Sunteți pe pagina 1din 40

UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI

FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ ȘI PROTECȚIA


MEDIULUI ,,CRISTOFOR SIMIONESCU’’

PROIECT
Proiectarea unui sistem de indicatori de
performanță de mediu în cadrul companiei EGGER
România

Profesor îndrumător: Masteranzi:


FIGHIR Daniela VIERU Cătălina
ȘCHEUL Marinela
CUPRINS
CAPITOLUL I: DEFINIREA ORGANIZAȚIEI ............................................................................... 4

I.1 Denumirea organizației. Misiunea organizației ........................................................................ 4

I.2 Profilul de activitate..................................................................................................................... 4

I.3 Identificarea funcțiilor manageriale în cadrul organizației ..................................................... 5

CAPITOLUL II: DESCRIEREA MANAGEMENTULUI ORGANIZAȚIONAL ......................... 8

II.1 Structura organizațională.......................................................................................................... 8

II.2. Sisteme de management identificate în cadrul organizației .................................................. 8

II.3 Obiectivele economice ale organizației în condiții concurențiale .......................................... 9

CAPITOLUL III: CERCETAREA IMPACTULUI PROBLEMELOR ȘI


REGLEMENTĂRILOR DE MEDIU ASUPRA MANAGEMENTULUI ORGANIZAȚIEI. ..... 10

III.1 Condiții generale cu privire la relația întreprindere- mediu ambiant ............................... 10

III.2 Componentele mediului ambiant al întreprinderii ( micromediu, macromediu) ............. 12

III.3 Factori de influență ai mediului care influențează întreprinderea .................................... 13

III.4 Identificarea problemelor de mediu ale organizației ........................................................... 13

III.5 Cercetarea impactului problemelor de mediu și reglementărilor de mediu în cadrul


organizației ....................................................................................................................................... 14

CAPITOLUL IV – PROIECTAREA SISTEMULI DE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ DE


MEDIU SPECIFICI ORGANIZAȚIEI ............................................................................................. 21

IV.1 Indicatori de mediu standard ISO 14031 .............................................................................. 21

IV.2 Identificarea factorilor poluatori în cadrul organizației: .................................................... 22

IV.3 Performanțe de mediu propuse ............................................................................................. 23

IV.4. Stabilirea obiectivelor și țintelor de mediu ale organizației ............................................... 26

IV.5. Identificarea acțiunilor manageriale și a resurselor necesare atingerii performațelor de


mediu ................................................................................................................................................ 27

IV.6 Criteriile de selecție ale indicatorilor de performanță de mediu ........................................ 29

IV.7 Aplicarea metodologiei de selecție a indicatorilor de performanță de mediu ................... 30

IV.8 Sistem de indicatori de performanță specific firmei ............................................................ 32

2
IV.9 Informațiile necesare pentru determinarea indicatorilor de performanță ........................ 33

IV.10 Identificarea responsabilităților de mediu .......................................................................... 34

IV.11 Stabilirea deciziilor de mediu specificice diferitelor categorii de management ai


organizației ....................................................................................................................................... 37

IV.12 Întocmirea diagramei de relații pentru fiecare compartiment al structurii


organizatorice. ................................................................................................................................. 39

3
CAPITOLUL I: DEFINIREA ORGANIZAȚIEI

„Lumea EGGER- O companie de familie foarte respectată”

Grupul EGGER, cu sediul central în St. Johann in Tirol, este unul dintre liderii
internaționali producători de materiale pe bază de lemn. Înființată în 1961, compania bazată
pe familie are acum 19 fabrici cu aproximativ 9.600 de angajați din întreaga lume. Clienții
globali includ aceia în industria mobilei, distribuția lemnului, piețele de construcții și
activitatea de bricolaj. Grupul a generat o cifră de afaceri consolidată de aproximativ 2,84
miliarde EURO în anul de afaceri 2018/2019.

I.1 Denumirea organizației. Misiunea organizației


Denumirea organizației provine de la numele fondatorului austriac Fritz Egger, care în
1961 punele bazele primei sale fabrici de PAL.

Misiunea acesteia este de a crea o gamă cât mai largă de produse potrivite pentru
cerințele clienților. Prin materialele folosite și suprafețele inovatoare, aceștia sunt un
trendsetter în industria mobilei. Beneficiază de asemenea de o paletă specială destinată
distribuitorilor autorizați, specialiștilor și arhitecților.

Compania este un furnizor cu o gamă completă de produse pentru industria mobilei și


design interior, construcții din lemn și pardoseli. Portofoliul produselor este în continuă
dezvoltare și reinventare, ceea ce aduce firma printre liderii de piață, diferențiindu-se de restul
firmelor din aceiași nișă de activitate în primul rând prin diversitate, materiale și ustensile
folosite.

I.2 Profilul de activitate


Compania Egger activează în domeniul prelucrării de masă lemnoasă. Produsele sale se
împart în patru mari categorii:

- producția și comercializarea plăcilor aglomerate de lemn (PAL) brut și PAL


melaminat

- producția de hârtie impregnată

4
- producția și comercializarea de plăci de tip OSB

- producția și comercializarea de peleți din lemn

Coduri CAEN:

1621- Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn

1629- Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie, și din alte
materiale vegetale împletite

2020- Fabricarea din produse stratificate din lemn

2052- Fabricarea articolelor din plută

I.3 Identificarea funcțiilor manageriale în cadrul organizației


Există cinci funcții manageriale după care orice firmă își ghidează procesul de conducere:
a prevedea, a organiza, a comanda, a coordona și a controla.

1. Prima funcție este cea de previziune, care constă în intuirea viitorului printr-un
program de acțiune: Acest program cuprinde patru elemente esențiale:

1. Resurse disponibile
2. Rezultatele activității trecute
3. Situația actuală
4. Scopul activității

Funcția de previziune în cadrul companiei EGGER, raportată la problemele de mediu, are


drept scop identificarea tendințelor existente pe baza cărora se pot stabili niște obiective
pentru viitor. Se încearcă stabilirea de noi strategii și modalități de îmbunătățire a protejării și
conservării mediului. Această funție presupune în primul rând stabilirea de obiective pentru
viitor luând în considerare acțiunile implementate în trecut (compania bazându-se în primul
rând pe reciclarea reurselor și pe reutilizarea lor într-un procentaj cât mai mare), analizarea
acțiunilor și formularea unor scenarii pe baza acestei activități anterioare. Funcția de
previziune se concretizează în funcție de orizontul de timp, în prognoze, planuri și programe.

