Sunteți pe pagina 1din 15

IP Gimnaziul Călimănești

CURRICULUM MODIFICAT LA BIOLOGIE

AN ŞCOLAR 2019-2020

1. Argument

Acest curriculum este realizat plecînd de la scopurile şi obiectivele generale ale predării şi
învăţării biologiei: trezirea interesului şi a curiozităţii ştiinţifice a elevilor, înţelegerea unor fapte şi
fenomene, aplicarea cunoştinţelor învăţate în viaţa cotidiană.
În realizarea acestui curriculum se are în vedere necesitatea adaptării la posibilităţile elevilor
– de înţelegere, conştientizare şi asimilare a cunoştinţelor referitoare la mediul înconjurător, la plante
şi animale din mediu, cu accent pe aspectele ecologice, în vederea formării unui comportament
adecvat.
Conţinuturile învăţării trebuie să ofere copiilor o informare corectă din punct de vedere
ştiinţific despre lumea înconjurătoare, o prezentare a unor animale din diferite medii de viaţă,
pornindu-se de la aspecte concrete ale naturii, cee ce favorizează observarea directă şi înţelegerea
unor laturi mai vizibile ale relaţiilor dintre vieţuitoare şi mediu. Conţinuturile vizează ocrotirea
naturii şi realizarea unui mediu natural echilibrat şi propice vieţii.
Curriculum îşi propune să aducă în atenţia elevilor cu CES metode tradiţionale dar şi
moderne, activ-participative de predare-învăţare-evaluare, de obţinere a informaţiilor necesare
parcurgerii materiei, folosind metode, mijloace şi instrumente de lucru cît mai adecvate acestor
cazuri.
Prin strategiile abordate, se are în vedere şi o bună colaborare cu profesorul de sprijin şi
integrarea cât mai bună a elevilor în colectivul clasei.

2. Beneficiari

Nr. N.P.elevului Clasa Diagnoza


d/o
1 Pușcașu Radion VIII Dificultăți de învățare
2 Obreja Axenia IX Dificultăți de învățare
Competenţele specifice ale disciplinei

1. Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul


biologiei în diverse situaţii de comunicare referitoare la:
structuri morfoanatomice, procese şi fenomene vitale, legităţi
biologice şi la rolul acestora în supraveţuirea organismelor.

2. Competenţa de a investiga procese biologice cu ajutorul


aparatelor şi ustensiilor de laborator.

3. Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare,


înregistrare, reprezentare, interpretare şi comunicare a
informaţiei referitoare la organisme, procese şi fenomene
biologice şi a corelaţiei dintre ele.

4. Competenţa de a proiecta acţiuni de ocrotire a biodiversităţii


şi a ecosistemelor.

5. Competenţa de a se implica personal în activităţi de


menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur.
Clasa VI

Activităţi de învăţare
Subcompetenţe Conţinut tematic
Modulul I “Diversitatea lumii
vii” 8 ore
-Identificarea plantelor şi animalelor - Diversitatea plantelor şi Lucrul cu textul.
din diverse zone geografice ale animalelor conform zonelor
globului pămîntesc. geografice. Recunoaşterea la microscop, pe
planşe, în natură a unor organisme
-Definirea noţiunilor: - Diversitatea plantelor şi monocelulare (ex. bacterii, amibă, )
organisme monocelulare şi animalelor din Republica şi pluricelulare (unele animale,
organisme pluricelulare. Moldova plante, ciuperci
-Recunoaşterea părţilor componente
ale unui organism monocelular. -Organisme monocelulare. Realizarea excursiilor in zona
-Identificarea organelor unui organism apropiată şcolii pentru observarea
pluricelular (plantă cu flori) -Organisme pluricelulare. plantelor şi animalelor.
-Recunoaşterea unui şir de organisme Lucrul cu manualul.
monocelulare şi pluricelulare. - Importanţa plantelor şi
animalelor pentru om.
-Recunoaşterea plantelor şi animalelor Observarea efectelor intervenţiei
din Republica Moldova. omului în localitate. .
-Efectele acţiunii omului asupra Proiectarea acţiunilor de ocrotire a
diversităţii mediului. plantelor şi a animalelor din
- Rolul plantelor şi a animalelor pentru
om. localitate

-Influenţa activităţi omului asupra


mediului.

