Sunteți pe pagina 1din 6
Comisia Klectorali Centrali DECLARATIE* Subsemnata, Zinaida Greceanti, dejinind funeia de Deputat Permanent la Parlamentul Republicii Moldova, candidat ta funeyia de deputat in Parlament ta alegerile parlamentare din ..24” februarie 2019, pentru circumseriptin nationald Tn conformitate cu art.49 alin.(1) lite) din Codul electoral, declar pe propria raspunders |. Membru- al Biroului L. in perioada 1 ianuarie 2017 - 26 decembrie 2018 am realizat urmatoarele venituri 1. VENITURILE OBTINUTE DE SUBIECTUL DECLARARH, DE MEMBRU FAMI SIDE SOC UEC cucu LUI, ATIT IN TARA CIT SL IN STRAINATATE Nr. Sursa venitului: Servieiul | Suma venitului | ert, (numele/denu prestat/obiect (ici) | | ul generator L_] | | de venit | |. Venitul obtinut a locul de munea de baz; [1 | Subicctul dectarari || Greceanii Parlamentul RM Salariu | u.2017-133483,51 1| Greceanii Zinaida Parlamentul RM Salariu 2018 (11 tuni) | | 149729,60 |) 1.2 | Sotulisotia saw | concubinul/concubina Copii mine: ela intreyinere | tul i didactice, stiintifice si de creatic Subiectul declararii | Sotul/sotia sau | concubinul/concubina Copii minori | | Persoanele aflate fa intretinere | ‘enitul obtinut din depuneri la institutiile financiare Subiectul deelararit | | Sotul/sotia sau concubinul/coneubina | Copii minori | Persoanele aflate la intretinere | cnitul obtinut din activitatea de representant al statului in soe | Subiectul declararii | Soqul/soyia sau __| concubinul/concubina | | ‘opiii minori | Persoanele aflate la intretinere | | Sotul/sofia sau | |__| coneubinul/concubina | Copii minori dt | Persoanele aflate la intretinere | I 6. Venitul obtinut din instrainarea si/sau detinerea valorilor mobiliare si/sau capitalul social al societatilor comerciale | Subiectul declararit Sotul/sotia saw | coneubinul/eoneubina Copiii minor 6.4 | Persoanele aflate la intretinere | 7. Venitul obfinut din instriinarea bunurilor mobile sau imobile 7.1_| Subiectul declararit | | | 7.2 | Sotul/sotia sau | concubinul/coneubina | | 7.3 _| Copiii minori - | | [74_| Persoanele allate la intrejinere | 18. Venitul obtinut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizatii, pre proprietate intelectual ete.) 7 8.1] Subiectul declararii |_| Greceanti Zinaida ental RM | Indemnizatic | Greceanii Zinaida emul RM | Indeminiza Greceanii Zinaida | Pensie Greceanii Zinaida | Alocatie nomi- | | | nala de stat | Greceanii Zinaida Agrodenidan SRL | Venit—arenda | | | terenutui 8.2 | Sotul/sotia sau __| concubinul/coneubina | |) CNAS Pensie = Copii minori | Persoanele aflate la intretinere [ re IMOBILE IN TARA SUSAU IN SiRERATATE ie Re] Categoria” | Modulde | Amul | Suprafata | Cot eadastral! doi obindiri | parte | | tocaltatea | Tntravitan, | Propris 2003 | v.t0xhm | 1.0 | 890763 1.4: ferent Contract | | casei de Ls loouit (3) | vinzare | cumparare. a cotelor-parti in drepturi de 0.2017 - 13115.06 a 2018611 Lani 12793,00) .2017-1 2416.39 A.2018+130293.87 2017 6000.00 2018 6000.00 2017 2530,00 2018 2550.00 4.2017 - 23840. 4.2018 28342.1 Vitularul | Greceanii Zinaida i | i ] Contract de | VIC 3783 | din | 02.09.2003, | | | Decizie | | privind | formarea | bunului imobil din | 11.10.2006 | Proprictate | 1998 | 2.4018ha | 1.0 | neevaluat | Creceanii | Titlu de | Zinaida a autentificare | | a dreptului detinatorulu ide teren | 1424303049 | din __ | 18.12.1998, * Categorii: (1) agricol: (2) forestier: (3) intravilan: (4) extravilan: (5) alte categorii de terenuri aflate in circuitul civil ** Mod de dobindire: (1) proprietate: (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie