Sunteți pe pagina 1din 52

EVANGHELIA DUPĂ Abiud a născut pe Eliachim;

Eliachim a născut pe Azor;


MATEI 14 Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a
născut pe Achim; Achim a născut pe
Capitolul 1
Eliud;
15 Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar
Cartea neamului lui Isus Hristos
a născut pe Matan; Matan a născut
1 Cartea neamului lui Isus Hristos, pe Iacov;
fiul lui David, fiul lui Avraam. 16 Iacov a născut pe Iosif, bărbatul
2 Avraam a născut pe Isaac; Isaac a Mariei, din care S-a născut Isus, care
născut pe Iacov; Iacov a născut pe Se cheamă Hristos.
Iuda şi fraţii lui; 17 Deci, de la Avraam până la David,
3 Iuda a născut pe Fares şi Zara, din sunt paisprezece neamuri de toate;
Tamar; Fares a născut pe Esrom; de la David până la strămutarea în
Esrom a născut pe Aram; Babilon sunt paisprezece neamuri; şi
4 Aram a născut pe Aminadab; de la strămutarea în Babilon până la
Aminadab a născut pe Naason; Hristos sunt paisprezece neamuri.
Naason a născut pe Salmon;
5 Salmon a născut pe Boaz, din Naşterea lui Isus Hristos
Rahav; Boaz a născut pe Obed, din
18 Iar naşterea lui Isus Hristos a fost
Rut; Obed a născut pe Iese;
aşa: Maria, mama Lui, era logodită
6 Iese a născut pe împăratul David.
cu Iosif; şi, înainte ca să locuiască ei
Împăratul David a născut pe
împreună, ea s-a aflat însărcinată de
Solomon, din văduva lui Urie;
la Duhul Sfânt.
7 Solomon a născut pe Roboam;
19 Iosif, bărbatul ei, era un om
Roboam a născut pe Abia; Abia a
neprihănit şi nu voia s-o facă de
născut pe Asa;
ruşine înaintea lumii, de aceea şi-a
8 Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a
pus de gând s-o lase pe ascuns.
născut pe Ioram; Ioram a născut pe
20 Dar, pe când se gândea el la aceste
Ozia;
lucruri, i s-a arătat în vis un înger al
9 Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a
Domnului şi i-a zis: „Iosife, fiul lui
născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe
David, nu te teme să iei la tine pe
Ezechia;
Maria, nevastă-ta, căci ce s-a
10 Ezechia a născut pe Manase;
zămislit în ea este de la Duhul Sfânt.
Manase a născut pe Amon; Amon a
21 Ea va naşte un Fiu şi-I vei pune
născut pe Iosia;
numele Isus, pentru că El va mântui
11 Iosia a născut pe Iehonia şi fraţii
pe poporul Lui de păcatele sale.”
lui, pe vremea strămutării în
22 Toate aceste lucruri s-au întâmplat
Babilon.
ca să se împlinească ce vestise
12 După strămutarea în Babilon,
Domnul prin prorocul care zice:
Iehonia a născut pe Salatiel; Salatiel
23 „Iată, fecioara va fi însărcinată, va
a născut pe Zorobabel;
naşte un fiu şi-I vor pune numele
13 Zorobabel a născut pe Abiud;

1
Emanuel”, care, tălmăcit, înseamnă: magi şi a aflat întocmai de la ei
„Dumnezeu este cu noi”. vremea în care se arătase steaua.
24 Când s-a trezit Iosif din somn, a 8 Apoi i-a trimis la Betleem şi le-a
făcut cum îi poruncise îngerul zis: „Duceţi-vă de cercetaţi cu de-
Domnului; şi a luat la el pe nevastă- amănuntul despre Prunc şi, când Îl
sa. veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca
25 Dar n-a cunoscut-o până ce ea a să vin şi eu să mă închin Lui.”
născut un fiu. Şi el i-a pus numele 9 După ce au ascultat pe împăratul,
Isus. magii au plecat. Şi iată că steaua pe
care o văzuseră în Răsărit mergea
înaintea lor, până ce a venit şi s-a
EVANGHELIA DUPĂ oprit deasupra locului unde era
MATEI Pruncul.
10 Când au văzut ei steaua, n-au mai
Capitolul 2 putut de bucurie.
11 Au intrat în casă, au văzut Pruncul
Magii la Ierusalim. Irod cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu
faţa la pământ şi I s-au închinat; apoi
1 După ce S-a născut Isus în şi-au deschis vistieriile şi I-au adus
Betleemul din Iudeea, în zilele daruri: aur, tămâie şi smirnă.
împăratului Irod, iată că au venit 12 În urmă, au fost înştiinţaţi de
nişte magi din Răsărit la Ierusalim Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la
2 şi au întrebat: „Unde este Împăratul Irod şi s-au întors în ţara lor pe un alt
de curând născut al iudeilor? Fiindcă drum.
I-am văzut steaua în Răsărit şi am
venit să ne închinăm Lui.” Fuga în Egipt. Omorârea
3 Când a auzit împăratul Irod acest pruncilor
lucru, s-a tulburat mult şi tot
Ierusalimul s-a tulburat împreună cu 13 După ce au plecat magii, un înger
el. al Domnului se arată în vis lui Iosif
4 A adunat pe toţi preoţii cei mai de şi-i zice: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe
seamă şi pe cărturarii norodului şi a mama Lui, fugi în Egipt şi rămâi
căutat să afle de la ei unde trebuia să acolo până îţi voi spune eu, căci Irod
Se nască Hristosul. are să caute Pruncul ca să-L
5 „În Betleemul din Iudeea”, i-au omoare.”
răspuns ei, „căci iată ce a fost scris 14 Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi
prin prorocul: pe mama lui, noaptea, şi a plecat în
6 ‘Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu Egipt.
eşti nicidecum cea mai neînsemnată 15 Acolo a rămas până la moartea lui
dintre căpeteniile lui Iuda; căci din Irod, ca să se împlinească ce fusese
tine va ieşi o Căpetenie, care va fi vestit de Domnul prin prorocul care
Păstorul poporului Meu Israel.’” zice: „Am chemat pe Fiul Meu din
7 Atunci, Irod a chemat în ascuns pe Egipt.”

2
16 Atunci, Irod, când a văzut că Capitolul 3
fusese înşelat de magi, s-a mâniat
foarte tare şi a trimis să omoare pe Propovăduirea lui Ioan
toţi pruncii de parte bărbătească, de Botezătorul
la doi ani în jos, care erau în Betleem
şi în toate împrejurimile lui, potrivit 1 În vremea aceea a venit Ioan
cu vremea pe care o aflase întocmai Botezătorul şi propovăduia în pustia
de la magi. Iudeii.
17 Atunci s-a împlinit ce fusese vestit 2 El zicea: „Pocăiţi-vă, căci

prin prorocul Ieremia, care zice: Împărăţia cerurilor este aproape.”


18 „Un ţipăt s-a auzit în Rama, 3 Ioan acesta este acela care fusese

plângere şi bocet mult: Rahela îşi vestit prin prorocul Isaia, când zice:
jelea copiii şi nu voia să fie „Iată glasul celui ce strigă în pustie:
mângâiată, pentru că nu mai erau.” ‘Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I
cărările.’”
Moartea lui Irod. Întoarcerea 4 Ioan purta o haină de păr de cămilă
din Egipt şi la mijloc era încins cu un brâu de
curea. El se hrănea cu lăcuste şi
19 După ce a murit Irod, un înger al miere sălbatică.
Domnului se arată în vis lui Iosif, în 5 Locuitorii din Ierusalim, din toată
Egipt, Iudeea şi din toate împrejurimile
20 şi-i zice: „Scoală-te, ia Pruncul şi Iordanului au început să iasă la el;
pe mama Lui şi du-te în ţara lui 6 şi, mărturisindu-şi păcatele, erau
Israel, căci au murit cei ce căutau să botezaţi de el în râul Iordan.
ia viaţa Pruncului.” 7 Dar când a văzut pe mulţi din
21 Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi farisei şi din saduchei că vin să
pe mama Lui şi a venit în ţara lui primească botezul lui, le-a zis: „Pui
Israel. de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi
22 Dar, când a auzit că în Iudeea de mânia viitoare?
împărăţeşte Arhelau, în locul tatălui 8 Faceţi dar roade vrednice de
său Irod, s-a temut să se ducă acolo; pocăinţa voastră.
şi, fiind înştiinţat de Dumnezeu în 9 Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi
vis, a plecat în părţile Galileii. înşivă: ‘Avem ca tată pe Avraam!’
23 A venit acolo şi a locuit într-o Căci vă spun că Dumnezeu din
cetate numită Nazaret, ca să se pietrele acestea poate să ridice fii lui
împlinească ce fusese vestit prin Avraam.
proroci: că El va fi chemat 10 Iată că securea a şi fost înfiptă la
Nazarinean. rădăcina pomilor: deci orice pom
care nu face rod bun va fi tăiat şi
aruncat în foc.
11 Cât despre mine, eu vă botez cu
apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine
după mine este mai puternic decât

3
mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc patruzeci de nopţi; la urmă a
încălţămintea. El vă va boteza cu flămânzit.
Duhul Sfânt şi cu foc. 3 Ispititorul s-a apropiat de El şi I-a
12 Acela Îşi are lopata în mână, Îşi va zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu,
curăţi cu desăvârşire aria şi Îşi va porunceşte ca pietrele acestea să se
strânge grâul în grânar, dar pleava o facă pâini.”
va arde într-un foc care nu se 4 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este
stinge.” scris: ‘Omul nu trăieşte numai cu
pâine, ci cu orice cuvânt care iese
Botezul lui Isus Hristos din gura lui Dumnezeu.’”
5 Atunci, diavolul L-a dus în sfânta
13 Atunci a venit Isus din Galileea la cetate, L-a pus pe streaşina
Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de Templului
el. 6 şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui
14 Dar Ioan căuta să-l oprească. Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci este
„Eu”, zicea el, „am trebuinţă să fiu scris: ‘El va porunci îngerilor Săi să
botezat de Tine, şi Tu vii la mine?” vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua
15 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Lasă- pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti
Mă acum, căci aşa se cade să cu piciorul de vreo piatră.’”
împlinim tot ce trebuie împlinit.” 7 „De asemenea, este scris”, a zis
Atunci, Ioan L-a lăsat. Isus: „Să nu ispiteşti pe Domnul
16 De îndată ce a fost botezat, Isus a Dumnezeul tău.”
ieşit din apă. Şi, în clipa aceea, 8 Diavolul L-a dus apoi pe un munte
cerurile s-au deschis şi a văzut pe foarte înalt, I-a arătat toate
Duhul lui Dumnezeu coborându-Se împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi
în chip de porumbel şi venind peste I-a zis:
El. 9 „Toate aceste lucruri Ţi le voi da
17 Şi din ceruri s-a auzit un glas, care Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la
zicea: „Acesta este Fiul Meu pământ şi Te vei închina mie.”
preaiubit, în care Îmi găsesc 10 „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus.
plăcerea.” „Căci este scris: ‘Domnului
Dumnezeului tău să te închini şi
numai Lui să-I slujeşti.’”
EVANGHELIA DUPĂ 11 Atunci, diavolul L-a lăsat. Şi
MATEI deodată au venit la Isus nişte îngeri
şi au început să-I slujească.
Capitolul 4
Isus la Capernaum
Ispitirea lui Isus Hristos
12 Când a auzit Isus că Ioan fusese
1 Atunci, Isus a fost dus de Duhul în închis, a plecat în Galileea.
pustie, ca să fie ispitit de diavolul. 13 A părăsit Nazaretul şi a venit de a
2 Acolo a postit patruzeci de zile şi locuit în Capernaum, lângă mare, în

4
ţinutul lui Zabulon şi Neftali, aduceau la El pe toţi cei ce sufereau
14 ca să se împlinească ce fusese de felurite boli şi chinuri: pe cei
vestit prin prorocul Isaia, care zice: îndrăciţi, pe cei lunatici şi pe cei
15 „Ţara lui Zabulon şi ţara lui slăbănogi, şi El îi vindeca.
Neftali, înspre mare, dincolo de 25 După El au mers multe noroade
Iordan, Galileea neamurilor, din Galileea, din Decapole, din
16 Norodul acesta, care zăcea în Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo
întuneric, a văzut o mare lumină; şi de Iordan.
peste cei ce zăceau în ţinutul şi în
umbra morţii, a răsărit lumina.”
17 De atunci încolo, Isus a început să EVANGHELIA DUPĂ
propovăduiască şi să zică: „Pocăiţi- MATEI
vă , căci Împărăţia cerurilor este
aproape.” Capitolul 5
Isus cheamă patru ucenici Cuvântarea de pe munte.
Fericirile
18 Pe când trecea pe lângă Marea
Galileii, Isus a văzut doi fraţi: pe 1 Când a văzut Isus noroadele, S-a
Simon, zis Petru, şi pe fratele său suit pe munte şi, după ce a şezut jos,
Andrei, care aruncau o mreajă în ucenicii Lui s-au apropiat de El.
mare; căci erau pescari. 2 Apoi a început să vorbească şi să-i
19 El le-a zis: „Veniţi după Mine şi înveţe astfel:
vă voi face pescari de oameni.” 3 „Ferice de cei săraci în duh, căci a
20 Îndată, ei au lăsat mrejele şi au lor este Împărăţia cerurilor!
mers după El. 4 Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi
21 De acolo a mers mai departe şi a mângâiaţi!
văzut pe alţi doi fraţi: pe Iacov, fiul 5 Ferice de cei blânzi, căci ei vor
lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui, moşteni pământul!
care erau într-o corabie cu tatăl lor, 6 Ferice de cei flămânzi şi însetaţi
Zebedei, şi îşi cârpeau mrejele. El i-a după neprihănire, căci ei vor fi
chemat. săturaţi!
22 Şi îndată, ei au lăsat corabia şi pe 7 Ferice de cei milostivi, căci ei vor
tatăl lor şi au mers după El. avea parte de milă!
8 Ferice de cei cu inima curată, căci
Isus învaţă pe popor şi ei vor vedea pe Dumnezeu!
tămăduieşte pe bolnavi 9 Ferice de cei împăciuitori, căci ei
vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!
23 Isus străbătea toată Galileea, 10 Ferice de cei prigoniţi din pricina
învăţând pe norod în sinagogi, neprihănirii, căci a lor este Împărăţia
propovăduind Evanghelia Împărăţiei cerurilor!
şi tămăduind orice boală şi orice 11 Ferice va fi de voi când, din
neputinţă care erau în norod. pricina Mea, oamenii vă vor ocărî,
24 I s-a dus vestea în toată Siria; şi

5
vă vor prigoni şi vor spune tot felul alţii să le păzească va fi chemat mare
de lucruri rele şi neadevărate în Împărăţia cerurilor.
împotriva voastră! 20 Căci vă spun că, dacă neprihănirea
12 Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru voastră nu va întrece neprihănirea
că răsplata voastră este mare în cărturarilor şi a fariseilor, cu niciun
ceruri; căci tot aşa au prigonit pe chip nu veţi intra în Împărăţia
prorocii care au fost înainte de voi. cerurilor.

Ucenicii sunt sarea pământului Despre ucidere


şi lumina lumii
21 Aţi auzit că s-a zis celor din
13 Voi sunteţi sarea pământului. Dar, vechime: ‘Să nu ucizi ; oricine va
dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce ucide va cădea sub pedeapsa
îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? judecăţii.’
Atunci nu mai este bună la nimic, 22 Dar Eu vă spun că oricine se
decât să fie lepădată afară şi călcată mânie pe fratele său va cădea sub
în picioare de oameni. pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice
14 Voi sunteţi lumina lumii. O cetate fratelui său: ‘Prostule!’ va cădea sub
aşezată pe un munte nu poate să pedeapsa soborului; iar oricine-i va
rămână ascunsă. zice: ‘Nebunule!’ va cădea sub
15 Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pedeapsa focului gheenei.
pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic şi 23 Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar
luminează tuturor celor din casă. şi acolo îţi aduci aminte că fratele
16 Tot aşa să lumineze şi lumina tău are ceva împotriva ta,
voastră înaintea oamenilor, ca ei să 24 lasă-ţi darul acolo, înaintea
vadă faptele voastre bune şi să altarului, şi du-te întâi de împacă-te
slăvească pe Tatăl vostru, care este cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi
în ceruri. darul.
25 Caută de te împacă degrabă cu
Împlinirea Legii şi Prorocilor pârâşul tău, câtă vreme eşti cu el pe
drum, ca nu cumva pârâşul să te dea
17 Să nu credeţi că am venit să stric pe mâna judecătorului, judecătorul
Legea sau Prorocii; am venit nu să să te dea pe mâna temnicerului şi să
stric, ci să împlinesc. fii aruncat în temniţă.
18 Căci adevărat vă spun, câtă vreme 26 Adevărat îţi spun că nu vei ieşi de
nu vor trece cerul şi pământul, nu va acolo până nu vei plăti cel din urmă
trece o iotă sau o frântură de slovă bănuţ.
din Lege înainte ca să se fi întâmplat
toate lucrurile. Despre preacurvie şi despărţire
19 Aşa că oricine va strica una din
cele mai mici din aceste porunci şi 27 Aţi auzit că s-a zis celor din
va învăţa pe oameni aşa va fi chemat vechime: ‘Să nu preacurveşti.’
cel mai mic în Împărăţia cerurilor; 28 Dar Eu vă spun că oricine se uită
dar oricine le va păzi şi va învăţa pe la o femeie ca s-o poftească a şi
6
preacurvit cu ea în inima lui. Suferirea răului şi iubirea
29 Dacă , deci, ochiul tău cel drept te vrăjmaşilor
face să cazi în păcat, scoate-l şi
leapădă-l de la tine; căci este spre 38 Aţi auzit că s-a zis: ‘Ochi pentru
folosul tău să piară unul din ochi şi dinte pentru dinte.’
mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat 39 Dar Eu vă spun: Să nu vă
tot trupul în gheenă. împotriviţi celui ce vă face rău. Ci,
30 Dacă mâna ta cea dreaptă te face oricui te loveşte peste obrazul drept,
să cazi în păcat, taie-o şi leapăd-o de întoarce-i şi pe celălalt.
la tine; căci este spre folosul tău să 40 Oricui vrea să se judece cu tine şi
piară unul din mădularele tale şi să să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa.
nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. 41 Dacă te sileşte cineva să mergi cu
31 S-a zis iarăşi: ‘Oricine îşi va lăsa el o milă de loc, mergi cu el două.
nevasta să-i dea o carte de 42 Celui ce-ţi cere, dă-i; şi nu
despărţire.’ întoarce spatele celui ce vrea să se
32 Dar Eu vă spun că oricine îşi va împrumute de la tine.
lăsa nevasta, în afară numai de 43 Aţi auzit că s-a zis: ‘Să iubeşti pe
pricină de curvie, îi dă prilej să aproapele tău şi să urăşti pe
preacurvească; şi cine va lua de vrăjmaşul tău.’
nevastă pe cea lăsată de bărbat 44 Dar Eu vă spun: Iubiţi pe
preacurveşte. vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei
ce vă blestemă, faceţi bine celor ce
Despre jurământ vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă
asupresc şi vă prigonesc,
33 Aţi mai auzit iarăşi că s-a zis celor 45 ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care
din vechime: ‘Să nu juri strâmb; ci este în ceruri; căci El face să răsară
să împlineşti faţă de Domnul soarele Său peste cei răi şi peste cei
jurămintele tale.’ buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi
34 Dar Eu vă spun: Să nu juraţi peste cei nedrepţi.
nicidecum; nici pe cer, pentru că este 46 Dacă iubiţi numai pe cei ce vă
scaunul de domnie al lui Dumnezeu; iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu
35 nici pe pământ, pentru că este fac aşa şi vameşii?
aşternutul picioarelor Lui; nici pe 47 Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste
Ierusalim, pentru că este cetatea numai pe fraţii voştri, ce lucru
marelui Împărat. neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu
36 Să nu juri nici pe capul tău, căci fac la fel?
nu poţi face un singur păr alb sau 48 Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum
negru. şi Tatăl vostru cel ceresc este
37 Felul vostru de vorbire să fie: ‘Da, desăvârşit.
da; nu, nu’; ce trece peste aceste
cuvinte vine de la cel rău.