- Acţiuni de ocrotire a animalelor şi a


plantelor .
Modulul II. Bioritmuri 2 ore

-enumerarea animalelor şi a plantelor -Organisme diurne. Observarea activităţii pisicilor,


diurne şi nocturne. vrăbiilor, bufniţelor, iepurilor,
uliului etc. in timpul zilei şi nopţii.
-Compararea unor animale şi plante -Organisme nocturne Observarea şi înregistrarea datelor
diurne şi nocturne. referitoare la închiderea şi
deschiderea florilor.

Modulul III. Sisteme vitale


-Descrierea unui comportament -12 ore Observarea unor comportamente
alimentar la un animal -Comportamente alimentare la alimentare la animale
carnivore,erbivor, omnivor animalele carnivore. Conversaţia euristică.
Reprezentări schematice.
-Identificarea organelor şi a -Comportamente alimentare la
sistemelor de organe care realizează animalele erbivore. Realizarea unor clasificări a
funcţii de nutriţie animalelor (ex. rîimă, broască,
La unele plante şi animale. - Comportamente alimentare la peşti, ciine, porumbel, şopîrlă,
-Clasificarea animalelor după tipul de animalele omnivore. cărăbuş etc. ) după tipul de
nutriţie şi respiraţie. respiraţie, modul de nutriţie, tipul
-Rolul nutriţiei în viaţa animalelor. -Nutriţia la animale. sistemului circulator.

-Nutriţia la plante (fotosinteza). Realizarea experimentului de


evidenţiere a fotosintezei la plante.
- Respiraţia în lumea vie. Realizarea experimentelor
pentru evidenţierea respiraţiei şi a
-Transportul substanţelor prin transpiraţiei la o plantă cu flori.
corpul plantelor şi animalelor. Recunoaşterea organelor cu funcţie
de nutriţie la unele organisme.
-Eliminarea deşeurilor din
organismele vegetale si animale Conversaţia dirijată.
-Sistemul digestive, respirator,
circulator şi excretor la om. Exerciţii de descriere.

Realizarea tabelelor comparative.


Jocul didactic.

Comunicare orală importanţa


nutriţiei în viaţa animalelor
IV. Sisteme de susţinere
2 ore
-Structuri de susţinere la plante.
Recunoaşterea structurilor de susţinere Observarea pe planşe, imagini,
la plante şi la animale. -Structuri de susţinere la filme a unor structuri de susţinere
animale la plante (ex. la fasole, mazăre,
Compararea diferitor structuri de stejar, iederă, viţă de vie, coacăz,
susţinere la plante şi la animale. griu, porumb etc. ).

Rolul sistemelor de susţinere pentru Observarea.


organismele vii. Discuţie ghidată.

Modulul V “ Reproducerea în
lumea vie “-3 ore

-Identificarea tipurilor de reproducere


la unele animale şi plante. 1. Tipuri şi modalităţi de Recunoaşterea pe planşe, în filme a
-Compararea tipurilor de reproducere reproducere. tipurilor de reproducere la animale
la unele animale şi plante. şi la plante.
- importanţa
comportamentelor de 2. Comportamente de Observarea comportamentelor de
reproducere la animale şi plante. reproducere la animale şi la reproducere la unele animale.
plante.
Modulul VI Sisteme de
coordonare şi inegrare ale
organismelor în mediu.-2 ore

Observarea mişcării la plante. -Reacţia plantelor la factorii de Realizarea unor experimente pentru
mediu. evidenţierea experimentală
Importanţa comportamentelor de -Comportamente de integrare ale a reacţiilor plantelor
integrare în mediu la plante şi la animalelor în mediu factorii de mediu.
animale Conversaţia euristică.

