Sunteți pe pagina 1din 50

PROF.

DIANA MUREȘAN

MIC DICȚIONAR TEHNIC


ROMÂN-ENGLEZ

ISBN 978-606-93885-3-2
EDITURA CETĂȚEAN INFORMAT
2015
Titlu: Mic dicționar tehnic român-englez

Autor: Diana Mureșan

Tehnoredactare: Diana Mureșan

Copyright © Editura CETĂŢEAN


INFORMAT, 2015
pentru prezenta ediţie

Responsabilitatea privind conţinutul materialelor


publicate revine autorului.

Atenţie! Prezenta ediţie se distribuie online, cu


titlu gratuit şi doar pentru studiu individual.

Site web oficial: www.apic.pw

Data publicării online: 21 august 2015


PREFAȚĂ
Această lucrare se adresează în special
elevilor de la liceele tehnologice pentru a le oferi
un mic ajutor în folosirea termenilor tehnici în
cadrul școlii, dar și altor persoane care folosesc
acești termeni (traducători, profesori care predau
specialități tehnice, persoane care lucrează în
diferite domenii tehnice).

Mini-dicționarul cuprinde aproximativ


2500 de termeni tehnici din diverse domenii,
cum ar fi: construcții, instalații electrice,
industria lemnului, economie, telecomunicații,
chimie, fizică etc.

Variantele ortografice și cuvintele care


diferă în Statele Unite ale Americii și în Marea
Britanie sunt indicate prin abrevierile ”USA”,
respectiv ”UK”, scrise între paranteze.

Sper că acest dicționar va fi nu doar util, ci


și ușor de consultat de către toți cei interesați.

Autoarea
A

abataj stope, working


abraziv abrasive, abradant, grinding material
abștec template rule
acoperiș roof
acostament footway
acțiune action
acustică acoustics
acvifer aquiferous, water-bearing, watery
aderență adherence, adhesiveness
adeziune adherence, adhesion
adeziv adhesive, glue
aducție supply
conductă de aducție feed pipe
aglomerant fixing agent, binding agent
agrafă cramp
agregat aggregate
alabastru alabaster
alamă brass
albie river bed
aliaj alloy, alloyage
alicărie broken stone
aliniament alignment, line
altimetrie altimetry

4
alunecare sliding
ambreiaj clutch
ambutisare cupping
amenajare (hidraulică) harnessing
amfiteatru amphitheatre
amonte upper part of a stream
în amonte upstream
amplasament location, site
ampriză road territory, road reservation
analiză analysis
analiză calitativă qualitative analysis
analiză cantitativă quantitative analysis
analiză volumetrică volumetric analysis
ancadrament border
anrocament rockfill
antablament entablement
antecalculație provisional calculation
anteproiect first draft
antretoază bridging
apă (freatică) subsoil water; (pantă) slope
arbaletrier rafter
arc arch
argilă clay
armare /armătură reinforcement
asanare draining
asfalt asphalt
asfaltare asphalting
asiză course, layer
5
astereală roof boarding, roofing
autoclavă autoclave, sterilizer
aval lower part of a stream
în aval downstream
axă axis
azbest asbestos
azbociment asbestos cement
azot nitrogen

6
B

babă wooden beam


bac can, tank
baiț bate, drench
balama hinge
balansare (a treptelor) trim, trimming
balast ballast
balustradă balustrade
banc de lucru bench, workbench
baraj barrage
barbacană weeper
batardou hatch
batiu body, frame
bazalt basalt
benă bucket, bin
bentonită bentonite
bermă berm, terrace
beton concrete
beton armat reinforced concrete, ferro-
concrete
beton precomprimat pre-stressed
concrete
beton torcretat gunite, shotcrete
beton vibrat vibrated concrete