yi de folosinga. *** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrald. in cazul in care terenul a fost evaluat de argenele cadastie sau 2) valoarea terenului conform documentului care certified provenienta acesnuia. ‘Adresa’ | Catego- | Modul de “Supra- | Cota- | Actuteare — Valoarea larule= numarul | ria® | dobin= i fata parte | confirm i cadastral | dire ** peovenicnts | | | | bunt Casade | Proprie- | 2007 73 | 1.0 | Proces. | 1189029 | Ginvecanii locuit tate mp. verbal ¢ Lei | Zimaida receptic Q) a pr. STi Ww) din 20.06.07 | * Categorii: (1) apartament; (2) casa de locuit: (3) vill: (4) spatiu comercial sau dle prouuctie: (3) garay: (6 | alte bunuri imobile, inelusiv cele nefinlican: ** Mod de dobindire: (1) proprictate: (2) pore de posesie si de folosinga #9 Valoarea bunului: 1) valoarea cadestald. in cazul in care bunul a fost evaluat ce organele cadustrale. 2) valoarea bunului conform documentului care certified provenienta acestuia. #9 Numele subiectului declardri, al membrului de familie sow al concubinului/concubine’ acestuia Nota. Subieetti declararii care mu dein bunurile in proprietate vor indica urmetoarele informait: adrese, fird numa cadastral: categoria bumului: modul de dobindire: anul dobindirii: suprafata si titularul buavule es 13) wcufewets (4) ue: (3) abiaatie +4 Numele subiectului declararii, al membrului de familie sau al concubimului/concubine’ acestitic | Nota. Subject declararit care nu delin bunurile in proprietate vor indica urmatoarele informati: localixatce | fara muméir cadasiral: categoria bunultti: modul de dobindire; anul dobindirii: suprafaca si titularul hunului | B. Cladiri si constructii a te cuntrancte tramstunive: | | TH. BUNURT MOBILE INTARX SUSAU IN STRAINATATE A. Autoturisme, camioane, remorei, vehicule motoriz navaVaerian, alte mijloace de transport supuse mayini agricole, mijloace de transport | cul Anul de Locut Anul Modul de ea) Titutn | modelul fabrics egistravii — dobi dobindire buanlui rut | nar de dir conform inmatriculare ee | proveni 1999 2011 Proprictate (1) 2500 Euro Honda 2006 | [2015 | Alte ~~ contracte RV transtative de | posesic si folosinta j | @) * Mod de dobindire: (1) proprietate;(2) posesie;(3) alte contracte translative de posesie yi de folosinta ** Numele subjectului declararii, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuic B, Bunuri sub forma de metale si/sau pietre pretioase, obiecte de arta yi de cult, obiecte ce fi parte din patrimoniul cultural national sau universal, a ciror valoare unitara depageste sum AS medi pe economie * Numele subiectului declararit, al membrulu ae jamilie sau al concuhinului/concubinei avestuta. C. Colectii « de arta, de - numismatica, de filat _deniseste suma a 20 de sala i F de arme sau alte bunuri, a ciror valo * Numele subiectului declardrii, al membrului de funilie saw al concubinului/eoncubinei acestu ju oneros sau gratuit, personal sau de cAtre membrit fa D. Bunuri transmise cu ti coneubin/eoneubing, unor persoane fizice sau juridice in perioada declararii, dacd valoarea fiecdrui bun depayeste suma a 10 salarii medii pe ca Modul de Dats ana edrein | Valo Titutart Lore ia fost tan unui * Numele titwarului bunului transmis: subiectul declararii sau un membru de familie, sau concubinul/concubina acestuia. ror valoare unitara depaiseste suma a 10 salarii medi pe economic [ Ne Deserierea | Modul de Data Valoarea estimati Vitularul® | ert. | bunului dobindire dobindiri a bunului i | 2 T t | ; | | | * Numele subiectului declararii, al membrului de fumilie sau al concubinului concubine’ acestuies IV. ACTIVE