Sunteți pe pagina 1din 8

Canon

Heretisitor
Către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Facerea preabine cinstitorului împărat Teodor Lascar


Peasna I. Glas I.

Irmos : “Dreapta ta cea purtătoare de biruință… “


Stih : Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi !

Bucură-te, Curățitoarea sufletelor, Maică fecioară, care ai născut


Bucuria lumii, Bucură-te, Împărăteasă , Bucură-te Biserica lui Hristos,
Bucură-te, cu totul cinstită, Bucură-te, apărătoarea sufletelor împreună
și întărirea.

Stih :
Bucură-te, pârga bunei viețuiri, Bucură-te, surparea blestemului
Stăpână, Bucură-te, Maică fecioară, care mai presus de fire ai născut
pe Dumnezeu, Bucură-te, Dumnezeiesc toiag, care pe noianurile
patimilor le rupi.

Mărire :
Bucură-te, aplecatoarea vieții, Bucură-te, Maica Cuvântului,
Dumnezeiască Mireasă, Bucură-te, starea cunoștințelor, Bucură-te,
mărirea și lauda Îngerilor, Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, Bucură-te,
făclie luminătoare.

Și acum :
Bucură-te, Ceea ce ai încăput pe Hristos, Bucură-te, înălțarea
căderii celei mai dinainte, Bucură-te, Cea nebiruită, Bucură-te,
Apărătoarea lumii, Bucură-te, Preaneîntinată, Bucură-te sălășluirea
Împărăției lui Hristos Dumnezeu.

Peasna 3.

Irmos : “Însuți cela ce știi neputința firii omenești…”


Stih :
Bucură-te, avuție nejefuită a credincioșilor, Bucură-te, coroana lui
Hristos, Bucură-te, Steaua Domnului cea preastrălucită, atâta înălțime
de Dar dăruiește-mi mie, ca să strig Ție Stăpână : Bucură-te, singura
Împărăteasă, care ești cămară a Împăratului a toate.

Stih :

Bucură-te, Mireasă Preacurată a lui Dumnezeu, Bucură-te, de


Dumnezeu dăruită, prin care noi oamenii ne-am îndumnezeit. Bucură-
te, rugul cel nears, Bucură-te, alinare, Bucură-te pierderea blestemului,
Bucură-te, singura Prealăudată.

Mărire :
Bucură-te, limanul cel mântuitor, Bucură-te, livada cea cu bun
miros, Bucură-te, luminătoarea sufletelor Preacurată, Bucură-te, Ceea
ce ai născut pre Ziditorul a toate, Bucură-te, pre care Te-a lăudat
adunarea Proorocilor, iar Gavriil Bucură-te, Ți-a adus Ție.

Și acum :
Bucură-te, Împărăteasa oamenilor, Bucură-te, Stăpâna Îngerilor,
Bucură-te, Ceea ce covârșești pe începătorii lor, Bucură-te, cămara lui
Hristos, Ceea ce ești fără de prihană, Bucură-te, ușa neumblată,
Bucură-te, lână însuflețită, Bucură-te, Ceea ce ești singura nădejde a
sufletelor noastre.

Peasna 4.

Irmos : “Munte pre Tine umbrit cu Darul cel Dumnezeiesc..”


Stih :
Bucură-te, Maică fecioară curată, Bucură-te, stâlp de foc al Soarelui
luminii, Bucură-te, Cinstită porumbiță, Bucură-te, Preacinstitule palat
al Împăratului, Bucură-te, Ceea ce singură ai micșorat căderea noastră.

Stih:

Bucură-te, norul cel cu totul luminos, Bucură-te, Preaneîntinată,


Bucură-te, Biserică cinstită a lui Dumnezeu, Bucură-te, cămara cea
bineîncuviințată, Bucură-te, Rază neapusă a Luceafărului celui gândit,
Bucură-te, făclie de-a pururea luminoasă a Luminii, Bucură-te,
Preacurată Stăpână.

Mărire :
Bucură-te, Împărăteasă, Acoperământul cel necuprins al oamenilor,
Cinstită mijlocitoare a lumii, Bucură-te, stea pururea luminoasă,
Bucură-te, Alabastru înfricoșat al Mirului Darului, al sadului celui
gândit al lui Hristos, celui ce a odrăslit din Dumnezeu și Tatăl,
Bucură-te, Preacurată Stăpână.

Și acum :
Bucură-te, Împărăteasă, Cartea lui Hristos cea cu multe flori
împodobită, împreunarea celor despărțite : Bucură-te. Râul vieții,
Bucură-te, pomul desfătării, Lăcaș curat, Bucură-te, masă și Năstrapă
și Pod.

Peasna 5.

