al mamei sale si de al copiilor săi. Stabiliti genotipurile pe care le pot
avea tatal copiilor si bunicul din partea mamei, daca probabilitatea de a avea copii cu Rh pozitiv homozigot este 25%.
A. tatal DD, bunicul dd ;
B. tatal dd, bunicul DD ;
C. tatal DD, bunicul Dd ;
D. tatal Dd, bunicul DD.
63. Dacă într-o familie se pot naste numai băieţi bolnavi de daltonism, cum sunt bunicii din partea mamei :
A. bunicul sănătos şi bunica purtătoare;
B. bunicul bolnav şi bunica purtătoare;
C. bunicul bolnav şi bunica sănătoasă;
D. bunicul sănătos si bunica bolnavă.
64. Ce particularitati genetice pot avea părinţii care au un fiu daltonist cu hipertrihoza urechilor şi o fiică sănătoasă :
A. mama sănătoasă şi tatăl daltonist cu hipertrihoză ;
B. mama cu hipertrihoză şi tatăl daltonist ;
C. tatăl cu hipertrihoză şi mama purtătoarea genei de daltonism ;
D. tatăl daltonist şi mama cu hipertrihoză.
65. Asezati aminoacizii corespunzatori în ordinea sosirii lor la locul sintezei proteice pentru urmatoarea secventa de ARN
mesager UACACUGGGGUC :
A. treonina-tirozina-valina-glicina ;
B. valina-glicina-treonina-tirozina ;
C. tirozina-treonina-glicina-valina ;
D. glicina-treonina-valina-tirozina .
66.O familie are trei copii care au următoarele grupe de sânge: O, A, AB. Părinţii mamei celor trei copii, au – unul grup
sanguin 0, iar celălalt grup sanguin A. Ce grupe sanguine au părinţii copiilor?
A. mama – grup sanguin A, tatăl - grup sanguin B ;
B. mama – grup sanguin 0, tatăl - grup sanguin B ;
C. mama – grup sanguin A, tatăl - grup sanguin AB ;
D. mama – grup sanguin 0, tatăl - grup sanguin A .
67.Dacă într-o familie jumătate din copii au ochi albaştri iar jumătate ochi caprui, părinţii nu pot avea :
A. ochi albaştri şi respectiv ochi căprui ;
B. ochi căprui şi respectiv ochi căprui;
C. ochi albaştri şi respectiv ochi albaştri ;
D. ochii căprui şi respectiv negri.
68. Într - o familie un copil are grupa 0 I şi 3 copii A II. Dacă părinţii tatălui au grupele A II şi AB IV, ce grupe de sânge
pot avea părinţii celor patru copii :
A. ambii AII heterozigot;
B. AII heterozigot şi AII homozigot;
C. AII şi AB IV;
D. AII şi BIII homozigot .
69. O familie are doi copii: o fată daltonistă şi un băiat aparent sănătos, dar purtător al genei pentru albinism.
Care poate fi genotipul părinţilor?
A. Xd Xd şi XY ;
B. XX albinotică şi XY;
C. XX şi Xd Y;
D. Xd X şi Xd Y, heterozigot pentru albinism.
70.O fibră de cromatină are în total 62 de molecule de proteine histonice. Alegeţi valorile corecte referitoare la numărul de
nucleosomi şi de proteine histonice H1 dintre aceştia.
A. 8 nucleosomi şi 13 proteine H1 ;
B. 7 nucleosomi şi 6 proteine H1;
C. 8 nucleosomi şi 14 proteine H1;
D. 7 nucleosomi şi 7 proteine H1.

4
Nr. item Răspuns Nr. item Răspuns Nr. item Răspuns
1. C 26. B 51. B
2. D 27. D 52. C
3. C 28. B 53. E
4. D 29. B 54. B
5. D 30. A 55. C
6. A 31. E 56. D
7. C 32. C 57. D
8. B 33. A 58. D
9. B 34. B 59. C
10. D 35. D 60. E
11. D 36. D 61. A
12. B 37. C 62. D
13. C 38. B 63. B
14. C 39. B 64. C
15. A 40. D 65. C
16. D 41. D 66. A
17. A 42. E 67. C
18. B 43. B 68. A
19. C 44. A 69. D
20. A 45. A 70. B
21. B 46. A
22. D 47. E
23. B 48. B
24. A 49. E
25. B 50. C

5
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

OLIMPIADA DE BIOLOGIE
FAZA JUDEŢEANĂ
18 FEBRUARIE 2006

BAREM DE CORECTARE CLASA A XII-A

Nr. item Răspuns Nr. item Răspuns Nr. item Răspuns


1. C 26. B 51. B
2. D 27. D 52. C
3. C 28. B 53. E
4. D 29. B 54. B
5. D 30. A 55. C
6. A 31. E 56. D
7. C 32. C 57. D
8. B 33. A 58. D
9. B 34. B 59. C
10. D 35. D 60. E
11. D 36. D 61. A
12. B 37. C 62. D
13. C 38. B 63. B
14. C 39. B 64. C
15. A 40. D 65. C
16. D 41. D 66. A
17. A 42. E 67. C
18. B 43. B 68. A
19. C 44. A 69. D
20. A 45. A 70. B
21. B 46. A
22. D 47. E
23. B 48. B
24. A 49. E
25. B 50. C
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

OLIMPIADA DE BIOLOGIE - FAZA JUDEŢEANĂ


6 MARTIE 2010
CLASA A XII-A

SUBIECTE:

I. ALEGERE SIMPLĂ
La următoarele întrebări (1-30) alegeţi un singur răspuns corect, din variantele
propuse.

1. Replicaţia semiconservativă a fost demonstrată prin:


A. tehnica PCR
B. tehnica ultracentrifugării analitice
C. metoda catenei
D. tehnica clonării

2. Catena ADN copiată în transcripţie se numeşte:


A. sens
B. antisens
C. întârziată
D. conducătoare

3. Factorul sigma:
A. este un factor de elongaţie
B. leagă ribozomul de ARNm
C. este un segment de ADN
D. leagă ARN polimeraza de catena ADN

4. Virusul gripal conţine:


A. ADN bicatenar
B. o moleculă de ARN
C. 2 molecule de ADN monocatenar
D. un genom segmentat

5. Un fragment de Acetabularia mediteranea, transplantat pe A. crenulata:


A. regenerează porţiunea apicală la Acetabularia mediteranea
B. regenerează porţiunea bazală la Acetabularia crenulata
C. regenerează porţiunea bazală la Acetabularia mediteranea
D. regenerează porţiunea apicală la Acetabularia crenulata

6. B.Singer a determinat:
A. secvenţa nucleotidelor la Haemophilus influenzae
B. transformarea la bacteriofagul T2
C. rolul ARN la VMT
D. secvenţierea ADN prin metoda catenei

1
7. ARNsn intervine în:
A. sinteza peptidil transferazei
B. asamblarea proteinelor ribozomale
C. menţinerea stabilităţii telomerilor
D. poziţionarea corectă a ARNm

8. Repliconul reprezintă:
A. punctul de iniţiere a replicaţiei în ADN bacterian
B. un fragment complementar cu ADN primer
C. gena activată pentru transcripţie
D. un segment de ADN rezultat în urma acţiunii ADN helicazei

9. Alungirea în reacţia PCR :


A. are loc în sensul 5̀ - 3̀ pe catena matriţă
B. are loc în ambele sensuri pe cele 2 catene complementare
C. produce fragmente Okazaki pe catena întârziată
D. necesită ADN ligază

10. Electroforeza se utilizează în:


A. tehnica PCR
B. evidenţierea cromozomilor
C. metoda Sanger
D. studiul cromatinei sexuale

11. Plasmidul:
A. este un bacteriofag
B. există obligatoriu în celula bacteriană
C. este alcătuit din ADN
D. are gene cu structură discontinuă

12. ADN giraza:


A. asigură stabilitatea cromozomului bacterian
B. reface punţile de hidrogen în replicaţie
C. uneşte fragmentele Okazaki
D. închide buclele de replicaţie

13. Gruparea metil este prezentă în:


A. citozină
B. uracil
C. guanină
D. timină

14. Replicaţia ADN în reacţia PCR este:


A. conservativă
B. semiconservativă
C. dispersivă
D. in vivo

2
15. Capsida poliedrică se întâlneşte la:
A. bacteriofagi
B. virusul gripal
C. virusul HIV
D. virusul rabiei

16. Determinismul poligenic nealelic apare în cazul:


A. culorii ochilor
B. sistemului sanguin AB0
C. pigmentaţiei pielii
D. gropiţei mentoniere

17. În cariotipul uman normal cromozomii acrocentrici aparţin grupelor:


A. D şi F
B. D şi G
C. D şi E
D. E şi G

18. În determinismul inteligenţei:


A. intervin gene plasate pe toate perechile de cromozomi
B. au fost identificate cel puţin două gene autozomale
C. au fost identificate gene ce aparţin cromozomilor din perechile 5 şi 11
D. există diferenţe majore între diferitele rase umane

19. Spre deosebire de subrasa nordică, subrasa dinarică se caracterizează


prin indivizi:
A. longilini
B. brahicefali
C. înalţi
D. cu nas lung

20. Aflatoxina B1:


A. este un agent carcinogen fizic
B. asigură apărarea imunitară
C. poate influenţa desfăşurarea ciclul celular
D. este secretată de Aspergillus niger

21. Limfomul Burkitt:


A. este determinat de o mutaţie punctiformă
B. determină modificarea nivelului proteinelor plasmatice
C. apare concomitent cu deleţia braţului lung al cromozomului 22
D. este rezultatul unei duplicaţii

22. Accidente posttransfuzionale se pot produce în cazul transfuziilor de


sânge, corespunzătoare următoarelor genotipuri:
A. ll Dd la LALA DD
B. LB l Dd la LALB dd
C. LALA dd la LALB DD
D. ll dd la LA l dd

3
23. Trisomii autozomale apar în:
A. sindromul Down şi sindromul Klinefelter;
B. sindromul Down şi sindromul Turner;
C. sindromul Edwards şi sindromul Patau
D. sindromul Turner şi sindromul Klinefelter

24. Boală cu transmitere autosomal dominantă la om, este:


A. choreea Huntington
B. miopatia Duchenne
C. rahitismul hipofosfatemic
D. hemofilia A

25. Indivizii cu sindrom Turner:


A. prezintă cromatină sexuală în gameţi
B. apar printr-o mutaţie cromozomală structurală
C. au 22 de autozomi în fibrele musculare
D. au sex heterogametic

26. Spre deosebire de sindromul Klinefelter, sindromul Down:


A. este o trisomie
B. are formulă heterozomală normală
C. apare numai la bărbaţi
D. este o aneuploidie

27. Alcaptonuria presupune:


A. acumularea de tirozină
B. acumularea de acid homogentisic
C. producerea în exces a acidului fumaric
D. o modificare numerică cromozomială

28. Spermatozoizi fără heterozomi pot să apară la indivizi cu:


A. trisomia X
B. sindromul Y0
C. sindromul Turner
D. cariotip normal

29. Grupa B din cariotipul uman normal conţine cromozomi:


A. acrocentrici
B. metacentrici
C. din perechile 3 -5
D. submetacentrici

30. Metoda biolistică:


A. utilizează electroforeza pentru transferul genelor
B. realizează transfer de gene prin electroporare
C. presupune transferul genelor prin “bombardare”
D. utilizează în special protoplaşti

4
II. ALEGERE GRUPATĂ
La următoarele întrebări ( 31-60 ) se propun mai multe variante de răspuns,
numerotate cu 1,2,3,4. Răspundeţi cu:
A - dacă variantele 1, 2 şi 3 sunt corecte
B - dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte
C - dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte
D - dacă varianta 4 este corectă
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte

31. Genomul extranuclear cuprinde:


1. ADN-ul mitocondrial
2. plasmidul
3. ADN-ul plastidic
4. ADN viral

32. Un octamer histonic cuprinde câte 2 molecule de:


1. H2A
2. H2B
3. H3
4. H4

33. Proteinele chaperone au rol în:


1. sinteza proteinelor
2. asamblarea factorilor de transcripţie
3. traficul proteinelor
4. activarea kinazelor proteice

34. Primozomul este constituit din:


1. ADN primaza
2. ADN polimeraza
3. ADN helicaza
4. ADN topoizomeraza

35. Amplificarea genelor pentru ARNt se întâlneşte la:


1. zambilă
2. grâu
3. musculiţa de oţet
4. porumb

36. Revers-transcriptaza:
1. catalizează transcripţia pe catena discontinuă
2. se întâlneşte la adenovirusuri
3. se activează în transcripţia plasmidului bacterian
4. transcrie informaţiile de pe ARN pe ADN

37. Evoluţia genomului este studiată de:


1. transcriptomică
2. bioinformatică
3. proteomică
4. genomica comparativă

5
38. Au un număr apropiat de proteine distincte:
1. Saccharomyces cerevisiae
2. Caernorhabdites elegans
3. Drosophilla melanogaster
4. Homo sapiens

39. Secvenţa codificatoare de ARN-m matur a alfa-amilazei hepatice conţine


exonii:
1. S
2. L
3. E1
4. E2

40. Mutaţia în interiorul unei gene poate fi:


1. non-sens
2. missens
3. silenţioasă
4. punctiformă

41. Situsurile fragile sunt locul de origine pentru:


1. translocaţii
2. amplificare genică
3. deleţii
4. crossing over

42. Sindromul fetal warfarin se caracterizează prin:


1. focomelie
2. condrodisplazie
3. retard mintal
4. hipoplazie nazală

43. Microsatelitul reprezintă:


1. regiunea terminală a cromozomului
2. o regiune heterocromatică
3. o genă amplificată
4. o secvenţă cu unităţi repetitive de nucleotide

44. Sunt caractere continue:


1. obezitatea
2. înălţimea
3. diabetul
4. culoarea pielii

45. Cromozomul Philadelphia conţine:


1. două gene fuzionate pe braţul P
2. o genă de pe braţul Q al cromozomului 9
3. o genă translocată de pe cromozomul 22
4. o genă hibridă pe braţul Q al cromozomului 22

6
46. În hibridarea celulelor somatice :
1. virusul Sendai stimulează fuziunea celulelor animale
2. se realizează fuziunea cromozomilor
3. la plante necesită obţinerea protoplaştilor
4. reproducerea sexuată este obligatorie.

47. Din căsătoria unei femei sănătoase, dar purtătoare a genei pentru
daltonism, cu un bărbat hemofilic, probabilitatea naşterii de copii cu
daltonism este :
1. 50% din băieţi
2. 25% din copii
3. 0% din fete
4. 50% din copii.

48. La om :
1. în boala Marfan intervine o genă mutantă autozomală dominantă
2. dermatoglifele se transmit non-mendelian
3. culoarea căprui a ochilor este determinată de o genă autozomală dominantă
4. daltonismul este produs de o genă autozomală recesivă.

49. Protooncogenele:
1. îşi pot schimba poziţia în genom
2. se pot amplifica
3. pot acumula mutaţii punctiforme
4. sunt gene normale, benigne

50. Imunoglobulinele:
1. de tip E au afinitate mare faţă de alergeni
2. sunt produse de plasmocite
3. de tip G pot străbate placenta la om
4. sunt clasificate în funcţie de lanţurile uşoare

51. Transpozonii:
1. sunt fragmente de ADN
2. pot fi transcrişi
3. se pot insera oriunde în genom
4. au acţiune antioncogenică

52. Sunt boli monogenice:


1 polidactilia
2 fenilcetonuria
3 betatalasemia
4 luxaţia congenitală de şold

7
53. În androgeneză:
1. se obţin plantule haploide
2. se poate realiza embriogeneza din macrospori
3. se cultivă unele celule extrase din anterele staminelor
4. prin tratare cu colchicină se obţin plante haploide

54. Sunt adevărate următoarele afirmaţii legate de albinism:


1. se modifică prima etapă din metabolismul fenilalaninei
2. pupila conţine puţin pigment melanic
3. este provocat de o mutaţie recesivă heterozomală
4. poate fi complet sau incomplet

55. În răspunsul imun mediat celular:


1. proteina majoră de histocompatibilitate se combină cu antigenul
în aparatul Golgi al macrofagelor
2. limfocitele T reacţionează direct la antigenele plasmatice
3. macrofagele exprimă antigenul prin receptori specifici de membrană TRC
4. limfocitele conţin structuri dimerice, ce recunosc fragmente epitropice

56. Interferonul:
1. are proprietăţi antiproliferative
2. de tip alfa are rezultate bune în osteoporoză
3. de tip beta este recomandat în tratamentul tumorilor cerebrale
4. este codificat de gene plasate pe cromozomul 7

57. Identificaţi asocierile corecte ale heterozomilor la grupele de autozomi,


în funcţie de dimensiunnile acestora:
1. grupa B, perechile 4-5
2. grupa C, perechile 6-13, cromozomul X
3. grupa D, perechile 13-15
4. grupa G, cromozomul Y

58. Heterozomul Y:
1. conţine gene comune cu heterozomul X
2. conţine un factor pentru actină
3. este asemănător ca dimensiuni cu autozomul din perechea 22
4. fiind foarte mic, nu conţine heterocromatină

59. Sunt aneuploidii:


1. trisomia 18 - sindromul Patau
2. trisomia X – mozaicismul 47, XXX
3. trisomia 13 - sindromul Edwards
4. monosomia XO – sindromTurner

60. Prevenirea reacţiei de respingere se poate realiza prin:


1. corticosteroizi
2. deprimare specifică a răspunsului imun
3. ciclofosfamide
4. anticorpi

8
III. PROBLEME
La întrebările 61- 70 alegeţi răspunsul corect din cele 4 variante propuse

61. În interiorul unui solenoid se găsesc:


A. 6 molecule histonice H1
B. 1176 perechi nucleotide ADN
C. 24 molecule histonice H3
D. 6 molecule histonice H4

62. Care sunt şansele de apariţie a copiilor cu pigment roşu în descendenţa


unei familii, a căror părinţi prezintă genotipurile M BwMBwR+R+ şi MBkMBdR+R-:
A. O%
B. 50%
C. 75%
D. 100%

63. În urma analizei cantitative a cromozomilor dintr-o celulă de eucariote a


rezultat că aceştia cântăresc 10 -10 grame. Menţionaţi ce greutate medie au
proteinele asociate ADN-ul celulei respective:
A. 6·10-8
B. 7·10-9
C. 8·10-10
D. 7·10-11

64. Care este cantitatea totală de imunoglobuline din 3 litri de plasmă ştiind
că proteinele plasmatice reprezintă 6 % :
A. 48 g
B. 18 g
C. 36 g
D. 42 g
65. Un fragment de ADN conţine 1600 de perechi de nucleotide.Stabilţi
1. numărul nucleotidelor cu citozină, ştiind că 40% reprezintă timina;
2. câte spire de solenoid poate forma această moleculă.
A. 1. 160; 2. 1 spiră;
B. 1. 320; 2. 2 spire;
C. 1. 80; 2. 2 spire;
D. 1. 320; 2. 1 spiră.

66. O moleculă de ARNt are 80 de nucleotide dintre care 26 sunt legate prin
punţi de hidrogen. Câte nucleotide are molecula în afara anticodonului şi a
porţiunilor bicatenare?
A. 25
B. 28
C. 51
D. 54

9
67. Operonul unei bacterii codifică la un moment dat trei proteine, toate
însumând 672 de aminoacizi. Dacă suma aminoacizilor a două proteine este
egală cu numărul de aminoacizi al celei de a treia, precizaţi câţi codoni şi
câte nucleotide conţine secvenţa de ADN, transcrisă în cea mai lungă catenă
polipeptidică.
A. 312 codoni, 936 nucleotide
B. 336 codoni, 1008 nucleotide
C. 213 codoni, 639 nucleotide
D. 336 codoni, 672 nucleotide

68. Identificaţi genotipurile şi şansele de apariţie la copiii posibili rezultaţi, dacă are
loc un proces de nondisjuncţie a cromozomilor din perechea 21 la bărbat:
A. 43XX – 25% şi 45XY – 25%;
B. 44XX - 25% şi 44XY - 25%
C. 43XX - 25% şi 44XY - 25%
D. 44XX – 25% şi 43XX- 25%;

69. Ce particularităti genetice pot avea părinţii care au un fiu daltonist cu


hipertrihoza urechilor şi o fiică sănătoasă:
A. mama sănătoasă şi tatăl daltonist cu hipertrihoză
B. mama cu daltonism şi tatăl cu hipertrihoză
C. tatăl cu hipertrihoză şi mama sănătoasă
D. toate răspunsurile sunt corecte

70. În cazul unui transplant de piele, a apărut o respingere a grefei la 200 de


zile, de la efectuarea transplantului. Să se precizeze:
1. Ce tip de transplant s-a realizat în acest caz?
2. Ce clasă de antigeni a fost implicată în respingere?
3. Ce regiune a cromozomului 6 a răspuns de sinteza antigenelor HLA ?

A. xenogenic, clasa I, regiunea D


B. singenic, clasa II, regiunea D
C. izogenic, clasa I, regiunea BCA
D. alogenic, clasa I, regiunea D

Notă: Timp de lucru 3 ore.


Toate subiectele sunt obligatorii.
În total se acordă 100 de puncte (pentru întrebările 1-60 câte 1 punct,
pentru întrebările 61-70 câte 3 puncte, 10 puncte din oficiu).

10
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

OLIMPIADA DE BIOLOGIE
FAZA JUDEŢEANĂ
15 MARTIE 2008

BAREM DE CORECTARE CLASA A XII-A

Nr. item Răspuns Nr. item Răspuns Nr. item Răspuns


1. D 26. C 51. C
2. D 27. A 52. A
3. C 28. C 53. C
4. C 29. B 54. A
5. A 30. B 55. B
6. C 31. B 56. C
7. B 32. D 57. B
8. A 33. B 58. A
9. C 34. C 59. A
10. C 35. D 60. B
11. C 36. C 61. A
12. B 37. D 62. B
13. D 38. C 63. B
14. C 39. D 64. B
15. D 40. A 65. B
16. B 41. B 66. A
17. C 42. C 67. C
18. C 43. A 68. A
19. A 44. A 69. C
20. D 45. B 70. A
21. B 46. B
22. D 47. A
23. C 48. B
24. D 49. A
25. B 50. A
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

OLIMPIADA DE BIOLOGIE - FAZA JUDEŢEANĂ


14 MARTIE 2009
CLASA A XII-A

SUBIECTE:

I. ALEGERE SIMPLĂ
La următoarele întrebări ( 1-30 ) alegeţi un singur răspuns corect, din variantele
propuse.

1. Anticodonul aparţine:
A. genei promotor
B. ARN-m
C. ARN polimeraza
D. ARN-t

2. Parvovirusul este:
A. retrovirus bicatenar
B. ribovirus heterocapsidic
C. adenovirus monocatenar
D. ribovirus izocapsidic

3. Genomica funcţională studiază:


A. mecanismele de reglare a activităţii genelor
B. componenţa secvenţei de ADN
C. modul de funcţionare a genomului
D. evoluţia materialului genetic

4. Reglajul pe termen scurt se poate realiza prin:


A. metilarea citozinei
B. heterocromatinizare
C. maturarea ARN-ului
D. deleţie

5. În replicarea discontinuă :
A. helicazele induc răsucirea catenei
B. ligazele refac punţile de H în ADN
C. primaza determină legarea primerilor
D. polimeraza leagă fragmentele Okazaki

6. În reglajul genetic la procariote intervine:


A. represorul proteic
B. gena operatoare, situată înaintea promotorului
C. gena reglatoare care sintetizează corepresorul
D. promotorul, cu rol în recunoaşterea ADN – polimerazei
7. În retroinhibiţia enzimatică :
A. produsul final inhibă prima enzimă a lanţului metabolic
B. se sintetizeaza enzime catabolizante
C. produsul final blochează gena operatoare
D. se activează represorul

8. Cromozomul Y la om:
A. este metacentric
B. se poate identifica prin fetoscopie
C. conţine sateliţi
D. este mai mic decât cromozomul X

9. Fenotip cu determinism monogenic are:


A. culoarea ochilor
B. culoarea pielii
C. culoarea părului
D. grupa de sânge

10. Sistarea sintezei proteice are loc când:


A. situsul operator este inactivat
B. scade cantitatea de produs final
C. creşte cantitatea de inductor
D. se iniţiază procesul de transcriere

11. Subrasa alpină:


A. aparţine rasei caucaziene
B. se aseamănă cu cea nordică prin culoarea părului
C. cuprinde indivizi înalţi şi brahicefali
D. sunt dolicefali, cu nas drept

12. Epitropii sunt:


A. structuri antigenice
B. porţiunile variabile ale anticorpilor
C. imunoglobuline
D. receptori specifici de membrană

13. Mastocitele produc :


A. alergeni
B. histamină
C. interleukine
D. imunoglobuline M

14. Reacţia de amestec limfocitar :


A. se foloseşte în diagnoza prenatală
B. duce la proliferarea limfocitelor B
C. este un test de histocompatibilitate
D. implică antigenii tari
15. Ce vectori pot străbate membrana nucleară:
A. retrovirusurile
B. adenovirusurile
C. vectorii naturali
D. lipopoliamidele

16.ARN ribozomal:
A. lipseşte în organitele de origine endosimbiotică
B. intervine în inactivarea unuia din cromozomii X
C. cel de tip 28 S are rol catalitic
D. cel de tip 18 S intervine în poziţionarea corecta a ARNm şi enzimelor în cursul
transcripţiei

17. Codul genetic:


A. coţine 3 codononi sens
B. este denaturat
C. cuprinde codonii ambigui AUG şi GUG
D. conţine codonul AUA ce codifică izoleucina în mitocondrii

18. ADN de tip Z:


A. are 2 scobituri corespunzătoare fiecărei catene
B. conţine catena fosfoproteică în zigzag
C. prezintă diferenţe între bazele azotate din scobitura principală
D. este mai compact comparativ cu tipul B

19. Poziţia Xq28 se află în:


A. banda 8
B. banda 2
C. braţul scurt q
D. braţul scurt p

20. Metoda Sanger poate fi utilizată pentru:


A. identificarea cariotipului uman normal
B. determinarea succesiunii nucleotidelor din ADN
C. depistarea anomaliilor sanguine la făt
D. analiza pedigriului

21. Memoria autistică:


A. apare către vârsta de 3 ani
B. este primul nivel al memoriei
C. este inferioară nivelului senzoriomotor al memoriei
D. se află pe un nivel ierarhic superior memoriei sociale

22. Indivizii din subrasa esteuropoidă sunt:


A. dolicocefali
B. brevilini
C. înalţi
D. longilini
23. Agenţii teratogeni pot induce:
A. thalidomida-focomelie
B. streptomicina-microcefalie
C. warfarina-surditate
D. progestine-întârzierea creşterii

