Sunteți pe pagina 1din 16

O nouă gândire, O nouă atitudine, Un nou început

Proletari din toate ţările, uniţi-vă!


Zdrobiți orânduirea cea crudă și nedreaptă, ce lumea o împarte în mizeri și bogați!
ISSN 2359-7798
Nr. 10 (33) octombrie 2014 • Publicaţie lunară de orientare pro-comunistă • Exemplar gratuit ISSN-L 2359-7798
Politic • Economic • Social • Editorial • Extern • Sport
tocmai pentru ca el să poată întoarce o nouă filă a
DUPĂ 25 DE ANI, UN NOU CONGRES istoriei milenare şi să păşească nestingherit pe calea societatea s oc i a l i s tă
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN dezvoltării şi bunăstării, a propăşirii sale materiale şi
spirituale. Proiectele dezbătute şi obiectivele fixate la Este societatea omului
Congresul al XIV-lea pentru noul cincinal porneau nou, a omului onest şi
Î n luna noiembrie a acestui an se împlinesc 25
de ani de la Congresul al XIV-lea al Partidului
Comunist Român,
de pe această nouă treaptă cucerită şi se axau în
principal pe ridicarea nivelului de trai al românilor,
pe creşterea
drept, în care sărăcia
nu poate să existe.
ale cărui lucrări s-au cantitativă şi calitativă
desfăşurat între 20- a consumului intern,
24 noiembrie 1989. prin dezvoltarea
Acest Congres venea şi modernizarea
după ce secretarul tuturor ramurilor şi
general al Partidului sectoarelor activităţii
Comunist Român şi economice, sociale
Preşedintele Republicii şi culturale, la
Socialiste România, oraşe ca şi la sate.
tovarăşul Nicolae Planurile măreţe Cuprins:
Ceauşescu, rostise şi îndrăzneţe,
în cadrul Plenarei dar pe deplin 1. După 25 de ani, un nou Congres
Comitetului Central Preşedintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceauşescu, întemeiate, pe care al P.C.R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.1
la Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român 2. Flori de staniol . . . . . . . . . . . . . . pag.1
al Partidului Comunist Partidul Comunist
Român din 12- Român, ca forţă 3. Declaraţia comună a partidelor
comuniste şi muncitoreşti europene
14 aprilie 1989 cuvintele care au făcut şi vor cârmuitoare a ţării, le stabilea pe termen scurt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.2
face istorie: „Pentru prima dată în istoria sa mediu şi lung la Congresul al XIV-lea, aveau să 4. Cuvântul reprezentantului PCR,
îndelungată, România nu mai are nici o datorie se năruie la scurt timp după încheierea lucrărilor, Mariana Mateescu, la Conferinţa
externă, nu mai plăteşte tribut nimănui şi este cu o dată cu lovitura de stat din decembrie 1989 şi europeană a partidelor comuniste
adevărat independentă – şi economic, şi politic!”. cu asasinarea Preşedintelui Nicolae Ceauşescu. şi muncitoreşti de la Bruxelles din 2
octombrie 2014 . . . . . . . . . . . . . . . pag. 3
Desigur, această independenţă fusese câştigată 5. Natura umană şi socialismul . . . . . .
cu mari eforturi şi austerităţi ale poporului român, (continuare în pag. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.4
6. Reforma: o cacealma sordidă . . . . .

A rticolul redat în continuare a fost publicat


în revista „Pentru Patrie” Nr. 2/1986, din
luna februarie, editată de Ministerul de Interne
comunist le ascundea adevărul despre „minunata”
viaţă a oamenilor din Occidentul capitalist.
Restricţiile severe impuse românilor în privinţa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag.7
7. 55 de ani de la declararea Zilei
Armatei Române . . . . . . . . . . . . . pag.8
8. Supercamioanele româneşti . . . . . .
al Republicii Socialiste cererilor depuse pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.10
România, şi dovedeşte plecarea în Occident, deşi la 9. Un important obiectiv economic
că regimul de dinainte Flori de staniol baza lor au stat cele mai bune ratat: canalul Siret-Bărăgan . . .pag.11
de 1989 făcea analize intenţii, au fost unele dintre cele 10. Să nu ne pierdem umorul! . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.12
obiective ale sistemului mai neinspirate măsuri pe care 11. Secolul american se termină,
capitalist, informând le-a luat regimul comunist în începe cel al Pacificului! . . . . . . .pag.12
corect poporul asupra situaţiei reale a societăţii trecut. Pentru că nu este suficient să-i dai omului 12. Aniversarea primei Revoluţii
din ţările occidentale. Românii nu au avut însă doar reţeta „dulceţii de Socialiste din istorie . . . . . . . . . . pag.14
ocazia să testeze pe propria lor piele aceste trandafiri”, ca să îi simtă şi gustul... 13. Victoria Venezuelei împotriva
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.14
realităţi, şi astfel au putut fi uşor manipulaţi Înainte de 1989, românii care ajungeau în ţările 14. Destăinuirile unui dezertor din
de propaganda occidentală prin mijloace de occidentale (legal ori ilegal) şi hotărau să nu se mai armata ucraineană . . . . . . . . . . . pag.15
informare de genul postului de radio „Europa 15. 47 ani de la moartea lui Che
Liberă”, ajungând să considere că fostul regim (continuare în pag. 7) Guevara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.15

ASOCIAŢIA MILITANŢILOR PENTRU PACE, EGALITATE ŞI PROGRES SOCIAL “SCÂNTEIA”


“Scânteia AS” Nr. 10 (33) octombrie 2014 pagina 2

(continuare din pag. 1) român, realizările înfăptuite în perioada organizarea, după 25 de ani de la Congresul
socialistă devenind o plăcută şi dureroasă al XIV-lea, a unui Congres Extraordinar
Exact când românii ar fi putut răsufla amintire. Ţelurile propuse în Congresul al al P.C.R., în care să se analizeze situaţiile
uşuraţi după austeritatea anilor ’80, s-au XIV-lea al P.C.R., care ar fi putut fi împlinite existente la nivelul celor două momente de
lăsat amăgiţi de noua conducere instalată cu şi depăşite cu „lejeritatea” continuităţii, referinţă, anii 1989 şi 2014, şi să se traseze
sprijinul occidentului capitalist. Sub mirajul par astăzi imposibil de realizat. Românii direcţiile de acţiune pentru viitor, este o
„democraţiei” şi al „libertăţii”, ţara aluneca - şi-au pierdut încrederea în posibilitatea necesitate de prim rang şi o datorie faţă
imperceptibil dar sigur! – pe panta declinului. redresării României, o dată cu pierderea de România şi faţă de poporul român!
De-a lungul anilor, căderea liberă a ţării s-a încrederii în clasa politică postedecembristă. Congresul va avea loc pe data de 27
accelerat iar standardul de viaţă al românilor Având în vedere toate aceste aspecte, decembrie 2014 în Bucureşti.
s-a deteriorat tot mai mult. Şomajul, sărăcia, situaţia dezastruoasă a ţării, decredibilizarea
nesiguranţa, precum şi unele boli care fuseseră întregii clase politice actuale, Biroul Executiv al
Biroul Executiv
definitiv eradicate, au diseminat în poporul Partidul Comunist Român consideră că

Declaraţia comună a partidelor comuniste şi muncitoreşti europene

P artidele comuniste şi muncitoreşti


din Europa, adunate la întâlnirea
comuniştilor din 2014, desfăşurată la Bruxelles
În multe ţări europene forţele
naţionaliste, rasiste şi chiar deschis
fasciste se întăresc cu ajutorul burgheziei.
dedica şi în viitor, toată puterea întăriri
luptei oamenilor, dezvoltării solidarităţii
muncitorilor. Vor continua să organizeze
pe 2 octombrie, au analizat evenimentele Aprecierea noastră comună e că, clasa muncitoare, în edificarea alianţei
internaţionale şi din Europa şi au făcut schimb în aceste condiţii, clasa muncitoare, sociale a oamenilor, astfel încât lupta pentru
de opinii şi de experienţe din activităţile lor păturile sociale largi, tineretul trebuie să răsturnarea exploatării capitaliste să devină
Azi, muncitorii şi celelalte pături sociale îşi întărească lupta în masă împotriva mai eficientă, iar muncitorii să se poată
largi ale Europei se confruntă cu impasul UE şi NATO, împotriva capitalismului bucura de toată bogăţia pe care o produc.
modelului de dezvoltare capitalist, prin ce aduce crize economice şi război.
şomajul care nenoroceşte milioane de Capitalismul e un sistem putred al Socialismul este oportun şi necesar!
muncitori şi care loveşte îndeosebi tinerii şi exploatării, ce nu poate fi îmbunătăţit,
Partidele semnatare

Partidul Comunist din Albania


Partidul Comunist nou din Marea Britanie
Partidul Comuniştilor din Bulgaria
Partidul Comunist Danez
Partidul Comunist din Danemarca
Polul Comunist Tradiţional din Franţa (PRCF)
Uniunea Revoluţionară a Comuniştilor din Franţa
Partidul Comunist German
Partidul Comunist Unificat din Georgia
Partidul Comunist din Grecia
Partidul Muncitoresc din Ungaria
Partidul Muncitorilor din Irlanda
Partidul Comunist din Italia
Partidul Socialist din Letonia
Frontul Popular Socialist din Lituania
Partidul Comunist din Luxemburg
Partidul Comunist din Norvegia
Noul Partid Comunist din Olanda
Partidul Comunist din Polonia
Partidul Comunist Român
femeile. Formele flexibile de angajare devin nu poate oferi răspunsuri problemelor Partidul Comunist al Muncitorilor din Rusia
norma, contractele colective cât şi drepturile oamenilor, şi-a atins limitele istorice. Lupta Partidul Comunist al Uniunii Sovietice
la protecţie socială sunt abolite, sărăcia se clasei muncitoare, a tuturor, va deveni mult Partidul Comunist din Federaţia Rusă
răspândeşte. Contradicţiile inter-imperialiste, mai eficientă dacă va fi îndreptată împotriva Noul Partid Comunist din Iugoslavia
agresivitatea alianţelor imperialiste, mai sistemului însuşi. Muncitorii trebuie să Partidul Comunist al Popoarelor din Spania
presus de toate UE şi NATO, duc la înmulţirea denunţe hotărât războaiele imperialiste, Partidul Comunist din Suedia
războaielor, care erup în Africa, Orientul politicile de reprimare, anticomunismul, Partidul Comunist din Turcia
Mijlociu şi întreaga zonă, cât şi în Europa, după activităţile criminale ale organizaţiilor fasciste. Uniunea Comuniştilor din Ucraina
cum dovedesc evenimentele din Ucraina. Partidele noastre îşi dedică şi îşi vor

ASOCIAŢIA MILITANŢILOR PENTRU PACE, EGALITATE ŞI PROGRES SOCIAL “SCÂNTEIA”


“Scânteia AS” Nr. 10 (33) octombrie 2014 pagina 3

D ragi tovarăşi,

În primul rând, ţin să


Cuvântul reprezentantului PCR, Mariana Mateescu, la
vă mulţumesc în numele Conferinţa europeană a partidelor comuniste şi muncitoreşti
membrilor partidului de la Bruxelles din 2 octombrie 2014
nostru, respectiv Partidul
Comunist Român cel istoric,
creat în 1921, care a fost
condus de Nicolae Ceauşescu, răsturnat altceva decât nişte grupări infracţionale, retrogradare istorică, am trecut de la
de la putere în 1989, pentru invitaţia cu penali şi cu hoţi sub acoperire, care un trai decent la unul mizer, lipsit de
de a participa la întâlnirea europeană îşi fac averi uriaşe din afaceri oneroase perspectivă, nu putem accepta!
a partidelor comuniste şi muncitoreşti. cu statul, fără să li se confişte vreodată Avem nevoie de specialişti care au creat
Vă spun acest lucru deoarece în România vreun ban, sau vreo proprietate obţinută performaţă în anumite domenii, nu de
au apărut grupări care încearcă în mod cu acte false din retrocedări dubioase, trântori şi de incompetenţi. Avem multe
diversionist să înregistreze noi partide aşa-zise sau tot felul de tranzacţii de acest gen. cadre pregătite, oameni de valoare, dar
„comuniste”, cu numele istoric al partidului Aceştia ajung la putere, nu pentru care sunt marginalizaţi, cercul mafioţilor
nostru, Partidul Comunist Român, derutând binele poporului, ci pentru propriul care ne conduc fiind impenetrabil. Sunt
opinia publică naţională şi internaţională. buzunar fără fund. Se vorbeşte despre tot ei, din 1989! Şi acum vin înapoi,
Numitorul comun al acestor partide este traseismul politic pentru că infractorii se imaculaţi, în chip de îngeraşi. Aceiaşi!
faptul că se dezic de istoria glorioasă a mută de la stânga spre dreapta şi invers, în Niciunul dintre aceşti incompetenţi nu are
Partidului Comunist Român, declarând sus funcţie de interesele proprii. experienţă de conducere, nu au condus măcar
şi tare că ei nu au nimic comun cu acesta, Se constată zilnic că popoarele o duc tot un „boutique”, cu excepţia preşedintelui, care
ei fiind un nou Partidul Comunist Român mai greu, că se hrănesc din gunoaie, că nu-şi a condus un vapor! Care acum e în derivă...
care corespunde cerinţelor impuse de Legea pot trimite copiii la şcoală, crescând procentul Ceea ce mi se pare paradoxal este faptul că
partidelor politice din România, aprobată de analfabeţi, că sunt mai mulţi şomeri decât toţi mai-marii lumii construiesc sute şi mii de
de un Parlament anticomunist, constituit angajaţi, dar nu se face nimic pentru aceşti biserici, fac mătănii şi sărută oasele sfinţilor,
din foşti membri ai Partidului Comunist necăjiţi, ci doar se calculează numărul lor. în realitate ei fiind total lipsiţi de credinţă şi
Român, astăzi cei mai mari trădători ai ţării! Nu ridică nimeni măcar un deget pentru încălcând tot Decalogul, care zice să nu furi,
Aş dori, ca prin prestaţia noastră, să a schimba această situaţie. Mijloacele să nu minţi, să nu ucizi! Ei le fac pe toate!
ajutăm la consolidarea Aceştia adună bani cu
unităţii mişcării sacul şi-i depun în bănci
comuniste şi muncitoreşti străine, jefuind precum
din întreaga lume, în lăcustele ţările pe unde trec.
folosul celor mulţi şi săraci, Partidul Comunist
considerând că singurul Român şi-a propus să preia
mode de supravieţuire este doar ceea ce este posibil
socialismul! Spun aceasta în perioada de tranziţie,
deoarece Planeta nu ne din ambele sisteme, să
mai promite nimic din eliminăm corupţia prin
pricina efectului de seră şi legi aspre, să interzicem
a extracţiilor necontrolate cu desăvârşire drogurile
de gaze şi ţiţei, a defrişărilor şi pedofilia, pedepsindu-
masive şi necontrolate şi a le cu libertatea pierdută
experimentelor nucleare. pe viaţă, iar averile făcute
Dacă bunurile vor fraudulos să fie confiscate
aparţine doar unui grup şi redate populaţiei
restrâns de oameni, restul trăind într-o sărăcie mass-media ne prezintă, ziua şi noaptea, sărăcite de oamenii fără conştiinţă.
cruntă, cei mulţi vor pieri de boli şi inaniţie oameni foarte bogaţi, nunţi excentrice, mese Atunci va creşte nivelul de trai, vor exista
şi nu va mai avea cine să muncească pentru îmbelşugate, încercând să creeze impresia că locuri de muncă, iar pensionarii nu vor
bogaţii lumii. Capitalismul şi-a dovedit lumea de pe planetă este foarte fericită, că nu mai ieşi la cerşit după munca de o viaţă!
ineficienţa prin monopolurile şi guvernele există sărăcia, nici mizeria şi nici moartea prin S-au înmulţit casele de amanet şi băncile
impuse în ţările ex-comuniste. Exemplu inaniţie amintite de „Mizerabilii” lui Victor care, în lăcomia lor, percep comisioane
este şi România, în cadrul unei competiţii Hugo. Ni se prezintă o lume falsă, ireală! uriaşe, trimiţând oamenii pe stradă, lăsându-i
acerbe cu puterile capitaliste din alte Partidul Comunist Român doreşte să fără case şi fără niciun venit. Sărăcia este
regiuni ale planetei, precum şi incapacitatea schimbe toate aceste lucruri prin crearea de cumplită, iar o mână de escroci, care se
de a crea o lume mai bună, încurajând locuri de muncă, oferind fiecărui cetăţean numesc în capitalism ”oameni de afaceri”,
necinstea, crima organizată şi terorismul! o şansă de a trăi decent şi şansa se a avea trăiesc în huzur, fără grija zilei de mâine.
În momentul de faţă, partidele politice nu o locuinţă, un acoperiş deasupra capului, S-au închis spitalele, nu se găsesc
mai folosesc nimănui, deşi îşi zic „de centru”, aşa cum a mai fost sub Nicolae Ceauşescu. medicamente. S-au impus tot felul de taxe
„de dreapta”, „de mijloc”, „de colţ”, ele nefiind De aceea, putem vorbi despre

