Sunteți pe pagina 1din 5

TEST – LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ

Citeşte cu atenţie textul următor:

,,Pe-aici când plouă, plouă îndesat,


Nu ţine ca la noi un ceas ori două.
Că ziua plouă, plouă pe-nserat,
Şi când se crapă iar de ziuă, - plouă.

În faptul zilei streşinile plâng.


Pădurea stă plouată ca o curcă.
Natura calcă cu piciorul stâng:
Pe-aici când plouă, - plouă, nu se-ncurcă!

Iar când s-arată soarele sărac


De după nouri, ca să-ţi facă-n ciudă,
N-apuci a scoate nasul în cerdac,
Că până la întoarcere, - te udă.

Există şi răstimpuri când se moaie,


Când parcă nu mai toarnă-aşa, de sus,
Şi cerul, câte-oleacă, spre apus,
Se luminează puţintel – a ploaie.” (George Topârceanu, ,,Plouă”)

CERINŢE:
1. Transcrie trei cuvinte/ grupuri de cuvinte folosite în text cu sens figurat. 6p
2. Precizează mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format cuvintele : 6p
îndesat, în faptul, puţintel.
3. Stabileşte câte un sinonim potrivit pentru cuvintele/ expresiile subliniate în textul dat. 6p
4. Precizează un înţeles/ o accepţie a adjectvului personificator sărac din text. 6p
5. Motivează folosirea punctelor de suspensie în finalul textului. 6p
6. Menţionează tipul de rimă, tipul de ritm şi măsura versurilor date. 6p
7. Transcrie un vers în care apare o imagine artistică adresată vizualului. 6p
8. Explică semnificaţia din context a sintagmelor: 6p
Se luminează puţintel – a ploaie şi Şi porcul umblă tot cu paiu-n gură...
9. Scrie o compunere de 10-15de rânduri, în care să-ţi exprimi opinia despre semnificaţiile sau despre mesajul
textului citat, având în vedere structura textului şi procedeele de expresivitate. 42p
10p se acordă din oficiu.
TESTARE INIŢIALĂ
CLASA A VIII-A

Citeşte cu atenţie textul dat, apoi scrie răspunsurile pentru fiecare dintre cerinţele
de mai jos:

E cald şi lângă trunchiuri umbra treptat se face tot mai mică,


Văzduhul tot nu se-nfioară de niciun zbor de rândunică,
Şi doar furnicile de-aleargă acuma fără de hodină,
Mărgele negre semănate pe drumuri albe de lumină.

În straturi florile-s trudite; un crin din când în când se-ndoaie


Şi lung priveşte-n sus, să vadă: nu se purcede-un nor de ploaie?
Dar întristat în ţărnă iarăşi îşi frânge trupul zvelt în două...
Ce n-ar da florile să aibă acum măcar un strop de rouă!
( Dimitrie Anghel – Amiaza )

A. ÎNŢELEGEREA TEXTULUI: 20 de puncte


4p. 1. Transcrie din text două elemente ale naturii, care alcătuiesc tabloul descris.
6p. 2. Transcrie din text un vers care conţine o personificare.
10p. 3. Comentează, în 2-3 rânduri, semnificaţia următorului vers, prin raportare la textul dat:
Dar întristat în ţărnă iarăşi îşi frânge trupul zvelt în două...

B. LIMBA ROMÂNĂ: 40 de puncte


4p. 4. Explică rolul cratimei în structura ,,priveşte-n sus”.
4p. 5. Precizează câte un sinonim pentru cuvintele din text: ,,mărgele negre
semănate”; ,,florile-s trudite”
6p. 6. Numeşte valorile morfologice ale cuvintelor subliniate: ,,umbra treptat se face tot mai
mică”.
8p. 7. Precizează funcţiile sintactice ale cuvintelor subliniate:
E cald şi lângă trunchiuri umbra treptat se face tot mai mică,
Văzduhul tot nu se-nfioară de niciun zbor de rândunică
4p. 8. Extrage, din text, o locuţiune. Numeşte felul ei.
8p. 9. Transcrie, din text, o propoziţie enunţiativă şi o propoziţie interogativă.
6p. 10. Alcătuieşte câte un enuţ în care substantivul ,,mărgele” să fie, pe rând: complement
indirect, atribut
substantival şi nume predicativ.