24. Determină aberaţii intercromozomiale:


A. deleţia
B. duplicaţia
C. inversia
D. fuziunea

25. Imunoglobulina G :
A. prezintă lanţuri uşoare de tip gamma
B. asigură protecţia nou născuţilor în primele luni de viaţă
C. este numită şi “anticorp timpuriu”
D. se leagă cu mare afinitate de mastocite

26. Interferonii:
A. de tip 1 inhibă proliferarea virală
B. blochează sinteza acizilor nucleici celulari
C. sunt sintetizaţi de limfocitele B
D. nu prezintă subtipuri

27. Cromozomii din perechile 9 şi 16 au în comun:


A. centromerul în regiunea mediană
B. centromerul în regiunea submediană
C. constricţie secundară în regiunea proximală a braţului lung
D. mărimea relativ mijlocie

28. În reglarea transcripţiei:


A. pot să intervină substanţe extracelulare
B. intervenţia hormonilor nu depinde de caracterul lor hidrofil
C. sunt selectate moleculele de ARN precursor care se vor matura
D. intervin receptori nespecifici prezenţi în citoplasma eucariotelor

29. Represorul este sintetizat pe baza informaţiei genetice din:


A. promotor
B. genele structurale
C. gena reglatoare
D. gena operatoare

30. ARN hn:


A. este localizat în nucleu
B. poate avea ca produs de degradare ARNc
C. prin prelucrare posttranslaţională formează ARNm
D. se întâlneşte la procariote
II. ALEGERE GRUPATĂ
La următoarele întrebări ( 31-60 ) răspundeţi cu:
A - dacă variantele 1, 2 şi 3 sunt corecte
B - dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte
C - dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte
D - dacă varianta 4 este corectă
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte

31. ARN-ul:
1. se sintetizează cu ajutorul enzimei ADN-polimeraza
2. alcătuieşte genomul ribovirusurilor
3. se deosebeşte de ADN prin structura polinucleotidică
4. este prezent la nivelul nucleoidul şi în ribozomii procariotelor

32. În transcripţie se sintetizează:


1. ARNt
2. ARNm
3. ARNr
4. proteine ribozomale

33. Virusurile conţin:


1. ADN monocatenar la virusul gripal
2. ADN bicatenar la virusul herpetic
3. ADN bicatenar la bacteriofagul phi 174
4. ARN bicatenar la reovirusuri

34. Eucromatina:
1.reprezintă forma laxă a cromatinei
2.conţine baze azotate nemetilate
3.are cea mai mare parte a proteinelor non-histonice
4.este condensată în interfază

35. În citoplasma celulei se realizează:


1.controlul transcripţional
2.controlul translaţional
3.controlul maturării ARN-m
4.controlul posttranslaţional

36. În reglajul genetic represibil:


1. gena reglatoare sintetizează enzime catabolice
2. represorul este activat
3. gena operatoare sintetizează enzime anabolice
4. corepresorul blochează propria sa sinteză

37. Primerii :
1. se mai numesc amorse
2. sunt de natură proteică
3. conţin oligonucleotide
4. au porţiuni bicatenare
38. În cariotipul uman:
1. grupa A conţine perechile 1-3
2. grupa C conţine şi heterozomi
3. grupa B conţine perechile 4-5
4. grupa G conţine 5 cromozomi la bărbaţi

39. Cromozomii din perechea 9 conţin gene pentru:


1. determinismul grupelor sanguine
2. determinismul distoniei
3. sinteza interferonului
4. determinismul melanomului malign

40. Limfocitele Ts inhibă :


1. limfocitele T citotoxice
2. limfocitele T helper
3. limfocitele B
4. monocitele

41. Sunt alergeni de contact:


1. latexul
2. polenul
3. cosmeticele
4. aditivii alimentari

42. Analiza Doppler este utilizată pentru:


1. determinarea vârstei sarcinii
2. localizarea poziţiei fătului
3. calcularea volumul lichidului amniotic
4. evaluarea vitezei sângelui

43. Promotorul la procariote:


1. iniţiază transcripţia
2. sintetizează ARN polimeraza
3. este de tip ADN
4. sintetizează represorul

44. Genomica studiază:


1. localizarea genelor în ADN
2. funcţiile genelor
3. numărul total de gene din genom
4. influenţele reciproce ale genelor

45. Au formă sferică:


1. bacteriofagii
2. virusul gripal
3. virusul mozaicului tutunului
4. virusul HIV
46. În structura nucleotidei:
1. bazele purinice sunt de dimensiuni mai mari
2. pot exista tipuri particulare de baze azotate
3. unii bacteriofagi prezintă 5-hidroxi-metilcitozina
4. gruparea fosfat se fixează prin eliminarea moleculei de apă

47. ADN polimeraza I:


1. intervine în formarea fragmentelor Okazaki
2. asigură funcţia autocatalitică a ADN
3. este înlăturată după finalizarea acţiunii ADN ligazei
4. acţionează la nivelul catenei leading

48. În urma sintezei proteice:


1. activarea proteinelor se face prin fosforilare sau glicozilare
2. se obţin proteine cu structură primară de obicei inactivă
3. structura secundară se poate obţine prin pliere
4. insulina activă conţine trei catene polipeptidice

49. Cromozomul bacterian:


1. nu conţine proteine
2. prezintă histone la Escherichia coli
3. conţine ARN cu superrăsucirea pozitivă spre stânga
4. poate fi transcris după acţiunea ribonucleazei

50. Metoda Sanger presupune:


1. utilizarea didezoxiribonucleotidelor
2. obţinerea ADN monocatenar
3. sinteza primerilor
4. denaturarea ADN

51. Heterocromatinizarea cromozomului X:


1. se realizează cu ajutorul centrului de inactivare
2. presupune existenţa genei X-IST
3. este determinată de absenţa proteinelor non-histonice
4. începe din regiunea Xp13

52. În genomul uman:


1. cele mai multe gene se află pe cromozomul 19
2. gena pentru sinteza tipului beta de interferon se află pe cromozomul 12
3. sunt gene care au rezultat din transferul orizontal de la bacterii
4. există peste 50 % gene mobile

53. Celulele stem pot fi utilizate actual pentru obţinerea de celule:


1. miocardice
2. renale
3. hepatice
4. pulmonare
54. Perechea a doua de cromozomi umani:
1. a apărut prin aneuploidie
2. a rezultat din fuziunea telomerică a 2 perechi de cromozomi la cimpanzeu
3. sunt submetacentrici
4. aparţine grupei celor mai mari cromozomi

55. Activarea protooncogenelor umane se poate face prin:


1. inserţii provirale
2. amplificare genică
3. mutaţii punctiforme
4. fuziune intercromozomială

56. Factorii mutageni biologici sunt:


1. virusul hepatitei B
2. aflatoxina B1
3. virusul papiloma
4. benzopirenul

57. Limfocitele:
1. T citotoxice pot elimina celulele canceroase
2. T supresoare induc starea de intoleranţă la anumiţi antigeni
3. B sunt stimulate de interleukine
4. T prin stimulare formează plasmocite

58. Sistemul complement:


1. are acţiune antagonică anticorpilor
2. poate fi activat de un antigen neprelucrat
3. activează plasmocitele
4. formează un cilindru ce perforează membrana antigenului

59. Riscul genetic:


1. este dependent de condiţiile de mediu
2. poate fi calculat ca risc de recurenţă a bolii în anumite familii
3. este mai mare la bolile autozomal dominante
4. pentru bolile recesive creşte prin heterozigotare

60. Cromatina sexuală este absentă la indivizii:


1. normali de sex bărbătesc
2. cu monosomia XXO
3. de sex bărbătesc cu trisomia 13
4. de sex femeiesc cu trisomia 18
III. PROBLEME
La întrebările 61- 70 alegeţi răspunsul corect din cele 4 variante propuse

61. Considerând un replicon de 300000 de perechi de nucleotide şi un


fragment Okazaki ce conţine în medie 150 de nucleotide, care este numărul
de fragmente Okazaki ce se formează în replicaţie şi numărul de primeri
necesari ?
A. 1000 fragmente şi 1000 primeri
B. 2000 fragmente şi 2000 primeri
C. 4000 fragmente şi 2000 primeri
D. 4000 fragmente şi 4000 primeri

62. Câte molecule de ARNt trebuie să ajungă în poziţia P a unui ribozom,


pentru a se sintetiza lanţurile uşoare din structura imunoglobulinelor ?
A. 100
B. 110
C. 220
D. 440

63. În cazul unei familii cu doi băieţi şi o fată, în care unul din băieţi are o
maladie heterozomală iar bunicul din partea tatălui este sănătos, este
posibil ca:
A. tatăl să fie bolnav
B. bunicul din partea mamei să fie bolnav
C. sora să fie întotdeauna purtătoare
D. să fie o maladie Y linkată

64. Dacă fiica are ochii verzi ca tatăl ei, şi părul creţ ca mama, iar fratele ei
are ochi albaştri, este posibil ca :
A. ambii părinţi să aibă aceeaşi culoare a ochilor şi formă a părului
B. tatăl să fie homozigot pentru culoarea ochilor
C. mama să fie homozigotă cu ochi verzi
D. doi dintre bunici să aibă ochii negri

65. Dacă într-un trib de negri, de pe o insula izolată, intră un bărbat cu


pielea albă care se căsătoreşte cu o negresă, iar căsătoria între rudele de
gradul I este interzisă. Care este numarul minim de generaţii după care ar
putea să apară primul copil alb ?
A. una
B. două
C. trei
D. patru
66. Care este numărul total de amorse utilizate în al patrulea ciclu de
amplificare PCR a unei secvenţe de ADN:
A. 30
B. 36
C. 40
D. 64

67. Un lanţ polipeptidic are în componenţa sa următorii aminoacizi: valina


– leucina – metionina - arginina. Stabiliţi ordinea codonilor în ARNm ştiind
că translaţia se opreşte la un codon STOP.
A. GUGCUAAUAGGGUGA;
B. GUUAUAAUCGGGUGA;
C. GUCCUCUUUAUGUAA;
D. GUACUGUUCCCUUAA;

68. O moleculă de ADN bicatenar conţine 2000 de nucleotide. 30% din


acestea conţin timină în catena 3'-5' şi 10% în catena complementară.
Ştiind că 20% din nucleotidele catenei 5'-3' conţin guanină, stabiliţi:
1) numărul total de nucleotide ce conţin citozină ;
2) numărul de nucleotide ce conţin guanină din catena 3'-5'.
A. 1. 600; 2. 400;
B. 1. 1200; 2. 600;
C. 1. 600; 2. 480;
D. 1. 800; 2. 400.

69.Într-o familie există un copil cu grupa de sânge B III, Rh +, dublu


heterozigot, şi unul cu grupa de sânge O I, Rh-. Stabiliţi fenotipurile
posibile ale bunicilor din partea mamei ştiind că tatăl are grupa de sânge 0
I , Rh+.
A. bunicul A II, Rh+ ,dublu homozigot, bunica AB IV , Rh - .
B. bunicul B III homozigot, Rh+, bunica A II homozigot, Rh -
C. bunicul 0 I, Rh + , bunica B III heterozigot, Rh +
D. bunicul 0 I, Rh - , bunica 0 I, Rh + .

70. Precizaţi numărul grupărilor hidroxil şi al atomilor de N dintr-o


moleculă de ARN formată din patru nucleotide, dispuse în ordinea
următoare: U,A,C,G
A. 5 OH; 15 N
B. 4 OH; 14 N
C. 5 OH; 14 N
D. 4 OH; 15 N

Notă: Timp de lucru 3 ore.


Toate subiectele sunt obligatorii.
În total se acordă 100 de puncte (pentru întrebările 1-60 câte 1 punct,
pentru întrebările 61-70 câte 3 puncte, 10 puncte din oficiu).
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

OLIMPIADA DE BIOLOGIE - FAZA JUDEŢEANĂ


6 MARTIE 2010
CLASA A XII-A

SUBIECTE:

I. ALEGERE SIMPLĂ
La următoarele întrebări (1-30) alegeţi un singur răspuns corect, din variantele
propuse.

1. Replicaţia semiconservativă a fost demonstrată prin:


A. tehnica PCR
B. tehnica ultracentrifugării analitice
C. metoda catenei
D. tehnica clonării

2. Catena ADN copiată în transcripţie se numeşte:


A. sens
B. antisens
C. întârziată
D. conducătoare

3. Factorul sigma:
A. este un factor de elongaţie
B. leagă ribozomul de ARNm
C. este un segment de ADN
D. leagă ARN polimeraza de catena ADN

4. Virusul gripal conţine:


A. ADN bicatenar
B. o moleculă de ARN
C. 2 molecule de ADN monocatenar
D. un genom segmentat

5. Un fragment de Acetabularia mediteranea, transplantat pe A. crenulata:


A. regenerează porţiunea apicală la Acetabularia mediteranea
B. regenerează porţiunea bazală la Acetabularia crenulata
C. regenerează porţiunea bazală la Acetabularia mediteranea
D. regenerează porţiunea apicală la Acetabularia crenulata

6. B.Singer a determinat:
A. secvenţa nucleotidelor la Haemophilus influenzae
B. transformarea la bacteriofagul T2
C. rolul ARN la VMT
D. secvenţierea ADN prin metoda catenei

1
7. ARNsn intervine în:
A. sinteza peptidil transferazei
B. asamblarea proteinelor ribozomale
C. menţinerea stabilităţii telomerilor
D. poziţionarea corectă a ARNm

8. Repliconul reprezintă:
A. punctul de iniţiere a replicaţiei în ADN bacterian
B. un fragment complementar cu ADN primer
C. gena activată pentru transcripţie
D. un segment de ADN rezultat în urma acţiunii ADN helicazei

9. Alungirea în reacţia PCR :


A. are loc în sensul 5̀ - 3̀ pe catena matriţă
B. are loc în ambele sensuri pe cele 2 catene complementare
C. produce fragmente Okazaki pe catena întârziată
D. necesită ADN ligază

10. Electroforeza se utilizează în:


A. tehnica PCR
B. evidenţierea cromozomilor
C. metoda Sanger
D. studiul cromatinei sexuale

11. Plasmidul:
A. este un bacteriofag
B. există obligatoriu în celula bacteriană
C. este alcătuit din ADN
D. are gene cu structură discontinuă

12. ADN giraza:


A. asigură stabilitatea cromozomului bacterian
B. reface punţile de hidrogen în replicaţie
C. uneşte fragmentele Okazaki
D. închide buclele de replicaţie

13. Gruparea metil este prezentă în:


A. citozină
B. uracil
C. guanină
D. timină

14. Replicaţia ADN în reacţia PCR este:


A. conservativă
B. semiconservativă
C. dispersivă
D. in vivo

2
15. Capsida poliedrică se întâlneşte la:
A. bacteriofagi
B. virusul gripal
C. virusul HIV
D. virusul rabiei

16. Determinismul poligenic nealelic apare în cazul:


A. culorii ochilor
B. sistemului sanguin AB0
C. pigmentaţiei pielii
D. gropiţei mentoniere

17. În cariotipul uman normal cromozomii acrocentrici aparţin grupelor:


A. D şi F
B. D şi G
C. D şi E
D. E şi G

18. În determinismul inteligenţei:


A. intervin gene plasate pe toate perechile de cromozomi
B. au fost identificate cel puţin două gene autozomale
C. au fost identificate gene ce aparţin cromozomilor din perechile 5 şi 11
D. există diferenţe majore între diferitele rase umane

19. Spre deosebire de subrasa nordică, subrasa dinarică se caracterizează


prin indivizi:
A. longilini
B. brahicefali
C. înalţi
D. cu nas lung

20. Aflatoxina B1:


A. este un agent carcinogen fizic
B. asigură apărarea imunitară
C. poate influenţa desfăşurarea ciclul celular
D. este secretată de Aspergillus niger

21. Limfomul Burkitt:


A. este determinat de o mutaţie punctiformă
B. determină modificarea nivelului proteinelor plasmatice
C. apare concomitent cu deleţia braţului lung al cromozomului 22
D. este rezultatul unei duplicaţii

22. Accidente posttransfuzionale se pot produce în cazul transfuziilor de


sânge, corespunzătoare următoarelor genotipuri:
A. ll Dd la LALA DD
B. LB l Dd la LALB dd
C. LALA dd la LALB DD
D. ll dd la LA l dd

3
23. Trisomii autozomale apar în:
A. sindromul Down şi sindromul Klinefelter;
B. sindromul Down şi sindromul Turner;
C. sindromul Edwards şi sindromul Patau
D. sindromul Turner şi sindromul Klinefelter

24. Boală cu transmitere autosomal dominantă la om, este:


A. choreea Huntington
B. miopatia Duchenne
C. rahitismul hipofosfatemic
D. hemofilia A

25. Indivizii cu sindrom Turner:


A. prezintă cromatină sexuală în gameţi
B. apar printr-o mutaţie cromozomală structurală
C. au 22 de autozomi în fibrele musculare
D. au sex heterogametic

26. Spre deosebire de sindromul Klinefelter, sindromul Down:


A. este o trisomie
B. are formulă heterozomală normală
C. apare numai la bărbaţi
D. este o aneuploidie

27. Alcaptonuria presupune:


A. acumularea de tirozină
B. acumularea de acid homogentisic
C. producerea în exces a acidului fumaric
D. o modificare numerică cromozomială

28. Spermatozoizi fără heterozomi pot să apară la indivizi cu:


A. trisomia X
B. sindromul Y0
C. sindromul Turner
D. cariotip normal

29. Grupa B din cariotipul uman normal conţine cromozomi:


A. acrocentrici
B. metacentrici
C. din perechile 3 -5
D. submetacentrici

30. Metoda biolistică:


A. utilizează electroforeza pentru transferul genelor
B. realizează transfer de gene prin electroporare
C. presupune transferul genelor prin “bombardare”
D. utilizează în special protoplaşti

4
II. ALEGERE GRUPATĂ
La următoarele întrebări ( 31-60 ) se propun mai multe variante de răspuns,
numerotate cu 1,2,3,4. Răspundeţi cu:
A - dacă variantele 1, 2 şi 3 sunt corecte
B - dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte
C - dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte
D - dacă varianta 4 este corectă
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte

31. Genomul extranuclear cuprinde:


1. ADN-ul mitocondrial
2. plasmidul
3. ADN-ul plastidic
4. ADN viral

32. Un octamer histonic cuprinde câte 2 molecule de:


1. H2A
2. H2B
3. H3
4. H4

33. Proteinele chaperone au rol în:


1. sinteza proteinelor
2. asamblarea factorilor de transcripţie
3. traficul proteinelor
4. activarea kinazelor proteice

34. Primozomul este constituit din:


1. ADN primaza
2. ADN polimeraza
3. ADN helicaza
4. ADN topoizomeraza

35. Amplificarea genelor pentru ARNt se întâlneşte la:


1. zambilă
2. grâu
3. musculiţa de oţet
4. porumb

36. Revers-transcriptaza:
1. catalizează transcripţia pe catena discontinuă
2. se întâlneşte la adenovirusuri
3. se activează în transcripţia plasmidului bacterian
4. transcrie informaţiile de pe ARN pe ADN

37. Evoluţia genomului este studiată de:


1. transcriptomică
2. bioinformatică
3. proteomică
4. genomica comparativă

5
38. Au un număr apropiat de proteine distincte:
1. Saccharomyces cerevisiae
2. Caernorhabdites elegans
3. Drosophilla melanogaster
4. Homo sapiens

39. Secvenţa codificatoare de ARN-m matur a alfa-amilazei hepatice conţine


exonii:
1. S
2. L
3. E1
4. E2

40. Mutaţia în interiorul unei gene poate fi:


1. non-sens
2. missens
3. silenţioasă
4. punctiformă

41. Situsurile fragile sunt locul de origine pentru:


1. translocaţii
2. amplificare genică
3. deleţii
4. crossing over

42. Sindromul fetal warfarin se caracterizează prin:


1. focomelie
2. condrodisplazie
3. retard mintal
4. hipoplazie nazală

43. Microsatelitul reprezintă:


1. regiunea terminală a cromozomului
2. o regiune heterocromatică
3. o genă amplificată
4. o secvenţă cu unităţi repetitive de nucleotide

44. Sunt caractere continue:


1. obezitatea
2. înălţimea
3. diabetul
4. culoarea pielii

45. Cromozomul Philadelphia conţine:


1. două gene fuzionate pe braţul P
2. o genă de pe braţul Q al cromozomului 9
3. o genă translocată de pe cromozomul 22
4. o genă hibridă pe braţul Q al cromozomului 22

6
46. În hibridarea celulelor somatice :
1. virusul Sendai stimulează fuziunea celulelor animale
2. se realizează fuziunea cromozomilor
3. la plante necesită obţinerea protoplaştilor
4. reproducerea sexuată este obligatorie.

47. Din căsătoria unei femei sănătoase, dar purtătoare a genei pentru
daltonism, cu un bărbat hemofilic, probabilitatea naşterii de copii cu
daltonism este :
1. 50% din băieţi
2. 25% din copii
3. 0% din fete
4. 50% din copii.

48. La om :
1. în boala Marfan intervine o genă mutantă autozomală dominantă
2. dermatoglifele se transmit non-mendelian
3. culoarea căprui a ochilor este determinată de o genă autozomală dominantă
4. daltonismul este produs de o genă autozomală recesivă.

49. Protooncogenele:
1. îşi pot schimba poziţia în genom
2. se pot amplifica
3. pot acumula mutaţii punctiforme
4. sunt gene normale, benigne

50. Imunoglobulinele:
1. de tip E au afinitate mare faţă de alergeni
2. sunt produse de plasmocite
3. de tip G pot străbate placenta la om
4. sunt clasificate în funcţie de lanţurile uşoare

51. Transpozonii:
1. sunt fragmente de ADN
2. pot fi transcrişi
3. se pot insera oriunde în genom
4. au acţiune antioncogenică

52. Sunt boli monogenice:


1 polidactilia
2 fenilcetonuria
3 betatalasemia
4 luxaţia congenitală de şold

7
53. În androgeneză:
1. se obţin plantule haploide
2. se poate realiza embriogeneza din macrospori
3. se cultivă unele celule extrase din anterele staminelor
4. prin tratare cu colchicină se obţin plante haploide

54. Sunt adevărate următoarele afirmaţii legate de albinism:


1. se modifică prima etapă din metabolismul fenilalaninei
2. pupila conţine puţin pigment melanic
3. este provocat de o mutaţie recesivă heterozomală
4. poate fi complet sau incomplet

55. În răspunsul imun mediat celular:


1. proteina majoră de histocompatibilitate se combină cu antigenul
în aparatul Golgi al macrofagelor
2. limfocitele T reacţionează direct la antigenele plasmatice
3. macrofagele exprimă antigenul prin receptori specifici de membrană TRC
4. limfocitele conţin structuri dimerice, ce recunosc fragmente epitropice

56. Interferonul:
1. are proprietăţi antiproliferative
2. de tip alfa are rezultate bune în osteoporoză
3. de tip beta este recomandat în tratamentul tumorilor cerebrale
4. este codificat de gene plasate pe cromozomul 7

57. Identificaţi asocierile corecte ale heterozomilor la grupele de autozomi,


în funcţie de dimensiunnile acestora:
1. grupa B, perechile 4-5
2. grupa C, perechile 6-13, cromozomul X
3. grupa D, perechile 13-15
4. grupa G, cromozomul Y

58. Heterozomul Y:
1. conţine gene comune cu heterozomul X
2. conţine un factor pentru actină
3. este asemănător ca dimensiuni cu autozomul din perechea 22
4. fiind foarte mic, nu conţine heterocromatină

59. Sunt aneuploidii:


1. trisomia 18 - sindromul Patau
2. trisomia X – mozaicismul 47, XXX
3. trisomia 13 - sindromul Edwards
4. monosomia XO – sindromTurner

60. Prevenirea reacţiei de respingere se poate realiza prin:


1. corticosteroizi
2. deprimare specifică a răspunsului imun
3. ciclofosfamide
4. anticorpi

8
III. PROBLEME
La întrebările 61- 70 alegeţi răspunsul corect din cele 4 variante propuse

61. În interiorul unui solenoid se găsesc:


A. 6 molecule histonice H1
B. 1176 perechi nucleotide ADN
C. 24 molecule histonice H3
D. 6 molecule histonice H4

62. Care sunt şansele de apariţie a copiilor cu pigment roşu în descendenţa


unei familii, a căror părinţi prezintă genotipurile M BwMBwR+R+ şi MBkMBdR+R-:
A. O%
B. 50%
C. 75%
D. 100%

63. În urma analizei cantitative a cromozomilor dintr-o celulă de eucariote a


rezultat că aceştia cântăresc 10 -10 grame. Menţionaţi ce greutate medie au
proteinele asociate ADN-ul celulei respective:
A. 6·10-8
B. 7·10-9
C. 8·10-10
D. 7·10-11

64. Care este cantitatea totală de imunoglobuline din 3 litri de plasmă ştiind
că proteinele plasmatice reprezintă 6 % :
A. 48 g
B. 18 g
C. 36 g
D. 42 g
65. Un fragment de ADN conţine 1600 de perechi de nucleotide.Stabilţi
1. numărul nucleotidelor cu citozină, ştiind că 40% reprezintă timina;
2. câte spire de solenoid poate forma această moleculă.
A. 1. 160; 2. 1 spiră;
B. 1. 320; 2. 2 spire;
C. 1. 80; 2. 2 spire;
D. 1. 320; 2. 1 spiră.

66. O moleculă de ARNt are 80 de nucleotide dintre care 26 sunt legate prin
punţi de hidrogen. Câte nucleotide are molecula în afara anticodonului şi a
porţiunilor bicatenare?
A. 25
B. 28
C. 51
D. 54

9
67. Operonul unei bacterii codifică la un moment dat trei proteine, toate
însumând 672 de aminoacizi. Dacă suma aminoacizilor a două proteine este
egală cu numărul de aminoacizi al celei de a treia, precizaţi câţi codoni şi
câte nucleotide conţine secvenţa de ADN, transcrisă în cea mai lungă catenă
polipeptidică.
A. 312 codoni, 936 nucleotide
B. 336 codoni, 1008 nucleotide
C. 213 codoni, 639 nucleotide
D. 336 codoni, 672 nucleotide

68. Identificaţi genotipurile şi şansele de apariţie la copiii posibili rezultaţi, dacă are
loc un proces de nondisjuncţie a cromozomilor din perechea 21 la bărbat:
A. 43XX – 25% şi 45XY – 25%;
B. 44XX - 25% şi 44XY - 25%
C. 43XX - 25% şi 44XY - 25%
D. 44XX – 25% şi 43XX- 25%;

69. Ce particularităti genetice pot avea părinţii care au un fiu daltonist cu


hipertrihoza urechilor şi o fiică sănătoasă:
A. mama sănătoasă şi tatăl daltonist cu hipertrihoză
B. mama cu daltonism şi tatăl cu hipertrihoză
C. tatăl cu hipertrihoză şi mama sănătoasă
D. toate răspunsurile sunt corecte

70. În cazul unui transplant de piele, a apărut o respingere a grefei la 200 de


zile, de la efectuarea transplantului. Să se precizeze:
1. Ce tip de transplant s-a realizat în acest caz?
2. Ce clasă de antigeni a fost implicată în respingere?
3. Ce regiune a cromozomului 6 a răspuns de sinteza antigenelor HLA ?