7
betonieră concrete mixer
bief pool, race
bilă ball
bină building under repair
bitum bitumen
bob hoist
bobină choke, coil
boloboc water level
boltă arch, vault
bolț bolt, pin
bolțar arch brick, roof brick
bomfaier hack saw
bornă milestone
branșament branching, branch pipe
brățară band
bridă clip
broască lock
buciardă granulating hammer, bush hammer
buciardare stone granulating, bush hammering
buiandrug lintel
bujie spark plug, sparking plug
bulb bulb
buldozer bulldozer
bulon bolt
bulonare bolting
buncăr bunker
burghiu drill
burlan drain pipe
8
C

cablu cable
cablaj lay
cadru frame
cahlă tile
calaj / calare attachment, constraint
calcan fire wall
calup block
canal canal, drain
canalizare sewerage
sistem de canalizare sewerage system
canat (la ușă) leaf, fold; (la fereastră) wing
cancioc ladle
canelură groove
cant border
caolin kaolin, china clay
capilaritate capillarity
capitel capitel, cap
capră trestle, sawing trestle
captare capture
carabină snap hook, safety hook
carcasă frame, case, casing, body
carosabil roadway
casant breakable, frail

9
călăreț poise weight
cămășuială coating
căprior rafter
cărămidă brick
câlți tow
cercevea transom, (window) sash
cheson caisson
chingă tie band
chirpici adobe
chit putty
cilindrare roller compaction
ciment cement
cimentare cementation
ciocan hammer
ciubuc cornice
ciuruire screening
clește tongs, pliers
clincher clinker
clupă screw stock
coamă (roof) ridge
coardă string
coeziune cohesion
cofraj casing, shuttering
colmatare clogging
colțar square, triangle, knee
comensurabil measurable
(a) compacta to tamp
conglomerat conglomerate
10
consolidare consolidation
container container, pack
contracție contraction, distortion
contrafișă counterbrace
contrafort abutment, buttress
contrapantă counter-slope
contratreaptă counter-step
contravântuire corner bracing
cornier corner cramp
cornișă cornice
coroziune corrosion
cosoroabă ground beam
cotă dimensions
cremonă window fastening
crepină suction hose
criblură broken stone
crochiu sketch
cui nail
culee abutment
cupă bucket
cuvă tub, vat
cuzinet bush

11
D

dală flag plate, flagstone plate, slab


daltă chisel
dăltuire chiselling
debarcader jetty, wharf
debarcare – de mărfuri dischargement
- de persoane debarkation,
disembarkation, landing
- din tren detraining
debit – de aer air feed, air supply
- de apă / de curent delivery, flow, water
discharge
- de gaze gas discharge
debitare discharging, cutting, dividing
debleu excavation, cut
decantor decanter
decapare scraping
decodor decoder
decofrare striking
decompresiune release of pressure
defazor phase changer, phase shifter
defrișare clearing, grubbing
degradare degradation
(a) degresa to clean

12
delco ignition distributor
denivelare dislevelment
densitate density
depozit store, depot, dump
depozit de mărfuri storehouse, warehouse
depozit de minereu ore deposit
deschidere opening
descintrare decentring, uncentring
deshidratare dehydration
deșeu waste product
detaliu detail
deviz estimate, list
diafragmă aperture, diaphragm, shutter, shade
diafragmă de măsurare restrictor
diafragmă foto photo shutter
diagramă chart, diagram
diblu peg, dowel
dilatație dilatation
diodă diode
distanțier distance piece, spacer
dolie valley, throat
dozaj dosage, mix
dozare dosing
dozator charger, dispenser
draglină dragline
drenaj drainage, draining
dreptar reglet, level
drișcă smoothing board
13
drișcuire smoothing
dulgher carpenter
dușumea floor
dușumea de scânduri boarded floor
duză spray, nozzle

14
E

ebonită ebonite
ecarisare log squaring
ecartament rail gauge
echer square, square rule
echipaj crew
eclisă cover plate
ecluză lock
ecluzier lock-keeper
ecosferă ecosphere
ecosistem ecosystem
ecran screen
ecranare screening
edificiu edifice, large building, structure
(a se) efila to die out
efilare die out
efort effort
egalizare equalization
electrician electrician
electrod electrode, carbon
electrolit electrolyte
electroliză electrolysis
electron electron
elevator elevator, lift