7
Capitolul 6 precum în cer şi pe pământ.
11 Pâinea noastră cea de toate zilelea
Despre milostenie şi rugăciune dă-ne-o nouă astăzi
12 şi ne iartă nouă greşelile noastre,
1 Luaţi seama să nu vă îndepliniţi precum şi noi iertăm greşiţilor
neprihănirea voastră înaintea noştrib
oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei; 13 şi nu ne duce în ispită, ci
altminteri, nu veţi avea răsplată de la izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta
Tatăl vostru, care este în ceruri. este împărăţia şi puterea şi slava în
2 Tu, dar, când faci milostenie, nu veci. Amin!’
suna cu trâmbiţa înaintea ta, cum fac 14 Dacă iertaţi oamenilor greşelile
făţarnicii în sinagogi şi în uliţe, lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va
pentru ca să fie slăviţi de oameni. ierta greşelile voastre.
Adevărat vă spun că şi-au luat 15 Dar, dacă nu iertaţi oamenilor
răsplata. greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă
3 Ci tu, când faci milostenie, să nu va ierta greşelile voastre.
ştie stânga ta ce face dreapta,
4 pentru ca milostenia ta să fie făcută Despre post
în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în
ascuns, îţi va răsplăti . 16 Când postiţi , să nu vă luaţi o
5 Când vă rugaţi, să nu fiţi ca înfăţişare posomorâtă, ca făţarnicii,
făţarnicii, cărora le place să se roage care îşi sluţesc feţele, ca să se arate
stând în picioare în sinagogi şi la oamenilor că postesc. Adevărat vă
colţurile uliţelor, pentru ca să fie spun că şi-au luat răsplata.
văzuţi de oameni. Adevărat vă spun 17 Ci tu, când posteşti, unge-ţi capul
că şi-au luat răsplata. şi spală-ţi faţa,
6 Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa 18 ca să te arăţi că posteşti nu
ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui oamenilor, ci Tatălui tău, care este în
tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, ascuns; şi Tatăl tău, care vede în
care vede în ascuns, îţi va răsplăti. ascuns, îţi va răsplăti.

Tatăl nostru. Iertarea greşelilor Adevăratele comori. Neputinţa


de a sluji la doi stăpâni. Grijile
7 Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi şi îngrijorările
aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li
se pare că, dacă spun o mulţime de 19 Nu vă strângeţi comori pe pământ,
vorbe, vor fi ascultaţi. unde le mănâncă moliile şi rugina şi
8 Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl unde le sapă şi le fură hoţii;
vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai 20 ci strângeţi-vă comori în cer, unde
înainte ca să-I cereţi voi. nu le mănâncă moliile şi rugina şi
9 Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură.
‘Tatăl nostru care eşti în ceruri! 21 Pentru că unde este comoara
Sfinţească-se Numele Tău; voastră, acolo va fi şi inima voastră.
10 vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, 22 Ochiul este lumina trupului. Dacă

8
ochiul tău este sănătos, tot trupul tău vom mânca?’ sau: ‘Ce vom bea?’
va fi plin de lumină; sau: ‘Cu ce ne vom îmbrăca?’
23 dar, dacă ochiul tău este rău, tot 32 Fiindcă toate aceste lucruri
trupul tău va fi plin de întuneric. Aşa neamurile le caută. Tatăl vostru cel
că, dacă lumina care este în tine este ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele.
întuneric, cât de mare trebuie să fie 33 Căutaţi mai întâi Împărăţia lui
întunericul acesta! Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi
24 Nimeni nu poate sluji la doi toate aceste lucruri vi se vor da pe
stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va deasupra.
iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi 34 Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de
va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi mâine; căci ziua de mâine se va
sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona. îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei
25 De aceea vă spun: Nu vă necazul ei.
îngrijoraţi de viaţa voastră,
gândindu-vă ce veţi mânca sau ce a v.11 Sau: pentru mâine.
veţi bea; nici de trupul vostru, b v.12 Greceşte: Lasă-ne datoriile

gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. noastre, cum şi noi am lăsat pe ale


datornicilor noştri.
Oare nu este viaţa mai mult decât
hrana şi trupul, mai mult decât
îmbrăcămintea?
26 Uitaţi-vă la păsările cerului: ele
EVANGHELIA DUPĂ
nici nu seamănă, nici nu seceră şi MATEI
nici nu strâng nimic în grânare, şi
totuşi Tatăl vostru cel ceresc le Capitolul 7
hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult
mai de preţ decât ele? Despre judecăţile aspre. Bârna
27 Şi apoi, cine dintre voi, chiar
şi paiul. Lucrurile sfinte
îngrijorându-se, poate să adauge
1 Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi.
măcar un cot la înălţimea lui?
2 Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi
28 Şi de ce vă îngrijoraţi de
judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi, vi
îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare
se va măsura.
de seamă cum cresc crinii de pe
3 De ce vezi tu paiul din ochiul
câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes;
fratelui tău şi nu te uiţi cu băgare de
29 totuşi vă spun că nici chiar
seamă la bârna din ochiul tău?
Solomon, în toată slava lui, nu s-a
4 Sau cum poţi zice fratelui tău:
îmbrăcat ca unul din ei.
‘Lasă-mă să scot paiul din ochiul
30 Aşa că, dacă astfel îmbracă
tău’ şi, când colo, tu ai o bârnă într-
Dumnezeu iarba de pe câmp, care
al tău?
astăzi este, dar mâine va fi aruncată
5 Făţarnicule, scoate întâi bârna din
în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu
ochiul tău, şi atunci vei vedea
mult mai mult pe voi, puţin
desluşit să scoţi paiul din ochiul
credincioşilor?
fratelui tău.
31 Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: ‘Ce
6 Să nu daţi câinilor lucrurile sfinte

9
şi să nu aruncaţi mărgăritarele Culeg oamenii struguri din spini sau
voastre înaintea porcilor, ca nu smochine din mărăcini?
cumva să le calce în picioare şi să se 17 Tot aşa, orice pom bun face roade
întoarcă să vă rupă. bune, dar pomul rău face roade rele.
18 Pomul bun nu poate face roade
Stăruinţa în rugăciune rele, nici pomul rău nu poate face
roade bune.
7 Cereţi , şi vi se va da; căutaţi, şi 19 Orice pom care nu face roade
veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. bune este tăiat şi aruncat în foc.
8 Căci oricine cere capătă; cine caută 20 Aşa că după roadele lor îi veţi
găseşte; şi celui ce bate, i se cunoaşte.
deschide.
9 Cine este omul acela dintre voi Casa zidită pe stâncă
care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i
dea o piatră? 21 Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne ,
10 Sau, dacă-i cere un peşte, să-i dea Doamne!’ va intra în Împărăţia
un şarpe? cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui
11 Deci, dacă voi, care sunteţi răi, Meu, care este în ceruri.
ştiţi să daţi daruri bune copiilor 22 Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea:
voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru, ‘Doamne, Doamne! N-am prorocit
care este în ceruri, va da lucruri bune noi în Numele Tău? N-am scos noi
celor ce I le cer! draci în Numele Tău? Şi n-am făcut
12 Tot ce voiţi să vă facă vouă noi multe minuni în Numele Tău?’
oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în 23 Atunci , le voi spune curat:
aceasta sunt cuprinse Legea şi ‘Niciodată nu v-am cunoscut;
Prorocii. depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care
lucraţi fărădelege.’
Poarta cea strâmtă 24 De aceea, pe oricine aude aceste
cuvinte ale Mele şi le face, îl voi
13 Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci asemăna cu un om cu judecată, care
largă este poarta, lată este calea care şi-a zidit casa pe stâncă.
duce la pierzare şi mulţi sunt cei ce 25 A dat ploaia, au venit şuvoaiele,
intră pe ea. au suflat vânturile şi au bătut în casa
14 Dar strâmtă este poarta, îngustă aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru
este calea care duce la viaţă şi puţini că avea temelia zidită pe stâncă.
sunt cei ce o află. 26 Însă oricine aude aceste cuvinte
ale Mele şi nu le face va fi asemănat
Prorocii mincinoşi cu un om nechibzuit, care şi-a zidit
casa pe nisip.
15 Păziţi-vă de proroci mincinoşi. Ei
27 A dat ploaia, au venit şuvoaiele,
vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi,
au suflat vânturile şi au izbit în casa
dar pe dinăuntru sunt nişte lupi
aceea: ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea
răpitori.
i-a fost mare.”
16 Îi veţi cunoaşte după roadele lor.

10
28 După ce a sfârşit Isus cuvântările 9 Căci şi eu sunt om sub stăpânire;
acestea, noroadele au rămas uimite am sub mine ostaşi şi zic unuia: ‘Du-
de învăţătura Lui; te!’ şi se duce; altuia: ‘Vino!’ şi
29 căci El îi învăţa ca unul care avea vine; şi robului meu: ‘Fă cutare
putere, nu cum îi învăţau cărturarii lucru!’ şi-l face.”
lor. 10 Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a
mirat şi a zis celor ce veneau după
El: „Adevărat vă spun că nici în
EVANGHELIA DUPĂ Israel n-am găsit o credinţă aşa de
MATEI mare.
11 Dar vă spun că vor veni mulţi de
Capitolul 8 la răsărit şi de la apus şi vor sta la
masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în
Vindecarea unui lepros Împărăţia cerurilor.
12 Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în
1 Când S-a coborât Isus de pe munte, întunericul de afară, unde vor fi
multe noroade au mers după El. plânsul şi scrâşnirea dinţilor.”
2 Şi un lepros s-a apropiat de El, I s-a 13 Apoi a zis sutaşului: „Du-te şi
închinat şi I-a zis: „Doamne, dacă facă-ţi-se după credinţa ta.” Şi robul
vrei, poţi să mă curăţeşti.” lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela.
3 Isus a întins mâna, S-a atins de el şi
a zis: „Da, vreau, fii curăţit!” Îndată Vindecarea soacrei lui Petru şi
a fost curăţită lepra lui. mai multor bolnavi
4 Apoi, Isus i-a zis: „Vezi să nu spui
la nimeni, ci du-te de te arată 14 Isus S-a dus apoi în casa lui Petru
preotului şi adu darul pe care l-a şi a văzut pe soacra acestuia zăcând
rânduit Moise, ca mărturie pentru în pat, prinsă de friguri.
ei.” 15 S-a atins de mâna ei şi au lăsat-o
frigurile; apoi ea s-a sculat şi a
Vindecarea robului unui sutaş început să-I slujească.
16 Seara, au adus la Isus pe mulţi
5 Pe când intra Isus în Capernaum, s- îndrăciţi. El, prin cuvântul Lui, a
a apropiat de El un sutaş, care-L scos din ei duhurile necurate şi a
ruga tămăduit pe toţi bolnavii,
6 şi-I zicea: „Doamne, robul meu 17 ca să se împlinească ce fusese
zace în casă slăbănog şi se chinuieşte vestit prin prorocul Isaia, care zice:
cumplit.” „El a luat asupra Lui neputinţele
7 Isus i-a zis: „Am să vin şi să-l noastre şi a purtat bolile noastre.”
tămăduiesc.”
8 „Doamne”, a răspuns sutaşul, „nu Cum să urmăm pe Isus
sunt vrednic să intri sub
acoperământul meu, ci zi numai un 18Isus a văzut multe noroade
cuvânt, şi robul meu va fi tămăduit. împrejurul Său şi a poruncit să treacă
de cealaltă parte.
11
19 Atunci s-a apropiat de El un legătură este între noi şi Tine, Isuse,
cărturar şi I-a zis: „Învăţătorule, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să
vreau să Te urmez oriunde vei ne chinuieşti înainte de vreme?”
merge.” 30 Departe de ei era o turmă mare de
20 Isus i-a răspuns: „Vulpile au porci, care păşteau.
vizuini şi păsările cerului au cuiburi, 31 Dracii rugau pe Isus şi ziceau:
dar Fiul omului n-are unde-Şi odihni „Dacă ne scoţi afară din ei, dă-ne
capul.” voie să ne ducem în turma aceea de
21 Un altul, care era dintre ucenici, I- porci.”
a zis: „Doamne, dă-mi voie să mă 32 „Duceţi-vă”, le-a zis El. Ei au ieşit
duc mai întâi să îngrop pe tatăl şi au intrat în porci. Şi, deodată,
meu.” toată turma s-a repezit de pe râpă în
22 „Vino după Mine”, i-a răspuns mare şi a pierit în ape.
Isus, „şi lasă morţii să-şi îngroape 33 Porcarii au fugit şi s-au dus în
morţii.” cetate de au povestit tot ce se
petrecuse şi cele întâmplate cu
Potolirea furtunii îndrăciţii.
34 Şi iată că toată cetatea a ieşit în
23 Isus S-a suit într-o corabie, şi întâmpinarea lui Isus şi, cum L-au
ucenicii Lui au mers după El. văzut, L-au rugat să plece din ţinutul
24 Şi, deodată, s-a stârnit pe mare o lor.
furtună atât de straşnică, încât
corabia era acoperită de valuri. Şi El
dormea. EVANGHELIA DUPĂ
25 Ucenicii s-au apropiat de El şi L-
au deşteptat, strigând: „Doamne,
MATEI
scapă-ne, că pierim!” Capitolul 9
26 El le-a zis: „De ce vă este frică,
puţin credincioşilor?” Apoi S-a Vindecarea unui slăbănog
sculat, a certat vânturile şi marea şi
s-a făcut o linişte mare. 1 Isus S-a suit într-o corabie, a trecut
27 Oamenii aceia se mirau şi ziceau: marea şi a venit în cetatea Sa.
„Ce fel de om este acesta, de-L 2 Şi iată că I-au adus un slăbănog,
ascultă până şi vânturile şi marea?” care zăcea într-un pat. Isus le-a văzut
credinţa şi a zis slăbănogului:
Doi îndrăciţi sunt tămăduiţi „Îndrăzneşte, fiule! Păcatele îţi sunt
iertate!”
28 Când a ajuns Isus de partea 3 Şi iată că unii din cărturari au zis în
cealaltă, în ţinutul gadarenilor, L-au ei înşişi: „Omul acesta huleşte!”
întâmpinat doi îndrăciţi, care ieşeau 4 Isus, care le cunoştea gândurile, a
din morminte. Erau aşa de cumpliţi, zis: „Pentru ce aveţi gânduri rele în
că nimeni nu putea trece pe drumul inimile voastre?
acela. 5 Căci ce este mai lesne? A zice:
29 Şi iată că au început să strige: „Ce

12
‘Iertate îţi sunt păcatele’ sau a zice: nuntaşii câtă vreme este mirele cu
‘Scoală-te şi umblă’? ei? Vor veni zile când mirele va fi
6 Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are luat de la ei, şi atunci vor posti.
putere pe pământ să ierte păcatele, – 16 Nimeni nu pune un petic de postav
‘Scoală-te’”, a zis El slăbănogului, nou la o haină veche; pentru că şi-ar
„ridică-ţi patul şi du-te acasă.” lua umplutura din haină, şi ruptura ar
7 Slăbănogul s-a sculat şi s-a dus fi mai rea.
acasă. 17 Nici nu pun oamenii vin nou în
8 Când au văzut noroadele lucrul burdufuri vechi; altfel, burdufurile
acesta, s-au înspăimântat şi au slăvit plesnesc, vinul se varsă, şi
pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o burdufurile se prăpădesc; ci vinul
astfel de putere. nou îl pun în burdufuri noi, şi se
păstrează amândouă.”
Chemarea lui Matei
Învierea fiicei lui Iair şi
9 De acolo, Isus a mers mai departe vindecarea unei femei
şi a văzut pe un om, numit Matei,
şezând la vamă. Şi i-a zis: „Vino 18 Pe când le spunea Isus aceste
după Mine.” Omul acela s-a sculat şi vorbe, iată că a venit unul din
a mers după El. fruntaşii sinagogii, I s-a închinat şi I-
10 Pe când şedea Isus la masă, în a zis: „Fiica mea adineauri a murit,
casă, iată că au venit o mulţime de dar vino de pune-Ţi mâinile peste ea,
vameşi şi păcătoşi şi au şezut la şi va învia.”
masă cu El şi cu ucenicii Lui. 19 Isus S-a sculat şi a plecat după el,
11 Fariseii au văzut lucrul acesta şi împreună cu ucenicii Lui.
au zis ucenicilor Lui: „Pentru ce 20 Şi iată că o femeie, care de
mănâncă Învăţătorul vostru cu doisprezece ani avea o scurgere de
vameşii şi cu păcătoşii?” sânge, a venit pe dinapoi şi s-a atins
12 Isus i-a auzit şi le-a zis: „Nu cei de poala hainei Lui.
sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei 21 Căci îşi zicea ea: „Numai să mă
bolnavi. pot atinge de haina Lui, şi mă voi
13 Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: tămădui.”
‘Milă voiesc, iar nu jertfă!’ Căci n- 22 Isus S-a întors, a văzut-o şi i-a zis:
am venit să chem la pocăinţă pe cei „Îndrăzneşte, fiică! Credinţa ta te-a
neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.” tămăduit.” Şi s-a tămăduit femeia
chiar în ceasul acela.
Întrebarea ucenicilor lui Ioan 23 Când a ajuns Isus în casa
despre post fruntaşului sinagogii şi când a văzut
pe cei ce cântau din fluier şi gloata
14 Atunci, ucenicii lui Ioan au venit bocind,
la Isus şi I-au zis: „De ce noi şi 24 le-a zis: „Daţi-vă la o parte , căci
fariseii postim des, iar ucenicii Tăi fetiţa n-a murit, ci doarme!” Ei îşi
nu postesc deloc?” băteau joc de El.
15 Isus le-a răspuns: „Se pot jeli