FINANCIARE IN TARA SUSAU IN STRAINAT ATI de investitii si/sau in alte forme ect jitate ivalente de economisire si investire in tard si/sau in st Nr. | Denumir Numarul contului Sumasi | Dobinda/ | Titukarul ert, | careadmi banear/ date ria valuta ivident | contul banear,a | despre fondul de fondului de investit investiii/alte eteJadresa forme echivalente | {| de economisire 1 zt li * Categorii: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv eard de credit, meanvoninnd tipul acest 2) depozit bancar sau forme echivatente: (3) fond de investiqii sau forme echivatente, inelusiv jovi private de pensii sau alte sisteme eu acumulare °** Numele subjectului declardrii, al membrului de familie sau al concubinului‘conenbine’ acestuia. B. Plasamente, obligatiuni, cecuri, cambii, certificate de imprumut, investitii directe in moneda nafionala sau in valuta straina Emitentul titlului/societatea la care | persoana este a sau asociat/benetici Astra Invest _ Astra Invest Catego- | nar,fondator | ria nde 992 0 | Greceanii 7. 416 0 ! * Categorii: (1) hirtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligasiuni); 2) eecuri: (3) ceanbtis (1) certificate de imprumau; (3) alte forme dle investitii directv. ** Numele subicenului dectararii, al membrulisi de fosmilie s C. Numerar in moneda nationala si/sau in valuta straina care depayeste suma a 15 salarit medit pe economie gi care nu face obicetul unor depuncri it itulii financiare si alte documente care in in incorporeaza dreptu al coneuhinntnd concubine’ acestut PITALUL, | Tipulde | Valoarea de activitate | cumpirare Denumirea agentului ceonomic Chisinau, Drumul | Comert 5400 Lei Lo Jarantii emise in bi ipotee ieficiul unor terti, imprumuturi gi er eadent la Rata Suma Valuta | Debitor dobinzii initials | 6 VII INTERESE PERSONAL A, Calitatea de asociat, de actionar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control in eadrul unor organizagii necomerciale sau societati comerciale ori de membru in cadrul unor organizatii necomerciale saw internationale [Denumirea si adresa Calitatea detinuti Documentul care certified __organizatiei/societagii | calitatea respect | Partidul Socialistilor din | Presedinte Proces-verbal al congresului Republica Moldova/ XIV a PSRM din 18.12.2016 mun Chisinau, str-S.Lazo, 25 of.1 Partidul Socialistilor din | Membru al Consiliului Proces-verbal nrd8 din | Republica Moldova/ Republican al PSRM 11.12.2016, mun.Chisinau, str-S.Lazo, 25 of] Partidul Socialistilor din Membru al Executivului Politic | Proces-verbal — nr.18 div Republica Moldova/ al PSRM 11.12.2016 mun.Chisinau, str-S.L B. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridiea, de consultan(a yi derulare, finantate de la bugetul de stat, din bugetul local si/sau din foaduri exte: cu societiti comerciale eu capital de stat Beneficiarul Institutiay | Tipu) vile, incheiate sau aflate in ne ori incheiate | Subiectul declararii . 1 ] Il Sojul/sofia sau concubinul/eoncubina a | C. Calitatea de administrator autorizat si/sau de membru al organclor colegiale din cadeu: lor publice Calitatea detinutd Data obtine: rut li entei, | Documentul eare data diesem 1) Membru al Biroului Permanent, Nr.7 din 23.01.2015 Uotivirea Parlamentul Republicii Moldova Parlamentului RM Prezenta declaratie este un act public si rspund potrivit legii pentru caracterul inexact sau incomplet al datelor prezentate, LE. [4h BOLE Semnatura_ Data completa Declarajia se completeaza personal de candidat si va fi plasatd pe pagina web offciald a Comisiei Electorale Centrale (www,cee.md) la rubrica ..Alegeri parlamentare..