ASOCIAŢIA MILITANŢILOR PENTRU PACE, EGALITATE ŞI PROGRES SOCIAL “SCÂNTEIA”


“Scânteia AS” Nr. 10 (33) octombrie 2014 pagina 4
pârjolit totul! Afară! I-au alungat francezii, să cerşească prin alte ţări, au destui bani şi
nejustificate, asistenţa medicală nu mai este bulgarii, ungurii, iar noi i-am aşteptat cu flori! aur, ca să rezolve această problemă! Este
gratuită, ca în regimul lui Nicolae Ceauşescu. Partidul nostru nu este de acord nici arborele lor genealogic, neamul lor genetic!
Medicii au emigrat în ţări bogate, şcolile cu montarea scutului antirachetă la noi În concluzie, am dori ca bogaţii
stau să se prăbuşească, iar intelectualii noştri în ţară, deoarece riscăm să devenim ţinta acestei etnii să rezolve situaţia săracilor
au ajuns să presteze munci umilitoare, să tuturor teroriştilor şi a celor pe care îi din familia dumnealor de sânge, prin
devină baby-sitter pentru occidentalii bogaţi, atacă NATO. Nu ne-a întrebat nimeni! construirea în jurul palatelor lor, de
Trebuie să îndreptăm toate aceste locuinţe, ateliere, cantine, spitale!
lucruri, să limităm lăcomia unor indivizi, Observăm că monarhia ne este propusă
prin legi! Avem nevoie de presă care să ne ca fiind o soluţie de viitor. Noi zicem că
înştiinţeze despre ilegalităţile care ar putea să este anacronică! Regii şi împăraţii, prinţii şi
se producă la conducerea ţării, nu trebuie să prinţesele, trebuie să rămână doar în cărţile de
mai încurajăm vreodată cultul personalităţii, istorie şi în basmele pentru copii ale lui Petre
întreţinut de cetele de linguşitori, fixate Ispirescu! Niciodată mai mult! Societatea
în jurul conducătorilor, trebuie să trebuie să progreseze, nu să mergem spre
avem libertate de mişcare, de opinie! secolele trecute, când vrăjitoarele erau arse
Din pricina sărăciei, mişcările reacţionare pe rug, iar regii şi împăraţii era priviţi ca
mulţi dintre români întorcându-se acasă naţionaliste şi fasciste reînvie! Astfel de forţe fiind „unşii lui Dumnezeu”! Ei sunt unşi, e
în sicrie de zinc. Şi aici mă refer şi la soldaţii au preluat guvernarea de ţări, cu sprijinul adevărat, dar cu toate alifiile, aceasta fiind
noştri, care din pricina sărăciei au plecat să Statelor Unite ale Americii, Uniunii Europene, o garanţie a averilor şi bogăţiilor ilicite!
lupte pe alte meleaguri, pentru cauze care NATO, aşa cum se întâmplă în Ucraina. Dar ce facem cu săracii? Monarhia
nu sunt ale noastre, şi nu s-au mai întors. România arată astăzi ca după război! este costisitoare, prin tot felul de cheltuieli
Răul vine tot timpul din afara ţării, ni se Trebuie reconstruită! Românii din diaspora excentrice şi este greu să fie acceptată în
impun conducători, lăsându-ne impresia că s-ar reîntoarce în ţară chiar de azi, dacă ar găsi condiţiile actuale! Soluţia de ieşire din impas
noi îi votăm, când, de fapt, cărţile sunt făcute în România un trai decent! Trebuie să luptăm
de către străini, apoi soseşte Fondul Monetar în acest sens, să le oferim mai multe şanse!
Internaţional care ne dă ordin să mai închidem Suntem întrebaţi zilnic dacă mergem
nişte fabrici, să mai scumpim alimentele spre Vest sau spre Est. După cum arătăm,
sau metroul – total inacceptabil! Aceştia eu cred că mergem în toate părţile! Partidul
acţionează în colaborare cu „aleşii noştri” , Comunist Român doreşte să colaboreze cu
în detrimentul poporului, ajungând ca foarte toate ţările, pe toate planurile (economic,
mulţi români să se sinucidă din pricina lipsei social), aşa cum a mai fost. Întrebarea este
de perspectivă şi a falimentului personal, stupidă! Suntem pentru neamestecul în
sau să locuiască în canalele de scurgere ale treburile interne ale altor ţări! Trebuie să
marilor oraşe, devenind „oameni ai străzii”! avem relaţii de prietenie cu toate ţările! o are Partidul Comunist Român, într-o
Nu este respectat referendumul, poporul Am observat că ţiganii, din pricina formă nouă, prin care vom refuza dictatura
nu este întrebat dacă este de acord cu anumite problemelor pe care le crează pe unde ajung, şi vom respecta drepturile şi libertăţile
acţiuni ale guvernului, de exemplu vânzarea cosntituie o mare problemă pentru întreaga omului, în limitele legii, exceptând dreptul
pământurilor către străini, interzisă în alte ţări. Europă. Noi am dori integrarea lor în de a muri de foame sau de a ne droga,
Partidul Comunist Român nu este de societate, prin crearea de locuri de muncă în dreptul de a practica pedofilia – fenomen
acord cu expoatarea gazelor de şist prin ţările de unde provin şi încurajarea meseriilor de mare amploare – mă refer la pornografia
fracturare hidraulică, şi nici cu exploatarea tradiţionale în jurul ţiganilor bogaţi, al acelora infantilă, viol, incest sau tâlhărie. Prin
aurului de la Roşia Montană prin cianurare. cu vile şi maşini scumpe, unde până şi câinii legi aspre, asemenea practici vor dispărea
Nu negociem cu aceste companii, deoarece sunt fericiţi că nu mai umblă cu covrigii-n pentru totdeauna din societatea noastră!
riscăm să rămânem fără apele noastre coadă, ci au medalioane de aur şi brăţări Vă mulţumesc încă o dată pentru invitaţie
potabile, fără păşuni, iar la chiuvetă să cu diamante. Aceştia, prin impozitare, vor şi aş dori să ne revedem în ziua în care Binele
ajungă gaze şi alte substanţe toxice. Priviţi trebui să construiască ateliere lucrative, va învinge Răul de până acum! Foarte curând,
de au făcut în Canada, în Pennsyilvania – au cantine sociale, locuinţe, nu să-şi lase etnia sper!

A variţie, lăcomie, materialism


financiar, egoism, competitivitate,
agresivitate, inegalităţi enorme socio-
să credem că am putea clădi o societate
socialistă, bazată pe moderaţie, egalitate,
solidaritate, grija faţă de aproapele şi
în practică? Oare n-avea dreptate Edward
Wilson, sociobiologul de la Harvard,
când spunea despre marxism: „teoria
economice, mentalitatea tip „omul lup e minunată, specia e nepotrivită”?
faţă de om”, „războiul tuturor împotriva Natura umană şi socialismul Voi argumenta mai jos că avem
tuturor”, invidie, consumerism, risipă, motive excelente de a considera
individualism, lipsă de coeziune socială, că actualul comportament uman,
tensiuni inter-etnice. Nu se poate nega faptul cooperare în loc de competiţie, din moment prevalent în societăţile capitaliste, nu este
că astfel de caracteristici se aplică din ce în ce ce natura umană pare a fi dominată de izvorât dintr-o pretinsă natură umană, ci este,
mai mult societăţii actuale româneşti şi, în instincte şi trăsături opuse acestor valori? cel mai probabil, rezultatul conjuncturilor
bună măsură tuturor societăţilor capitaliste. Nu cumva socialismul rămâne un frumos socio-politice tipice capitalismului.
În aceste condiţii, nu cumva este o utopie ideal în teorie, însă aproape imposibil de pus

ASOCIAŢIA MILITANŢILOR PENTRU PACE, EGALITATE ŞI PROGRES SOCIAL “SCÂNTEIA”


“Scânteia AS” Nr. 10 (33) octombrie 2014 pagina 5
prezente în societăţile liberale, capitaliste, ar de stres în rândul indivizilor
În realitate, natura umană este înclinată fi în acord cu natura umană, atunci ne-am subordonaţi pe scara socială”.
spre egalitarism, moderaţie şi spirit social, aştepta ca societăţile astfel concepute să fie Înţelegem astfel efectul extrem de nociv
pervertite însă de o societate în care mai sănătoase, mai longevive şi mai fericite. asupra vieţii sociale a dezagregării sociale
banul face legea şi respectul este câştigat Dovezile indică însă exact lucrul opus. din România post-decembristă. Conform
de cât de mulţi competitori ai falimentat. De pildă, în lucrarea „Unhealthy Societes: raportului „UE 8+2”, realizat de Banca
The Afflictions of Inequality”, specialistul de Mondială şi dat publicităţii la sfârşitul anului
Egalitarismul în primele societăţi umane talie internaţională în ştiinţe sociale, Richard 2007, jumătate din români nu au încredere
Wilkinson, profesor la Universitatea din în semenii lor, iar mai mult de 20% declară
Timp de milioane de ani, primele Nottingham, scrie: „în ţările dezvoltate, cea că sunt total neîncrezători în aceştia. În anul
societăţi umane, tip vânător-culegător, mai bună sănătate nu o au cei mai bogaţi, 1989, numai 10% dintre români spuneau
au avut o structură cu mari tendinţe spre ci oamenii din zonele în care diferenţele de că nu au deloc încredere în ceilalţi oameni.
egalitarism, fără urme semnificative de venit între cei avuţi şi restul sunt cele mai Reiese, deci, că societăţile egalitariste sunt
mici. Inegalităţile şi sărăcia relativă măresc mai favorabile dezvoltării armonioase umane,
rata mortalităţii. De ce? Cum pot diferenţele pe când cele liberale, capitaliste, ce permit
minimizate de venit să sporească durata vieţii? inegalităţi mari de venit nu sunt propice
Explic acest lucru utilizând exemple din SUA, pentru viaţa umană. Dacă egalitarismul
Marea Britanie, Japonia şi Europa de Est, şi ar fi fost contrar naturii umane, realitatea
folosind dovezi din domeniul ştiinţelor medicale ar fi trebuit să indice realităţi exact opuse.
şi sociale. În societăţile sănătoase, egalitariste,
coeziunea socială este mărită. Acestea au o Materialismul financiar şi bolile mentale
viaţă comunitară mai bine închegată, iar
Comunism (socialism) efectele corozive ale inegalităţilor economice le Indivizii care prosperă în capitalism, adică
afectează puţin spre deloc. Inegalităţile erodează cei preocupaţi în mod deosebit de accederea
ierarhizare. Bunurile necesare supravieţuirii legăturile sociale, deteriorează sănătatea şi pe scara socială şi acumularea materială,
erau împărţite egal între toţi membri (hrană, ridică rata criminalităţii, pe când coeziunea sunt dovediţi ca suferind de boli mentale.
adăpost etc.), nu existau surplusuri materiale, socială este esenţială pentru calitatea vieţii.” Astfel, comportamentul lor provine dintr-o
iar cantitatea de muncă zilnică era mult mai Se pot aduce numeroase alte dovezi în natură viciată, pervertită, bolnavă. Printre
scăzută decât în prezent. Mult mai târziu, sprijinul acestei poziţii. De pildă, ţările cu cei numeroasele studii psihologice recente
odată cu revoluţie agrară de acum circa mai fericiţi oameni sunt cele în care veniturile ce dovedesc acest lucru, îl citez pentru
12.000 de ani, a apărut surplusul şi, odată cu sunt repartizate relativ uniform, precum ţările început pe cel realizat de Robert Arkin,
el, apariţia unei clase avute, care a încercat să scandinave. Danemarca este considerată doctor în psihologie în cadrul Universităţii
convingă că sclavia este „naturală” sau că regii una dintre cele mai egalitariste ţări din lume Ohio. Acesta a arătat că studenţii ce suferă
au un drept divin de a-i stăpâni şi conduce pe din punct de vedere al veniturilor. În cadrul de o scăzută stimă de sine, sunt mult mai
alţii. De-abia în acest moment istoric se pierde SUA, media de vârstă în Dakota de Nord predispuşi să considere valabile afirmaţii
inocenţa politică, în termenii lui Engels. este cu 4 ani mai mare decât în Louisiana, precum „îmi place să deţin bunuri cu care să
Conform lui Matthew Baker şi iar singura diferenţă relevantă între cele două îi impresionez pe ceilalţi” sau „lucrurile pe care
Kurtis Swope, de la Academia Navală este că inegalităţile de venit în Louisiana le deţin arată cât de mult succes am în viaţă”.
Americană, „în societăţile vânător-culegător sunt cu 50% mai mari decât în Dakota. Un alt studiu realizat de Arkin sugerează că
obişnuite, luarea deciziilor este colectivă, dar În enciclopedia Wikipedia citim că „s-au accentuarea scăderii încrederii de sine sporeşte
descentralizată, accesul la resurse este permis realizat peste cincizeci de studii din care reiese apucăturile materialiste ale subiecţilor.
tuturor, bunurile sunt împărţite de obicei că că tendinţele violente sunt mai accentuate în
prin schimburi echitabile şi prin cadouri, societăţile în care diferenţele de venit sunt mai
iar puterea decizională este egalitaristă”. mari”. Relevant este şi cazul oraşului Roseto,
Conform enciclopediei Wikipedia, din estul Pennsylvaniei: în prima jumătate a
„societăţile vânător-culegător tind să sec. XX, numărul de îmbolnaviri de inimă
aibă structuri sociale non-ierarhice, era zero, criminalitatea zero. Caracteristică
egalitariste. (...) Astfel, liderii permanenţi sau societăţii era solidaritatea, iar îmbogăţirea
birocraţii apar rareori în aceste societăţi”. era văzuta cu ochi răi, astfel încât invidia
Cum se mai poate susţine, aşadar, că să nu dezbine comunitatea. După anii ‘70,
natura umană nu ar fi compatibilă cu când tinerii plecaţi la studii au venit cu
Capitalism
egalitarismul, din moment ce primele mentalitatea capitalistă, conducând maşini
societăţi umane, care au existat timp de sute scumpe, afecţiunile inimii şi mortalitatea Pe lângă acestea două studii, publicate în
de mii de ani, au fost extrem de apropiate s-au apropiat de media americană. 2002 în revista academică „Psychology and
de idealul egalitarist, iar inegalităţile sociale Totodată, „efectele inegalităţilor asupra Marketing”, autorii Todd Kashdan si William
au apărut relativ recent în istoria umanităţii? sănătăţii nu se limitează doar la populaţiile Breen fac în articolul lor “Materialism and
umane. David H. Abbott, cercetător la Diminished Well-Being”, publicat în Journal
Inegalităţile socio-economice, contrare Wisconsin National Primate Research Center, of Societal and Clinical Psychology, o scurtă
bunăstării umane a descoperit că în cazul a numeroase specii trecere în revistă a cercetărilor şi concluziilor
de primate, societăţile mai puţin egalitariste la care specialiştii au ajuns în privinţa vieţii
Dacă inegalităţile socio-economice, sunt corelate cu niveluri mărite de hormoni

