Sunteți pe pagina 1din 8

Publicaţie

a mişcării
proletare din
România editată
de Asociaţia
“SCÂNTEIA”
Nr. 15
Proletari din toate ţările, uniţi-vă! AUGUST 2011
Zdrobiți orănduirea cea crudă și nedreaptă, ce lumea o împarte , în mizeri și bogați!

Ceauşescu pro şi contra de Florica Varodi


SOCIETATEA SOCIALISTĂ

Este acea societate care


evenimente îndeobşte cunoscute, puse cap la
cap ca într-un joc de puzzle, şi prin interpretarea
cu principiul bunăstării generale, principiu care
trebuie să stea la baza producţiei socialiste.
încearcă să tindă către
lor cu ajutorul metodei deductive. omul nou, omul onest
Voi enunţa mai întâi cauzele şi apoi voi Şi acum, argumentele mele:
argumenta, atât cât se poate argumenta în Îndată după amintita întâlnire bipartită şi drept, unde sărăcia
absenţa documentelor, evenimentele denumite regimurile socialiste şi sistemul economico-
în mod eronat„revoluţia din 89”. politic socialist din Estul Europei au căzut unul se află întotdeauna la
1. Întâlnirea, în condiţii de excesivă izolare şi dupa altul. Declaraţia pe care Bush bătrânul a
securitate, a preşedinţilor SUA şi URSS în largul facut-o după încheierea înţelegerii cu Gorbaciov limite joase.
apelor Maltei, întâlnire care a hotărât soarta a fost „Malta nu repetă Yalta”. Puţini erau cei care
popoarelor din Estul Europei. Motivele pentru ar fi făcut apropierea dintre Malta şi Yalta- doar
care Gorbaciov, liderul celui mai întins şi mai deh, gura păcătosului adevăr grăieşte! Tocmai
bogat stat din lume, înconjurat de un sistem de asta a fost înţelegerea sovieto-americană de
alianţe bazate pe ideologie şi, de ce nu, interese atunci.
comune şi care, la o adică, s-ar fi putut baza pe Inteligenţa, ambiţia, autoritatea, idealurile,
sprijinul Chinei, ţara cu cea mai numeroasă o anumită abilitate politică, absolut necesare
populaţie din lume- motivele sovietice deci nu omului politic, nu i-au lipsit lui Ceauşescu.
sunt suficient de limpezi. În această problemă În ceea ce priveşte inteligenţa înăscută,
ne încurcăm în supoziţii şi ea nici nu face de altfel nici chiar de trădătorii precum Pacepa nu i-au
obiectul prezentului eseu; negat-o. Că nu avusese cultură cand a intrat
2. Plata, în avans, a tuturor datoriilor externe în mişcarea comunistă, că mai târziu n-a avut
Nicolae Ceauşescu şi legea prin care Ceauşescu vroia să renunţe, timp să şi-o însuşească, că pronunţa defectuos

CUPRINS
pentru totdeauna, la împrumuturi de la banci anumite cuvinte- nu putem nega. Dar între o
straine; incapacitate poleită cu o pregătire superioară

C
auzele căderii şi execuţiei lui Ceauşescu 3. Trădarea unei părţi a securităţii, care l-a obţinută la scoli înalte şi o inteligentă sclipitoare
şi, implicit, ale căderii comunismului izolat pe Ceausescu de popor şi l-a împiedicat de diamant neşlefuit, eu voi prefera întotdeauna
în România, sunt mai multe. să cunoască adevarata situaţie a populaţiei- frig, inteligenţa cu care te naşti sau nu te naşti. Cât
Documentele sunt „top secret” şi va mai trece lipsuri materiale- mai ales lipsa bunurilor de larg priveşte pregătirea, da, e bună şi ea, dar prioritară 1. Ceauşescu PRO şi CONTRA
destulă vreme până când istoricii vor avea acces consum, care afecta populaţia. este deşteptăciunea, împreună cu celelalte
la ele. 4. Şi, în sfârşit- nemulţumirea acestei populaţii calităţi pe care le-am înşirat mai sus. Este clasic 2. Al 19-lea congres al Partidu-
De aceea, acest eseu s-a construit din faţă de condiţiile create, în contradicţie flagrantă exemplul lui Carol cel Mare, regele francilor, lui Comunist din Venezuela
» continuare, PG. 2
3. Am participat la 23 august
AL 19-LEA CONGRES AL 1944
PARTIDULUI COMUNIST 4. DECLARAŢIA prim-secreta-
DIN VENEZUELA rului PCUS, Serghei Skvorţov,
cu prilejul împlinirii a 20

Î ntre 3 şi 6 august s-au desfăşurat de ani de la ”puciul” de la


lucrările celui de-al 19-lea Moscova
Congres al Partidului Comunist
din Venezuela (PCV), 5. ÎNTRE EMIGRAŢIE ŞI CRIMĂ
Principalele subiecte pe ordinea
de zi au fost: o evaluare a progresului
actual al “revoluţiei bolivariene” 6. BLESTEM DE OM SĂRAC
; crearea unei “coaliţii patriotice”
pro-Chavez în vederea alegerilor Soto Rojas care a spus că ”este Partidul Comunist din Venezuela a 7. UE, ROMÂNIA ŞI CRIZA
prezidenţiale din 2012 şi alegerea necesar să se creeze un nou sistem reafirmat, de asemenea, importanţa ECONOMICĂ
noilor membri ai organelor de financiar internaţional, care să nu fie pe care o acordă Coaliţiei pentru
conducere. dependentă de dolarul american”. Apărarea Patriei Hugo Chávez, ca un
În cadrul dezbaterilor Carolus Preşedintele a organului legislativ pas important în realizarea unităţii 8. Sfântul Scaun l-a reabilitat pe
Wimmer, secretar cu relaţiilor suprem a solicitat o dezbatere între venezueleni în lupta pentru Marx.
internaţionale afirmă că acest internaţională de urgenţă privind ruperea “lanţurilor imperialismului.”
Congres va avea o influenţă majoră această chestiune şi a făcut apel în La alegerile pentru Comitetului 9. IN MEMORIAM Gheorghe
în stabilirea “Noii orientari naţionale” special la naţiunile din America Latină Central au fost aleşi membri noi în Apostol un an de la moarte
ale partidului. “Partidul Comunist şi alte ţări precum Iran şi Rusia. proporţie de 40% - cea mai mare
Venezuelean-CPV trebuie să alinieze Una dintre problemele cele parte, de la Tineretului Comunist
structurile şi politica sa la situaţia mai dezbatute a fost necesitatea Ca preşedinte al partidului a fost 10. Nostalgie
istorică actuală, ţinând cont că avem elaborarii unei noi legi a muncii unde reales tovarăşul Oscar Figuera.
propria noastra istorie de 80 de ani controlul muncitoresc să reprezinte 11. Virgiliu Zbăganu 19 ani de
şi că avem recunoaşterea poporului un subiect foarte important menit să la moarte
venezuelean” dea muncitorilor ”putere şi vigoare”.
În timpul sesiunii de deschidere a “Fără o clasă muncitoare
Congresului Preşedintele Venezuelei, conştientă, nu va exista nici 12. ISTORIA SE REPETĂ! Piloţii
Hugo Chavez, a transmis prin telefon socialismul”, a spus Oscar Figuera, orbi
un mesaj în care a mulţumit PCV preşedintele partidului care de
pentru sprijinul constant acordat asemenea a subliniat necesitatea 13. Acum 20 de ani
politicii sale de construire a unei absolută de a lucra direct cu
societăţi noi, socialiste. ” Alianţă comunităţile locale, cu consiliile
noastra este format ca o necesitate municipale şi activişti din mediul 14. Un altfel de partid
istorică, ... chiar dacă este plină de rural.
contradicţii şi a blocaje, dar este La încheierea Congresului 15. Rebeliunea din Siria şi rapor-
singura cale corectă “, a acentuat partidului s-a reiterat şi reafirmat tul de forţe în regiunea
preşedintele. Cu această ocazie s-a angajamentul participanţilor
confirmat calitatea de candidat oficial de a lupta pentru un PCV al Orientului Mijlociu
al lui Hugo Chavez din partea PCV la afirmării “dreptului muncii noi şi
alegerile prezidenţiale din 2012. revoluţionare,” pentru crearea de
În timpul congresului a luat consilii a muncitorilor socialisti “, şi au
cuvântul şi preşedintele Adunării reafirmat necesitatea de a dezvolta o”
Naţionale a Venezuelei, Fernando conştiinţă revoluţionară “ de masă.
pagina 1
2  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