A. xenogenic, clasa I, regiunea D


B. singenic, clasa II, regiunea D
C. izogenic, clasa I, regiunea BCA
D. alogenic, clasa I, regiunea D

Notă: Timp de lucru 3 ore.


Toate subiectele sunt obligatorii.
În total se acordă 100 de puncte (pentru întrebările 1-60 câte 1 punct,
pentru întrebările 61-70 câte 3 puncte, 10 puncte din oficiu).

10
OLIMPIADA DE BIOLOGIE
FAZA JUDEŢEANĂ
19 MARTIE 2011

CLASA A XII-A

SUBIECTE:

I. ALEGERE SIMPLĂ
La următoarele întrebări ( 1-30 ) alegeţi un singur răspuns corect, din variantele
propuse.

1. Pneumococii de tip R :
A. sunt pneumococi virulenţi
B. formează colonii cu aspect aspru
C. prezintă capsulă polizaharidică
D. conţin ADN în mitocondrii
2.Tipul A de ADN:
A. are rotaţia moleculei spre stânga
B. are 12 perechi de nucleotide/ tur de helix
C. este întâlnit în duplexurile ADN-ARN
D. are diametrul mai mic decât tipul B
3. Bazele azotate pirimidinice din ARN sunt:
A. adenina şi timina
B. adenina şi guanina
C. guanina şi uracil
D. uracil şi citozina
4. Anticodonul:
A. aparţine de ARN-ul mesager
B. se leagă de aminoacidul transportat
C. prezintă 61 de combinatii de nucleotide
D. se leagă de ARN-ul mesager în poziţia E
5. Virusurile care conţin ADN:
A. produc viroze respiratorii
B. au material genetic exclusiv bicatenar
C. pot conţine placă bazală
D. au ca reprezentant virusul poliomielitei
6. În perioada S a interfazei, cromozomii devin:
A. bicromatidici 2 C
B. bicromatidici 4 C
C. monocromatidici 2 C
D. monocromatidici 4 C

1
Olimpiada de Biologie, clasa a XII-a, faza judeţană, 19.03.2011
7. În replicarea discontinuă:
A. catena leading conţine doi primeri
B. ligazele refac punţile de H în ADN
C. ADN-polimeraza III leagă fragmentele Okazaki
D. SSB împiedică refacerea puntilor de H
8. Factorul sigma:
A. leagă anticodonul de codonul ARNm
B. este un factor de elongaţie
C. leagă ARN-polimeraza de ADN
D. este un segment de ADN
9. Conţine 4 segmente bicatenare:
A. ARN de transfer
B. ARN ribozomal
C. ARN viral
D. ARN mesager
10. Complexul CAP-AMPc :
A. creşte cantitatea de produs final
B. se leagă de represorul activ
C. iniţiază procesul de transcripţie
D. induce sinteza triptofanului
11. Conţine o grupare metil:
A. timina
B. citozina
C. adenina
D. guanina
12. Parvovirusul este:
A. dezoxiribovirus monocatenar
B. ribovirus heterocapsidic
C. retrovirus bicatenar
D. ribovirus izocapsidic
13. Sunt efectori alosterici:
A. inductorii
B. promotorii
C. represorii
D. operatorii
14. Primerul ARN se sintetizează:
A. prin intermediul ADN polimerazei
B. simultan cu fragmentul Okazaki
C. la nivelul furcii de replicare
D. în procesul de traducere
15. Cromozomul bacterian:
A. nu are contact cu membrana celulară
B. este atasat de membrană prin regiunea EcoRI
C. se replică doar intr-un singur sens
D. este stabilizat prin ADN- giraza
16. În grupele D şi G există cromozomi:
A. cu sateliţi pe braţul q
B. acrocentrici
C. metacentrici
D. submetacentrici

2
Olimpiada de Biologie, clasa a XII-a, faza judeţană, 19.03.2011
17. În genomul uman normal:
A. cromozomul 25 se transmite pe linie paternă
B. cele mai puţine gene sunt pe cromozomul 19
C. există 26 de molecule diferite de ADN
D. procentul de ADN codificator poate fi sub 3%
18. Prin diferite tehnici de bandare se pot evidenţia la nivelul cromozomilor benzi:
A. G – cu localizare identică cu a benzilor R
B. F – prin tratarea cu florocrom
C. R – apar în secvenţe bogate în legături triple de hidrogen
D. T – situate în jurul centromerului
19. Hărţile genetice ale cromozomilor feminini sunt mai lungi, datorită:
A. cromozomului X aflat în dublu exemplar
B. ADN-ului mitocondrial transmis matern
C. frecvenţei mai mari de recombinare în cromozomi
D. cromatinei sexuale din celulele femeieşti
20. Un individ mulatru deschis are genotipul:
A. P1 P1 P2 P2
B. P1 p1 p2 p2
C. P1 P1 P2 p2
D. P1 p1 P2 p2
21. În determinismul genetic al grupelor de sânge în sistemul AB0:
A. intervin trei alele codominante
B. se manifestă hemizigoţia
C. este implicat cromozomul X
D. intervine o serie polialelă
22. Sunt caractere ereditare cantitative:
A. culoarea pielii, forma nasului, greutatea
B. grupa de sânge, temperamentul, lungimea genelor
C. înălţimea, dimensiunea nasului, culoarea pielii
D. culoarea ochilor, grupa de sânge, inteligenţa
23. Inteligenţa umană este un caracter:
A. afectat de fenilcetonurie
B. cu o distribuţie uniformă în populaţie
C. care se transmite mendelean
D. cu determinism exclusiv genetic
24. Anafilaxia reprezintă:
A. rezultatul unei mutaţii punctiforme
B. un mecanism declanşat direct de limfocitele T
C. rezultatul acţiunii generalizate a histaminei
D. acumularea unei mari cantităţi de interferon
25. Despre agenţii mutageni se poate spune că:
A. radiaţiile ultraviolete sunt ionizante
B. acidul azotos transformă adenina în hipoxantină
C. mobilitatea transpozonilor scade în condiţii de stress
D. produc dimeri formaţi din citozină - timină

3
Olimpiada de Biologie, clasa a XII-a, faza judeţană, 19.03.2011
26. Translocaţiile:
A. sunt condiţionate de pierderea centromerului
B. sunt exclusiv reciproce
C. provoacă apariţia cromozomului Philadelphia
D. determină lipoame
27. Sunt determinate de gene autozomale recesive:
A. surditatea şi polidactilia
B. distrofia musculară şi beta-talasemia
C. anemia falciformă şi hemofilia
D. fenilcetonuria şi albinismul
28. Codul genetic este:
A. degenerat - mai mulţi aminoacizi sunt codificaţi de un singur codon
B. nesuprapus – aminoacizii nu se suprapun pe mesajul ARNm
C. universal - la toate organismele acelaşi codon codifică orice aminoacid
D. fără virgule - citirea mesajului genetic se realizează continuu între codoni vecini
29. Imunoglobulinele de tip:
A. Ig A predomină pe suprafaţa limfocitelor B
B. Ig E intervin în alergii
C. Ig G au cinci unităţi în forma literei Y
D. Ig D sunt cele mai numeroase
30. Biopsia ţesutului corionic:
A. se practică în al doilea trimestru de sarcină
B. este o metodă neinvazivă
C. ajută la identificarea maladiilor metabolice
D. constă în analiza lichidului amniotic

II. ALEGERE GRUPATĂ


La următoarele întrebări ( 31-60 ) răspundeţi cu:
A - dacă variantele 1, 2 şi 3 sunt corecte
B - dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte
C - dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte
D - dacă varianta 4 este corectă
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte

31.În orice moleculă normală de ADN bicatenar:


1. A+G=T+C
2. A+T>C+G
3. A+C=T+G
4. A+T<C+G
32. Spre deosebire de ADN-ul de tip B, cel de tip Z are:
1. diametrul molecular mai mic
2. răsucirea spre dreapta
3. mai multe perechi de nucleotide / tur helix
4. prezintă o scobitură mare şi una mică
33. În structura nucleotidelor pot fi întâlnite:
1. 5-metil-citozina
2. 5-hidroxi-metilcitozina
3. 2'-dezoxiriboza
4. radicalul acidului fosforic

4
Olimpiada de Biologie, clasa a XII-a, faza judeţană, 19.03.2011
34.Transcripţia şi replicaţia ADN-ului, au în comun :
1. refacerea legăturilor de hidrogen între catenele matriţei de ADN
2. iniţierea proceselor din dreptul codonului TAC
3. eliminarea intronilor din molecula copiată
4. principiul complementarităţii bazelor azotate
35. În sinteza proteică la eucariote, intervin următoarele enzime:
1. ARN-polimeraza
2. aminoacilsintetaza
3. peptidiltransferaza
4. ligaza
36. În faza de iniţiere a translaţiei:
1. aminoacilsintetaza leagă aminoacidul la capătul 3’ al ARNt
2. primul aminoacid este adus la ribozom de un ARNt cu anticodonul UAC
3. subunitatea mare a ribozomului este ataşată cu ajutorul GTP
4. la finalul etapei de iniţiere poziţia P a ribozomului devine liberă
37. Cromozomul 9:
1. conţine gena c-abl ce poate fi implicată într-o translocaţie
2. determină grupele de sânge în sistemul AB0
3. este implicat în sinteza a patru tipuri de interferon
4. determină sindromul Prader-Willi prin deleţia braţului lung
38. Identificaţi asocierile corecte:
1. ADN monocatenar-virusul gripal
2. ADN bicatenar- virusul hepatitei B
3. ARN monocatenar – virusul herpetic
4. ARN bicatenar –reovirusuri
39. Cromozomul bacterian:
1. conţine factorul TER de rezistenţă la tetraciclină
2. este asociat cu proteine la Escherichia coli
3. se replică integrat în cromozomii celulei gazdă
4. este ataşat de membrană în circa 20 de puncte
40. În sinteza triptofanului la Escherichia coli:
1. produsul final blochează represorul
2. inductorul activează represorul
3. se sintetizează enzima transacetilaza
4. produsul final se cuplează cu represorul
41. În reglajul genetic la om:
1. într-o celulă stem funcţionează toate genele
2. heterocromatina blochează cromozomul X la ambele sexe
3. gametul normal poate conţine două genomuri
4. în eucromatină genele sunt active
42. Referitor la proteinele din structura cromozomului la eucariote:
1. fosforilarea nonhistonelor creşte rata transcripţiei
2. acetilarea histonelor favorizează transcripţia
3. nonhistonele sunt foarte heterogene
4. metilarea citozinei activează genele
43. Genomica structurală:
1. studiază mecanismele de reglare a activităţii genelor
2. identifică localizarea genelor în secvenţa de ADN
3. determină relaţiile filogenetice dintre organisme
4. studiază cartarea şi secvenţierea genomului

5
Olimpiada de Biologie, clasa a XII-a, faza judeţană, 19.03.2011
44. În amplificarea enzimatică a ADN-ului se utilizează :
1. ligaza
2. ADN-polimeraza
3. gel de agaroză
4. primeri
45. Restrictele:
1. sunt enzime de restricţie
2. migrează prin electroforeză
3. se numesc şi amorse
4. sunt produşi ai acţiunii endonucleazelor
46. Factorul F:
1. este un plasmid
2. intervine în transcripţie
3. este prezent la bacterii
4. se află pe bratul q al cromozomului X
47. Cromozomul X:
1. aparţine grupei G alături de cromozomul Y
2. are braţul p mai mare decât braţul q
3. poate deveni corpuscul Barr la bărbaţii cu hemofile
4. participă la fenomenul compensării de doză
48. Sunt trisomii heterozomale sindroamele:
1. Klinefelter şi Rett
2. Edwards şi Patau
3. Down şi Hunter
4. Turner şi Jacobs
49. Comportamentul de agresivitate:
1. poate fi consecinţa unei nondisjuncţii heterozomale
2. este caracteristic sindromului Turner
3. caracterizează trisomiile de tip 47,XYY
4. se manifestă prin hemizigotie
50. Mastocitele produc:
1. antigene prelucrate
2. histamină
3. interleukine
4. imunoglobuline E
51. Grupa B din cariotipul uman normal conţine cromozomi:
1. acrocentrici
2. metacentrici
3. din perechile 3-5
4. submetacentrici
52. În determinismul taliei la om intervin:
1. factori genetici
2. factori de mediu
3. fenomene de reglaj genetic
4. gene situate pe cromozomul X
53. Sunt boli autozomal dominante:
1. acondroplazia
2. fenilcetonuria
3. choreea
4. beta-talasemia

6
Olimpiada de Biologie, clasa a XII-a, faza judeţană, 19.03.2011
54. Cromozomi metacentrici se găsesc în perechile:
1. 1
2. 3
3. 16
4. 22
55. Sunt oncogene:
1. G6PD
2. NF2
3. SRY
4. MEN2A
56. Afectează funcţiile motorii:
1. choreea Huntington
2. miopatia Duchenne
3. rahitismul hipofosfatemic
4. hemofilia A
57. În obţinerea vaccinurilor se folosesc:
1. limfocite B
2. celule hibride
3. anticorpi monoclonali
4. clone celulare
58. Pot fi cauze ale leucemiei:
1. acumularea de iod în tiroidă
2. iradierea cu stronţiu 90
3. iradierea cu ultraviolete
4. trisomia 12
59. Imunoglobulinele G:
1. asigură protecţia nou născuţilor în primele luni de viaţă
2. sunt numite şi anticorpi timpurii
3. au cea mai mare pondere dintre imunoglobuline
4. prezintă două lanţuri grele de tip kappa şi lambda
60. Hormonii steroizi:
1. exercită efecte la nivelul SNC
2. sunt substanţe hidrofobe
3. iniţiază direct transcripţia ADN
4. se leagă de receptori membranari

III. Probleme

61. Arborele genealogic din imaginea


de mai jos aparţine unei familii
afectată de o maladie genetică.
Alegeţi varianta corectă referitoare la
modul de transmitere ereditară a
maladiei şi la caracteristicile
cromozomului care conţine materialul
genetic afectat.

7
Olimpiada de Biologie, clasa a XII-a, faza judeţană, 19.03.2011
A. autozomal recesiv; conţine gena pentru un factor al coagulării
B. autozomal dominant; este metacentric
C. sex-linkat; este acrocentric, fără satelit
D. sex-linkat; conţine gena pentru distrofina
62. La eucariote un fragment de ARN precursor conţine 1560 de nucleotide în
exoni şi 696 de nucleotide în introni. Câţi aminoacizi va codifica ARN-ul mesager
matur ?
A. 468
B. 764
C. 288
D. 520
63. Într-un cuplu, o femeie prezintă hipofosfatazemie, numai unul dintre părinţii ei
având această boală. Femeia se căsătoreşte cu un bărbat cu daltonism. În
descendenţa acestui cuplu:
A. 50 % dintre copii pot avea hipofosfatazemie
B. 25% dintre fete sunt bolnave
C. 25% dintre băieţi pot avea hipofosfatazemie
D. 100% dintre fete vor fi sănătoase
64. Din cei doi copii de sex diferit, ai unei familii, unul prezintă caracterul ,,hairy
pinna”. Care dintre părinţi este responsabil de transmiterea acestui caracter şi ce
sex are copilul afectat?
A. tatăl; feminin
B. mama; masculin
C. tatăl; masculin
D. mama; feminin
65. O secvenţă de ADN are următoarea succesiune de nucleotide: AATCGCTTCGGA.
Identificaţi muţaţiile genice, în cazul în care succesiunea de nucleotide a secvenţei
de ADN devine:
a) AATCGGTTCGGA
b) AATCGCTATCGG
c) AATCGGCTTCGA
a) b) c)
A o adiţie o inversie o adiţie şi o inversie
B o inversie două inversii o deleţie
C o substituţie o adiţie şi o deleţie o inversie
D o deleţie o adiţie două substituţii
66. Într-un cuplu tatăl are ochii verzi iar mama are ochii căprui închis (O 1O2),
descendenţii pot avea:
A. 25% ochi albaştri
B. 50% ochi verzi
C. 50% ochi căprui deschis
D. 25% ochi căprui închis
67. Un fragment dintr-o moleculă de ADN, care codifică o catenă polipeptidică cu
3 aminoacizi este supus reacţiei PCR. Pentru a se obţine din această moleculă 8
catene identice, stabiliţi numărul necesar de:
a) cicluri de amplificare
b) primeri
c) nucleotide complementare:

8
Olimpiada de Biologie, clasa a XII-a, faza judeţană, 19.03.2011
a) b) c)
A 2 6 54
B 3 6 60
C 4 8 48
D 8 2 24
68. O fibrilă de cromatină cu diametrul de 11nm, conţine 26 de molecule histonice
H1. Câţi nucleosomi are această fibrilă de cromatină?
A. 54
B. 27
C. 50
D. 52
69. În timpul replicării totale a unei macromolecule de ADN la eucariote, care
conţine 600000 de perechi de nucleotide, se formează 20 de repliconi. Se ştie că
un fragment Okazaki contine 100 de nucleotide:
Stabiliţi numărul de:
a) nucleotide dintr-un replicon
b) fragmente Okazaki formate
c) primeri necesari fragmentelor Okazaki formate
a) b) c)
A 300 000 3000 6000
B 200 000 6000 6000
C 30 000 1500 1500
D 20 000 6000 3000
70. O moleculă de ADN are 2600 nucleotide din care 400 conţin baze pirimidinice
pe catena 5’-3’. Câte nucleotide vor conţine baze purinice în molecula de ARNm ?
A. 900
B. 400
C. 450
D. 1800

Notă
Timp de lucru 3 ore.
Toate subiectele sunt obligatorii.
În total se acordă 100 de puncte (pentru întrebările 1-60 câte 1 punct, pentru
întrebările 61-70 câte 3 puncte, 10 puncte din oficiu).

SUCCES!!!

9
Olimpiada de Biologie, clasa a XII-a, faza judeţană, 19.03.2011
OLIMPIADA DE BIOLOGIE
FAZA JUDEŢEANĂ
3 MARTIE 2012

CLASA A XII-A

SUBIECTE:

I. ALEGERE SIMPLĂ
La următoarele întrebări ( 1-30 ) alegeţi un singur răspuns corect, din variantele propuse.

1. Replicația ADN-ului, spre deosebire de denaturarea ADN-ului:


A. se realizează plecând de la un ADN bicatenar
B. este specifică perioadei S, când ADN-ul are patru cromoneme
C. este folosită pentru obținerea hibrizilor moleculari
D. determină ruperea legăturilor fosfodiesterice

2. O dovadă a degenerării codului genetic este faptul că:


A. un codon este format dintr-o succesiune de trei nucleotide
B. aminoacidul arginină este codificat de un singur codon
C. codonul UGG codifică aminoacizii triptofan și cisteină
D. patru codoni codifică aminoacidul valină

3. Aranjați următoarele molecule de ADN în ordinea temperaturii de denaturare, de la cea mai înaltă
la cea mai scăzută:
1. AATGTCTTC 2. CACGATGCA 3. CGATTAGCA
TTACAGAAG GTGCTACGT GCTAATCGT
A. 3, 2, 1
B. 2, 3, 1
C. 3, 1, 2
D. 2, 1, 3

4. Identificați eroarea legată de macromolecula de ADN:


A. timina, spre deosebire de citozina, are o grupare –CH3
B. adenina se leagă de pentoză la nivelul carbonului 2
C. legăturile dintre catene se datorează atomilor de N, O, H
D. fosfatul leagă carbonii 5, respectiv 3, aparținând la două pentoze vecine

5. Substanțele și structurile refolosite după exercitarea rolului în sinteza proteică sunt:


A. AMP, ribozomii, catena polipeptidică
B. ARNm, ribozomii, aminoacizii
C. ribozomii, ARNm, ARNt
D. ARNt, ribozomii, enzimele
1
6. Alegeți corespondența corectă între următoarele enzime și rolul lor:
A. ligaza – legarea aminoacizilor activați
B. ARN primaza – replicarea ADN-ului
C. aminoacilsintetaze – alungirea catenei polipeptidice
D. peptidiltransferaze – activarea aminoacizilor

7. În reglajul genetic în sistem inductibil:


A. substratul inactivează represorul
B. represorul capătă funcție de inductor
C. acumularea substratului blochează genele structurale
D. se intervine în sinteza enzimelor anabolice

8. În cursul declanșării sintezei enzimelor la procariote:


A. represorul se leagă de operator
B. corepresorul se cuplează cu operatorul
C. represorul este inactivat
D. concentrația inductorului este zero

9. ARN nuclear mic:


A. intervine în menținerea stabilității telomerilor
B. se sintetizează cu ajutorul ARN-polimerazei II
C. a fost evidențiat prima dată în nucleii celulelor vegetale
D. reprezintă aproximativ 85% din ARN-ul celular

10. Anticodonul aparține:


A. genei promotor
B. ARNm
C. ARN-polimerazei
D. ARNt

11. Spre deosebire de ADN-ul de tip B, cel de tip Z are specific:


A. o înclinație de 20º față de orizontală
B. răsucirea spre dreapta
C. mai multe perechi de nucleotide / tur helix
D. diametrul molecular mai mare

12. Identificați asocierile corecte:


A. ADN monocatenar - virusul gripal
B. ADN bicatenar - virusul hepatitei B
C. ARN monocatenar - virusul herpetic
D. ARN bicatenar - parvovirusul

13. Cromozomul bacterian:


A. are formă circulară la Pseudomonas
B. poate fi asociat cu proteine bazice de tip histone
C. conţine 1000 de gene la Escherichia coli
D. este replicat cu ajutorul enzimei ADN-giraza

2
14. Metilarea unor baze azotate din structura ADN-ului are ca efect:
A. activarea unor gene
B. inițierea translației
C. inhibarea transcripției
D. maturarea ARNm precursor

15. Amorsele interacționează cu ADN-ul:


A. în prezența Taq-polimerazei
B. prin didezoxiribonucleotide
C. cu ajutorul restrictazelor
D. prin răcire ușoară timp de 30 s

16. Interleukina:
A. este produsă de limfocitele Ts
B. stimulează răspunsul imun mediat celular
C. se produce în limfocitele B
D. stimulează răspunsul imun mediat umoral

17.Cromozomii din perechile 9 şi 16 au în comun:


A. centromerul în regiunea submediană
B. constricţie secundară în regiunea proximală a braţului lung
C. centromerul în regiunea mediană
D. mărimea relativ mijlocie

18. Ovule cu 2 heterozomi pot să apară la indivizi cu:


A. sindromul Klinefelter
B. sindromul Jacobs
C. trisomia X
D. sindromul Turner

19. Boală cu transmitere heterozomal dominantă la om, este:


A. choreea Huntington
B. miopatia Duchenne
C. hipertricofiţia
D. hemofilia A

20. Corpusculul Barr este un cromozom din grupa:


A. A
B. B
C. C
D. D

21. Comportamentul de agresivitate:


A. caracterizează bărbaţii cu atrofie testiculară
B. poate fi consecinţa unei nondisjuncţii autozomale
C. este caracteristic sindromului Jacobs
D. se manifestă prin hemizigotie

3
22. Cauza frecventă a apariţiei limfoamelor este:
A. monosomia
B. translocaţia cromozomială
C. inversia paracentrică
D. apariţia cromozomilor inelari

23. Genomul mitocondrial uman:


A. este de tip eucariot
B. nu se poate recombina
C. conţine o mare cantitate de ADN repetitiv
D. se transmite X linkat

24. Proto-oncogenele:
A. devin active prin amplificare genică
B. sunt gene mutante active în stadii embrionare
C. provin din activarea oncogenelor silenţioase
D. sunt permanent active în genom

25. Harta genetică:


A. se obţine prin tehnici de bandare
B. se bazează pe fenomenul de linkage
C. are ca unitate de măsură kilobazele
D. stabilește distanţa dintre gene

26. Prin analiza biochimică a lichidului amniotic, se poate depista:


A. sindromul Turner
B. sindromul Down
C. miopatia Duchenne
D. sindromul Patau

27. Indivizii din subrasa alpină sunt:


A. înalţi
B. logilini
C. cu nas drept
D. brahicefali

28. Imunoglobulinele de tip:


A. Ig A predomină pe suprafaţa limfocitelor B
B. IgD sunt cele mai numeroase
C. Ig G pot străbate placenta
D. Ig E se află în salivă

29. Reacţia de amestec limfocitar :


A. este un test de histocompatibilitate
B. duce la proliferarea limfocitelor B
C. se foloseşte în diagnoza prenatală
D. implică clasa de antigeni tari

4
30. Aflatoxina B1:
A. afectează ciclul celular
B. este un un agent carcinogen fizic
C. asigură apărarea imunitară
D. este de origine virală

II. Alegere grupată: la următoarele întrebări (31-60) răspundeţi cu


A – dacă sunt corecte variantele 1,2,3
B – dacă sunt corecte variantele 1 şi 3
C – dacă sunt corecte variantele 2 şi 4
D – dacă este corectă numai varianta 4
E – dacă sunt corecte toate variantele

31. În transcripţie se sintetizează:


1. proteine ribozomale
2. ARN-m
3. ARN bicatenar
4. ARN-t

32. Virusurile conţin:


1. ADN monocatenar la virusul gripal
2. ADN bicatenar la virusul herpetic
3. ADN bicatenar la bacteriofagul phi 174
4. ARN bicatenar la reovirusuri

33. Conţine o grupare metil:


1. guanina
2. citozina
3. adenina
4. timina

34. ADN giraza:


1. reface punţile de hidrogen în replicaţie
2. închide buclele de replicaţie
3. uneşte fragmentele Okazaki
4. asigură stabilitatea cromozomului bacterian

35. În reglajul genetic represibil la Escherichia coli :


1. se catabolizează lactoza
2. se sintetizează triptofanul
3. intervine complexul CAP-AMPc
4. represorul nativ este inactiv

36. Primerii :
1. se mai numesc amorse
2. sunt monocatenari
3. conţin oligonucleotide
4. sunt utilizaţi în metoda Sanger

5
37. Cromozomul bacterian:
1. îşi începe replicarea în regiunea Ori C
2. are structură identică cu plasmidul
3. conţine operoni
4. se replică într-un singur sens