ASOCIAŢIA MILITANŢILOR PENTRU PACE, EGALITATE ŞI PROGRES SOCIAL “SCÂNTEIA”


“Scânteia AS” Nr. 10 (33) octombrie 2014 pagina 6

câteva mii în plus la salariu nu e mai mare


şi fericirii materialiştilor, adică a Înclinaţi spre altruism decât diferenţa dintre o şampanie normală şi
persoanelor preocupate în măsură mare una dintr-o recoltă bună: cu alte cuvinte, este
de dobândirea de averi şi faimă. Cei doi Dacă natura umană ar fi îndreptată într-un imperceptibilă. Chiar la cei extraordinar de
subliniază: „goana după bani, avere şi mod relevant spre egoism, lăcomie, depăşirea bogaţi, banii nu au un efect cuantificabil.
posesiuni materiale nu este o strategie competitorilor etc., atunci e dificil de explicat Averea oricăreia dintre cele 50 de persoane
de maximizare a plăcerii sau de găsire a cum de există fapte consistente făcute, aflate în topul celor mai bogaţi americani
sensului vieţii. (...) cei mânaţi de valori dezinteresat, în beneficiul altora, mai ales în depăşeşte 100 de milioane de dolari; cu
puternic materialiste prezintă mai multe ţările capitaliste. De exemplu, în 2005, 65 de toate acestea, a constatat Diener, care i-a
emoţii negative, sunt mai puţin capabili milioane de americani s-au oferit voluntari. intervievat pe bogătaşi, satisfacţia lor nu e
de a comunica sentimental cu ceilalţi, au După dezastrul lăsat în urmă de uraganul decât cu puţin mai mare decat media.[…]
o autonomie personală diminuată, sunt Katrina, americanii au donat peste 4 miliarde De îndată ce venitul depăşeşte pragul
mai incapabili şi mai puţin recunoscători”. de dolari, în timp ce corporaţiile de acolo de- sărăciei, banii nu mai au aproape
În articolul lor „Of Wealth and Death”, abia au strâns 400 de milioane. În SUA, Crucea nimic în comun cu fericirea. […]”
publicat în Psychological Science, Roşie a strâns într-o singură lună peste un Cu alte cuvinte, studiile arată că nevoia
cercetătorii Tim Kasser şi Kennon Sheldon miliard de dolari pentru ajutorarea victimelor de bunuri materiale este scăzută, contând
argumentează că impulsul materialist tsunami-ului din 2004, peste 85% din bani doar până la depăşirea sărăciei lucii.
este generat de neîmpliniri psihologice, provenind de la oamenii simpli, nu corporaţii Ceea ce depăşeşte acest prag, nu aduce
pe care materialiştii încearcă să le sau afacerişti. Si exemplele pot continua. un surplus de fericire corespunzător.
compenseze acumulând averi şi statut social. Conform unui sondaj efectuat de Social Astfel, o societate care asigură tuturor
În concluzie, materialismul financiar Capital Community Benchmark pe un oamenilor mijloacele de bază pentru
şi lăcomia de averi, tipice societăţilor de eşantion de 30.000 de familii americane, supravieţuire, precum acces gratuit la
consum, nu provine din natura uamană, oamenii care au donat bani în scopuri sănătate, educaţie, locuinţe accesibile ca
ci dintr-o natură umană bolnavă, caritabile în anul 2000 au fost cu 43% mai preţ, loc de muncă pentru fiecare, sunt mai
cu carenţe şi neajunsuri psihologice. inclinaţi decât cei mai egoişti să spună că potrivite pentru nevoile umane decât una care
sunt foarte fericiţi. Similar, cei care s-au oferit permite inegalităţi enorme şi nu le asigură
Avem egalitarismul în sânge voluntari au fost cu 42% mai fericiţi decât tuturor aceste condiţii materiale minime.
cei care nu au făcut-o. Un studiu efectuat de
Un studiu realizat de cinci profesori, Universitatea din Michigan a descoperit că Concluzie
printre care James Fowler, constituie cei care au donat în anul 2001 au fost cu 34%
un argument puternic în favoarea ideii mai puţin probabil să sufere de depresie decât Ceea ce se înţelege din prezentul articol
că egalitarismul ţine de natura umană. ceilalţi. Totodată, probabilitatea ca donatorii estă că, şi fără a intra în detalii extrem de
Cercetatorii au arătat în articolul „Robin să se simtă lipsiţi de optimism şi speranţă a tehnice şi ştiinţifice, concepţia conform
Hoods: Study Determines We fost cu 68% mai scăzută decât cea a celor mai căreia trăsăturile societăţii actuale,
Prefer Distributed Wealth egoişti. După cum explică profesorul Louis precum materialism financiar, competiţie,
Laboratory game shows people will give up A. Bantle, de la Universitatea din Syracuse, egoism, inegalităţi socio-economice etc.
some of their own wealth to ensure equality altruismul generează endorfine în creierul ar fi definitorii pentru natura umană este
within a group”, că în comportamentul uman uman care au un efect plăcut şi reconfortant, nejustificată. Primele societăţi umane au avut
există, bine întipărit, aşa-numitul „efect Robin întărind totodată sistemul imunitar şi timp de milioane de ani structuri egalitariste,
Hood”. Acesta constă în impulsul de a prefera scăzând hormonii de stres. Iată, aşadar, inegalităţile din cadrul actualelor societăţi
redistribuirea veniturilor într-un grup, o că altruismul este puternic imprimat în au efecte negative asupra vieţii şi sănătăţii
atitudine negativă faţă de cei care câştigă personalitatea umană şi că practicarea oamenilor, foamea de bani este generată de
mai mult decat media, precum şi o atitudine sa are efecte inclusiv fiziologice asupra o natură umană viciată, bolnavă, banii nu
generoasă faţă de cei mai săraci. Cercetătorii organismului, îmbunătăţind sporesc fericirea odată ce pragul sărăciei este
au dat diferite sume de bani la 120 de studenţi, sănătatea fizică şi mentală. trecut, experimente controlate în condiţii de
cu posibilitatea fiecăruia de a lua de la unii laborator indică faptul că suntem înclinaţi în
şi de a da la alţii. După cum notează echipa Moderaţia şi psihicul uman mod firesc spre egalitarism iar altruismul are
de cercetători, „rezultatele experimentului efecte dintre cele mai pozitive asupra omului.
arată că subiecţii reduc sau măresc veniturile Nu puteam încheia această expunere Iată, aşadar, că o societate bazată pe
celorlalţi, chiar cu preţul de a pierde ei fără a mă referi la trăsătura dominantă egalitarism, cooperare în loc de competiţie şi
înşişi bani şi fără a avea niciun alt avantaj. a capitalismului, goana după bani. Este, pe satisfacerea nevoilor materiale de bază ale
Magnitudinea şi frecvenţa schimbărilor de aşadar, îmbogăţirea, favorabilă bunăstării tuturor, în loc de îmbogăţire, este mult mai în
venit sunt puternic influenţate de inegalitate. şi fericirii umane? Este motivată ştiinţific, acord cu tendinţele fireşti ale oamenilor decât
Atitudinea faţă de cei care au cei mai mulţi psihologic, această ambiţie sau este ea doar societatea din prezent, capitalistă.
bani devine din ce în ce mai negativă, iar cei un produs artificial al societăţii capitaliste,
care au această atitudine cheltuiesc mai mult care însă e incapabilă să sporească fericirea?
pentru a reduce averea celor peste media Psihologul Stefan Klein, autorul best-
grupului şi de a o spori pe cea inferioară. sellerului „Formula fericirii”, scrie: „Toate H.G.P.
Experimentul demonstreză că motivaţiile sondajele au ajuns la acelaşi rezultat: banii 24 februarie 2008
egalitariste sunt un factor important în evoluţia aduc o stare de mulţumire, dar efectul lor este
reciprocităţii şi, deci, cooperării între oameni.” minim. Diferenţa dintre câteva sute şi chiar

ASOCIAŢIA MILITANŢILOR PENTRU PACE, EGALITATE ŞI PROGRES SOCIAL “SCÂNTEIA”


“Scânteia AS” Nr. 10 (33) octombrie 2014 pagina 7
(continuare din pag. 1) viitorologi, care se pretează la rolul de cădelniţari pe acum toate şansele de a pierde lupta şi
ai propagandei capitaliste, unii căpetenii cu de a-şi căuta un alt subiect de meditaţie...
întoarcă în patrie, recurgeau la cererea de seifuri bine garnisite, alţii, plevuşcă hrănită cu Dar să-i lăsăm pe „cruciaţi” să-şi încaseze
azil politic. Fiind în număr destul de mic, fărâmituri de la mesele mari, nu contenesc să primele de încurajare acolo, în lumea lor,
statele respective le asigurau, fără prea mari dea socialismului cele mai blamante certificate, unde milioane de oameni nu-şi pot găsi un
eforturi, locuri de muncă bine plătite şi ca şi cum ar sta în puterea lor să deturneze loc de muncă, unde drogurile pustiesc şi ucid
locuinţe, apoi îi convingeau, înclusiv prin societatea umană de la mersul ei înainte. În atâtea vieţi, unde bandiţi şi escroci de profesie
argumente pecuniare (...), să colaboreze cu fond, lucrul nu e de mirare. Totdeauna, în agonisesc averi fabuloase proclamându-se
organele de presă de genul postului de radio epocile de tranziţie spre o calitate superioară trimişi ai Domnului din Cer şi ducându-şi
menţionat, axate pe denigrarea socialismului. pe planul organizării colective a existenţei turmele de naivi, storşi de vlagă şi de ultimii
Dar cât de facilă ar fi fost pentru statele omeneşti, s-au găsit şi apologeţi ai stării pe bănuţi, până la sinucidere. Să-i lăsăm acolo cu
capitaliste acordarea de azil politic, dacă s-ar loc, de fapt ai sistemului politico-social care, abţibildurile şi cu bidinelele lor, cu numerele lor
fi confruntat cu exodul a vreo 2-3 milioane prin inechitatea sa hipertrofiată de bătrâneţe de iluzionism în care negrul apare alb şi albul
de români de diferite etnii? Întrebarea şi contrastând brutal cu cerinţele timpului, negru. Noi, cei din România, n-avem decât
este retorică astăzi, însă răspunsul nu este îşi pierde însăşi raţiunea de a fi. A defăima, să le adresăm câteva din miile de întrebări
greu de imaginat: în scurt timp, mare a calomnia, a minţi prin viu grai sau în scris posibile. Oare fără socialism ar fi fost asigurat
parte dintre cei plecaţi, sătui de munca la pe tema socialismului, a împodobi cu flori de dreptul la muncă fiecărui cetăţean al ţării? Oare
patroni, s-ar fi reîntors degrabă acasă, unde staniol şi a vopsi în roz-bombon realităţile de fără socialism ar fi existat uriaşa reţea de uzine
îi aşteptau locuri de muncă sigure, salarii tristă faimă ale lumii capitaliste, acestea sunt răspândită pe tot întinsul patriei? Oare fără
decente şi program neexploatator. Ca să sarcini de care dumnealor se achită conştiincios, socialismarbeneficiapoporulîntregdeasistenţă
nu mai vorbim de faptul că unii dintre ei ar aplicându-şi masca supremei obiectivităţi. medicală gratuită? Oare fără socailism, ar fi luat
fi fost expulzaţi în ţară, din varii motive... Procedeul nu are nimic original. Se repetă ceea naştere autoconducerea muncitorească? S-ar fi
Astăzi, pe românii din străinătate nu-i ce au spus şi au scris alţi anacronici dispăruţi realizat oare colosalul complex hidroenergetic
mai aşteaptă nimic promiţător în ţara-mamă. de mult în epoci de înnoire. Aşadar, ne aflăm Porţile de Fier, Canalul Dunăre-Marea Neagră,
Siguranţa pe care le-o oferea Republica în faţa unui plagiat, căruia socialismul îi oraşele noi, magistralele, mulţimea de locuinţe
Socialistă România este doar o frumoasă răspunde prin edificarea, cu forţe din ce în ce moderne destinate oamenilor muncii, metroul
amintire. Dar au aflat despre capitalism că sporite, a operei sale cu o autenticitate unică din Bucureşti, etc. etc. etc.? A cui proprietate ar fi
nu este aşa cum le era prezentat în celebrul în istorie. Totodată, pledoaria, garnisită cu fost solul şi subsolul nostru? Nu cumva „munţii
serial „Dallas”, de exemplu. Familia Ewing, în deturnări şi sofisme, pentru o înarmare fără noştri aur poartă, noi cerşim din poartă-n
afacerile ei prospere cu petrol şi ferme, avea precedent, care pune în pericol însăşi viaţa poartă” ar fi rămas până azi o expresie de
şi o sumedenie de angajaţi, prea mulţi şi prea pe pământ, dar prezentată drept o necesitate actualitate? Cred că ajung chiar şi numai
mărunţi ca să apară în episoade. Şi pentru că a supravieţuirii, nu e decât reluarea la scara aceste câteva întrebări. Altele, inclusiv cele
serialul îndrăgit trebuia să prezinte doar o faţă limbajului modern a răsuflatelor argumente privind nivelul intelectual şi moral în societatea
a capitalismului, cea frumoasă, însă accesibilă folosite, rând pe rând, în cursul vremurilor noastră socialistă, să şi le pună oricine vrea.
doar pentru un număr mic de privilegiaţi. de către toţi agresorii potenţiali. Încât n-aş Noi vom merge în continuare spre
ezita, de pildă, să-l asigur pe domnul Donald împlinirea năzuinţelor multiple de progres care
Alexandru Voicu Wilhelm, un autor american, care susţine animă poporul român, condus cu demnitate şi
că „lupta mondială contra comunismului clarviziune de Partidul său Comunist.
Undeva, dincolo de noi, diverşi publicişti, este în ultimă instanţă o luptă pentru spirite
oratori, politologi, istorici, economişti, şi inimi, o cruciadă a credinţelor”, că are de Eugen Frunză