15
elice helix
elindă ditcher ladder
emailare dope, finish
emulsie emulsion
epruvetă test piece
epurare cleaning, purification
escalator escalator
estacadă scaffold
eșantion sample
eșapament exhaust
etaj floor, story
etanș tight, impervious
etrier clamp, tie
excavare excavation
excavator excavator

16
F

(a) fabrica to fabricate, to manufacture, to


produce
fabricant manufacturer, producer
fabricare fabrication, manufacture
fabrică factory
faianță faience
falț rabbet
fantă slot, window
far light
fasonare forming
fasung lamp-holder, socket
fașă bandage, binding
fațadă face, front, façade
fațetă face, chamfer
felinar light
ferăstrău saw
fereastră window
feronerie hardware, fittings
filer filler
filet fillet, thread
filtru filter, cleaning strainer
filț felt
finisaj finishing

17
fir cu plumb plumb line
firidă niche, recess
fișă connector, plug, card
fitil wick
fiting fitting
flambaj buckling
flanșă flange
flexibilitate flexibility
flotor float, hollow body
fluor fluorine
flux flow, flux, outflow
foarfece scissors, shears
franco free
frână brake
freatic phreatic
fretare hooping
fretă hooped reinforcement
(a) freza to shape, to cut, to face
frezare cutting
freză cutter
friz border
fronton gable
funicular ropeway, cableway
funie rope, chord
furgonetă delivery car, delivery van
furnal oven
furnir veneer

18
furnir de lemn wood veneer
furtun hose
fuzelaj fuselage, hull
fuzetă spindle

19
G

gabarit gauge, jig


galerie gallery, tunnel
(a) galvaniza to galvanize
galvanizare galvanization
galvanoplastie electroforming
gamă series
gamă a culorilor range of colours
gamă a reglării vitezelor speed range
gamă de turații range of revolutions
gamă de unde wave range
gard fence, enclosure
gard al clădirii building fence
garnitură filling piece, pad, set
gater saw mill
gaură hole, opening
gaz gas
gaz comprimat pressure gas
gaz de ardere flue gas
gaz ionizat plasma
gaz natural natural gas
gazolină petrol
gazometru gas collector
gazon artificial simulated turf

20
(a) găuri to bore, to drill, to perforate
găurire drilling, perforation, punching
geamandură float
ghermea dowel, wall dowel
gips gyps
glaf jamb
glasvand French door
glet polishing plaster coat
glisant sliding
glisor cursor
gradare graduation
gradare a culorii colour grading
gradare a liniei line graduation
gradat graduated, gradual
gradație division
grafit graphite, lead
graifăr grab, grip, tappet
graifăr pentru minereu ore grab
granulă grain, particle
granulozitate granulosity
grătar grate, grid
greder grader
gresie grit stone
gresie ceramică stoneware
greutate mass, weight, gravity
grilă grate
grindă beam
groapă pit, trench
21
grund ground coat
grunduire padding
gudron resin, tar
gudron de cărbune coal tar

22
H

hală hall, room


hangar storehouse
hidraulic hydraulic
hidraulică hydraulics
hidrocarbură hydrocarbon
hidrodinamic hydrodynamic
hidrodinamică hydrodynamics
hidrofor hydrophore
hidrofug waterproof
hidrogen hydrogen
histogramă bar chart, bar diagram
hotă smoke flue
huilă mineral coal, pitcoal
humă clay
husă covering, hood

23
I

ignifug fireproof
ignifugare fireproofing
imersiune plunge
impedanță impedance
impedanță de intrare input resistance
impedanță de transfer coupling resistance
impermeabil impermeable, impervious,
waterproof, tight
impermeabilitate impermeability,
imperviousness
impregnare impregnation
(a) imprima to print
imprimantă printer
imprimare print
impuls burst, impulse, pulse
incasabil unbreakable
incintă precincts, hall
incluziune inclusion, pocket
incluziune de aer air pocket
incluziune de gaz gas inclusion
incluziune de zgură slag inclusion
incluziune metalică metal inclusion

