Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea “Ovidius” Constanţa

Facultatea de Psihologie

◄ Metodica predǎrii psihologiei ►

Profesor coordonator: Student:


Lector univ. dr. MORARU MONICA MARCU MARIA
Psihologie, anul III, IFR

~ 2005 ~
OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: PSIHOLOGIE
CLASA: a X-a
SUBIECTUL: MEMORIA (definiţie, caracteristici, forme şi legi; memorie
şi uitare)
TIPUL LECŢIEI: de comunicare de noi cunoştinţe

OBIECTIVE :
Competenţă generală: Cunoaşterea fenomenelor psihice, a
componentelor şi trǎsǎturilor specifice
personalitǎţii umane, în scopul înţelegerii vieţii
subiective a omului;

Obiective operaţionale: Oo1:sǎ defineascǎ memoria, fǎrǎ a avea în faţǎ


schema lecţiei; performanţa minimǎ: “proces de
întipǎrire, stocare şi reactualizare a
informaţiilor”;
Oo2:sǎ analizeze procesele memoriei: întipǎrirea,
stocarea şi reactualizarea informaţiilor;
Oo3:sǎ explice caracteristicile memoriei;
performanţa minimǎ: enumerarea lor;
Oo4:sǎ ilustreze formele memoriei prin exemple
din experienţa personalǎ;
Oo5:sǎ explice modul în care îşi organizeazǎ
propria activitate de memorare eficientǎ.
STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE:
expunerea, explicaţia didacticǎ, conversaţia,
problematizarea, observaţia sistematicǎ şi
independentǎ, reflecţia personalǎ, activitatea
independentǎ.
 MIJLOACE ŞI MATERIALE:
fişe de lucru individuale

BIBLIOGRAFIE:
NECULAU, A. (coordonator) - “PSIHOLOGIE – manual pentru clasa a X-
a”, Ed. Polirom, Iaşi, 2000;

ZLATE, M. - “FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI”, Ed,


Pro Humanitate, Bucureşti, 2000;

RADU, I. (coordonator) -“INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA


CONTEMPORANĂ”, Ed. Sincron,
Cluj-Napoca, 1991;

ŞTEFĂNESCU, D. -“PSIHOLOGIE – manual pentru clasa a X-


a”,
BĂLAN, E. Ed. Humanitas, Bucureşti, 2003.
ŞTEFAN, C.
Secvenţele lecţiei T Ob.
Elemente esenţiale de conţinut Strategii didactice Evaluare
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Mijloace

1. Captarea 3' - se va realiza discutând pe - participǎ la discuţii, -strategie observarea


atenţiei marginea urmǎtoarei argumentându-şi discursivǎ de sistematicǎ
afirmaţii : rǎspunsurile ; tip a elevilor;
argumentativ- -planşa
Zilnic mergem la şcoalǎ, persuasiv ; didacticǎ;
ne regǎsim locul în clasǎ, -dezbaterea ; -manual de
ne întoarcem acasǎ pe psihologie-
acelaşi drum, pregǎtim Editura
lecţiile, ne întâlnim cu Humanitas;
prietenii, vorbim cu
membrii familiei.

• Cum este posibil sǎ


existe atâtea elemente care
se repetǎ în viaţa noastrǎ ?
• Ar fi ele posibile fǎrǎ
conservarea experienţei
anterioare ?
• Ce se aflǎ la baza
acestor obiceiuri şi activitǎţi
zilnice ?

- în urma discuţiilor se va

preciza faptul cǎ la baza


acestor obiceiuri şi activitǎţi
zilnice se aflǎ acea
capacitate psihicǎ absolut
necesarǎ, fǎrǎ de care viaţa
ar fi practic imposibilǎ –
MEMORIA.

- se va anunţa subiectul
2.Comunica- 2' lecţiei şi se vor comunica - ascultǎ cu atenţie
rea subiectului obiectivele obiectivele lecţiei ;
şi a într-un mod accesibil, clar ;
obiectivelor
lecţiei

- se vor analiza urmǎtoarele


3. Dirijarea 30' aspecte relevante pentru -manual de
învǎţǎrii tema în cauzǎ : psihologie-
Editura
 Ce este memoria ? Polirom;
Memoria reprezintǎ
Oo1
acea capacitate psihicǎ - ascultǎ ceea ce li se
absolut necesarǎ, fǎrǎ de comunicǎ ; -strategie
care viaţa ar fi practic discursivǎ de
tip explicativ ;

imposibilǎ. Am trǎi într-un


prezent continuu, fǎrǎ trecut
şi fǎrǎ viitor, incapabili sǎ -expunerea ;
înregistrǎm schimbǎrile.
Memoria este procesul
Oo2 psihic care asigurǎ - participǎ la discuţii, -explicaţia
întipǎrirea, stocarea şi încercând sǎ explice la ce didacticǎ ;
reactualizarea experienţei se referǎ cele trei faze ale
anterioare. memoriei : -conversaţia ;
 întipǎrirea
(fixarea,
encodarea, engramarea)
–se referǎ la “intrǎri” în
sistemul memoriei şi
depinde de stimularea
senzorialǎ ;
 stocarea – se
referǎ la procesul prin
care informaţia
senzorialǎ este reţinutǎ în
memorie;
 reactualizarea –
se referǎ la “ieşiri”prin
care informaţiile stocate
sunt recunoscute sau
reproduse.