Irmos : “Ceea ce ai luminat cu luminarea venirii Tale, Hristoase..“


Stih :

Bucură-te, Tomule care ai primit pe înțelepciunea lui Dumnezeu,


Bucură-te, tablă care ai scris prin Duhul pre Cuvântul, Bucură-te, Dar
de Dumnezeu dăruit oamenilor spre mântuire, Ceea ce ești
binecuvântată prealăudată.

Stih :
Bucură-te, floare curățită cu adăpările Duhului, Bucură-te, Stea mai
strălucită decât toată curățenia, Bucură-te, pahar nemoștenit al de-a
pururea viețuirii credincioșilor, Marie, Maica lui Hristos Dumnezeu.

Mărire :
Bucură-te, piatră care pe Hristos, piatra cea din capul unghiului L-
ai născut, Bucură-te turnule care întâmpini și oprești întăritarea
vrăjmașilor, Bucură-te, Cea fără de prihană, care ai primit întru Tine
Lumina cea de-a pururea vecuitoare a Dumnezeieștii Stăpâniri cea mai
presus de stăpânire.

Și acum :
Bucură-te, starea celor ce se mișcă din materie Preaneîntinată,
Bucură-te, rază care aduci luminare celor ce sunt negură, Bucură-te,
Cea cu adevărat Stăpână, Bucură-te, făclie, Bucură-te, paloș care tai
neputințele.

Peasna 6.

Irmos : “Pre Proorocul Iona… “


Stih :

Bucură-te, candelă luminoasă, Bucură-te, lumină de-a pururea


strălucitoare, Bucură-te, bogăție gândită, Bucură-te, Maica lui
Dumnezeu cea fără de prihană, Bucură-te, Ceea ce singură ai născut
pe Dumnezeu.

Stih :

Bucură-te, temelie neclătită, Bucură-te, stare a fulgerului, Bucură-


te, Mireasă a Tatălui, Bucură-te, Maica lui Hristos cea Prealăudată,
Acoperământul lumii, Bucură-te, nădejdea tuturor.

Mărire :
Bucură-te, scară gândită de la pământ către Cer, Bucură-te, ușa
luminii, Bucură-te, lauda credincioșilor, Ceea ce ești cu totul
neîntinată, ca ceea ce covârșești pre toate zidirile.

Și acum :
Bucură-te, dezlegarea blestemului, Bucură-te, păzitoarea
binecredincioșilor, Bucură-te, sabie asupra vrăjmașilor, Bucură-te,
zidul pustnicilor, Ceea ce ești nestricată, a lui Dumnezeu Cuvântului
Maică nenuntită.
Peasna 7.

Irmos : “Pre Tine Născătoare de Dumnezeu… „


Stih :

Bucură-te, liman liniștit al sufletelor, Bucură-te, cămară aurită,


Bucură-te, pat împărătesc și scaun în chipul fulgerului, Bucură-te,
Maică fecioară, prin care ne-a răsărit nouă celor dintru întuneric
Dumnezeul Părinților, Cel lăudat și Preamărit.

Stih :

Bucură-te, luminată tămăduire a bolnavilor celor ce aleargă la Tine,


Bucură-te, Acoperământul cel mult lăudat, Bucură-te, Ceea ce ești
Preamilostivă, Bucură-te, râu pururea curgător, care pre curăție o
păzești și pre izvoarele bolilor le usuci.

Mărire :
Bucură-te, pârgă a vieții și pod care treci pe noroade de pre pământ
la Cer, Bucură-te, lăcaș curat și nestricăcios al lui Dumnezeu
Cuvântului precum a binevoit, Bucură-te, sfeșnice, care luminezi pre
cei credincioși cu darurile.

Și acum :
Bucură-te, izvorul apei celei de-a pururea vii, Bucură-te, raiule al
desfătării, Bucură-te, zidule al credincioșilor, Bucură-te, pururea
Fecioară, Bucură-te, singură Stăpână, prin care ne-a răsărit nouă
Dumnezeul părinților, Cel lăudat și Preamărit.

Peasna 8.

Irmos : “ În cuptor coconit lui Israil ca într-o topitoare, cu


podoaba bunei credințe mai curat decât aurul au strălucit grăind :
Binecuvântați toate făpturile Domnului pre Domnul, lăudați și-L
preaînălțați întru toți vecii.” “
Stih :
Bucură-te, năstrapă cea cu totul de aur, care pre Dumnezeu ca pe
niște mană L-ai primit, Ceea ce ești noroadelor ca un râu de-a pururea
viețuirii, Bucură-te, Cinstită, Bucură-te, nestricată Maica lui
Dumnezeu, Bucură-te, liman și sprijinire a drept credincioșilor,
Bucură-te, nădejdea cea neîntreruptă a sufletului meu.