38. Proteinele chaperone au rol în:


1. activarea kinazelor proteice
2. asamblarea factorilor de transcripţie
3. sinteza proteinelor
4. traficul proteinelor

39. Factorul F:
1. este un plasmid
2. se replică independent
3. este prezent la bacterii
4. se întâlneşte la fagi

40. Sunt vectori ai genelor:


1. drojdiile
2. plasmidele
3. protistele
4. virusurile

41. Anticodonul se cuplează cu:


1. catena sens a ADN
2. catena antisens a ADN
3. promotorul
4. catena ARN-m

42. Mutaţiile genice pot fi:


1. poliploidii
2. silenţioase
3. trisomii
4. punctiforme

43. Agenţii teratogeni:


1. induc malformaţii în orice perioadă ontogenetică
2. pot determina anomalii congenitale
3. afectează structura gameţilor
4. pot interfera cu procesele de embriogeneză

44. Bazele azotate pirimidinice:


1. sunt guanina şi citozina
2. sunt timina şi uracilul
3. au un ciclu cu 5 atomi de C şi 4 atomi de N
4. au un ciclu cu 4 atomi de C şi 2 atomi de N

6
45. În sinteza unui nucleotid:
1. se realizează punţi de hidrogen
2. se ataşează baza azotată la pentoză
3. se realizează legături fosfodiesterice
4. se formează iniţial nucleozidul

46. Alegeți asocierea corectă între agentul teratogen și efectul indus:


1. thalidomida – focomelie
2. streptomicina – microcefalie
3. warfarin – hipoplazie nazală
4. acid valproic – palat despicat

47. Sindromul Jacobs, spre deosebire de sindromul Klinefelter:


1. este o aberație numerică cromozomială
2. este afectat numărul de cromozomi din grupa G
3. este cauzat de o non-disjuncție cromozomială
4. celulele sunt lipsite de cromatină sexuală

48. Situsurile fragile:


1. conțin cromatină necondensată în mitoză
2. pot avea forma unor structuri inelare
3. sunt originea unor translocații și deleții
4. sunt locuri de amplificare a anti-oncogenelor

49. Maladia Tay-Sach:


1. determină orbire și degenerare neurologică
2. aparține hemoglobinopatiilor
3. poate apărea la un descendent cu părinți sănătoși
4. se mai numește și trisomia 13

50. În cariotipul uman normal:


1. există șase grupe de cromozomi metacentrici
2. grupele B, E, F au același număr de cromozomi
3. grupa F are cromozomii acrocentrici cei mai mici
4. cromozomul X este asemănător celor din grupa C

51. Dacă ambii părinți sunt heterozigoți pentru mutanta care determină îmbolnăvirea, posibilitatea ca
descendenții să manifeste boala este de 75% în cazul:
1. fenilcetonuriei
2. bolii Huntington
3. galactosemiei
4. achondroplaziei

52. În inactivarea cromozomului X:


1. se manifestă o predispoziție pentru cel de origine paternă
2. este implicată gena X-IST
3. participă material genetic din regiunea Xq13
4. este implicată gena BRCA2

7
53. Inteligența poate fi influențată de:
1. calitatea alimentației
2. densitatea astrocitelor
3. un factor de creștere similar insulinei
4. gene de pe cromozomul 6 și 11

54. Sunt aberaţii intracromozomiale:


1. inversia paracentrică
2. translocaţia reciprocă
3. deleția terminală
4. aneuploidia

55. În determinismul genetic al caracterelor la om:


1. cel puțin două perechi de gene determină culoarea pielii
2. gena Kibra este asociată performanțelor de memorizare
3. un cromozom Y suplimentar poate induce un comportament agresiv
4. brațul q al cromozomului X este implicat în determinarea taliei

56. În determinarea genetică a culorii părului:


1. există trei alele producătoare de melanină
2. două alele influențează sinteza pigmentului roșu
3. fenotipul este rezultatul cumulat a patru alele active
4. pigmentul roșu este întotdeauna mascat de prezența melaninei

57. Antioncogenele:
1. codifică proteine cu rol în blocarea creșterii celulare
2. se află în stare inactivă în genom
3. au rol în supresia unei proto-oncogene
4. rezultă din mutaţia unei gene normale

58. Limfocitele T :
1. supresoare produc anticorpi circulanți
2. helper produc interleukine
3. intervin direct în imunitatea umorală
4. citotoxice, elimină celulele tumorale

59. Limfocitele B:
1. se dezvoltă în măduva osoasă
2. prezintă pe suprafața lor IgD
3. devin plasmocite bogate în aparat Golgi
4. sunt stimulate de interleukină

60. Mastocitele:
1. produc alergeni
2. conțin histamină
3. au pe suprafața lor IgA
4. sunt prezente în țesutul conjunctiv

8
III. Probleme
La întrebările 61 - 70 alegeţi răspunsul corect din cele 4 variante propuse.

61. Dacă pe fiecare catenă de ADN se găsesc 1500 de nucleotide şi 400 baze azotate C, să se afle:
1. câte baze azotate cu timină se află în structura secundară a ADN ?
2. câţi paşi ai elicei formează dublul helix ADN?
A. 1= 650 T; 2=150 paşi;
B. 1= 700 T; 2=150 paşi;
C. 1=1100 T; 2=150 paşi;
D. 1=2200 T; 2=150 paşi.

62. Considerând un replicon de 600.000 de perechi de nucleotide şi un fragment Okazaki ce conţine în


medie 150 de nucleotide, care este numărul de fragmente Okazaki ce se formează în replicaţie şi
numărul de primeri necesari ?
A. 1000 fragmente şi 1000 primeri
B. 2000 fragmente şi 2000 primeri
C. 4000 fragmente şi 2000 primeri
D. 4000 fragmente şi 4000 primeri

63. Operonul unei bacterii codifică la un moment dat trei polipeptide, toate însumând 672 de
aminoacizi. Dacă suma aminoacizilor a două polipeptide este egală cu numărul de aminoacizi al celei
de a treia, precizaţi câţi codoni şi câte nucleotide conţine secvenţa de ADN, transcrisă în cea mai lungă
catenă polipeptidică.
A. 504 codoni, 1512 nucleotide
B. 336 codoni, 1008 nucleotide
C. 168 codoni, 504 nucleotide
D. 305 codoni, 915 nucleotide

64. Dacă un copil are ochi albaştri la fel ca bunica din partea mamei, iar tatăl lui are ochi verzi,
determinaţi ce culoare a ochilor poate avea bunicul din partea mamei ştiind că aceasta nu are nici
culoarea ochilor soţului şi nici a copilului:
A. ochi albaştri sau verzi
B. ochi verzi sau negri
C. ochi căprui sau albaştri
D. ochi negri sau variaţii de căprui

65. Care este probabilitatea apariţiei unor copii albi din încrucişarea a 2 mulatri care au genotipurile:
P1P1p2p2 şi p1p1P2P2 :
A. 25%
B. 50%
C. 75%
D. 0%

66. Un fragment de ADN are o lungime de 34µm. Calculați numărul perechilor de nucleotide și
numărul rotațiilor complete ale celor două lanțuri de nucleotide prezente în fragmentul de ADN.
A. 104 perechi de nucleotide; 105 rotații complete
B. 105 perechi de nucleotide; 104 rotații complete
C. 103 perechi de nucleotide; 102 rotații complete

9
D. 106 perechi de nucleotide; 105 rotații complete
67. Calculați numărul total de amorse necesar pentru a realiza patru cicluri de amplificare PCR a unei
molecule de ADN.
A. 30
B. 32
C. 36
D. 64

68. Un băiat cu hemofilie se căsătorește cu o fată cu prognatism, al cărei tată nu suferă de această
afecțiune. Calculați probabilitatea ca acest cuplu să aibă un băiat fără hemofilie, respectiv
probabilitatea de a avea copii cu prognatism.
A. 25% din băieți fără hemofilie, respectiv 25% din copii cu prognatism
B. 0% din băieți fără hemofilie, respectiv 75% din copii cu prognatism
C. toți băieții fără hemofilie, respectiv 50% din copii cu prognatism
D. 75% din băieți fără hemofilie, respectiv 100% din copii cu prognatism

69. Dacă un ovul normal ar fi fecundat de către un spermatozoid provenit de la un bărbat cu trisomie
ce ar afecta numai perechea a treia, ar rezulta un organism cu:
A. aneuploidie 2n+1
B. sindrom Edwards
C. aneuploidie 2n-1
D. sindrom Patau

70. În procesul de non-disjuncție a heterozomilor la o femeie cu polidactilie în formă heterozigotă, se


formează celule sexuale modificate. Alegeți varianta corectă pentru descendența posibilă rezultată
din unirea unui spermatozoid normal cu un ovul astfel afectat:
A. trisomia X 25%; polidactilie 50%
B. sindromul Klinefelter 25%; polidactilie 25%
C. sindromul Turner 50%; polidactilie 100%
D. trisomia X 50%; polidactilie 100%

Notă
Timp de lucru 3 ore.
Toate subiectele sunt obligatorii.
În total se acordă 100 de puncte (pentru întrebările 1-60 câte 1 punct, pentru întrebările 61-70
câte 3 puncte, 10 puncte din oficiu).

SUCCES!!!

10
OLIMPIADA DE BIOLOGIE
FAZA JUDEŢEANĂ
3 MARTIE 2012

CLASA a XII -a

BAREM DE CORECTARE

Nr.
Răspuns Nr. item Răspuns Nr. item Răspuns
item
1. B 31. C 61. B
2. D 32. C 62. D
3. B 33. D 63. B
4. B 34. D 64. D
5. D 35. C 65. D
6. B 36. E 66. B
7. A 37. B 67. A
8. C 38. E 68. C
9. A 39. A 69. A
10. D 40. C 70. A
11. C 41. D
12. B 42. C
13. B 43. C
14. C 44. C
15. D 45. C
16. D 46. B
17. B 47. C
18. C 48. A
19. C 49. B
20. C 50. D
21. C 51. C
22. B 52. A
23. B 53. E
24. A 54. B
25. D 55. E
26. C 56. A
27. D 57. B
28. C 58. C
29. A 59. E
30. A 60. C
Rezolvarea problemelor

61. 1. 1500X2=3000 - 400X2 = 2200/2 = 1100


2. 1500/10 nucleotide = 150 paşi

62. 600.000 perechi/2 = 600.000 nucleotide pe catena lagging/150 = 4000 fragmente Okazaki ,
4000 primeri

63. catena 3 = 672/2 = 336 codoni x 3 = 1008 codoni/nucleotide

64. copilul: O3O3, mama O1O3,


bunicul din partea mamei O1O1 negri, O1O2 căprui închis, O1O3 căprui deschis

65. genotipul copiilor P1p1P2p2 - mulatri

66. 34x104 A / 3,4 A (distanţa dintre nucleotide) = 105 nucleotide


34x104 A / 34 A (pasul elicei) = 104 rotaţii complete

67. primul ciclu 2 amorse, al II-lea ciclu 4 amorse, al III-lea ciclu 8 amorse, al IV-lea ciclu 16
amorse = 30 amorse

68. ppXhY x PpXX = PpXhX – fată cu prognatism; ppXhX – fată sănătoasă; PpXY – băiat cu
prognatism; ppXY – băiat sănătos

69. 22X x 23y = 45xy

70. PXX x pX = PpXXX polidactilie, trisomie X 25%


PXX x pY = PpXXY polidactilie, Klinefelter 25%
pX x pX = ppXX 25%
pX x pY = ppXY 25%
OLIMPIADA DE BIOLOGIE
ETAPA JUDEŢEANĂ
2 MARTIE 2013
CLASA A XII-A

SUBIECTE:
I. ALEGERE SIMPLĂ
La următoarele întrebări ( 1-30 ) alegeţi un singur răspuns corect, din variantele propuse.

1. În experimentele lui Griffith, tulpinile de Streptococcus:


A. tip S devin R patogene
B. tip R devin S nepatogene
C. tip S devin S nepatogene
D. tip R devin S patogene

2. Două catene de ADN sunt complementare dacă:


A. sunt dispuse paralel
B. conţin aceleași nucleotide
C. stabilesc punţi de hidrogen
D. se pot transcrie

3. Liniaritatea cromozomilor la eucariote implică formarea de:


A. repliconi
B. regiuni Ori C
C. telomere
D. primeri ARN

4. În urma replicării, fragmentele Okazaki sunt identice cu secvențele din catena:


A. ARN mesager
B. ADN matriţă
C. complementară matriţei lor
D. ARN transportor

5. ARNt-ul inițiator conține anticodonul:


A. UAC
B. UAA
C. UGA
D. AUG

6. Genomul virusului gripal conține:


A. o moleculă de ARN
B. o moleculă de ADN monocatenar
C. două molecule de ARN
D. o moleculă de ADN dublucatenar

7. În fibra de cromatină de 30 nm se observă:


A. centromerul
B. cromatidele
C. solenoizii
D. sateliţii

1
8. În electroforeza ADN-ului se deplasează mai rapid fragmentele:
A. mici spre anod
B. mari spre catod
C. mici spre catod
D. mari spre anod

9. Reglajul prin hormonii steroizi se poate realiza la nivelul:


A. transcripţiei
B. translaţiei
C. maturării ARN-ului
D. deleţiei exonilor

10. În retroinhibiția enzimatică:


A. produsul final inhibă calea metabolică
B. produsul final blochează gena operatoare
C. se activează represorul inactiv
D. se sintetizeaza enzime catabolizante

11. Grupa B de cromozomi conține perechile:


A. 6-12
B. 13-15
C. 4-5
D. 16-18

12. Boala Marfan este:


A. autozomală recesivă
B. sex-linkată dominantă
C. X-linkată recesivă
D. autozomală dominantă

13. Sindromul Cri du chat se manifestă prin:


A. hipersociabilitate
B. malformaţii ale laringelui
C. coeficient de inteligenţă normal
D. gât pătrat

14. Cromozomul Y uman:


A. nu are constricţie primară
B. aparţine grupei C
C. este de tip submetacentric
D. conţine o regiune pe braţul q

15. Cromozomul X:
A. este colorat intens în stare inactivă
B. este mai mic decât Y
C. aparţine grupei G
D. provoacă sindromul Jacobs

16. Este enzimopatie:


A. tirozinoza
B. anemia falciformă
C. talasemia
D. sindactilia

2
17. Unii daltoniștii:
A. au o anomalie autozomală
B. nu disting galbenul de maro
C. suferă de o monosomie
D. sunt doar bărbaţi

18. Prognatismul se manifestă prin:


A. hemoragii puternice
B. degete suplimentare la mâini
C. aplatizarea transversală a craniului
D. absenţa pigmentului melanic din piele, păr, unghii

19. Sindromul Edwards este determinat de trisomia:


A. 18
B. 21
C. 13
D. 5

20. Sunt factori mutageni fizici:


A. HNO2
B. hipoxantina
C. neutronii
D. transpozonii

21. Imunitatea înnăscută:


A. se realizează prin fagocitoză și interferoni
B. declanșează un răspuns specific
C. este mediată celular de limfocitele T
D. este realizată prin transfer transplacentar

22. Memoria imunologică se bazează pe un răspuns:


A. contra propriilor celule
B. de tip primar
C. limfocitar
D. bazat pe ARN - interferent

23. Alegeți afirmația adevărată despre limfocitele:


A. helper – induc starea de toleranţă la anumiţi antigeni
B. T – devin plasmocite secretoare de anticorpi
C. citotoxice – rezultă din diferenţierea celor de tip B
D. B – răspund specific după prezentarea antigenului prelucrat

24. Imunoglobulinele:
A. M – sunt primii anticorpi produși în urma unei imunizări
B. A – reprezintă 75% din cantitatea de imunoglobuline
C. D – au rol major în hipersensibilitatea declanșată de alergeni
D. G – predomină pe suprafaţa limfocielor B împreună cu IgM

3
25. Alegeți asociația corectă:
A. dermatita de contact – afectează sinteza de melanină din piele
B. SIDA – provoacă moartea celulelor secretoare de histamină
C. artrita reumatoidă - HLA reacţionează împotriva antigenilor self
D. sindromul Rett - mutaţii în clusterul de gene MHC

26. Interferonii:
A. stimulează diviziunea celulelor infestate cu virusuri
B. sunt produși de orice celulă și au durată de viaţă nelimitată
C. pot influenţa celule aflate la distanţă de locul sintezei
D. au dobândit stabilitate structurală în filogeneză

27. Interferonul de tip gamma:


A. este codificat de gene de pe cromozomul 9
B. ajută la inactivarea celulelor macrofage
C. are eficienţă în profilaxia bolilor infecţioase
D. se află în structura membranei mastocitelor

28. Sunt boli autoimune:


A. miastenia gravis și distrofia musculară Duchenne
B. scleroderma și scleroza multiplă
C. boala Marfan și unele disfuncţii tiroidiene
D. febra fânului și lupus erythematosus

29. Biopsia corionică se realizează:


A. transvaginal sau prin pereţii abdomenului
B. însoţită de tratament hormonal
C. în ultimul trimestru de sarcină
D. prin extragerea lichidului amniotic

30. Celulele stem:


A. se pot preleva de la embrioni sau de la adulţi
B. cele înalt specializate pot genera neuroni
C. proliferează intens prin diviziuni meiotice
D. reintroduse în același organism dobândesc markeri non-self

II Alegere grupată

La întrebările de mai jos răspundeţi utilizând următoarea cheie:


A. Dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B. Dacă 1 şi 3 sunt corecte;
C. Dacă 2 şi 4 sunt corecte;
D. Dacă 4 este corect;
E. Toate variantele sunt corecte .

31. ADN transcript conține secvențe:


1. informaţionale
2. noninformaţionale
3. cu exoni
4. cu introni

4
32. În procesul sintezei proteice intervin:
1. ARNt
2. ARNm
3. ARNr
4. ARNsn

33. Primerii:
1. se mai numesc amorse
2. sunt moncatenari
3. conţin oligonucleotide
4. permit atașarea polimerazelor

34. În replicarea discontinuă:


1. catena leading conţine doi primeri
2. ligazele refac punţile de H în ADN
3. ADN-polimeraza III leagă fragmentele Okazaki
4. SSB împiedică refacerea puntilor de H

35. În structura nucleotidelor pot fi întâlnite:


1. 5-metil-citozina
2. 2'-dezoxiriboza
3. 5-hidroxi-metilcitozina
4. guanina

36. Promotorul la procariote:


1. sintetizează ARN polimeraza
2. este de tip ADN
3. sintetizează represorul
4. iniţiază transcripţia

37. Revers-transcriptaza:
1. catalizează transcripţia pe catena discontinuă
2. se întâlneşte la virusul influenza
3. intervine în transcripţia plasmidului bacterian
4. transcrie informaţiile de pe ARN pe ADN

38. Primozomul este constituit din:


1. ADN primaza
2. ADN polimeraza
3. ADN helicaza
4. ADN topoizomeraza

39. Genomul extranuclear cuprinde:


1. ADN-ul mitocondrial
2. ARN-ul mesager
3. ADN-ul plastidic
4. ARN-ul viral

40. Mutația în interiorul unei gene poate fi:


1. non-sens
2. missens
3. silenţioasă
4. punctiformă

5
41. Corpusculul Barr:
1. este cromozomul X inactiv
2. reprezintă cromozomul Y activ
3. se numește cromatină sexuală
4. apare în metafază

42. Sindromul Klinefelter:


1. este întâlnit doar la bărbaţi
2. permite evidenţierea cromatinei sexuale
3. se caracterizează prin talie înaltă
4. este o aberaţie autozomală

43. Conform ipotezei lui C.B.Davenport:


1. mulatrii propriu-ziși au P1P1p2p2
2. mulatrii închiși au P1P1P2p2
3. negrii au P1P1P2P2
4. mulatrii propriu-ziși au p1p1P2P2

44. Trisomia 21:


1. este o aneuploidie autozomală
2. se numește și sindromul Down
3. este întâlnită la ambele sexe
4. este frecventă în ovocite tinere

45. Sindromul Jacobs este rezultatul:


1. unei aneuploidii heterozomale
2. nondisjuncţiei heterozomilor în ovogeneză
3. neseparării unor cromozomi în spermatogeneză
4. unei translocaţii reciproce

46. Prin analiza cromozomială a celulelor din lichidul amniotic, se pot detecta sindroamele:
1. Rett
2. Edwards
3. Hunter
4. Patau

47. Miopatia Duchenne:


1. începe să se manifeste în jurul vârstei de 20 de ani
2. este o maladie metabolică autozomală
3. afectează în special fetele
4. este cauzată de o mutaţie genică

48. Culoarea ochilor este determinată:


1. de o serie polialelică
2. de gena Egr dominantă faţă de Ebr
3. de gena recesivă Ebl în formă homozigotă
4. de gena recesivă Ebr în formă heterozigotă

6
49. Inteligența:
1. este caracter poligenic
2. are gene pe cromozomul 6 și 11
3. este influenţată de ambient
4. medie are coeficientul cuprins între 70-80

50. Memoria:
1. stă la baza modificării comportamentului
2. este un proces de engramare neuronal
3. este afectată în maladia Alzheimer
4. depinde de structuri ale sistemului limbic

51. Poate fi antigen:


1. un agent patogen
2. factorul Rh
3. un alergen alimentar
4. histamina leucocitară

52. Un antigen poate declanșa:


1. o stare patologică
2. sinteză de imunoglobuline
3. stop cardiac
4. un răspuns imun

53. Răspunsul imun poate produce:


1. histamină
2. citokine
3. imunoglobuline
4. interleukine

54. Contaminarea cu un agent patogen declanșează mecanisme ale imunității:


1. înnăscute
2. nespecifice și specifice
3. dobândite activ
4. de tip autoimunitate

55. Anticorpii:
1. variază prin mutaţii genice ce afectează domeniile constante
2. se diferenţiază prin particularităţile lanţurilor grele
3. au lanţuri ușoare și grele legate prin legături difosforice
4. au regiuni cu structură variabilă ce leagă antigenii

56. Sistemul complement:


1. a fost observat prima oară pe membrana leucocitelor
2. conţine proteine sangvine numai în formă activă
3. conţine o clasă de antigeni tari și una de antigeni slabi
4. este activat de reacţia antigen-anticorp, putând avea efect litic

57. Celulele hibridoma:


1. se divid intens datorită nucleului mare al limfocitului
2. pot sta la baza unor populaţii celulare monoclonale
3. formează imunoglobuline care le induc o diviziune rapidă
4. pot forma substanţe folosite în imunitatea pasivă

7
58. Receptorii de antigen de pe suprafața leucocitelor:
1. sunt sintetizaţi de gene de pe cromozomii 1, 7, 14
2. au structură dimerică pe suprafaţa limfocitelor T
3. recunosc fragmentele epitropice ale antigenilor
4. se formează prin activarea complementului de către antigen

59. În fertilizarea in vitro:


1. tratamentul hormonal este necesar înainte de ovulaţie și după implantare
2. embriotransferul are loc în prima oră după fecundaţie, pentru a opri mutageneza
3. manipularea embrionilor neutilizaţi stârnește controverse de natură bioetică
4. în oviducte este implantat un singur embrion, pentru a avea suficient spaţiu

60. Terapia genică poate trata:


1. talasemia
2. anemia falciformă
3. hipertensiunea
4. boala Parkinson

III. PROBLEME
Alegeţi un singur răspuns din variantele propuse.

61. Știind că E. coli conține aproximativ 4,7 milioane perechi de baze, care este durata necesară replicării
întregului cromozom ?
A. 1,3 ore
B. 2,6 ore
C. 5,2 ore
D. 26 ore

62. Dacă un segment ADN conține 3600 de perechi de baze, care este durata de transcriere a catenei
matriță:
A. 1 oră
B. 1,5 ore
C. 2 ore
D. 3 ore

63. În procesul transcripției se formează o molecula de ARNm precursor cu o lungime de 0,034 cm. Prin
maturare, macromolecula de ARN mesager ajunge la dimensiunea de 0,03 cm. Care este procentul
intronilor ?
A. 15,43 %
B. 11,76 %
C. 10,34 %
D. 88,23 %

64. Copiii unei familii au grupele sangvine A, B, AB. Ce


grupe sangvine au părinții ?
A. mama – grupa sangvină A, tatăl – grupa sangvină O
B. mama – grupa sangvină B, tatăl – grupa sangvină O
C. mama – grupa sangvină O, tatăl – grupa sangvină AB
D. mama – grupa sangvină A sau B, tatăl – grupa
sangvină AB

8
65. Într-o familie 50% dintre băieți pot fi bolnavi de
daltonism, iar fetele sunt sănătoase.
Ce genotip pot avea părinții ?
A. mama XX – tatăl XdY
B. mama XdX – tatăl XdY
C. mama XdX – tatăl XY
D. mama XdXd – tatăl XY

66. În procesul de spermatogeneză are loc non-disjuncția heterozomilor ceea ce duce la formarea unor
spermatozoizi afectați. Descendența posibilă prin fecundarea ovulelor normale cu spermatozoizii
afectați, poate fi:
A. normali - 50%
B. sindromul Turner – 50%
C. trisomia X – 50%
D. sindromul Jacobs – 50%

67. În urma unei arsuri, unei persoane trebuie să i se transplanteze un fragment de piele. Alegeți
răspunsul corect referitor la:
a) tipul de grefă care s-ar putea realiza;
b) găsirea unui donator cu histocompatibilitate mare;
c) procesele care ar avea loc în organismul primitorului, în cazul în care grefa ar fi respinsă.
a) b) c)
A. Autogenă RAL-trebuie să evidenţieze diferenţe mici Antigenii clasei II determină
între tipuri de antigeni ai clasei II respingerea după 2 zile
B. Singenică Se testează compatibilitatea pentru antigenii Antigenii I și II ai donatorului
slabi cu seruri imune anti HLA I activează limfocitele T și B ale gazdei
C. Alogenă Intensitatea proliferării celulelor T prin testul Antigenii exprimaţi numai pe celule
RAL trebuie să fie slabă ale sistemului imun -determină
respingerea după 200 de zile
D. Limfocitele donatorului și acceptorului Limfocitele din pielea donatorului
Izogenică trebuie să se comporte cât mai asemănător reacţionează faţă de antigenele HLA
faţă de toate serurile anti HLA I testate ale primitorului, prin reacţii ”gazdă
contra grefă”

68. În școală este epidemie de vărsat de vânt. Mihai vine prima dată în contact cu virusul și se îmbolnăvește.
Ana s-a vaccinat cu doi ani în urmă prin inocularea unei doze mici de virusuri slăbite. Radu a avut această boală
în urmă cu un an. Nici Ana, nici Radu nu prezintă simptome de îmbolnăvire. Alegeți afirmațiile corecte
referitoare la procesele pe care le declanșează virusul vărsatului de vânt în timpul acestei epidemii în
organismul:
a) lui Mihai;
b) al Anei;
c) al lui Radu.

a) b) c)
A. Antigenele virale sunt Antigenele virale declanșează Sunt declanșate mecanisme
prelucrate în aparatul Golgi și mecanisme imune fără să mai ale imunităţii dobândite pasiv
RE ale macrofagelor necesită prelucrarea lor de
către macrofage
B. Antigenele virale sunt Sunt declanșate mecanisme Limfocitele cu memorie intră
prezentate limfocitelor Th ce ale imunităţii dobândite activ în mitoze
secretă interleukine
9
C. O serie de limfocite T vor forma Anticorpii recunosc și se Sunt declanșate mecanimse
serii cu memorie atașează pe antigenii virali ale autoimunităţii
până ce vor fi fagocitaţi de
leucocite
D. Limfocitele B devin plasmocite Virusul interacţionează cu IgE Limfocitele cu memorie sunt
de pe suprafaţa macrofagelor activate de prezenţa virusului
fiind prezentat limfocitelor Th

69. O femeie poartă o sarcină la care s-a identificat sindromul Turner. O altă femeie poartă o sarcină la care s-a
identificat hemofilia B.
Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la:
a) modalităţile de depistare intrauterină a anomaliei în prima situaţie (sindrom Turner);
b) modalităţile de depistare intrauterină a anomaliei în a doua situaţie (hemofilie B);
c) opţiunile ulterioare în aceste două cazuri, după diagnoza prenatală.

a) b) c)
A. Observarea unei cromatine Identificarea formulei După nașterea acestor copii,
sexuale în celulele fătului cromozomiale autozomale și înainte de o eventuală nouă
extrase prin biopsie heterozomale a fătului sarcină, fiecare dintre cele
două cupluri ar trebui să ceară
un sfat genetic
B. Realizarea hărţii genetice a Identificarea prezenţei Copilul cu sindrom Turner
cromozomului X al fătului factorului VIII al coagulării în poate beneficia de inserţia
culturile de celule fetale unui cromozom X prin
clonarea celui existent
C. Realizarea arborelui genealogic Analiza biochimică a mediului Părinţii primesc diagnoza
al mamei însărcinate în care s-au cultivat celule prenatală, iar medicii decid
fetale dacă va fi păstrată sarcina
D. Centrifugarea lichidului Analiza biochimică a Copilul cu hemofilie B poate
amniotic și folosirea supernatantului din lichidul beneficia după naștere de
sedimentului pentru analiza amniotic terapie genică
cariotipului

70. O moleculă de ADN bicatenar conține 2000 de nucleotide. 30% din acestea conțin timină în catena 3'-5' şi
10% în catena complementară. Ştiind că 20% din nucleotidele catenei 5'-3' conțin guanină, stabiliți:
1) numărul total de nucleotide ce conțin citozină ;
2) numărul de nucleotide ce conțin guanină din catena 3'-5'.
A. 1) 600; 2) 400
B. 1) 1200; 2) 800
C. 1) 400; 2) 800
D. 1) 800; 2) 400

Notă
Timp de lucru 3 ore.
Toate subiectele sunt obligatorii.
În total se acordă 100 de puncte (pentru întrebările 1-60 câte 1 punct, pentru întrebările 61-70 câte 3 puncte, 10
puncte din oficiu).
SUCCES!

