Sunteți pe pagina 1din 9

Capitolul 5.

1.Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice:


a.este legat de pers autorului
c. comportă si atribute de ordin patrimonial
2. Opera de creatie intelectuala este recunoscuta si protejata:
a. independent de aducerea la cunostinta publica
b. prin simplul fapt al realizarii ei
3. Autor al unei creatii intelectuale poate fi:
a. numai persoana fizica
4.Constituie obiect al dreptului de autor:
a. operele originale de creatiei intelectuala
b.programele pentru calculator
5. Pot constitui obiect al dreptului de autor:
a.si operele derivate
c. operele stiintifice orale
6.Nu beneficiaza de protectia legala a dreptului de autor:
a.ideile
b. simplele fapte si date
7. Traducerile
a. sunt opere derivate
b. sunt protejate prin legea dreptului de autor
8. Dreptul de retractare
a. este personal nepatrimonial
c. poate atrage si plata unor despagubiri
9. Continutul dreptului de autor este format:
b.din drepturile morale si patrimoniale de autor
c.si din drepturile patrimoniale de autor
10. Reprezinta un drept moral de autor:
a.dreptul de a pretinde recunosterea calitatii de autor al operei
c.dreptul de a publica opera sub pseudonim
11.Dreptul de suita este recunoscut autorului unei opere:
a. de arta plastica
b.fotografice
12.Prezumtia caltatii de autor este o prezumtie:
a. relativa
c. legala
13. Cesionarii legali ai dreptului de autor:
a.sunt subiectele derivate ale dreptului de autor
b.exercita drepturile patrimoniale de autor
14.Pot constitui obiect al dreptului de autor:
a.operele ce nu sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri
15. Obiectul contractului de editare il constituie cedarea de catre autor in favoarea editorului
a dreptului de a:
a. reproduce si difuza opera
16.Subiecti secundari ai dreptului de autor sunt :
b.pers care dobandesc o serie de prerogative ale dreptului de autor fie in temeiul legii ,fie in temeiul
unor acte intre vii sau pentru o cauza de moarte
c. cesionarul legal
17. O opera stiintifica este protejata:
b. prin legea dreptului de autor
c.chiar si in forma orala
18.Cursul universitar:
a.este o opera stintifica
19. Prelegerile:
a. sunt obiecte ale dreptului de autor
c.pot fi opera stiintifice
20.Pantomimele:
b. sunt protejate prin lege nr 8/1998
21. Compozitiile muzicale:
a.sunt protejate indiferent cu sau fara text
c.sunt opera originale
22. Sunt opera derivate:
b. enciclopediile
c.bazele de date care prin alegerea sau dispunerea materialului ,constituie creatii intelectuale
23. Opera derivate poate fi realizata:
a. numai cu autorizarea folisirii operei preexistente de la autorul ei
c.numai cu respectarea dreptului la calitatea de autor a creatorului operei originale
24. Drepturile morale de autor:
c.nu pot fi trasmise
25.Sunt drepturi morale de autor:
a. dreptul de divulgare
b. dreptul de paternitatea operei
26.Pot fi instrainate:
b.dreptul de reproducere a operei
27. Reprezinta o limita a exercitarii dreptului de autor:
a.citarea
c.utilizarea operelor in timpul ceremoniilor oficiale organizate de o autoritate publica
28. Durata de protectie a drepturilor de autor inceteaza:
b. dupa 70 ani de la moartea autorului
29. Dreptul de a pretinde recunostere calitatii de autor:
a. se trasmite prin mostenire
30.Beneficiaza de o durata de protectie de 70 de la publicare:
a.operele publicate sub pseudonim
b. opera colectiva
31. Sunt titulari ai drepturilor conexe de autor:
a.artistii interpreti
c.producatorii de inregistari sonore
32. Subiect al dreptului de autor nu poate fi:
a. pers juridica cu sediul in RO
33. Nu constituie o incalcare a dreptului de autor:
a.reproducerea operei pt uz personal
c.folosirea operei in scop de citare
34.Organismele de gestiune colectiva a dreptului de autor sunt:
c. societati nonprofit
35. Distinctia intre opere comune sau realizate in colaborare si operele colective este:
b.la opera in colaborare drepturile de autori sunt expercitate in comun de catre acestea,
necunoscandu-se contributia fiecarui autor , iar la opera colectiva drepturile apartin pers fizice sau
juridice care a comandat opera
36. Dreptul de autor:
a. are ca obiect opera literare , artistice sau stiintifice
37. Opera colectiva:
b. este opera realizata la initiativa si sub responsabilitatea unei pers fizice sau juridice
38.Durata de protectie a operei cinematografice este de:
a.70 ani dupa moartea ultimului coautor
39. Dreptul de suita:
b. este un drept patrimonial
40. Opera literara se bucura de protectie:
a. din momentul crearii ei
41.Durata protectiei unei opera al carui autor nu este cunoscut inceteaza:
a.la 70 de la publicare
42.Programele pt calculator sunt protejate :
a. prin legea nr 8/1996
43. In situatia in care editorul se hotaraste sa distruga exemplarele ramase in stoc :
c. el este obligat sa le ofere mai intai autorului pe pretul pe care l-ar fii platit in vederea operatiei de
distrugere
44. Protectie drepturilor de autor inceteaza:
c.dupa 70 ani de la decesul autorului
45. Drepturile conexe dreptului de autor:
a. sunt drepturi asupra creatiei interpretilor, regizorilor ,dirijorilor , celor care inregistreaza operele,
celor care le comunica public prin radio-tv
46. Opera comuna:
c.se caracterizeaza print-un obiect unitar si o pluralitate de subiecte
47.Este un drept patrimonial de autor:
c. dreptul de a consimtii la utilizarea operei de catre altii
48.Dreptul de suita :
c. priveste numai operele de arta aplicata
49. Opera literara se bucura de protectie
a.din mometul crearii ei
50. O creatie poate beneficia de protectie pe taramul dreptului de autor daca este:
a. originala, poate imbraca o forma perceptibila simturilor si este susceptibila de aducere la
cunostinta publica

Capitolul 4.
1.Sistemul cumului de protectie :
a.este fundamentat pe teoria unitatii artei
b. permite autorului sa opteze si pt protectia desenului sau modelului pe taramul dreptului de autor.
2.Sistemul cumului de protectie :
a. este promovat de modelul legii franceze
b.este consacrat de legea romana
3. Sistemul cumului partial:
a.este fundamentat pe distinctia intre desenele sau modelele industrial si operele de arta aplicata
c.exclude cumului de protectie
4. Sistemul protectiei specifice:
a. exclude orice cumul de protectie
b.presupune protectia desenelor sau modelelor printr-o lege speciala
5. Desenul reprez aspectul exterior al unui produs sau al unei parti a acestuia redat in:
a. 2 dimensiuni
6. Modelul reprez aspectul exterior al unui produs sau al unei parti a acestuia redat in:
b.3 dimensiuni
7. Desenul sau modelul comunitar:
b. se inregisteaza la OHIM
c.este protejat pe intreg teritoriul Uniunii Europene
8.Litigiile privind un desen sau model comunitar sunt de competenta :
b.tribunalului BUC
9.Cererile de desene sau modele comunitare pot fi depuse:
b.si la OSIM
c. atat la OHIM cat si la OSIM
10.Modelul de utilizare :
b. este diferit de inventia prevetabila
c.este reglemantat prntr-o lege speciala
11.Coautoratul in materie de desena sau modele:
a. este posibil
c.presupune creearea desenului sau modelului de 2 sau mai multi autori
12. Titularul dreptului exclusive de exploatare a desenul sau modelului este :
b.titularul certificatului de inregistrare
c.autorul daca este si titularul cerificatului de inregistare
