Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA

JUDEŢUL DÂMBOVIȚA
COMUNA CREVEDIA
CONSILIUL LOCAL
Tel/Fax: 0245-241840
Web: www.primariacrevedia.ro

HOTĂRÂREA
Nr. 77 din 11 decembrie 2017
privind aprobarea încheierii unui contract de servicii juridice, consultanță și asistență juridică
pentru apărarea intereselor comunei Crevedia precum și ale autorităților administrației publice
locale din comuna Crevedia, județul Dâmbovița

Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, întrunit în ședință extraordinară,


Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 13443/07.12.2017 a primarului comunei Crevedia, județul Dâmbovița;
- Raportul de specialitate al compartimentului achiziții publice din aparatul de specialitate al
primarului comunei Crevedia, nr. 13441/07.12.2017;
- Dispozițiile art. I alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare
a unor acte normative;
- Prevederile art. 29 alin. (1) lit. ”d” raportat la alin. (3) lit. “b” și “c” din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice, cu modificările șI completările ulterioare;
- Prevederile art. 21 alin. (3), art. 36 alin. (2) lit. “d”, art. 62 alin. (1) din Legea nr. 215/
administrația publică locală, republicată, cu completarile si modificarile ulterioare,

În temeiul art. 45 alin (1), art. 115 alin. (1) lit. “b” Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu completarile si modificarile ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. – Se aprobă încheierea unui contract de servicii juridice, consultanță și
asistență juridică cu Cabinetul de Avocat “Ana-Maria Verjel”, cu sediul în mun. București, str.
Mihai Eminescu nr. 188, ap. 62, etaj 6, sector 2, prin avocat Ana-Maria Verjel, având ca
obiect:
A. Apărarea, reprezentarea drepturilor și intereselor comunei Crevedia și cele ale
autorităților administrației publice locale și instituțiilor publice (primar, Primăria
Crevedia, Consiliul local Crevedia, Comisia locală Crevedia pentru stabilirarea
dreptului de proprietate asupra terenurilor), pe toate gradele de jurisdicție, până la
soluționarea definitivă ori definitivă și irevocabilă, după caz, a tuturor cauzelor de
natură civilă, comercială, muncă, penală, contencios administrativ ori de altă
natură, în fața instanțelor judecătorești și în fața altor autorități, instituții publice
ori persoane;
B. Redactarea, semnare de acte juridice/administrative, asistență juridică și orice alte
forme prevăzute de lege;
C. Consultanță și informare juridică;
Art. 2. – (1) Contractul va fi încheiat în forma prevăzută de lege.
(2) Durata contractului va fi de un an, începând cu data de 01.01.2018.
(3) Prețul contractului va fi de 4500 lei/lună și va fi suportat din bugetul local
al comune Crevedia, județul Dâmbovița.
Art. 3. – Se împuternicește domnul primar al comunei Crevedia, domnul Petre Florin
pentru a semna contractul de servicii/reprezentare/asistență juridică.
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei
Crevedia, în termenul prevăzut de lege, Prefectului judeţului Dâmbovița, Primarului comunei
Crevedia care are obligația de a duce la îndeplinire prezenta hotărâre şi se aduce la
cunoştinţă publică prin afișare la avizierul Primăriei Crevedia și prin publicare pe pagina de
internet www. primariacrevedia.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI CREVEDIA
L.S.
 `|Üvxt itá|Äxávâ
 }ÜA \ÉÇ Z{|ţă
Data: 11 decembrie 2017
CREVEDIA