 Caracteristicile
memoriei
Memoria este un
proces :
 activ - - oferǎ exemple practice ;
deoarece faptele memorate,
Oo3 pǎstrate şi reactualizate -strategie
didacticǎ de tip
suportǎ modificǎri - explicǎ caracteristicile argumentativ-
importante; memoriei ; deductiv ;
 inteligibi
l – presupune înţelegerea -conversaţia ;
informaţiilor memorate ; - sunt solicitaţi sǎ
exemplifice care sunt
paşii pe care îi parcurg -problematiza-
pentru a învǎţa un rea ;
material: se împarte în
fragmente, se desprind
ideile principale, se face
 selectiv – o schemǎ, se realizeazǎ
omul reţine şi reactualizeazǎ asociaţii cu informaţiile
informaţiile ce prezintǎ o anterioare.
anumitǎ semnificaţie pentru
el.
 Formele memoriei
Având în vedere

durata pǎstrǎrii informaţiilor,


se disting trei forme ale
memoriei umane:
 Memoria
senzorialǎ (de foarte scurtǎ
duratǎ) – -strategie
Oo4
informaţia este stocatǎ discursivǎ de
pentru 0,5 secunde ; - ilustreazǎ formele tip explicativ;
 Memoria memoriei prin exemple
din experienţa personalǎ; -expunerea;
de scurtǎ duratǎ - informaţia -explicaţia ;
este stocatǎ pentru 15-20
secunde ;
 Memoria
de lungǎ duratǎ - informaţia
este stocatǎ un timp nelimitat
)ore, zile, ani, întreaga
viaţǎ) ;

 Memorie şi uitare
Uitarea reprezintǎ -strategie
imposibilitatea de a actualiza discursivǎ de
amintirile. -elevii vor da exemple tip explicativ;
Formele concrete de cazuri în care
uitǎrii : uitarea a avut fie un rol
- uitare totalǎ ; pozitiv, fie un rol
- recunoaşterile şi negativ;
reproducerile parţiale ; -expunerea;
-explicaţia ;

- uitarea momentanǎ
(lapsusul).
Cauzele
uitǎrii :
- ştergerea urmelor din
memorie ;
- interferenşa informaşiilor;
- reprimarea amintirilor
neplǎcute.
-strategie
 Condiţiile optimizǎrii didacticǎ de tip
memoriei : argumentativ-
- creşterea motivaţiei; - observǎ cǎ memoria deductiv ;
- organizarea şi sistematiza- devine un sistem eficient -conversaţia ;
rea materialului; de pǎstrare şi de regǎsire
- înţelegerea materialului; a informaţiei doar dacǎ
- repetarea; este educatǎ şi sunt
- utilizarea unor procedee respectate condiţiile ce -problematiza-
mnemotehnice. asigurǎ optimizarea rea ;
funcţionǎrii ei;
- observǎ cǎ tot ceea ce
intrǎ în memoria de
lungǎ duratǎ are nevoie
de sprijin din partea
noastrǎ ;

 Memorie şi învǎţare
Memoria este activ implicatǎ
4.Obţinerea 5' în activitatea de învǎţare.
performanţei ;
asigurarea
feed-back-ului - se va realiza printr-o -activitatea -fişe de temǎ de
aplicaţie care constǎ în : independentǎ; lucru lucru în
individuale; clasǎ ;
 relatarea unui numǎr -exerciţiul;
cât mai mare de evenimente - relateazǎ cât mai multe
din primii opt ani de viaţǎ ; evenimente din primii
opt
 clasificarea acestor ani de viaţǎ ;
evenimente conform - le clasificǎ conform -observaţia
categoriilor : plǎcut- categoriilor date ; sistematicǎ şi
neplǎcut-neutru; independentǎ;
 judecarea rezultatelor
din prisma teoriei uitǎrii
5.Intensificarea 7' motivate. -judecǎ rezultatele din -conversaţia; observarea
retenţiei şi prisma teoriei uitǎrii sistematicǎ
transferului motivate. a elevilor;

- se vor trece în revistǎ


elementele-cheie ale temei,
prezente în schema lecţiei -activitatea temǎ de
independentǎ; lucru în
-reflecţia clasǎ ;
Oo5
(anexa nr. 1) ; personalǎ;
- pe baza datelor privind
funcţionarea memoriei se va -vor alcǎtui individual un
6. Evaluarea 3' alcǎtui un scurt ghid al scurt ghid al memorǎrii
performanţei memorǎrii eficiente; eficiente ; evaluare
oralǎ.

- se va realiza frontal, prin


evaluarea rǎspunsurilor
obţinute la solicitǎrile
adresate; evaluarea va avea o
componentǎ predominant
stimulativǎ;
- se vor da îndrumǎri
bibliografice, referitoare la
tema abordatǎ.
ANEXA NR. 1

SCHEMA LECŢIEI

 DEFINIŢIE:
Memoria este procesul psihic care asigurǎ întipǎrirea, stocarea şi reactualizarea
experienţei anterioare.

 CARACTERISTICILE MEMORIEI:
Memoria umanǎ este un proces:
 activ;
 selectiv;
 inteligibil.

 FORMELE MEMORIEI:
 memoria senzorialǎ (de foarte scurtǎ duratǎ);
 memoria de scurtǎ duratǎ;
 memoria de lungǎ duratǎ.

 MEMORIE ŞI UITARE
Uitarea reprezintǎ imposibilitatea de a actualiza amintirile. Ea a fost explicatǎ prin:
 ştergerea urmelor din memorie;
 interferenţa informaţiilor;
 reprimarea amintirilor neplǎcute.

 CONDIŢII ALE OPTIMIZĂRII MEMORIEI:


 creşterea motivaţiei;
 organizarea şi sistematuzarea materialului;
 înţelegerea materialului;
 repetarea;
 utilizarea unor procedee mnemotehnice.

 MEMORIE ŞI ÎNVĂŢARE
Memoria este activ implicatǎ în activitatea de învǎţare.