» continuare din pg1

Ceauşescu pro şi contra


carecare
abiaabia
la batrâneţe
la batrâneţe
a învăţat
a învăţat
să se
să iscălească.
se iscălească.
Ceea
Ceea
ce nu
ce nu
l-a in mod general acceptată de partid. Şi cu aceasta am incheiat Dej şi partidul au luat o serie de măsuri menite să preintampine
împiedicat
l-a împiedicat să să
fondeze
fondezeununimperiu
imperiuşişisăsă ctitorească
ctitorească mănăstiri, prezentarea primului punct din replicile la criticile aduse ulterior izbucnirea unor asemenea revolte şi in Romania. De exemplu s-a
centre ale culturii în acea perioadă. Veţi spune: aceasta a fost lui Ceauşescu: instaurarea dictaturii personale in partid şi cultul renuntat la cotele obligatorii de produse agro-alimentare, fiind
posibil şi admisibil în Evul Mediu. Dar amintiţi-vă de preşedinţi personalitătii lui. inlocuite cu achizitii la preturi rezonabile şi, mai ales, neobligatorii.
ai SUA care confundau Bucureştiul cu Budapesta sau, şi mai grav, Al doilea punct ar fi: invinuirea că a ajuns la şefia PCR prin Altă măsură a fost liberalizarea avorturilor. Or, in numai cativa ani,
cu Buhara. Că atât Ceausescu cât şi soţia sa şi-au atribuit titluri mijloace frauduloase, presiuni etc. Fireşte, şefia o ravneau mai tara se pustiise. Rar vedeai un copil pe stradă. Situatia demografică
ştiinţifice şi academice nemeritate- da, asta a fost o greşeală şi multi: Botnăraş, Apostol, Maurer. Dar aici vin cu o precizare- a Romaniei era dezastruoasă. Trebuia luată o masură urgentă şi
o infatuare. Dar toate porneau din respectul pe care partidul atunci cand s-a aflat de moartea lui Dej toti se intrebau cine ii va radicală. Şi astfel s-a ajuns a se interzice avorturile, un drept de care
comuniştilor îl avea pentru şcoală şi pentru cultură. Poate cineva urma. Directorul şcolii elementare din comuna Curcani (raionul se abuzase. Obişnuiti să iubească fără consecinte, să se distreze-
să nege faptul că epoca Ceauşescu a fost o epocă de înflorire a Oltenita) ne-a liniştit pe toti afirmand că acest lucru s-ar fi stabilit multi tineri au primit ştirea cu indignare. Unele femei au recurs la
şcolii şi culturii româneşti? Alfabetizarea celor aproape două cu luni in urmă (probabil atunci cand boala lui Dej a intrat in metode empirice, la asistenta unor persoane necalificate pentru
milioane de analfabeţi maturi, câţi a moştenit comunismul faza finală) in cadrul unei şedinte lărgite a CC al PCR. Numele a scăpa de o sarcină care le incurca viata. Unii, chemati in cazuri
de la România burghezo-moşierească, se terminase încă de acestui director era Ion Birghilă, acum decedat. El ştia asta de la nefericite, in care femeile respective riscau să moară, refuzau
pe vremea lui Dej. Construcţia de şcoli în cele mai modeste Dumitru Călin, prietenul său de ani de zile, membru in CC. Faptul să le acorde ajutor medical pană nu declarau cine le ajutase să
aşezări, camine culturale, cinematografe, ca să vorbim prinvind că aşa s-a şi intamplat şi că primul congres de după moartea avorteze. Putine femei au murit dar in alte cazuri, cand avortul
lucrurile de jos în sus- toate în orice orăşel, construirea studioului lui Dej a confirmat alegerea lui Ceauşescu demonstrează că nu reuşea, năşteau copii handicapati. Aici mă alătur criticilor.
cinematografic de la Buftea, care şi astăzi aduce bani la stat, afirmatiile despre alegerea nestatutara a lui Ceauşescu sunt pure Aplicarea decretului trebuia corelată cu vanzarea de prezervative
pleiada de artişti dramatici, muzicieni, literaţi, care şi-au împlinit născociri. Ingrijorat şi profund tulburat in urma manifestatiilor şi cu o educatie higienico-sanitară a tineretului.
destinul artistic în contemporaneitate cu Ceauşescu. Dacă pe de la Timişoara, la 17 decembrie 1989, Ceauseşcu a vrut să-şi Este adevarat că decretul a fost insotit de măsuri speciale de
vremea „semianalfabetului”, „agramatului” cum îl gratulează dea demisia. Dar membrii Biroului Politic s-au impotrivit, l-au protectie a mamei şi copilului şi s-au instituit numeroase cămine
şi azi defăimătorii săi s-au realizat cele ce s-au realizat, cu ce implorat să renunte, au blocat uşa, ba unul chiar a vrut sa-l roage unde puteau fi lăsati copiii nedoriti.
se laudă licentiatii şi absolventii facultătilor de prestigiu din in genunchi să renunte la demisie. Jivkov a demisionat şi a murit Cati tineri născuti intre 1965-1989 işi datorează viata tocmai
străinătate care conduc tara din ‚89 incoace? Constitutia chiar in patul său. De ce aceşti tovaraşi l-au oprit pe Ceauşescu să decretului lui Ceauşescu? Să comparăm numai grija lui, poate
obstructionează calea spre politic celor ce nu vor putea prezenta renunte la putere? Ulterior unii au declarat că nu-l credeau sincer, greşit aplicată, pentru viitorul poporului, pentru intinerirea
in viitor o diplomă universitară. bănuind o cursă. In realitate ei aveau nevoie, in eventualitatea populatiei, pentru repopularea Romaniei, cu declaratia actualului
Nu m-am născut printre privilegiatii regimului Ceauşescu, unei prăbuşiri de moment, de un tap ispăsitor, un om in carca şef al statului precum că: ce dacă au plecat din tară şi poate nu se
nu l-am adulat, nu l-am linguşit cum au făcut altii. Il judec fără căruia să pună toată răspunderea pentru neajunsurile din tara, la vor intoarce 3 milioane de tineri? Ce, Romania a devenit o tară de
părtinire, ca un „om de rand”, trăitor in aceeaşi vreme cu el. Dar care ei inşişi contribuiseră din plin. mămici şi bebeluşi? De unde pretentia ca statul să aibă grijă de
il iubesc pentru ceea ce a făcut pentru poporul nostru şi nu A fost dictatura lui Ceauşescu sangeroasă, „odioasă” etc? In mame şi copii? Avortul e liber, cine ştie că nu poate intretine un
admit- deşi critic tot ceea ce s-a greşit in vremea lui- minciunile şi afară de generalul Serb, dovedit că s-a pus in slujba unei puteri copil să nu-l facă!
exagerarile care nu incetează să-l potolească şi azi, la 21 de ani de străine, şi de Ramaru, nimeni n-a fost executat pe vremea lui. Chiar Imediat după revolutie guvernul Petre Roman a legalizat