24
incomensurabil immeasurable
index index, tag
indicator indicator
indice index, index number, coefficient
indiciu indication, mark, sign
inductanță inductance
inductor field magnet
inducție induction
industrie industry
industrie a construcțiilor de mașini
engineering
industrie a prelucrărilor metalurgice
iron and steel working industry
industrie de construcții building industry,
construction industry
industrie prelucrătoare de metale metal-
working industry
inel ring, collar
infiltrare ingress, penetration
infiltrație leakage
inflamabil inflamable, combustible
informare report
infrastructură substructure, understructure
injector atomizer
inoxidabil stainless
inserție insert, insertion
insolubil insoluble, non-soluble
instalator plumber
25
instalație installation, equipment, facility, plant
instalație a cazanului boiler plant
instalație de aer condiționat air
conditioning plant
instalație de aerisire ventilating
equipment
instalație de încălzire heating installation
instalație de răcire cooling plant
instalație electrică wiring
instrument tool, instrument, apparatus, device
intensitate intensity, strength
intensitate a câmpului magnetic
magnetic field strength
intensitate a curentului current intensity,
current strength
intensitate a luminii light intensity
intensitate a radiației radiation intensity
intensitate a sunetului sound level
iod iodine
ion ion
ipsos plaster
izolare / izolație insulating, isolation
izolator insulator, isolator
izotop isotope

26
Î

(a) îmbina to joint, to tie


îmbinare joint, connection
împănare wedging, keying
împletitură braid, braiding
împletitură de cabluri braiding
împletitură de sârmă wire braiding
împrejmuire fence
înălțime height
încastrare rigid fixing
încălzire heating
încălzitor heater
încărcare charging, loading, load
încărcător charger, loader
încărcătură charge, load, cargo
încheietură joint
încovoiere bending, bend, twist
încrucișare crossing
încuietoare latch, snap
înlocuitor substitute
învelitoare cover

27
J

jac jack
jalon peg, pole
jaluzea shutter
jantă rim
jardinieră flower stand
jet flash, jet
jgheab ditch
jiclor nozzle
joagăr saw mill
joncțiune trunk
joncțiune de linie ferată rail road junction
jug trimmer
jurubiță truss

28
K

kerosen kerosene
kilocalorie kilocalorie
kilogram kilogram
kilohertz kilohertz, kilocycle
kilolitru kilolitre
kilometraj mileage meter
kilometru kilometer (USA), kilometre (UK)
kilowat kilowatt
kilowat-oră kilowatt-hour
know-how know-how

29
L

lac lacquer, varnish


lacăt lock
lacăt de siguranță safety lock
lacăt suspendat padlock
lamă blade
lambă tongue
lambă și uluc tongue and groove
(a) lambrisa to panel
lambriu inlaying, boarding
lamelă segment, shim, wafer
(a) lamina to flatten, to roll
(a) lamina la cald to hot-roll
(a) lamina la rece to cold-draw roll
laminare rolling, drawing, wire drawing
laminor mill, rolling mill
lapte de ciment grout, cement grout
laț lath
lăcătuș locksmith
lăcrimar larmier
lăcuire varnishing, varnish
lățime width
lentilă lens
levier lever

30
liant binder, binding material
lift elevator, lift
lingou ingot, billet
lintou lintel
liță strand, stranded wire
locomotivă engine
locomotivă cu abur steam engine
longitudinal longitudinal
longitudine longitude
longrină longitudinal beam
lonjeron beam, longitudinal beam
lunetă field glass
lungime length
lupă magnifier, magnifying glass
lut clay