2. Funcția de organizare înseamnă ansamblul proceselor de management dintr-o


organizație, prin intermediul cărora se delimitează munca fizică de cea intelectuală. Fiecare
tip de activitate având posturi, formații și compartimente de muncă specifice.

5
Ca funcție a managementului, organizarea constă in:

• definirea poziției si rolului fiecărui compartiment;

• precizarea scopurilor, sarcinilor, responsabilităților si autorităților fiecărui post de munca; •


repartizarea echitabila a sarcinilor;

• stabilirea relațiilor intre compartimente;

• stabilirea gradului optim de delegare a autorității si responsabilității;

• repartizarea resurselor pe obiective.

Astfel, fiecare zonă de activitate din cadrul companiei Egger trebuie să se asigure că
pentru implementarea anumitor acțiuni, fie ele economice, de proces, de mediu etc, dispun și
de resursele necesare fiecărui tip de activitate. Organizarea, de la cea mai simplă activitate și
până la cea mai complexă trebuie să se bazeze pe un plan, pe o structură și pe o documentație
adecvată.

Etapele de punere în aplicare a funcției de organizare sunt:

1. Analiza obiectivelor urmărite în cadrul unei strategii ofensive, de progres în economia de


piață

2. Studiul critic al situației existente, evidențierea punctelor forte ale organizării și evoluția lor
în viitor în corelație cu dezvoltarea celorlalte componente. Sesizarea disfuncțiilor organizării.
3. Proiectarea unui nou sistem de organizare pentru exercitarea funcției de organizare

4. Pregătirea și aplicarea sistemului de îmbunătățire a organizării, integrarea lui în cadrul


organizației. Definirea relațiilor cu celelalte funcții.

5. Urmărirea, corectarea și întreținerea soluțiilor de perfecționare.

3. Funcția de coordonare constă în capacitatea de armonizare a deciziilor și a acțiunilor


personalului unei organizații. Coordonarea este funcția managementului cel mai puțin
formalizată. Ea depinde în mare măsură de potențialul managerilor de stăpînire și coordonare
a resursei umane. Aspectele importante ale eficienței coordonării rămân comunicarea,
înțelegerea, factorul de timp, oportunitatea, elasticitatea, sensibilitatea subordonaților,
controlul si motivarea.

6
4. Funcția de antrenare vizează determinarea angajaților companiei să contribuie la
stabilirea și realizarea obiectivelor. Un factor important al acestei funcții este leadership-ul,
prin care angajații pot duce mai ușor la bun sfârșit sarcinile atribuite. Antrenarea angajaților se
face prin motivare, care este de mai multe feluri:

a) complexă- stimulente materiale și morale

b) diferențiată- aprecierea obiectivă a reușitelor și perfomanțelor angajatului

c) participativă- aplicarea unei forme de management participativ, prin implicarea


angajatului în luarea deciziilor

d) independentă și constantă- axarea pe nevoile angajatului pe toată perioada cât acesta își
desfășoară activitatea în cadrul companiei

5. Funcția de evaluare și control reprezintă ansamblul activităților prin care sunt măsurate
performanțele organizației în raport cu obiectivele stabilite inițial în vederea remedierii
defectelor.

Procesele de control-evaluare implică desfășurarea următoarelor acțiuni:

o măsurarea realizărilor prin evaluarea rezultatelor obținute de organizație și de fiecare


angajat în parte;

o compararea realizărilor cu obiectivele stabilite inițial, identificarea abaterilor de la


obiectivele, normele și standardele stabilite inițial;

o determinarea cauzelor care au generat abaterile constatate; o adoptarea măsurilor pentru


eliminarea abaterilor.

În practică, evaluarea este în același timp o componentă esențială a controlului și o


condiție a desfășurării și finalizării lui. Pe de altă parte, în absența controlului, evaluarea nu ar
avea sens.

Reglarea și în unele cazuri autoreglarea are importanță majoră în exercitarea acestei


funcții. Această acțiune se realizează cu ajutorul feedback-ului care permite dezvoltarea
conceptului de control preventiv, adică a controlului orientat spre viitor.

7
CAPITOLUL II: DESCRIEREA MANAGEMENTULUI
ORGANIZAȚIONAL

Directori generali

Plan dezvoltare/
Oficiul juridic

Director Director Director Manager Protecția


Director Resurse Umane Vânzări/Marketing Administrativ/Financiar Tehnic/Producție Mediului

Director Management
Director Management Director Management
Director Vânzări Produse pentru
Decoruri și Design Pardoseli
construcții

Fig.1 Structura organizațională

II.2. Sisteme de management identificate în cadrul organizației

Sistemele de management de mediu identificate în cadrul companiei Egger România, sunt


puse în aplicare conform standardului ISO 14001 și se axează pe managementul calității
mediului, managementul deșeurilor, managementul resurselor umane, managementul
securității în muncă, management forestier sustenabil, management al energiei regenerabile,
managementul ecologic, management energetic

8
Managementul S.C EGGER România S.R.L a adoptat prezenta politică de mediu specifică
activității companiei, dimensiunii și impactului asupra mediului și anume: Producerea de plăci
aglomerate din lemn, care să ofere cadrul pentru stabilirea și analizarea obiectivelor specifice
de mediu.

Managementul S.C EGGER România S.R.L:

- Menține și promovează evitarea și controlarea oricărui impact cu efecte nefavorabile


asupra mediului, prin proiectarea acestora în concordanță cu cele mai bune tehnici
disponibile, conform cerințelor Uniunii Europene.
- Se implică direct în procesul de implementare la nivel de fabrică a politicii de mediu,
precum și în acțiunile de monitorizare a activităților cu impact asupra mediului
- Se angajează să implementeze politica de mediu declarată precum și obiectivele de
mediu propuse, a măsurilor de îmbunătățire continuă și de prevenire a poluării, de
conformitate cu cerințele Autorizației Integrate de Mediu (IPPC), cu legislația și u
reglementările de mediu aplicabile, precum și cu alte cerinte pe care S.C. EGGER
România S.R.L le-a adoptat , alocând în acest scop resurse financiare pentru
monitorizări, dotări și modernizări continue în scopul prevenirii poluării și pentru
instruiri în probleme de mediu.