la executia lui. dacă legea prevedea pedeapsa capitală pentru pagube aduse avortul, dar- să-i recunoaştem meritele- a corelat legea cu
Principala critică ce i-o aduc- şi cu care sunt de acord- este statului in valoare de peste 1 000 000 lei, după revolutie au apărut prevederea unui concediu natal de doi ani, plătit de stat. Astfel
cultul (exagerat chiar) al personalitătii lui. Acest cult, născut din oameni care, conform presei, fuseseră executati şi care trăiau, contracara tendintele de abuzare a dreptului de avort şi avea
josnicia şi linguşeala celor din jur, care visau avansări, functii, bine-mersi. Cand au avut loc tulburarile de la Braşov, din 1987, ce ca scop impiedicarea depopularii tării. Dar Băsescu socoate că
avantaje de tot felul, atinsese cote care frizau ridicolul, dezgustul. pedeapsă au primit cei care rupseseră portretele lui Ceauşescu şi mămicile şi bebeluşii costă prea scump statul roman.
Te intrebai cum de le suporta. Credea că astfel se crează o imagine strigaseră lozinci anticomuniste? Au fost transferati de la Braşov A cincea critică - toate marile constructii ale comunismului,
de intangibilitate? la Galati, asiguranduli-se locuinte, slujbe lor şi sotiilor lor. Da, datand de pe vremea lui Ceauşescu, au fost categorisite
Unii credeau că acest cult, existent şi pe vremea lui Stalin, a fost vor fi fost oameni impuşcati la granită, din exces de zel (pentru „mastodonti” şi au fost atribuite megalomaniei lui Ceauşescu.
copiat de Ceauşescu după vizitele sale in China şi Coreea de Nord. trecere frauduloasă a frontierei). Dar Ceauşescu trebuie invinuit Da, s-a construit enorm. Au fost ramuri de productie inexistente
Unii, care dupa ‚89 au devenit cei mai inverşunati defaimatori ai chiar de toate neregulile, nedreptătile existente atunci? Au fost sau ca si inexistente in Romania antebelica. Industria chimică, aşa
lui, ca de exemplu Octavian Paler, fost, totuşi, membru CC al PCR, oameni care s-au declarat„persecutati”de regim pentru că au fost poluantă cum era şi este ea pretutindeni, industria farmaceutica,
au declarat ca au fost „obligati” să-l linguşească, să se prefacă a-l concediati sau nedreptatiti intr-un fel sau altul, de şefii lor. Situatia de cosmetice, de tractoare, constructiile navale, de avioane,
adula. Nimic mai fals! Nimeni n-a fost obligat să intre in partid, sau aceasta este corolarul obligatoriu al cultului personalitatii: dacă marele complex siderurgic de la Galati, cel de la Calaraşi ramas
să colaboreze cu securitatea. In primele zile de după „revolutie” toate realizarile ti se atribuie tie, tot aşa ti se atribuie şi nereuşitele. in proiect, fără a mai vorbi de nivelul productiei textile, iată
actorul Victor Rebengiuc a apărut la televizor şi a declarat că el nu In timpul procesului său Ceauşescu işi ştia sentinta. Deci putea să realizarile care se fac uitate azi. Marele centrale electrice, ca de
a inchinat nicodată ode lui Ceauşescu sau sotiei şi totuşi nimeni declare că a incercat să apere statul şi socialismul. Dar el a declarat: pildă uriaşa hidrocentrală de la Portile de Fier, care urmareau
nu l-a impiedicat sa-şi facă meseria de actor. Ba chiar spiritualul „N-am ordonat nimănui să tragă in populatie. Am ordonat doar să asigure independenta energetică a tării, investitiile care par
actor adusese şi un sul de hartie igienica pentru a se sterge la că armata să patruleze pe străzi pentru a imprăştia multimea.” uriaşe astăzi din agricultură, valorificarea terenurilor considerate
gură cei ce pretindeau că au fost „obligati” la linguşeală. După Ulterior s-a dovedit că acesta era adevărul. pustiuri, precum cele saturate, infiintarea de centre de cercetare
unii lucrurile au degenerat pentru că Ceauşescu a instaurat o A treia invinuire este insinuarea că rolul securitătii in agricolă in mai multe regiuni- proiectul creării unei vaste retele de
dictatură personală. Dacă pe vremea lui Dej in partid au existat societatea romanească a fost exacerbat. Da, am avut o securitate canalizare, care ar fi pus Romania la adapost de capriciile vremii,
devieri de dreapta sau de stanga, lupte pentru şefia partidului, in numeroasă şi bine plătită. Şi, aş adăuga, incomparabil superioară acestea ar fi fost, după unii ignoranti, sau care o fac pe proştii,
perioada cat a fost secretar general Ceauşescu nu s-a semnalat ca pregatire securitătii de pe vremea lui Nicolski şi Drăghici. Totuşi tot atatea manifestari ale „megalomaniei” lui Ceauşescu. Casa
decat o abatere, a lui Patilinet, care a fost numit director la un IAS. nu au lipsit infiltrări străine, trădătoare. Securitatea nu a fost Poporului- o constructie „faraonică”. E ştiut de toti psihologii că
Inlăturarea lui Iliescu- fără a se face publică- se pare ca s-a datorat capabilă (probabil datorită acestor elemente) să preintampine atunci cand uraşti şi invidiezi pe cineva exagerarea, minciuna sunt
faptului că s-a aflat de prietenia lui foarte apropiată, negată atunci evenimentele sangeroase din dec 89. arme propagandistice curente.
dar dovedită ulterior,. cu Gorbaciov. Singura atitudine publică, A patra învinuire a politicii lui Ceauşescu se refera la decretul Iar Ceauşescu a fost urat de unii şi mai ales invidiat.
directă şi vehementă, contra lui Ceauşescu a fost luarea de cuvant prin care s-au interzis avorturile, cu exceptia unor situatii I-au reproşat (6) chiar şi sotia pe care o avea. Elena Ceauşescu
a lui Parvulescu, un veteran la partidului (de 92 de ani), aflat intr- deosebite ca: violul, existenta a incă patru copii in viată sau cand a fost ponegrită ca nici o sotie de demnitar roman. Cică ea ar fi fost
un scaun cu rotile, la al XII-lea Congres PCR din 1979. Aceasta in sănătatea femeii nu permitea să ducă sarcina pană la capăt. Aici sursa deciziilor greşite ale sotului ei. Se ştie că Ceauşestii au vut o
25 de ani de şefie. Deci rezultă că autoritatea lui Ceauşescu a fost e obligatoriu un scurt istoric. După revolta din Ungaria din 1956 casnicie exemplară. De unde atata duşmănie?