10
OLIMPIADA DE BIOLOGIE

ETAPA JUDEŢEANĂ

2 MARTIE 2013

CLASA a XII -a

BAREM DE CORECTARE

Nr. item Răspuns Nr. item Răspuns Nr. item Răspuns

1. D 31. E 61. B

2. C 32. E 62. A

3. C 33. E 63. B

4. C 34. D 64. D

5. A 35. E 65. C

6. C 36. C 66. B

7. C 37. D 67. C

8. A 38. B 68. B

9. A 39. B 69. D

10. A 40. E 70. A

11. C 41. B

12. D 42. A

13. B 43. E

14. D 44. A

15. A 45. B

16. A 46. C

17. B 47. D

18. C 48. B

11
19. A 49. A

20. C 50. E

21. A 51. A

22. C 52. E

23. D 53. E

24. A 54. A

25. C 55. C

26. C 56. D

27. C 57. C

28. B 58. A

29. A 59. B

30. A 60. E

Rezolvarea problemelor

61. 4.700.000/500 nucleotide/secundă = 9400 secunde = 2,6 ore (replicarea se produce în ambele sensuri,
simultan)

62. 3600/60 nucleotide/secundă = 60 secunde = 1 oră

63. 0,004/0,0034 x 100 = 11,76 %

70. catena 5’-3’: 30%A, 10%T, 20%G, 40%C

catena 3’-5’: 30%T, 10%A, 20%C, 40%G

12
OLIMPIADA DE BIOLOGIE
ETAPA JUDEŢEANĂ
1 MARTIE 2014
CLASA A XII-A

SUBIECTE:
I. ALEGERE SIMPLĂ
La următoarele întrebări (1-30) alegeţi răspunsul corect din variantele propuse.

1. Spre deosebire de pirimidine, purinele:


A. conţin heterocicli cu azot
B. au o grupare cetonică
C. au 5 atomi de carbon în cicluri
D. nu au grupare amino

2. Oxigenul lipsește din molecula:


A. bazelor pirimidinice ale ADN-ului
B. tuturor bazelor azotate ale ARN-ului
C. unei baze purinice din ADN și ARN
D. bazei aflate numai în structura ARN-ului

3. Guanina, spre deosebire de citozină:


A. are în structura ei o grupare- NH2
B. se leagă prin N9 de pentoză
C. conține și atomi de oxigen
D. se poate metila în poziția C5

4. ARN mesager:
A. la procariote, poate reprezenta copia a aproximativ 80% din genom
B. se formează prin adiția ribonucleotidelor la capătul 5` liber al catenei
C. asigură translaţia pornind de la ultima nucleotidă a secvenţei de iniţiere
D. copiază informaţia genetică a celor două catene complementare ale ADN-lui

5. Legăturile fosfodiesterice:
A. alături de cele de hidrogen, asigură stabilitatea ADN-ului la Parvovirus
B. au aceeaşi orientare pe cele două catene ale fagului X 174
C. sunt macroergice, de natură electrostatică
D. nu se rup prin încălzirea ADN-ului la circa 90 de grade

6. ARNr de la eucariote:
A. este de tip 18 S în subunitatea ribozomală mare
B. reprezintă circa 98% din ARN-ul celular
C. cel de 28S intră în structura aminoacil-sintetazelor
D. este asociat cu 50 de proteine, în subunitatea mare ribozomală

1
7. În bucla de replicare:
A. helicaza acţionează numai în sens 5’-3’
B. catenele au viteză diferită de replicaţie
C. helicaza acţionează numai în sens 3’-5’
D. fragmentele Okazaki se alungesc prin C5’

8. În procesele de replicare sau transcripție intervin următoarele enzime, cu excepția:


A. helicazelor
B. ligazelor
C. polimerazelor
D. peptidazelor

9. Polipeptidul sintetizat la nivel ribozomal se eliberează din:


A. poziţia E a subunităţii mici
B. poziţia P a subunităţii mari
C. poziţia E a subunităţii mari
D. poziţia P a subunităţii mici

10. Sunt codificați de un număr diferit de codoni :


A. fenilalanina și acidul glutamic
B. valina și treonina
C. leucina și arginina
D. valina și acidul glutamic

11. La procariote:
A. genele structurale produc promotorul
B. genele operatoare produc inductorul
C. genele reglatoare produc co-represorul
D. represorul este codificat în afara operonului

12. ADN-giraza:
A. reface spirala ADN după replicaţie
B. formează bucla de replicaţie
C. menţine arhitectura genomului procariot
D. acţionează concomitent cu helicaza

13. Complexele H-R:


A. se formează în spaţiul interstiţial
B. conţin molecule de steroizi
C. se ataşează de molecula ARNm
D. iniţiază heterocromatinizarea ADN

14. La bacterii, reglajul genetic se realizează:


A. pe termen scurt şi lung
B. la nivelul translaţiei
C. prin heterocromatinizare
D. la nivelul transcripţiei

2
15. Heritabilitatea este mai ridicată la:
A. diabetul de tip II
B. schizofrenia
C. diabetul de tip I
D. depresia

16. La E. coli, ARN polimeraza îşi măreşte afinitatea la promotor, dacă:


A. triptofanul este în concentraţie ridicată
B. lactoza este în concentraţie scăzută
C. se leagă de genele operatoare
D. în mediul intracelular există AMPc

17. Transacetilaza:
A. este implicată în transcripţia ADN
B. participă la metabolizarea lactozei
C. este codificată în operonul triptofanului
D. se sintetizază de către gena Lac y

18. Este sindrom X-linkat:


A. Klinefelter
B. Turner
C. Hunter
D. Jacobs

19. Anticodonul UAC:


A. se ataşează în poziţia E ribzomală
B. aparţine ARNt iniţiator
C. se leagă de un codon STOP
D. se detaşează de ribozom în poziţia P

20. Care din caracteristicile materialului genetic lipsește la eucariote:


A. cel extranuclear are transcripție continuă
B. genele nucleare sunt organizate în operoni
C. este asociat cu proteine histonice
D. este preponderent necodificator

21. În cadrul rasei albe sunt dolicocefali indivizii din subrasele:


A. nordică și mediteranoidă
B. esteuropoidă și alpină
C. dinarică și mediteranoidă
D. aplină și dinarică

22. Un cuplu în care un părinte are sprâncene subțiri, iar celălalt are sprâncene groase şi are părinții
homozigoți, va avea copii cu sprâncene groase în procent de:
A. 25%
B. 50%
C. 75%
D. 100%

3
23. Un cuplu de indivizi sănătoşi are patru copii: un băiat cu daltonism, şi trei fete fenotipic normale.
Genotipul părinţilor este:
A. XO şi XdY
B. XXh şi XY
C. XXd şi XY
D. XX şi XdY

24. În fenilcetonurie:
A. fenilalanina se transformă în acid homogentisic
B. acidul fenilpiruvic se transformă în fenilalanină
C. poate fi afectată sinteza hormonilor tiroidieni
D. se acumulează fenilalanină toxică pentru sistemul nervos

25. Celulele hibridoma producătoare de anticorpi sunt:


A. celule obţinute prin hibridarea moleculară a ADN
B. hibrizi între limfocite şi bacterii
C. provenite din celule tip mielom și limfocite B
D. celule sexuale transformate malign

26. În cromozomul 6 există gene care intervin în determinismul:


A. grupelor de sânge – sistemul ABO
B. inteligenţei
C. sindromului Rett
D. leucemiei cronice mieloide

27. Clasa I de antigeni HLA:


A. determină respingerea lentă a unui transplant
B. activează limfocitele T şi B în ganglionii limfatici
C. sunt exprimaţi numai pe celulele sistemului imun
D. se testează prin reacţia de amestec limfocitar

28. Prin analiza biochimică a lichidului amniotic, se poate depista:


A. mucoviscidoza
B. sindromul XXX
C. mongoloismul
D. sindromul XYY

29. Luxația congenitală de șold:


A. este mai frecventă la fete, ca și distrofia musculară Duchenne
B. este o boală determinată de mai mulţi factori
C. circa10% dintre copii afectați se nasc din părinți normali
D. apare prin deleția parțială a unui cromozom din perechea 9

30. Mastocitele:
A. sunt limfocite B implicate în reacțiile alergice
B. au pe suprafață Ig M, care interacționează cu alergenii
C. conțin în citoplasmă granule de histamină
D. se află și în țesutul epitelial cutanat

4
II. ALEGERE GRUPATĂ
La următoarele întrebări ( 31-60 ) răspundeţi cu:
A - dacă variantele 1, 2 şi 3 sunt corecte
B - dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte
C - dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte
D - dacă varianta 4 este corectă
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte

31. O.T. Avery şi colaboratorii:


1. au obţinut bacterii virulente sub influența ADN-ului de tip S
2. au eliminat virulența bacteriilor sub influenţa proteinelor de tip R
3. au efectuat experienţe de transformare genetică la bacterii
4. au transferat ADN de la o formă de bacili la alta

32. În experimentul efectuat de Meselson și Stahl:


1. eprubetele cu soluția de ADN au fost plasate în centrifugă orizontal
2. s-a folosit clorură de cesiu, pentru dizolvarea ADN-ului
3. bacteriile au fost cultivate inițial pe mediu cu azot greu
4. în ADN-ul extras de la a doua generație s-au identificat două benzi

33. Împreună, cele două catene ale unei molecule de ADN:


1. au același număr de baze azotate purinice şi pirimidinice
2. formează hibrizi moleculari prin renaturare
3. se mențin prin punțile de H realizate cu atomii de O sau N
4. sunt transcrise într-o singură moleculă de ARNm

34. Sunt baze azotate nemetilate:


1. citozina
2. guanina
3. adenina
4. timina

35. Replicaţia ADN-ului:


1. necesită prezenţa enzimelor ARN-polimerază şi ligază
2. nu are loc pe parcursul diviziunii meiotice sau mitotice
3. are la bază informaţia genetică din catenele 5'→3' și 3'→5'
4. produce două molecule de ADN, una veche şi una nouă

36. Alegeţi afirmaţiile corecte legate de tipurile de ARN:


1. ARN viral este material genetic al virusului herpetic
2. ARN solubil prezintă un loc de atașare a aminoacidului
3. ARN mesager are lungimea în funcţie de mărimea ribozomilor
4. ARN ribozomal este prezent în celulele procariote şi eucariote

37. O catenă de ARNm, GGGGGCGGA, codifică catena polipeptidică glicină-glicină-glicină.


Despre codul genetic se poate spune că este:
1. fără virgule, deoarece între cei trei codoni nu există alte nucleotide
2. universal, deoarece polipeptidul are numai glicină, la orice specie
3. nesuprapus, deoarece are numai trei codoni
4. degenerat, deoarece codonul GGG poate codifica şi glutamina

5
38. Ribovirusurile:
1. reprezintă provirusuri, deoarece sunt primele apărute pe Terra
2. fac parte din categoria sistemelor acelulare, alături de prioni
3. conţin plasmide cu care se pot recombina genetic prin crossing-over
4. au ca reprezentanți virusul gripal, HIV, VMT, reovirusuri

39. Genomul retrovirusurilor:


1. poate cauza cancerul țesutului epitelial, în cazul VSR
2. este în contact cu o anvelopă glucidică
3. este segmentat, în cazul virusului hepatitei B
4. necesită conversia în ADN, pentru inserţia în genomul gazdei

40. În procesul de multiplicare al virusurilor, celula infectată asigură:


1. aminoacizii și ribozomii pentru sinteza proteinelor
2. ARN polimeraza implicată în transcripție
3. nucleotidele pentru sinteza genomului viral
4. informaţia genetică virală

41. Despre operonul Lac de la E. coli se poate afirma că:


1. gena Lac 1 face parte din structura operonului
2. gena operatoare este activată de permează
3. spre deosebire de operonul trp, este activ în mod normal
4. include trei gene structurale

42. Metabolismul triptofanului la bacterii este:


1. o cale de tip anabolic
2. reglat prin inducţie enzimatică
3. reglat prin represie enzimatică
4. o cale de tip catabolic

43. În dezvoltarea embrionară, stadiul de gastrulă:


1. precede stadiul de blastulă
2. delimitează în concavitatea sa blastocelul
3. este o masă celulară compactă
4. conţine două straturi celulare

44. În tehnica PCR, temperatura de 720 este optimă pentru:


1. acţiunea helicazelor
2. ataşarea nucleotidelor
3. legarea primerilor
4. activitatea polimerazei

45. Sunt cromozomi acrocentrici cu sateliţi:


1. cromozomul 13
2. cromozomul 15
3. cromozomul 21
4. cromozomul Y

6
46. Despre bandarea cromozomială este adevărat că:
1. în sindromul „Cri du chat” lipsesc benzi din cromozomul 5
2. benzile G și Q au altă poziţie decât R
3. tehnica mBAND permite identificarea aberaţiilor cromozomiale
4. se folosesc cromozomi metafazici din limfocite

47. Primerii:
1. se mai numesc amorse
2. încep cu codoni START
3. sunt oligonucleotide
4. conţin aminoacizi

48. Sunt vectori ai genelor:


1. plasmidele
2. lipozomii
3. virusurile
4. dictiozomii

49. Prin participarea la fecundaţie a gameţilor, pot apare următoarele sindroame:


1. 22YY – sindromul Jacobs
2. 23Y – sindromul Patau
3. 23X – sindromul Edwards
4. 21X – sindromul Prader-Willi

50. Cariotipul uman normal:


1. cuprinde în grupa B cromozomi submetacentrici
2. are grupe ce cuprind între 2 și 7 perechi de cromozomi somatici
3. include cromozomi cu satelit în grupele D şi G
4. prezintă 6 grupe de autozomi şi o grupă de heterozomi

51. Sindromul Patau se deosebește de sindromul Down prin:


1. mecanismul de apariție al anomaliei cromozomiale
2. prezența de malformații ale scheletului și ale inimii
3. afectarea numerică a autozomilor
4. durata de viață a persoanelor bolnave

52. Fenomenul de amplificare genică:


1. este întâlnit în cazul genelor pentru sinteza ARNt de la Hyacinthus orientalis
2. poate determina transformarea proto-oncogenelor în oncogene
3. poate fi depistat prin hibridizarea genomică comparativă
4. are loc numai prin replicarea adițională a ADN-ului

53. Distrofia Duchenne:


1. se manifestă la băieţi, deoarece sunt hemizigoți
2. poate fi depistată prin amniocenteză
3. este determinată de o deleție genică parțială
4. se manifestă prin dificultăţi în locomoţie încă din copilărie

7
54. Biopsia ţesutului corionic:
1. se poate practica în primul trimestru de sarcină
2. detectează anemia falciformă prin analize cariotipice
3. presupune prelevarea celulelor de la nivelul placentei
4. este o metodă invazivă ce permite extragerea ovocitelor

55. Amniocenteza şi biopsia ţesutului corionic:


1. permit detectarea unor anomalii cromozomiale
2. implică un risc de avort
3. permit efectuarea de teste biochimice
4. se pot realiza doar în primul trimestru de sarcină

56. Cauza retinoblastomului este inactivarea:


1. oncogenelor
2. antioncogenelor
3. protooncogenelor
4. genelor supresoare tumorale

57. Limfocitele B:
1. se dezvoltă în măduva osoasă
2. prezintă pe suprafața lor IgD
3. devin plasmocite bogate în dictiozomi
4. sunt stimulate de interleukină

58. Unele tipuri de limfocite T:


1. pot amplifica răspunsul limfocitelor B
2. au receptori pentru citokine, asigurând imunitatea umorală
3. fagocitează celule care poartă antigene de histocompatibilitate
4. au ca markeri de suprafață HLA-DQ, din clasa I

59. Celulele stem:


1. pot genera clone tisulare
2. sunt celule nediferenţiate
3. se pot folosi pentru tratamentul bolii Parkinson
4. se află în măduva hematogenă a oaselor

60. O moleculă de imunoglobulină are în structura sa:


1. două jumătăți simetrice
2. legături disulfidice, intra și intercatenare
3. situsuri specifice de combinare cu antigenii
4. lanțuri ușoare de tip alpha și kappa

8
III. Probleme
La următoarele întrebări (61-70) alegeţi răspunsul corect din variantele propuse.

61. Care este lungimea unei molecule de ADN dublu-catenar cu şaptezeci de perechi de baze ?
A. 23,5 nm
B. 23,9 nm
C. 23,8 nm
D. 22,6 nm

62. Calculaţi numărul de nucleotide necesare în amplificarea PCR timp de 25 de minute a unui fragment
de ADN de 2400 de perechi de baze?
A. 19200
B. 38400
C. 57600
D. 72000

63. O fibră de cromatină are în total 80 de molecule de proteine histonice. Această fibră conține:
A. 9 nucleosomi și 8 proteine H1
B. 10 nucleosomi
C. 11 proteine H1
D. 8 nucleosomi și 16 proteine H1

64. Lactoza reprezintă 4 g % din compoziţia laptelui, iar durata de metabolizare a laptelui este de 1 l/h, în
condiţii optime de temperatură. Dacă operonul lactozei poate metaboliza maxim 5 mg lactoză, stabiliţi
durata de acţiune a beta-galctozidazei, ştiind că aceasta reprezintă jumătate din timpul necesar
metabolizării complete:
A. 0,11 secunde
B. 0,22 secunde
C. 0,44 secunde
D. 0,88 secunde

65. Într-un cuplu, o femeie prezintă hipofosfatazemie, numai unul dintre părinţii ei având această boală.
Femeia se căsătoreşte cu un bărbat cu daltonism. În descendenţa acestui cuplu:
A. 25% dintre băieţi pot avea hipofosfatazemie
B. 25% dintre fete sunt bolnave
C. 50 % dintre copii pot avea hipofosfatazemie
D. 100% dintre fete vor fi sănătoase

66. Stabiliţi la care copil fenotipul precizat nu este posibil în cadrul familiei respective:
Familia Tata mama primul copil al doilea
copil
Popescu sindactilie sindactilie sănătos sindactilie
Ionescu rahitism sănătoasă băiat sănătos fată
hipofosfatemic sănătoasă
Rădulescu Sănătos albinism sănătos albinism

A. în familia Popescu – primul copil


B. în familia Ionescu – al doilea copil
C. în familia Rădulescu – primul copil
D. în familia Rădulescu – al doilea copil
9
67. În cadrul unui cuplu cu genotipurile: P1P1p2p2 şi p1p1P2P2, probabilitatea apariţiei unor copii la care
cantitatea de melanină variază între 56-78% este:
A. 25%
B. 50%
C. 75%
D. 0%

68. Tata are genele lungi și groase, părul creț și suferă de boala Marfan, iar mama are genele scurte și
subțiri, părul neted și este sănătoasă. Precizați fenotipurile posibile ale copiilor:
A. 100 % cu gene lungi și groase, boala Marfan și părul ondulat
B. 75% cu gene lungi și groase, boala Marfan și părul creț
C. 50% cu gene lungi și groase, boala Marfan și părul ondulat
D. 25% cu gene scurte și subțiri, boala Marfan și părul neted

69. În cazul unei grefe de piele a apărut o respingere după 150 de zile de la efectuarea transplantului.
Alegeți varianta corectă referitoare la:
a. reacția care s-a produs în organismul primitorului în timpul celor 150 de zile
b. clasa de antigeni implicată în respingere
c. regiunea cromozomului răspunzătoare de sinteza antigenelor HLA?
a) b) c)
A antigenii țesutului transplantat ajung în clasa antigenilor regiune din zona
ganglionii limfatici ai gazdei exprimați numai pe centromerului
celulele sistemului imun
B antigenii donatorului activează clasa II regiune de pe
limfocitetele T supresoare brațul scurt
C limfocitele T se acumulează în țesutul clasa III regiunea BCA
transplantat
D limfocitele T sintetizează interferon, care clasa antigenilor slabi regiunea D
activează macrofagele

70. Un cuplu apelează la fertilizarea “in vitro”. Stabiliţi următoarele:


a) cauza probabilă care a condus la această decizie
b) procedurile aferente metodei de fertilizare “in vitro”
c) riscurile implicate
a) b) c)
A inseminări artificiale nereuşite extragerea laparoscopică a sarcini multiple
zigotului
B infertilitatea primară, după embriotransfer subdezvoltarea
naşterea unui copil fetuşilor
C femeia are trompele uterine incubarea zigoţilor 72 h avort spontan
blocate
D întreruperea legăturii dintre aplicarea unui tratament afectarea structurii
ovar şi uter hormonal genetice a copilului
Notă: Timp de lucru 3 ore.
Toate subiectele sunt obligatorii.
În total se acordă 100 de puncte:
o pentru întrebările 1-60 câte 1 punct
o pentru întrebările 61-70 câte 3 puncte
o 10 puncte din oficiu SUCCES!!!