Observarea comportamentelor
de integrare la unele animale (ex. a
furnicilor, a unor păsări etc. ).
Analiza schemelor.
Situaţii problemă
VII. Ocrotirea mediului
ambient-3ore
Recunoaşterea unelor plantelor şi a -Rezervaţii naturale şi parcuri Studierea plantelor şi a animalelor
animalelor pe cale de dispariţie din naţionale din Republica pe cale de
Republica Moldova. Moldova. dispariţie prezentate în Cartea
-Plante şi animale pe cale de Roşie a Republicii Moldova.
Identificarea rezervaţiilor dispariţie din Republica
naturale şi a parcurilor Moldova. Vizionarea de filme didactice
naţionale din Republica despre ocrotirea plantelor şi
Moldova. animalelor.
Realizarea unui proiect de ocrotire
Rolul rezervaţiilor naturale şi a a naturii în localitate.
parcurilor naţionale pentru ocrotirea
naturii.
Acţiuni de protecţie a animalelor şi a
plantelor pe cale de dispariţie din
localitate.
Generalizare -2 ore
CLASA VII

Subcompetenţe Conţinuturi Activităţi


de învăţare şi evaluare
I Diversitatea fomelor de
miscare în lumea vie. 11 ore
 Diversitatea formelor de -Diversitatea fomelor de miscare -Observarea în natură, pe film
mişcare la animale . în lumea vie. didactic ,diverse modalităţi de
-Diversitatea formelor de deplasare la unele animale (ex.
 Observarea mişcării la plante. mişcare la plante la broască, cal, iepure, şarpe,
-Diversitatea zborului la păsări. porumbel, peşte, rac, rîmă,etc.
 Importanţa locomoţiei omului -Zborul la insectele şi -Observarea în natură, pe filme
în diverse condiţii de mediu. mamiferele zburătoare. didactice, la microscop a
-Locomoţia în mediul acvatic mişcării la plante (ex. la alge,
 Diversitatea formelor de mişcare -Locomoţia prin mers şi alergare floarea-soarelui, păpădie etc. ).
în lumea vie. în mediu terestru. diversităţii formelor de
-Alte modalităţi de locomoţie în mişcare în lumea plante.
mediu terestru
-Locomoţia omului în diverse
condiţii de mediu
II. Sisteme de susţinere
-7 ore

 Structurile implicate în diverse -Structuri adaptate pentru zbor. -Observarea pe planşe, mulaj a
modalităţi în locomoţie la -Structuri adaptate pentru scheletului
animale. locomoţie la animale acvatice. la unele animale (iepure,
 Stabilirea relaţiilor între structura -Structuri adaptate pentru şarpe, broască, porumbel,
scheletului şi modalitatea de locomoţie la animale peşte, liliac etc. ).
locomoţie semiacvatice. -Reprezentarea schematică a
-Structuri adaptate pentru adaptărilor pentru locomoţie a
locomoţia animalelor pe sol. membrelor anterioare şi
-Relaţii între tipul de locomoţie posterioare la unele animale.
şi viteza de deplasare. -Modelarea unui
schelet la animale .

III.Sisteme de coordonare şi
integrare a organismelor în
mediu 17 ore

 Identificarea organelor de simţ a -Observarea particularităţilor


modalităţilor de comunicare la -Orientarea şi comunicarea la structurale ale organelor de simţ la
animale. animale şi la om. unele animale şi la om.
 Recunoaşterea principalelor părţi -Ochii şi văzul. -Realizarea unor experimente
componente ale organelor de -Igiena organului vizual. pentru evidenţierea acuităţii
simţ la om. -Urechea şi auzul. auzului, cîmpului vizual,
 Recunoaşterea organelor de simţ -Igiena organului auditiv. mirosului, gustului la om.
ca mijloace de comunicare între -Nasul şi mirosul -Realizarea unor experimente pentru
organism şi mediul înconjurător. -Limba şi gustul. evidenţierea conexiunii
 Compararea acuităţii simţurilor -Igiena organului olfactiv şi a dintre miros şi gust la om.
la animale şi la om. celui gustativ -Elaborarea unor buletine
 Enumerarea unor reguli de igienă -Pielea şi pipăitul. informative referitoare la
pentru menţinerea stării de -Igiena pielii. igiena organelor de simţ la
sănătate a organelor de simţ la om.
om.