DECLARAŢIA prim- care au anunţat constituirea Comitetului de fost creat cu intenţia de a-l determina pe
secretarului PCUS, Serghei urgenţă, ciudat! Gorbaciov să ia măsuri mai ferme şi decisive
Skvorţov, cu prilejul împlinirii Acesta a fost momentul de la care pe linia salvării Uniunii de la destrămare.
a 20 de ani de la ”puciul” de nomenclatura din vârful partidului, care
susţinea ”glasnosty-ul (restructurarea),
Oricum, evenimentele de atunci constituie
momentele cele mai tragice din istoria Rusiei
la Moscova capitalizată deja, a trecut la scenă deschisă la şi a altor foste republici sovietice. Sărăcie,
restaurarea capitalismului. nelegiuiri, violenţe, războaie civile locale

S
Acum, unii membri ai aşa zisului ”Comitet în care au fost ucise sute de mii de oameni
-au împlinit douăzeci de ani de - este preţul plătit de către sovietici pentru
de Urgenţă” sunt consideraţi aproape eroi,
la”loviturii de stat” din august 1991 care acţiunile de “reformare” a societăţii începută
iar alţii în mod josnic (carieriştii), de dragul
s-a încheiat cu o ruşinoasă înfrângere a de Gorbaciov şi continuată de Elţân şi urmaşii.
păstrării posturile lor, sunt gata să umple ţara
conspiratorilor dar şi a lui Mihail Gorbaciov.
cu sânge. Istoria nu cunoaşte starea de spirit subiectiv,
Şi, deşi
De fapt, se doreşte a se aduce un omagiu nu poate fi inversată.
evenimentele ce au avut loc au luat, în mare
Comitetului de Urgenţă pentru dorinţa lui Evenimentele tragice din august ‘91 vor servi
măsură, formă de farsă, rezultatul a fost destul
de a opri colapsul URSS în ciuda modului ca o lecţie necesară pentru comunişti şi toţi
de grav: adevărata putere în ţară a trecut în
neobişnuit de ezitant şi ineficient cu care a susţinătorii de stânga –o lectie care va ajuta
mâinile aşa-numitelor “forţe democratice” şi
acţionat, fără să atragă populaţia de partea pe viitor să câştige noi bătălii.
nu a
lor.
forţelor ce au iniţiat “lovitura de stat”, cei
Se pare că acest Comitet de Urgenţă a
pagina 2
Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  3

Am participat la M-am dus în magazia fabricii şi un


tovarăş pe care-l cunoşteam după
figură, fără să ştiu cum îl cheamă,
scutul tunului. Deschiderea focului
de către tun a dus însă la mari
modificări în comportamentul
23 august 1944 mi-a aruncat un ZB şi o cartuşieră.
M-am încins cu aceasta, mi-am pus
arma în bandulieră şi am plecat
nemţilor. Soldaţii germani au
început să sară pe fereastră de
unde puteau fi uşor vânaţi de
cu băieţii, sub conducerea celui focurile armelor de infanterie.
care mi-a înmânat arma. Mi-am După câteva ore, dispozitivul

Î
dat seama că mergem către Podul
n seara zilei de 20 august 1944, Izvor. german a anunţat prin portavoce
am aflat de la Radio Londra militare Ne-am alăturat unei unităţi că se predă. Căpitanul român ne-a
de infanterie care trăgea
că ruşii au început ofensiva asupra comandamentului mulţumit pentru ajutorul acordat,
de la nord de Iaşi. aviaţiei iar noi am plecat, având un singur
rănit, o rană uşoară
Am înţeles c-au aflat la braţ, dar care nu
de insurecţia pregătită atinsese osul sau
pentru 8 septembrie, vreo arteră. I s-a pus
şi că vroiau să ocupe un garou improvizat
dintr-o cravată şi un
Bucureştiul înaintea pansament steril.
acestei date. A doua zi Ne-am întors la
m-am dus la legătura fabrică şi, împreună
mea superioară cu tov. Gheorghe,
(Const. Cotescu), dar am plecat spre Aleea
n-am putut intra din Alexandru, unde se
cauza ghiveciului pus afla comandamentul
în fereastră, ceea ce Formaţiunilor de
denota că există un Luptă Patriotice. Pe BLESTEM DE OM SĂRAC
pericol. Am repetat drum, am observat
manevra pe 22 şi pe avioane germane
23, fără nici un rezultat. de tip Stukas care Din balegi şi din cuib de cuci,
În seara de 23 august, începuseră să
ascultam cu toată bombardeze centrul Răsar ca viermii, politruci
familia Radio Londra Bucureştiului. Şi din haznalele de bani –
în limba franceză, Ajunşi în Aleea
întrucât transmiteau Alexandru, am văzut că tov.
Costume negre cu şnapani,
în direct ştiri despre luptele pentru militare germane. După 50 de Gheorghe i-a spus o parolă celui Viteji ca musca la arat!
eliberarea Parisului. L-am rugat pe minute de schimburi de focuri, ne- de la poartă, drept care acesta
tata să mute pe radio Bucureşti, am dat seama că nu aveam nici o ne-a lăsat să intrăm şi ne-a spus să
Şi ne-aţi minţit şi ne-aţi furat,
unde o voce cavernoasă spunea şansă cu armele noastre. Căpitanul, mergem la parter în partea dreaptă, Şi-aţi pus pe noi şi jug de boi!
din minut în minut : ”Nu închideţi care conducea compania, a unde urma să primim dispoziţii.
aparatele, vom transmite un intrat într-un bloc cu cărămidă Blestem, blestem, blestem pe voi!
comunicat important pentru ţară !” aparentă. Când a ieşit de acolo, Acolo l-am întâlnit pe tov. Cotescu,
După 10 minute s-a auzit vocea s-a îndreptat către şeful nostru şi care mi-a împărtăşit, ca un mare
regelui, care a citit cunoscutul i-a spus destul de tare ca să auzim secret, că cei doi Antoneşti se află Murdari în suflet şi în gând,
comunicat prin care anunţa şi noi : ” Am cerut doua tunuri de acasă la Virgil Rapcea, colegul Cu ghearele averi strângând,
încheierea păcii cu Naţiunile Unite. 75 de mm. care să ne sprijine.” nostru de grupă. Spre seară
Legătura de rezervă o aveam După o jumătate de oră, a sosit am plecat acasă, rămănând să Din flote, fabrici şi uzine,
numai în caz de mare necesitate un singur tun de 75 mm., ai cărui ne întoarcem a doua zi în zori. Voi aţi lăsat numai ruine!
şi numai între 9 dimineaţa şi servanţi l-au montat pe pod, pentru Aşa s-a terminat prima zi de
12. A doua zi dimineaţa, m-am a putea trage direct în barăcile din revoluţionar a unui tânăr de 17 ani, V-aţi gudurat pe lângă clerici
prezentat la tov. Gheorghe de la curtea comandamentului german. membru al Brigăzilor muncitoreşti. Cu mânăstiri şi cu biserici
fabrica Gagel , care cum m-a văzut În acel moment, focul german s-a Şi vile v-aţi făcut, de soi...
a exclamat : ”Bine c-ai venit ! Du- înteţit, a devenit mult mai precis, P. Ciobanu
te, ia-ţi arma şi pleacă cu băieţii !” auzeam izbitura gloanţelor în Blestem, blestem, blestem pe voi!

un drept care a durat până Voi v-aţi trădat şi între fraţi,


ÎNTRE EMIGRAŢIE când Convenţia Unică pentru
Stupefiante a Naţiunilor Unite
Ca voi, şi viermii-s mai curaţi.
Aţi dărâmat şcoli şi spitale
ŞI CRIMĂ a interzis folosirea frunzei de
coca, cu excepţia scopurilor Ca să vă fie vouă moale