II.3 Obiectivele economice ale organizației în condiții concurențiale


Obiective:

- Obținerea certificării ISO 14001, pentru toate fabricile EGGER în viitorul apropiat
- Creșterea procentului de utilizare a materialului reciclat în plăci și piese de mobilier,
de la 30% până la 50%
- Construirea de centrale termice proprii pe bază de biomasă, în toate locațiile EGGER
- Creșterea cifrei de afaceri cu 10% până în 2021
- Reînnoirea instalațiilor în unele orașe până la finele anului 2021
- Finalizarea fabricii EGGER din Lexington Carolina de Nord, SUA, până la finele
anului 2020
- Utilizarea compușilor care nu prezintă pericol pentru mediu și populație.
- Reducerea cantității de deșeuri din hârtie de pe amplasament cu 20% pentru a se
alinia cu normale acceptate de lege
- Implementarea unui sistem de muncă în ture pentru personalul expus la produse
chimice periculoase până la jumătatea anului 2020

9
CAPITOLUL III: CERCETAREA IMPACTULUI PROBLEMELOR ȘI
REGLEMENTĂRILOR DE MEDIU ASUPRA MANAGEMENTULUI
ORGANIZAȚIEI.

III.1 Condiții generale cu privire la relația întreprindere- mediu ambiant


EGGER crede în utilizarea responsabilă a lemnului, ca materie primă. Ca şi în natură,
procesele companiei sunt organizate în circuite, care asigură conservarea resurselor. În centrul
preocupărilor se află conceptual de ciclu ecologic al materialelor.

Unul dintre principiile de bază ale companiei EGGER este conservarea resurselor. Deşi
masa lemnoasă este, prin esenţa ei, materie primă regenerabilă, administrarea forestieră
ecologică a acesteia reprezintă singura metodă de păstrare a suprafeţelor împădurite. Din acest
motiv, la EGGER se lucrează preponderent cu lemn din păduri certificate.

A) Beneficiile organizației de la mediu

Nr. Beneficiile organizației Explicitare


Crt.
1 Vânzări crescute Asigurarea unor produse de calitate care să
nu producă un impact semnificativ asupra
mediului
2 O mai bună distribuție Comercianţii doresc să vândă produse
ecologice
3 Posibilitatea apariției de noi Crearea de noi produse prin identificarea de
produse noi oportunități pe piața ecologică
4 Avantaje competiționale Organizaţiile ecologice au avantaje
concurenţiale
5 Recrutare facilă și fluctuație redusă Oamenii acceptă mai ușor să lucreze pentru o
de personal firmă care nu poluează
6 Acces facil la finanțări Bancherii ţin cont de impactul pe care îl au
propunerile de afaceri asupra mediului
7 Reducerea costurilor de depoluare Organizațiile care produc o cantitate mai
mică de deșeuri și emisii, vor fi scutite de

10
procesul de depoluare
8 Respectarea legalității Organizațiile trebuie să respecte legile
specifice mediului pentru a evita prejudiciile
juridice
9 Îmbunătățirea tehnologiei Prin îmbunătăţirea standardelor, companiile
devin mai puternice şi sunt mai deschise
schimbărilor tehnologice
10 Reducerea costurilor de gestionare Se reduc costurile de curăţare, depozitare,
a deșeurilor transport şi reciclare a deşeurilor
11 Imagine mai bună O imagine bună pe piața economică, atrage
după sine efecte benefice pentru organizație
12 Creșterea competiției internaționale În condiţiile globalizării se vor lua in
considerare toţi factorii concurenţiali printre
care şi cei de mediu

B) Beneficiile mediului de la organizație

Nr.ctr. Beneficiile mediului Calitatea organizației


1 Protejarea mediului și Proprietar de pământ
conservarea energiei
2 Investire în organizații ecologice Investitor
3 Furnizarea de informaţii si Formator de opinie
instruirea publicului in probleme
de ecologie
4 Stimularea furnizorilor de Consumator
produse ecologice
5 Încurajarea reducerii poluării şi Patron
a cantităţilor de deşeuri
6 Exemplu de organizaţie Organizație inovatoare
nepoluantă
7 Experţi în probleme de mediu Deținător de expertiză
puşi in slujba organizaţiei
8 Reducerea impactului parcului Decident în probleme de transport
de transport

11
9 Realizarea de produse Inovator de produse biodegradabile
biodegradabile
10 Ridicarea nivelului standardelor Organizația care implementează
pentru protecţia standardele de mediu

III.2 Componentele mediului ambiant al întreprinderii ( micromediu, macromediu)


1. Micromediu

Principalul furnizor de masă lemnoasă pentru compania Egger este Holzindustrie


Schweighofer și gaterele de lemn din zona municipiului Suceava.

Furnizorii de servicii sunt:

 Rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Rădăuți


 Rețeaua electrică de distribuție prin contracte du SC OMV Petrom SA, SC
Holzindustrie Schweighofer SRL și SC Bio Electrica Transilvania SRL
 Alimentarea cu gaz metal se realizează prin racordul la conducta de gaz a SC OMV
Petrom SRL

2.Macromediu – cuprinde ansamblul factorilor de ordin general, cu acțiuni indirecte și pe


termen lung asupra activității companiei EGGER România. Macromediul include:

 Mediul demografic caracterizat de numărul populației, structura pe vârste și sexe,


dimensiunea medie a unei familii, repartizarea teritorială, populația urbană și rurală.
Analiza indicatorilor mediului demografic permite o evaluare corectă a dimensiunilor
cererii la producția întreprinderii.
 Mediul economic reprezintă spațiul în care activează întreprinderea: structura pe
ramuri a economiei, nivelul de dezvoltare a economiei naționale în ansamblu și pe
fiecare ramură în parte, gradul de ocupare a forței de muncă, situația financiar-
valutară.
 Mediul tehnologic se evidențiază prin invenții și inovații, mărimea și orientarea
fondurilor destinate cercetării – dezvoltării, asimilarea de produse noi și modernizarea

12
produselor tradiționale, reglementării orientate spre eliminarea sau restrângerea
efectelor poluante ale proceselor de producție.
 Mediul cultural caracterizarea sistemul de valori, obiceiurile, tradițiile și normele de
conviețuire în societate. Mediul cultural are o influență substanțială asupra
compartimentului consumatorilor, asupra segmentării piețelor, asupra comunicării
întreprinderii.
 Mediul politic influențează asupra activității întreprinderii prin structura societății,
forțele politice și raporturile dintre ele, prin gradul de implicare a statului în
economie, gradul de stabilire a climatului politic intern, zonal, internațional.
 Mediul juridic îmbină reglementările de natură juridică prin intermediul cărora este
vizată în direct activitatea întreprinderii.