IV. Reproducerea în lumea vie


10 ore
 Identificarea organelor de -Analiza structurii florii pe
reproducere sexuată la animale şi -Reproducerea sexuată la plante material natural, mulaj, planşe.
la plante. -Polenizarea şi fecundaţia la -Schiţarea procesului de
plante. polenizare şi fecundaţie la
 Descrierea procesului de -Fecundaţia la plante plante.
reproducere sexuată la animale şi -Ciclul de dezvoltare a unei -Descrierea procesului de
la plantele cu flori. plante cu flori . Structura formare a fructului şi a
seminţei. seminţei la plante.
 Compararea celulelor sexuale -Fructul. -Observarea pe filme sau în
feminine şi masculine la animale. -Reproducerea sexuată la natură a modalităţilor de
animale. răspîndire a fructelor şi a
 Compararea ciclurilor de -Cicluri de dezvoltare la seminţelor la unele plante (ex.
dezvoltare la unele animale. animale. la păpădie, brusture, arţar,
păducel, ulm etc. ).
 Importanţa reproducerii pentru -Observarea pe planşe şi
organism. mulaje a organelor de
reproducere la iepure sau
şoarece.
Elaborarea unui poster „Importanţa
fructelor şi seminţelor”
V. Bioritmuri 3 ore

 Cauzele migraţiilor şi a -Întocmirea unui calendar al


hibernării la animale. -Cicluri de dezvoltare la plante înmuguririi, înfloririi, formări
-Viaţa activă şi hibernare fructelor şi căderii frunzelor la
 Particularităţile fiziologice la -Migraţii o plantă perenă.
animale în timpul perioadei -Observarea în natură a
active şi a hibernării. perioadei de construire a
 Rolul migraţiilor şi a hibernărilor cuiburilor la păsările din
în viaţa animalelor. localitate (rîndunici, vrăbii,berze

VI. Sisteme vitale-11 ore


 Recunoaşterea organelor -Sisteme vitale cu funcţii -Recunoaşterea pe imagini,
principale ale sistemului metabolice la om: sistemul mulaje a organelor sistemului
digestiv, respirator, digestiv, respirator, digestiv, respirator, circulator
circulator şi excretor la om. circulator şi excretor. şi excretor la om.
 Rolul sistemelor vitale în -Igiena sistemelor vitale. -Interviuri cu membrii familiei
procesele metabolice la om. pentru a determina cantitatea
 Definirea noţiunii de de alimente consumată de
metabolism. fiecare membru al familie pe
zi.
 Propunerea regulilor de -Formularea concluziilor privind
igienă a sistemelor vitale variaţia necesarului de alimente în
raport cu vîrsta şi
cu alţi parametri.
-Vizionarea, audierea unor
emisiuni medicale referitoare
la echilibrul metabolic la om.
-Elaborarea unui regim
alimentar

VII. Ocrotirea mediului 2ore


 Identificarea surselor -Surse alternative de -Redactarea unor comunicări
alternative de obţinere a obţinere a hranei. referitoare la surse alternative
hranei. -Importanţa surselor alternative de obţinere a produselor
pentru om. alimentare.
 Importanţa
surselor alternative de
obţinere a hranei.

Recapitularea cursului de
biologie al clasei a VII-a-6 ore
Clasa VIII

Conţinutul Tehnologia
Subcompetenţe didactică
tematic

 Identificarea substanţelor I. Sisteme vitale-11


chimice din celulă. ore -Modelarea unei celule
vegetale sau animale din
-Organizarea celulară a diverse materiale (pungi de
 Observarea celulei organismelor. polietilenă, butelii de plastic,
vegetale şi animale -Compoziţia chimică a celulei. apă, fructe, seminţe etc.);
-Structura celulei – părţile -Observarea pe planşă a
principale. celulei vegetale şi animale.
 Nivelurile de organizare -Organitele celulare
structurală a bimembranare. -Realizarea schematică a
organismelor. -Organitele celulare uni-şi Nivelurilor structurale ale
amembranare. organismelor (celulă-ţesut
 Propunerea unor regimuri -Structura celulei vegetale şi - organ-organism);
alimentare pentru animale – asemănări şi
creşterea şi dezvoltarea deosebiri. -Alcătuirea unor raţii
normală a omului. -Schimbul de substanţe şi alimentare care să includă
energie la nivel celular. norma zilnică de substanţe
-Nivelele de organizare nutritive necesare pentru
structurală a organismelor. creşterea şi
dezvoltarea normală a unui
IV. Sisteme de susţinere-7 ore adolescent