L
FIDEL CASTRO RUZ medicale sau ştiinţifice. Şi v-aţi brodit şi parlamente
atinoamericanii nu sunt Aproape toate ţările au
criminali din naştere şi nici ssemnat-o. Abia se discuta Din licheluţe repetente.
nu au inventat ei drogurile. orice temă legată de sănătate. Şi ne-mproşcaţi doar cu noroi!
Aswtezii, maiaşii şi alte grupuri Traficul de cocaină nu atingea Blestem, blestem, blestem pe voi!
umane precolumbiene din Mexic atunci enorma amploare de
şi America Centrală, de exemplu, astăzi. În anii scurşi s-au creat
erau excelenţi agricultori şi nici probleme extrem de grave Aţi omorât orice dreptate,
măcar nu cunoşteau cultura de coca. care cer o analiză profundă. Aţi jecmănit tot ce se poate,
Quechuas şi aymaras au fost capabili Despre tema spinoasă a legăturii Aproape imediat adaugă că oraşul
dintre droguri şi crima organizată chiar San Pedro Sula, din Honduras, ocupă Guvernul vostru cu miniştrii
să producă alimente hrănitoare pe
terase perfecte care urmau curbele ONU afirma delicat că ”America Latină locul 3 cu 125 de omucideri la 100 E-o adunătură de siniştrii,
de nivel ale munţilor. Pe platourile este ineficientă în combaterea crimei”. 000 de locuitori; fiind depăşit numai Batjocura şi umilinţa
alpine care depăşeau uneori trei sau Informaţiile pe care le publică diverse de oraşul Juarez, din Mesic, cu 229,
patru mii de metri, cultivau quinua, o instituţii variază din cauza faptului şi Kandahar, Afganistan, cu 169. Au mai rămas la voi credinţa?
cereală bogată în proteine şi cartofi. că problema este sensibilă. Datele Tegucigalpa, Honduras, ocupă locul 6 Ghiolbani de jafuri şi gherţoi,
Cunoşteau şi cultivau şi planta coca, uneori sunt atât de complexe şi cu 109 omucideri la 100 000 locuitori. Blestem, blestem, blestem pe voi!
ale cărei frunze le mestecau din variate încât pot induce confuzii. Din În acest fel se poate aprecia că
timpuri imemoriale pentru a alina ceea ce nu este pus la îndoială este Honduras, cel cu baza ianchee de la
rigoarea înălţimilor. Era vorba de un că problema se agravează accelerat. Palmerola, unde s-a produs o lovitură Aţi sărăcit o ţară-ntreagă,
obicei milenar pe care popoarele Acum aproape o lună şi jumătate, de stat de-acum sub preşedinţia Nici dracul să nu o mai dreagă
îl practicau cu produse cum sunt la 11 februarie 2011, un raport lui Obama, are două oraşe printre Şi din privatizări cu fumuri
cafeaua, tutunul, lichiorul sau altele. publicat la Ciudad de Mexico de cele şase unde se produc cele mai
Coca era originară de pe coastele Consiliul Cetăţenesc pentru Siguranţă multe omucideri din lume. Ciudad Aţi tot lăsat lumea pe drumuri!
abrupte ale Anzilor amazonieni. Publică şi Justiţie din această ţară, de guatemala ocupă locul 106. Dar cum să faceţi voi vreun drum
Populaţiile de acolo o cunoşteau cu oferă date interesante despre cele Conform acestui raport, oraşul Când urma voastră e doar scrum?
mult înainte de Imperiul Incaş, al 50 de oraşe din lume cu cea mai columbian Medelin, cu 87,42
cărui teritoriu, în epoca de maximă mare violenţă, după numărul de figurează şi el printre cele mai La tâlhării vă strângeţi roi!
splendoare, se întindea pe spaţiul actual omoruri comise în anul 2010. Acolo violente din America şi din lume. Blestem, blestem, blestem pe voi!
la Sud de Columbia, tot Ecuadorul, se afirmă că Mexicul însumează Discursul Preşedintelui american
Peru, bolivia, estul statului Chile, şi 25%. Pentru al treilea an consecutiv Barack Obama în El Salvador, şi
nord-vestul Argentinei, însumând numărul unu îi revine oraşului ulterioara sa conferinţă de presă, m-au Blestemul greu să vă lovească,
aproape două milioane de kmp. Juarez, la frontiera cu Statele Unite. făcut să simt că am datoria să public Doar bube rele să vă crească,
Consumul de frunze de coca a devenit În continuare se arată că ”...anul aceste rânduri despre această temă. Ochii să îi aveţi ca napul
un privilegiu al împăraţilor incaşi şi acesta rata de omoruri din Juarez În Reflecţia din 22 martie am criticat
al nobilimii la ceremoniile religioase. a fost de 35%, mai mare decât la lipsa sa de etică atunci când nu a
Şi să vă roadă viermii capul!
La dispariţia imperiului după invazia Kandahar, Afganistan – numărul doi menţionat în chile nici măcar numele Să putreziţi toţi prin palate,
spaniolă, noii stăpâni au încurajat în top - şi de 941% mai mare decât lui Salvador Allende, un simbol de Toţi spulberaţi să fiţi în toate
obiceiul tradiţional al mestecării la Bagdad...”, adică, de aproape 10 ori demnitate şi curaj pentru lume, care
mai mare decât în capitala Irakului, a murit ca urmare a loviturii de stat
Şi să aveţi doar oase moi!
frunzei pentru a prelungi orele de
muncă ale mâinii de lucru indigene, oraş care ocupă locul 50 pe listă. promovatădeunPreşedintealStatelorUnite. Blestem, blestem, blestem pe voi!
» continuare în pag. 4 pagina 3
4  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

» continuare din pag. 3

ÎNTRE EMIGRAŢIE ŞI trăiesc în Statele Unite, ceea ce echivalează cu de improtant pentru cei aproximativ 2 milioane de
CRIMĂ 30% din populaţia acestei ţări. Represiunea
brutală dezlănţuită împotriva patrioţilor şi jaful
salvadorieni care trăiesc şi muncesc în Statele Unite.”
”..l-am pus la curent pe Preşedinte despre noile
FIDEL CASTRO RUZ sistematic din El Salvador impus de Statele Unite, măsuri de protecţie a consumatorului pe care le-am
a obligat sure de mii de salvadoreni să emigreze. promulgat, care le oferă oamenilor mai multe informaţii
Cum ştia că în ziua următoare vizita El Salvador, o Ceea ce este nou este că la situaţia disperată a şi asigură că ajutoarele lor ajung la cei dragi de acasă.”
ţară centroamericană simbol al luptelor popoarelor centroamericanilor se adaugă fabuloasa putere ”Şi astăzi facem un nou efort pentru a face
Americii noastre care a suferit cel mai mult din cauza a bandelor teroriste, armele sofisticate şi cererea faţă traficanţilor de droguri şi bandelor
politicii Statelor Unite în emisfera noastră, am spus: de droguri, provocată de piaţa din Statele Unite. care au provocat atâta violenţă în toate
”Acolo va trebui să inventeze destul de mult, pentru Preşedintele el Salvadorului într-un scurt discurs ţările, în special aici în America Centrală.”
că în această ţară soră centroamericană, armele şi care l-a precedat pe cel al musafirului, a spus textual: ”...vom aloca 200 de milioane de dolari ca să sprijinim
instructorii pe care i-au primit de la adminsitraţiile ”Am insistat că tema crimei organizate, a traficului eforturile de aici din regiune, ceea ce include şi
americane, au făcut multă vărsare de sânge.” de droguri, nesiguranţa cetpţenilor nu este o temă combaterea forţelor sociale şi economice care îi
Îi uram călătorie plăcută şi ”ceva mai multă care să preocupe numai el Salvador, guatemala, determină pe tineri să apuce calea criminalităţii. Vom
judecată”. Trebuie să admit că în lungul său Honduras sau Nicaragua şi nici mărar Mexicul ajuta la întărirea tribunalelor, a grupurilor societăţii
periplu, a fost ceva mai grijuliu în ultima parte. sau columbia, este o temă care ne preocupă ca civile şi a instituţiilor care apără statul de drept.”
Monseniorul Oscar Arnulfo Romero era un om regiune şi în acest sens acţionăm pentru construirea Nu ma am nevoie de nici un cuvânt pentru a
admirat de toţi latinoamericanii, credincioşi sau unei strategii regionale, prin iniţiativa CARFI.” exprima esenţa unei situaţii dureros de tristă.
nu, precum şi preoţii iezuiţi asasinaţi în mod laş de ”...v-am spus că această problemă nu trebuie Realitatea este că mulţi tineri centroamericani au
zbirii pe care Statele Unite i-au antrenat, sprijinit abordată numai din perspectiva urmăririi delictului, fost împinşi de imperialism să treacă o rigidă şi tot
şi înarmat până-n dinţi. În El Salvador, FMLN, prin întărirea forţelor de poliţie şi a armatelor mai de netrecut frontieră sau să presteze servicii
organizaţie militantă de stânga, a purtat una dintre noastre, ci că trebuie pus accentul pe politicile pentru bandele milionare de traficanţi de droguri.
luptele cele mai eroice de pe continentul nostru. de prevenire a delictului şi prin urmare cea mai N-ar fi mai justă – mă întreb – o Lege de Acomodare
Poporul salvadorian i-a acordat victoria Partidului bună armă pentru a combate delincvenţa în sine, pentru toţi latinoamericanii, ca cea care a fost
care a apărut din sânul acestor glorioşi combatanţi în regiune, este investind în politicile sociale.” inventată pentru a pedepsi Cuba acum aproape
, a cărui istorie profundă nu se poate construi încă. În răspunsul său, mandatarul marican a spus: jumătate de secol? Va continua să crească la infinit
Ceea ce este mai urgent este de a aborda dilema ”Preşedintele funes s-a angajat să creeze mai multe numărul de persoane care mor trecând frontiera
dramatică pe care o trăieşte El Salvador, în acelaşi fel oportunităţi economice aici în el Salvador pentru ca Statelor Unite şi zecile de mii care mor în fiecare an
ca Mexicul, restul Americii Centrale şi Americii de Sud. oamenii să nu simtă nevoia să ia calea nordului pentru din ţările cărora dv. le oferiţi o ”Alianţă Egalitară”?
Obama însuşi a spus că circa 2 milioane de salvadoreni a-şi salva familia.””Ştiu că acest lucru este extrem