Stih :

Bucură-te, Ceea ce pe Hristos soarele cel luminos în lume L-ai


adus, podoaba împărăției lui Hristos, Bucură-te, Curată ,ceea ce ești
pricinitoare nouă de bucurie, binecuvântăm toate lucrurile, nașterea Ta
cea fără de ani, și pre Tine după datorie te cinstim neîncetat.

“Binecuvântăm pre Tatăl, pre Fiul și pre Sf. Duh Domnul. “


Bucură-te, toiagul cel de biruință dătător, care ai zdrobit cu solirea
Ta, cu tărie, înălțarile tuturor împotriva luptătorilor, Bucură-te,
Preasfântă Dumnezeiască Mireasă cea cu mii de nume numită,
Bucură-te, a creștinilor întărire și păzitoare, Bucură-te, a sufletului
meu scăpare și acoperământ.

Și acum :
Adoarme-mi poftele cele pătimașe și idolii patimilor celor de suflet
stricătoare Curată și până în sfârșit șterge-le Maica lui Dumnezeu, ca
să Te măresc de-a pururea și să Te binecuvintez pe Tine ceea ce ești
singură pricina mântuirii tuturor.

Stih : Să laudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului


cântându-L și preaînălțându-L întru toți vecii.
Irmos : “În cuptor coconii lui Israil ca într-o topitoare, cu podoaba
bunei credințe mai curat decât aurul au strălucit grăind :
Binecuvântați toate făpturile Domnului pre Domnul, lăudați și-L
preaînălțați întru toți vecii.”

Peasna 9.

Irmos : „Chipul nașterii Tale cea curată L-a arătat rugul cel ce
ardea nears, și acum Te rugăm ca să stingi cuptorul ispitelor cel
sălbăticit asupra noastră , ca să Te mărim pre Tine Născătoare de
Dumnezeu neîncetat. “

Stih :

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu Stăpână, Bucură-te, ceea ce ai


născut înălțimea înțelepciunii, adică pre înțelepciunea și Cuvântul
Tatălui cel ipostatic, Bucură-te, noianul cunoștinței cel nemărginit,
care de bucurie nemoștenită învrednicești pre cei ce Te cinstesc pre
Tine.

Stih :

Bucură-te, rândureaua(rândunica) cea bine vestită, și porumbița


care pre alinare o ai adus în lume, Bucură-te, neîntinată, Bucură-te,
floarea firii, munte netăiat, Ceea ce ești Împărăteasă a toate, Bucură-
te, Maică fecioară, nădejdea oamenilor cea nerușinată.

Mărire :
Bucură-te, crin cu adevărat binevestit, trandafiriș de daruri
mântuitor noroadelor, Bucură-te, fulger care pre Mărgăritarul L-ai
adus în lume, Bucură-te, covârșirea a toatei firi, Cămară cerească,
Bucură-te, nădejdea mea cea nerușinată.

Și acum :
Bucură-te, Ceea ce ai născut pre viața tuturor, Bucură-te, Cinstită,
Muntele cel cu totul neumbrit, Bucură-te, temei și stare și mișcare a
mucenicilor și a cuvioșilor și a apostolilor, întărire.

Stihirile, Glas 1
Podobie : Ceea ce ești bucuria…
Păcătosul către Născătoarea de Dumnezeu

Născătoare de Dumnezeu Marie, Tu ești scăparea păcătoșilor,


limanul și cetatea celor învăluiți. Deci primește rugăciunea mea, a
celui ce strig către Tine și-Ți aduc cerere Preacurată pre care o și du
Fiului Tău degrab, ca să mă mântuiască pre mine păcătosul.
Născătoarea de Dumnezeu către Hristos

Dumnezeule și Ziditorule al tuturor, Fiule al meu preadulce,


dăruiește iertare păcatelor robului Tău, ca să cunoască toți, cum că Eu,
ca o Maică am mare îndrăzneală către Tine, a Te ruga Hristoase al
Meu mai mult decât toți sfinții Tăi.

Hristos către Născătoarea de Dumnezeu

Preacurată Maică fecioară, plecându-mă cererii Tale, dau iertare


păcatelor necunoscătorului acestuia și contenind a Te ruga, spune-i să
înceteze a păcătui și a Mă porni spre mânie, căci din fire sunt milostiv.

Născătoarea de Dumnezeu către păcătos

Iată ai luat iertarea păcatelor prin rugăciunile mele și ia aminte ca


cealaltă rămășiță a vieții tale să o săvârșești cu Dumnezeiască plăcere,
ca să câștigi desfătarea Raiului împreună cu toți cei alesi, întru mărirea
cea fără de sfârșit.
Amin.

Sursa : Carte veche cu Minunile Maicii Domnului, din 1899.