13
25 Dar, după ce a fost scoasă gloata, 36 Când a văzut gloatele, I s-a făcut
Isus a intrat înăuntru, a luat pe fetiţă milă de ele, pentru că erau necăjite şi
de mână, şi fetiţa s-a sculat. risipite, ca nişte oi care n-au păstor.
26 Şi s-a dus vestea despre această 37 Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare
minune în tot ţinutul acela. este secerişul , dar puţini sunt
lucrătorii!
Vindecarea a doi orbi 38 Rugaţi dar pe Domnul secerişului
să scoată lucrători la secerişul Lui.”
27 Când a plecat de acolo, s-au luat
după Isus doi orbi, care strigau şi
ziceau: „Ai milă de noi, Fiul lui EVANGHELIA DUPĂ
David!”
28 După ce a intrat în casă, orbii au
MATEI
venit la El. Şi Isus le-a zis: „Credeţi Capitolul 10
că pot face lucrul acesta?” „Da,
Doamne”, I-au răspuns ei. Trimiterea celor doisprezece
29 Atunci S-a atins de ochii lor şi a apostoli
zis: „Facă-vi-se după credinţa
voastră!” 1 Apoi, Isus a chemat pe cei
30 Şi li s-au deschis ochii. Isus le-a doisprezece ucenici ai Săi şi le-a dat
poruncit cu tot dinadinsul şi le-a zis: putere să scoată duhurile necurate şi
„Vedeţi să nu ştie nimeni.” să tămăduiască orice fel de boală şi
31 Dar ei, cum au ieşit, au răspândit orice fel de neputinţă.
vestea despre El în tot ţinutul acela. 2 Iată numele celor doisprezece
apostoli: Cel dintâi, Simon, zis
Vindecarea unui mut îndrăcit Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacov,
fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui;
32 Pe când plecau orbii aceştia, iată 3 Filip şi Bartolomeu; Toma şi
că au adus la Isus un mut îndrăcit. Matei, vameşul; Iacov, fiul lui Alfeu,
33 După ce a fost scos dracul din el,
şi Levi, zis şi Tadeu;
mutul a vorbit. Şi noroadele, mirate, 4 Simon Canaanitul şi Iuda
ziceau: „Niciodată nu s-a văzut aşa Iscarioteanul, cel care a vândut pe
ceva în Israel!” Isus.
34 Dar fariseii ziceau: „Cu ajutorul
5 Aceştia sunt cei doisprezece pe
domnului dracilor scoate El dracii!” care i-a trimis Isus, după ce le-a dat
învăţăturile următoare: „Să nu
Lui Isus Îi este milă de gloate
mergeţi pe calea păgânilor şi să nu
35 Isus străbătea toate cetăţile şi intraţi în vreo cetate a samaritenilor ,
6 ci să mergeţi mai degrabă la oile
satele, învăţând pe norod în sinagogi,
propovăduind Evanghelia Împărăţiei pierdute ale casei lui Israel.
7 Şi pe drum, propovăduiţi şi ziceţi:
şi vindecând orice fel de boală şi
orice fel de neputinţă care era în ‘Împărăţia cerurilor este aproape!’
8 Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe
norod.
14
morţi, curăţiţi pe leproşi, scoateţi avea de spus, vă va fi dat chiar în
afară dracii. Fără plată aţi primit, ceasul acela;
fără plată să daţi. 20 fiindcă nu voi veţi vorbi, ci Duhul
9 Să nu luaţi nici aur, nici argint, nici Tatălui vostru va vorbi în voi.
aramă în brâiele voastre, 21 Fratele va da la moarte pe frate-
10 nici traistă pentru drum, nici două său, şi tatăl, pe copilul lui; copiii se
haine, nici încălţăminte, nici toiag, vor scula împotriva părinţilor lor şi-i
căci vrednic este lucrătorul de hrana vor omorî.
lui. 22 Veţi fi urâţi de toţi din pricina
11 În orice cetate sau sat veţi intra, să Numelui Meu, dar cine va răbda
cercetaţi cine este acolo vrednic şi să până la sfârşit va fi mântuit.
rămâneţi la el până veţi pleca. 23 Când vă vor prigoni într-o cetate,
12 La intrarea voastră în casă, uraţi-i să fugiţi într-alta. Adevărat vă spun
de bine; că nu veţi isprăvi de străbătut cetăţile
13 şi dacă este casa aceea vrednică, lui Israel până va veni Fiul omului.
pacea voastră să vină peste ea; dar , 24 Ucenicul nu este mai presus de
dacă nu este vrednică, pacea voastră învăţătorul său, nici robul, mai
să se întoarcă la voi. presus de domnul său.
14 Dacă nu vă va primi cineva, nici 25 Ajunge ucenicului să fie ca
nu va asculta cuvintele voastre, să învăţătorul lui, şi robului să fie ca
ieşiţi din casa sau din cetatea aceea domnul lui. Dacă pe Stăpânul casei
şi să scuturaţi praful de pe picioarele L-au numit Beelzebul, cu cât mai
voastre. mult vor numi aşa pe cei din casa
15 Adevărat vă spun că, în ziua Lui?
judecăţii, va fi mai uşor pentru 26 Aşa că să nu vă temeţi de ei. Căci
ţinutul Sodomei şi Gomorei, decât nu este nimic ascuns care nu va fi
pentru cetatea aceea. descoperit şi nimic tăinuit care nu va
fi cunoscut.
Primirea apostolilor de lume 27 Ce vă spun Eu la întuneric, voi să
spuneţi la lumină; şi ce auziţi
16 Iată , Eu vă trimit ca pe nişte oi în şoptindu-se la ureche, să
mijlocul lupilor. Fiţi dar înţelepţi ca propovăduiţi de pe acoperişul
şerpii şi fără răutate ca porumbeii. caselor.
17 Păziţi-vă de oameni, căci vă vor 28 Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul,
da în judecata soboarelor şi vă vor dar care nu pot ucide sufletul; ci
bate în sinagogile lor. temeţi-vă mai degrabă de Cel ce
18 Din pricina Mea, veţi fi duşi poate să piardă şi sufletul, şi trupul
înaintea dregătorilor şi înaintea în gheenă.
împăraţilor, ca să slujiţi ca mărturie 29 Nu se vând oare două vrăbii la un
înaintea lor şi înaintea neamurilor. ban? Totuşi niciuna din ele nu cade
19 Dar , când vă vor da în mâna lor, pe pământ fără voia Tatălui vostru.
să nu vă îngrijoraţi, gândindu-vă 30 Cât despre voi, până şi perii din
cum sau ce veţi spune, căci ce veţi cap, toţi vă sunt număraţi.

15
31 Deci să nu vă temeţi; voi sunteţi micuţi în numele unui ucenic,
mai de preţ decât multe vrăbii. adevărat vă spun că nu-şi va pierde
32 De aceea , pe oricine Mă va răsplata.”
mărturisi înaintea oamenilor, îl voi
mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu,
care este în ceruri; EVANGHELIA DUPĂ
33 dar de oricine se va lepăda de MATEI
Mine înaintea oamenilor, Mă voi
lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu, Capitolul 11
care este în ceruri.
34 Să nu credeţi că am venit s-aduc 1 După ce a isprăvit de dat învăţături
pacea pe pământ; n-am venit să aduc la cei doisprezece ucenici ai Săi, Isus
pacea, ci sabia. a plecat de acolo, ca să înveţe pe
35 Căci am venit să despart pe fiu de oameni şi să propovăduiască în
tatăl său, pe fiică de mama sa şi pe cetăţile lor.
noră de soacra sa.
36 Şi omul va avea de vrăjmaşi chiar Trimişii lui Ioan Botezătorul
pe cei din casa lui.
37 Cine iubeşte pe tată ori pe mamă 2 Ioan a auzit din temniţă despre
mai mult decât pe Mine nu este lucrările lui Hristos
vrednic de Mine şi cine iubeşte pe 3 şi a trimis să-L întrebe prin ucenicii

fiu ori pe fiică mai mult decât pe săi: „Tu eşti Acela care are să vină
Mine nu este vrednic de Mine. sau să aşteptăm pe altul?”
38 Cine nu-şi ia crucea lui şi nu vine 4 Drept răspuns, Isus le-a zis:
după Mine nu este vrednic de Mine. „Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce
39 Cine îşi va păstra viaţa o va pierde auziţi şi ce vedeţi:
şi cine îşi va pierde viaţa pentru 5 Orbii îşi capătă vederea, şchiopii

Mine o va câştiga. umblă, leproşii sunt curăţiţi, surzii


aud, morţii înviază, şi săracilor li se
Primirea ucenicilor propovăduieşte Evanghelia.
6 Ferice de acela pentru care Eu nu
40 Cine vă primeşte pe voi Mă voi fi un prilej de poticnire.”
primeşte pe Mine şi cine Mă
primeşte pe Mine primeşte pe Cel ce Mărturia lui Isus despre Ioan
M-a trimis pe Mine.
41 Cine primeşte un proroc, în 7 Pe când se duceau ei, Isus a început
numele unui proroc, va primi să vorbească noroadelor despre Ioan:
răsplata unui proroc; şi cine primeşte „Ce aţi ieşit să vedeţi în pustie? O
pe un om neprihănit, în numele unui trestie clătinată de vânt?
om neprihănit, va primi răsplata unui 8 Dacă nu, atunci ce aţi ieşit să
om neprihănit. vedeţi? Un om îmbrăcat în haine
42 Şi oricine va da de băut numai un moi? Iată că cei ce poartă haine moi
pahar de apă rece unuia din aceşti sunt în casele împăraţilor.

16
9 Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un că nu se pocăiseră.
proroc? Da, vă spun, şi mai mult 21 „Vai de tine, Horazine!” , a zis El.
decât un proroc; „Vai de tine, Betsaido! Căci, dacă ar
10 căci el este acela despre care s-a fi fost făcute în Tir şi Sidon minunile
scris: ‘Iată , trimit înaintea Feţei Tale care au fost făcute în voi, de mult s-
pe solul Meu, care Îţi va pregăti ar fi pocăit cu sac şi cenuşă.
calea înaintea Ta.’ 22 De aceea vă spun că, în ziua
11 Adevărat vă spun că, dintre cei judecăţii, va fi mai uşor pentru Tir şi
născuţi din femei, nu s-a sculat Sidon decât pentru voi.
niciunul mai mare decât Ioan 23 Şi tu, Capernaume, vei fi înălţat
Botezătorul. Totuşi cel mai mic în oare până la cer? Vei fi coborât până
Împărăţia cerurilor este mai mare la Locuinţa morţilor; căci dacă ar fi
decât el. fost făcute în Sodoma minunile care
12 Din zilele lui Ioan Botezătorul au fost făcute în tine, ea ar fi rămas
până acum, Împărăţia cerurilor se ia în picioare până în ziua de astăzi.
cu năvală, şi cei ce dau năvală pun 24 De aceea vă spun că, în ziua
mâna pe ea. judecăţii, va fi mai uşor pentru
13 Căci până la Ioan au prorocit toţi ţinutul Sodomei decât pentru tine.”
prorocii şi Legea.
14 Şi, dacă vreţi să înţelegeţi, el este Lucrurile descoperite pruncilor.
Ilie , care trebuia să vină. Jugul lui Hristos
15 Cine are urechi de auzit să audă.
16 Cu cine voi asemăna neamul 25 În vremea aceea, Isus a luat
acesta de oameni? Seamănă cu nişte cuvântul şi a zis: „Te laud, Tată,
copilaşi care şed în pieţe şi strigă la Doamne al cerului şi al pământului,
tovarăşii lor: pentru că ai ascuns aceste lucruri de
17 ‘V-am cântat din fluier, şi n-aţi cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai
jucat; v-am cântat de jale, şi nu v-aţi descoperit pruncilor.
tânguit.’ 26 Da, Tată, Te laud, pentru că aşa ai

18 Căci a venit Ioan, nici mâncând, găsit Tu cu cale!


nici bând, şi ei zic: ‘Are drac!’ 27 Toate lucrurile Mi-au fost date în

19 A venit Fiul omului mâncând şi mâini de Tatăl Meu, şi nimeni nu


bând, şi ei zic: ‘Iată un om cunoaşte deplin pe Fiul, afară de
mâncăcios şi băutor de vin, un Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaşte
prieten al vameşilor şi al deplin pe Tatăl, afară de Fiul şi acela
păcătoşilor!’ Totuşi Înţelepciunea a căruia vrea Fiul să i-L descopere.
fost îndreptăţită din lucrările ei.” 28 Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi
împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.
Mustrarea cetăţilor nepocăite 29 Luaţi jugul Meu asupra voastră şi
învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt
20Atunci, Isus a început să mustre blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi
cetăţile în care fuseseră făcute cele odihnă pentru sufletele voastre.
mai multe din minunile Lui, pentru

17
Căci jugul Meu este bun şi sarcina
30 Omul cu mâna uscată
Mea este uşoară.”
9 Isus a plecat de acolo şi a intrat în
sinagogă.
EVANGHELIA DUPĂ 10 Şi iată că în sinagogă era un om

MATEI care avea o mână uscată. Ei, ca să


poată învinui pe Isus, L-au întrebat:
Capitolul 12 „Este îngăduit a vindeca în zilele de
Sabat?”
Spicele şi ziua Sabatului 11 El le-a răspuns: „Cine este omul
acela dintre voi care, dacă are o oaie
1 În vremea aceea, Isus trecea prin şi-i cade într-o groapă, în ziua
lanurile de grâu într-o zi de Sabat. Sabatului, să n-o apuce şi s-o scoată
Ucenicii Lui, care erau flămânzi, au afară?
început să smulgă spice de grâu şi să 12 Cu cât mai de preţ este deci un om
le mănânce. decât o oaie? De aceea este îngăduit
2 Fariseii, când au văzut lucrul a face bine în zilele de Sabat.”
acesta, I-au zis: „Uite că ucenicii Tăi 13 Atunci a zis omului aceluia:
fac ce nu este îngăduit să facă în ziua „Întinde-ţi mâna!” El a întins-o şi
Sabatului.” mâna s-a făcut sănătoasă, ca şi
3 Dar Isus le-a răspuns: „Oare n-aţi cealaltă.
citit ce a făcut David când a 14 Fariseii au ieşit afară şi s-au sfătuit
flămânzit, el şi cei ce erau împreună cum să omoare pe Isus.
cu el?
4 Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu Isus, Robul Domnului
şi a mâncat pâinile pentru punerea
înaintea Domnului, pe care nu-i era 15 Dar Isus, ca unul care ştia lucrul
îngăduit să le mănânce nici lui, nici acesta, a plecat de acolo. După El au
celor ce erau cu el, ci numai mers multe noroade. El a tămăduit
preoţilor? pe toţi bolnavii
5 Sau n-aţi citit în Lege că, în zilele 16 şi le-a poruncit cu tot dinadinsul

de Sabat, preoţii calcă Sabatul în să nu-L facă cunoscut,


Templu, şi totuşi sunt nevinovaţi? 17 ca să se împlinească ce fusese

6 Dar Eu vă spun că aici este Unul vestit prin prorocul Isaia, care zice:
mai mare decât Templul. 18 „Iată Robul Meu, pe care L-am

7 Dacă aţi fi ştiut ce înseamnă: ‘Milă ales, Preaiubitul Meu, în care


voiesc, iar nu jertfe’, n-aţi fi osândit sufletul Meu îşi găseşte plăcerea.
pe nişte nevinovaţi. Voi pune Duhul Meu peste El şi va
8 Căci Fiul omului este Domn şi al vesti neamurilor judecata.
Sabatului.” 19 El nu Se va lua la ceartă, nici nu
va striga. Şi nimeni nu-I va auzi
glasul pe uliţe.
20 Nu va frânge o trestie ruptă şi nici

18
nu va stinge un fitil care fumegă, orice hulă vor fi iertate oamenilor,
până va face să biruiască judecata. dar hula împotriva Duhului Sfânt nu
21 Şi neamurile vor nădăjdui în le va fi iertată.
Numele Lui.” 32 Oricine va vorbi împotriva Fiului
omului va fi iertat , dar oricine va
Îndrăcitul mut şi orb. Păcatul vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va
împotriva Duhului Sfânt fi iertat nici în veacul acesta, nici în
cel viitor.
22 Atunci, I-au adus un îndrăcit orb şi 33 Ori faceţi pomul bun şi rodul lui
mut şi Isus l-a tămăduit, aşa că mutul bun, ori faceţi pomul rău şi rodul lui
vorbea şi vedea. rău; căci pomul se cunoaşte după
23 Toate noroadele, mirate, ziceau: rodul lui.
„Nu cumva este acesta Fiul lui 34 Pui de năpârci, cum aţi putea voi
David?” să spuneţi lucruri bune, când voi
24 Când au auzit fariseii lucrul sunteţi răi? Căci din prisosul inimii
acesta, au zis: „Omul acesta nu vorbeşte gura.
scoate dracii decât cu Beelzebul, 35 Omul bun scoate lucruri bune din
domnul dracilor!” vistieria bună a inimii lui, dar omul
25 Isus, care le cunoştea gândurile, rău scoate lucruri rele din vistieria
le-a zis: „Orice împărăţie dezbinată rea a inimii lui.
împotriva ei însăşi este pustiită şi 36 Vă spun că, în ziua judecăţii,
orice cetate sau casă dezbinată oamenii vor da socoteală de orice
împotriva ei însăşi nu poate dăinui. cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi
26 Dacă Satana scoate pe Satana, este rostit.
dezbinat; deci cum poate dăinui 37 Căci din cuvintele tale vei fi scos
împărăţia lui? fără vină şi din cuvintele tale vei fi
27 Şi dacă Eu scot afară dracii cu osândit.”
ajutorul lui Beelzebul, fiii voştri cu
cine-i scot? De aceea, ei vor fi Minunea cu prorocul Iona
judecătorii voştri.
28 Dar dacă Eu scot afară dracii cu 38 Atunci, unii din cărturari şi din
Duhul lui Dumnezeu, atunci farisei au luat cuvântul şi I-au zis:
Împărăţia lui Dumnezeu a venit „Învăţătorule, am vrea să vedem un
peste voi. semn de la Tine!”
29 Sau cum poate cineva să intre în 39 Drept răspuns, El le-a zis: „Un
casa celui tare şi să-i jefuiască neam viclean şi preacurvar cere un
gospodăria, dacă n-a legat mai întâi semn, dar nu i se va da alt semn
pe cel tare? Numai atunci îi va jefui decât semnul prorocului Iona.
casa. 40 Căci , după cum Iona a stat trei
30 Cine nu este cu Mine este zile şi trei nopţi în pântecele chitului,
împotriva Mea şi cine nu strânge cu tot aşa şi Fiul omului va sta trei zile
Mine risipeşte. şi trei nopţi în inima pământului.
31 De aceea vă spun: Orice păcat şi 41 Bărbaţii din Ninive se vor scula

19
alături de neamul acesta în ziua care este în ceruri, acela Îmi este
judecăţii şi-l vor osândi, pentru că ei frate, soră şi mamă.”
s-au pocăit la propovăduirea lui
Iona; şi iată că aici este Unul mai
mare decât Iona. EVANGHELIA DUPĂ
42 Împărăteasa de la Miazăzi se va MATEI
scula alături de neamul acesta în ziua
judecăţii şi-l va osândi, pentru că ea Capitolul 13
a venit de la marginile pământului ca
să audă înţelepciunea lui Solomon; şi Pilda semănătorului
iată că aici este Unul mai mare decât
Solomon. 1 În aceeaşi zi, Isus a ieşit din casă şi
43 Duhul necurat, când a ieşit dintr- şedea lângă mare.
un om, umblă prin locuri fără apă, 2 O mulţime de noroade s-au strâns
căutând odihnă şi n-o găseşte. la El, aşa că a trebuit să Se suie să
44 Atunci zice: ‘Mă voi întoarce în şadă într-o corabie, iar tot norodul
casa mea, de unde am ieşit.’ Şi, când stătea pe ţărm.
vine în ea, o găseşte goală, măturată 3 El le-a vorbit despre multe lucruri
şi împodobită. în pilde şi le-a zis: „Iată, semănătorul
45 Atunci se duce şi ia cu el alte a ieşit să semene.
şapte duhuri mai rele decât el: intră 4 Pe când semăna el, o parte din
în casă, locuiesc acolo, şi starea din sămânţă a căzut lângă drum şi au
urmă a omului acestuia ajunge mai venit păsările şi au mâncat-o.
rea decât cea dintâi. Tocmai aşa se 5 O altă parte a căzut pe locuri
va întâmpla şi cu acest neam stâncoase, unde n-avea pământ mult:
viclean.” a răsărit îndată, pentru că n-a găsit
un pământ adânc.
Mama şi fraţii lui Isus 6 Dar, când a răsărit soarele, s-a pălit
şi, pentru că n-avea rădăcini, s-a
46 Pe când vorbea încă Isus uscat.
noroadelor, iată că mama şi fraţii Lui 7 O altă parte a căzut între spini:
stăteau afară şi căutau să vorbească spinii au crescut şi au înecat-o.
cu El. 8 O altă parte a căzut în pământ bun
47 Atunci, cineva I-a zis: „Iată, mama şi a dat rod: un grăunte a dat o sută ,
Ta şi fraţii Tăi stau afară şi caută să altul, şaizeci şi altul, treizeci.
vorbească cu Tine.” 9 Cine are urechi de auzit să audă.”
48 Dar Isus a răspuns celui ce-I 10 Ucenicii s-au apropiat de El şi I-au
adusese ştirea aceasta: „Cine este zis: „De ce le vorbeşti în pilde?”
mama Mea şi care sunt fraţii Mei?” 11 Isus le-a răspuns: „Pentru că vouă
49 Apoi, Şi-a întins mâna spre v-a fost dat să cunoaşteţi tainele
ucenicii Săi şi a zis: „Iată mama Mea Împărăţiei cerurilor, iar lor nu le-a
şi fraţii Mei! fost dat.
50 Căci oricine face voia Tatălui Meu 12 Căci celui ce are, i se va da şi va

20
avea de prisos; iar de la cel ce n-are, ajunge neroditor.
se va lua chiar şi ce are. 23 Iar sămânţa căzută în pământ bun
13 De aceea le vorbesc în pilde, este cel ce aude Cuvântul şi-l
pentru că ei, măcar că văd, nu văd şi înţelege; el aduce rod: un grăunte dă
măcar că aud, nu aud, nici nu o sută, altul, şaizeci, altul, treizeci.”
înţeleg.
14 Şi cu privire la ei se împlineşte Pilda neghinei
prorocia lui Isaia, care zice: ‘Veţi
auzi cu urechile voastre şi nu veţi 24 Isus le-a pus înainte o altă pildă şi
înţelege; veţi privi cu ochii voştri şi le-a zis: „Împărăţia cerurilor se
nu veţi vedea.’ aseamănă cu un om care a semănat o
15 Căci inima acestui popor s-a sămânţă bună în ţarina lui.
împietrit; au ajuns tari de urechi, şi- 25 Dar, pe când dormeau oamenii, a

au închis ochii, ca nu cumva să vadă venit vrăjmaşul lui, a semănat


cu ochii, să audă cu urechile, să neghină între grâu şi a plecat.
înţeleagă cu inima, să se întoarcă la 26 Când au răsărit firele de grâu şi au

Dumnezeu şi să-i vindec. făcut rod, a ieşit la iveală şi neghina.