întrebarea, domnilor aleşi ai poporului, „cu ce „N-avem ape minerale,


UE, ROMÂNIA ŞI beneficii ne-am ales din intrarea în U.E.?” Odată N-avem gheaţă, nici hârtie,
cu aceaste neajunsuri ne mai confruntăm N-avem varză de sarmale,
CRIZA ECONOMICĂ şi cu criza asta nenorocită indusă de către
„prietenii” noştri americanii. Oare cu ce este
Dar avem DEMOCRAŢIE!

D
de vină poporul român ca să sufere atât? De
upă mai mult de 20 de ani de la ce trebuie să tragem noi ponoasele unor Gheorghe Şureanu
tragicele evenimente petrecute la decizii proaste luate de către fonduri monetare
sfârşitul anului 1989, de când în limbajul internaţionale care vin şi dintr-o semnătură
politic al politicienilor actuali au intrat vorbe taie pensiile şi salariile cetăţenilor români.
măreţe ca „revenirea la civilizaţie”, drumul Toţi cei care au preocupări politice, economice
„spre integrare europeană” şi „reîntoarcerea la sau istorice ştiu de fapt, că poporul român
occident” constatăm de fapt că toate aceste trăieşte într-o continuă criză economică încă de
sintagme acoperă un lucru cunoscut acum la începutul fragilei noastre democraţii. Şi atunci
de toată lumea: furtul, hoţia din rezervele ne întrebăm cu ce ne-a ajutat pe noi capitalismul
statului, îmbogăţirea prin jefuirea tuturor ăsta atât de dorit în 1989? De ce nu am putut lua
resurselor ţării, vinderea şi falimentarea exemplul Chinei care acum se pare că este noua
tuturor intreprinderilor rentabile în scopul putere economică mondială care cumpără tot
unic de autoîmbogăţire a celor aflaţi la putere. ce se poate atât în Europa cât şi peste Atlantic?
Desigur că integrându-ne în Uniunea Din contră în România noastră această criză
Europeană, am sperat, după vorbele economică este folosită de către legiuitori
conducătorilor ţării că în România va curge lapte pentru a putea arunca noi biruri asupra clasei
şi miere, că Europa atât de dorită îşi va deschide muncitoare, se înfiinţează noi taxe cu scopul clar,
porţile pentru noi, dar toate acestea au rămas dar nespus, de a îmbogăţii pe unii„băieţi deştepţi”.
la statutul de speranţe deşarte. Iată că Europa
refuză să ne integreze în spaţiul Schengenm, Totuşi nouă ne rămân ca alinare versurile
ba mai mult ţări membre fondatoare a uniunii scrise de rapsodul Tudor Gheorghe
ne retrag dreptul de muncă. Deci, rămâne care încet-încet vor deveni emblema
timpurilor „europene” pe care le trăim:

Sfântul Scaun l-a


L
a 21 octombrie, numărul 21 al publicaţiei realizările lui în calitate de economist şi

reabilitat pe Marx.
oficiale a Vaticanului, L’Osservatore sociolog major. Totuşi, ideile politice şi
Romano, a publicat un articol în care revoluţionare conţinute în “Das Kapital” au
îndeamnă oamenii să citească operele lui Marx, fost cele care au influenţat zeci de milioane
fapt care îi va ajuta să găsească un răspuns la de catolici - mai ales din America de Sud.
întrebările privind actuala criză economică. “Marxismul catolic”- cunoscut drept teologia
Aceste informaţii sunt interesante, dar libertăţii - a fost mult timp un factor semnificativ
nu chiar senzaţionale. Biserica Catolică a în viaţa politică din multe ţări, din Brazilia
mai corectat greşeli făcute de ea în trecut, până în Guatemala. În Paraguay fostul episcop
recunoscînd contribuţiile aduse de oameni catolic Fernando Lugo Mendez a condus
care fuseseră anatemizaţi, precum Galileo, chiar o coaliţie a forţelor de stânga pentru a
Charles Darwin şi Oscar Wilde, astfel că era doar fi ales preşedinte al republicii. Popularitatea
o chestiune de timp până când liderii Bisericii teologiei libertăţii se dovedeşte a fi rezultatul
îşi vor revizui poziţia privindu-l pe Marx. firesc al deplasării politice globale spre stânga
Nu cu mult timp în urmă, Papa Benedict al în America de Sud, unde trăiesc aproximativ
XVI-lea, care reprezintă aripa conservatoare a o treime din catolicii lumii. Vaticanul nu
ierarhiei catolice, a denunţat public învăţăturile poate ignora pur şi simplu această tendinţă.
lui Marx. Dar acum, când o lume întreagă suferă
consecinţele unei crize profunde a modelului
liberal capitalist, este firesc ca Biserica Catolică să Dupa The Moscow Times
arunce o nouă privire asupra lucrărilor lui Marx. Miercuri, 4 Noiembrie 2009
Este cunoscut faptul că Marx nu era catolic,
iar Vaticanul nu a recunoscut niciodată
pagina 4
Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  5

IN MEMORIAM prietenul său Gheorghe Gheorghiu-


Dej. Este eliberat în anul 1940, ca
un climat de indecizie şi haos politic
şi social, întrebându-se, „este oare Nostalgie
Gheorghe Apostol urmare a expirării condamnării de 3 România de azi ţara pentru care a
un an de la ani dar după scurt timp este arestat, şi
fără să fie judecat este trimis, alături de
luptat şi visat?
Din 27 martie 2010 şi până la moarte
Veselin Florentin
moarte mulţi alţi militanţi de stînga,,periculoşi”
pentru regimul antonescian angrenat
a îndeplinit funcţia de Preşedinte de
onoare a Comitetului de reorganizare
în războiul împotriva URSS, în diferite a Partidului Comunist Român.
Mă-ncearcă un dor şi-o nostalgie,