D e pe Elba pâna în Urali, sute de


milioane de oameni amărâţi
traiesc febra „reformei”. După decenii
Reforma: o cacealma sordidă
trecem la capitalism. O primă rezervă? Nu
chiar toate ţările capitaliste arată atrăgător.
Bunăoară, Turcia nu pare nici un model
de dictatură politică, interdicţii de tot de prosperitate şi nici unul de bogăţie. Ca
felul, corupţie, sărăcie, zidurile vechilor să nu mai vorbim de Bangladesh. Oare,
puşcării sunt în ruine. Soarele ideologiei Socialismul este bun, iar capitalismul este rău”. trecând la capitalism, ne vom apropia mai
marxist-leniniste atotbiruitoare a intrat în Cu asta ni s-a bătut capul timp de decenii. mult de Germania, sau de Turcia? O a doua
ceaţă, şi popoarele de la Răsărit de Elba, Dar şi un copil ştia că noi o ducem nu rezervă. Oare Suedia, cea mai democratică
urmând conducători de ocazie - unii de-a prea grozav, în vreme ce Germania de Vest ţară din lume, este capitalistă, sau socialistă?
dreptul dubioşi - intră în mlaştina numită ne apărea, privită prin gaura cheii, ca un Dacă luăm de bune declaraţiile liderilor
„reformă”. Demnitate umană şi prosperitate paradis. Acum, un raţionament, considerat partidului de guvernamânt din Suedia, ţara
- asta dorim cu toţii. Întrebarea este: avem de mulţi corect, sună cam aşa: „În lume sunt lor nu este capitalistă. Hm... Aşa ceva nu
vreun motiv să credem că pe drumul pe două orânduiri: capitalismul si socialismul. există - zice ardeleanul, când vede o cămilă.
care am apucat-o vom găsi aşa ceva? Cred Socialismul este rău, iar capitalismul este bun”. Cum spuneam, sub faldurile drapelelor
că e bine să nu ne grăbim cu răspunsul. E Deci, se reia raţionamentul de la învătământul pe care scrie „Capitalism - bun, Socialism
vorba de viitorul nostru şi al copiilor noştri. politic, se răstoarnă cu susul în jos şi se obţine – rău”, sute de oameni necăjiţi intră în
Cum ne vom putea uita în ochii lor, dacă un raţionament corect. Concluzia ar fi: cu mlaştina numită „reformă”. Unii mai
prin ceea ce facem îi condamnăm la o cât vom fi mai repede capitalişti, cu atât mai temători, alţii mai grăbiţi. Dar, ca într-
existenţă precară, subumană? „În lume există repede la noi va arata ca în Germania de Vest. un miraj, cu cât te apropii mai mult, cu
două orânduiri: socialismul si capitalismul. Trebuie numai sa facem o „reformă”, adică să

ASOCIAŢIA MILITANŢILOR PENTRU PACE, EGALITATE ŞI PROGRES SOCIAL “SCÂNTEIA”


“Scânteia AS” Nr. 10 (33) octombrie 2014 pagina 8
din vis. Prea târziu. Industria est-germană (nu este libertate fără “Solidaritatea”).
atât punctul terminus este mai departe. „Este moare. Ea dădea pentru Răsăritul Europei Deziluzie. Timpul trecea, sărăcia nu.
prea lentă reforma” - spun comentatorii de pe produse acceptabile. Dar acum, după unire, Peste tot agresiunea s-a comis împotriva
margine si chibiţii din afară, unii - repetăm est-europenii nu mai au cu ce să le plătească. proprietăţii de stat. Oare Italia este o ţară
- de-a dreptul dubioşi. „Boala lungă, moarte Pe piaţa din Vest produsele est-germane comunistă pentru că sectorul ei de stat
sigură. Grăbiţi reforma!”, „Este nevoie de o pătrund greu. Muncitorii est-germani nu este lăsat de izbelişte şi nu este jefuit în
terapie de şoc!”. Peste tot ritmul „reformei” descoperă că au salarii considerabil mai profitul particularilor? Oare Franţa este
mici decât pe vremea dictaturii comuniste. ţară comunistă, pentru că liberalizarea
Cei care nu sunt şomeri. Dar şomajul creşte preţurilor s-a făcut treptat de-a lungul a
exploziv. Iar ajutorul de şomaj nu este cel din zeci de ani? Oare toate ţările capitaliste
Vest, ci ca pentru săraci. Şomerul german îşi dezvoltate sunt comuniste pentru că
poate face vacanţa în Spania - asa ştiam noi acolo există organisme guvernamentale
pe vremuri. Nu era vorba despre şomerul est- care îşi asumă responsabilitatea orientării
german de acum. Nici cetăţenii vest-germani investiţiilor particulare? Sau care fac un strict
nu par prea încântaţi de ce a ieşit. Cârnăţarul control asupra produselor, protejând astfel
cinic promisese că nu va creşte impozitele. consumatorul? Oare ţarile membre ale Pieţei
Minţea, fireşte. Distrugând economia est- Comune sunt ţări comuniste, pentru că îşi
germană, milioanele de şomeri au nevoie protejează prin măsuri vamale foarte severe
ing. Virgiliu Zbăganu - 1992 de ajutoare de şomaj, care nu puteau fi industria, agricultura şi resursele naturale?
mobilizate decât prin mărirea impozitelor. Pentru o parte a publicului, neinformată
a fost grăbit. Primii care s-au oferit cobai Întrebare esenţiala: cine, ce are de cîştigat ori rău intenţionată, orice încercare de
pentru experiment au fost est-germanii. din distrugerea industriei est-germane? responsabilitate pare a se numi comunism.
Sub conducerea unui fost agent al poliţiei Adică: cine sunt beneficiarii „reformei”? Asta e situaţia... Dacă pleci cu maşina de la
politice secrete, Lothar de Maiziere - ce şi-a Polonezii au pornit din timp pe calea ei. Bucureşti la Baia Mare şi constaţi că ai ajuns
descoperit între timp vocaţia de om politic Cam de prin 1980 iniţiativa privată a fost într-o mocirlă, că şoferul, în loc să se dea câţiva
- est-germanii s-au aruncat cu încredere deblocată. Efecte pozitive globale nu prea metri înapoi să iasă din ea, forţează maşina
în toamna lui ‘89 în braţele fraţilor bogaţi s-au văzut. Sectorul privat prospera, cel de înainte, împotmolind-o şi mai tare; când ştii
de la apus de Elba. Atunci ei nu bănuiau, stat bătea pasul pe loc. Toata lumea ştia că că tu o să te bălăceşti prin noroi, împingând
probabil, că noţiunea de „frate” are alt înţeles prosperitatea sectorului particular provenea la maşină, nu şoferul care va ramâne la volan;
în economia de piaţă. În ‘89, est-germanii o nu atât din eficienţa muncii depuse, cât din când şoferul îţi spune că nu sunt decât două
duceau rezonabil. Surse occidentale apreciau diverse matrapazlâcuri făcute pe seama posibilităţi: ori înainte, cu el la volan spre Baia
nivelul lor de trai la 65-70% din nivelul sectorului de stat. Global, economia poloneză Mare, ori înapoi, la Bucureşti; ei bine, atunci
germanilor din Vest. Peste nemulţumirea a traversat o perioadă de 10 ani de stagnare, nu ai prea multe de făcut. Sau laşi la volan
rezultată din decalajul net în ceea ce priveşte poate chiar o scădere lentă (dacă a stat pe loc şoferul prost, cobori şi ajuţi cinstit la maşină,
nivelul consumului se aşeza, însă, depăşind-o, sau a scăzut depinde de cine face analiza). sperând că, atâta vreme cât nu s-a împotmolit
un complex psihologic rezultat din decalajul Datoria externă a continuat să crească. În de tot, veţi ieşi cumva la liman, înghiţind
în ceea ce priveşte calitatea consumului. aceste împrejurări, în urmă cu 2 ani a început răbdător toate obrăzniciile şoferului, care te
De ce el neamţ, eu neamţ, dar el se plimba demolarea a ceea ce mai rămăsese din va beşteli că nu ai vlagă; sau ordoni şoferului
în Volkswagen, iar eu în Trabant? De ce în sistemul „comunist”. A apărut primul guvern să schimbe drumul, căci între Bucureşti şi
WC-urile lor publice nu miroase, iar la mine necomunist din estul Europei. Efectele Baia Mare nu este un singur drum, ci sunt cu
pute? „Vax, Sozialismus ist schmutzig!” În economice pozitive nu s-au văzut. Guvernul zecile. Sau, cel mai bine, schimbi şoferul.
clipa în care Helmuth Kohl, acest cârnăţar Mazowiecki a vehiculat primul termenul
cinic şi lipsit, deci, de orice complexe morale, de „terapie de şoc”. Populaţia a acceptat ing. Virgiliu Zbăganu
a propus unirea celor două Germanii, privaţiuni de neimaginat sub regimul
asigurând paritatea 1 marcă Est = 1 marcă comunist. Ceea ce nu s-a acceptat de la
Vest, locuitorii din Est au votat masiv pentru „Komunisci-Onanisci” (nu mai traducem...) (Text preluat din cartea „Secolul XXI va fi
dispariţia ţării lor. Apelurile la prudenţă au s-a acceptat de la guvernul Solidarităţii, comunist sau nu va fi deloc”)
fost ignorate. Acum, locuitorii se trezesc căci ”Nie ma wolnosci bez Solidarnosci”
25 octombrie 1944 este data eliberării 89.934 militari dintre care 76.275 prizonieri. a rămas întipărită în sufletele românilor
totale a nord-vestului Transilvaniei de Data de 25 Octombrie constituie ca zi în care ţara îşi sărbătoreşte Armata
sub ocupaţie şi administraţie străine. amintirea unei zile de împlinire naţională, şi pe cei care au fost sau sunt în slujba ei.
Eliberarea întregului Din 1830, anul
teritoriu naţional s-a înfiinţării armatei
obţinut prin lupta 55 de ani de la declararea Zilei Armatei Române române moderne,
eroică a peste 525.000 până în 1951, în tradiţia
de militari angajaţi românească nu a existat
nemijlocit în luptă, o zi dedicată exclusiv
între 23 august şi 25 octombrie 1944. Dintre ziua când armata română şi-a îndeplinit sărbătoririi acestei instituţii. Aflată în centrul
aceştia, au fost ucişi sau răniţi circa 58.000. menirea firească. Devenită simbol al tuturor
Pierderile provocate inamicului s-au ridicat la bătăliilor şi eroilor neamului românesc, ea

ASOCIAŢIA MILITANŢILOR PENTRU PACE, EGALITATE ŞI PROGRES SOCIAL “SCÂNTEIA”