III.3 Factori de influență ai mediului care influențează întreprinderea


Calitatea materiei prime și respectiv a mobilierului este influențată în mare parte de
factorii ecologici sau naturali, aceștia reprezintă complexul teritorial în care se îmbină
elementele de relief, structura geografică, resursele de subsol, apele și condițiile de climă,
solul, vegetația și fauma. Acest mediu reprezintă baza naturală a procesului de producție și a
diviziunii muncii, care crează condiții mai mult sau mai puțin favorabile pentru dezvoltarea
unei sociețăți. Clima este unul dintre cei mai importanți factori care contribuie la creșterea
arborilor. Regimul hidric de asemenea trebuie să fie unul echilibrat pentru menținerea
aportului de apă necesar creșterii. Umiditatea de asemenea contează foarte mult deoarece este
un mediu favorabil pentru creșterea arborilor. Geologia are o deosebită importanță deoarece
arborii nu se dezvoltă pe toate tipurile de sol.

III.4 Identificarea problemelor de mediu ale organizației


Lanțul de aprovizionare necunoscut al companiei

Egger este o companie de produse din lemn cu sediul principal în Austria şi cu fabrici
în toată Europa. Fabrica sa românească din Rădăuți, adiacentă fabricii de cherestea
Schweighofer, produce plăci din aşchii orientate de lemn, aşa-numitele plăci OSB şi plăci
aglomerate din lemn. De-a lungul a câtorva ore, s-au observat 20 de camioane care au
intrat în fabrica Egger din Rădăuți. Niciunul dintre acestea nu era înregistrat în sistemul
Inspectorul Pădurii. Aşa cum s-a menţionat mai sus, dacă aceste camioane transportă
buşteni sau cherestea, trebuie să fie înregistrate , sistemul electronic de localizare

13
aparținând guvernului. Dacă aceste camioane acoperite transportă lemn tocat, încărcăturile
din păduri trebuie să fie înregistrate.

Utilizarea formaldehidei în procesele tehnologice de fabricație

Pe lângă faptul că această companie utilizează irațional materia primă de pe teritoriul


României, aceasta contribuie și la o poluare semnificativă în urma proceselor tehnologice
deoarece pentru producerea plăcilor PAL utilizează o substanță de formaldehidă care este
cancerigenă, decretată astfel de Organizația Mondială a Sănătății. Formaldehida este un
compus gazos, incolor ce prezintă un miros ascuțit și poate fi găsit atât în rășini folosite
pentru fabricarea plăcilor PAL, cât și în adezivi, vopsele, cosmetice, conservanți sau
pesticide. Compania EGGER a construit și o fabrică de formaldehidă fără a respecta
procedura de mediu. De asemenea compania din Rădăuți utilizează utilaje mai puțin
sofisticate aduse din Cehia care au un impact semnificativ asupra mediului.

III.5 Cercetarea impactului problemelor de mediu și reglementărilor de mediu în cadrul


organizației
Managementul organizațional abordează probleme cu privire la identificarea,
monitorizarea și îmbunătățirea problemelor de mediu, în vederea creșterii eficienței
managementului integrat.

În vederea cercetării impactului problemelor de mediu și reglementărilor de mediu în


cadrul organizației am realizat un chestionar care a vizat probleme precum:

- activitățile de monitorizare și control al mediului


- indicatorii managementului calității mediului

Scopul studiului a fost de a surprinde relațiile de cauzalitate dintre evenimentele prezentate


sub forma datelor colectate și efectele manifestate în domeniul managementului mediului la
nivelul companiei.

Acest chestionar a fost adresat către:

 10 manageri
 20 lucrători care asigură necesarul de lemne
 20 angajați care se ocupă de fabricarea mobilierului

14
Chestionar privind activitățile de monitorizare a mediului

1. Compania dumneavoastră are implementat sistemult integrat de management?


a) Da
b) Nu
c) Nu știu

20% au răspuns Da, compania are implementat sistemul integrat de management,


6% au răspuns nu și marea majoritate 76% au răspuns că nu cunosc.

2. Compania dumneavoastră are probleme legate de poluarea apelor?


a) Da
b) Nu
c) Nu știu

10% au răspuns că compania are probleme legate de poluarea apelor, 30% au


răspuns că nu cunosc și 60% au răspuns că compania nu are probleme legate de
poluare apelor.
3. Compania dumneavoastră are probleme legate de poluarea solului?

15
a) Da
b) Nu
c) Nu știu

6% au răspuns că activitățile companiei generează poluanți în sol, 34% au


răspuns că nu știu și 60% au răspuns că nu poluează solul.

4. Compania dumneavoastră are probleme legate de poluarea aerului?


a) Da
b) Nu
c) Nu știu

Doar 8% au răspuns că compania are probleme legate de poluarea aerului, 29%


au răspuns că nu știu și 63% au răspuns că nu polueaza aerul activitățile
companiei.

5. Compania dumneavoastră prezintă un pericol semnificativ pentru biodiversitate?


a) Da

16
b) Nu
c) Nu știu

20% au răspuns Da, compania prezintă pericol pentru biodiversitate, 50% au


răspuns că nu știu și 30% au răspuns Nu.

6. Cunoașteți performanțele de mediu ale organizației?


a) Da
b) Nu
c) Nu știu

Marea majoritate a angajaților nu cunosc performanțele de mediu, 77% au răspuns


nu, 13% au răspuns că nu știu și doar 10% cunosc performanțele de mediu

7. Cunoașteți legislația de mediu?


a) Da
b) Nu

17
c) Nu știu

Doar 20% cunosc legislația de mediu, 60% nu cunosc și 20% nu știu.

8. Compania a suferit vreun accident care să genereze mai apoi poluanți în


atmosferă?
a) Da
b) Nu
c) Nu știu

Doar 13% au răspuns Da 56% au răspuns Nu și 33% nu știu.