31
M

macadam macadam
macara crane
macaz points, switch
machetă model
mai rammer
malaxor malaxator, blender, mixer
mandrină chuck, drill chuck, mandrel
manetă handle, lever
mangal charcoal
mangan manganese
manivelă crank, crank handle, link
mansardă attic
manșă stick
manșetă socket
manșon chuck, clutch, sleeve
manta casing, coat, coating
marfă cargo, goods, wares
marnă marl, diorite sand
mastic cement
matrice / matriță matrix, stamp
(a) matrița to stamp
matrițare stamping
(a) mătui to dull, to mat-finish

32
mătuire dull finish
mână curentă balustrade
mâner handle
miner pitman (USA)
minereu ore
minerit mining
mistrie trowel
mixtură mixture, blend
moară mill, grinder
moază binding piece
montant vertical beam
morișcă vane
mortar mortar
mosor spool
motor engine, motor
mufă coupling, socket

33
N

navă vessel, ship


nervură rib
neutron neutron
nichel nickel
nichelare nickel coat
nicovală anvil, dolly
niplu nipple, fitting
nisip sand
nișă niche
nit rivet
(a) nitui to rivet, to chamfer
nituire riveting
nivel level, height
nivelă level
nod knot, joint
normă standard, standard specification, rule
noxă noxious substance
nuanță hue, shade

34
O

oblon shutter
oblon rabatabil venetian blind
ochet (pentru cablu) eye hook
olan tile, hollow tile, gutter tile
omogenizare homogenization
optic optical
optică optics
organ member
organ conducător driving member
organe de comandă controls
organ de cuplare coupling member
organ de fixare fastener
organ de mașină member, machinery
organ motor driving member
organigramă flowchart
ornament ornament, adornment, flourish
oțel steel
oțel-beton reinforcing steel
(a se) oxida to oxidize
oxidant oxidizer, oxidizer agent
oxidare oxidation
oxigen oxygen
ozon ozone

35
P

palier bearing
palplanșă sheet pile, lath
pană arrow, key, wedge
panou board, pane, panel
papuc shoe, clip, socket
parament face (of a wall)
parbriz windscreen (UK)
parchet parquet
pardoseală floor
pălimar rail, railing
pâlnie hopper, funnel, horn
pânză asfaltică sheet
pârghie lever, jack, pusher
pâslă felt
pedală pedal
pensulă brush
perete wall
pereu stone packing
permeabilitate permeability, perviousness
pervaz sill
pilon pillar
pilot pile
pinion pinion

36
piston flask, piston
piuliță nut
pivot swivel, pivot
placaj plywood
placă plate, table, sheet
plafon ceiling
plafonieră rooflight
planșă panel, table
planșeu floor
plastifiant plasticizer
platbandă wide band
plintă plinth
plumb lead
pneu tire (USA), tyre (UK)
podest stairhead
podină flooring, planking
ponton pontoon
pop prop, stay
porozitate porosity, porousness
portic porch
porțelan porcelain, china
postament pedestal, base
prag step, threshold
priză plug, socket
proiector floodling, projector, searchlight
prototip prototype
puf pile
pulverizator spray, pulverizer, atomizer
37
R

rabotare shaping
raboteză planing machine
racletă scraper, knife
racord joint, nipple, tap
radiator heater, radiator
radier foundation plate
(a) rambleia to back-fill
rambleu embankment, mound
rampă handrail, incline, upgrade
rangă wrecking bar
rastel stand
rășină resin
reactor reactor
reazem support, prop, stay
reductor reducer, step-down gear, speed
reduction gear
reflux return flow
reglor setter
releu relay
remiză shed
repartitor distributor
restrictor restrictor
rețea network, grid

38
rezemător rest
rezistor resistor
rigiditate rigidity
rindea dresser, jointer, plane
rindelare shaping
(a) rindelui to chip off, to smooth
roată wheel
robinet tap, cock, valve
rolă de zugrav roll
ruletă tape rule
rulment bearing
rumeguș sawdust