16 Dar ferice de ochii voştri că văd şi 27 Robii stăpânului casei au venit şi

de urechile voastre că aud! i-au zis: ‘Doamne, n-ai semănat


17 Adevărat vă spun că mulţi proroci sămânţă bună în ţarina ta? De unde
şi oameni neprihăniţi au dorit să are dar neghină?’
vadă lucrurile pe care le vedeţi voi, 28 El le-a răspuns: ‘Un vrăjmaş a

şi nu le-au văzut; şi să audă lucrurile făcut lucrul acesta.’ Şi robii i-au zis:
pe care le auziţi voi, şi nu le-au ‘Vrei dar să mergem s-o smulgem?’
auzit. 29 ‘Nu’, le-a zis el, ‘ca nu cumva,

18 Ascultaţi dar ce înseamnă pilda smulgând neghina, să smulgeţi şi


semănătorului. grâul împreună cu ea.
19 Când un om aude Cuvântul 30 Lăsaţi-le să crească amândouă

privitor la Împărăţie şi nu-l înţelege, împreună până la seceriş; şi, la


vine cel rău şi răpeşte ce a fost vremea secerişului, voi spune
semănat în inima lui. Aceasta este secerătorilor: «Smulgeţi întâi
sămânţa căzută lângă drum. neghina şi legaţi-o în snopi, ca s-o
20 Sămânţa căzută în locuri stâncoase ardem, iar grâul strângeţi-l în
este cel ce aude Cuvântul şi-l grânarul meu.»’”
primeşte îndată cu bucurie,
21 dar n-are rădăcină în el, ci ţine
Pilda grăuntelui de muştar şi
până la o vreme; şi, cum vine un aluatului
necaz sau o prigonire din pricina
31 Isus le-a pus înainte o altă pildă şi
Cuvântului, se leapădă îndată de el.
le-a zis: „Împărăţia cerurilor se
22 Sămânţa căzută între spini este cel
aseamănă cu un grăunte de muştar,
ce aude Cuvântul, dar îngrijorările
pe care l-a luat un om şi l-a semănat
veacului acestuia şi înşelăciunea
în ţarina sa.
bogăţiilor îneacă acest Cuvânt şi
32 Grăuntele acesta, în adevăr, este

21
cea mai mică dintre toate seminţele, dinţilor.
dar, după ce a crescut, este mai mare 43 Atunci , cei neprihăniţi vor
decât zarzavaturile şi se face un străluci ca soarele în Împărăţia
copac, aşa că păsările cerului vin şi Tatălui lor. Cine are urechi de auzit
îşi fac cuiburi în ramurile lui.” să audă.
33 Le-a spus o altă pildă, şi anume:
„Împărăţia cerurilor se aseamănă cu Pilda comorii ascunse şi a
un aluat pe care l-a luat o femeie şi l- mărgăritarului
a pus în trei măsuri de făină de grâu,
până s-a dospit toată plămădeala.” 44 Împărăţia cerurilor se mai
34 Isus a spus noroadelor toate aceste aseamănă cu o comoară ascunsă într-
lucruri în pilde şi nu le vorbea deloc o ţarină. Omul care o găseşte o
fără pildă, ascunde şi, de bucuria ei, se duce şi
35 ca să se împlinească ce fusese vinde tot ce are şi cumpără ţarina
vestit prin prorocul, care zice: „Voi aceea.
vorbi în pilde, voi spune lucruri 45 Împărăţia cerurilor se mai

ascunse de la facerea lumii.” aseamănă cu un negustor care caută


mărgăritare frumoase.
Tâlcuirea pildei neghinei 46 Şi, când găseşte un mărgăritar de
mare preţ, se duce de vinde tot ce are
36 Atunci, Isus a dat drumul şi-l cumpără.
noroadelor şi a intrat în casă.
Ucenicii Lui s-au apropiat de El şi I- Pilda năvodului
au zis: „Tâlcuieşte-ne pilda cu
neghina din ţarină.” 47 Împărăţia cerurilor se mai
37 El le-a răspuns: „Cel ce seamănă aseamănă cu un năvod aruncat în
sămânţa bună este Fiul omului. mare, care prinde tot felul de peşti.
38 Ţarina este lumea; sămânţa bună 48 După ce s-a umplut, pescarii îl

sunt fiii Împărăţiei; neghina sunt fiii scot la mal, şed jos, aleg în vase ce
celui rău. este bun şi aruncă afară ce este rău.
39 Vrăjmaşul care a semănat-o este 49 Tot aşa va fi şi la sfârşitul

diavolul; secerişul este sfârşitul veacului. Îngerii vor ieşi, vor


veacului; secerătorii sunt îngerii. despărţi pe cei răi din mijlocul celor
40 Deci, cum se smulge neghina şi se buni
arde în foc, aşa va fi şi la sfârşitul 50 şi-i vor arunca în cuptorul aprins;

veacului. acolo vor fi plânsul şi scrâşnirea


41 Fiul omului va trimite pe îngerii dinţilor.”
Săi şi ei vor smulge din Împărăţia 51 „Aţi înţeles voi toate aceste

Lui toate lucrurile care sunt pricină lucruri?”, i-a întrebat Isus. „Da,
de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc Doamne”, I-au răspuns ei.
fărădelegea 52 Şi El le-a zis: „De aceea, orice

42 şi-i vor arunca în cuptorul aprins; cărturar, care a învăţat ce trebuie


acolo vor fi plânsul şi scrâşnirea despre Împărăţia cerurilor, se
aseamănă cu un gospodar care scoate
22
din vistieria lui lucruri noi şi lucruri 4 pentru că Ioan îi zicea: „Nu-ţi este
vechi.” îngăduit s-o ai de nevastă.”
5 Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se
Isus la Nazaret. Necredinţa temea de norod, pentru că norodul
locuitorilor privea pe Ioan ca pe un proroc.
6 Dar, când se prăznuia ziua naşterii
53 După ce a isprăvit Isus pildele lui Irod, fata Irodiadei a jucat
acestea, a plecat de acolo. înaintea oaspeţilor şi a plăcut lui
54 A venit în patria Sa şi a început să Irod.
înveţe pe oameni în sinagogă; aşa că 7 De aceea i-a făgăduit cu jurământ
cei ce-L auzeau se mirau şi ziceau: că îi va da orice va cere.
„De unde are El înţelepciunea şi 8 Îndemnată de mama sa, ea a zis:
minunile acestea? „Dă-mi aici, într-o farfurie, capul lui
55 Oare nu este El fiul tâmplarului? Ioan Botezătorul!”
Nu este Maria mama Lui? Şi Iacov, 9 Împăratul s-a întristat, dar, din
Iosif, Simon şi Iuda nu sunt ei fraţii pricina jurămintelor sale şi de ochii
Lui? celor ce şedeau la masă împreună cu
56 Şi surorile Lui nu sunt toate el, a poruncit să i-l dea.
printre noi? Atunci de unde are El 10 Şi a trimis să taie capul lui Ioan în
toate lucrurile acestea?” temniţă.
57 Şi găseau astfel în El o pricină de 11 Capul a fost adus într-o farfurie şi
poticnire. Dar Isus le-a zis: „Nicăieri dat fetei, care l-a dus la mama sa.
nu este preţuit un proroc mai puţin 12 Ucenicii lui Ioan au venit de i-au
decât în patria şi în casa Lui.” luat trupul, l-au îngropat şi s-au dus
58 Şi n-a făcut multe minuni în locul de au dat de ştire lui Isus.
acela din pricina necredinţei lor.
Înmulţirea pâinilor

EVANGHELIA DUPĂ 13 Isus, când a auzit vestea aceasta, a


MATEI plecat de acolo într-o corabie, ca să
Se ducă singur la o parte, într-un loc
Capitolul 14 pustiu. Noroadele, când au auzit
lucrul acesta, au ieşit din cetăţi şi s-
Moartea lui Ioan Botezătorul au luat după El pe jos.
14 Când a ieşit din corabie, Isus a
1 În vremea aceea, cârmuitorul Irod a văzut o gloată mare, I s-a făcut milă
auzit vorbindu-se despre Isus de ea şi a vindecat pe cei bolnavi.
2 şi a zis slujitorilor săi: „Acesta este 15 Când s-a înserat, ucenicii s-au
Ioan Botezătorul! A înviat din morţi apropiat de El şi I-au zis: „Locul
şi de aceea se fac minuni prin el.” acesta este pustiu, şi vremea iată că a
3 Căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase trecut. Dă drumul noroadelor să se
şi-l pusese în temniţă din pricina ducă prin sate să-şi cumpere de
Irodiadei, nevasta fratelui său Filip; mâncare.”

23
16 „N-au nevoie să plece”, le-a 29 „Vino!”, i-a zis Isus. Petru a
răspuns Isus; „daţi-le voi să coborât din corabie şi a început să
mănânce.” umble pe ape ca să meargă la Isus.
17 Dar ei I-au zis: „N-avem aici decât 30 Dar, când a văzut că vântul era
cinci pâini şi doi peşti.” tare, s-a temut şi, fiindcă începea să
18 Şi El le-a zis: „Aduceţi-i aici la se afunde, a strigat: „Doamne, scapă-
Mine!” mă!”
19 Apoi a poruncit noroadelor să şadă 31 Îndată, Isus a întins mâna, l-a
pe iarbă, a luat cele cinci pâini şi cei apucat şi i-a zis: „Puţin
doi peşti, Şi-a ridicat ochii spre cer, a credinciosule, pentru ce te-ai
binecuvântat, a frânt pâinile şi le-a îndoit?”
dat ucenicilor, iar ei le-au împărţit 32 Şi, după ce au intrat în corabie, a
noroadelor. stat vântul.
20 Toţi au mâncat şi s-au săturat şi s- 33 Cei ce erau în corabie au venit de
au ridicat douăsprezece coşuri pline s-au închinat înaintea lui Isus şi I-au
cu rămăşiţele de firimituri. zis: „Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui
21 Cei ce mâncaseră erau ca la cinci Dumnezeu!”
mii de bărbaţi, afară de femei şi de 34 După ce au trecut marea, au venit
copii. în ţinutul Ghenezaretului.
35 Oamenii din locul acela, care
Umblarea pe mare cunoşteau pe Isus, au trimis să dea
de ştire în toate împrejurimile şi au
22 Îndată după aceea, Isus a silit pe adus la El pe toţi bolnavii.
ucenicii Săi să intre în corabie şi să 36 Bolnavii Îl rugau să le dea voie
treacă înaintea Lui de partea cealaltă numai să se atingă de poala hainei
până va da drumul noroadelor. Lui. Şi toţi câţi s-au atins s-au
23 După ce a dat drumul noroadelor, vindecat.
S-a suit pe munte să Se roage singur
la o parte. Se înnoptase, şi El era a v.25 Greceşte: în a patra strajă.
singur acolo.
24 În timpul acesta, corabia era
învăluită de valuri în mijlocul mării; EVANGHELIA DUPĂ
căci vântul era împotrivă. MATEI
25 Când se îngâna ziua cu noapteaa,
Isus a venit la ei, umblând pe mare. Capitolul 15
26 Când L-au văzut ucenicii umblând
pe mare, s-au înspăimântat şi au zis: Fariseii şi datina bătrânilor
„Este o nălucă!” Şi, de frică, au ţipat.
27 Isus le-a zis îndată: „Îndrăzniţi, Eu 1 Atunci, nişte farisei şi nişte
sunt, nu vă temeţi!” cărturari din Ierusalim au venit la
28 „Doamne”, I-a răspuns Petru, Isus şi I-au zis:
„dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin 2 „Pentru ce calcă ucenicii Tăi datina
la Tine pe ape!” bătrânilor? Căci nu-şi spală mâinile

24
când mănâncă.” „Desluşeşte-ne pilda aceasta.”
3 Drept răspuns, El le-a zis: „Dar voi 16 Isus a zis: „Şi voi tot fără
de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu pricepere sunteţi?
în folosul datinei voastre? 17 Nu înţelegeţi că orice intră în gură
4 Căci Dumnezeu a zis: ‘Cinsteşte pe merge în pântece şi apoi este aruncat
tatăl tău şi pe mama ta’ şi: ‘Cine va afară, în hazna?
grăi de rău pe tatăl său sau pe mama 18 Dar ce iese din gură vine din
sa să fie pedepsit negreşit cu inimă, şi aceea spurcă pe om.
moartea.’ 19 Căci din inimă ies gândurile rele,
5 Dar voi ziceţi: ‘Cine va zice tatălui uciderile, preacurviile, curviile,
său sau mamei sale: «Ori cu ce te-aş furtişagurile, mărturiile mincinoase,
putea ajuta, l-am închinat lui hulele.
Dumnezeu» 20 Iată lucrurile care spurcă pe om,
6 nu mai este ţinut să cinstească pe dar a mânca cu mâinile nespălate nu
tatăl său sau pe mama sa.’ Şi aţi spurcă pe om.”
desfiinţat astfel cuvântul lui
Dumnezeu în folosul datinei voastre. Femeia cananeancă
7 Făţarnicilor , bine a prorocit Isaia
despre voi, când a zis: 21 Isus, după ce a plecat de acolo, S-a
8 ‘Norodul acesta se apropie de Mine dus în părţile Tirului şi ale
cu gura şi Mă cinsteşte cu buzele, Sidonului.
dar inima lui este departe de Mine. 22 Şi iată că o femeie cananeancă a

9 Degeaba Mă cinstesc ei învăţând ca venit din ţinuturile acelea şi a


învăţături nişte porunci omeneşti.’” început să strige către El: „Ai milă
de mine, Doamne, Fiul lui David!
Lucrurile care spurcă pe om Fiică-mea este muncită rău de un
drac.”
10 Isus a chemat mulţimea la Sine şi 23 El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Şi
a zis: „Ascultaţi şi înţelegeţi: ucenicii Lui s-au apropiat şi L-au
11 Nu ce intră în gură spurcă pe om, rugat stăruitor: „Dă-i drumul, căci
ci ce iese din gură, aceea spurcă pe strigă după noi.”
om.” 24 Drept răspuns, El a zis: „Eu nu
12 Atunci, ucenicii Lui s-au apropiat sunt trimis decât la oile pierdute ale
şi I-au zis: „Ştii că fariseii au găsit casei lui Israel.”
pricină de poticnire în cuvintele pe 25 Dar ea a venit şi I s-a închinat,
care le-au auzit?” zicând: „Doamne, ajută-mi!”
13 Drept răspuns, El le-a zis: „Orice 26 Drept răspuns, El i-a zis: „Nu este
răsad pe care nu l-a sădit Tatăl Meu bine să iei pâinea copiilor şi s-o
cel ceresc va fi smuls din rădăcină. arunci la căţei !”
14 Lăsaţi-i: sunt nişte călăuze oarbe; 27 „Da, Doamne”, a zis ea, „dar şi
şi când un orb călăuzeşte pe un alt căţeii mănâncă firimiturile care cad
orb, vor cădea amândoi în groapă.” de la masa stăpânilor lor.”
15 Petru a luat cuvântul şi I-a zis: 28 Atunci, Isus i-a zis: „O, femeie,

25
mare este credinţa Ta! Facă-ţi-se de bărbaţi, afară de femei şi de copii.
cum voieşti.” Şi fiica ei s-a tămăduit 39 În urmă, Isus a dat drumul
chiar în ceasul acela. noroadelor, S-a suit în corabie şi a
trecut în ţinutul Magdalei.
A doua înmulţire a pâinilor

29 Isus a plecat din locurile acelea şi EVANGHELIA DUPĂ


a venit lângă Marea Galileii. S-a suit
pe munte şi a şezut jos acolo.
MATEI
30 Atunci au venit la El multe
Capitolul 16
noroade, având cu ele şchiopi, orbi,
muţi, ciungi şi mulţi alţi bolnavi. I- Aluatul fariseilor
au pus la picioarele Lui şi El i-a
tămăduit; 1 Fariseii şi saducheii s-au apropiat
31 aşa că noroadele se mirau când au de Isus şi, ca să-L ispitească, I-au
văzut că muţii vorbesc, ciungii se cerut să le arate un semn din cer.
însănătoşesc, şchiopii umblă şi orbii 2 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Când
văd; şi slăveau pe Dumnezeul lui se înserează, voi ziceţi: ‘Are să fie
Israel. vreme frumoasă, căci cerul este
32 Isus a chemat pe ucenicii Săi şi le- roşu.’
a zis: „Mi-este milă de gloata 3 Şi dimineaţa ziceţi: ‘Astăzi are să
aceasta, căci iată că de trei zile fie furtună, căci cerul este roşu-
aşteaptă lângă Mine şi n-au ce posomorât.’ Făţarnicilor, faţa cerului
mânca. Nu vreau să le dau drumul ştiţi s-o deosebiţi, şi semnele
flămânzi, ca nu cumva să leşine de vremurilor nu le puteţi deosebi?
foame pe drum.” 4 Un neam viclean şi preacurvar cere
33 Ucenicii I-au zis: „De unde să un semn; nu i se va da alt semn decât
luăm în pustia aceasta atâtea pâini ca semnul prorocului Iona.” Apoi i-a
să săturăm atâta gloată?” lăsat şi a plecat.
34 „Câte pâini aveţi?”, i-a întrebat 5 Ucenicii trecuseră de cealaltă parte
Isus. „Şapte”, I-au răspuns ei, „şi şi uitaseră să ia pâini.
puţini peştişori.” 6 Isus le-a zis: „Luaţi seama şi păziţi-
35 Atunci, Isus a poruncit norodului vă de aluatul fariseilor şi al
să şadă pe pământ. saducheilor.”
36 A luat cele şapte pâini şi peştişorii 7 Ucenicii se gândeau în ei şi ziceau:
şi, după ce a mulţumit lui „Ne zice aşa pentru că n-am luat
Dumnezeu, a frânt şi a dat pâini!”
ucenicilor, iar ucenicii au împărţit 8 Isus, care cunoştea lucrul acesta,
norodului. le-a zis: „Puţin credincioşilor, pentru
37 Au mâncat toţi şi s-au săturat; şi s- ce vă gândiţi că n-aţi luat pâini?
au ridicat şapte coşniţe pline cu 9 Tot nu înţelegeţi? Şi nici nu vă mai
rămăşiţele de firimituri. aduceţi aminte de cele cinci pâini
38 Cei ce mâncaseră erau patru mii pentru cei cinci mii de oameni şi câte

26
coşuri aţi ridicat? Isus vesteşte patimile şi moartea
10 Nici de cele şapte pâini pentru cei Sa
patru mii de oameni şi câte coşniţe
aţi ridicat? 21 De atunci încolo, Isus a început să
11 Cum nu înţelegeţi că nu v-am spus spună ucenicilor Săi că El trebuie să
de pâini? Ci v-am spus să vă păziţi meargă la Ierusalim, să pătimească
de aluatul fariseilor şi al mult din partea bătrânilor, din partea
saducheilor.” preoţilor celor mai de seamă şi din
12 Atunci au înţeles ei că nu le zisese partea cărturarilor; că are să fie
să se păzească de aluatul pâinii, ci de omorât şi că a treia zi are să învieze.
învăţătura fariseilor şi a saducheilor. 22 Petru L-a luat deoparte şi a
început să-L mustre, zicând: „Să Te
Isus în ţinutul Cezareii lui Filip ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu
Ţi se întâmple aşa ceva!”
13 Isus a venit în părţile Cezareii lui 23 Dar Isus S-a întors şi a zis lui
Filip şi a întrebat pe ucenicii Săi: Petru: „Înapoia Mea, Satano , tu eşti
„Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul o piatră de poticnire pentru Mine!
omului?” Căci gândurile tale nu sunt gândurile
14 Ei au răspuns: „Unii zic că eşti lui Dumnezeu, ci gânduri de ale
Ioan Botezătorul; alţii, Ilie; alţii, oamenilor.”
Ieremia sau unul din proroci.” 24 Atunci, Isus a zis ucenicilor Săi:
15 „Dar voi”, le-a zis El, „cine ziceţi „Dacă voieşte cineva să vină după
că sunt?” Mine, să se lepede de sine, să-şi ia
16 Simon Petru, drept răspuns, I-a crucea şi să Mă urmeze.
zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul 25 Pentru că oricine va vrea să-şi
Dumnezeului celui viu!” scape viaţa o va pierde, dar oricine
17 Isus a luat din nou cuvântul şi i-a îşi va pierde viaţa pentru Mine o va
zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui câştiga.
Iona, fiindcă nu carnea şi sângele ţi- 26 Şi ce ar folosi unui om să câştige
au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl toată lumea, dacă şi-ar pierde
Meu, care este în ceruri. sufletul? Sau ce ar da un om în
18 Şi Eu îţi spun: tu eşti Petrua , şi pe schimb pentru sufletul său?
această piatrăb voi zidi Biserica Mea, 27 Căci Fiul omului are să vină în
şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor slava Tatălui Său, cu îngerii Săi, şi
birui. atunci va răsplăti fiecăruia după
19 Îţi voi da cheile Împărăţiei faptele lui.
cerurilor, şi orice vei lega pe pământ 28 Adevărat vă spun că unii din cei
va fi legat în ceruri şi orice vei ce stau aici nu vor gusta moartea
dezlega pe pământ va fi dezlegat în până nu vor vedea pe Fiul omului
ceruri.” venind în Împărăţia Sa.”
20 Atunci a poruncit ucenicilor Săi să
nu spună nimănui că El este a v.18 Greceşte: Petros.
Hristosul. b v.18 Greceşte: petra.