9. Ati fost informat despre utilizarea forlmaldehidei( subsntanță cancerigenă) în


procesele tehnologice?
a) Da
b) Nu
c) Nu știu

18
4% cunosc cazul și au răspuns Da, marea majoritatea 74% nu cunosc cazul
și au răspuns Nu și 22% nu știu.
10. Compania deține autorizația de mediu?
a) Da
b) Nu
c) Nu știu

19% au răspuns că compania deține autorizația de mediu, 6% au răspun că Nu și 75% au


răspuns Nu știu.

11. Aveți cunoștințe legate de reciclarea deșeurilor rezultate în urma proceselor


tehnologice?
a) Da

19
b) Nu
c) Nu știu

50% cunosc situația reciclării deșeurilor, 19% au răspuns Nu și 32% au răspuns Nu știu .

12. Considerația necesară îmbunătățirea sistemului de management de mediu?


a) Da
b) Nu
c) Nu știu

Marea majoritate consideră că este necesară îmbunătățirea, 62% au răspuns Da, 23%
au răspuns Nu și 15% nu au cunoștințe în această privință.

20
CAPITOLUL IV – PROIECTAREA SISTEMULI DE INDICATORI DE
PERFORMANȚĂ DE MEDIU SPECIFICI ORGANIZAȚIEI

IV.1 Indicatori de mediu standard ISO 14031


În standardul ISO 14031 sunt propuse 3 categorii mari de indicatori după cum urmează:

1. Indicatori de perfomanță ai managementului

Eforturile managementului de a îmbunătăți performanța de mediu pot include


implementarea politicilor și a programelor de mediu, conformitatea cu cerințele sau
așteptările, performanța financiară și relațiile cu comunitatea. În funcție de aspectele
de mediu semnificative ale organizației și de criteriile de performanță de mediu
managerii pot alege, sau nu, unii indicatori din cei ce urmează:

 Implementarea politicilor și a programelor


 Conformitate
 Performanță financiară
 Relații cu comunitatea

2. Indicatori de performanță operaționali

Activitățile unei organizații pot fi grupate în mod logic, pe baza intrărilor și


ieșirilor din utilitățile fizice și echipamentele organizației. Activitățile organizației
includ de asemenea utilitățile fizice și echipamentele organizației precum și
aprovizionarea și livrarea acestora. Indicatorii de performanță operaționali fac referire
la următoarele aspecte:

 Materiale
 Energie
 Servicii care sprijină activitățile organizației
 Utilități fizice și echipamente
 Furnizare și livrare
 Produse
 Servicii furnizate de organizație
 Deșeuri

21
 Emisii

3. Indicatori de stare ai mediului

Reprezintă frecvent atribuția agențiilor guvernamentale locale, regionale, naționale sau


internaționale, a organizațiilor neguvernamentale și instituțiilor științifice și de cercetare, mai
degrabă decât ai unei organizații individuale. Indicatorii de stare ai mediului fac referire la
următoarele aspecte:

 Aer
 Apă
 Sol
 Faună
 Floră
 Populația umană
 Estetică, patrimoniu și cultură

Analiza tipurilor reglementate de inficatori, relevă următoarele:

Sunt indicatori cu caracter general;

IV.2 Identificarea factorilor poluatori în cadrul organizației:


Tip de Activitatea Puncte de Frecvența Cine Indicatorul Grad de
poluare care o prelevare de răspunde utilizat prioritat
generează probe/ monitorizar de/cine e
Metoda de e urmăreșt
monitorizar e
e
Sol Transport/ Lângă fabrică Trimestrial Firma -Ph
Aprovizionar la locul specializată Substanțe
e proceselor extractibile
tehnologice din sol

22
Poluare Tehnologii În interiorul Trimestrial Firma Zgomot de

fonică care: fabricii; specializată fond


-spintecă În parcarea
materialul fabricii;
lemnos;
-prelucrarea
lemnului;
-prelucrează
mecanic
panourile;
-furneruire;

Ape Producerea Ultimul cămin Trimestrial Firma Materiale în


plăcilor PAL al canalizării specializată suspensii;
Formaldehid
a
Poluarea Mașinile care La poarta Trimestrial Firma CO2

atmosferei în transportă fabricii specializată NOX

zona de materia SO2


primă. CO
amplasamen
t

IV.3 Performanțe de mediu propuse


Evaluarea performanței de mediu („Evaluarea ciclului de viață”) determină impactul
ecologic al produselor. În principiu, aceasta poate ilustra toate etapele ciclului de viaţă, de la
fabricarea unui produs până la reciclare şi eliminare. Suma resurselor necesare şi a emisiilor
poate fi convertită în indicatori pentru o evaluare comprehensivă a impactului.

23
Indicatori de performanță ai mediului

 numărul de obiective şi ţinte realizate


 numărul de persoane instruite cu contract de
muncă
Implementarea politicilor și  numărul de produse proiectate pentru
programelor dezasamblare, reciclare sau reutilizare

Conformitate  gradul de conformitate al furnizorilor de servicii


cu cerinţele şi aşteptările specificate de organizaţie
în contract
 numărul de audituri finalizate faţă de cele
planificate
 numărul şi frecvenţa activităţilor specifice (de
exemplu, audituri)
 gradul de conformitate cu reglementările

Performanță financiară  costurile (operaţionale şi de capital) care sunt


asociate aspectelor de mediu ale produsului sau
procesului
 reinvestirea unei părţi a venitului pentru proiectele
de îmbunătăţire a mediului
 economiile realizate prin reducerea utilizării
resurselor, prevenirea poluării sau reciclarea
deşeurilor
 beneficiul din vânzările unui produs nou, sau a
unui produs secundar, proiectat să îndeplinească
performanţa sau obiectivele de mediu

Relații cu comunitatea  numărul de amplasamente pentru care s-au realizat


rapoarte de mediu
 numărul de anchete sau comentarii privind
problemele referitoare la mediu
 sistem juridic de respectare a legislației

24
Indicatori de performanță operaționali

Materiale  cantitatea de materiale utilizate pe unitatea de


produs
 cantitatea de materii prime reutilizate în procesul
de producţie
 cantitatea de apă reutilizată
 cantitatea de materiale periculoase utilizate în
procesul de producţie
 cantitatea de materiale auxiliare reutilizate sau
reciclate