C. COMPUNERE: 30 de puncte.
Realizează o compunere, de 10-15 rânduri, în care să argumentezi că textul
dat, ,,Amiaza”, de Dimitrie Anghel, aparţine genului liric.
Vei primi 16 puncte pentru conţinutul compunerii (4 trăsături ale textului liric,
argumentate pe acest text) şi 14 puncte pentru redactare (coerenţă, claritate, expresivitate,
corectitudine ).
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
LA DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Clasa a VIII-a

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a
se acordă 78 de puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din
oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (48 de puncte)


Citeşte cu atenţie textul următor:

Afară-i toamnă, frunza-mprăştiată, Şi eu astfel mă uit din jet de gânduri,


Iar vântul zvârlă-n geamuri grele picuri; Visez la basmul vechiu al zânei Dochii,
Şi tu citeşti scrisori din roase plicuri În juru-mi ceaţa creşte rânduri-rânduri;
Şi într-un ceas gândeşti la viaţa toată.
De odat-aud foşnirea unei rochii,
Pierzându-ţi timpul tău cu dulci nimicuri, Un moale pas abia atins de scânduri…
N-ai vrea ca nimeni-n uşa ta să bată; Iar mâni subţiri şi reci mi-acopăr ochii.
Dar şi mai bine-i, când afară-i sloată,
Să stai visând la foc, de somn să picuri. (Mihai Eminescu, Afară-i toamnă)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.


A. Limba română
1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:……………………………6p
Cuvântul -mprăştiată, din versul Afară-i toamnă, frunza-mprăştiată ... s-a format prin:
a. compunere b. conversiune c. derivare
2. Subliniaţi varianta corect despărţită în silabe: ……………………………………6p
nim-i-curi/ni-mi-curi gân-duri/gând-uri foşn-i-rea/foş-ni-rea
3. Motivează folosirea cratimei în structura: „zvârlă-n”……………………………6p
4. Precizează valoarea morfologică şi cazul pentru fiecare dintre cuvintele subliniate pe
text…………………………………………………………………………………6p
5. Construieşte două enunţuri în care cuvântul toamnă să aibă funcţiile sintactice de
atribut prepoziţional şi nume predicativ ………………………………………………6p
B. Înţelegerea textului
1. Transcrie, din text, o structură care conţine o inversiune…………………………6p
2. Explică, în 6-8 rânduri (minim 40 de cuvinte), relaţia dintre titlul poeziei şi conţinutul
acesteia…………………………………………………………………………6p
3. Argumentează, în10-12 rânduri, apartenenţa la gen liric a textului dat.......................6p

PARTEA a II-a (30 de puncte)


Redactează o compunere de 10-15 rânduri (aproximativ 100-150 de cuvinte), în care să
foloseşti 6 cuvinte alese de tine din textul dat la Partea I. Dă un titlu sugestiv acestei
compuneri.

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de


ortografie, de punctuaţie şi de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).
TEST DE EVALUARE INIŢALĂ
Anul şcolar 2015-2016
Limba şi literatura română
Clasa a VIII-a
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I (42 de puncte)


Citeste, cu atenție, textul următor: !!! OBLIGATORIU
S-a dus zăpada albă de pe intinsul țării,
S-au dus zilele Babei si nopțile vegherii;
Câmpia scoate aburi; pe umedul pamânt
Se-ntind cărări uscate de-a primaverii vânt.