L
lagăre politice: Miercurea Ciuc, Caracal, Pentru noi, membrii Comitetului,
a 95 de ani. Tg. Jiu. De tineretul UTC-ist.
a reprezentat şi va reprezenta
A trecut un an de la trecerea Participă la reorganizarea De-acele vremi, acum apuse
întotdeauna un exemplu de
în nefiinţă a lui Gheorghe mişcării sindicale de după război, Când niciodată nu stam trist.
moralitate, de statornicie în crezul
Apostol, parcă a fost ieri. ajungînd preşedinte al Confederaţiei său comunist. Nu a cedat nici atunci
Dar cine a fost Gheorghe Apostol? Generale a Muncii(1945-1952), când i s-a cerut, de către un grup de Mă-ncearcă un dor şi-o nostalgie,
Întrebare firească pe care o poate apoi preşedinte al Consiliului intelectuali de frunte, să declare că el De cântece şi odele de-atunci,
pune orice tînăr pe care şcoala de General al Uniunii Sindicatelor din nu a fost un comunist ci un socialist De acţiuni şi muncă voluntară
astăzi nu-l învaţă despre istoria reală, România(UGSR)1955-1961, 1967- şi asta în schimbul unei popularizări De sărbătorile şi horele din lunci.
obiectivă, a perioadei socialiste a 1969). mai accentuate în mass-media
României, 1948-1989, cînd puterea Între aprilie 1954 şi octombrie postdecembristă a persoanei sale de De ”joia tineretului”mi-e dor
politică era exercitată de comunişti, 1955 îndeplineşte funcţia de Prim- către aceştia. Nu a acceptat acest târg De drumeţiile ce le făceam prin munţi,
prin Partidul Muncitoresc Român- secretar al Comitetului Central declarând ferm că din tinereţe este De tabere de-odihnă şi de şantiere
PMR(1948-1965) şi Partidul Comunist al PMR, înlocuindu-l temporar la comunist şi până la moarte va rămâne Şi de colegii mei cei mulţi.
Român-PCR (1965-1989). conducerea partidului comunist pe tot un comunist.
S-a născut în comuna Tudor Gheorghe Gheorghiu-Dej, întrucît A plecat din această lume fără Mă-ncearcă un dor şi-o nostalgie
Vladimirescu, judeţul Galaţi la 16 atunci funcţiona regula ca, cele mai să apuce să vadă refăcut Partidul De Comandantul meu suprem.
mai 1913. La 16 ani, ucenic fiind la o înalte functii în Stat şi Partid să nu fie Comunist Român, căruia i-a dedicat
turnătorie din Galaţi, îl cunoaşte pe Care-a murit ca un erou din basme
îndeplinite de aceeaşi persoană. întreaga viaţă.
electricianul Gheorghe Gheorghiu – Cu fruntea sus, neânfricat şi demn.
A fost prim-vicepreşedinte al A fost înmormântat simplu, fără
activist sindical(viitorul conducător al Consiliului de Miniştri(Guvern) între onoruri, la Cimitirul Cernica.
Partidului Comunist şi al Statului român anii:1952-1954 şi 1961-1967. Astăzi în ”marea libertate” suntem
Gheorghe Gherghiu-Dej), ocazie cu trişti
Intrat în conflict cu tendinţele de Căci ne-am vândut cu toţii lui Satan.
care intră în mişcarea sindicală. Se autoritarism ale lui Nicolae Ceauşescu,
remarcă pentru întîia oară, ca militant Chiar dacă suntem liberi, nu mergem
a fost îndepărtat din Comitetul Central la biserici
activ, în timpul mişcărilor greviste al PCR în anul 1969 şi trecut ca director
din anii 1930-1933, cînd se apropie Nu ne mai apasă nici planul cincinal.
la Rezervele de Stat( pînă în 1975).
sufleteşte de Gheorghiu-Dej şi alături
Din 1977 activează în diplomaţie. În lumea marilor democraţii,
de care a militat toată viaţa.
Ambasador în: Argentina
Este judecat şi condamnat pentru Când criza ne doboară şi nu mai
(1977-1983);Uruguay (1978-1983) şi
activitate politică antifascistă şi Brazilia(1983-1988). suntem paşnici.
comunistă în anul 1937. Îşi ispăşeşte Privim mai des în urmă cu regret
În ultimii ani ai vieţii sale a urmărit
pedeapsa în închisoarea politică de Şi tot mai mult noi suntem,
consternat cum ţara sa pentru care
la Doftana, unde îl reîntălneşte pe Mai nostalgici.
a trăit şi luptat s-a autodistrus printr-

Virgiliu Zbăganu incapacitatea de exprimare specifică unui nivel


intelectual modest. Modest nu prin naştere, ci prin
să scape. Stînga a renunţat la rolul ei principal de
apărător al intereselor majorităţii, a renunţat să

19 ani de la moarte absenţa educaţiei.


e. Nevoia de lideri harismatici. Lideri care să ne
ducă „ori la slobozie ori la moarte”. Lideri cărora să ne
mai vorbească de exploatare, de lupta de clasă, de
proletariat. A devenit călduţă, încearcă să împace
exploataţii cu exploatatorii. Îşi face de lucru cu
supunem fără crîcnire. probleme colaterale – de exemplu apără minorităţile
sexuale, mediul înconjurător, luptă cu sexismul – dar