Energie  cantitatea de energie utilizată pe an sau pe unitatea


de produs
 cantitatea din fiecare tip de energie utilizată
 cantitatea de energie pe care o economisesc
unităţile prin programele de conservare a energiei

Furnizare și livrare  numărul de livrări de produse pe tip de transport


pe zi
 numărul de călătorii de afaceri care s-au efectuat
pe tip de transport

Produse  procentul din conţinutul unui produs care poate fi


reutilizat sau reciclat
 durata utilizării unui produs

Deșeuri  cantitatea de deşeuri depozitate pe amplasamentul


organizaţiei
 cantitatea de deşeuri transformată în material
reutilizabil pe an
 cantitatea de deşeuri periculoase, reciclabile sau
reutilizabile produse pe an

25
Emisii  cantitatea de energie reziduală eliberată în apă
 cantitatea de material specific evacuată pe an
 cantitatea de energie reziduală eliberată în aer
 cantitatea de emisii specifice pe an

IV.4. Stabilirea obiectivelor și țintelor de mediu ale organizației


Nr.Crt. Performațe de mediu Obiective specifice Ținte specifice
1. Certificarea conform ISO Implementarea ISO 14001 -Programe de training
14001 la nivelul tuturor fabricilor -Conștientizarea
EGGER problemelor de mediu
specifice fiecărei fabrici
-Crearea condițiilor
tehnico-organizatorice
care să faciliteze
implementarea
ISO14001
-Auditarea si obţinerea
certificării
2. Management performant Îmbunatatirea -Conformarea cu
al deșeurilor de pe managementului deşeurilor prevederile legale
amplasamentul în organizaţie privind colectarea
organizației separata, depozitarea in
siguranţa si predarea
spre
valorificare/eliminare a
deşeurilor periculoase
nereciclabile
-creşterea numărului de
deşeuri reciclabile
-asigurarea respectării
unui regim autorizat
pentru deşeurile

26
nepericuloase, inclusiv
menajer
3. Perfecţionarea gestionării Reducerea evacuărilor -îmbunatățirea calităţii
apelor reziduale și a poluante in mediul apelor uzate evacuate
emisiilor de poluant în înconjurător -reducerea nivelului de
atmosferă poluare atmosferică
generată de organizaţie
4. Perfecţionarea tuturor Menţinerea conformitatii cu -menţinerea impacturilor
activităților pentru a se prevederile legale in vigoare in conformitate cu
desfasura în deplină cerinţele de mediu pe
conformitate cu legislaţia linie de zgomot
in vigoare, cu -prevenirea si tinerea
reglementările de mediu sub control a aspectelor
si cu alte cerinţe de de mediu potenţiale
mediu aplicabile aferente noilor proiecte
5. Perfecţionarea Ținerea sub control a -tinerea sub control a
controalelor consumurilor de apă, consumurilor de apă
consumurilor de utilităţi energie si gaz metan și energie electrica
- tinerea sub control a
consumurilor de gaz
metan

IV.5. Identificarea acțiunilor manageriale și a resurselor necesare atingerii


performațelor de mediu
Performanțe Acțiuni manageriale Resurse necesare Termen
Certificarea conform -organizarea -resurse financiare Finele anul 2020
ISO 14001 activităţii de pentru plata firmei de
certificare (angajare consultanta si pentru
firma de consultanță, certificare
restructurarea -resurse materiale
organizaţională) necesare
-crearea condiţiilor restructurării
tehnico-economice organizaţionale si

27
pentru certificare pentru implementarea
si funcţionarea ISO
14001
-resurse umane
specializate conform
necesitaţilor ISO
14001
Management -organizarea -resurse financiare Permanent
performant al colectării, recuperării pentru derularea
deșeurilor de pe şi reciclării deşeurilor activităţilor de
amplasamentul colectare, recuperare
organizației şi reciclare a
deşeurilor
-resurse umane
pentru derularea
activităţilor de
colectare, recuperare
şi reciclare a
deşeurilor
-resurse materiale
Perfecţionarea -organizarea -resurse financiare Permanent
gestionării apelor gestionării apelor pentru gestionarea
reziduale și a reziduale si a apelor reziduale si a
emisiilor de poluant emisiilor poluante în emisiilor poluante în
în atmosferă atmosferă atmosferă
-resurse umane
pentru gestionarea
apelor reziduale si a
emisiilor poluante în
atmosferă
-resurse materiale
pentru gestionarea
apelor reziduale si a

28
emisiilor poluante în
atmosferă
Perfecţionarea tuturor -preocupare -resurse financiare, Permanent
activităților pentru a permanentă pentru umane şi materiale
se desfasura în perfecţionarea tuturor pentru perfecţionarea
deplină conformitate activităţilor firmei tuturor activităţilor
cu legislaţia in firmei
vigoare, cu
reglementările de
mediu si cu alte
cerinţe de mediu
aplicabile
Perfecţionarea -organizarea resurse financiare, Permanent
controalelor activităţilor de umane şi materiale
consumurilor de control a pentru controlul
utilităţi consumurilor de utilităţilor
unități

IV.6 Criteriile de selecție ale indicatorilor de performanță de mediu


Criteriile de selecție ale indicatorilor de performață de mediu sunt de două tipuri: generale și
specifice firmei. Aceste criterii sunt indispensabile pentru avizul de funcționare- CO

Criteriile generale:

• CG1-aprecierea corectă a performanţei;

• CG2-aprecierea directă a performanţei;

• CG3-aprecierea facilă a performanţei;

• CG 4-aprecierea relevantă a performanţei.