“Scânteia AS” Nr. 10 (33) octombrie 2014 pagina 9
octombrie 1944 pentru istoria Armatei din localitate şi este creaţia sculptorului român
atenţiei publice, mai ales după Războiul Române şi istoria naţională, în ansamblul ei, (de origine etnică maghiară) Vida Gheza şi a
de Independenţă din 1877-1878, armata este pusă în evidenţă şi de faptul că autorităţile arhitectului Anton Dâmboianu. Se numără
a participat anual la manifestările timpului (comuniste) şi-au asumat chiar riscul printre cele mai impunătoare şi reprezentative
prilejuite de „Ziua Înălţării Domnului”, unor speculaţii nefavorabile lor, care puteau monumente ridicate pe teritoriul ţării noastre
devenită, după Primul Război Mondial asocia faptele de arme cu ziua regelui Mihai, întru slava eroilor români care şi-au jertfit
Ziua Eroilor, şi la cele din Ziua Naţională născut tot într-o zi de 25 octombrie, sau cu viaţa în luptele pentru alungarea horthyştilor
a Regatului Românei (10 Mai). forma de guvernământ existentă înainte de unguri de pe teritoriul Patriei. A fost dezvelit
Sărbătorirea zilei armatei în lume s-a 30 decembrie 1947. Ele au ţinut cont, în mod în anul 1964, cu prilejul împlinirii a două
instituit, în mod diferenţiat, de la o ţară obiectiv, de prevalenţa caracterului naţional decenii de la alungarea trupelor duşmane
la alta, după primul război mondial, al instituirii acestei zile şi nu de cel ideologic. de pe ultima brazdă de pământ românesc.
cu scopul de a oferi societăţii civile Deci, 25 Octombrie 1944 semnifică data Realizat din piatră albă, complexul se
posibilitatea evocării faptelor de arme sau a eliberării totale a nord-vestului Transilvaniei compune din câteva elemente sculpturale
evenimentelor hotărâtoare din viaţa fiecărei de sub ocupaţie şi administraţie străine. şi arhitecturale distincte, armonios legate
oştiri. De regulă, aceste zile au fost stabilite Chiar dacă acest teritoriu a fost preluat iniţial între ele, şi anume: un cap de ţăran, care
în corelaţie cu momente semnificative de administraţia sovietică, fiind retrocedat degajă demnitate şi statornicie; o poartă
din istoria modernă şi contemporană. României pe 9 martie 1945 (la câteva zile după cu încrustaţii inspirate din crestăturile
În general, armatele din Occident nu instalarea Guvernului Groza, pe 06.03.1945 - cerdacurilor maramureşene; o femeie sădind
sărbătoresc o dată anume ca zi a armatei. a fost una din condiţiile cerute efectiv de dr. o floare; chipul unui ostaş, cu trăsături
În aceeaşi tradiţie se încadra şi armata Petru Groza pentru acceptarea funcţiei de şef aspre, impresionant prin masivitatea
română în perioada antebelică. Excepţie de al Guvernului), în ziua de 25 octombrie 1944 sa; un obelisc care aminteşte de turlele
la această regulă fac Franţa, care îşi serbează Armata Română a trăit un moment înălţător, bisericilor maramureşene. Complexul are
armata la data de 11 noiembrie – ziua prin atingerea hotarului firesc al patriei sale. următoarele dimensiuni: 18 x 5 x 12 m.
armistiţiului din 11.11.1918 dintre aliaţi La momentul respectiv comandantul Referindu-se la creaţia sa monumentală,
şi Germania -, şi Italia, la 4 noiembrie – Armatei a 4-a, generalul Gheorghe
armistiţiul de la Villa Giusti din 04.11.1918. Avramescu, adresându-se militarilor din
În ţara noastră, pe data de 20 iulie 1951, subordinea sa, consemna în Ordinul de Zi
Prezidiul Marii Adunări Naţionale a emis nr. 104 din 25.10.1944, următoarele: “La
Decretul nr.125 în vederea declarării zilei de chemarea ţării pentru dezrobirea Ardealului
2 octombrie, pentru prima oară, ca “Ziua rupt prin Dictatul de la Viena aţi răspuns cu
Forţelor Armate ale R.P.R.”. Motivul acestei însufleţire şi credinţă în izbânda poporului
alegeri îl constituia faptul că, la 2 octombrie nostru, tineri şi bătrâni aţi pornit spre hotarele
1943, Stalin aprobase organizarea Diviziei sfinte ale patriei şi cu piepturile voastre aţi
“Tudor Vladimirescu” din prizonieri de făcut zăgaz neînfricat duşmanului care voia
război români, devenind, astfel, “sâmburele” să ajungă la Carpaţi (…). Zdrobit de focul
Monumentul Ostaşului Român - Carei
viitoarei “Armate Populare” din România. năpraznic al artileriei şi de necontenitele
În anul 1959, prin Ordin al ministrului voastre atacuri, inamicul a fost izgonit sculptorul Vida Gheza spunea într-un
forţelor armate, Leontin Sălăjan, s-a revenit din Ardealul scump (…), eliberând astfel interviu: „Lucrarea are mai multe elemente
la tradiţiile unităţilor şi marilor unităţi ultima palmă de pământ sfânt al ţării”. simbolice, începând cu acel cap de ţăran care
cărora li s-a permis să-şi sărbătorească sau Cele consemnate mai sus pun în evidenţă există la capătul complexului, simbolizând
să comemoreze principalele momente din faptul că Ziua Armatei este legată efectiv răscoalele ţărăneşti care au fost pe aceste
toată perioada existenţei lor. Ideea după care şi afectiv de Transilvania, leagănul genezei meleaguri. Urmează poarta jertfelor care
întreaga armată română îşi avea “sâmburele” şi evoluţiei istorice a poporului nostru, de s-au dat pentru eliberarea patriei. Ţăranca,
în Divizia “Tudor Vladimirescu” devenea obiectivele şi sentimentele Armatei Române, ce împlântă o floare, simbolizează viaţa nouă
astfel de domeniul trecutului iar în anul care au vizat întotdeauna îndeplinirea care începe. Urmează soldatul eliberator, care
următor, prin Decretul nr. 381 din 01.10.1959, idealurilor naţionale: unitate, independenţă, sub forma în care e reprezentat ilustrează
Ziua Forţelor Armate a fost mutată pe data suveranitate, integritate teritorială. un ostaş demn de menirea lui, participant
de 25 Octombrie. Acest fapt, la vremea Este meritul Armatei Române că după activ la eliberarea Patriei. Ca punct
respectivă, a reprezentat un act de curaj. evenimentele din decembrie 1989, cu culminant al acestui monument, am înălţat
Motivul principal al deciziei de schimbare toate presiunile exercitate, nu a acceptat obeliscul sau flacăra veşnică, un obelisc ce
a Zilei Armatei trebuie căutat în faptele de să renunţe la ziua de 25 octombrie ca zi a seamănă cu turlele bisericilor de lemn din
arme ale Armatei Române şi în rezultatul sa, doar pentru faptul că a fost instituită de Maramureş”. Pe obelisc este săpat următorul
acestora: reîntregirea graniţei de Vest a comunişti, aşa cum, din păcate, s-a întâmplat text: „Glorie ostaşilor armatei române
României şi anularea, de facto, a prevederilor în alte domenii: industrie, agricultură, căzuţi în luptele pentru eliberarea patriei”.
Dictatului de la Viena. Acesta a fost singurul învăţământ, sănătate, asigurări sociale etc. Trebuie precizat că o dată cu instituirea
obiectiv strategic naţional, realizat efectiv Regimul comunist nu numai că a instituit zilei Armatei la 25 octombrie 1959, aceasta
de Armata Română pe câmpul de luptă, Ziua armatei în această zi, ci a construit şi un devine efectiv ”Armata Poporului” suveran, şi
recunoscut juridic în art. 2 al Tratatului complex memorial monumental la Carei. nu cum era pe timpul regilor ”Armata regală”,
de pace dintre România şi Puterile Aliate Complexul monumental ridicat în când suveran era regele şi nu poporul.
şi Asociate, încheiat la 10 februarie 1947. memoria eroilor din cel de-al doilea război
Recunoaşterea importanţei zilei de 25 mondial s-a construit într-o piaţă frumoasă Petre Ignat

ASOCIAŢIA MILITANŢILOR PENTRU PACE, EGALITATE ŞI PROGRES SOCIAL “SCÂNTEIA”


“Scânteia AS” Nr. 10 (33) octombrie 2014 pagina 10

Î n 1988 s-au exportat cinci asemenea


„monştri” în Australia, pentru 1.500.000
de dolari
formă de căldură a energiei cinetice. Pe pante
lungi, motoarele electrice din roţi deveneau
generatoare de curent, însă spre deosebire de
poate rula pe drum plan: „Am mişcat-o prin
oraş în ’82. Era dimineaţă, într-o zi de lucru,
pe o şosea betonată uzinală între Rulmentul şi
Toyota Prius, energia produsă nu se stoca Tractorul, un fel de şosea de centură. Strada am
Ceauşescu a vrut ca inginerii români să-i în baterii, ci se disipa prin nişte rezistenţe golit-o de maşini şi singurele care mai aveau
facă un „camion-gigant” care să poată duce în electrice de frânare puse lateral pe platforma dreptul să circule şi cu care ne intersectam erau
benă o încărcătură de 120 tone la un singur camionului, ca să se răcească de la aer. Privit de troleibuzele ce duceau muncitorii care urmau
transport. să intre în
După zece tură. Când
ani de ne vedeau
proiectare, Supercamioanele româneşti produse la sfârşitul anilor ’80 aveau camionul,
în 1988 era înglobată o tehnologie folosită acum de maşinile hibride Toyota oamenii îşi
o m o l o g at făceau cruce
monstrul şi coborau
„DAC 120 DE”, cu diametrul roţilor de aproape, camionul părea un elefant stând lângă din troleie, ţinându-se după noi cu alai”.
3,2 metri, lat cât şoseaua, ce cântărea 90 un copilaş. Erai mic, iar el era ca un monstru
tone cu bena goală şi a cărui înălţime mare lângă tine. Ca să poţi ajunge la cabină, Mic spionaj industrial
de 5,4 metri ajungea până la demarcaţia amplasată la înălţimea de 2,5 metri, aveai o
dintre etajele unu şi doi ale unui bloc. scară cu balustradă şi urcai treptele ca şi cum Pentru ca proiectul „DAC 120 DE” să nu
Propulsia electrică dezvoltată la ai fi urcat la etajul întâi. Sus era o platformă se transforme într-un alt eşec al industriei de
Electroputere Craiova utiliza o tehnologie ca un balcon de apartament pe care stăteam maşini în care defecţiunile tehnice să apară
similară cu cea întâlnită azi la maşinile Toyota cu aparatura noi, inginerii, când făceam la orice pas, românii au studiat reviste de
Prius, având amplasate în roţile de pe puntea probe privind tensiunile din şasiu, viteza de specialitate de tipul „Truck and Diesel”, dar
spate două motoare electrice ce dezvoltau deplasare, frânările, viteza de basculare. Acolo tot practica le-a elucidat nebuloasele, într-un
520 de cai putere fiecare, care îi permiteau era răcoare, că eram bine protejaţi de soare final: „Când s-a făcut Canalul, s-a cumpărat o
camionului „DAC 120 DE” să ruleze cu 70 sub cozorocul benei”. Scara de acces la cabină basculantă americană marca Lectra Haul, ce
km/oră gol şi cu 55 km/oră încărcat. Prin a stârnit un val de veselie la vremea ei: „La putea căra 100 tone la un transport. Maşina
circuitele electrice ale supercamionului uzină, la Roman, când a fost Ceauşescu prin a fost dusă la Basarabi unde trebuia străpuns
curgeau curenţi de 1.200 volţi, debitaţi de un ’84 şi a urcat să viziteze cabina unui camion de un deal de cretă şi basculanta trebuia să care
generator diesel-electric alimentat de la două 120 de tone, a făcut o scenă din asta că toţi am dealul de cretă. De fapt, motivul principal
rezervoare de 1.600 litri fiecare. pentru care statul român a
Cu tancurile de motorină pline, cumpărat camionul american
camionul putea rula 24 de ore n-a fost să transporte pământ,
din 24, timp de o săptămână. pentru că în final maşina a
Servodirecţia, servo-frâna ajuns la Roman Braşov, unde a
hidraulică, aerul condiţionat fost demontată şi analizată.
şi scaunul cu amortizor, care Câteva idei bune au fost în
echipau supercamionul, erau maşinarespectivăşine-amfolosit
importate din Occident. de ele”. De pildă, amortizoarele
Numai pneurile marca folosite sunt de acelaşi tip cu
Michelin costau 10.000 dolari cele care echipau basculanta
bucata, îşi aminteşte inginerul americană: „Suspensiile
Adrian Novac, unul din obişnuite ar fi cedat sub
proiectanţii „monstrului”. greutatea celor 120 tone cât
„Erau pneuri speciale, fără cântăreşte camionul plin, ei
cameră, care trebuiau să ţină le-au făcut din nişte pastile
cel puţin unul-doi ani de rulaj de cauciuc vulcanizat puse
pe drumuri de carieră. Un straturi şi introduse într-un
astfel de cauciuc n-avea voie Supercamionul românesc DAC 120 DE cilindru, amortizarea şocului
să se spargă decât dacă vreun făcându-se prin frecarea
buldoexcavator intra accidental cu cupa în râs. La coborâre, el nu s-a dat jos cu spatele pe pastilelor de cauciuc între ele. Am avut
el”. Umflatul unei singure roţi de 3,2 metri în scara aceea, cum se procedează pe utilaje, ci s-a nevoie de şase ani, din ’82 până în ’88, ca să
diametru dura o jumătate de oră cu o instalaţie dat cu faţa, ca la el în vilă, şi era să cadă-n fund”. ajungem la o reţetă de pastilă de cauciuc
de debit mare, presiunea aerului din interiorul „Ca să ajungi în bena cu un volum de 35 fiabilă pentru un asemenea tip de amortizor”.
pneului era de aproape 10 atmosfere. metri cubi, urcai o scară de cel puţin 6 metri. În prezent, fiindcă suportă greutăţi foarte
Sistemul de frânare al „camionului- Era atât de mare încât, câteodată, când ploua mari, amortizoarele de cauciuc de tipul celor
mamut” seamănă cu cel folosit în zilele şi se strângea apa în benă, ziceai că-i bazin de folosite acum 20 de ani de inginerii braşoveni
noastre de japonezi: „Erau prevăzute cu două înot”. Pe şosea, basculanta-gigant nu a circulat la basculanta „DAC 120 DE” se montează
pedale de frână: una de securitate pentru decât o singură dată, inginerii cerând aprobare sub terasamentul podurilor suspendate
blocarea completă a roţilor şi o frână dinamică specială de la autorităţile Braşovului ca să
bazată nu pe frecare, ci pe disiparea sub măsoare viteza maximă cu care camionul

ASOCIAŢIA MILITANŢILOR PENTRU PACE, EGALITATE ŞI PROGRES SOCIAL “SCÂNTEIA”