 Recunoaşterea -Aparatul locomotor. Sistemul


elementelor componente osos – structură, compoziţie.
ale aparatului locomotor
la om. -Alcătuirea scheletului.. -Recunoaşterea pe mulaje,
Sistemul muscular– structură, planşe a
 Analiza unor afecţiuni compoziţie. elementelor constitutive ale
ale aparatului locomotor -Igiena aparatulratului sistemului locomotor la om;
locomotor.
 Aplicarea acţiunilor de -Alcătuirea unui set de
prim- ajutor în caz de -Primul ajutor în caz de exerciţii f
entorsă, luxaţie, fractură afecţiuni zice pentru dezvoltarea
ale aparatului locomotor. normală a sistemului
locomotor la adolescenţi;
III. Sisteme de coordonare şi
integrare a organismelor-11
-Recunoaşterea pe imagini a
ore
unor
afecţiuni ale sistemului osos
 Observarea elementelor -Structura sistemului nervos.
(luxaţii, fracturi, rahitism etc.);
constituitive ale -Sistemul nervos central-
-Demonstrarea unor acţiuni de
sistemelor nervos şi structura, funcţii.
acordare a primului ajutor în
endocrin la om. -Sistemul nervos periferic-
caz
 Rolul de coordonare ale structură, funcţii.
de entorse, fracturi, luxaţii.
sistemului nervos şi -Sistemul nervos vegetativ.
edocrin în activitatea Reflexul
organismului uman. -Igiena sistemului nervos.
 Planificarea acţiunilor de -Structura sistemului endocrin. -Recunoaşterea pe planşe a
menţinere a stării de -Sistemul neuroendocrin în sistemului nervos şi endocrin
sănătate ale sistemelor coordonare şi integrare în la om;
nervos şi endocrin la om. mediu. - Efectuarea unor experimente
pentru
evidenţierea unor reflexe la
IV. Reproducerea în lumea om;
 Recunoaşterea organelor vie-4 ore -Alcătuirea unor tabele
de reproducere la om comparative pentru reflexele
-Alcătuirea aparatului condiţionate şi
 Descrierea procesului de reproducător uman. necondiţionate;;
fecundaţie, gestaţie şi -Fecundaţia. Gestaţia. -Întocmirea unui program de
naştere Naşterea. activitate pentru menţinerea
 Descrierea perioadelor -Creşterea şi dezvoltarea la om. stării de sănătate a sistemului
de creştere şi dezvoltarea -Educaţia sexuală. nervos şi endocrin.
propriului organism
 Enumerarea
recomandărilor pentru
profilaxia maladiilor
sexual transmisibile
 Argumentarea -Observarea pe planşe a organelor de
importanţei planificării reproducere la femei şi la bărbaţi.
familiei
-Măsurări ale înălţimii, perimetrului
toracelui, greutăţii la elevi l-a un
interval de timp.
VI . Bioritmuri-3 ore
 Identificarea -Dezbateri refritoare la maturizarea
bioritmurilor fiziologice Bioritmuri fiziologice de lungă sexuală şi psihică la adolescenţi.
de lungă şi de scurtă durată la om : ciclul ovarian, -Dezbateri referitoare la concepţie şi
durată la om ciclul uterin contracepţie.
-Bioritmuri fiziologice de -Redactarea unie liste care ar
 Argumentarea scurtă durată la om : ciclul contribui la menţinerea stării de
importanţei bioritmurilor cardiac, bioritmul temperaturii sănătate a sistemului reproducător.
în activitatea corpului.umane.
organismului uman. -Bioritmuri şi sănătate.