Criterii specifice:

• CS1-relevanţă indicator pentru activitatea firmei

• CS2-disponibilitate resurse organizaţie pentru monitorizare indicator

29
• CS3-disponibilitate managerială in evaluarea impactului indicatorului asupra activităţii
firmei

• CS4-posibilităţile de informare rapidă asupra evoluţiei indicatorului

IV.7 Aplicarea metodologiei de selecție a indicatorilor de performanță de mediu

Indicatori de performață ai mediului CO CG1 CG2 CG3 CG4 CS1 CS2 CS3 CS4 Total
Implementarea 1 numărul de 0 8 8 8 8 9 5 5 10 61
politicilor și obiective şi
programelor ţinte realizate
2 numărul de 0 5 5 5 5 7 6 7 5 45
persoane
instruite cu
contract de
muncă
3 numărul de 0 8 8 9 7 9 8 8 8 70
produse
proiectate
pentru
dezasamblare,
reciclare sau
reutilizare

Conformitate 1gradul de 3 5 6 7 5 9 10 8 9 62
conformitate al
furnizorilor de servicii
cu cerinţele şi
aşteptările specificate
de organizaţie în
contract
2numărul de audituri
finalizate faţă de cele 6 7 7 7 6 8 10 8 7 66
planificate
3numărul şi frecvenţa

30
activităţilor specifice 4 7 7 7 6 8 10 8 7 64
(de exemplu, audituri)

Performanță 1costurile 7 7 7 9 10 10 10 10 10 74
financiară (operaţionale şi de
capital) care sunt
asociate aspectelor de
mediu ale produsului
sau procesului
2reinvestirea unei părţi
a venitului pentru 7 8 7 9 10 10 10 10 10 81
proiectele de
îmbunătăţire a
mediului
3economiile realizate
prin reducerea 9 9 8 9 10 10 10 10 10 85
utilizării resurselor,
prevenirea poluării sau
reciclarea deşeurilor

1cantitatea de 4 7 7 8 7 10 10 10 10 73
materiale utilizate pe
unitatea de produs
2cantitatea de materii
prime reutilizate în 6 6 6 7 8 9 10 10 10 72
procesul de producţie
3cantitatea de apă
Materiale reutilizată
4cantitatea de
materiale periculoase 6 5 5 6 6 8 9 7 8 60
utilizate în procesul de
producţie 5 7 6 7 6 8 9 7 8 63

31
Deșeuri 1cantitatea de deşeuri 3 10 10 10 10 10 10 9 9 81
depozitate pe
amplasamentul
organizaţiei
2cantitatea de deşeuri 5 8 8 9 9 10 10 9 10 78
transformată în
material
reutilizabil pe an
3cantitatea de deşeuri 0 2 3 3 3 10 8 5 8 42
periculoase, reciclabile
sau reutilizabile
produse pe an

Emisii 1cantitatea de energie 0 8 8 9 9 10 8 8 8 64


reziduală eliberată în
apă
2cantitatea de material 0 7 7 7 7 9 8 8 8 61
specific evacuată pe an
3cantitatea de energie
reziduală eliberată în 0 9 9 9 9 10 8 8 8 70
aer
4cantitatea de emisii
specifice pe an 4 7 7 7 7 10 8 8 8 66

IV.8 Sistem de indicatori de performanță specific firmei


În urma aplicării metodologiei de selecție a indicatorilor de performanță specifici firmei
EGGER, s-au constatat cinci indicatori cu caracter specific firmei de prelucrare a plăcilor de
tip OSB. Acești indicatori au obținut un punctaj diferențiat față de ceilalți indicatori:

1. Costurile (operaţionale şi de capital) care sunt asociate aspectelor de mediu ale


produsului sau procesului-74
2. Reinvestirea unei părţi a venitului pentru proiectele de îmbunătăţire a mediului-81

32
3. Economiile realizate prin reducerea utilizării resurselor, prevenirea poluării sau
reciclarea deşeurilor- 85

4. Cantitatea de deşeuri depozitate pe amplasamentul organizaţiei- 81

5. Cantitatea de deşeuri transformată în material- 78

IV.9 Informațiile necesare pentru determinarea indicatorilor de performanță


Indicator Informații Sursa Mod de Benefiarii
necesare pentru informațiilor prelucrare informațiilor-
determinare informații indicator
indicator
Costurile Valoarea Evidențele Calculare costuri Managerii de la
(operaţionale şi de costurilor de contabile conform nivelul
capital) care sunt mediu metodologiei departamentelor și
asociate contabile, de la vârf
aspectelor de costurile de mediu
mediu ale constituie
produsului sau cheltuieli
procesului indirecte
Reinvestirea unei Valoarea Evidenţele Calculare costuri Managerii de la
părţi a venitului costurilor de contabile conform nivelul
pentru proiectele mediu metodologiei departamentelor şi
de îmbunătăţire a contabile, de la vârf
mediului costurile de mediu
constituie
cheltuieli
indirecte
Economiile Cantităţi de Documentele de Calcule specifice Managerii de la
realizate prin materiale evidenţă a pentru nivelul
reducerea prelucrate si consumurilor de determinarea departamentelor şi
utilizării reciclate/tipuri de la nivelul CR consumurilor de la vârf
resurselor, produse şi CR, an producţie specifice,
prevenirea reciclărilor pe
poluării sau tipuri de produse

33
reciclarea şi an
deşeurilor
Cantitatea de Cantitatea de Înregistrările de la Cumulare și Managerii de la
deşeuri depozitate deșeuri/tip deșeu compartimentul analizare nivelul
pe amplasamentul AQ departamenelor
organizaţiei AQ și de vârf
Cantitatea de Cantitatea de Înregistrările de la Cumulare și Managerii de la
deşeuri deșeuri/tip deșeu compartimentul analizare nivelul
transformată în AQ departamenelor
material AQ și de vârf

IV.10 Identificarea responsabilităților de mediu


Nr Departament component al Responsabilități de mediu
Crt. structurii organizaționale
Echipa managerială de vârf
1 Director general - Asigură gestiunea principalelor acțiuni
ale firmei care au avut, au și pot avea
efect asupra mediului ca de ex.
Protejarea pădurilor, reducerea polulării
și a riscuricurilor de mediu.
- Examinează și supraveghează
activitățile firmei și analizează punctele
critice ale firmei
- Asigură respectarea în totalitate a
prevederilor de mediu stabilite la nivelul
firmei.
- Asigură protecția apei, aerului și solului
din interiorul firmei și în vecinătatea
acesteia.
- Respectarea cerințelor legale și altor
cerințe pe care organizația le-a adoptat și
care sunt aplicabile aspectelor sale de
mediu,
- Crearea condițiilor tehnico-
organizatorice pentru implementarea ISO
14001