“Scânteia AS” Nr. 10 (33) octombrie 2014 pagina 11
subansamblelor, ca să poată avea acces Şofer român versus şofer australian
din beton. Inclusiv culoarea basculantelor complet la motor, încât, din cele cinci
„galbene cu nişte dungi albastre” a fost supercamioane româneşti, efectiv lucrau doar Adrian Novac îşi aminteşte de luptele de
inspirată de la competitori: „Probabil trei, prin rotaţie, iar două erau permanent în culise care se dădeau între şoferi pe şantiere,
ca o inspiraţie de la maşinile americane, revizie, ca în cazul în care vreuna se defecta, ca să fie numiţi titulari pe supercamion: „Ca să
care folosesc culori ce le fac mai vizibile în să poată fi înlocuită imediat. Asta fiindcă, scape de munca grea, mulţi vroiau s-o conducă
condiţii de şantier: orange, galben muştar”. atunci când muţi munţii din loc, nu-i pe asta, că avea servodirecţie, servofrână şi la
vreme de stat: „La mina Mc Caimy Monster cerere chiar şi climă. Spre exemplu la cariera
Exportate la preţ de dumping Pilbara, în 24 de ore, cele trei basculante de la Mahmudia unde era mult praf, la
umpleau două garnituri de tren de câte 200 basculante s-au pus deasupra cabinei instalaţii
Opt dintre camioanele uriaşe au ajuns de vagoane, fiecare vagon având 100 tone”. de aer condiţionat nemţeşti, ca să nu deschidă
la exploataţia minieră de cupru de la Roşia geamurile şi uşile. Plus că, fiind plătiţi la
Poieni, trei la cariera de calcar din Mahmudia, Dispariţia „dinozaurilor“ cantitatea de minereu transportat, la 120 tone
iar pentru o vreme s-a lucrat cu ele şi la Canal, capacitatea benei, e clar că aveau salariu mai
s-a transportat banatita din Moldova Nouă „Rămăşiţele pământeşti ale ultimelor consistent. Cei mai mulţi dintre şoferi erau puşi
şi sulful din Călimani. La Mârşa (Sibiu) s-au «DAC-uri 120 DE» ar mai fi şanse să poată pe pile şi erau dintre cei care aveau trecere la
fabricat cinci „camioane-gigant” care au luat fi zărite la mina de cupru Roşia Poieni. Eu şeful de coloană care conducea mina”. După
calea unei exploatări deschise de minereu feros presupun că cel puţin trei ar trebui să mai revoluţie, şoferii celor câteva „DAC-uri 120
din vestul Australiei: „Una a fost cam 300.000 fie acolo, dacă cumva n-au fost date la topit. DE” au rămas tot nişte răsfăţaţi: „Ultima dată
dolari, preţ de dumping, dacă ne gândim Ultima oară când am fost chemat acolo în am fost în 2002 în Roşia Poieni şi una din ele
că basculantele americane de capacitatea 2003 pentru o revizie, una lucra şi două erau încă căra minereu, iar şoferul ei avea salariul
asta se vindeau acolo de trei ori mai scump”. în depou la reparat. Ultimul camion-mamut a de 250 dolari, mai mare decât mine ca inginer
Un an i-a luat echipei de şapte muncitori ieşit din fabrică în 1990. Fiindcă primele cinci proiectant”. În Australia, şoferii lucrau doar
români să asambleze camioanele la mina basculante i-au surprins plăcut pe australieni, câte şase luni pe an, prin rotaţie: „Cum minele
„Mc Caimy Monster Pilbara” pierdută în care ziceau că piesele sunt General Electric, erau în mijlocul deşertului la 1.200 kilometri de
deşertul australian, undeva pe Tropicul în acel an scosesem o variantă îmbunătăţită orice oraş, ca şoferi veneau în general cei care
Capricornului: „Maşinile s-au dus bucăţi şi numită «Australia Alfa», preparată pentru făceau surfing pe la Sidney. Stăteau la mină
au fost remontate la faţa locului, în condiţii de condiţiile de climă de la ei. Iar în ‘92 am avut jumate de an, câştigau bine şi se întorceau
atelier de mină, nu de uzină. Reasamblarea intenţia să repornim producţia cu o variantă înapoi să se dea pe valuri restul de şase luni,
celor cinci camioane a durat un an, între ’88 şi «Beta», pe care vroiam s-o trimitem în iar mulţi şoferi aveau gândul să se întoarcă în
’89”. Până în 1992, o echipă formată din trei Rusia, la Krivoi Rog. Maşina ca idee era deja Europa pe banii ăia, că li se aplecase de-atâta
români a asigurat în permanenţă mentenenţa creionată, însă fabricarea ei însemna prea izolare”. În ce priveşte confortul în cabină,
„DAC-urilor 120 DE” explică Adrian Novac: mult pentru puterile României acelor ani”. australienii duceau un trai de huzur: „Aveau
„Mârşa Sibiu oferise garanţie pentru 1.200 de „Aveam o teamă de fiecare dată când o scaune încălzite că se lucra în două ture şi
ore de exploatare, aşa că aveam în containere conduceam. La cât era de mare, era totuşi foarte noaptea era destul de rece pe tropic, în jur de
sigilate subansamble pentru încă un rând de maleabilă. Fiind electrică, puteai să o dai uşor 10 grade, iar amortizoarele de la scaune erau
camioane, aduse special ca piese de schimb”. înainte şi înapoi şi, ca să iei curba, nu depuneai niţel mai bune”.
În caz de defecţiune, dacă un agregat deloc efort, că direcţia era servoasistată”. -
trebuia înlocuit, muncitorilor le lua o Adrian Novac, unul din cei 30 de ingineri ( ht t p : / / w w w. g and u l . i nf o / re p or taj /
săptămână numai demontatul-montatul proiectanţi ai autocamionului „DAC 120 DE”. supercamionul-lui-ceausescu-3228383)

D upă anul 1989, şi vastele şi 1990, lucrările au fost sistate, şantierul


modernele sisteme de irigaţii Un important obiectiv economic ratat: părăsit, utilajele furate sau vândute
de pe întreg cuprinsul ţării au fost canalul Siret-Bărăgan la fier vechi, iar canalul a devenit, în
distruseînmodsamavolnic,dinînguste mare parte, groapă pentru gunoaie.
şi neghioabe prejudecăţi politice. Jijia şi Putna. Traversarea de către canalul Iată cum o mare şi importantă
În prezent, agricultorii şi culturile magistral a albiilor râurilor interioare urma să investiţie, menită să contribuie la dezvoltarea
au rămas doar la „mila lui Dumnezeu”, se facă prin poduri-canal, ecluze, sifoane etc. agriculturii, a fost abandonată. Un mare
care să aducă mult aşteptata ploaie. La sfârşitul anului 1989, lucrările la acest jaf comis de către noii capitalişti, pe care
Tot înainte de anul 1989, în anii important canal magistral erau efectuate în nimeni nu i-a tras la răspundere, niciodată!
socialismului, au început lucrările unui proporţie de 30-40%. În primăvara anului De mai mulţi ani, unele Institute de
important canal magistral, denumit „canalul Cercetări Agricole, cât şi personalităţi
Siret-Bărăgan”. Acest canal urma să preia de specialitate solicită Ministerului
apă din râul Siret, al cărui debit de vară Agriculturii şi Guvernelor României
urma să fie suplimentat de apele acumulate reluarea lucrărilor la acest important canal
în lacul de acumulare al Hidrocentralei de magistral pentru irigaţii, dar fără succes.
la Bicaz. Apa din acest canal urma să fie Nu sunt bani pentru asemenea lucrări.
distribuită în Bărăgan prin cădere liberă, Sunt bani doar pentru vilele, autoturismele
printr-o reţea de canale principale. Iar de lux şi afacerile celor din fruntea ţării...
pentru irigarea suplimentară urmau să fie
folosite şi apele râurilor Ialomiţa, Buzău, Canalul Siret-Bărăgan, abandonat Gh. Dumitru

ASOCIAŢIA MILITANŢILOR PENTRU PACE, EGALITATE ŞI PROGRES SOCIAL “SCÂNTEIA”


“Scânteia AS” Nr. 10 (33) octombrie 2014 pagina 12
Votaţi-mă pe mine! EA: Dar ce tot spui, iubitul meu? Ce vrei
Să nu ne pierdem umorul! să-mi dai de ştire?
(dedicat primarilor incompetenţi, realeşi prin
fraudă electorală) De n-ai lovele-mi pare rău, eu vreau dolari şi lire!
Aşa că, dragă, nu fi trist, dac-o să-mi iau
- Votaţi-mă pe mine, iubiţii mei confraţi, Că nici nu ştiţi ce pierdeţi, de n-o să mă votaţi! Un fotbalist!
Căci nici nu ştiţi ce pierdeţi, de n-o să mă votaţi!
Voi fi primar-minune, voi fi şi cel mai bun, Cugetări amare Sare pe coadă
Iar nu ca cei ce-au fost şi-au dat tun după tun!
Căci eu, de-ajung primar, voi rezolva pe loc Cei care vin sunt cei ce-au fost – Pentru unii mafioţi, iată, suferim azi toţi,
Căpuşile din parcuri şi cele de la bloc... Alegerile mai au rost? C-au furat şi jefuit tot ce-n cale le-a ieşit!
Că s-a umplut oraşul de-aceste căpcăune Doar se rotesc, şi-atâta tot, Păi, şi pân’ s-avem dovadă, noi le-am pus
Şi cineva, e clar, trebuie să le-adune! Şi i-am văzut pe toţi ce pot! Sare pe coadă!
Voi angaja echipe să stea la vânătoare,
Ce vor lucra în ture, cu câte-o bâtă mare, E ceartă mare-ntre palate, Şi, de-i dai în judecată, tot ei ies basma curată...
Ca să le dea în cap când urcă pe picioare! Se bat stăpânii pe bucate, Iar, de-ajung la puşcărie, fac pe loc o maladie,
Şi altele, cu băţul, vor fi direcţionate Scena politică visează: De la gripă la bronşită, reumatism şi gingivită...
Spre zonele rurale, acum depopulate... „Ce vrea poporul? Mai contează?” Şi ies chiar a doua zi, ca şi când nimic n-ar fi,
- Voi scoate tot asfaltul şi voi lăsa doar gropi, Cu tam-tam şi cu perfuzii, pentru-a face noi infuzii
Să le exorcizeze vreo trei sute de popi; „Locuri de muncă...bunăstare... Pe la băncile străine, de euro şi sterline,
Vom face-un nou asfalt şi fără de sfărşit – Poftiţi cu toţii la votare!” – Şi, până la vreo dovadă, iar le-am pus
Să nu aud cumva că iar s-a găurit! Ne strigă peste tot, din ziare, Sare pe coadă!
Voi face cazinouri, gondole şi piscine Figuri turtite, zâmbitoare,
Şi voi aduce-acolo frumoasele „feline”, Cum strigau clovnii pe la Moşi, Uite, chiar ieri am aflat despre unul „vinovat”,
Culese de pe Net, să facă videochat! Când ne vindeau la toţi...gogoşi! „Pedepsit”, ca niciodată, cu averea confiscată,
Din bani europeni, voi face, ca la carte, Cu sechestru, tribunale şi ieşiri pe trei canale!
Un satelit uriaş cu destinaţia Marte, Iubirea în capitalism Cică mobila i-au luat, un dulap mai tot crăpat,
Unde vom lua pământ şi îl vom cultiva Şi ligheanul de sub pat!
Şi noi locuri de muncă...acolo vom crea! (Din pricina sărăciei, tinerii, în majoritate I-aumailuatşi-untomberon,omăturăşi-uncordon,
- Vom fi stăpânii lumii şi vom fi cei mai tari, fără loc de muncă, deci fără bani, nu pot oferi Şi vreo şase sticle goale, un castron şi două oale...
Iar satelitul nostru, cu baza-n Ferentari, niciun cadou iubitelor lor... Iar „iubitele” s-au Şi, de-atât cotrobăit, a rămas sărac lipit!
Va face zilnic drumul, cu doi cosmonauţi, reorientat!) Dar de contul dumisale, milioane de parale,
Înspre planeta Marte, direct din „Zăbrăuţi”! N-are nimeni vreo dovadă! Şi i-au pus
Vedeţi dar, dragii mei, ce perspective-aveţi, EL: Iubito, eu ţi-aş dărui şi luna de pe cer, să ştii! Sare pe coadă!
Veniţi dar, să v-ofer eşarfe şi găleţi Ţi-aş lua Logan şi chiar Matiz, să-ţi turteşti
Şi să vă dau sacoşe şi câteva umbrele, nasul în parbriz,
C-atunci când bate vântul să v-agăţaţi de ele! Şi-o vilă mare, cu garaj... Mariana – Aurelia Pleşa
Să fie paraşute, când coborâţi din nori, Dar, deocamdată ce-ţi pot spune, e că în
Iar eu, primar ales, să vă aştept cu flori! mână îţi voi pune
- Votaţi-mă pe mine, iubiţii mei confraţi, Doar ajutorul de şomaj!

N u e dificil de înţeles cine se află la


originea „revoluţiei umbrelelor”
din Hong Kong! Presa pro-Beijing vorbeşte
Secolul american se termină, începe cel al Pacificului!...

de legături ale manifestanţilor cu guvernul


S.U.A., acuză C.I.A.-ul că s-a infiltrat în „Rossiya 24”, „The Telelgraf” relatează că de când insula a fost retrocedată Chinei,
şcolile din Hong Kong şi sugerează că protestele din Hong Kong au fost organizate în 1997. Manifestanţii cer libertăţi precum
Marea Britanie a plasat agenţi ai serviciilor de S.U.A şi Marea Britanie, liderii mişcării votul universal deplin şi demisia şefului
secrete în structurile de conducere ale marii „Occupy Central fiind special pregătiţi de Executivului, Leung Chun-ying, perceput
metropole chineze. Ziarul „Wen Wei Po”, serviciile secrete americane, iar tactica drept marionetă a Beijingului, solicitări pe care
favorabil Beijing-ului, consemnează că liderul protestatarilor din Hong Kong reproduce Beijingul refuză să le accepte, relatează A.F.P.
studenţilor, Joshua Wong, în vârsta de 17 ani, scenariul revoluţiilor portocalii, de fapt lovituri Vrem sau nu, nu putem ignora realitatea:
s-a întâlnit frecvent cu membrii Ambasadei de stat, care au demis guvernele din Georgia, Hong Kong-ul este parte componentă a
S.U.A. din Hong Kong şi a primit donaţii Kargâzstan şi Ucraina.” Experţii consideră că Republicii Populare Chineze, iar imixtiunile
de la americani. Cum era politicos, Wong a şi Marea Britanie se află în spatele protestelor străine în treburile altui stat independent
negat acuzaţiile, deşi vorbim de o copită dată din Hong Kong, din cauză că îşi pierde nu se încadrează în canoanele democraţiei.
Chinei, ca semn că n-are voie să depăşească beneficiile economice pe care companiile
economia americană. China îi stă în coaste britanice le-au avut după retrocedarea Europa a devenit un mega-şop pentru China
Americii de mult timp, ca adversar de temut, coloniei, Chinei. Fosta colonie britanică
dar unchiul Sam nu recunoaşte public. Xianggang, devenită azi centru global de “The Guardian” anunţă că S.U.A. sunt pe cale
Preluând o ştire a televiziunii publice afaceri, traversează cea mai gravă criză politică

ASOCIAŢIA MILITANŢILOR PENTRU PACE, EGALITATE ŞI PROGRES SOCIAL “SCÂNTEIA”