-Întocmirea unui grafic al ovulaţiei


VII. Ocrotirea mediului -4 pentru ciclu menstrual normal
 Enumerarea factorilor cu ore -Măsurarea pulsului, ritmului
influenţă nocivă asupra respirator în condiţii de repaus
organismului uman. Influenţa factorilor nocivi: şi de activitate fzică;
tutun, alcool, droguri asupra -Studiu de caz pe tema “Ore
 Compararea organelor şi organismului uman. de somn şi de activitate”;
a organismelor sănătoase -Întocmirea unor grafce
cu organe şi organisme Cancerul pulmonar pentru bioritmul cardiac,
afectate de factori nocivi. respirator şi al
temperaturii corpului
 Enumerarea în diverse condiţii de
consecinţelor nocive a de activitate a organismului
unor substanţe toxice,
tutunului, alcoolului,
drogurilor asupra
organismului uman. -Realizarea unor desene cu
 Argumentarea evidenţierea consecinţelor
importanţei unui mod acţiunii
sănătos de viaţă. factorilor nocivi(tutun,
alcool,droguri) asupra
VIII.Diversitatea în organismului uman;
lumea vie 24 ore -Compararea plămînilor
 Descrierea sănătoşi cu cei afectaţi de
particularităţilor -Clasificarea organismelor. nicotină în baza
regnurilor de organisme. -Protistele. Diversitatea algelor. imaginilor;
-Ciupercile.Diversitatea -Realizarea unor experimente
ciupercilor. pentru
 Compararea plantelor -Lichenii. evidenţierea influenţei
monocotiledonate şi -Plantele- caracteristică tutunului asupra plămînilor;
dicotiledonate. generală.Muşchii -Formularea unor
-Ferigele recomandări cu privire la
 Clasificarea plantelor şi -Gimnospermele dauna fumatului, consumului
animalelor din localitate. -Angiospermele – organe de alcool, drogurilor.
vegetative
-Angiosperme – organe
 Importanţa plantelor şi gerenative
animalelor în natură şi în -Diversitatea angiospermelor.
viaţa omului. Mono – şi dicotiledonate.
-Animale – caracteristica
 Determinarea generală.Celenteratele.
caracteristicilor generale -Vermii plaţi şi cilindrici.
ale claselor de vertebrate. Vermi inelaţi. -Creşterea şi îngrijirea unor
-Moluştele. plante, animale;
-Artopodele. Crustaceele şi
arahnidele. . Insectele -enumerarea unor acţiuni de
Cordatele – caracteristică protecţie a organismelor
generală.Peştii
Amfibienii. -Observarea înatură, pe
Reptilele. planşe,
Păsările. material naturalizat a unor
Mamiferele
plante cu flori(ex. măr,
măcieş,fasole, grîu, etc.) şi a
unor plante fără flori (ferigi,
muşchi);

--Reprezentarea schematică a
sistematicei organismelor.

-Observarea în natură, pe
planşe,
mulaj a unor animale
vertebrate (mamifere,păsări,
reptile,amfbieni, peşti) şi
nevertebrate (artropode,
moluşte,viermi, celenterate);
cl. IX
Subcompetenţe Conţinuturi Activităţi de învăţare şi evaluare
 Definirea noţiunii de Diversitatea în lumea  Crearea unui album cu
ecosistem. vie fotografii, imagini cu diverse
 Clasificarea ecosistemelor. 1.Diversitatea ecosistemelor. ecosisteme.
 Reprezentarea schematică a 2.Ecosistemele şi  Analiza categoriilor trofice
relaţiilor trofice în componentele lor. dintr-un ecosistem local (ex.
ecosistem. 3.Relaţii trofice în ecosistem.. parc, rîu, etc. ).
 Să analizeze biodiversitatea 4. Ecosisteme: terestru, acvatic,  Reprezentarea grafică a
în diferite tipuri de subteran şi organisme lanţurilor trofice, piramidelor
ecosisteme: terestru, ecologice.
acvatic, subteran.  Proiectarea unor acţiuni de
ameliorare a stării unui
ecosistem din localitate.
 Identificarea aspectelor II.Aspecte sezoniere ale  Observarea fenofazelor la
sezoniere ale unor ecosistemelor. unele plante din diverse
ecosisteme. ecosisteme din localitate.