Lumina e mai caldă și-n inimă pătrunde;


Prin râpi adânci zapada de soare se ascunde.
Pâraele umflate curg iute șopotind
Și mugurii pe creangă se vad îmbobocind
…………………………………………………..
Un fir de iarbă verde, o rază-ncălzitoare,
Un gândacel, un flutur, un clopoțel în floare,
După o iarnă lungăși-un dor nemărginit
Aprind un soare dulce în sufletul uimit!
(Vasile Alecsandri- Sfârșitul iernii)
SUBIECTUL I (42 PUNCTE)
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerintele de mai jos:
1. Rescrie, din prima strofă, două cuvinte care să conțină câte un diftong și un cuvânt care să conțină v
în hiat.6 puncte
2. Explică rolul cratimei in structura ”și-n inimă pătrunde”. 6 puncte
3. Câte litere și câte sunete au cuvintele subliniate. 6 puncte
4. Transcrie douăfiguri de stil diferite din ultima strofă. 6 puncte
5. Precizează rima si măsura primei strofe. 6 puncte
B. Redactează o compunere de 150-200 cuvinte , în care să argumentezi că textul aparține genului liric.
În compunerea ta, trebuie :
- să definesti genul liric ; 4 puncte
- să ilustrezi cu exemple adecvate două trăsături ale genului liric; 4 puncte
- să ai un continut adecvat cerinței formulate ; 2 puncte
- să respecți limita de spațiu indicată; 2 puncte

SUBIECTUL al II-lea (36 puncte)


Citește cu atenție următorul text:
Peisajul înghețat al Antarcticii emanăo frumusețe fascinantă, fatală. Frigul
extrem și uscăciunea, înălțimile de necuprins, întunericul iernii și furtunile extraordinar
de puternice nu pot fi suportate nici de animale, nici de plante. Antarctica este un
continent neprimitor. Aflându-se la mare distanță de celelalte continenteși cu țărmurile
blocate de gheață compactă, Antarctica a fost nelocuită timp de milioane de ani. Nu se
găsește nimic de mancare, iar turiștii și oamenii de știință sunt nevoiți să-și aducă toate
cele necesare șederii aici.
Privată de viață și nelocuită, Antarctica este opusul Arcticii. Antarctica este
înconjurată din toate părțile de apele oceanelor, spre deosebire de ținutul arctic care este
cuprins între întinderile de pământ acoperite de vegetație și locuite de peste 2 milioane
de oameni. (Antarctica, de Horia C. Matei, Silviu Neguț, Ion Nicolae)
A.1. Formulează răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:
-opusul Antarcticii;
-factorii ce nu pot fi suportați de plante și animale; 4 puncte
2. Menționați două trăsături ale Arcticii .4 puncte
3.Precizați funcția sintactică a cuvintelor subliniate. (o frumusețe, iernii, turiștii și
oamenii, care) 4 puncte
4. Precizati valoarea morfologică a cuvintelor ingrosate din text.(emană, fatală, și, între)
4 puncte
5. Alcătuiește două enunțuri în care cuvântul o să aibă alte valori morfologice decât cea
din text.(o frumusețe fascinantă) 4 puncte
6. Transcrieți din text un verb la conjugareaI si un verb la conjugarea a IV-a 4 puncte
B. Redactează o compunere, de 80-150 de cuvinte, în care să prezinți imaginea unui
tablou din natură , toamna. Poți folosiconstrucțiile:frumusețe fascinantă, lacrimile reci si
marunte ale cerului,copacii plâng ingenunchiați, În compunerea ta, trebuie:
- să dai un titlu adecvat compunerii; 4 puncte
- să realizezi imaginea peisajului ales folosind descrierea literară; 4 puncte
- să ai un conținut adecvat tipului de comunicare; 2 puncte
-să respecți limita de spațiu indicată; 2 puncte
NOTĂ!
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări ( unitatea compoziției-1p;
coerența textului-2p; registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului-
2p; ortografia-3p; punctuația-2p; așezarea corectă în pagină, lizibilitatea-2p)