27
EVANGHELIA DUPĂ şi să aşeze din nou toate lucrurile.
12 Dar vă spun că Ilie a şi venit, şi ei
MATEI nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce
au vrut. Tot aşa are să sufere şi Fiul
Capitolul 17
omului din partea lor.”
13 Ucenicii au înţeles atunci că le
Schimbarea la faţă
vorbise despre Ioan Botezătorul.
1 După şase zile, Isus a luat cu El pe
Petru, Iacov şi Ioan, fratele lui, şi i-a Vindecarea unui lunatic
dus la o parte pe un munte înalt.
14 Când au ajuns la norod, a venit un
2 El S-a schimbat la faţă înaintea lor;
om care a căzut în genunchi înaintea
faţa Lui a strălucit ca soarele şi
lui Isus şi I-a zis:
hainele I s-au făcut albe ca lumina.
15 „Doamne, ai milă de fiul meu,
3 Şi iată că li s-au arătat Moise şi Ilie
căci este lunatic şi pătimeşte rău: de
stând de vorbă cu El.
multe ori cade în foc şi de multe ori
4 Petru a luat cuvântul şi a zis lui
cade în apă.
Isus: „Doamne, este bine să fim aici;
16 L-am adus la ucenicii Tăi şi n-au
dacă vrei, am să fac aici trei colibe:
putut să-l vindece.”
una pentru Tine, una pentru Moise şi
17 „O, neam necredincios şi pornit la
una pentru Ilie.”
rău!”, a răspuns Isus. „Până când voi
5 Pe când vorbea el încă, iată că i-a
fi cu voi? Până când vă voi suferi?
acoperit un nor luminos cu umbra
Aduceţi-l aici, la Mine.”
lui. Şi din nor s-a auzit un glas, care
18 Isus a certat dracul, care a ieşit din
zicea: „Acesta este Fiul Meu
el. Şi băiatul s-a tămăduit chiar în
preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea
ceasul acela.
Mea: de El să ascultaţi!”
19 Atunci, ucenicii au venit la Isus şi
6 Când au auzit, ucenicii au căzut cu
I-au zis deoparte: „Noi de ce n-am
feţele la pământ şi s-au înspăimântat
putut să-l scoatem?”
foarte tare.
20 „Din pricina puţinei voastre
7 Dar Isus S-a apropiat, S-a atins de
credinţe”, le-a zis Isus. „Adevărat vă
ei şi le-a zis: „Sculaţi-vă, nu vă
spun că, dacă aţi avea credinţă cât un
temeţi!”
grăunte de muştar, aţi zice muntelui
8 Ei au ridicat ochii şi n-au văzut pe
acestuia: ‘Mută-te de aici colo’, şi s-
nimeni, decât pe Isus singur.
ar muta; nimic nu v-ar fi cu
9 Pe când coborau din munte, Isus le-
neputinţă.
a dat porunca următoare: „Să nu
21 Dar acest soi de draci nu iese afară
spuneţi nimănui de vedenia aceasta
decât cu rugăciune şi cu post.”
până va învia Fiul omului din morţi.”
10 Ucenicii I-au pus întrebarea
Isus vesteşte moartea şi învierea
următoare: „Oare de ce zic cărturarii Sa
că întâi trebuie să vină Ilie?”
11 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Este 22 Pe când stăteau în Galileea, Isus
adevărat că trebuie să vină întâi Ilie le-a zis: „Fiul omului trebuie să fie
28
dat în mâinile oamenilor. cerurilor?”
23 Ei Îl vor omorî, dar a treia zi va 2 Isus a chemat la El un copilaş, l-a
învia.” Ucenicii s-au întristat foarte pus în mijlocul lor
mult. 3 şi le-a zis: „Adevărat vă spun că,
dacă nu vă veţi întoarce la
Isus plăteşte darea pentru Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte
Templu copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra
în Împărăţia cerurilor.
24 Când au ajuns în Capernaum, cei 4 De aceea, oricine se va smeri ca
ce strângeau darea pentru Templua acest copilaş va fi cel mai mare în
au venit la Petru şi i-au zis: Împărăţia cerurilor.
„Învăţătorul vostru nu plăteşte 5 Şi oricine va primi un copilaş ca
darea?” acesta în Numele Meu Mă primeşte
25 „Ba da”, a zis Petru. Şi când a pe Mine.
intrat în casă, Isus i-a luat-o înainte 6 Dar pentru oricine va face să
şi i-a zis: „Ce crezi, Simone? păcătuiască pe unul din aceşti micuţi
Împăraţii pământului de la cine iau care cred în Mine, ar fi mai de folos
dări sau biruri? De la fiii lor sau de să i se atârne de gât o piatră mare de
la străini?” moară şi să fie înecat în adâncul
26 Petru I-a răspuns: „De la străini.” mării.
Şi Isus i-a zis: „Aşadar, fiii sunt 7 Vai de lume, din pricina prilejurilor
scutiţi. de păcătuire, fiindcă nu se poate să
27 Dar, ca să nu-i facem să nu vină prilejuri de păcătuire! Dar
păcătuiască, du-te la mare, aruncă vai de omul acela prin care vine
undiţa şi trage afară peştele care va prilejul de păcătuire!
veni întâi. Deschide-i gura şi vei găsi 8 Acum, dacă mâna ta sau piciorul
în ea un banb pe care ia-l şi dă-li-l tău te face să cazi în păcat, taie-l şi
lor, pentru Mine şi pentru tine.” leapădă-l de la tine. Este mai bine
pentru tine să intri în viaţă şchiop
a v.24 Greceşte: cele două drahme. sau ciung, decât să ai două mâini sau
b v.27 Greceşte: stater.
două picioare şi să fii aruncat în
focul veşnic.
9 Şi, dacă ochiul tău te face să cazi în
EVANGHELIA DUPĂ păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine.
MATEI Este mai bine pentru tine să intri în
viaţă numai cu un ochi, decât să ai
Capitolul 18 amândoi ochii şi să fii aruncat în
focul gheenei.
Cel mai mare în Împărăţia
cerurilor Pilda cu oaia rătăcită
1În clipa aceea, ucenicii s-au Feriţi-vă să nu defăimaţi nici
10
apropiat de Isus şi L-au întrebat: măcar pe unul din aceşti micuţi; căci
„Cine este mai mare în Împărăţia
29
vă spun că îngerii lor în ceruri văd adunaţi îna Numele Meu, sunt şi Eu
pururea faţa Tatălui Meu, care este în mijlocul lor.”
în ceruri.
11 Fiindcă Fiul omului a venit să Pilda robului nemilostiv
mântuiască ce era pierdut.
12 Ce credeţi? Dacă un om are o sută 21 Atunci, Petru s-a apropiat de El şi
de oi şi se rătăceşte una din ele, nu I-a zis: „Doamne, de câte ori să iert
lasă el pe cele nouăzeci şi nouă pe pe fratele Meu când va păcătui
munţi şi se duce să caute pe cea împotriva mea? Până la şapte ori?”
rătăcită? 22 Isus i-a zis: „Eu nu-ţi zic până la

13 Şi , dacă i se întâmplă s-o şapte ori, ci până la şaptezeci de ori


găsească, adevărat vă spun că are câte şapte.
mai multă bucurie de ea, decât de 23 De aceea, Împărăţia cerurilor se

cele nouăzeci şi nouă care nu se aseamănă cu un împărat care a vrut


rătăciseră. să se socotească cu robii săi.
14 Tot aşa, nu este voia Tatălui 24 A început să facă socoteala şi i-au

vostru din ceruri să piară unul măcar adus pe unul care îi datora zece mii
din aceşti micuţi. de galbenib .
25 Fiindcă el n-avea cu ce plăti,
Iertarea greşelilor stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe
el, pe nevasta lui, pe copiii lui şi tot
15 Dacă fratele tău a păcătuit ce avea, şi să se plătească datoria.
împotriva ta, du-te şi mustră-l între 26 Robul s-a aruncat la pământ, i s-a
tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai închinat şi a zis: ‘Doamne, mai
câştigat pe fratele tău. îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti tot.’
16 Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu 27 Stăpânul robului aceluia, făcându-
tine unul sau doi inşi, pentru ca orice i-se milă de el, i-a dat drumul şi i-a
vorbă să fie sprijinită pe mărturia a iertat datoria.
doi sau trei martori. 28 Robul acela, când a ieşit afară, a
17 Dacă nu vrea să asculte de ei, întâlnit pe unul din tovarăşii lui de
spune-l Bisericii şi, dacă nu vrea să slujbă, care-i era dator o sută de lei.
asculte nici de Biserică, să fie pentru A pus mâna pe el şi-l strângea de
tine ca un păgân şi ca un vameş. gât, zicând: ‘Plăteşte-mi ce-mi eşti
18 Adevărat vă spun că orice veţi dator.’
lega pe pământ va fi legat în cer şi 29 Tovarăşul lui s-a aruncat la
orice veţi dezlega pe pământ va fi pământ, îl ruga şi zicea: ‘Mai
dezlegat în cer. îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti.’
19 Vă mai spun iarăşi că, dacă doi 30 Dar el n-a vrut, ci s-a dus şi l-a
dintre voi se învoiesc pe pământ să aruncat în temniţă până va plăti
ceară un lucru oarecare, le va fi dat datoria.
de Tatăl Meu, care este în ceruri. 31 Când au văzut tovarăşii lui cele
20 Căci, acolo unde sunt doi sau trei întâmplate, s-au întristat foarte mult
şi s-au dus de au spus stăpânului lor

30
toate cele petrecute. de nevastă-sa, şi cei doi vor fi un
32 Atunci, stăpânul a chemat la el pe singur trup’?
robul acesta şi i-a zis: ‘Rob viclean! 6 Aşa că nu mai sunt doi, ci un
Eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă singur trup. Deci ce a împreunat
m-ai rugat. Dumnezeu, omul să nu despartă.”
33 Oare nu se cădea să ai şi tu milă 7 „Pentru ce dar”, I-au zis ei, „a
de tovarăşul tău, cum am avut eu poruncit Moise ca bărbatul să dea
milă de tine?’ nevestei o carte de despărţire şi s-o
34 Şi stăpânul s-a mâniat şi l-a dat pe lase?”
mâna chinuitorilor până va plăti tot 8 Isus le-a răspuns: „Din pricina
ce datora. împietririi inimilor voastre a îngăduit
35 Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel Moise să vă lăsaţi nevestele, dar de
ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă la început n-a fost aşa.
din toată inima pe fratele său.” 9 Eu însă vă spun că oricine îşi lasă
nevasta, afară de pricină de curvie, şi
a v.20 Greceşte: pentru Numele Meu. ia pe alta de nevastă preacurveşte şi
b v.24 Greceşte: talanţi. cine ia de nevastă pe cea lăsată de
bărbat preacurveşte.”
10 Ucenicii Lui I-au zis: „Dacă astfel
EVANGHELIA DUPĂ stă lucrul cu bărbatul şi nevasta lui,
MATEI nu este de folos să se însoare.”
11 El le-a răspuns: „Nu toţi pot primi
Capitolul 19 cuvântul acesta, ci numai aceia
cărora le este dat.
Despărţirea bărbatului de 12 Fiindcă sunt fameni care s-au
nevastă născut aşa din pântecele maicii lor,
sunt fameni care au fost făcuţi
1 După ce a sfârşit Isus cuvântările fameni de
acestea, a plecat din Galileea şi a oameni şi sunt fameni care singuri s-
venit în ţinutul Iudeii, dincolo de au făcut fameni pentru Împărăţia
Iordan. cerurilor. Cine poate să primească
2 După El au mers multe gloate; şi
lucrul acesta să-l primească.”
acolo a vindecat pe cei bolnavi.
3 Fariseii au venit la El şi, ca să-L Isus şi copilaşii
ispitească, I-au zis: „Oare este
îngăduit unui bărbat să-şi lase 13 Atunci I-au adus nişte copilaşi, ca
nevasta pentru orice pricină?” să-Şi pună mâinile peste ei şi să Se
4 Drept răspuns, El le-a zis: „Oare n- roage pentru ei. Dar ucenicii îi
aţi citit că Ziditorul de la început i-a certau.
făcut parte bărbătească şi parte 14 Şi Isus le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să
femeiască vină la Mine şi nu-i opriţi, căci
5 şi a zis: ‘De aceea va lăsa omul pe Împărăţia cerurilor este a celor ca
tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi ei.”

31
15 După ce Şi-a pus mâinile peste ei, neputinţă, dar la Dumnezeu toate
a plecat de acolo. lucrurile sunt cu putinţă.”

Tânărul bogat Moştenirea vieţii veşnice

16 Atunci s-a apropiat de Isus un om 27 Atunci, Petru a luat cuvântul şi I-a


şi I-a zis: „Învăţătorule, ce bine să zis: „Iată că noi am lăsat tot şi Te-am
fac, ca să am viaţa veşnică?” urmat. Ce răsplată vom avea?”
17 El i-a răspuns: „De ce mă întrebi: 28 Isus le-a răspuns: „Adevărat vă
‘Ce bine?’ Binele este Unul singur. spun că, atunci când va sta Fiul
Dar, dacă vrei să intri în viaţă, omului pe scaunul de domnie al
păzeşte poruncile.” măririi Sale, la înnoirea tuturor
18 „Care?” I-a zis el. Şi Isus i-a lucrurilor, voi, care M-aţi urmat, veţi
răspuns: „Să nu ucizi; să nu şedea şi voi pe douăsprezece scaune
preacurveşti; să nu furi; să nu faci o de domnie şi veţi judeca pe cele
mărturisire mincinoasă; douăsprezece seminţii ale lui Israel.
19 să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama 29 Şi oricine a lăsat case sau fraţi, sau
ta şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe surori, sau tată, sau mamă, sau
tine însuţi.” nevastă, sau feciori, sau holde pentru
20 Tânărul I-a zis: „Toate aceste Numele Meu va primi însutit şi va
porunci le-am păzit cu grijă din moşteni viaţa veşnică.
tinereţea mea. Ce-mi mai lipseşte?” 30 Dar mulţi din cei dintâi vor fi cei
21 „Dacă vrei să fii desăvârşit”, i-a din urmă şi mulţi din cei din urmă
zis Isus, „du-te de vinde ce ai, dă la vor fi cei dintâi.
săraci şi vei avea o comoară în cer!
Apoi vino şi urmează-Mă.” EVANGHELIA DUPĂ
22 Când a auzit tânărul vorba aceasta,
MATEI
a plecat foarte întristat, pentru că
avea multe avuţii. Capitolul 20
23 Isus a zis ucenicilor Săi:
„Adevărat vă spun că greu va intra Pilda lucrătorilor viei
un bogat în Împărăţia cerurilor.
24 Vă mai spun iarăşi că este mai 1 Fiindcă Împărăţia cerurilor se
uşor să treacă o cămilă prin urechea aseamănă cu un gospodar care a ieşit
acului decât să intre un bogat în dis-de-dimineaţă să-şi tocmească
Împărăţia lui Dumnezeu.” lucrători la vie.
25 Ucenicii, când au auzit lucrul 2 S-a învoit cu lucrătorii cu câte un
acesta, au rămas uimiţi de tot şi au leua pe zi şi i-a trimis la vie.
zis: „Cine poate atunci să fie 3 A ieşit pe la ceasul al treilea şi a
mântuit?” văzut pe alţii stând în piaţă fără
26 Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: lucru.
„La oameni lucrul acesta este cu 4 ‘Duceţi-vă şi voi în via mea’, le-a
zis el, ‘şi vă voi da ce va fi cu

32
dreptul.’ Şi s-au dus. Isus vesteşte moartea şi învierea
5 A ieşit iarăşi pe la ceasul al şaselea Sa
şi al nouălea şi a făcut la fel.
6 Când a ieşit pe la ceasul al 17 Pe când Se suia Isus la Ierusalim,
unsprezecelea, a găsit pe alţii stând pe drum, a luat deoparte pe cei
în piaţă şi le-a zis: ‘De ce staţi aici doisprezece ucenici şi le-a zis:
toată ziua fără lucru?’ 18 „Iată că ne suim la Ierusalim, şi
7 Ei i-au răspuns: ‘Pentru că nu ne-a Fiul omului va fi dat în mâinile
tocmit nimeni.’ ‘Duceţi-vă şi voi în preoţilor celor mai de seamă şi
via mea’, le-a zis el, ‘şi veţi primi ce cărturarilor. Ei Îl vor osândi la
va fi cu dreptul.’ moarte
8 Seara, stăpânul viei a zis 19 şi-L vor da în mâinile neamurilor,
ispravnicului său: ‘Cheamă pe ca să-L batjocorească, să-L bată şi
lucrători şi dă-le plata, începând de să-L răstignească, dar a treia zi va
la cei de pe urmă până la cei dintâi.’ învia.”
9 Cei din ceasul al unsprezecelea au
venit şi au luat, fiecare, câte un leu. Cererea fiilor lui Zebedei
10 Când au venit cei dintâi, socoteau
că vor primi mai mult, dar au primit 20 Atunci, mama fiilor lui Zebedei s-
şi ei tot câte un leu de fiecare. a apropiat de Isus, împreună cu fiii
11 După ce au primit banii, cârteau
ei, şi I s-a închinat, vrând să-I facă o
împotriva gospodarului cerere.
21 El a întrebat-o: „Ce vrei?”
12 şi ziceau: ‘Aceştia de pe urmă n-
au lucrat decât un ceas, şi la plată i- „Porunceşte”, I-a zis ea, „ca, în
ai făcut deopotrivă cu noi, care am Împărăţia Ta, aceşti doi fii ai mei să
suferit greul şi zăduful zilei.’ şadă unul la dreapta şi altul la stânga
13 Drept răspuns, el a zis unuia dintre
Ta.”
22 Drept răspuns, Isus a zis: „Nu ştiţi
ei: ‘Prietene, ţie nu-ţi fac nicio
nedreptate. Nu te-ai tocmit cu mine ce cereţi. Puteţi voi să beţi paharul
cu un leu? pe care am să-l beau Eu şi să fiţi
14 Ia-ţi ce ţi se cuvine şi pleacă. Eu
botezaţi cu botezul cu care am să fiu
vreau să plătesc şi acestuia din urmă botezat Eu?” „Putem”, I-au zis ei.
23 Şi El le-a răspuns: „Este adevărat
ca şi ţie.
15 Nu pot să fac ce vreau cu ce-i al
că veţi bea paharul Meu şi veţi fi
meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă botezaţi cu botezul cu care am să fiu
eu sunt bun?’ botezat Eu, dar a şedea la dreapta şi
16 Tot aşa , cei din urmă vor fi cei
la stânga Mea nu atârnă de Mine s-o
dintâi, şi cei dintâi vor fi cei din dau, ci este păstrată pentru aceia
urmă; pentru că mulţi sunt chemaţi, pentru care a fost pregătită de Tatăl
dar puţini sunt aleşi.” Meu.”
24 Cei zece, când au auzit, s-au
mâniat pe cei doi fraţi.
25 Isus i-a chemat şi le-a zis: „Ştiţi că