 Recunoaşterea adaptărilor III.Rolul sistemelor de  Modelarea unor structuri de


organelor de susţinere la susţinere în supravieţuirea susţinere la plante (ex.
organisme. organismelor. rădăcini, , cîrcei etc. ).
 Prezentare de imagini ce
conţin structuri de susţinere la
animale pentru supravieţuirea acestora
în anumite medii de trai.(atlas)
 Reprezentarea schematică a IV. Sisteme vitale Circuitul  Reprezentarea schematică
ciclului apei materiei şi energiei în natură. ciclul apei.
Rolul organismelor în circuitul  Schiţarea unui lanţ trofic.
materiei şi al energiei în natură.  Realizarea unor activităţi
Ciclul apei. practice pentru evidenţierea
absorbţiei apei de către plante
 Observarea factorilor ce V. Sisteme de coordonare şi  Investigarea unor factori (ex.
determină starea de integrare ale organismelor în vînătoare, pescuit intensiv.
echilibru . mediu Reglarea echilibrului  Crearea unui ecosistem
 Argumentarea rolului ecosistemelor. artificial (de ex. acvariu.
diferitor categorii de Relaţii concurente şi  Observarea şi interpretarea
organisme şi a omului în neconcurente în ecosistem. relaţiilor concurente şi
menţinerea echilibrului Selecţia artificială neconcurente dintre
ecosistemului. organismele unor ecosisteme:
 Proiectarea acţiunii de pădure, etc.
ocrotire a unui ecosistem  Enumerarea acţiunii de ocrotire
din localitate a unui ecosistem din localitate
 Compararea gametului VI. Reproducerea în lumea vie.  Observarea la pe planşe a
femenin şi masculin. Bazele geneticii celulelor sexuale şi schiţarea
 Descrierea mecanismelor Gametogeneza. structurii acestora.
de transmitere a caracterelor Ereditatea şi variabilitatea la  Elaborarea unor scheme
ereditare conform legi I lui om. demonstrative referitoare la
Mendel. Mecanismele transmiterii transmiterea caracterelor
 Utilizarea simbolurilor caracterelor ereditare. Legea I ereditare la mazăre.
genetice în situaţii de lui Gregor Mendel. Maladii  Vizualizarea unor boli
comunicare. ereditare genice şi ereditare la om (polidactilia,
 Analiza acţiunii factorilor cromozomiale. Profilaxia hemofilia, sindromul Down
de mediu în apariţia bolilor ereditare. etc. ) la calculator.
maladiilor ereditare la om.
 Propunerea modalităţilor de
profilaxie a maladiilor
eriditare la om
 Enumerarea unor VII.Ocrotirea mediului  Elaborarea unui album cu
consecinţe ale acţiunii Influenţa omului asupra imagini despre consecinţele
omului asupra biodiversităţii. pozitive şi negative ale
biodiversităţii. Rezervaţii naturale şi intervenţiei omului într-un
 Enumerarea rezervaţii monumente ale naturii din ecosistem natural .
naturale Republica Moldova. Impactul  Utilizarea diverselor surse de
 Analiza efectelor poluării acţiunii omului asupra propriei informare (atlas, film
mediului asupra propriei existenţe. documentar,internet)
existenţe  Elaborarea unui poster
„Salvaţi localitatea natală”

Strategii didactice

METODELE pedagogice utilizate în educaţia integrată sunt metode care promovează un


învăţământ personalizat cu ajutorul mijloacelor de învăţământ pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru.

 metode clasice: conversaţia, dialogul, expunerea orală, explicaţia


 metode de învăţare: studiul cu manualul, , studiul individual, exerciţiul, dezbateri;
 metode de predare-învăţare: experimentul, lucrarea de laborator, activităţi practice;
interviu, simulări, învăţămîntul diferenţiat;
 metode active: jocul didactic, rebusul instruirea programată (lecţii în programul
Power Point), metoda Sinelg, diagrama Venn, etc

MIJLOACELE DE ÎNVĂŢARE

Constituie o componentă principală a procesului de învăţămînt pentru elevii cu CES, sunt


considerate auxiliare pedagogice şi se împart în materiale didactice şi mijloace tehnice
(calculatorul).
Materialele didactice folosite în predarea-învăţarea-evaluarea elevilor cu cerinţe educaţionale
speciale sunt:
● materiale informativ–demonstrative: insectare, atlase zoologice, planşe, prezentări Power
Point, etc;
● materiale pentru formarea şi exersarea deprinderilor: microscop, lamele, preparate fixe.
● materiale de evaluare a rezultatelor învăţării: tipuri de teste, portofoliul, etc.

Bibliografie

1. N. Bernaz-Sicorschi, V. Copil, Gh Rudic manual „Biologie”, ,


2. Tudor Cozari, manual „Biologie”, cl. a VI-a, VIII-a
3. Ghidul de implmentare a curriculumului modernizat la biologie.
4. Tudor Cozari manual „Biologie”, cl. a IX-a,

S-ar putea să vă placă și