10
OLIMPIADA DE BIOLOGIE

ETAPA JUDEŢEANĂ

1 MARTIE 2014

CLASA a XII -a

BAREM DE CORECTARE

Nr. item Răspuns Nr. item Răspuns Nr. item Răspuns

1. C 31. B 61. C

2. C 32. E 62. D

3. B 33. B 63. A

4. A 34. A 64. B

5. D 35. A 65. C

6. D 36. C 66. B

7. B 37. A 67. D

8. D 38. C 68. C

9. B 39. D 69. D

10. D 40. A 70. C

11. D 41. D

12. C 42. B

13. B 43. D

14. D 44. C

15. B 45. A

16. D 46. E

17. B 47. B

11
18. C 48. A

19. B 49. A

20. B 50. A

21. A 51. D

22. D 52. A

23. C 53. E

24. C 54. B

25. C 55. A

26. B 56. C

27. B 57. E

28. A 58. B

29. B 59. E

30. C 60. A

Rezolvarea problemelor

62. Durata unui ciclu este de 6,25 min

25 min/6,25 = 4 cicluri

În primul ciclu sunt necesare 4800 nucleotide

În al doilea ciclu sunt necesare 9600 nucleotide

În al treilea ciclu sunt necesare 19200 nucleotide

În al patrulea ciclu sunt necesare 38400 nucleotide

Total: 72000 nucleotide


12
64. 1 litru de lapte conţine 40 g de lactoză

Timpul necesar metabolizării a 0,005g lactoză este 3600x0,005/40 = 0,45 secunde

Durata de acţiune a beta-galactozidazei este 0,45/2= 0,22 secunde

68. Tata: Mm GGP1P1 / MmGgP1P1 deoarece boala Marfan este letala în stare homozigotă

Mama: mmggP3P3

13
OLIMPIADA DE BIOLOGIE
ETAPA JUDEŢEANĂ
7 MARTIE 2015
CLASA A XII-A

SUBIECTE:

I. ALEGERE SIMPLĂ
La următoarele întrebări (1-30) alegeţi un singur răspuns corect, din variantele propuse.

1. A.R.N.-ul mesager:
A. este liniar cu porţiuni bicatenare
B. poate constitui genomul retrovirusurilor
C. reprezintă 80-90 % din ARN-ul celular
D. atașează factori de eliberare

2. Gena Kibra influențează:


A. creșterea viscerală
B. procesul de memorare
C. sinteza anticorpilor
D. exprimarea antigenelor HLA

3. Pneumococii tratați termic de Griffith erau:


A. nevirulenţi fără capsulă
B. virulenţi cu capsulă
C. nevirulenţi cu capsulă
D. virulenţi fără capsulă

4. Adenina, spre deosebire de guanină:


A. se leagă prin trei punţi de hidrogen
B. este prezentă doar în ADN
C. aparţine bazelor purinice
D. este complementară cu două pirimidine

5. Poziția P a ribozomului:
A. formează legătura peptidică dintre aminoacizi
B. leagă ARN ribozomal de aminoacizi
C. ataşează ARNt de aminoacidul specific
D. este situată pe subunitatea mare

6. Sindromul de cancer nonpolipozic colorectal ereditar poate afecta:


A. plămânii
B. rinichii
C. mușchii
D. retina

7. Nu este enzimopatie:
A. albinismul
B. alcaptonuria
C. hemofilia
D. fenilcetonuria
1
8. Cromozomul Philadelphia:
A. aparţine grupei C
B. este submetacentric
C. apare prin deleţie
D. este mai mare decât Y

9. Amorsele folosite în PCR sunt:


A. oligonucleotide sintetizate „în vivo”
B. fragmente bicatenare de nucleotide
C. lanţuri monocatenare foarte scurte
D. fragmente scurte de oligopeptide

10. Este caracter dominant:


A. sprâncene subţiri
B. gene scurte
C. lobul urechii liber
D. pielea albă

11. Factorul sigma:


A. intervine în translaţie
B. previne formarea buclei de replicare
C. se ataşează de ribozomi
D. leagă ARN-polimeraza de ADN

12. În structura bazelor azotate purinice se află:


A. un hexaciclu cu 6 atomi de C
B. legături triple între cicluri
C. două cicluri cu câte 2 atomi de N
D. o legătură cetonică în pentaciclu

13. Copierea informației de pe o secvență de dezoxiribonucleotide pe o


secvență de ribonucleotide se realizează:
A. cu ajutorul factorului sigma
B. după modelul semiconservativ
C. în procesul de translaţie
D. cu ajutorul reverstranscriptazei

14. În perioada G1 a interfazei:


A. ARN-ul se dublează
B. celulele sunt haploide
C. ADN-ul este monocatenar
D. cromozomii sunt monocromatidici

15. ARN nuclear mic:


A. se sintetizează cu ajutorul ARN-polimeraza II
B. în mod normal se notează sno-RNA
C. intervine în maturarea ARN-m
D. inactivează unul din cromozomii X

16. În reglajul genetic la procariote intervine:


A. gena operatoare, situată înaintea promotorului
B. gena reglatoare, care sintetizează corepresorul
C. promotorul, cu rol în recunoaşterea ADN – polimerazei
D. represorul, o proteină ce se poate asocia cu operatorul

2
17. Conține ARN în genom și lipide în anvelopă :
A. bacteriofagul T2
B. virusul gripal
C. virusul mozaicului tutunului
D. virusul herpesului

18. Sindromul Prader-Willi se caracterizează prin:


A. hipersociabilitate
B. fotosensibilitate cutanată
C. emotivitate accentuată
D. apetit alimentar exagerat

19. Stabiliți asocierea corectă:


A. cromozomul X – gene pentru înălţimea corpului
B. cromozomul 6 – gene pentru grupele de sânge AB0
C. cromozomul 9 – gena catepsin D pentru inteligenţă
D. cromozomul 11- gena pentru factorul IX al coagulării

20. Translocațiile:
A. constau în transfer de gene între cromozomi omologi
B. pot apărea în zona unor situsuri fragile
C. sunt condiţionate de prezenţa telomerului pe cromozom
D. stau la baza unor limfoame și a retinoblastomului

21. Imunoglobulinele:
A. de tip M sunt cele mai numeroase
B. sunt produse de plasmocite transformate în limfocite B
C. de tip G pot străbate placenta la om
D. sunt clasificate în funcţie de lanţurile uşoare

22. ADN-ul de tip B:


A. are o rotaţie a moleculei spre stânga
B. prezintă 12 perechi de baze/pas de elice
C. diametrul moleculei este de 19 Å
D. prezintă o singură scobitură

23. Complexele majore de histocompatibilitate:


A. aparţin mecanismului de apărare nespecifică a organismului
B. se găsec pe suprafaţa membranei unui număr redus de celule ale corpului
C. contribuie la identificarea de către limfocite a structurilor self de cele nonself
D. sunt produse de limfocitele B în contact cu anticorpii

24. Erwin Chargaff a determinat:


A. reacţia de polimerizare înlănţuită
B. procesul de amplificare a unei molecule de ADN
C. existenţa unor raporturi între bazele azotate A-T și G-C
D. structura spaţială a macromoleculei de ADN

25. Analiza enzimatică utilizată în genomica structurală, permite:


A. obţinerea de organisme transgenice
B. determinarea structurii unei proteine
C. separarea moleculelor într-un câmp electric
D. evidenţierea structurii tridimensionale a acizilor nucleici

3
26. Anticodonul:
A. este situat alături de regiunea de recunoaștere și legare a aminoacidului
B. este format din două secvenţe a câte trei nucleotide
C. servește ca loc de cuplare cu un codon din structura ADN-ului
D. este plasat în bucla centrală a moleculei de ARNt

27. Limfocitele T și B intervin în răspunsul imun, astfel:


A. limfocitele T-citotoxice inhibă limfocitele T și B efectoare
B. limfocitele B reacţionează la toate tipurile de antigeni liberi
C. limfocitele T-helper intervin în formarea limfocitelor cu memorie
D. limfocitele B produc interleukină

28. La bacterii, lactoza:


A. blochează promotorul operonului
B. se cuplează cu ADN-polimeraza
C. inactivează represorul activ
D. activează prima enzimă a operonului

29. Primul genom celular a fost descris la:


A. Haemophilus influenzae
B. virusul MS2
C. bacteriofagul ɸ-X174
D. Escherichia coli

30. Temperatura și timpul optim necesare pentru etapa de alungire în tehnica PCR, sunt:
A. 68⁰C timp de 45 sec
B. 72 ⁰C timp de 30 sec
C. 90⁰C timp de 5 min
D. 72 ⁰C timp de 45 sec

II. ALEGERE GRUPATĂ


La următoarele întrebări ( 31-60 ) răspundeți cu:
A - dacă variantele 1, 2 şi 3 sunt corecte
B - dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte
C - dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte
D - dacă varianta 4 este corectă
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte

31. Cromozomul X:
1. este prezent în sindromul Jacobs
2. este cel mai mare heterozom
3. se transmite pe linie paternă
4. conţine gene comune cu heterozomul Y

32. Ribozomii se atașează de ARNm:


1. prin subunitatea mare
2. sub acţiunea enzimei ARN-polimeraza
3. cu ajutorul ATP-azei
4. după legarea aminoacizilor de ARNt

33. Antioncogenele normale:


1. codifică proteine cu rol de anticorpi
2. inhibă diviziunea celulară
3. se află în stare inactivă în genom
4. codifică proteine cu rol în apoptoză
4
34. Retroinhibiția enzimatică:
1. este un mecanism de represie
2. se realizează prin inhibarea izoleucinei
3. reprezintă un mecanism de feed-back negativ
4. are loc prin cuplarea represorului cu operonul

35. Din grupa retrovirusurilor fac parte:


1. bacteriofagii
2. virusul VMT
3. virusul gripal
4. virusul HIV

36. Alergenii pot fi:


1. anticorpi de tip Ig E
2. substanţe non self
3. sintetizate de histiocite
4. o categorie de antigene

37. Primozomul este constituit din:


1. ADN-polimeraza
2. ADN-helicaza
3. ADN-topoizomeraza
4. ADN-primaza

38. Substituția guaninei cu timina în secvența ACT este o mutație:


1. punctiformă
2. non-sens
3. genică
4. silenţioasă

39. Transpozonii:
1. pot fi transcrişi în ARN
2. sunt fragmente de ADN
3. pot produce mutaţii genice
4. se pot insera oriunde în genom

40. Restrictele:
1. sunt enzime de restricţie
2. au „capete lipicioase”
3. se mai numesc şi amorse
4. migrează în câmpul electroforetic

41. Virusul herpetic are în moleculele acidului său nucleic:


1. numărul bazelor purinice egal cu numărul bazelor pirimidinice
2. suma bazelor cu adenină și citozină egală cu suma bazelor cu timină și guanină
3. numărul bazelor cu citozină egal cu numărul bazelor cu guanină
4. numărul bazelor cu adenină egal cu numărul bazelor cu uracil

42. Tipul A de ADN :


1. are molecula răsucită spre stânga
2. are 12 perechi de baze în pasul elicei
3. are diametrul moleculei de 18 A
4. este întâlnit în concentraţii saline mari

5
43. Transcripția şi replicația ADN-ului, au în comun :
1. principiul complementarităţii
2. recunoașterea promotorului
3. utilizarea unor polimeraze
4. separarea exonilor de introni

44. În sinteza proteică la eucariote, intervin următoarele enzime:


1. ARN-polimeraza
2. aminoacilsintetaza
3. peptidiltransferaza
4. ligaza

45. Cromozomul bacterian:


1. se replică într-un singur sens
2. are gene fără promotor propriu
3. se replică integrat în cromozomii celulei gazdă
4. poate avea gene aflate în mai multe copii

46. Referitor la particularitățile genomului uman:


1. gene de pe cromozomi diferiţi pot fi implicate în etape metabolice succesive
2. poate conţine gene amplificate de sute de ori
3. conţine gene de întreţinere care se exprimă de-a lungul ontogenezei
4. poate conţine gene inactive numite pseudogene

47. Cromozomi submetacentrici se găsesc în perechile:


1. 5
2. 12
3. 18
4. 21

48. Sunt afecțiuni determinate de mutații autozomale:


1. Edwards şi Patau
2. Down şi Hunter
3. Tay-Sachs şi Huntington
4. Marfan şi Jacobs

49. Mastocitele:
1. prelucrează antigene pentru a le prezenta limfocitelor
2. au pe membrană imunoglobuline E
3. eliberează histamină și interleukine
4. sunt prezente în organe digestive și respiratorii

50. Cancerele pot afecta:


1. mezenchimul - sarcomul
2. măduva osoasă - mielomul
3. globulele albe - leucemia
4. epiteliile - carcinomul

51. Metabolismul triptofanului la bacterii este:


1. o cale de tip anabolic
2. reglat prin inducţie enzimatică
3. reglat prin represie enzimatică
4. o cale de tip catabolic

6
52. În stadiul II al cancerului, celulele canceroase se comportă astfel:
1. redobândesc inhibiţia de contact și proprietatea de aderenţă
2. invadează regiunile învecinate și pătrund în vasele limfatice
3. pătrund în celelalte organe ale corpului formând metastaze
4. invadează regiunile învecinate fără a pătrunde în vasele limfatice

53. Cromozomii umani:


1. pot avea un număr de benzi cuprins între 400 și 850
2. au fost observaţi pentru prima dată de Flemming și Arnold
3. sunt 24 de tipuri, fiecare tip având variaţii specifice
4. numărul lor real a fost descoperit în anul 1955

54. ARN-ul primer:


1. este sintetizat sub acţiunea enzimei ADN-polimeraza
2. în timpul replicaţiei este descompus și înlocuit
3. este un fragment alcătuit din câteva mii de nucleotide
4. este dispus de-a lungul catenei de ADN- matriţă

55. În faza de alungire a procesului de translație are loc:


1. recunoașterea codonului prin legarea complexului ARNt-aminoacid
2. legarea factorului de eliberare la ARNm în poziţia A a ribozomului
3. formarea legăturii peptidice între gruparea amino și gruparea carboxil
4. legarea aminoacizilor de un ARNr specific, sub acţiunea unei aminoacil-sintetaze

56. În cazul genelor autozomale dominante:


1. caracterul pe care îl determină nu dispare în nicio generaţie
2. se transmit preferenţial la un anumit sex
3. persoana afectată are cel puţin un părinte care prezintă caracterul respectiv
4. se transmit la descendenţi doar atunci când părinţii sunt înrudiţi

57. Antioncogenele:
1. prin mutaţie devin variante genice inactive
2. în stare activă provocă diferite forme de cancer
3. în mod normal inhibă diviziunea celulară
4. pot suferi mutaţii doar la nivelul gameţilor

58. Provoacă malformații ale sistemlui nervos central:


1. acidul valproic
2. fenitoinul
3. antagonștii acidului folic
4. thalidomida

59. Superrăsucirea pozitivă a ADN-ului la procariote:


1. are loc în sensul acelor de ceasornic
2. prezintă aproximativ 400-500 de perechi de nucleotide
3. poate fi eliminată prin acţiunea unei dezoxiribonucleaze
4. limitează procesul de transcripţie a informaţiei genetice

60. Prezintă ADN monocatenar:


1. virusul HIV
2. reovirusurile
3. virusul hepatitei B
4. parvovirusul

7
III. PROBLEME
La următoarele întrebări (61-70) alegeţi răspunsul corect din variantele propuse.

61. Figurile alăturate reprezintă patru celule


prelevate de la patru indivizi diferiți. Alegeți
răspunsul corect referitor la:

a) genotipul posibil al celor patru indivizi;


b) caracteristicile fenotipice posibile ale acestora;
c) aspecte ale tehnicii de lucru pentru evidenţierea
corpusculului Barr.

a) b) c)
A. fig. nr.1 - XY sau X0 fig. nr.1 - hairy-pinna însoţit de se poate utiliza ţesut epitelial
atrofia ovarelor
B. fig. nr.2 – XX sau XXY fig. nr.2- dispunerea ţesutului se utilizează carmin-acetic pentru
adipos de tip feminin colorare
C. fig. nr.3 – XXX sau XXXY fig. nr.3- femeie cu tendinţă de se fotografiază cele mai bune
virilitate metafaze
D. fig. nr.4 – XXXXY sau fig. nr.4- comportament agresiv se fac observaţii asupra nucleilor
XYYY interfazici

62. Imaginea alăturată


reprezintă replicația unei
molecule de ADN. Alegeți
răspunsul corect referitor la:

a) identificarea unor
structuri numerotate,
prezente în procesul
replicaţiei;
b) caracteristici ale catenelor
matriţe;

a) b)
A. 1-ADN-polimeraza III 3- catenă al cărei sens în direcţia a-b este 3'-5'
4- ADN-primaza
B. 7- fragment Okazaki 3- matriţa care are nevoie de ADN-polimeraza I pentru a fi copiată
8-ADN-topoizomeraza
C. 4- ADN-helicaza 5-catena al cărei sens în direcţia a-b este 3'-5'
2- proteine SSB
D. 6-ARN-primer 5- matriţa care are nevoie de ADN-ligază pentru a fi copiată
2-factorul sigma
8
63. Molecula de ADN de mai sus conține 70 de milioane de perechi de baze. Alegeți răspunsul corect referitor la:
a) apartenenţa moleculei de ADN;
b) timpul necesar transcrierii complete a acestei molecule.
a) b)
A. Viroid 38,8 ore
B. Virus 77,77 ore
C. Procariot 38,8 ore
D. Eucariot 324,07 ore

64. O femeie poartă o sarcină la care s-a identificat sindromul Down. Altă femeie poartă o sarcină la care s-a
identificat miopatia Duchenne. Alegeți afirmațiile corecte referitoare la:
a) modalităţile de depistare intrauterină a sindromului Down;
b) modalităţile de depistare intrauterină a distrofiei musculare Duchenne;
c) opţiunile ulterioare în aceste două cazuri, după diagnoza prenatală.
a) b) c)
A. identificarea formulei numărarea heterozomilor din părinţii copilului cu miopatie
cromozomiale a fătului celulele fătului extrase prin Duchenne pot opta pentru
biopsie clonarea terapeutică
B. realizarea hărţilor genetice analiza biochimică a părinţii copilului cu sindrom
ale autozomilor fătului supernatantului din lichidul Down pot opta pentru terapia
amniotic genică a bolii
C. centrifugarea lichidului identificarea prezenţei distrofinei părinţii primesc diagnoza
amniotic și folosirea în culturile de celule fetale prenatală și sfaturi, apoi decid
sedimentului pentru analiza dacă va fi păstrată sarcina
cariotipului
D. numărarea cromozomilor analiza biochimică a mediului în după nașterea acestor copii,
mici, acrocentrici, cu satelit care s-au cultivat celule fetale înainte de o eventuală nouă
din celulele fătului extrase sarcină, fiecare dintre cele două
prin biopsia corionică cupluri ar trebui să ceară un sfat
genetic

65. Presupunând că o celulă malignă apare la 4 mutații acumulate succesiv, care este procentul de celule maligne
ce provin dintr-o celulă normală după cinci diviziuni, știind că doar câte una din celulele rezultate în fiecare
diviziune suferă o mutație.
A. 18,75%
B. 15,62%
C. 12,50 %
D. 9,37%

66. O moleculă de ADN bicatenar conține 2800 de nucleotide. În catena 3'-5', 30% dintre nucleotide conțin timină
iar în catena complementară 10% conțin timină. Ştiind că 20% din nucleotidele catenei 5'-3' conțin guanină,
care este raportul U/C în ARNm sintetizat de obicei în transcripție.
A. 0,75
B. 0,66
C. 0,50
D. 0,25

67. Presupunând că genele codificatoare sunt distribuite uniform în genom, stabiliți cu aproximație câte gene
codificatoare se află în cromozomul 1.
A. 480 gene
B. 231 gene
C. 150 gene
D. 60 gene

9
68. Sinteza unei proteine plasmatice este determinată de un fragment de ADN bicatenar format din 900 de
nucleotide. Care este numărul nucleotidelor cu timină din fragment, dacă se știe că 260 de nucleotide conțin
guanină ?
A. 130
B. 380
C. 450
D. 190

69. Calculați numărul total de amorse necesare pentru a realiza patru cicluri de amplificare PCR a unei molecule de
ADN.
A. 30
B. 36
C. 40
D. 64

70. Se consideră o colonie de E. coli formată din 3000 de bacterii. Știind că 1/3 are câte 20 de plasmide ”F”/celulă
și numărul minim de gene în plasmid, iar celelalte 2/3 au câte 15 astfel de pasmide cu număr maxim de gene,
calculați numărul total de gene plasmidiale existente în colonia dată.
A. 3120 gene
B. 31200 gene
C. 300000 gene
D. 420000 gene

Notă: Timp de lucru 3 ore.


Toate subiectele sunt obligatorii.
În total se acordă 100 de puncte:
o pentru întrebările 1-60 câte 1 punct
o pentru întrebările 61-70 câte 3 puncte
o 10 puncte din oficiu

SUCCES!!!

10
OLIMPIADA DE BIOLOGIE
ETAPA JUDEŢEANĂ
7 MARTIE 2015

CLASA a XII -a

BAREM DE CORECTARE

Nr.
Răspuns Nr. item Răspuns Nr. item Răspuns
item
1. D 31. E 61. B
2. B 32. D 62. C
3. B 33. C 63. D
4. D 34. B 64. D
5. D 35. D 65. A
6. B 36. C 66. D
7. C 37. C 67. D
8. B 38. B 68. D
9. C 39. E 69. A
10. C 40. C 70. D
11. D 41. A
12. C 42. D
13. A 43. B
14. D 44. E
15. C 45. C
16. D 46. E
17. B 47. A
18. D 48. B
19. A 49. C
20. B 50. E
21. C 51. B
22. C 52. D
23. C 53. E
24. C 54. C
25. A 55. B
26. D 56. B
27. C 57. B
28. C 58. B
29. A 59. E
30. D 60. D

Rezolvarea problemelor

63. 70.000. 000 /60 (viteza de replicaţie la EK) = 1 400 000 s = 324,07 ore
11
65. 6 x 100/ 32 = 18,75

68. 260 G + 260 C = 520 nucleotide ; 900 – 520 = 380 A+T/2=190 nucleotide cu T

70.
1000 bacteriii x 20 plasmide = 20 000 plasmide x 6(nr. minim de gene) =120 000 gene
2000 bacterii x 15 plasmide = 30 000 x10 (nr. max de gene) = 300.000 gene
Total 420.000 gene plasmidiale în colonie

12
OLIMPIADA DE BIOLOGIE
ETAPA JUDEŢEANĂ
5 MARTIE 2016
CLASA A XII-A
SUBIECTE:
I. ALEGERE SIMPLĂ
La următoarele întrebări (1-30) alegeţi răspunsul corect din variantele propuse.

1. ADN-topoizomerazele:
A. realizează atașarea de nucleotide noi
B. îndepărteză o secvență de nucleotide
C. inițiază sinteza proteinelor
D. reduc tensiunea în catenele de ADN

2. Activarea unei catene polipeptidice se poate realiza prin:


A. răsucirea sau plierea catenelor
B. așezarea aminoacizilor într-o anumită succesiune
C. adăugarea uneia sau mai multor grupări carbohidrat
D. prin desprinderea aminoacidului metionina-formiată

3. Catena matriță a ADN-ului care se replică:


A. condiționează activitatea ADN-polimerazei
B. este citită întotdeauna în sensul 5’ – 3’
C. este numită catenă lagging strand
D. se sintetizează pe bucăți, prin fagmente Okazaki

4. ADN-monocatenar reprezintă genomul la:


A. virusul hepatitei B
B. bacteriofagul T4
C. parvovirus
D. virusul turbării

5. Reglajul genetic pe termen scurt la nivelul genelor:


A. se realizează prin mecanisme moleculare irevesibile
B. reprezintă un răspuns la stimuli din mediul intern sau extern
C. asigură specializarea structurală și funcțională a eucariotelor
D. se finalizează cu apariția cromatinei sexuale în nucleu

6. Aminoacilsintetazele:
A. numărul lor este întotdeauna mai mare decât numărul aminoacizilor
B. intervin direct asupra legării aminoacizilor în catena polipeptidică
C. catalizează formarea legăturii covalente între aminoacid și ARNt-ul său
D. sunt active în faza de inițiere a procesului de transcripție

7. ADN-ul de tip B:
A. are diametrul moleculei de 18Å
B. este singurul tip de ADN cu răsucire spre dreapta
C. are 10 perechi de baze pe pas de elice
D. bazele azotate sunt înclinate faţă de planul orizontal
8. Gena X-IST:
A. codifică un transcript de activare a cromozomului X
B. se află în regiunea Xq 23 și are o mărime de 450 kb
C. se află în centrul de inactivare al cromozomului X
D. a fost descoperită la masculii speciei Planococcus citri
1
9. Imunoglobulina G:
A. se numeşte şi "anticorp timpuriu"
B. prezintă punţi disulfidice între lanţurile "H"
C. are afinitate crescută pentru alergeni
D. asigură imunitatea celulară în primele luni de viaţă

10. Macrofagele:
A. sunt activate de alergenii sintetizaţi de monocite
B. exprimă antigene din clasa II, codificate de regiunea BCA
C. asigură imunitatea specifică, alături de eozinofile
D. prelucrează bacteriile cu ajutorul aparatului Golgi

11. Un cuplu de indivizi fără probleme de sănătate, care are trei copii: un băiat hemofilic şi două fete sănătoase, are
genotipul:
h
A. XO; X Y
B. XX; XY
h
C. XX ; XY
h
D. XX; X Y

12. Un individ cu orice tip de trisomie și unul cu sindrom Klinefelter se aseamănă prin:
A. blocarea fusului de diviziune în celulele lor sexuale
B. triplarea cromatinei sexuale în celulele somatice
C. formulă cromozomială de tip 2n+3 în toate celulele
D. un părinte care a suferit o non-disjncție cromozomială

13. În alcaptonurie:
A. fenilalanina este degradată în acid fumaric
B. este afectată formarea hormonilor tiroidieni
C. acidul homogentisic se acumulează în organism
D. nu se mai sintetizează melanina în epidermă

14. Într-o hemoglobinopatie:


A. se pot încadra anemia, talasemia, hemofilia
B. pot apărea deformări scheletice și facies mongoloid
C. alungirea catenei beta a hemoglobinei determină β-talasemie
D. înlocuirea valinei din hemoglobină determină slaba fixare a O2

15. Sindromul Menkes:


A. apare în urma mutației unei singure gene
B. este o afecțiune heterozomală Y-linkată
C. determină coeficient de inteligență 110-120
D. se transmite în descendență dominant

16. Conform ipotezei lui Davenport:


A. cantitatea de melanină creşte prin homozigotarea genelor recesive
B. concentraţia de melanină din celulele unui mulatru depăşeşte 55%
C. un cuplu de mulatri deschişi poate da naştere unui copil alb
D. radiația ultravioletă determină mutația genei P1 în gena p1

17. Genomul mitocondrial uman:


A. este stabil datorită asocierii masive cu proteine
B. are o mare cantitate de ADN repetitiv
C. nu prezintă fenomene de recombinare
2
D. se transmite X linkat pe linie maternă

18. Referitor la factorii mutageni:


A. radiațiile neionizante de tip alfa pot produce dimeri T-T
B. acidul azotos poate transforma timina în hipoxantină
C. agenții alkilanți pot mări viteza de transcripție
D. transpozonii produc şi copii ce au nevoie de reverstranscriptază

19. Proteinele sistemului complement:


A. sunt în număr de 6 şi formează un cilindru în jurul antigenului
B. activează limfocitele Tc, producătoare de interleukină
C. de obicei se leagă de anticorpii liberi, plasmatici
D. C1-este activată de complexul antigen-anticorp

20. RRG este cauzată de:


A. procesele citotoxice iniţiate de limfocitele B
B. ciclofosfamide şi steroizi
C. polimorfismul extrem al MHC/HLA
D. histamina eliberată sub acţiunea IgD

21. Amniocenteza şi biopsia corială permit depistarea la făt:


A. a miopatiei Duchnne şi mongolismului prin acelaşi tip de analiză
B. anomaliilor cromozomiale materne din a 3 a lună de sarcină
C. a cromatinei sexuale la feţii cu sindrom Turner
D. unor mutaţii genice, prin analize biochimice

22. În clonarea terapeutică se pot folosi:


A. celulele stem din măduva spinării
B. vectori artificiali virali şi plasmide
C. ovule "sterilizate" genetic cu UV
D. nuclei haploizi din celulele epiteliale

23. Genele pentru sinteza interferonului:


A. codifică 6 clase de proteine cu acţiune antivirală
B. au fost identificate de A.I. Sachs şi J. Lindemann
C. sunt active doar în limfocitele T şi B
D. se află în cromozomi aparţinând grupei C

24. Alegeţi asocierea corectă referitoare la tipurile de interferon şi afecţiunile tratate:


A. interferon alpha – hepatita C
B. interferon gamma – osteoporoză
C. interferon beta – sarcomul Kaposi
D. interferon omega – melanom malign

25. Heterozomul din grupa G:


A. are dimensiuni mai mici decât cromozomul 22
B. este un cromozom de tip acrocentric
C. lipseşte la indivizii cu sindrom Klinefelter
D. realizează crossing-over cu cromozomul X

26. Anticodonul:
A. poate fi de tip ARN sau ADN
B. se leagă de aminoacidul transportat
C. este citit în sensul 3` – 5`
D. este complementar codonului din ADN