33
domnitorii neamurilor domnesc îndată o măgăriţă legată şi un
peste ele, şi mai-marii lor le măgăruş împreună cu ea; dezlegaţi-i
poruncesc cu stăpânire. şi aduceţi-i la Mine.
26 Între voi să nu fie aşa. Ci oricare 3 Dacă vă va zice cineva ceva, să
va vrea să fie mare între voi să fie spuneţi că Domnul are trebuinţă de
slujitorul vostru; ei. Şi îndată îi va trimite.”
27 şi oricare va vrea să fie cel dintâi 4 Dar toate aceste lucruri s-au
între voi să vă fie rob. întâmplat ca să se împlinească ce
28 Pentru că nici Fiul omului n-a fusese vestit prin prorocul care zice:
venit să I se slujească, ci El să 5 „Spuneţi fiicei Sionului: ‘Iată,
slujească şi să-Şi dea viaţa ca Împăratul tău vine la tine, blând şi
răscumpărare pentru mulţi.” călare pe un măgar, pe un măgăruş,
mânzul unei măgăriţe.’”
Doi orbi vindecaţi la Ierihon 6 Ucenicii s-au dus şi au făcut cum le
poruncise Isus.
29 Când au ieşit din Ierihon, o mare 7 Au adus măgăriţa şi măgăruşul, şi-
gloată a mers după Isus. au pus hainele peste ei şi El a şezut
30 Şi doi orbi şedeau lângă drum. Ei deasupra.
au auzit că trece Isus şi au început să 8 Cei mai mulţi din norod îşi
strige: „Ai milă de noi, Doamne, aşterneau hainele pe drum; alţii tăiau
Fiul lui David!” ramuri din copaci şi le presărau pe
31 Gloata îi certa să tacă. Dar ei mai drum.
tare strigau: „Ai milă de noi, 9 Noroadele care mergeau înaintea
Doamne, Fiul lui David!” lui Isus şi cele ce veneau în urmă
32 Isus S-a oprit, i-a chemat şi le-a strigau: „Osana, Fiul lui David!
zis: „Ce vreţi să vă fac?” Binecuvântat este Cel ce vine în
33 „Doamne”, I-au zis ei, „să ni se Numele Domnului! Osana în cerurile
deschidă ochii!” preaînalte!”
34 Lui Isus I s-a făcut milă de ei, S-a
atins de ochii lor şi îndată orbii şi-au Gonirea vânzătorilor din
căpătat vederea şi au mers după El. Templu

a v.2 Greceşte: dinar. 10 Când a intrat în Ierusalim, toată


cetatea s-a pus în mişcare şi fiecare
zicea: „Cine este acesta?”
Capitolul 21 11 „Este Isus, Prorocul, din Nazaretul
Galileii”, răspundeau noroadele.
Intrarea lui Isus în Ierusalim
12 Isus a intrat în Templul lui

1 Când s-au apropiat de Ierusalim şi Dumnezeu. A dat afară pe toţi cei ce


au ajuns la Betfaghe, înspre Muntele vindeau şi cumpărau în Templu, a
Măslinilor, Isus a trimis doi ucenici răsturnat mesele schimbătorilor de
2 şi le-a zis: „Duceţi-vă în satul
bani şi scaunele celor ce vindeau
dinaintea voastră. În el veţi găsi porumbei

34
13 şi le-a zis: „Este scris: ‘Casa Mea Puterea lui Isus. Pilda celor doi
se va chema o casă de rugăciune.’ fii
Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de
tâlhari.” 23 Isus S-a dus în Templu şi, pe când
14 Nişte orbi şi şchiopi au venit la El învăţa norodul, au venit la El preoţii
în Templu şi El i-a vindecat. cei mai de seamă şi bătrânii
15 Dar preoţii cei mai de seamă şi norodului şi I-au zis: „Cu ce putere
cărturarii, când au văzut minunile pe faci Tu lucrurile acestea şi cine Ţi-a
care le făcea şi pe copii strigând în dat puterea aceasta?”
Templu şi zicând: „Osana, Fiul lui 24 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Vă
David!”, s-au umplut de mânie. voi pune şi Eu o întrebare şi, dacă-
16 Şi I-au zis: „Auzi ce zic aceştia?” Mi veţi răspunde la ea, vă voi spune
„Da”, le-a răspuns Isus. „Oare n-aţi şi Eu cu ce putere fac aceste lucruri.
citit niciodată cuvintele acestea: ‘Tu 25 Botezul lui Ioan de unde venea?
ai scos laude din gura pruncilor şi Din cer sau de la oameni?” Dar ei
din gura celor ce sug’?” vorbeau între ei şi ziceau: „Dacă
17 Şi, lăsându-i, a ieşit din cetate şi vom răspunde: ‘Din cer’, ne va
S-a îndreptat spre Betania şi a rămas spune: ‘Atunci de ce nu l-aţi crezut?’
acolo. 26 Şi dacă vom răspunde: ‘De la
oameni’, ne temem de norod, pentru
Blestemarea smochinului că toţi socotesc pe Ioan drept
proroc.”
18 Dimineaţa, pe când Se întorcea în 27 Atunci au răspuns lui Isus: „Nu
cetate, I-a fost foame. ştim!” Şi El, la rândul Lui, le-a zis:
19 A văzut un smochin lângă drum şi „Nici Eu nu vă voi spune cu ce
S-a apropiat de el, dar n-a găsit decât putere fac aceste lucruri.
frunze şi i-a zis: „De acum încolo, în 28 Ce credeţi? Un om avea doi
veac să nu mai dea rod din tine!” Şi feciori. S-a dus la cel dintâi şi i-a zis:
îndată smochinul s-a uscat. ‘Fiule, du-te astăzi de lucrează în via
20 Ucenicii, când au văzut acest mea!’
lucru, s-au mirat şi au zis: „Cum de 29 ‘Nu vreau’, i-a răspuns el. În
s-a uscat smochinul acesta într-o urmă, i-a părut rău şi s-a dus.
clipă?” 30 S-a dus şi la celălalt şi i-a spus tot
21 Drept răspuns, Isus le-a zis: aşa. Şi fiul acesta a răspuns: ‘Mă
„Adevărat vă spun că, dacă veţi avea duc, doamne!’ Şi nu s-a dus.
credinţă şi nu vă veţi îndoi, veţi face 31 Care din amândoi a făcut voia
nu numai ce s-a făcut smochinului tatălui său?” „Cel dintâi”, au răspuns
acestuia, ci , chiar dacă aţi zice ei. Şi Isus le-a zis: „Adevărat vă
muntelui acestuia: ‘Ridică-te de aici spun că vameşii şi curvele merg
şi aruncă-te în mare’, se va face. înaintea voastră în Împărăţia lui
22 Tot ce veţi cere cu credinţă, prin Dumnezeu.
rugăciune, veţi primi.” 32 Fiindcă Ioan a venit la voi
umblând în calea neprihănirii şi nu l-

35
aţi crezut. Dar vameşii şi curvele l- noştri’?
au crezut. Şi, măcar că aţi văzut 43 De aceea vă spun că Împărăţia lui
lucrul acesta, nu v-aţi căit în urmă ca Dumnezeu va fi luată de la voi şi va
să-l credeţi. fi dată unui neam care va aduce
roadele cuvenite.
Pilda vierilor 44 Cine va cădea peste piatra aceasta
va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste
33 Ascultaţi o altă pildă. Era un om, care va cădea ea, îl va spulbera.”
un gospodar, care a sădit o vie. A 45 După ce au auzit pildele Lui,
împrejmuit-o cu un gard, a săpat un preoţii cei mai de seamă şi fariseii au
teasc în ea şi a zidit un turn. Apoi a înţeles că Isus vorbeşte despre ei
dat-o unor vieri şi a plecat în altă 46 şi căutau să-L prindă, dar se
ţară. temeau de noroade, pentru că ele Îl
34 Când a venit vremea roadelor, a socoteau drept proroc.
trimis pe robii săi la vieri, ca să ia
partea lui de rod.
35 Vierii au pus mâna pe robii lui şi
EVANGHELIA DUPĂ
pe unul l-au bătut, pe altul l-au
omorât, iar pe altul l-au ucis cu MATEI
pietre.
36 A mai trimis alţi robi, mai mulţi
Capitolul 22
decât cei dintâi; şi vierii i-au primit
Pilda nunţii fiului de împărat
la fel.
37 La urmă, a trimis la ei pe fiul său,
1 Isus a luat cuvântul şi le-a vorbit
zicând: ‘Vor primi cu cinste pe fiul iarăşi în pilde. Şi a zis:
meu!’ 2 „Împărăţia cerurilor se aseamănă
38 Dar vierii, când au văzut pe fiul,
cu un împărat care a făcut nuntă
au zis între ei: ‘Iată moştenitorul; fiului său.
veniţi să-l omorâm şi să punem 3 A trimis pe robii săi să cheme pe
stăpânire pe moştenirea lui.’ cei poftiţi la nuntă, dar ei n-au vrut
39 Şi au pus mâna pe el, l-au scos
să vină.
afară din vie şi l-au omorât. 4 A trimis iarăşi alţi robi şi le-a zis:
40 Acum, când va veni stăpânul viei,
‘Spuneţi celor poftiţi: «Iată că am
ce va face el vierilor acelora?” gătit ospăţul meu; juncii şi vitele
41 Ei I-au răspuns: „Pe ticăloşii mele cele îngrăşate au fost tăiate;
aceia, ticălos îi va pierde, şi via o va toate sunt gata, veniţi la nuntă.»’
da altor vieri, care-i vor da roadele la 5 Dar ei, fără să le pese de poftirea
vremea lor.” lui, au plecat: unul la holda lui şi
42 Isus le-a zis: „N-aţi citit niciodată
altul la negustoria lui.
în Scripturi că: ‘Piatra pe care au 6 Ceilalţi au pus mâna pe robi, şi-au
lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă bătut joc de ei şi i-au omorât.
în capul unghiului; Domnul a făcut 7 Când a auzit, împăratul s-a mâniat,
acest lucru şi este minunat în ochii a trimis oştile sale, a nimicit pe

36
ucigaşii aceia şi le-a ars cetatea. 19 Arătaţi-Mi banul birului.” Şi ei I-
8 Atunci a zis robilor săi: ‘Nunta este au adus un bana.
gata, dar cei poftiţi n-au fost vrednici 20 El i-a întrebat: „Chipul acesta şi
de ea. slovele scrise pe el ale cui sunt?”
9 Duceţi-vă dar la răspântiile 21 „Ale Cezarului”, I-au răspuns ei.
drumurilor şi chemaţi la nuntă pe toţi Atunci, El le-a zis: „Daţi dar
aceia pe care-i veţi găsi.’ Cezarului ce este al Cezarului, şi lui
10 Robii au ieşit la răspântii, au Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!”
strâns pe toţi pe care i-au găsit, şi 22 Miraţi de cuvintele acestea, ei L-
buni, şi răi, şi odaia ospăţului de au lăsat şi au plecat.
nuntă s-a umplut de oaspeţi.
11 Împăratul a intrat să-şi vadă Despre înviere
oaspeţii şi a zărit acolo pe un om
care nu era îmbrăcat în haina de 23 În aceeaşi zi, au venit la Isus
nuntă. saducheii, care zic că nu este înviere.
12 ‘Prietene’, i-a zis el, ‘cum ai intrat Ei I-au pus următoarea întrebare:
aici fără să ai haină de nuntă?’ Omul 24 „Învăţătorule, Moise a zis: ‘Dacă

acela a amuţit. moare cineva fără să aibă copii,


13 Atunci, împăratul a zis slujitorilor fratele lui să ia pe nevasta fratelui
săi: ‘Legaţi-i mâinile şi picioarele şi său şi să-i ridice urmaş.’
luaţi-l şi aruncaţi-l în întunericul de 25 Erau dar la noi şapte fraţi. Cel

afară; acolo vor fi plânsul şi dintâi s-a însurat şi a murit şi, fiindcă
scrâşnirea dinţilor. n-avea copii, a lăsat fratelui său pe
14 Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini nevasta lui.
sunt aleşi.’” 26 Tot aşa şi al doilea, şi al treilea,
până la al şaptelea.
Birul 27 La urmă, după ei toţi, a murit şi
femeia.
15 Atunci, fariseii s-au dus şi s-au 28 La înviere, nevasta căruia din cei
sfătuit cum să prindă pe Isus cu şapte va fi ea? Fiindcă toţi au avut-o
vorba. de nevastă.”
16 Au trimis la El pe ucenicii lor 29 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Vă
împreună cu irodienii, care I-au zis: rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi nici
„Învăţătorule, ştim că eşti adevărat şi Scripturile, nici puterea lui
că înveţi pe oameni calea lui Dumnezeu.
Dumnezeu în adevăr, fără să-Ţi pese 30 Căci, la înviere, nici nu se vor
de nimeni, pentru că nu cauţi la faţa însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi
oamenilor. ca îngerii lui Dumnezeu în cer.
17 Spune-ne dar, ce crezi? Se cade să 31 Cât priveşte învierea morţilor,
plătim bir Cezarului sau nu?” oare n-aţi citit ce vi s-a spus de
18 Isus, care le cunoştea vicleşugul, a Dumnezeu, când zice:
răspuns: „Pentru ce Mă ispitiţi, 32 ‘Eu sunt Dumnezeul lui Avraam,
făţarnicilor? Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul

37
lui Iacov’? Dumnezeu nu este un 46 Nimeni nu I-a putut răspunde un
Dumnezeu al celor morţi, ci al celor cuvânt. Şi, din ziua aceea, n-a
vii.” îndrăznit nimeni să-I mai pună
33 Noroadele care ascultau au rămas întrebări.
uimite de învăţătura lui Isus.
a v.19 Greceşte: dinar.
Porunca cea mai mare

34 Când au auzit fariseii că Isus a EVANGHELIA DUPĂ


astupat gura saducheilor, s-au strâns
la un loc.
MATEI
35 Şi unul din ei, un învăţător al
Capitolul 23
Legii, ca să-L ispitească, I-a pus
întrebarea următoare: Isus mustră pe cărturari şi
36 „Învăţătorule, care este cea mai
farisei
mare poruncă din Lege?”
37 Isus i-a răspuns: „‘Să iubeşti pe 1 Atunci, Isus, pe când cuvânta
Domnul Dumnezeul tău cu toată gloatelor şi ucenicilor Săi,
inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot 2 a zis: „Cărturarii şi fariseii şed pe
cugetul tău.’ scaunul lui Moise.
38 Aceasta este cea dintâi şi cea mai 3 Deci toate lucrurile pe care vă spun
mare poruncă. ei să le păziţi, păziţi-le şi faceţi-le,
39 Iar a doua, asemenea ei, este: ‘Să dar după faptele lor să nu faceţi.
iubeşti pe aproapele tău ca pe tine Căci ei zic, dar nu fac.
însuţi.’ 4 Ei leagă sarcini grele şi anevoie de
40 În aceste două porunci se cuprind purtat şi le pun pe umerii oamenilor,
toată Legea şi Prorocii.” dar ei nici cu degetul nu vor să le
mişte.
Al cui fiu este Hristosul? 5 Toate faptele lor le fac pentru ca să
fie văzuţi de oameni. Astfel, îşi fac
41 Pe când erau strânşi la un loc
filacterele late, îşi fac poalele
fariseii, Isus i-a întrebat:
veşmintelor cu ciucuri lungi,
42 „Ce credeţi voi despre Hristos? Al
6 umblă după locurile dintâi la ospeţe
cui fiu este?” „Al lui David”, I-au
şi după scaunele dintâi în sinagogi,
răspuns ei.
7 le place să le facă oamenii
43 Şi Isus le-a zis: „Cum atunci,
plecăciuni prin pieţe şi să le zică:
David, fiind insuflat de Duhul, Îl
‘Rabbi! Rabbi!’
numeşte Domn, când zice:
8 Voi să nu vă numiţi ‘Rabbi’.
44 ‘Domnul a zis Domnului Meu:
Fiindcă Unul singur este Învăţătorul
«Şezi la dreapta Mea până voi pune
vostru: Hristos, şi voi toţi sunteţi
pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele
fraţi.
Tale»’?
9 Şi ‘Tată’ să nu numiţi pe nimeni pe
45 Deci, dacă David Îl numeşte
pământ, pentru că Unul singur este
Domn, cum este El fiul lui?”
38
Tatăl vostru: Acela care este în sfinţeşte darul?
ceruri. 20 Deci, cine jură pe altar jură pe el şi
10 Să nu vă numiţi dascăli; căci Unul pe tot ce este deasupra lui;
singur este Dascălul vostru: 21 cine jură pe Templu jură pe el şi
Hristosul. pe Cel ce locuieşte în el;
11 Cel mai mare dintre voi să fie 22 şi cine jură pe cer jură pe scaunul
slujitorul vostru. de domnie al lui Dumnezeu şi pe Cel
12 Oricine se va înălţa va fi smerit; şi ce şade pe el.
oricine se va smeri va fi înălţat. 23 Vai de voi, cărturari şi farisei
făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială
Nelegiuirile cărturarilor şi din izmă, din mărar şi din chimen şi
fariseilor lăsaţi nefăcute cele mai însemnate
lucruri din Lege: dreptatea, mila şi
13 Vai de voi, cărturari şi farisei credincioşia; pe acestea trebuie să le
făţarnici! Pentru că voi închideţi faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi
oamenilor Împărăţia cerurilor: nici nefăcute.
voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce 24 Povăţuitori orbi, care strecuraţi
vor să intre nu-i lăsaţi să intre. ţânţarul şi înghiţiţi cămila!
14 Vai de voi, cărturari şi farisei 25 Vai de voi, cărturari şi farisei
făţarnici! Pentru că voi mâncaţi făţarnici! Pentru că voi curăţiţi
casele văduvelor, în timp ce, de ochii partea de afară a paharului şi a
lumii, faceţi rugăciuni lungi, de blidului, dar înăuntru sunt pline de
aceea veţi lua o mai mare osândă. răpire şi de necumpătare.
15 Vai de voi, cărturari şi farisei 26 Fariseu orb! Curăţă întâi partea
făţarnici! Pentru că voi înconjuraţi dinăuntru a paharului şi a blidului,
marea şi pământul ca să faceţi un pentru ca şi partea de afară să fie
tovarăş de credinţă şi, după ce a curată.
ajuns tovarăş de credinţă, faceţi din 27 Vai de voi, cărturari şi farisei
el un fiu al gheenei, de două ori mai făţarnici! Pentru că voi sunteţi ca
rău decât sunteţi voi înşivă. mormintele văruite, care pe dinafară
16 Vai de voi, povăţuitori orbi, care se arată frumoase, iar pe dinăuntru
ziceţi: ‘Dacă jură cineva pe Templu, sunt pline de oasele morţilor şi de
nu este nimic, dar, dacă jură pe aurul orice fel de necurăţie.
Templului, este legat de jurământul 28 Tot aşa şi voi, pe dinafară vă
lui.’ arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe
17 Nebuni şi orbi! Care este mai dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie
mare: aurul sau Templul, care şi de fărădelege.
sfinţeşte aurul? 29 Vai de voi, cărturari şi farisei
18 ‘Dacă jură cineva pe altar, nu este făţarnici! Pentru că voi zidiţi
nimic, dar, dacă jură pe darul de pe mormintele prorocilor, împodobiţi
altar, este legat de jurământul lui.’ gropile celor neprihăniţi
19 Nebuni şi orbi! Care este mai 30 şi ziceţi: ‘Dacă am fi trăit noi în
mare: darul sau altarul , care zilele părinţilor noştri, nu ne-am fi

