Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE

de restituire a garanţiei bursiere

Către:

Subscrisa …………………………………………………………………, cu sediul în


…………………………………………………………………………………………………..…,
solicităm prin prezenta restituirea garanţiei bursiere, în valoare de ……………………,
aferentă ordinului iniţiator nr. …………………………………………………………………,
privind cumpărarea de …………………………………………………………………………
de către ……………………………………………………….prin:

o Scrisoare de garanţie bancară nr. ……………………………………….………. emisă de


………………………………………………………………………………………………………

o Ordin de plată nr. ……………………………………………………………………………...


Restituirea garanţiei bursiere se va face în contul societăţii, cod IBAN
………………………………………………, deschis la ………………………………………..

o Chitanţa BRM nr.………………………………………………………………………...


Restituirea garanţiei bursiere se va face în contul societăţii, cod IBAN
………………………………………………, deschis la ………………………………………...

o CEC nr.……………………………………………………………………………….…………

o Bilet la ordin nr.………………………………………………………………………….

Vă mulţumim,
Data completării: …………………
___________________________
(Nume, prenume)

___________________________
(Funcţie)

___________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)

Notă: Cererea de restituire a garanţiei bursiere se va transmite în original