“Scânteia AS” Nr. 10 (33) octombrie 2014 pagina 13
economie falsă, susţinută de tiparniţele de numai bună de prăjit burgerii de trei ori
să piardă statutul de cea mai puternică dolari, S.U.A. nu prea mai produce mare mai repede, va intra curând în dotarea
economie a lumii, pe care-l deţine de lucru, tocmai de aceea trece prin cea mai armatei S.U.A. Conform „Office of Naval
la sfârşitul secolului al XIX-lea. „Secolul profundă criză de politică internaţională, Research” şi companiei Boieng, care lucrează
american se termină, iar cel al Pacificului economică şi militară din toată istoria sa. la finalizarea ei, arma, dotată cu un laser
începe”, consemnează „The Economist”, sub Deşi S.U.A. mai deţine încă supremaţia în stare solidă ce dezvoltă o putere variind
titlul „Încoronarea dragonului”: „Până în militară în lume, echilibrul fragil între între 10 şi 30 kw, şi un sistem radar montat
1890Chinaafostceamaimareeconomiedin S.U.A şi restul statelor s-a rupt în favoarea deasupra unui camion greu, este precisă
lume, când a fost detronată de S.U.A., dar până celor din urmă. Constituirea U.E. a creat şi rapidă şi poate doborî ţintele în diferite
la sfîrşitul anului China îşi va recuceri coroana”. pentru America o problemă de concurenţă medii. Un test recent arată că arma a reuşit
Potrivit Băncii Mondiale, China a devenit serioasă, iar evoluţia Chinei din punct de să doboare 150 de drone, rachete şi alte ţinte
cea mai mare econo¬mie a lumii, în perioada vedere financiar, economic, militar şi social mai mici, demonstraţia celor de la Boieng
1979 – 2014 având cea mai mare dezvoltare a devenit extrem de deranjantă. Ar fi o fiind preludiul performanţei finale. În luna
economică din istoria omenirii. China şi-a greşeală ca S.U.A să creadă că China e Siria, august a acestui an, Office of Naval Research
modernizat economia cu tehnologie din Irak, Afganistan sau Libia. În momentul de a acordat companiei Raytheon un contract
Germania şi Franţa, iar forţa de muncă faţă, S.U.A. mai aruncă zaruri prin Ucraina, de 11 miloane de dolari pentru a construi
este hrănită cu cereale şi carne de porc din România, Albania, Kosovo. Restul statelor arme laser montabile pe vehicule. Arma celor
România, ceea ce indică faptul că Europa nu mai dau credibilitate americanilor. Între de la Raytheon va avea 25 de kw. Publicaţia
a devenit un mega-şop pentru China. În timp, vremurile cu ororile sale tind să-i dea „Livescience” face publicitate americanilor,
următorii 10-20 de ani polul economiei dreptate Sf. Ioan, care profeţea că omenirea doar, doar or crăpa ruşii de ciudă! Sunt
mondiale se va muta în Asia. Comparativ se va întoarce cu sus-ul în jos, iar oamenii îşi convinsă că şi Rusia are suficiente arme
cu ţara noastră, unde, începând cu anul vor dori pieirea, în locul trăirii atâtor tragedii. performante, numai că nu-şi fac reclamă.
1990, economia a fost pusă pe butuci de o Cetăţile Sodoma şi Gomora s-au înmulţit,
clasă politică coruptă, vândută Americanii au survolat ilegal
intereselor străine şi dezinteresată Marea Chinei de Sud
de soarta naţiunii române. Trei
milioane de români care ar fi Dacă zestrea militară
putut contribui la dezvoltarea americană e atât de performantă,
ţării au emigrat pentru un loc atunci cum se face că un avion
de muncă decent remunerat. chinez a interceptat o patrulă
Aşadar, vedem vreo legătură aeriană americană în Marea
între protestele din Hong Kong Chinei de Sud? Potrivit „Busines
şi S.UA.? Cum să nu! Foarte Insider”, armata americană a
curând,Chinavapunecapătunui declarat că planul său de zbor de
secol de dominaţie americană şi patrulare de rutină s-a desfăşurat
va deposeda S.U.A de statutul în spaţiul aerian internaţional.
de cea mai mare economie a Armata chineză susţine că
lumii, pentru că, S.U.A., din survolul s-a desfăşurat în spaţiul
punct de vedere economic, lor aerian şi că Statele Unite
financiar şi politic, a dat aproape totul peste cămătarii, corupţii şi bogătaşii schizofrenici trebuie să înceteze efectuarea de misiuni de
cap în lume, sau în mare parte a scăpat fac legea, iar cei care conduc Omenirea nu supraveghere atât de aproape de teritoriul
lucrurile de sub controlul de poliţist mondial. mai sunt oameni. Ne impresionează mai său. Cert este că lupta pentru putere dintre
degrabă „omenia” unui câine, luând în China şi S.U.A. a devenit aprigă. Economia
Propaganda cu democraţia nu mai rezistă considerare animalitatea celor de la Putere. Chinei a depăşit demult pe cea a S.U.A., iar
mult interceptarea avionului american în spaţiul
O nouă armă americană cu laser capabilă să aerian chinezesc este semnalul unei schimbări
În America s-a făcut democraţie şi cu prăjească burgerii de trei ori mai repede geopolitice care a obligat S.U.A. să împartă
munca chinezilor, care trăiesc ca vai de ei, şi cu scena mondială cu superputereadin Asia de
petrolul scos din Irak, după ce le-a „injectat” S.U.A cere dezarmare tuturor statelor Est. În America, doar 35% din populaţie are
irakienilor doza de democraţie forţată. lumii, dar se înarmează în ritm galopant. În un punct de vedere favorabil despre poporul
China este astăzi fabricantul şef al lumii, numele dezarmării nucleare a altor ţări, S.U.A chinez. Dar cum rămâne cu restul lumii?
datorită vesticilor şi americanilor, care şi-au au comis mult mai multe agresiuni decât Cum rămâne cu I.S.I.S., creat tot de anarhiştii
mutat tehnologia la ei, în ograda Fluviului toate grupările teroriste rebele la un loc. De occidentali, acum ademeniţi în maşina de
Yangtze sau Chang Jiang. Oricine poate şaizeci de ani încoace, S.U.A. invadează statele tocat a grupării teroriste? Probabil, în acest
observa cu uşurinţă avansul de civilizaţie, care le fac concurenţă şi le bombardează pe mod se realizează deratizarea democraţiei
de educaţie industrială şi modernitate al cele ale căror bogăţii şi resurse naturale nu-i vestice!
Asiei faţă de Occident. Propaganda cu lasă să doarmă. Publicaţia „Livescience” scrie
democraţia nu va mai rezista mult nici în că, o armă cu laser extrem de performantă, (http://www.art-emis.ro/editoriale/2489-secolul-
America. Sistemul scoate fum negru pe denumită High Energy Laser Mobile american-se-termina-incepe-cel-al-pacificului.
ţeava de eşapament, are scurgeri mari de Demonstrator (HEL MD), capabilă să html)
ulei şi are nevoie de reparaţii capitale. Într-o doboare drone sau alte obiecte într-o clipă,

ASOCIAŢIA MILITANŢILOR PENTRU PACE, EGALITATE ŞI PROGRES SOCIAL “SCÂNTEIA”


“Scânteia AS” Nr. 10 (33) octombrie 2014 pagina 14

A trecut aproape un secol, mai precis


97 de ani de la Marea Revoluţie Aniversarea primei Revoluţii
Socialistă din Octombrie, din Rusia. Ecourile
cu ideile lui Mihail Gorbaciov despre
„glasnosti” şi „perestroika” , care au dus în final
la dezastrul în care avem nefericirea să trăim.
Socialiste din istorie
acestui eveniment care a zguduit lumea Bineînţeles, imperialismul mondial ar vrea
mai răsună şi astăzi, cu toate strădaniile să scoată din istorie Marea Revoluţie Socialistă
burgheziei de a şterge cu buretele această fapt dovedeşte că linia politică a partidelor din Rusia, să-i şteargă până şi amintirea.
pagină eroică din istoria omenirii. Mişcarea comuniste a fost justă. Şi atunci, de ce Astăzi, burghezia îşi savurează triumful
comunistă internaţională păşeşte pe drumul comuniştii de azi ar trebui s-o ia pe alt drum? său odios. Creşte numărul miliardarilor,
deschis de Revoluţia Socialistă din Rusia. Partizanii ideii că în mişcarea comunistă profiturile lor ating cifre astronomice. În
Există păreri, împărtăşite de unii trebuie să existe un altfel de început, conştient acelaşi timp, se intensifică exploatarea clasei
comunişti, că mişcarea comunistă actuală sau nu, dau apă la moară burgheziei, care are muncitoare. Milioane de oameni suferă din
trebuie să reia totul de la început, să tot interesul să îngroape experienţa istorică cauza şomajului şi a mizeriei. Occidentul
pornească de la zero. Dar începutul mişcării a mişcării comuniste, să ascundă realizările se consideră învingător în „Războiul Rece”
comuniste datează din anul 1848, când a epocale ale ţărilor socialiste. Aşa s-a întâmplat şi, sub masca prieteniei, tratează statele est-
apărut „Manifestul Partidului Comunist” al europene ca pe nişte ţări învinse. Popoarele
lui Karl Marx şi Friedrich Engels. De atunci din aceste ţări au aflat ce înseamnă şomajul,
au trecut 166 de ani, timp în care lupta pentru total necunoscut în regimul comunist. Dar
comunism nu a încetat. Din 1917, Partidul şi în ţările occidentale dezvoltate situaţia
Comunist a devenit partid de guvernământ majorităţii populaţiei este tot mai grea. Încetul
în Rusia, iar apoi în numeroase alte ţări. cu încetul, burghezia ia înapoi drepturile şi
Această experienţă istorică de peste un secol avantajele pe care le-a smuls capitaliştilor
şi jumătate nu poate fi ignorată, aruncată la clasa muncitoare, organizată în sindicate.
gunoi. Un argument puternic în favoarea Capitaliştilor nu le pasă de suferinţele pe
preluării experienţei mişcării comuniste este V.I. Lenin adresându-se clasei muncitoare care le provoacă majorităţii populaţiei. Nu le
superioritatea de necontestat a orânduirii pasă că, din cauza risipei, a poluării mediului,
socialiste faţă de orânduirea capitalistă. de la începuturile mişcării comuniste: mereu a epuizării rezervelor, omenirea va dispărea.
Realitatea demonstrează că în toate ţările au apărut în interiorul partidelor comuniste Dar ei uită că în lume se produce o schimbare,
care au trecut de la socialism la capitalism tot felul de curente subversive care, mascat că oamenii vor să trăiască!
s-a produs o prăbuşire catastrofală pe plan sau făţiş, căutau să abată mişcarea comunistă
economic, social şi cultural, care a aruncat de la principiile de bază ale ideologiei marxist- prof. Şarlota Cighear
aceste ţări înapoi cu multe decenii. Acest leniniste. Această politică perfidă a culminat
din Republica noastră, recunosc buna americane Exxon Mobil. „Când comandantul
Victoria Venezuelei credinţă pe care am manifestat-o de la Chávez a pus în practică complexa politică a
împotriva Exxon Mobil începutul litigiului prin recunoaşterea economiei petroliere şi acţiunea naţionalizării
activelor întreprinderilor naţionalizate”. celor mai mari rezerve de petrol de pe
Ramirez i-a felicitat de muncitorii planetă, a fost momentul iniţierii asediului

C aracas, 9 octombrie 2014 (MPPRE)


– Cancelarul Republicii Bolivariene
Venezuela, Rafael Ramírez, a afirmat că
din industria petrolieră pentru tăria şi împotriva ţării noastre, în anul 2007”.
determinarea lor. „Mulţumim şi poporului Ramirez a afirmat că eşecul în favoarea
nostru, instituţiilor şi echipelor care ne-au luat Patriei Bolivariene reprezintă o victorie
eşecul CIADI (Centrul Internaţional pentru apărarea în comitetele politico-juridice, precum pentru ţările producătoare de petrol. „Este
Rezolvarea Diferendelor Referitoare la şi tuturor o uşurare
Investiţii) în favoarea patriei bolivariene, instituţiilor pentru toţi cei
în cazul Exxon Mobil, înseamnă un sprijin venezuelene, care susţinem
extraordinar faţă de deciziile suverane căci ne-am exerciţiul
luate de Guvernul national venezuelean. putut menţine deplin şi
„A fost o lungă luptă juridică, politică, şi de uniţi, în suveran al
accea astăzi se încheie încă o bătălie în apărarea apărarea resurselor
drepturilor poporului nostru. Astăzi s-a pus intereselor noastre
capăt litigiului cu Exxon Mobil, cea mai mare noastre şi naturale. Este o
transnaţională din lume, care a fost învinsă de a viitorului victorie pentru
Republica noastră. A informat, de asemenea, fiilor noştri”. Republica
că prin decizia CIADI i se recunoaşte lui Disputa Bolivariană
Exxon Mobil doar suma de o mie cinci sute de juridico- Ve n e z u el a ,
milioane dolari, cu mult sub cea pretinsă de ei”... politică a Rafael Ramirez - cancelarul Republicii Bolivariene Venezuela care îşi
„De data aceasta pretindeau să impună început în recuperează
Republicii douăzeci de miliarde de dolari, anul 2007. Cancelarul venezuelean a amintit poziţia de prestigiu la nivel internaţional.
calculaţi de ei ca indemnizaţie pentru că sub Guvernele celei de a Patra Republici Suntem o ţară independentă şi vom apăra
naţionalizarea Fâşiei Petrolifere Orinoco. au fost cedate întreprinderilor transnaţionale suveranitatea şi deciziile poporului nostru
Important este că toate instanţele recunosc Fâşia Petroliferă Orinoco şi convenţiile de până la ultimele consecinţe”.
legalitatea acţiunilor de naţionalizare asociere operative, în principal celei nord-

ASOCIAŢIA MILITANŢILOR PENTRU PACE, EGALITATE ŞI PROGRES SOCIAL “SCÂNTEIA”