39
unit cu ei la vărsarea sângelui Capitolul 24
prorocilor.’
31 Prin aceasta mărturisiţi despre voi Dărâmarea Ierusalimului
înşivă că sunteţi fiii celor ce au
omorât pe proroci. 1 La ieşirea din Templu, pe când
32 Voi dar umpleţi măsura părinţilor mergea Isus, ucenicii Lui s-au
voştri! apropiat de El ca să-I arate clădirile
33 Şerpi, pui de năpârci! Cum veţi Templului.
scăpa de pedeapsa gheenei? 2 Dar Isus le-a zis: „Vedeţi voi toate

34 De aceea , iată, vă trimit proroci, aceste lucruri? Adevărat vă spun că


înţelepţi şi cărturari. Pe unii din ei îi nu va rămâne aici piatră pe piatră
veţi omorî şi răstigni, pe alţii îi veţi care să nu fie dărâmată.”
bate în sinagogile voastre şi-i veţi 3 El a şezut jos, pe Muntele

prigoni din cetate în cetate, Măslinilor. Şi ucenicii Lui au venit


35 ca să vină asupra voastră tot la El, la o parte, şi I-au zis: „Spune-
sângele nevinovat care a fost vărsat ne, când se vor întâmpla aceste
pe pământ, de la sângele lucruri? Şi care va fi semnul venirii
neprihănitului Abel până la sângele Tale şi al sfârşitului veacului
lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care acestuia?”
l-aţi omorât între Templu şi altar. 4 Drept răspuns, Isus le-a zis:

36 Adevărat vă spun că toate acestea „Băgaţi de seamă să nu vă înşele


vor veni peste neamul acesta. cineva.
5 Fiindcă vor veni mulţi în Numele
Pedeapsa Ierusalimului Meu şi vor zice: ‘Eu sunt Hristosul!’
Şi vor înşela pe mulţi.
37 Ierusalime , Ierusalime, care 6 Veţi auzi de războaie şi veşti de
omori pe proroci şi ucizi cu pietre pe războaie: vedeţi să nu vă
cei trimişi la tine! De câte ori am înspăimântaţi, căci toate aceste
vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi lucruri trebuie să se întâmple. Dar
strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi sfârşitul tot nu va fi atunci.
vrut! 7 Un neam se va scula împotriva
38 Iată că vi se lasă casa pustie; altui neam, şi o împărăţie, împotriva
39 căci vă spun că de acum încolo nu altei împărăţii şi, pe alocurea, vor fi
Mă veţi mai vedea până când veţi cutremure de pământ, foamete şi
zice: ‘Binecuvântat este Cel ce vine ciumi.
în Numele Domnului!’” 8 Dar toate aceste lucruri nu vor fi
decât începutul durerilor.
9 Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi
vă vor omorî; veţi fi urâţi de toate
neamurile pentru Numele Meu.
10 Atunci, mulţi vor cădea, se vor
vinde unii pe alţii şi se vor urî unii
pe alţii.

40
11 Se vor scula mulţi proroci mincinoşi şi proroci mincinoşi, vor
mincinoşi şi vor înşela pe mulţi. face semne mari şi minuni, până
12 Şi, din pricina înmulţirii acolo încât să înşele, dacă va fi cu
fărădelegii, dragostea celor mai putinţă, chiar şi pe cei aleşi .
mulţi se va răci. 25 Iată că v-am spus mai dinainte.
13 Dar cine va răbda până la sfârşit 26 Deci, dacă vă vor zice: ‘Iată-L în
va fi mântuit. pustie’, să nu vă duceţi acolo! ‘Iată-
14 Evanghelia aceasta a Împărăţiei va L în odăiţe ascunse’, să nu credeţi.
fi propovăduită în toată lumea, ca să 27 Căci , cum iese fulgerul de la
slujească de mărturie tuturor răsărit şi se vede până la apus, aşa va
neamurilor. Atunci va veni sfârşitul. fi şi venirea Fiului omului.
28 Oriunde va fi stârvula , acolo se
Pustiirea Ierusalimului şi vor aduna vulturii.
venirea Fiului omului 29 Îndată după acele zile de necaz,
soarele se va întuneca, luna nu-şi va
15 De aceea , când veţi vedea mai da lumina ei, stelele vor cădea
urâciunea pustiirii, despre care a din cer şi puterile cerurilor vor fi
vorbit prorocul Daniel , aşezată în clătinate.
Locul Sfânt – cine citeşte să 30 Atunci se va arăta în cer semnul
înţeleagă! – Fiului omului, toate seminţiile
16 atunci, cei ce vor fi în Iudeea să pământului se vor boci şi vor vedea
fugă la munţi; pe Fiul omului venind pe norii
17 cine va fi pe acoperişul casei să nu cerului cu putere şi cu o mare slavă.
se coboare să-şi ia lucrurile din casă; 31 El va trimite pe îngerii Săi cu
18 şi cine va fi la câmp să nu se trâmbiţa răsunătoare şi vor aduna pe
întoarcă să-şi ia haina. aleşii Lui din cele patru vânturi, de
19 Vai de femeile care vor fi la o margine a cerurilor până la
însărcinate şi de cele ce vor da ţâţă cealaltă.
în zilele acelea! 32 De la smochin învăţaţi pilda lui:
20 Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte
iarna, nici într-o zi de Sabat. mlădiţa, ştiţi că vara este aproape.
21 Pentru că atunci va fi un necaz aşa 33 Tot aşa, şi voi, când veţi vedea
de mare, cum n-a fost niciodată de la toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul
începutul lumii până acum şi nici nu omului este aproape, este chiar la
va mai fi. uşi.
22 Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost 34 Adevărat vă spun că nu va trece
scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar , din neamul acesta până se vor întâmpla
pricina celor aleşi, zilele acelea vor toate aceste lucruri.
fi scurtate. 35 Cerul şi pământul vor trece, dar
23 Atunci , dacă vă va spune cineva: cuvintele Mele nu vor trece.
‘Iată, Hristosul este aici sau acolo!’,
să nu-l credeţi.
24 Căci se vor scula hristoşi

41
Îndemn la veghere tovarăşii lui de slujbă şi să mănânce
şi să bea cu beţivii,
36 Despre ziua aceea şi despre ceasul 50 stăpânul robului aceluia va veni în
acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ziua în care el nu se aşteaptă şi în
ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. ceasul pe care nu-l ştie,
37 Cum s-a întâmplat în zilele lui 51 îl va tăia în două, şi soarta lui va fi
Noe, aidoma se va întâmpla şi la soarta făţarnicilor; acolo vor fi
venirea Fiului omului. plânsul şi scrâşnirea dinţilor.
38 În adevăr, cum era în zilele
dinainte de potop, când mâncau şi a v.28 Sau: hoit, mortăciune.
beau, se însurau şi se măritau până în
ziua când a intrat Noe în corabie
39 şi n-au ştiut nimic, până când a EVANGHELIA DUPĂ
venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot MATEI
aşa va fi şi la venirea Fiului omului.
40 Atunci , din doi bărbaţi care vor fi
Capitolul 25
la câmp, unul va fi luat şi altul va fi
lăsat. Pilda celor zece fecioare
41 Din două femei care vor măcina la
moară, una va fi luată şi alta va fi 1 Atunci, Împărăţia cerurilor se va
lăsată. asemăna cu zece fecioare care şi-au
42 Vegheaţi dar , pentru că nu ştiţi în luat candelele şi au ieşit în
ce zi va veni Domnul vostru. întâmpinarea mirelui .
43 Să ştiţi că, dacă ar şti stăpânul 2 Cinci din ele erau nechibzuite, şi
casei la ce strajă din noapte va veni cinci, înţelepte.
hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i 3 Cele nechibzuite, când şi-au luat
spargă casa. candelele, n-au luat cu ele
44 De aceea , şi voi fiţi gata; căci Fiul untdelemn,
omului va veni în ceasul în care nu 4 dar cele înţelepte, împreună cu
vă gândiţi. candelele, au luat cu ele şi
45 Care este deci robul credincios şi untdelemn în vase.
înţelept, pe care l-a pus stăpânul său 5 Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit
peste ceata slugilor sale, ca să le dea toate şi au adormit.
hrana la vremea hotărâtă? 6 La miezul nopţii, s-a auzit o
46 Ferice de robul acela pe care strigare: ‘Iată mirele, ieşiţi-i în
stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi întâmpinare!’
făcând aşa! 7 Atunci, toate fecioarele acelea s-au
47 Adevărat vă spun că îl va pune sculat şi şi-au pregătit candelele.
peste toate averile sale. 8 Cele nechibzuite au zis celor
48 Dar, dacă este un rob rău, care înţelepte: ‘Daţi-ne din untdelemnul
zice în inima lui: ‘Stăpânul meu vostru, căci ni se sting candelele.’
zăboveşte să vină!’ 9 Cele înţelepte le-au răspuns: ‘Nu,
49 Dacă va începe să bată pe ca nu cumva să nu ne ajungă nici

42
nouă, nici vouă, ci mai bine duceţi- bun şi credincios, ai fost credincios
vă la cei ce vând untdelemn şi în puţine lucruri, te voi pune peste
cumpăraţi-vă.’ multe lucruri; intră în bucuria
10 Pe când se duceau ele să cumpere stăpânului tău.’
untdelemn, a venit mirele: cele ce 22 Cel ce primise cei doi talanţi a
erau gata au intrat cu el în odaia de venit şi el şi a zis: ‘Doamne, mi-ai
nuntă şi s-a încuiat uşa. încredinţat doi talanţi; iată că am
11 Mai pe urmă, au venit şi celelalte câştigat cu ei alţi doi talanţi.’
fecioare şi au zis: ‘Doamne , 23 Stăpânul său i-a zis: ‘Bine , rob
Doamne, deschide-ne!’ bun şi credincios, ai fost credincios
12 Dar el, drept răspuns, le-a zis: în puţine lucruri, te voi pune peste
‘Adevărat vă spun că nu vă cunosc!’ multe lucruri; intră în bucuria
13 Vegheaţi dar , căci nu ştiţi ziua, stăpânului tău!’
nici ceasul în care va veni Fiul 24 Cel ce nu primise decât un talant a
omului. venit şi el şi a zis: ‘Doamne, am ştiut
că eşti om aspru, care seceri de unde
Pilda talanţilor n-ai semănat şi strângi de unde n-ai
vânturat:
14 Atunci , Împărăţia cerurilor se va 25 mi-a fost teamă şi m-am dus de ţi-
asemăna cu un om care, când era să am ascuns talantul în pământ; iată-ţi
plece într-o altă ţară, a chemat pe ce este al tău!’
robii săi şi le-a încredinţat avuţia sa. 26 Stăpânul său i-a răspuns: ‘Rob
15 Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia viclean şi leneş! Ai ştiut că secer de
doi şi altuia unul, fiecăruia după unde n-am semănat şi că strâng de
puterea lui, şi a plecat. unde n-am vânturat,
16 Îndată, cel ce primise cei cinci 27 prin urmare se cădea ca tu să-mi fi
talanţi s-a dus, i-a pus în negoţ şi a dat banii la zarafi, şi, la venirea mea,
câştigat cu ei alţi cinci talanţi. eu mi-aş fi luat înapoi cu dobândă ce
17 Tot aşa, cel ce primise cei doi este al meu!
talanţi a câştigat şi el alţi doi cu ei. 28 Luaţi-i dar talantul şi daţi-l celui
18 Cel ce nu primise decât un talant ce are zece talanţi.
s-a dus de a făcut o groapă în pământ 29 Pentru că celui ce are, i se va da şi
şi a ascuns acolo banii stăpânului va avea de prisos, dar de la cel ce n-
său. are, se va lua şi ce are!
19 După multă vreme, stăpânul 30 Iar pe robul acela netrebnic,
robilor acelora s-a întors şi le-a cerut aruncaţi-l în întunericul de afară:
socoteală. acolo vor fi plânsul şi scrâşnirea
20 Cel ce primise cei cinci talanţi a dinţilor.’
venit, a adus alţi cinci talanţi şi a zis:
‘Doamne, mi-ai încredinţat cinci Judecata viitoare
talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi
cinci talanţi.’ 31Când va veni Fiul omului în slava
21 Stăpânul său i-a zis: ‘Bine, rob Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe

43
scaunul de domnie al slavei Sale. 43 am fost străin, şi nu M-aţi primit;
32 Toate neamurile vor fi adunate am fost gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; am
înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii fost bolnav şi în temniţă, şi n-aţi
de alţii cum desparte păstorul oile de venit pe la Mine.’
capre; 44 Atunci, Îi vor răspunde şi ei:
33 şi va pune oile la dreapta, iar ‘Doamne, când Te-am văzut noi
caprele la stânga Lui. flămând sau fiindu-Ţi sete sau străin
34 Atunci, Împăratul va zice celor de sau gol sau bolnav sau în temniţă şi
la dreapta Lui: ‘Veniţi, nu Ţi-am slujit?’
binecuvântaţii Tatălui Meu, de 45 Şi El, drept răspuns, le va zice:
moşteniţi Împărăţia, care v-a fost ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori
pregătită de la întemeierea lumii. n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintr-
35 Căci am fost flămând şi Mi-aţi dat aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai
de mâncat; Mi-a fost sete şi Mi-aţi Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.’
dat de băut; am fost străin şi M-aţi 46 Şi aceştia vor merge în pedeapsa
primit; veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge
36 am fost gol şi M-aţi îmbrăcat; am în viaţa veşnică.”
fost bolnav şi aţi venit să Mă vedeţi;
am fost în temniţă şi aţi venit pe la
Mine.’ EVANGHELIA DUPĂ
37 Atunci, cei neprihăniţi Îi vor
MATEI
răspunde: ‘Doamne, când Te-am
văzut noi flămând şi Ţi-am dat să Capitolul 26
mănânci sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am
dat de ai băut? Sfătuirea împotriva lui Isus
38 Când Te-am văzut noi străin şi Te-
am primit sau gol şi Te-am 1 După ce a isprăvit Isus toate
îmbrăcat? cuvântările acestea, a zis ucenicilor
39 Când Te-am văzut noi bolnav sau Săi:
în temniţă şi am venit pe la Tine?’ 2 „Ştiţi că după două zile vor fi
40 Drept răspuns, Împăratul le va Paştele; şi Fiul omului va fi dat ca să
zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de fie răstignit!”
câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia 3 Atunci, preoţii cei mai de seamă,
din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai cărturarii şi bătrânii norodului s-au
Mei, Mie Mi le-aţi făcut.’ strâns în curtea marelui preot, care se
41 Apoi va zice celor de la stânga numea Caiafa,
Lui: ‘Duceţi-vă de la Mine, 4 şi s-au sfătuit împreună cum să
blestemaţilor, în focul cel veşnic, prindă pe Isus cu vicleşug şi să-L
care a fost pregătit diavolului şi omoare.
îngerilor lui! 5 Dar ziceau: „Nu în timpul
42 Căci am fost flămând, şi nu Mi-aţi praznicului, ca să nu se facă
dat să mănânc; Mi-a fost sete, şi nu tulburare în norod.”
Mi-aţi dat să beau;

44
Mirul turnat pe capul lui Isus Descoperirea vânzătorului

6 Când era Isus în Betania, în casa 17 În ziua dintâi a Praznicului


lui Simon leprosul, Azimilor, ucenicii au venit la Isus şi
7 s-a apropiat de El o femeie cu un I-au zis: „Unde vrei să-Ţi pregătim
vas de alabastru cu mir foarte să mănânci Paştele?”
scump; şi, pe când stătea El la masă, 18 El le-a răspuns: „Duceţi-vă în
ea a turnat mirul pe capul Lui. cetate la cutare om şi spuneţi-i:
8 Ucenicilor le-a fost necaz, când au ‘Învăţătorul zice: «Vremea Mea este
văzut lucrul acesta, şi au zis: „Ce aproape; voi face Paştele cu ucenicii
rost are risipa aceasta? Mei în casa ta.»’”
9 Mirul acesta s-ar fi putut vinde 19 Ucenicii au făcut cum le poruncise
foarte scump, şi banii să se dea Isus şi au pregătit Paştele.
săracilor.” 20 Seara, Isus a şezut la masă cu cei
10 Când a auzit Isus, le-a zis: „De ce doisprezece ucenici ai Săi.
faceţi supărare femeii? Ea a făcut un 21 Pe când mâncau, El a zis:
lucru frumos faţă de Mine. „Adevărat vă spun că unul din voi
11 Pentru că pe săraci îi aveţi Mă va vinde.”
totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă 22 Ei s-au întristat foarte mult şi au
aveţi totdeauna. început să-I zică unul după altul:
12 Dacă a turnat acest mir pe trupul „Nu cumva sunt eu, Doamne?”
Meu, ea a făcut lucrul acesta în 23 Drept răspuns, El le-a zis: „Cel ce
vederea pregătirii Mele pentru a întins cu Mine mâna în blid, acela
îngropare. Mă va vinde.
13 Adevărat vă spun că, oriunde va fi 24 Negreşit, Fiul omului Se duce
propovăduită Evanghelia aceasta, în după cum este scris despre El. Dar
toată lumea, se va spune şi ce a făcut vai de omul acela prin care este
femeia aceasta, spre pomenirea ei.” vândut Fiul omului! Mai bine ar fi
fost pentru el să nu se fi născut!”
Vânzarea lui Isus 25 Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul şi
I-a zis: „Nu cumva sunt eu,
14 Atunci, unul din cei doisprezece, Învăţătorule?” „Da”, i-a răspuns
numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la Isus, „tu eşti!”
preoţii cei mai de seamă
15 şi le-a zis: „Ce vreţi să-mi daţi, şi- Cina cea de taină
L voi da în mâinile voastre?” Ei i-au
cântărit treizeci de arginţi. 26 Pe când mâncau ei, Isus a luat o
16 Din clipa aceea, Iuda căuta un pâine şi, după ce a binecuvântat, a
prilej nimerit, ca să dea pe Isus în frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând:
mâinile lor. „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul
Meu.”
27 Apoi a luat un pahar şi, după ce a
mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat,