3
27. Sistarea funcţionării operonului trp are loc când:
A. scade cantitatea de produs final
B. situsul operator este inactivat
C. creşte cantitatea de inductor
D. se iniţiază procesul de transcripţie

28. În timpul replicării ADN:


A. ARN-primaza determină sinteza primerului
B. topoizomerazele induc răsucirea catenei
C. SSB catalizează ruperea punţilor de H
D. polimeraza III leagă fragmentele Okazaki

29. Amorsele interacţionează cu ADN-ul:


A. în prima etapă a PCR
B. în prezenţa Taq polimerazei
C. doar pe catena 3’-5’
D. la temperaturi de peste 90⁰C

30. Factorul de eliberare:


A. desface catenele de ADN
B. intervine în replicaţia ADN-ului
C. încheie translaţia legându-se de ARNm
D. se ataşează în locusul E ribozomal

II. ALEGERE GRUPATĂ


La următoarele întrebări ( 31-60 ) răspundeţi cu:
A - dacă variantele 1, 2 şi 3 sunt corecte
B - dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte
C - dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte
D - dacă varianta 4 este corectă
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte

31. În reglajul genetic la procariote, în inducţie:


1. produsul final blochează represorul
2. când inductorul dispare, operonul revine la starea iniţială
3. se sintetizează un represor inactiv
4. inductorul inactivează represorul şi activează operonul

32. În reglajul genetic la oameni:


1. se observă un corpuscul Barr în nucleii profazici ai celulelor femeiești
2. pot avea influenţă hormonii sau retrotranspozonii
3. într-o celulă somatică funcţionează toate genele
4. primele celule ale blastulei sunt totipotente putând genera un embrion

33. Codonii:
1. nu există în structura materialului genetic repetitiv
2. sunt unitatea structurală și funcțională a materialului genetic
3. au universalitate prin prezenţa aceloraşi baze azotate
4. serinei şi argininei sunt în număr egal

34. Sunt produşi ai transcripţiei:


1. ARNt şi ARNm
2. ARN polimeraza
3. ARNr şi ARN sn

4
4. factorul sigma

35. Procesul de condensare a materialului genetic la eucariote implică:


1. fibra de 30 nm în metafază
2. fibra de 700 nm în profază
3. bucle şi superrăsuciri în telofază
4. nucleosomii în interfază

36. Există următoarele egalități între bazele azotate din materialul genetic viral:
1. U şi A la reovirusuri
2. T şi A la virusul hepatitei B
3. C şi G la virusul herpetic
4. A şi U la bacteriofagul phi 174

37. ADN-ul de tip:


1. B are răsucire dextrală şi 10 perechi de baze/tur
2. A are răsucire dextrală şi este întâlnit în hibrizi ADN-ARN
3. B este caracteristic regiunilor de eucromatină
4. Z are diametrul molecular mai mic decât tipul A

38. Telomerii:
1. sunt secvențe care migrează în molecula de ADN
2. pierderea lor favorizează producerea translocațiilor
3. sunt secvențe proteice la nivelul centromerului
4. protejează cromozomii împotriva atacurilor enzimatice

39. Un cuplu de indivizi sănătoşi are un copil cu daltonism şi albinism. În acest caz:
1. copilul a moştenit gena pentru daltonism de la tată
2. genotipul părinţilor este - AaXdX şi AaXY
3. părinţii sunt purtători ai genelor pentru albinism şi daltonism
4. copilul este de sex masculin

40. În cariotipul uman cromozomii acrocentrici:


1. din perechea a 13 a au sateliţi pe braţul p
2. sunt în număr de 3 la indivizii cu trisomie 13
3. aparţin grupelor D şi G
4. sunt doar autozomi

41. Sunt determinate de mutaţii ale unei gene:


1. dominante X-linkate – sindromul Rett
2. recesive autozomale – boala Tay- Sachs
3. dominante autozomale – choreea Huntington
4. recesive din cromozomul Y – sindromul Jacobs

42. Indivizii din rasa dinarică, ca şi cei din rasa alpină sunt:
1. cu nasul coroiat
2. scunzi
3. longilini
4. brahicefali

43. Despre VSR este adevărat că:


1. se multiplică cu ajutorul genei env a gazdei
2. produce un cancer mezenchimal
3. conţine timină în compoziţia genomului
4. are gena pol, pentru reverstranscriptază

5
44. În genomul mitocondrial, spre deosebire de cel nuclear:
1. ADN-ul nu este asociat cu proteine
2. genele sunt transcrise individual
3. genele au structură discontinuă
4. ADN codificator are pondere ridicată

45. Radiaţiile gamma pot determina:


1. apariţia dimerilor de citozină
2. contorsionarea moleculei de ADN
3. formarea de legături intracatenare T-T
4. blocarea transcripţiei ADN-ului

46. ADN polimeraza I:


1. acţionează după ADN- polimeraza III
2. asigură funcţia autocatalitică a ADN
3. acţionează la nivelul catenei lagging
4. este înlăturată după finalizarea acţiunii ADN ligazei

47. Metoda Sanger presupune:


1. utilizare primerilor
2. obţinerea ADN monocatenar
3. utilizarea didezoxiribonucleotidelor
4. denaturarea ADN

48. Conţine o grupare metil:


1. citozina
2. adenina
3. guanina
4. timina

49. Cromozomul bacterian:


1. conţine factorul TER de rezistenţă la tetraciclină
2. este asociat cu proteine la Escherichia coli
3. se poate replica integrat în cromozomii celulei gazdă
4. este ataşat de membrană în circa 20 de puncte

50. Cromozomii din perechea 9 conţin gene care determină:


1. sinteza interferonului
2. apariţia distoniei
3. grupele sanguine
4. melanomul malign

51. Este adevărat că:


1. sindromul "Cri du Chat" se datorează deleţiei unui cromozom din grupa B
2. talasemia este o hemoglobinopatie monogenică, recesivă
3. indivizii cu sindrom Klinefelter pot avea şi modificări numerice- 48,XXXY
4. fibroza chistică este o maladie recesivă, cu simptomatologie pulmonară

52. Imunitatea umorală activă:


1. constă în sinteza de imunoglobuline de către limfocitele B
2. se bazează pe interacțiunile dintre limfocitele B și T
3. include trecerea unei părți a limfocitelor B în sângele circulant
4. este un tip de imunitate care se transmite la descendenți

6
53. Complexul MHC:
1. este format din totalitatea genelor de histocompatibilitate
2. unele gene ale acestuia pot codifica și sinteza altor proteine
3. conține gene care codifică antigeni leucocitari umani – HLA
4. determină sinteza proteinelor MHC

54. Interferonul de tip gamma:


1. este sintetizat de gene plasate pe cromozomul 12
2. conțne numeroase subtipuri apărute prin mutații
3. este o glicoproteină cu grad de glicozilare specific
4. favorizează dezvoltarea unor celule normale sau tumorale

55. Anticorpii pot recunoaşte un număr mare de antigene diferite, deoarece:


1. sunt imunoglobuline compuse din patru catene polipeptidice
2. în cursul maturării limfocitelor B au loc combinații în structura ARN
3. catenele sunt unite prin legături disulfidice
4. sinteza lor este realizată de mai multe gene

56. Tipul 2 de interferoni:


1. este format din dimeri de proteine diferite
2. se înrudește cu tipul 1 de interferoni
3. favorizează prolifearea celulelor canceroase
4. este sintetizat de celulele NK

57. Referitor la antigenii HLA, sunt adevărate enunțurile:


1. sunt molecule identice la toţi gemenii monozigoți
2. procesul de respingere a grefei se face cu intensitate diferită
3. respingerea este mai lentă dacă receptorul a mai avut transplanturi
4. tipurile HLA-A, B și C sunt exprimate pe membrana tuturor celulelor

58. Imunoglobulina M:
1. este primul anticorp produs într-o infecție
2. determină eliberarea de histamine
3. prezintă 10 situsuri de legare cu antigenele
4. poate traversa placenta protejând fetusul

59. Bolile autoimune se caracterizează prin:


1. au o predispoziție familială datorită implicării unor factori ereditari
2. sunt determinate de hiperactivitatea celulelor producătoare de anticorpi
3. incapacitatea celulelor sistemului imun de a distinge antigenele proprii
4. sunt urmate de producerea unor cantități mari de substanțe vasoconstrictoare

60. Activarea protooncogenelor umane se poate face prin:


1. inserţii provirale
2. amplificare genică
3. mutaţii punctiforme
4. fuziune intercromozomială

III. Probleme
La următoarele întrebări (61-70) alegeţi răspunsul corect din variantele propuse.

61.O moleculă de ARNt conţine în total 80 de nucleotide, dintre care 40% la nivelul buclelor şi a situsului de legare a
aminoacidului. Ştiind că, în regiunile bicatenare există 8 nucleotide care conţin 2-ceto, 6- aminopirimidină, aflaţi
numărul legăturilor duble din molecula de ARNt.

7
A. 8
B. 12
C. 16
D. 20

62. În timpul unei lecții de recapitulare, 4 elevi (A, B, C, D) au de rezolvat un exercițiu referitor la "Organizarea
materialului genetic". Stabiliți care dintre elevi a dat răspunsul integral corect :

Materialul genetic viral Materialul genetic la procariote Materialul genetic la eucariote


A Parvovirusul are un ADN cromozomul are un singur grup de cromozomul la sfârşitul telofazei are un
monocatenar linkage diametru de 700 nm
B virusul HIV este un retrovirus, ca Anabaena și Aphanocapsa au ADN-ul cromozomul are circa 14% ADN și
și VSR asociat cu histone aprox.de 5 ori mai multe proteine
C bacteriofagul T2 are fibre de are superrăsuciri pozitive la nivelul furcii conține și ADN repetitiv, de obicei
adeziune proteice de replicare noninformațional
D genomul viral are în medie, 50 inelele cromozomiale sunt legate de o cromocentrii heterocromatinei
gene ADN/ARN moleculă de ADN corespund centromerilor

63. O fibră de cromatină compactată sub formă de solenoid cu 7 spire, conține 150 perechi de nucleotide/ nucleosom.
Alegeți afirmațiile corecte referitoare la:
a) rolul proteinelor histonice;
b) numărul de proteine histonice nucleosomale;
c) numărul de nucleotide nucleosomale.

a) b) c)
A activatori specifici ai genelor 378 12600
B represori generali ai genelor 336 6300
C în reglajul genetic pe termen scurt 378 6300
D asigură stabilitatea ADN-ului 336 12600

64. Acromatopsia este o maladie ereditară rară care apare la indivizii homozigoți, nu este sexlinkată și este cauzată de o
genă recesivă. Dacă un bărbat şi o femeie sănătoşi au tatăl, respectiv mama cu acromatopsie, în ce proporție copiii
cestui cuplu pot avea boala:
A. 25%
B. 50%
C. 75%
D. 100%

65. Identificaţi genotipurile şi raportul dintre ele la copiii posibili rezultaţi, dacă are loc un proces de nondisjuncţie a
heterozomilor la bărbat:
A. 44XXX - 25%; 44XO - 25%; 44XXY - 25% şi 44YO - 25%;
B. 44XXY - 50% şi 44XO - 50%
C. 44XXX - 25%; 44XXY - 25% şi 44YO - 50%
D. 44XXXY - 50% şi 44XO - 50%

66. Un fragment de ARN precursor conţine 1560 de nucleotide în exoni şi 696 de nucleotide în introni. Câţi aminoacizi va
codifica ARN-ul mesager matur ?
A. 468
B. 764
C. 288
D. 520

67. În câte secunde se sintetizează moleculele de ARN m, ce transcriu moleculele de ADN linker cu număr minim de
nucleotide, din structura unui solenoid:
A. 6
8
B. 12
C. 24
D. 36

68. O colonie de E. coli esteformată din 3000 de bacterii. Ştiind că 1/3 are câte 20 de plasmide ”F”/celulă şi numărul
minim de gene în plasmid, iar celelalte 2/3 au câte 15 astfel de pasmide cu număr maxim de gene, calculaţi numărul total
de gene plasmidiale existente în colonia dată.
A. 3120 gene
B. 31200 gene
C. 300000 gene
D. 420000 gene

69. La om există cinci clase de imunoglobuline cu proprietăți distincte. Alegeți afirmațiile corecte referitoare la
următoarele clase de imunoglobuline:
a) Ig G
b) IgD și Ig M
c) Ig A și Ig E

a) b) c)
A. străbate placenta la om ambele sunt prezente pe suprafața reprezintă împreună sub 10% din Ig
limfocitelor B
B. reprezintă aproximativ 75% reprezintă împreună mai puțin de IgE poate declanșa reacții
din Ig 1% din Ig dureroase la întâlnirea cu antigenul
C. favorizează fagocitarea IgM este primul anticorp ce vine în IgA este prezentă în ser și în
bacteriilor de către contact cu antigene noi secreții exocrine
macrofage
D. intră în complexul antigen- IgD poate fi prezentă și în ser IgE este în cantitate foarte mică în
anticorp ce leagă sânge și se fixează pe macrofage
complementul

70. Cancerul se caracterizează prin proliferarea anormală a celulelor ce dau naștere la tumori. Alegeți răspunsul corect
referitor la:
a) localizarea celulelor canceroase în diverse stadii ale unui carcinom rectal;
b) caracteristici ale celulelor canceroase;
c) anomalii genetice ce pot cauza cancere.
a) b) c)
A. I – mucoasă și submucoasă își pierd aderența transpoziția protooncogenei lângă un
promotor activ
B. II – nu au pătruns în vasele de mor prin apoptoză amplificare genică prin crossing-over
sânge inegal
C. III – în ganglionii limfatici Își pierd inhibiția de contact intensificarea activității antioncogenelor
prin deleții
D. IV – în alte organe se replică de maxim 60 de ori mutații ale genelor reparatorii
postreplicative asociate cu instabilitatea
sateliților

Notă
Timp de lucru 3 ore.
Toate subiectele sunt obligatorii.
În total se acordă 100 de puncte (pentru întrebările 1-60 câte 1 punct, pentru întrebările 61-70 câte 3 puncte, 10 puncte din
oficiu).
SUCCES!!!

9
OLIMPIADA DE BIOLOGIE
ETAPA JUDEŢEANĂ
5 MARTIE 2016

CLASA a XII -a

BAREM DE CORECTARE

Nr.
Răspuns Nr. item Răspuns Nr. item Răspuns
item
1. D 31. C 61. C
2. C 32. C 62. B
3. A 33. D 63. D
4. C 34. B 64. A
5. B 35. D 65. B
6. C 36. A 66. D
7. C 37. E 67. A
8. C 38. C 68. D
9. B 39. C 69. C
10. D 40. B 70. A
11. C 41. A
12. D 42. D
13. C 43. C
14. B 44. D
15. A 45. E
16. C 46. A
17. C 47. E
18. D 48. D
19. D 49. C
20. C 50. E
21. D 51. E
22. C 52. A
23. D 53. E
24. B 54. A
25. B 55. C
26. C 56. D
27. B 57. C
28. A 58. B
29. B 59. B
30. C 60. A
OLIMPIADA DE BIOLOGIE
ETAPA JUDEŢEANĂ
11 MARTIE 2017

CLASA A XII-A

SUBIECTE:

I. ALEGERE SIMPLĂ
La următoarele întrebări ( 1-30 ) alegeţi un singur răspuns corect, din variantele propuse.

1. Oxigenul lipseşte din molecula:


A. unor baze pirimidinice ale ADN-ului
B. tuturor bazelor purinice ale ARN-ului
C. unei baze purinice din ADN și ARN
D. bazelor aflate doar în structura ARN-ului

2. Fred Sanger:
A. a inventat în 1983 o tehnică în care se utilizează polimeraza Taq
B. a izolat și identificat interferonul, ca răspuns la infecția virală
C. a descris secvența de nucleotide a fagului φx174
D. a secvențiat prima proteină, fiind distins cu premiul Nobel

3. Rolul ADN-ului a fost demonstrat experimental prin:


A. Miescher – identificarea în nucleu a unei substanțe cu fosfor numită ulterior ADN
B. Griffith - bacteriile R patogene devin S nepatogene prin tratare termică
C. Avery – în prezența ADN-ului de la bacterii S, cele de tip R devin virulente
D. Hershey și Chase – prezența în E. coli infestate a fagilor cu capsulă radioactivă

4. Factorul sigma se ataşează de:


A. catena conducătoare
B. catena discontinuă
C. catena întîrziată
D. ARN-polimerază

5. În operonul lactozei, ARN polimeraza se leagă de:


A. situsul atenuator
B. locusul promotor
C. locusul operator
D. substratul inductor

6. Complexul CAP-AMPc:
A. creşte cantitatea de triptofan
B. se leagă de gena operatoare
C. iniţiază procesul de transcripţie
D. induce sinteza lactozei

1
7. ARNt inițiator conține anticodonul:
A. AUG
B. UAG
C. UGA
D. UAC

8. Fragmentele Okazaki sunt identice cu secvențe din catena:


A. veche a noii molecule de ADN din care fac parte
B. ARNt-ului care le transportă pentru asamblare
C. complementară matriței ce a stat la baza sintezei lor
D. ARN-ului mesager care le-a asigurat replicarea

9. Fagul MS2:
A. are un cromozom circular, alcătuit din 8 gene
B. conține 2,6 oxipirimidină, complementară cu 6 aminopurina
C. poate fi implicat în apariția microcefaliei și microftalmiei
D. are același tip de material genetic ca și virusul SV40

10. Un dezoxiribovirus ar putea provoca:


A. gripa
B. variola
C. poliomielita
D. turbarea

11. În retroinhibiţia enzimatică, spre deosebire de represia enzimatică:


A. se stopează sinteza produsului final
B. se activează represorul aflat în stare inactivă
C. produsul final inhibă prima enzimă a căii metabolice
D. se sintetizează enzime catabolizante

12. În electroforeza ADN-ului se deplasează mai rapid fragmentele:


A. mici spre polul pozitiv
B. mari spre polul negativ
C. mici spre polul negativ
D. mari spre polul pozitiv

13. Cromozomul Y uman:


A. are satelitul atașat la constricția secundară de pe brațul p
B. prezintă o serie de gene comune cu cromozomul X
C. are cel mai mare număr de gene
D. conține două regiuni la nivelul brațului q

14. Un individ tipic din subrasa nordică este:


A. brahicefal și homozigot pentru culoarea părului
B. cu nasul lung și homozigot pentru culoarea ochilor
C. dolicocefal și heterozigot pentru culoarea ochilor
D. longilin și heterozigot pentru culoarea pielii

15. Imunoglobulinele de tip:


A. Ig A predomină pe suprafaţa limfocitelor B
B. Ig D sunt cele mai numeroase în ser
C. Ig G pot străbate placenta
D. Ig E se află în salivă

2
16. Imunitatea înnăscută nespecifică:
A. se realizează prin fagocitoză și interferoni
B. se dobândește în contact cu antigenele mamei
C. este mediată celular de limfocitele T
D. se realizează prin transfer transplacentar de anticorpi

17. Anafilaxia reprezintă:


A. rezultatul unei mutaţii punctiforme
B. un mecanism declanşat direct de limfocitele T
C. rezultatul acţiunii generalizate a histaminei
D. acumularea unei cantităţi mari de interferon

18. Sunt determinate de gene recesive:


A. surditatea şi polidactilia
B. distrofia musculară şi rahitismul hipofosfatemic
C. tirozinoza şi hemofilia
D. rahitismul hipofosfatemic şi albinismul

19. Maladiile genice de mai jos se încadrează în următoarele categorii:


A. albinismul - miopatie
B. sindromul Down - neuropatie
C. talasemia - hemoglobinopatie
D. sindactilia – enzimopatie

20. Reglajul genetic prin intermediul hormonilor:


A. este un proces ireversibil
B. implică doar hormonii steroizi
C. are loc la nivelul transcripției
D. este citoplasmatic, posttranslațional

21. Hepatita C:
A. este o boală autoimună, ca și sclerodema
B. determină activarea celulelor B citotoxice
C. poate fi tratată cu interferon beta
D. este cauzată de plasmidul F

22. Limfocitele Th:


A. reacționează la antigenele plasmatice prin BRC
B. suprimă răspunsul limfocitelor citotoxice
C. produc interleukină pentru stimularea limfocitelor B
D. activează direct proteinele sistemului complement

23. Escherichia coli prezintă următoarea caracteristică:


A. tulpina K12 conține circa 3404 de gene
B. operonul lac este de regulă activ
C. ADN circular asociat cu proteine bazice
D. conține plasmidul Ti cu rol în ingineria genetică

24. Boala Tay-Sachs și choreea Huntington:


A. sunt autozomale dominante
B. sunt letale în stare homozigotă
C. afectează sistemul nervos
D. sunt X-linkate dominante

3
25. Genele care codifică antigenele de histocompatibilitate la om:
A. se află în regiunea BCA a unui cromozom metacentric
B. sunt localizate pe un cromozom acrocentric
C. sunt împărțite în patru clase și responsabile de reacția RAL
D. sunt localizate pe un cromozom submetacentric din grupa C

26. Neuroblastomul și meningiomul:


A. sunt consecința unor aberații numerice heterozomale
B. sunt trisomii maligne autozomale
C. pot fi rezultatul unei deleții cromozomiale
D. sunt boli monogenice autozomale recesive

27. Mastocitele produc:


A. alergeni
B. histamină
C. imunoglobuline M
D. histidină

28. Limfocitele:
A. helper – induc starea de toleranță la anumiți antigeni
B. T – devin plasmocite secretoare de anticorpi
C. citotoxice – rezultă din diferențierea celor de tip B
D. B – răspund specific după prezentarea antigenului prelucrat

29. Interferonul γ:
A. ajută la activarea macrofagelor
B. reprezintă o categorie de anticorpi
C. este sintetizat de monocite
D. aparţine sistemului complement

30. Mutații la nivelul cromozomului X determină afecțiuni ale sistemului nervos în:
A. sindromul Hunter și sindromul Rett
B. sindromul triplo-X și choreea Huntington
C. boala Tay-Sachs și distrofia Duchenne
D. hipofosfatazemie și boala Marfan

II. Alegere grupată: la următoarele întrebări (31-60) răspundeţi cu


A – dacă sunt corecte variantele 1,2,3
B – dacă sunt corecte variantele 1 şi 3
C – dacă sunt corecte variantele 2 şi 4
D – dacă este corectă numai varianta 4
E – dacă sunt corecte toate variantele

31. Se întâlnește structură bicatenară la:


1. ARN r
2. ARN v
3. ARN t
4. ARN m

32. Citozina și uracilul:


1. au heterocicluri cu 3 atomi de azot și 2 de oxigen
2. prin metilare în poziția 2, blochează transcripția
3. pot suferi mutații punctiforme, de tip inserție
4. intră în structura virusului poliomelitei

4
33. În structura nucleotidelor pot fi întâlnite:
1. 5-metil-citozina
2. 2'-dezoxiriboza
3. 5-hidroxi-metilcitozina
4. 6 aminopurina

34. Spre deosebire de ADN-ul de tip Z, cel de tip B are:


1. diametrul molecular mai mic
2. posibilitatea de a trece în alte tipuri de ADN
3. mai multe perechi de nucleotide / tur helix
4. răsucirea spre dreapta

35. Funcția heterocatalitică a materialului genetic se realizează cu ajutorul:


1. ARNt – transferă ribonucleotidele la locul transcripției
2. ARNr – recunoaște și poziționează corect ARNm și enzimele
3. ARNm – fixează aminoacizii în codon prin legături peptidice
4. ARNsn – intervine în maturarea moleculelor de ARN mesager

36. În furca de replicare acţionează primozomul format din:


1. ADN primază
2. ADN polimerază
3. ADN helicază
4. ADN topoizomerază

37. Primerii:
1. se mai numesc amorse
2. au structură moncatenară
3. sunt oligonucleotide
4. atașează ADN-polimeraza

38. Despre subunitatea 60S a ribozomilor este adevărat că:


1. are ARN 28S, care intră în structura peptidil-transferazei
2. inițiază sinteza proteică, prin legarea de ARNt care poartă formil-metionina
3. conține circa 50 de proteine și trei tipuri de ARN
4. are ARN implicat în menținerea stabilității telomerilor

39. Promotorul la procariote:


1. sintetizează ARN polimeraza
2. necesită factori de transcriere
3. sintetizează represorul
4. este un fragment de ADN

40. Genomul mitocondrial poate avea gene pentru sinteza de:


1. ARNr
2. polipeptide
3. ARNt
4. ADN cp

41. La Haemophilus influenzae:


1. materialul genetic conține și legături de hidrogen A=T
2. reglajul genetic se realizează doar la nivelul transcripției
3. materialul genetic are superrăsuciri negative în regiunea furcii de replicare
4. a fost descris primul genom celular, în anul 1995

5
42. Cromozomul bacterian:
1. conţine obligatoriu factorul colicinogenic
2. este asociat cu proteine la Escherichia coli
3. are porţiuni monocatenare la Pseudomonas
4. este ataşat de membrana plasmatică

43. Mutaţia punctiformă poate fi:


1. nonsens
2. antisens
3. missens
4. sens

44. Genomul mitocondrial uman:


1. este de tip eucariot
2. conţine o mare cantitate de ADN repetitiv
3. se transmite X linkat
4. nu se poate recombina

45. Dintre caracterele prag, pot avea heritabilitate crescută:


1. diabetul
2. înălţimea
3. schizofrenia
4. greutatea

46. Heterozomul X:
1. conţine gene comune cu Y pe ambele braţe
2. face parte din cei 7 cromozomi ai grupei C
3. este prezent în toate aneuploidiile viabile
4. se poate heterocromatiniza în sindromul Jacobs

47. Sindromul Klinefelter:


1. este cauzat de o nondisjuncție autozomală meiotică
2. are în simptomatologie și atrofia testiculară
3. se caracterizează prin prezența corpusculului Barr metafazic
4. poate avea celule de tip 48, XXXY; 46,XY la același individ

48. Sindromul Jacobs este rezultatul:


1. unei aneuploidii de tip heterozomal
2. unei mutații ce se manifestă prin hairy-pinna
3. neseparării unor cromozomi în spermatogeneză
4. nondisjuncției heterozomilor în ovogeneză

49. Realizând cariotipul celulelor din lichidul amniotic, se pot detecta sindroamele:
1. Rett
2. Edwards
3. Hunter
4. Patau

50. Temperamentul:
1. este un caracter poligenic
2. începe să se manifeste după vârsta de 30 de ani
3. are gene pe cromozomul 7
4. se modifică substanțial în timpul vieții

6
51. La eucariote, anticodonul:
1. este complementar cu codoni din introni
2. UGA corespunde codonului UAG
3. este poziționat în sens 5’-3’
4. se află intr-o regiune monocatenară