“Scânteia AS” Nr. 10 (33) octombrie 2014 pagina 15
- Spune-ne mai multe despre maşina de
Destăinuirile unui dezertor din armata ucraineană propagandă ucrainiană.
- Păi, când am plecat pentru vreo cinci
zile, mama camaradului meu l-a sunat şi i-a
”Mi-am dat seama că statul nostru face Dacă nu era Uniunea Sovietică, nu ar fi existat zis, „Armata ucrainiană câştigă!” Noi eram în
numai rău...” nicio armă. Toate armele, gloanţele, minele, retragere, dar ea spunea asta. La ştiri spuneau
sunt din depozitele strategice de armament. că învingem, când de fapt noi nici măcar
Interviu între corespondenţi ai Minele erau ţinute în cutii putrede, vechi nu dusesem vreo bătălie, ci doar fugeam
Comitetului Republicii Populare Donetsk de 30 de ani... Cât despre mâncare – e raţia mâncând pământul.
(RPD) pentru Comunicare Socială şi un obişnuită de infanterie, nimic special. În - Şi ce spun despre locuitorii
soldat ucrainian care a dezertat pentru RPD: zonele de luptă aveam doar raţii cu hrană Donbassului?
uscată. - Spun că ei au vrut acest război.
- Mă numesc Nikita, m-am născut în - Care e poziţia comandanţilor? - Totuşi, tu ce crezi, sunt separatişti sau
1993. Sunt din Makeevka, regiunea Donetsk. - Nu ştiu ce să facă; sunt blocaţi şi nu ştiu doar oameni care îşi apără patria?
Am intrat în armată acum un an şi jumătate - Nu, aceştia sunt oameni care îşi apără
ca să obţin o legitimaţie militară. ce să facă. credinţele şi vor să trăiască mai bine. Acest
- Erai soldat cu contract? - În general, care e starea soldaţilor armatei guvern nu le poate oferi nimic.
-Nu,amfostunrecrutchematlaîncorporare. ucrainiene? - Ce le-ai spune băieţilor care luptă de
Am intrat în armată la forţele de interne. - Starea lor depinde de... nimic. Nu au partea ucrainiană?
- În care subunitate ai servit? suflu. Dacă vrei să fii într-o stare bună, vei fi - În primul rând – să nu le fie frică.
- Unitatea 3066 de transport, de lângă Kiev. într-o stare bună. Chiar nu sunt pregătiţi să Le e frică să dezerteze, le e frică să nu fie
Unitatea e specializată exclusiv pe transport. lupte. Nu înţeleg pentru ce sunt toate astea. condamnaţi pentru dezertare, le e frică să nu
Eram în compania a treia, pentru transport - Haide să presupunem: avem armata fie închişi. Guvernul se poartă cu ei rău şi nu
de rutină. regulară, corpurile Sectorului de Dreapta, se ţine de promisiuni. Nu există încredere în
- La care bătălii ai participat? Ce a făcut Garda Naţională. Ce atitudine există între guvernul nostru.
unitatea ta în timpul conflictului? aceste unităţi? - Când ni te-ai alăturat? Cum ai reuşit?
- În timpul conflictului am fost transferaţi - Nicio atitudine, se satisfac singuri că - Ieri [3 oct]. Să fiu sincer, nu îmi plac
la unitatea 3027 a Forţelor Speciale. Oamenii luptă cu „teroriştii”. şerpii. A fost picătura care a umplut paharul.
le ziceau „Leoparzii zăpezilor”. Nu am - Adică, ma refer, cum tratează soldaţii din Eram de gardă în apropierea râului. Erau
participat în nicio bătălie. Iniţial, am fost armata regulară... în jur de 20 de şerpi în jurul meu. Fac faţă
antrenaţi pentru Operaţiunea Antiteroristă - Soldaţii din Sectorul de Dreapta? Păi, împuşcăturilor, răniţilor, dar... Aveam două
(OAT). Ni s-a spus despre asta mai târziu, dar cum să tratezi indivizii împotriva cărora baricade bombardate. Eram nouă dintre noi
nu oficial. A trebuit să punem multe întrebări; trebuia să lupţi acum jumătate de an, iar într-un TAB, conduceam şi ridicam răniţii.
să aflăm de unii singuri. Ne-am dat seama, acum trebuie să lupţi alături de ei? Erau ţipete, sânge – groaznic. Dar şerpii au
după ce Piotr Poroshenko a declarat că acei - Cum se face mobilizarea în Ucraina pus capac. Nu am mai rezistat. La naiba cu
care au luat parte la paradă, vor participa la acum? armata asta. Am vorbit cu taică-meu, m-am
OAT. Ştiam că noi, recruţii, vom intra în acea - Din câte ştiu, iniţial, oamenii au fost uitat pe hartă pe internet şi asta e tot.
coloană. recrutaţi voluntar. Apoi au fost recrutaţi - Care a fost reacţia familiei?
- Spune-ne, te rugăm, de ce ai trecut de soldaţii lăsaţi la vatră. Ai făcut armata acum - Sunt bucuroşi că m-am întors.
partea RPD? În ce circumstanţe s-a întâmplat? zece ani – eşti chemat din nou. Acum toţi sunt - Ce planuri ai? Vei lupta de partea RPD?
- Ideea e că eu şi familia mea suntem din chemaţi să servească. Tuturor le e frică; toţi se - Da, nu vreau să trăiesc într-un stat aşa
această regiune, şi când a început totul, nu ascund, când înţeleg că armata ucrainiană o mincinos. Am luptat pentru el. La început ne
mi-a plăcut de la bun început... Mi-am dat va lua în freză. spuneau despre scopuri, apoi au început doar
seama că statul nostru face numai rău. Am - Dar despre rude? Ai ţinut legătura cu ele? să spună: „E datoria ta, trebuie să...”, dar nu le
fost învăţat să îmi servesc ţara. După cum au - Sigur, comunic permanent cu părinţii, datorăm nimic. Ne-au promis că ne lasă acasă
ieşit lucrurile, familia şi eu ne aflam pe poziţii rudele apropiate, prieteni, camarazi. Îmi cu o lună mai repede, pe noi cei care am fost
opuse. Nu mi-a plăcut niciodată. spuneau despre ce se întâmplă aici, iar eu în „Maidan”, încercând să menţinem ordinea.
- Spune-ne, cum sunt condiţiile, muniţia, fiind acolo – în regiunea Kiev – priveam Dar am servit 14 luni în loc de 12.
mâncarea în armata ucrainiană? ştirile şi nu puteam înţelege cine minte. Totul
- Armele sunt toate din vremea sovietică. arătat la ştiri e nonsens şi minciuni. (tradus de la: slavyangrad.org/2014/10/07)

L a 47 ani de la moarte, Che Guevara a morţii lui. Şcoala din localitatea în biroul său un portret uriaş al lui Che.
continuă să fie simbolul revoluţiei de boliviană La Higuera, unde a fost ucis, s-a În Bolivia, memoria lui, pentru agenţiile
pretutindeni. La 9 octombrie 1967, de turism, este o oportunitate
marele revoluţionar Che Guevara, exploatată la maxim. Învăţătoarea
cunoscut şi sub numele „El Che”,
47 ani de la moartea lui Che Guevara din La Higuera, cea care a vorbit
a fost ucis de trupele de jandarmi ultima cu Che; fotograful care i-a
bolivieni care îl luaseră prizonier, la presiunea transformat în muzeu. Morga spitalului fotografiat cadavrul în morga spitalului
agenţilor SUA, fără niciun fel de judecată. din Vallegrande, unde a stat corpul său din Vallegrande; surorile care i-au spălat
America Latină este bântuită de un val fără viaţă, a devenit loc de pelerinaj. cadavrul înainte de a fi îmbălsămat cu formol
de nostalgie cu ocazia fiecărei comemorări Preşedintele bolivian Evo Morales are

ASOCIAŢIA MILITANŢILOR PENTRU PACE, EGALITATE ŞI PROGRES SOCIAL “SCÂNTEIA”


“Scânteia AS” Nr. 10 (33) octombrie 2014 pagina 16
într-o mare mişcare populară care l-a azvârlit de a trecut prin Praga, Moscova, Paris. Se îndreaptă
şi a i se tăia mâinile (!) sunt celebrităţi locale. Turişti la putere pe protejatul americanilor, Fulgencio spre regiunea forestieră Nancahuazu, pentru a
din întreaga lume vin în pelerinaj la La Higuera. Batista, şi a adus la putere partizanii lui Fidel forma o şcoală de gherilă. Mario Monje găseşte
Un francez a deschis un hotel în fosta clădire a Castro (1 ianuarie 1959). Che Guevara primeşte scuza pentru a nu-l ajuta: mişcarea trebuia să fie
poştei, locul unde partizanii au făcut un ultim imediat , la 9 ianuarie 1959, cetăţenia cubaneză, exclusiv boliviană şi condusă de el, pentru a nu se
efort de a stabili contactul cu lumea exterioară. printr-o lege specială. După aproape un an, putea spune că în Bolivia este o intervenţie străină.
În clădirea învecinată, doctori din Cuba oferă devine ministrul industriilor. Activ în reorientarea Lipsit de sprijinul localnicilor, înconjurat
asistenţă medicală gratuită şomerilor. Ţăranii au economiei cubaneze pe modelul socialist. de nişte novici, la 8 octombrie 1967, grupul
în case icoane cu Che. Unii se roagă la „sfântul Se împrieteneşte cu marii scriitori francezi lui Che este capturat. Che Guevara este
Ernesto”. Se vorbeşte de vindecări miraculoase. Jean-Paul Sartre şi Simone de Beauvoir. Trimis executat o zi mai târziu, la 9 octombrie 1967.
Pe numele său adevărat Ernesto Guevara de Cuba la ONU, Che Guevara pledează În 1997 legenda lui, niciodată căzută în uitare,
de La Serna, s-a născut pe data de 14 iulie 1928, pentru radicalism total în lupta împotriva a fost reanimată de găsirea rămăşitelor sale,
în Rosario, un oras din Argentina. A studiat imperialismului yankeu. În 1965, SUA începe asupra cărora planează în continuare îndoiala.
in Rosario şi în 1953 a terminat cursurile războiul din Vietnam cu înscenarea unui incident Acestea au fost înhumate în Cuba de însuşi
Universităţii din Buenos Aires, devenind medic. în golful Tonkin. Che lansează faimosul îndemn camaradul său - Comandantul Fidel Castro.
În 1951, începe o călătorie prin America antiamerican: “Să creăm noi Vietnamuri!”. Scriitorul Jean Paul Sartre, laureat al
Latină. În ianuarie 1952, ajunge în Chile, unde În 24 februarie 1965, la Alger, ţine un discurs Premiului Nobel, care l-a vizitat pe Che
descoperă mizeria în care trăiau minerii din care va deranja Moscova. Ţările socialiste sunt Guevara în Cuba în anul 1960, aprecia că: ”Che
nordul ţării. Merge mai departe, în Peru, în atacate violent, pentru că sacrifică lumea a treia Guevara, era demn a fi socotit - cea mai completă
Amazonia, în Columbia, în Venezuela unde pe altarul intereselor lor egoiste. URSS-ul este fiinţă umană a erei noastre”.
vizitează o leprozerie. Revine acasă complet ţinta principală, iar Castro primeşte reproşuri Astăzi, Che Guevara este un veritabil
schimbat. Descoperise marile inegalităţi din de la Kremlin. La întoarcerea în Cuba, după brand popularizat prin documentare, cântece,
America Latină, tragica viaţă a indienilor, discuţii între Castro şi Guevara, Che nu mai spectacole de grafitti. Tricouri, bluze, şepci, căni,
aroganţa militarilor. După ce îşi ia diploma în apare în public. Fidel jurământului său de a ceasuri, insigne, brelocuri etc, sunt doar câteva
medicină(12iunie1953)pleacădinnouîn:Bolivia, elibera lumea a treia de exploatarea imperialistă, suporturi pentru chipul lui Guevara. Imaginea
Peru, Ecuador, Guatemala. La 27 iunie 1954, pleacă în Africa, în Congo, să lupte împotriva lui, imprimată pe tot ceea ce înseamnă suvenir,
preşedintele guatemalez Jacopo Arbenz cade lui Mobutu Sese Seko, pe vremea aceea sprijinit continuă să înregistreze recorduri de vânzări.
victimăunuipucimilitarpuslacaledeCIA.Lucrul de americani (după 1990 l-au sacrificat fără Che Guevara - eroul de cinema
acesta l-a îndârjit pe tînărul Che şi l-a făcut să vadă regrete). Aventura din Congo se sfârşeşte Aventurilecomandantului„Che”auajunsşipe
că SUA nu este interesată de loc de promovarea dezastruos. În decembrie 1965, părăseşte Africa. marile ecrane, la mai puţin de un an de la decesul
democraţiei, ci numai de apărarea intereselor sale Slăbit, cu crize de astm, bolnav de paludism său. În cei 40 de ani care au trecut de la dispariţia
strategice. Dictatorii erau buni atâta vreme cât şi dizenterie, se întoarce în Cuba, de unde lui, s-au turnat mai bine de 20 de filme cu Che
le protejau interesele (cum era Batista în Cuba) plănuieşte o nouă aventură, de data asta în Bolivia. printre eroii principali. În 1969, celebrul
şi erau răi dacă le ameninţau (Stalin sau Mao). Aventura în Bolivia se anunţa sinucigaşă. comandant a fost interpretat de Omar Sharif,
Rămâne în Guatemala până în septembrie Aici, armata era bine antrenată, iar Partidul în producţia „Che!”, iar 27 de ani mai târziu,
1954, apoi pleacă în Mexic, unde la 26 iunie 1955, Comunist Bolivian era scindat în cel puţin trei actorul Antonio Banderas avea sa-l întruchipeze
îl întâlneşte pe Fidel Castro. În această perioadă ramuri (pro-sovietic, maoist şi troţkist). Cel pe Guevara în filmul „Evita”. O altă producţie
e supranumit “Che” din cauza dialectului prosovietic se împotrivea luptei de partizani din cinematografică de succes, „Diarios de
argentinian în care vorbea. “Che” este un fel de principiu. Cel maoist avea toată conducerea la motocicleta” (Jurnalele motocicletei), a fost
“păi...” folosit numai în Argentina şi Uruguay. închisoare. Troţkiştii nu credeau în mişcarea de lansată în 2004 şi a urmărit îndeaproape istoria
În cadrul antrenamentelor care au precedat guerilă. Nu avea cine să-l ajute. Totuşi, cum de călătoriilor lui Che Guevara prin America
debarcarea în Cuba, Che a practicat karate şi s-a lăsat Che Guevara captat de iluzia succesului? Latină. Viaţa legendarului comandant este
alpinism, escaladând vârful Iztaccihuatl, care Ambiţiile erau mai mari: Bolivia urma să fie doar repovestită într-o altă peliculă a lui Steven
măsura peste 5.000 de metri. Toată viaţa a fost prima etapă a eliberării întregii Americi Latine Soderbergh, intitulată „Guerrilla” - o biografie
bolnav de astm, lucru care nu l-a împiedicat să de umilinţă şi mizerie. Se crede că vinovat ar fi a lui Che Guevara, cu Benicio del Toro în
se supună de bună voie unor eforturi extreme. preşedintele PC Bolivian (pro-sovietic), Mario rolul principal. Lista nu se opreşte însă aici.
A participat la prima tentativă eşuată de puci a Monje, care a prezentat un tablou idilic al Boliviei: Acesta este, pe scurt, Che Guevara.
lui Fidel Castro, din 1956, după care s-a refugiat acolo este o situaţie revoluţionară, ţăranii abia
din nou în Mexic. A doua oară mişcarea de aşteaptă un Mesia să îi elibereze. În noiembrie Petre Ignatencu - Preşedinte fondator al Asociaţiei
guerilă conduă de Fidel Castro s-a transformat 1966, Che ajunge în capitala boliviană, după ce Che Guevara-România


Adresa redacţiei:
Strada Episcop Radu, Nr. 31, Bucureşti, sector 2, cod poştal 020752
Colectivul redacţional:
Petre Ignat: Director (tel: 0766746682)
Alexandru Voicu: Redactor Şef (dalexvoicu@gmail.com ; tel: 0724387629)
Daniel Filimon: Redactor
Mariana Aurelia Pleşa Redactor
Contact redacţie: scanteiaasociatia@gmail.com

ASOCIAŢIA MILITANŢILOR PENTRU PACE, EGALITATE ŞI PROGRES SOCIAL “SCÂNTEIA”