39
S

sabot shoe
sală room, hall
sârmă wire
scafă gorge
scală scale, dial
scară ladder
scândură board
schelă scaffold, scaffolding
schelet de clădire framework
scliviseală cement wash
scrin chest of drawers
scripete pulley, pulley block
securit safety glass
segregare segregation
sită screen, sieve, strainer
smoală resin, tar
soclu socle, base , pedestal
solbanc window ledge
solubil soluble
sondă bore, drill, well
sonetă pile driver, drop hammer
spot spot
statica construcțiilor structural statics

40
stâlp pillar
streașină eaves
structură de rezistență resistance structure
stufit reed plate, reed sheet
(a) suda to weld
sudare welding
sudor welder
sudură weld
suflantă blower
supapă valve
supraînălțare superelevation
suprastructură superstructure
suspensie suspension

41
Ș

șablon pattern, model, template


șaibă collar, disc, washer
șapă blanket
șarpantă framework
șasiu chassis, carriage, frame
șed shed
șină beam, rail
șindrilă splinter, tile of wood
șipcă lath, slat, strip
șmirghel emery, emery paper
șorț (de etanșare) screen
șpaclu spatula
șpăcluială filling
șpraiț spur, splice
(a) ștanța to blank, to punch, to stamp
ștanțare blanking, punching, die-stamping
ștanță die, punch, stamp
știft dowel, pin
ștuț fitting, connection piece
șubler calliper
șurub bolt, screw
șurubelniță screwdriver

42
T

tabacheră skylight
tablier deck, flooring
taluz slope, batter
tambur barrel, drum, reel, roll
tapet paper, wallpaper
tasare settling
tavan ceiling
tâmplar carpenter, joiner
tâmplărie joinery
târnăcop pick, staple
tencuială plaster
tencuire plastering
terasament embankment, earthwork
termoizolație thermo-insulation
teslă adze
teu T-square
tinci whitewash
tipar casing, shuttering
tipizare typification
tirant tie, cross-tie
torsiune torsion
tranzistor transistor
travee bay

43
travertin travertine
trefilare wire drawing
troliu winch
turbină turbine
turbion vortex

44
Ț

țeavă pipe, tube


țeavă cu racord filler pipe
țeavă de admisie suction pipe
țeavă de eșapament discharge pipe
țeavă de suflat sticlă blowpipe
țesere bond
țiglă tile, brick
țiței petroleum, mineral oil

45
U

ultrasunet ultrasound
uluc groove
uluc și lambă groove and tongue
umidificator humidifier
undă wave
unealtă tool
ușă door
utilaj equipment, machinery, unit
uzină factory, plant, works
uzură wear

46
V

vagon car, truck, waggon


vagonet waggon
valț roller
valvă valve
vană valve, shutter, slide valve
vang stair horse
var lime, chalk
vălătuc wattle
văruială / văruire whitewashing
vestiar locker room
vestibul hall, lobby
viaduct viaduct
volant flywheel
volută volute, scroll
vopsea dye, paint
(a) vopsi to dye, to paint
vopsire paintwork

47
W

watt watt
wattmetru wattmeter
watt-oră watt-hour
watt-oră metru watt-hour meter
wolfram tungsten

xerox photocopy
(a) xeroxa to photocopy
xilografie xylography
xilogravură xylograph

48
Y

yard yard (= 0,9144 m.)


yen yen

zăbrea screen
zăvor bolt
zgură dross, slag
zidar mason, bricklayer
zidărie masonery, brick work, brick laying
zugrav house painter
zugrăveală / zugrăvire painting

49
BIBLIOGRAFIE

1. Niculescu, Gabriela; Dobre, Romanița-


Christina; Cincu, Corneliu; Costescu, Radu,
Dicționar tehnic român-englez, editura Tehnică,
București, 2001

2. Marin, Constantin, Dicționar tehnic poliglot,


editura Tehnică, București, 1967 (ediția a II-a)

3. Freeman, Henry G.; Glass, Günter, Dicționar


tehnic englez-român / român-englez, editura
Niculescu, București, 2007

4. Levițchi, Leon, Dicționar român-englez,


editura Gramar, București, 2002

5. Levițchi, Leon, Dicționar englez-român,


editura Gramar, București, 2002

50