13. Autor al unui desen sau model poate fi:
a. numai o pers fizica
14. Titular al certificatului de inregistare poate fi;
c.atat o pers fizica cat si o pers juridical
15. Desenele sau modelele de serviciu:
b.se inregistreaza pe numele unitatii daca nu exista conventie contrara
16. Desenul sau modelul este de serviciu daca:
a. a fost realizat de catre salariat in cadrul atributiilor de serviciu
b. este rezultatul unui contract de comanda
17. Reprezinta o conditie de fond a protectiei unui desen sau model
c. caracterul individual
18. Noutatea in materia desenelor sau modelelor este :
a.o conditie de fond
c.relativa
19.Caracterul individual al desenului sau modelului
a. este o conditie de fond
c.se apreciaza in functie de impresia globala pe care un astfel de desen/model o produce asupra unui
utilizator avizat
20.Utilizatorul avizat este in contextual legii nr. 129/1992
a. utilizatorul final interesat de desenul sau modelul care nu poate fi inclus in notiunea generala de
,,public”
c. un utiizator calificat ce detine informatii suficiente pt a putea aprecia cu atentie si in cunostinta de
cauza desenul sau modelul
21. Nu poate fi inregistrat un desen sau model :
a. care este determinat exclusiv de o functie tehnica
b. care contravine ordinii publice si bunelor moravuri
22. Sunt excluse de la protectie
b. desenele sau modelele cu o destinatie speciala
23.Protectia provizorie este recunoscuta de la data :
b. publicarii cererii de inregistrare a unui desen sau model
24.Data depozitului national reglementar este :
b. data prioritatii invocate si recunoscute
25. Beneficiaza de un drept de proritate unionista:
a. pers fizice sau juridice ale statelor parti la conventia la care RO este parte
26.In materia desenele si modelele pot fi invocate:
b. si prioritatiile de expozitie
c. atat prioritatile unioniste cat si cele de expozitie
27. Constituie o limita speciala de exercitare a dreptului exclusiv de exploatare:
b.actele effectuate exclusive in scop personal si necomercial
28. Teoria epuizarii drepturilor:
a. este o limita speciala a dreptului exclusive de exploatare a unui desen sau model
c .priveste produsele in care sunt incorporate desene protejate , introduse de autor pe piata inainte de
depunerea cererii de inregistrare
29.Un depozit multiplu potrivit legii este:
c. admis la protectie numai daca exista o unitate de conceptie, de productie sau de utilizare
30. Sunt trasmisibile potrivit legii :
a. drepturile inascute din certificatul de inregistrare elberat
c. drepturile care decurc din cererea de inregistrare
31.Durata de protectie a unui desen sau model poate fi :
a. maxim 25 ani
b.20 ani
32. Opozitia:
b. poate fi formulata de orice pers interesata
33. Opozitia:
b. poate fi promovata in termen de 2 luni de la publicarea cererii de inregistrare
c. se judeca de catre o comisie specializata in cadrul OSIM
34.Contestatia poate fi exercitata in termen de:
b. 30 zile
35.Contestatia este :
a. un mijloc adminstrativ de aparare a drepturilor privind desenele sau modelele
c. de competenta unei comisii speciale din cadrul OSIM
36. Hotararea data intr-o contestatie:
b. poate fi atacata cu contestatie la tribunalul Bucuresti
37.Anularea unui certificat de inregistrare poate:
a. fi ceruta pe toata durata de valabilitate a acesteia
b. obtinuta pe cale judecatoreasca
38. Actiunea in contrafacere:
b. nu poate fi promovata in perioada protectiei provizorii
39. Dreptul exclusiv de expluatare inceteaza:
b. prin anularea certificatului de inregistrare
c.prin exprirarea duratei de protective
40.Decaderea:
a. este o sanctiune
b. intervine in cazul neplatii anuitatilor