52. În cariotipul uman:


1. există cromozomi acrocentrici în grupele D și G
2. cromozomii 21, 22, 14, 15 au sateliți
3. heterozomii au gene comune și diferă ca morfologie
4. în benzile G predomină nucleotidele cu G și C

53. Transformarea proto-oncogenelor în oncogene se realizează prin:


1. transpoziția represorului
2. mutații silențioase
3. activarea genelor TSG
4. mutații punctiforme

54. Există punți disulfurice intercatenare la nivelul moleculelor de:


1. anticorpi
2. progesteron
3. insulină
4. ARNsno

55. Delețiile pot constitui cauza pentru:


1. cancerul pulmonar
2. carcinom ovarian
3. neuroblastom
4. sarcom Ewing

56. Inactivarea cromozomului X:


1. se realizează prin heterocromatinizare
2. este un reglaj genetic pe termen lung
3. are loc și la femeile cu sindrom Rett
4. este un proces reversibil

57. Imunoglobulinele:
1. de tip G au afinitate mare faţă de complement
2. sunt produse de limfocitele T efectoare
3. de tip E determină eliberarea de histamine
4. sunt clasificate în funcţie de lanţurile uşoare

58. Sunt gene oncogene:


1. CDKN2
2. NF2
3. BRCA2
4. MEN2A

59. Răspunsul imun poate produce:


1. histamină
2. citokine
3. imunoglobuline
4. interleukine

7
60. Celulele hibridoma:
1. se divid intens datorită nucleului mare al limfocitului
2. pot sta la baza unor populații celulare monoclonale
3. formează imunoglobuline care le induc o diviziune rapidă
4. pot forma substanțe folosite în imunitatea pasivă

III. Probleme
La următoarele întrebări (61-70) alegeţi răspunsul corect din variantele propuse.

61. Dacă pe catena sens a ADN se găsesc 1200 de nucleotide, din care 450 au ca bază azotată
adenina iar celelalte trei baze sunt în număr egal, să se afle:
1. câte legături triple se află în structura secundară a ADN?
2. câţi paşi ai elicei formează dublul helix ADN?
A. 750 legături triple şi 120 paşi
B. 500 legături triple şi 120 paşi
C. 750 legături triple şi 240 paşi
D. 500 legături triple şi 240 paşi

62. Se transcrie o catenă de ARNm precursor cu o lungime de 0,056 cm. Prin maturare, catena
capătă dimensiunea de 0,034 cm. Procentul intronilor este de:
A. 99,97%
B. 39,28 %
C. 0,022 %
D. 60,71 %

63. În absenţa izoleucinei, există circa 9 molecule din enzima E1 într-o celulă bacteriană. Dacă se
introduce în mediu aminoacidul precursor, după 3 minute numărul moleculelor de enzimă E 1
creşte de 100 de ori, apoi scade treptat la jumătate. Specificaţi denumirea aminocidului precursor,
numărul maxim de aminoacizi metabolizaţi în primele 3 minute şi mecanismul de reglaj.
A. tirozină; 450/min; inducţie enzimatică
B. treonină; 300/min; retroinhibiţie
C. leucină; 450/min; represie enzimatică
D. treonină; 300/min; inducţie enzimatică

64. Ştiind că intensitatea culorii pielii depinde de numărul de gene dominante, să se precizeze
probabilitatea naşterii unui copil mulatru deschis, dacă ambii părinţi sunt mulatri cu câte o
singură genă dominantă în fiecare pereche.
A. 12,5%
B. 25%
C. 50%
D. 75%

65. O femeie prezintă neurofibromatoză, moștenită de la mama ei, părinții ei neavând alte mutații.
Soțul acestei femei prezintă sindromul Hunter. Stabiliți posibilitatea ca în descendența acestui
cuplu să existe copii care să prezinte înapoiere mentală, precum și cauza determinantă:
A. 25%; o genă moștenită de la mamă
B. 50%; neurofibromatoza
C. 75%; sindromul Hunter
D. 100%; gene moștenite de la ambii părinți

8
66. O femeie poartă o sarcină la care s-a identificat sexul femeiesc al embrionului, dar și prezența
sindromului Prader-Willi. O altă femeie poartă o sarcină la care s-a identificat existența tirozinozei.
Alegeți afirmațiile corecte referitoare la:
a) manifestări ale celor două maladii;
b) modalitățile de depistare intrauterină a tirozinozei;
c) modalitățile de depistare intrauterină a sindromului Prader-Willi.

a) b) c)
A. obezitate- sindrom analiza biochimică a vizualizarea unui corpuscul Barr în
Prader-Willi supernatantului din lichidul celulele fetale extrase prin biopsie
amniotic
B. insuficiență hepatică și absența acidului homogentisic în cultivarea celulelor fetale într-un
splenică- tirozinoza mediul de cultură a celulelor mediu nutritiv și prelucrare prin
fetale, în care s-au adăugat tehnica FISH- metoda fluorescentă
proteine
C. dezvoltare fizică și analiza biochimică a mediului în amniocenteză și cariotip ce
sexuală redusă- care s-au cultivat celule fetale evidențiază aberația numerică
sindrom Prader-Willi cromozomială
D. slăbiciune musculară- tehnici non-invazive, precum analiza cariotipului din celulele
tirozinoză ecografia obținute prin centrifugarea lichidului
amniotic

67. Dacă în procesul de spermatogeneză are loc non disjuncția heterozomilor, se formează
spermatozoizi afectați genetic. Descendența rezultată prin fecundația ovulelor unei femei bolnave
de hemofilie, de către spermatozoizii afectați poate fi:
A. normali, purtători ai genei pentru hemofilie-25%
B. sindrom Turner și hemofilici-50%
C. sindrom Klinefelter și hemofilici-50%
D. trisomie X și hemofilici- 25%

68. Analizele de sânge și testele citogenetice ale unui bărbat cu sindrom Hunter, au evidențiat o
cantitate mare de Ig E și prezența cromozomului inelar 12. Alegeți răspunsul corect referitor la:
a) unele caracteristici ale Ig E;
b) caracteristicile genetice ale sindromului Hunter;
c) tipul de cancer generat de prezența cromozomului inelar 12 la acest bărbat.

a) b) c)
A. este implicată în eliberarea de X-linkat recesiv liposarcom
histamină, de către mastocite
B. prezintă afinitate mare pentru determinism carcinom cervical
alergeni monogenic
C. se leagă de histocitele țesutului autozomal dominant sarcom Ewing
conjunctiv
D. se întâlnește în salivă, lacrimi, ser determinism retinoblastom
poligenic

9
69. O fată are ochii verzi, ca mama ei și grupa de sânge B; fratele fetei are ochii albaștri și grupa
de sânge A. Este posibil ca:
A. mama să fie homozigotă pentru grupa de sânge și culoarea ochilor
B. bunicii materni să aibă grupa O și ochii negri, genotip homozigot
C. tatăl să aibă grupa A și ochii negri, genotip homozigot
D. ambii părinți să aibă aceeași grupă de sânge și aceeași culoare a ochilor

70. O fibră de cromatină are în total 80 de molecule de proteine histonice. Această fibră
conține:
A. 9 nucleosomi și 8 proteine H1
B. 10 nucleosomi
C. 11 proteine H1
D. 8 nucleosomi și 16 proteine H1

Notă: Timp de lucru 3 ore.


Toate subiectele sunt obligatorii.
În total se acordă 100 de puncte:
o pentru întrebările 1-60 câte 1 punct
o pentru întrebările 61-70 câte 3 puncte
o 10 puncte din oficiu

SUCCES !

10
OLIMPIADA DE BIOLOGIE
ETAPA JUDEŢEANĂ
11 MARTIE 2017

CLASA a XII -a

BAREM DE CORECTARE

Nr. item Răspuns Nr. item Răspuns Nr. item Răspuns


corect corect corect
1. C 31. A 61. B
2. C 32. D 62. B
3. C 33. E 63. B
4. D 34. C 64. B
5. B 35. C 65. B
6. C 36. B 66. B
7. D 37. E 67. B
8. C 38. B 68. A
9. B 39. D 69. D
10. B 40. A 70. A
11. C 41. E
12. A 42. C
13. B 43. B
14. B 44. D
15. C 45. B
16. A 46. B
17. C 47. C
18. C 48. B
19. C 49. C
20. C 50. B
21. C 51. D
22. C 52. A
23. C 53. D
24. C 54. B
25. D 55. B
26. C 56. A
27. B 57. B
28. D 58. E
29. A 59. E
30. A 60. C
OLIMPIADA DE BIOLOGIE
ETAPA JUDEŢEANĂ
3 MARTIE 2018

CLASA A XII-A VARIANTA 1

SUBIECTE:
I. ALEGERE SIMPLĂ
La următoarele întrebări ( 1-30 ) alegeţi un singur răspuns corect, din variantele propuse.

1. Telomerele:
A. sunt regiuni eucromatinice bogate în histone
B. se află la nivelul constricțiilor primare
C. își mențin stabilitatea cu ajutorul ARN nuclear mic
D. se colorează exclusiv cu soluție Giemsa

2. Operonul trp, spre deosebire de operonul lac:


A. este activat în absența promotorului
B. intervine în sinteza enzimelor catabolismului
C. include cinci gene structurale
D. este caracteristic celulelor bacteriene

3. Despre neurofibromatoza de tip 2, este adevărat că:


A. afectează nervii optici
B. are și manifestări cutanate
C. gena mutantă se află în cromozomul 22
D. se poate trata cu interferon gamma

4. Anemia falciformă și talasemia:


A. sunt maladii monogenice dominante
B. se datorează mutației genei α a hemoglobinei
C. sunt boli genetice recesive X-linkate
D. au frecvența de 1-2/100 în zone în care malaria este endemică

5. Boala Kadang-Kadang a palmierilor este produsă de agenți infecțioși care au:


A. în genom circa 300 de gene
B. o moleculă de ARN monocatenar, circular
C. un cromozom bicromatidic
D. în aparatul enzimatic ARN polimerază

6. Interferonul de tip alfa:


A. este sintetizat de o genă de pe cromozomul 14
B. se folosește în terapia osteoporozei
C. aparține unei categorii de citokine
D. este o glicoproteină cu patru lanțuri, H și L

1
7. Despre materialul genetic bacterian se poate afirma că:
A. se replică în perioada S a interfazei
B. conține cel puțin 4000 de gene
C. este atașat de nucleolemă prin mezozom
D. poate fi asociat cu proteine de tip histonic

8. Sunt lipsiți de constricție secundară cromozomii din perechea:


A. 13
B. 15
C. 12
D. 22

9. Moleculele de ADN utilizate în terapia genică, pot fi acoperite cu:


A. glicoproteine
B. lipopoliamide
C. anvelopă histonică
D. interleukine

10. Sfatul genetic se recomandă în următoarele cazuri, cu excepția:


A. tata are o translocație nereciprocă
B. bunicul este daltonist
C. mama a fost expusă la o doză mare de radiații
D. bunica este purtătoare de virus herpes

11. Prin transplantarea unui fragment de Acetabularia mediteranea pe un fragment nucleat de A. crenulata
se regenerează porţiunea:
A. apicală la Acetabularia mediteranea
B. apicală la Acetabularia crenulata
C. bazală la Acetabularia crenulata
D. bazală la Acetabularia mediteranea

12. ARNsn intervine în:


A. maturarea ARNm
B. sinteza peptidil transferazei
C. asamblarea proteinelor ribozomale
D. poziţionarea corectă a ARNm

13. Capsida poliedrică se întâlneşte la:


A. virusul HIV
B. virusul VMT
C. bacteriofagi
D. virusul rabiei

14. Virusul gripal:


A. are capsidă lipidică
B. are genom segmentat
C. conține plasmide
D. se replică extracelular

2
15. Spermatozoizi fără heterozomi pot să apară la indivizi cu:
A. trisomia X
B. heterozomi identici
C. heterozomi diferiţi
D. sindromul Turner

16. Limfomul Burkitt:


A. este determinat de o mutaţie punctiformă
B. apare concomitent cu deleţia braţului scurt al cromozomului 14
C. determină modificarea nivelului proteinelor plasmatice
D. este rezultatul unei duplicaţii

17. Alcaptonuria presupune:


A. acumularea de tirozină
B. producerea în exces a acidului fumaric
C. eliminarea de acid homogentisic în urină
D. o modificare numerică cromozomială

18. În determinismul inteligenţei:


A. intervin gene plasate doar în heterozomi
B. există diferenţe majore între rasele umane
C. au fost identificate gene ce aparţin cromozomilor din grupa C și D
D. au fost identificate cel puţin două gene autozomale

19. Grupa A din cariotipul uman normal conţine cromozomi:


A. acrocentrici
B. telocentrici
C. metacentrici
D. asemănători grupei G

20. Electroforeza se utilizează în:


A. metoda Sanger
B. tehnica Giemsa
C. amniocenteză
D. studiul cromatinei sexuale

21. Spre deosebire de purine, pirimidinele:


A. conţin câte două heterocicluri
B. au toate cel puțin câte o grupare cetonică
C. au cicluri formate din cinci atomi de carbon
D. sunt lipsite de grupări aminice

22. Legăturile fosfodiesterice:


A. cedează energie pentru activarea aminoacidului la ARNt-ul corespunzător
B. sunt mai instabile într-o moleculă cu conținut mic de guanină și citozină
C. la ADN-ul de tip B asigură succesiunea a două nucleotide la o distanță de 3,4 angstromi
D. alături de cele de hidrogen asigură stabilitatea ADN-ului la fagul phi X 174

3
23. În bucla de replicare:
A. ADN-polimeraza I adaugă primele nucleotide în fragmentele Okazaki
B. helicaza poate adăuga nucleotide numai la capătul 3’ al unei pentoze
C. catena fiică sintetizată pe baza matriței 5’-3’ necesită intervenția unor ligaze
D. ADN-helicaza taie, apoi leagă catenele de ADN, reducând tensiunea dintre ele

24. La procariote, într-un operon, gena:


A. reglatoare are propriul promotor
B. structurală produce promotorul
C. operatoare se cuplează cu represorul
D. reglatoare produce co-represorul

25. Materialul genetic la procariote:


A. are gene pentru ARN în mai multe exemplare
B. replicarea sa este inițiată de enzima ADN-giraza
C. spre deosebire de cel eucariot, nu este asociat cu proteine
D. este atașat de plasmalemă într-un singur punct numit ori C

26. Hormonii steroizi:


A. se cuplează cu un receptor din membrana celulară
B. formează un complex cu un receptor din membrana nucleară
C. se pot atașa la fibra de cromatină inițiind transcripția
D. recunosc molecula de ARNm prin intermediul unor proteine specifice

27. La bacterii, mărirea afinității la promotor a ARN polimerazei este determinată de:
A. creșterea cantității de triptofan
B. scăderea cantității de lactoză
C. scăderea cantității de izoleucină
D. scăderea cantității de treonină

28. Anticodonul UAC aparține unui ARNt care:


A. determină legarea unei molecule de apă la capătul polipeptidei
B. se cuplează la ARNm înainte de atașarea subunității mari
C. leagă metionina sau formil-metionina la capătul 5’
D. corespunde unui codon considerat ambiguu când este terminal în ARNm

29. Alegeți o caracteristică a materialului genetic la eucariote:


A. poate avea un cromozom extranuclear circular deschis, însoțit de plasmid
B. genele nucleare sunt organizate în operoni transcriși continuu
C. heterocromatina are secvențe repetitive sau gene active metabolic
D. ADN necodificator există în cromatina interfazică mai slab colorată

30. În cromozomul 6 există gene care intervin în determinismul:


A. grupelor de sânge în sistemul ABO
B. inteligenţei, ca și în cromozomul 11
C. HLA și al sindromului Rett
D. leucemiei cronice mieloide

4
II. Alegere grupată:
La următoarele întrebări ( 31-60 ) răspundeţi cu:
A - dacă variantele 1, 2 şi 3 sunt corecte
B - dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte
C - dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte
D - dacă varianta 4 este corectă
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte

31. La C6 al nucleului pirimidinic se poate lega:


1. o grupare CH3
2. o grupare NH2
3. dezoxiriboza
4. oxigen

32. Leucemia poate fi:


1. indusă de benzen
2. tratată cu interferon alfa
3. rezultatul unei trisomii 12
4. un cancer al trombocitelor

33. Antigenul HLA-DQ:


1. este codificat de o genă de pe brațul p al cromozomului 6
2. face parte din clasa II de antigeni, ca și HLA-DP
3. determină respingerea transplantului după mai mult de 14 zile
4. este exprimat și pe macrofage

34. Au în genom ADN:


1. monocatenar circular- fagul MS2
2. bicatenar linear- virusul simian SV40
3. monocatenar linear- virusul hepatitei B
4. bicatenar circular- Haemophilus influenzae

35. Plasmocitele:
1. se diferențiază din limfocitele Th
2. au un aparat Golgi bine dezvoltat
3. eliberează interleukină la contactul cu antigenul
4. produc substanțe care au 4 lanțuri polipeptidice

36. În reglajul genetic la eucariote intervin următoarele proteine:


1. enhancer-ul
2. ubicvitina
3. progesteronul
4. histonele

37. Se manifestă prin tulburări de comportament, următoarele anomalii heterozomale:


1. sindromul triplo X
2. fenilcetonuria
3. sindromul Jacobs
4. boala Tay- Sachs

5
38. Anticorpii implicați în imunitatea pasivă sunt prezenți în:
1. ser- Ig A
2. salivă-Ig M
3. colostru
4. lacrimi- IgG

39. Anemia falciformă:


1. este caracterizată prin modificarea grupării hem
2. are o frecvență mare la nord-europeni
3. este o maladie cu transmitere heterozomală
4. se poate detecta prin analiza biochimică a celulelor corionului

40. Procesul de replicare presupune:


1. adăugarea de nucleotide la capătul 3´-OH
2. acțiunea helicazei pe primozom
3. reducerea tensiunii dintre catene
4. sinteza primerului dezoxiribonucleotidic

41. Factori mutageni biologici sunt:


1. virusul papiloma
2. VSR
3. virusul hepatitei B
4. thalidomida

42. Limfocitele:
1. T prin stimulare devin plasmocite
2. B sunt stimulate de interleukine
3. T supresoare induc respingerea grefei
4. T citotoxice pot elimina celulele canceroase

43. Sistemul complement:


1. perforează membrana celulară
2. are acţiune antagonică anticorpilor
3. poate fi activat de un antigen neprelucrat
4. activează plasmocitele

44. Riscul genetic:


1. este mai mare la bolile autozomal dominante
2. crește prin consangvinizare
3. poate fi calculat ca risc de recurenţă a bolii în anumite familii
4. pentru bolile recesive creşte prin heterozigotare

45. Cromatina sexuală lipsește la indivizii cu sindrom:


1. Patau
2. Jacobs
3. Klinefelter
4. Turner

6
46. ARN-ul:
1. este prezent în ribozomii procariotelor
2. formează amorsele pentru sinteza fragmentelor Okazaki
3. alcătuieşte genomul ribovirusurilor
4. conține aceleași pirimidine ca ADN-ul

47. Prin transcripţie se sintetizează:


1. ARNt
2. exoni
3. ARNm
4. introni

48. Virusurile conţin:


1. ARN bicatenar la reovirusuri
2. ADN monocatenar la bacteriofagul T4
3. ADN bicatenar la virusul herpetic
4. ADN bicatenar la bacteriofagul phi 174

49. Eucromatina:
1. reprezintă forma laxă a cromatinei
2. are secvenţe codificatoare
3. conţine baze azotate nemetilate
4. este condensată în interfază

50. În citoplasma celulei se realizează:


1. controlul translaţional
2. controlul transcripţional
3. controlul posttranslaţional
4. controlul maturării ARN-m

51. Ribozomii conțin:


1. 2/3 proteine și 1/3 ARNr
2. mai multe nucleotide cu timină în subunitatea mare decât în cea mică
3. acizi nucleici sintetizați majoritar în mitocondrii
4. o subunitate 60S și o subunitate 40S, la eucariote

52. Antioncogenele normale codifică proteine cu rol în:


1. blocarea creșterii celulare
2. inhibarea diviziunii celulare
3. supresia proto-oncogenelor
4. apoptoza celulelor cu multe mutații

53. Necesită revers-transcriptază pentru replicare:


1. bacteriofagii
2. virusul hepatitei B
3. virusul herpetic
4. virusul HIV

7
54. Reacția de respingere a grefei:
1. se poate preveni prin corticosteroizi
2. este determinată de limfocitele T sau B
3. poate fi cauzată de celulele limfocitare ale grefei
4. este imediată la similitudine de HLA

55. Primozomul conține:


1. nucleozomi
2. ADN-helicaza
3. proteosomi
4. ADN-primaza

56. Orice reovirus are în moleculele acidului său nucleic un număr egal de nucleotide cu:
1. baze purinice și baze pirimidinice
2. adenină și timină
3. citozină și guanină
4. adenină și guanină

57. Tipul A de ADN :


1. are molecula răsucită spre dreapta
2. are baze înclinate cu 20° față de orizontală
3. are diametrul moleculei de 23 angstromi
4. are 12 perechi de baze în pasul elicei

58. Sunt afecțiuni determinate de mutații autozomale:


1. Edwards, Patau, Huntington
2. Down, tirozinoză, Hunter
3. Tay-Sachs, albinism, Huntington
4. Marfan, Duchenne, Jacobs

59. Cromozomul bacterian:


1. se replică într-un singur sens
2. se fixează prin mezozom de membrana nucleolului
3. se replică integrat în cromozomii celulei gazdă
4. are gene fără promotor propriu

60. În stadiul III al cancerului, celulele:


1. se desprind din tumora inițială
2. pătrund în ganglionii limfatici
3. se pot hrăni datorită angiogenezei
4. nu au inhibiție de contact

III. Probleme
La următoarele întrebări (61-70) alegeţi răspunsul corect din variantele propuse.

61. Care dintre următorii bărbați poate fi tatăl unui copil blond, cu grupa de sânge A(II), a cărui mamă este
brunetă și are grupa B(III):
A. bărbat blond, cu grupa B(III)
B. bărbat brunet heterozigot, cu grupa AB(IV)
C. bărbat brunet homozigot, cu grupa A(II)
D. bărbat blond, cu grupa O(I)

8
62. Într-o familie cu ambii soți sănătoși se naște un băiat cu daltonism și fenilcetonurie. Care este
probabilitatea ca acest cuplu să aibă un alt copil afectat de ambele boli?
A. 2/16
B. 1/16
C. 25 %
D. 12,5 %

63. Călin, un băiat cu părul ușor ondulat, nasul cârn și ochii de culoare căprui deschis, a fost diagnosticat cu o
alergie. Stabiliți:
a) tipul de celule hiperactive, asociate bolii și anticorpii care interacționează cu alergenul;
b) tipul de țesut în care sunt prezente majoritatea celulelor hiperactive;
c) structura genetică/ genotipul pentru caracterele menționate mai sus;

a) b) c)
A. histocite- Ig E dermul P1P3; O1O3; cc
B. mastocite- Ig E țesutul conjunctiv din piele P2P3; O1O3; cc
C. histocite- Ig A Epidermal P2P3; O1O2; CC
D. mastocite- Ig M submucoasa tubului digestiv P1P2; O1O2; Cc

64. O fibră de cromatină are în total 80 de molecule de proteine histonice. Această fibră conține:
A. 9 histone H1
B. 36 histone H2
C. 16 histone H3
D. 8 histone H4

65. În absenţa lactozei, există circa 4 molecule din enzima E 3 în celula bacteriană. Dacă se introduce în mediu
acest dizaharid, după 3 minute numărul moleculelor de enzimă E3 creşte de 945 de ori. Specificaţi denumirea
enzimei E3 şi calculaţi rata sintezei acestei enzime într-o celulă bacteriană.
A. permeaza; 1260 molecule/minut
B. izomeraza; 1260 molecule/minut
C. galactozidaza; 21 molecule/secundă
D. transacetilaza; 21 molecule/secundă

66. În procesul de non-disjuncție a heterozomilor la o femeie cu acondroplazie în formă heterozigotă, se


formează celule sexuale modificate. Alegeți varianta corectă pentru toate combinațiile posibile rezultate din
unirea unui spermatozoid normal cu un ovul astfel afectat:
A. sindromul Klinefelter 25%; acondroplazie 25%
B. sindromul Turner 50%; acondroplazie 100%
C. trisomia X 25%; acondroplazie 50%
D. sindromul Klinefelter 50%; acondroplazie 100%

67. În structura primară a ADN se găsesc 1500 de nucleotide, dintre care 300 de nucleotide pot forma legături
duble. Să se afle câte legături triple se află în structura secundară şi câţi paşi ai elicei formează dublul helix
ADN ?
A. 600 legături şi 150 paşi
B. 1200 legături şi 300 paşi
C. 600 legături şi 300 paşi
D. 1200 legături şi 150 paşi

9
68. Într-o familie, mama este purtătoare a genei hemofiliei şi suferă de albinism, iar tatăl nu are probleme cu
coagularea sângelui, dar este heterozigot pentru gena care controlează sinteza melaninei. Stabiliți:
a) probabilitatea de a avea copii cu albinism;
b) probabilitatea de avea copii hemofilici albinotici;
c) o metodă de diagnostic prenatal prin care ar putea fi identificate ambele boli

a) b) c)
A. 50% din fete 1/4 din băieţi amniocenteză și realizarea cariotipului fetal
B. 50% din copii 50% din băieţi biopsia țesutului corionic și analiza biochimică a
celulelor
C. 50% din băieții 1/8 din copii analiza biochimică a culturilor de celule fetale
cu hemofilie extrase prin amniocenteză
D. 50% din băieţi 25% din copii tehnica FISH – metoda fluorescentă

69. Grupa de sânge/genotipul pe care nu îl poate avea soţul, având în vedere că soţia sa are grupa de sânge A
II, Rh + şi că acest cuplu are un copil cu grupă de sânge diferită de a mamei atât în sistemul AB0, cât și în
sistemul Rh și cu genotip homozigot.
A. A heterozigot, Rh+ homozigot
B. LA l rhrh
C. B heterozigot , Rh+
D. l l rhrh

70. Imaginea alăturată figurează procesul de


inițiere a transcripției la eucariote. Alegeți
răspunsul corect referitor la componentele
notate cu:
a) 1;
b) 2, 3;
c) 4, 5.

a) b) c)
A. are rol de intensificator, fiind o ambele componente sunt 4- este de un singur tip la
secvență de nucleotide de natură proteică eucariote
B. poate fi situat înainte de gena 2 – devine inactivă prin 5- este o secvență nucleotidică
activată metilare pentru care are afinitate o
subunitate a componentei 4
C. poate fi situat după gena 3 – pot fi substanțe 4- este responsabilă și de
activată