34
2 Director tehnic - Analizează principalii indicatori de
mediu ai firmei și propune politici și
strategii în sensul creșterii
responsabilității față de mediu a firmei.
- Inițiază, planifică și conduce schimbări
tehnologice ( ex. Tehnologii cu consum
de materiale(lemn) și energie redus)
- Gospodărirea deșeurilor și ambalajelor.
- Asigurarea unui management mai bun
al materiilor prime, al deșeurilor
rezultate și a unei mai bune gestionări a
apelor reziduale și a emisiilor de poluanți
în atmosferă.
3 Director financiar -Urmărește găsirea de resurse interne și
externe pentru achiziționarea de
echipamente și utilaje necesare reducerii
impactului asupra mediului a firmei.
- Analizează principalii indicatori de
mediu ai firmei și propune politici și
strategii în sensul creșterii
responsabilității față de mediu a firmei.
4 Director marketing -Monitorizarea continuă a preferințelor
consumatorilor.
- Identificara de noi segmente de piață,
de ex. Segmentul ,,verde’’
- Promovarea imaginii de firmă ,,eco-
conștientă’’
Compartimente și centre de responsabilitate aflate în directa subordine a directorului general
5 Compartiment resurse umane -Identifică principalele respnsabilități
legate de mediu pe fiecare categorie de
angajați și le menționează în fișa
postului,
- Ia măsuri care urmăresc implicarea mai
mare a oamenilor în protecția mediului,
-
6 Managementul mediului -Inventarierea legislației din domeniu și
diseminarea celor mai relevante
informații în cadrul firmei,
- Urmărirea realizării sistematice a
obiectivelor de mediu,

35
- Monitorizarea indicatorilor de mediu și
respectarea procedurilor de mediu
prestabilite,
- Urmărirea și evidențierea deșeurilor,
- Evidențierea și urmărirea substanțeșpr
toxice și periculoase.
- Îmbunătățirea continuă a
performanțelor de mediu ale organizației,
concomitent cu evoluția pe plan
economic și social
- Respectarea cerințelor legale și altor
cerințe pe care organizația le-a adoptat și
care sunt aplicabile aspectelor sale de
mediu.
Compartimente și centre de resonsabilitate aflate în directa subordinea directorului tehnic
7 Director management decoruri și -Calculează principalii indicatori de
mediu ai Managmnet Decoruri și Design.
design
- Luarea de măsuri pentru diminuarea,
prevenirea și eliminarea poluării
mediului.
8 Director management pardoseli -Calculează principalii indicatori de
mediu- pardoseli.
- Luarea de măsuri pentru diminuarea,
prevenirea și eliminarea poluării
mediului.
9 Director management produse -Calculează principalii indicatori de
mediu - produse pentru construcții
pentru construcții
- Luarea de măsuri pentru diminuarea,
prevenirea și eliminarea poluării
mediului.

36
IV.11 Stabilirea deciziilor de mediu specificice diferitelor categorii de management ale
organizației
Decizii de mediu Indicatori de mediu Compartiment/centru de decizie
Numărul de obiective și ținte Managerii de vârf (general
realizate. tehnicc, financiar contabil)
Managerii de mediu
Implementarea politicilor și a Numărul de produse proiectate Director tehnic
programelor de mediu pentru dezasamblare, reciclare sau Managerul de mediu
reutilizare. Managerii CR

Numărul de persoane instruite cu Directorul tehnic


contract de muncă Managerii CR
-Gradul de conformitate al Managerul general
furnizorilor de servicii cu cerinţele Directorul tehnic
şi aşteptările specificate de Managerul de mediu
organizaţie în contract

- Numărul de audituri finalizate Director tehnic


faţă de cele planificate Managerul de mediu
Conformitate
- Numărul şi frecvenţa activităţilor Managerii de vârf (general tehnic,
specifice (de exemplu, audituri) financiar contabil, calitate)
Managerul de mediu

-Costurile (operaţionale şi de Managerul de mediu


capital) care sunt asociate Directorul financiar
aspectelor de mediu ale produsului Directorul tehnic
sau procesului
- Reinvestirea unei părţi a Managerul de mediu
venitului pentru proiectele de Directorul financiar
Performanța financiară îmbunătăţire a mediului. Directorul tehnic

- Economiile realizate prin Directorul tehnic


reducerea utilizării resurselor, Directorul financiar
prevenirea poluării sau reciclarea Managerul de mediu
deşeurilor Managerii CR
-Cantitatea de materiale utilizate Directorul tehnic
pe unitatea de produs. Managerii CR

37
- Cantitatea de materii prime Directorul tehnic
reutilizate în procesul de producţie Managerul de mediu
Managerii CR
Materiale - Cantitatea de apă reutilizată. Directorul tehnic
Managerii CR
- Cantitatea de materiale
periculoase utilizate în procesul de
producţie
-Cantitatea de deşeuri depozitate Directorul tehnic
pe amplasamentul organizaţiei Directorul financiar
- Cantitatea de deşeuri Managerul de mediu
transformată în material Directorul tehnic
Deșeuri reutilizabil pe an. Managerul de mediu
Managerii CR
Directorul financiar
-Cantitatea de deşeuri periculoase, Directorul tehnic
reciclabile sau reutilizabile Directorul financiar
produse pe an Managerul CR
Managerul de mediu
-Cantitatea de energie reziduală Managerul mecano energetic
eliberată în apă. Managerul de mediu
Directorul tehnic
- Cantitatea de material specific Directorul tehnic
evacuată pe an. Managerul de mediu
Manager mecano energetic
Emisii - Cantitatea de energie reziduală Directorul tehnic
eliberată în aer. Managerul de mediu
Manager mecano energetic
- Cantitatea de emisii specifice pe Directorul tehnic
an Managerul mecano energetic
Managerul de mediu

38
IV.12 Întocmirea diagramei de relații pentru fiecare compartiment al structurii organizatorice.

Director
Financiar Director tehnic

Analize privind costurile și


cheltuielile de mediu Listă cu informații, probleme și
soluții de mediu
DIRECTOR
GENERAL

Director
Director
Marketing
resurse
umane
Listă cu informații, probleme
și soluții de mediu Propuneri de programe de training
pe probleme de mediu

Manager
Protecția
Mediului

Propuneri pentru înregistrarea sistemului


calitate-mediu

39
Director tehnic

Director Management
Decoruri si Design Director Management Director Management
Pardoseli Produse pentru Construcții

Indicatori de mediu . Indicatori de mediu . Indicatori de mediu .


Lista cu probleme de mediu. Lista cu probleme de mediu. Lista cu probleme de mediu.

40