45
zicând: „Beţi toţi din el, tare.
28 căci acesta este sângele Meu, 38 Isus le-a zis atunci: „Sufletul Meu
sângele legământului celui nou, care este cuprins de o întristare de
se varsă pentru mulţi, spre iertarea moarte; rămâneţi aici şi vegheaţi
păcatelor. împreună cu Mine.”
29 Vă spun că, de acum încolo, nu 39 Apoi a mers puţin mai înainte, a
voi mai bea din acest rod al viţei, căzut cu faţa la pământ şi S-a rugat,
până în ziua când îl voi bea cu voi zicând: „Tată , dacă este cu putinţă,
nou în Împărăţia Tatălui Meu.” depărtează de la Mine paharul
acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci
Isus înştiinţează pe ucenicii Săi cum voieşti Tu.”
40 Apoi a venit la ucenici, i-a găsit
30 După ce au cântat cântarea, au dormind şi a zis lui Petru: „Ce, un
ieşit în Muntele Măslinilor. ceas n-aţi putut să vegheaţi împreună
31 Atunci, Isus le-a zis: „În noaptea cu Mine!
aceasta, toţi veţi găsi în Mine o 41 Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu
pricină de poticnire, căci este scris: cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este
‘Voi bate Păstorul, şi oile turmei vor plin de râvnă, dar carnea este
fi risipite.’ neputincioasă.”
32 Dar, după ce voi învia, voi merge 42 S-a depărtat a doua oară şi S-a
înaintea voastră în Galileea.” rugat, zicând: „Tată, dacă nu se
33 Petru a luat cuvântul şi I-a zis: poate să se îndepărteze de Mine
„Chiar dacă toţi ar găsi în Tine o paharul acesta fără să-l beau, facă-se
pricină de poticnire, eu niciodată nu voia Ta!”
voi găsi în Tine o pricină de 43 S-a întors iarăşi la ucenici şi i-a
poticnire.” găsit dormind; pentru că li se
34 „Adevărat îţi spun”, i-a zis Isus, îngreuiaseră ochii de somn.
„că tu, chiar în noaptea aceasta, 44 I-a lăsat din nou, S-a depărtat şi S-
înainte ca să cânte cocoşul, te vei a rugat a treia oară, zicând aceleaşi
lepăda de Mine de trei ori.” cuvinte.
35 Petru I-a răspuns: „Chiar dacă ar 45 Apoi a venit la ucenici şi le-a zis:
trebui să mor cu Tine, tot nu mă voi „Dormiţi de acum şi odihniţi-vă!…
lepăda de Tine.” Şi toţi ucenicii au Iată că a venit ceasul ca Fiul omului
spus acelaşi lucru. să fie dat în mâinile păcătoşilor.
46 Sculaţi-vă, haidem să mergem;
Ghetsimani iată că se apropie vânzătorul.”
36 Atunci, Isus a venit cu ei într-un Prinderea lui Isus
loc îngrădit, numit Ghetsimani, şi a
zis ucenicilor: „Şedeţi aici până Mă 47Pe când vorbea El încă, iată că
voi duce acolo să Mă rog.” vine Iuda, unul din cei doisprezece,
37 A luat cu El pe Petru şi pe cei doi cu o gloată mare, cu săbii şi cu
fii ai lui Zebedei şi a început să Se ciomege, trimişi de preoţii cei mai de
întristeze şi să Se mâhnească foarte
46
seamă şi de bătrânii norodului. înăuntru şi a şezut jos cu aprozii, ca
48 Vânzătorul le dăduse semnul să vadă sfârşitul.
acesta: „Pe care-L voi săruta eu, 59 Preoţii cei mai de seamă, bătrânii
Acela este; să puneţi mâna pe El!” şi tot soborul căutau vreo mărturie
49 Îndată, Iuda s-a apropiat de Isus şi mincinoasă împotriva lui Isus, ca să-
I-a zis: „Plecăciune, Învăţătorule!” L poată omorî.
Şi L-a sărutat. 60 Dar n-au găsit niciuna, măcar că s-
50 Isus i-a zis: „Prietene , ce ai venit au înfăţişat mulţi martori mincinoşi.
să faci, fă!” Atunci, oamenii aceia s- La urmă au venit doi
au apropiat, au pus mâinile pe Isus şi 61 şi au spus: „Acesta a zis: ‘Eu pot
L-au prins. să stric Templul lui Dumnezeu şi să-
51 Şi unul din cei ce erau cu Isus a l zidesc iarăşi în trei zile.’”
întins mâna, a scos sabia, a lovit pe 62 Marele preot s-a sculat în picioare
robul marelui preot şi i-a tăiat şi I-a zis: „Nu răspunzi nimic? Ce
urechea. mărturisesc aceştia împotriva Ta?”
52 Atunci, Isus i-a zis: „Pune-ţi sabia 63 Isus tăcea. Şi marele preot a luat
la locul ei, căci toţi cei ce scot sabia cuvântul şi I-a zis: „Te jur, pe
de sabie vor pieri. Dumnezeul cel viu, să ne spui dacă
53 Crezi că n-aş putea să rog pe Tatăl eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.”
Meu, care Mi-ar pune îndată la 64 „Da”, i-a răspuns Isus, „sunt! Ba
îndemână mai mult de douăsprezece mai mult, vă spun că de acum încolo
legiuni de îngeri? veţi vedea pe Fiul omului şezând la
54 Dar cum se vor împlini dreapta puterii lui Dumnezeu şi
Scripturile, care zic că aşa trebuie să venind pe norii cerului.”
se întâmple?” 65 Atunci, marele preot şi-a rupt
55 În clipa aceea, Isus a zis gloatelor: hainele şi a zis: „A hulit! Ce nevoie
„Aţi ieşit ca după un tâlhar, cu săbii mai avem de martori? Iată că acum
şi cu ciomege, ca să Mă prindeţi. În aţi auzit hula Lui.
toate zilele şedeam în mijlocul 66 Ce credeţi?” Ei au răspuns: „Este
vostru şi învăţam norodul în Templu, vinovat, să fie pedepsit cu moartea.”
şi n-aţi pus mâna pe Mine. 67 Atunci, L-au scuipat în faţă, L-au
56 Dar toate aceste lucruri s-au bătut cu pumnii şi L-au pălmuit,
întâmplat ca să se împlinească cele 68 zicând: „Hristoase, proroceşte-ne
scrise prin proroci.” Atunci, toţi cine Te-a lovit!”
ucenicii L-au părăsit şi au fugit.
Tăgăduirea lui Petru
Isus înaintea Sinedriului
69 Petru însă şedea afară în curte. O
57 Cei ce au prins pe Isus L-au dus la slujnică a venit la el şi i-a zis: „Şi tu
marele preot Caiafa, unde erau erai cu Isus Galileeanul!”
adunaţi cărturarii şi bătrânii. 70 Dar el s-a lepădat înaintea tuturor
58 Petru L-a urmat de departe, până şi i-a zis: „Nu ştiu ce vrei să zici.”
la curtea marelui preot, apoi a intrat 71 Când a ieşit în pridvor, l-a văzut o

47
altă slujnică şi a zis celor de acolo: 4 şi a zis: „Am păcătuit, căci am
„Şi acesta era cu Isus din Nazaret.” vândut sânge nevinovat.” „Ce ne
72 El s-a lepădat iarăşi, cu un pasă nouă?” i-au răspuns ei. „Treaba
jurământ, şi a zis: „Nu cunosc pe ta.”
Omul acesta!” 5 Iuda a aruncat arginţii în Templu şi
73 Peste puţin, cei ce stăteau acolo s- s-a dus de s-a spânzurat.
au apropiat şi au zis lui Petru: „Nu 6 Preoţii cei mai de seamă au strâns
mai încape îndoială că şi tu eşti unul arginţii şi au zis: „Nu este îngăduit
din oamenii aceia, căci şi vorba te dă să-i punem în vistieria Templului,
de gol.” fiindcă sunt preţ de sânge.”
74 Atunci, el a început să se blesteme 7 Şi după ce s-au sfătuit, au cumpărat
şi să se jure, zicând: „Nu cunosc pe cu banii aceia „Ţarina olarului”, ca
Omul acesta!” În clipa aceea a cântat loc pentru îngroparea străinilor.
cocoşul. 8 Iată de ce ţarina aceea a fost numită
75 Şi Petru şi-a adus aminte de vorba până în ziua de azi: „Ţarina
pe care i-o spusese Isus: „Înainte ca sângelui”.
să cânte cocoşul, te vei lepăda de 9 Atunci s-a împlinit ce fusese vestit
Mine de trei ori.” Şi a ieşit afară şi a prin prorocul Ieremia, care zice: „Au
plâns cu amar. luat cei treizeci de arginţi, preţul
celui preţuit, pe care l-au preţuit unii
din fiii lui Israel,
EVANGHELIA DUPĂ 10 şi i-au dat pe ‘Ţarina olarului’,

MATEI după cum îmi poruncise Domnul.”

Isus înaintea lui Pilat


Capitolul 27
11 Isus S-a înfăţişat înaintea
Isus este dus la Pilat
dregătorului. Dregătorul L-a
1 Când s-a făcut ziuă, toţi preoţii cei întrebat: „Eşti Tu Împăratul
mai de seamă şi bătrânii norodului iudeilor?” „Da”, i-a răspuns Isus,
au ţinut sfat împotriva lui Isus, ca să- „sunt.”
12 Dar n-a răspuns nimic la
L omoare.
2 După ce L-au legat, L-au dus şi L-
învinuirile preoţilor celor mai de
au dat în mâna dregătorului Pilat din seamă şi bătrânilor.
Pont. 13 Atunci, Pilat I-a zis: „N-auzi de
câte lucruri Te învinuiesc ei?”
Căinţa şi moartea lui Iuda 14 Isus nu i-a răspuns la niciun
cuvânt, aşa că se mira foarte mult
3 Atunci, Iuda, vânzătorul, când a dregătorul.
văzut că Isus a fost osândit la
moarte, s-a căit, a dus înapoi cei Întărirea hotărârii de moarte
treizeci de arginţi, i-a dat preoţilor
celor mai de seamă şi bătrânilor 15La fiecare praznic al Paştelor,
dregătorul avea obicei să
48
slobozească norodului un întemniţat, L bată cu nuiele, L-a dat în mâinile
pe care-l voiau ei. lor, ca să fie răstignit.
16 Pe atunci aveau un întemniţat 27 Ostaşii dregătorului au dus pe Isus
vestit, numit Baraba. în pretoriu şi au adunat în jurul Lui
17 Când erau adunaţi la un loc, Pilat toată ceata ostaşilor.
le-a zis: „Pe care voiţi să vi-l 28 L-au dezbrăcat de hainele Lui şi
slobozesc? Pe Baraba sau pe Isus, L-au îmbrăcat cu o haină stacojie.
care Se numeşte Hristos?” 29 Au împletit o cunună de spini, pe
18 Căci ştia că din pizmă dăduseră pe care I-au pus-o pe cap, şi I-au pus o
Isus în mâinile lui. trestie în mâna dreaptă. Apoi
19 Pe când stătea Pilat pe scaun la îngenuncheau înaintea Lui, îşi băteau
judecată, nevastă-sa a trimis să-i joc de El, şi ziceau: „Plecăciune,
spună: „Să n-ai nimic a face cu Împăratul iudeilor!”
neprihănitul acesta, căci azi am 30 Şi scuipau asupra Lui şi luau
suferit mult în vis din pricina Lui.” trestia şi-L băteau în cap.
20 Preoţii cei mai de seamă şi 31 După ce şi-au bătut astfel joc de
bătrânii au înduplecat noroadele să El, L-au dezbrăcat de haina stacojie,
ceară pe Baraba, iar pe Isus să-L L-au îmbrăcat cu hainele Lui şi L-au
omoare. dus să-L răstignească.
21 Dregătorul a luat cuvântul şi le-a
zis: „Pe care din amândoi voiţi să vi- Răstignirea
l slobozesc?” „Pe Baraba”, au
răspuns ei. 32 Pe când ieşeau din cetate, au
22 Pilat le-a zis: „Dar ce să fac cu întâlnit pe un om din Cirene, numit
Isus, care Se numeşte Hristos?” „Să Simon, şi l-au silit să ducă crucea lui
fie răstignit”, i-au răspuns cu toţii. Isus.
23 Dregătorul a zis: „Dar ce rău a 33 Când au ajuns la un loc numit

făcut?” Ei au început să strige şi mai Golgota, care înseamnă: „Locul


tare: „Să fie răstignit!” căpăţânii”,
24 Când a văzut Pilat că n-ajunge la 34 I-au dat să bea vin amestecat cu

nimic, ci că se face mai multă zarvă, fiere; dar, când l-a gustat, n-a vrut să
a luat apă, şi-a spălat mâinile bea.
înaintea norodului şi a zis: „Eu sunt 35 După ce L-au răstignit, I-au

nevinovat de sângele neprihănitului împărţit hainele între ei, trăgând la


acestuia. Treaba voastră!” sorţi, pentru ca să se împlinească ce
25 Şi tot norodul a răspuns: „Sângele fusese vestit prin prorocul care zice:
Lui să fie asupra noastră şi asupra „Şi-au împărţit hainele Mele între ei
copiilor noştri.” şi pentru cămaşa Mea au tras la
sorţi.”
Batjocurile ostaşilor 36 Apoi au şezut jos şi-L păzeau.
37 Şi I-au scris deasupra capului
26Atunci, Pilat le-a slobozit pe vina: „Acesta este Isus, Împăratul
Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să- iudeilor.”

49
38 Împreună cu El, au fost răstigniţi 49 Dar ceilalţi ziceau: „Lasă, să
doi tâlhari: unul la dreapta şi celălalt vedem dacă va veni Ilie să-L
la stânga Lui. mântuiască.”
50 Isus a strigat iarăşi cu glas tare şi
Batjocurile trecătorilor Şi-a dat duhul.
39 Trecătorii îşi băteau joc de El, Perdeaua dinăuntrul Templului
dădeau din cap se rupe
40 şi ziceau: „Tu, care strici Templul
şi-l zideşti la loc în trei zile, 51 Şi îndată, perdeaua dinăuntrul
mântuieşte-Te pe Tine Însuţi! Dacă Templului s-a rupt în două, de sus
eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, coboară- până jos, pământul s-a cutremurat,
Te de pe cruce!” stâncile s-au despicat,
41 Preoţii cei mai de seamă, 52 mormintele s-au deschis şi multe
împreună cu cărturarii şi bătrânii, îşi trupuri ale sfinţilor care muriseră au
băteau şi ei joc de El şi ziceau: înviat.
42 „Pe alţii i-a mântuit, iar pe Sine nu 53 Ei au ieşit din morminte, după
Se poate mântui! Dacă este El învierea Lui, au intrat în sfânta cetate
Împăratul lui Israel, să Se coboare şi s-au arătat multora.
acum de pe cruce şi vom crede în El! 54 Sutaşul şi cei ce păzeau pe Isus
43 S-a încrezut în Dumnezeu: să-L împreună cu el, când au văzut
scape acum Dumnezeu, dacă-L cutremurul de pământ şi cele
iubeşte. Căci a zis: ‘Eu sunt Fiul lui întâmplate, s-au înfricoşat foarte tare
Dumnezeu!’” şi au zis: „Cu adevărat, Acesta a fost
44 Tâlharii care erau răstigniţi Fiul lui Dumnezeu!”
împreună cu El Îi aruncau aceleaşi 55 Acolo erau şi multe femei, care
cuvinte de batjocură. priveau de departe; ele urmaseră pe
Isus din Galileea, ca să-I slujească.
Întunericul 56 Între ele era Maria Magdalena,
Maria, mama lui Iacov şi a lui Iose,
45 De la ceasul al şaselea până la şi mama fiilor lui Zebedei.
ceasul al nouălea s-a făcut întuneric
peste toată ţara. Înmormântarea lui Isus
46 Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a
strigat cu glas tare: „Eli , Eli, Lama 57 Spre seară, a venit un om bogat
Sabactani?” Adică: „Dumnezeul din Arimateea, numit Iosif, care era
Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M- şi el ucenic al lui Isus.
ai părăsit?” 58 El s-a dus la Pilat şi a cerut trupul
47 Unii din cei ce stăteau acolo, când lui Isus. Pilat a poruncit să i-l dea.
au auzit aceste vorbe, au zis: „Strigă 59 Iosif a luat trupul, l-a înfăşurat
pe Ilie!” într-o pânză curată de in
48 Şi îndată, unul din ei a alergat de a 60 şi l-a pus într-un mormânt nou al
luat un burete, l-a umplut cu oţet, l-a lui însuşi, pe care-l săpase în stâncă.
pus într-o trestie şi i-a dat să bea. Apoi a prăvălit o piatră mare la uşa
50
mormântului şi a plecat. şi a prăvălit piatra de la uşa
61 Maria Magdalena şi cealaltă Marie mormântului şi a şezut pe ea.
erau acolo şi şedeau în faţa 3 Înfăţişarea lui era ca fulgerul, şi
mormântului. îmbrăcămintea lui, albă ca zăpada.
4 Străjerii au tremurat de frica lui şi
Pecetluirea mormântului au rămas ca nişte morţi.
5 Dar îngerul a luat cuvântul şi a zis
62 A doua zi care vine după Ziua femeilor: „Nu vă temeţi, căci ştiu că
Pregătirii, preoţii cei mai de seamă şi voi căutaţi pe Isus, care a fost
fariseii s-au dus împreună la Pilat răstignit.
63 şi i-au zis: „Doamne, ne-am adus 6 Nu este aici; a înviat, după cum
aminte că înşelătorul acela, pe când zisese. Veniţi de vedeţi locul unde
era încă în viaţă, a zis: ‘După trei zăcea Domnul
zile voi învia.’ 7 şi duceţi-vă repede de spuneţi
64 Dă poruncă dar ca mormântul să ucenicilor Lui că a înviat dintre cei
fie păzit bine până a treia zi, ca nu morţi. Iată că El merge înaintea
cumva să vină ucenicii Lui noaptea voastră în Galileea; acolo Îl veţi
să-I fure trupul şi să spună vedea. Iată că v-am spus lucrul
norodului: ‘A înviat din morţi!’ acesta.”
Atunci, înşelăciunea aceasta din
urmă ar fi mai rea decât cea dintâi.” Isus Se arată femeilor
65 Pilat le-a zis: „Aveţi o strajă;
duceţi-vă de păziţi cum puteţi.” 8 Ele au plecat repede de la
66 Ei au plecat şi au întărit mormânt, cu frică şi cu mare
mormântul, pecetluind piatra şi bucurie, şi au alergat să dea de veste
punând strajă. ucenicilor Lui.
9 Dar iată că le-a întâmpinat Isus şi
le-a zis: „Bucuraţi-vă!” Ele s-au
EVANGHELIA DUPĂ apropiat să-I cuprindă picioarele şi I
MATEI s-au închinat.
10 Atunci, Isus le-a zis: „Nu vă

Capitolul 28 temeţi; duceţi-vă de spuneţi fraţilor


Mei să meargă în Galileea; acolo Mă
Învierea lui Isus vor vedea.”

1 La sfârşitul zilei Sabatului, când Ademenirea străjerilor


începea să se lumineze înspre ziua
dintâi a săptămânii, Maria 11 Pe când se duceau ele, au intrat în
Magdalena şi cealaltă Marie au venit cetate unii din străjeri şi au dat de
să vadă mormântul. veste preoţilor celor mai de seamă
2 Şi iată că s-a făcut un mare despre toate cele întâmplate.
12 Aceştia s-au adunat împreună cu
cutremur de pământ, căci un înger al
Domnului s-a coborât din cer, a venit bătrânii, au ţinut sfat, au dat ostaşilor
mulţi bani
51
13 şi le-au zis: „Spuneţi aşa:
‘Ucenicii Lui au venit noaptea, pe
când dormeam noi, şi L-au furat.’
14 Şi, dacă va ajunge lucrul acesta la
urechile dregătorului, îl vom potoli
noi şi vă vom scăpa de grijă.”
15 Ostaşii au luat banii şi au făcut
cum i-au învăţat. Şi s-a răspândit
zvonul acesta printre iudei până în
ziua de astăzi.

Arătarea lui Isus în Galileea

16 Cei unsprezece ucenici s-au dus în


Galileea, în muntele unde le
poruncise Isus să meargă.
17 Când L-au văzut ei, I s-au
închinat, dar unii s-au îndoit.
18 Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu
ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a
fost dată în cer şi pe pământ.
19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din
toate neamurile, botezându-i în
Numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh.
20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-
am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu
voi în toate zilele, până la sfârşitul
veacului. Amin.”

testetn.com

52