P
e 21 august 2011 se împlinesc 19 ani de la nu îşi vede adevărata ei misiune, cea de a depăşi
moartea tragică a lui Virgiliu Zbăganu. Sigur A observat comportamentul fascistoid la lucru în
martie 1990, la Tîrgu Mureş – din păcate de ambele capitalismul actual, supraexploatator. În fostele
nu este o sinucidere. Poate fi doar accident state socialiste, şovăielile ei au fost taxate drept
sau, mai degrabă, crimă. Virgil a deranjat multă lume, părţi şi în Golania, mai ales în 13 iunie. A arătat însă
că acest nu este specific României, ci şi celorlalte „comuniste” iar populaţia debusolată s-a repezit să
nu numai pe anticomuniştii patibulari, ajunşi astăzi voteze populişti fără scrupule care le arătau ţinte
la putere: a deranjat falsa stîngă, stîngă cu numele, ţări ieşite din socialismul real: fosta RDG, Ungaria,
Polonia, Iugoslavia. Şi încheia: „Terenul fertil pentru false. De vină pentru înapoiere erau comuniştii (care
care voia să implementeze „economia de piaţă” – aşa au dispărut din scenă acum 20 de ani), deci trebuie
i se spunea pe atunci, acum 20 de ani, capitalismului. fascism există. El se va extinde puternic în următorii
ani ca urmare a mizeriei şi şomajului pe care criza legi ale lustraţiei. În statele din vest ţapii ispăşitori
A încercat să salveze onoarea poporului român şi a erau şi mai vizibili – imigranţii (inclusiv ţigani) şi
celor patru milioane de foşti membri de partid care economică şi socială fără îndoială că le vor genera ”
musulmanii. Engels spunea că antisemitismul este
au dezertat din partid în 24 de ore. Avînd acum perspectiva a 20 de ani de socialismul proştilor. Acum socialismul proştilor este
degenerare a societăţii româneşti, nu pot decît să revolta împotriva imigranţilor. Dacă Juan din Spania
adaug că actuala criză a capitalismului a accentuat nu are de lucru, e mai simplu să dea vina pe Ion din
Multe din lucrurile prezise de Virgiliu Zbăganu comportamentul fascistoid nu numai în fostele ţări
acum 19 ani se confirmă. Nu este vorba numai de România care i-a furat lui postul decît să vadă că el
socialiste, ci şi în ţări presupuse stabile şi democratice. nu are de lucru din cauza că legea profitului ar face
faptul matematic clar pentru el că privatizarea şi Partidele fascistoide deja au cel mai mare grup în
retrocedările de după 1990 – pe care el nu le-a văzut ca în lipsa lui Ion, el să accepte o slujbă prost plătită,
Parlamentul UE, multe din ele sunt la putere: PDL- poate mai prost plătită decît ajutorul lui de şomaj –
în toată abjecţia lor aveau să arunce Romania în ul lui Băsescu-Boc în România, FIDESZ-ul în Ungaria,
urmă cu peste 15 ani. Ci tot el a prezis că în absenţa care va deveni din ce în ce mai mic.
platforma civică a lui Tusk în Polonia, GERB-ul lui
unei stîngi bine articulate – stîngă ce trebuia să aibă Borisov în Bulgaria, ca să nu mai vorbim de ţările
şi o componentă comunistă sănătoasă – societatea baltice. Chiar în Franţa, Sarkozy nu este departe de Intelectualii lui Băsescu – dar nu numai ei - au
va fi din nou ameninţată de pericolul fascismului. un comportament fascistoid – vezi persecutarea făcut o treabă bună: au contribuit la fascizarea ţării.
ţiganilor şi agresiunea împotriva Libiei. Fascismul este un anticomunism elitist şi autoritar.
Fără să aibă de unde să ştie că peste 19 ani Capitalismul în criză se desparte din ce în ce mai
un fascist va ucide cu sînge rece aproape 100 de mult de democraţie. Cînd ţările sunt conduse de
Caracteristica de bază a acestor regimuri este trimişi FMI şi nu de guvernele lor, e clar că nu mai
persoane nevinovate – mă refer la Breivik - iată pe anticomunismul agresiv şi fascismul social manifestat
ce se baza el cînd vorbea despre pericolul fascist poate fi vorba de nici o democraţie. Cînd oamenilor
prin atacul fără precedent la adresa salariaţilor sub li se pare normal să se iasă din criză pe spinarea lor
(spicuiesc din articolul Există un pericol legionar?, pretextul crizei economice. În loc să ia banii de la
Scînteia, apărut în Democraţia lui Eugen Florescu, e clar că fascismul este aproape. De vină sunt, sigur,
bogaţi, aceste regimuri preferă să jefuiască pe cei comuniştii. Trebuie institute de cercetare a crimelor
noiembrie 1991, ) : mulţi şi lipsiţi de apărare. Ideologia lor există – sunt
a. Ignoranţa. Învăţămîntul românesc a avut, lor, muzee, memoriale ale durerii şi educaţie civică la
aşa numiţii libertarieni sau, în SUA, „neoconi” care televiziunile publice.
mai ales în ultimii ani ca obiectiv major accentuarea militează pentru desfiinţarea rolului social al statului.
ignoranţei. Cuvîntul „stat social” este înlocuit cu cel de „stat Mai sunt de vină şi sindicatele, pensionarii,
b. Incapacitatea demonstrativă. Capacitatea asistenţial” şi ideea este că statul să se retragă din bolnavii şi ţiganii (ultimii însă aşa, mai cu perdea).
de a accepta, ca legitime, păreri contrare alor tale se economie, din educaţie, din sănătate, să lase aceste Sunt de vină săracii şi bugetarii, profesorii şi
exersează, iar mulţi oameni nu au acest exerciţiu. zone sub guvernarea zeului Piaţă. medicii. Numai capitalismul, nu, el nu e de vină.
c. Partizanatul primitiv. Nevoia de a fi „pentru” Se pune întrebarea: cum au ajuns totuţi aceste „O să iau din puţinul vostru ca să îmi întregesc
sau „contra”. Incapacitatea nuanţelor. Un mare apetit formaţiuni la putere? Cum de o majoritate a multul meu” – aşa zicea Stroie Orheianu. Iar voi să
pentru lozinci (lozincile sunt rudimente de ideologie) electoratului a putut vota aşa ceva? tăceţi din gură fiindcă altfel vine bau-bau, comuniştii.
şi pentru comportament gregar. O explicaţie este emascularea stîngii, culpabilizată
d. Violenţă. Aceasta este agravată de de analogia fascism – comunism de care nu reuşeşte Se întoarce Jones din Ferma Animalelor
pagina 5
6  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

conducătoare, care a avut frânele destinului românesc se resemneze. […]


ISTORIA SE REPETĂ! de la întregire încoace, s-a făcut vinovată de cea
mai gravă trădare care poate înfiera o elită politică
Piloţii orbi! Clasa aceasta conducătoare, mai mult
sau mai puţin românească, politicianizată până în
Piloţii orbi în fata contemporanilor şi în faţa istoriei: pierderea
instinctului statal, totala incapacitate politică. Nu e
măduva oaselor – care aşteaptă pur şi simplu să
treacă ziua, să vină noaptea, să audă un cântec nou,
vorba de o simplă găinărie politicianistă, de un milion să joace un joc nou, să rezolve alte hârtii, să facă alte
Mircea Eliade sau o sută de milioane furate, de corupţie, bacşişuri, legi. Acelaşi şi acelaşi lucru, ca şi când am trăi într-o
demagogie şi şantaje. Este ceva infinit mai grav, care societate pe acţiuni, ca şi când am avea înaintea
poate primejdui însăşi existenţa istorică a neamului noastră o sută de ani de pace, ca şi când vecinii nostri
Text apărut în Vremea, Nr. 505, 19 Septembrie 1937 românesc: oamenii care ne-au condus si ne conduc ne-ar fi fraţi, iar restul Europei unchi şi naşi.[....]
(fragment) nu mai văd. Sunt unii, buni “patrioţi”, care se bat cu pumnul în
Într-una din cele mai tragice, mai furtunoase şi piept şi-ţi amintesc că românul în veci nu piere, că au
mai primejdioase epoci pe care le-a cunoscut mult trecut pe aici neamuri barbare etc. Uitând, săracii că în
încercata Europă – luntrea statului nostru este Evul Mediu românii se hrăneau cu grâu si peşte şi nu
condusă de nişte piloti orbi. Acum, când se pregăteşte cunoşteau nici pelagra, nici sifilisul, nici alcoolismul.
marea luptă după care se va şti cine merită să Uitând că blestemul a început să apese neamul
supravieţuiască şi cine îşi merită soarta de rob – elita nostru odată cu introducerea secarei ( la sfârşitul
noastră conducătoare îşi continuă micile sau marile Evului Mediu ), care a luat pretutindeni locul grâului.
afaceri, micile sau marile bătălii electorale, micile sau Au venit apoi fanarioţii care au introdus porumbul –
marile reforme moarte. slăbind considerabil rezistenţa ţăranilor. Blestemele
Nici nu mai găseşti cuvinte de revoltă. Critica, s-au ţinut apoi lanţ. Mălaiul a adus pelagra, austriecii
insulta, ameninţarea – toate acestea sunt zadarnice. în Ardeal si “cultura” în Pricipate au adus sifilisul. Piloţii
Oamenii aceştia sunt invalizi: nu mai văd, nu mai aud, orbi au intervenit şi aici, cu imensa lor putere politică
nu mai simt. Instinctul de căpetenie al elitelor politice, şi administrativă.
instinctul statal, s-a stins. Toată Muntenia şi Moldova de jos se hrăneau iarna
Istoria cunoaste unele exemple tragice de state cu peşte sărat; căruţele începeau să colinde Bărăganul
înfloritoare şi puternice care au pierit în mai puţin de o îndată ce se culegea porumbul şi peştele acela sărat,
sută de ani fără ca nimeni să înteleagă de ce. Oamenii uscat cum era, alcătuia totuşi o hrană substanţială.
erau tot atât de cumsecade, soldaţii tot atât de viteji, Pilotii orbi au creat, însă, trustul peştelui. Nu e atât
femeile tot atât de roditoare, holdele tot atât de de grav faptul că la Brăila costă 60-100 lei kilogramul
bogate. Nu s-a întâmplat nici un cataclism între timp. de peşte (în loc să coste 5 lei), că putrezesc vagoane
Si deodată, statele acestea pier, dispar din istorie. În întregi cu peşte ca să nu scadă preţul, că în loc să se
câteva sute de ani după aceea, cetăţenii fostelor state recolteze 80 de vagoane pe zi din lacurile din jurul
glorioase îşi pierd limba, credinţele, obiceiurile – şi Brăilei se recoltează numai 5 vagoane şi se vinde
sunt înghiţiţi de popoare vecine. numai unul (restul putrezeşte), grav e că tăranul nu
Luntrea condusă de piloţii orbi se lovise de stânca mai mănâncă, de vreo 10 ani, peşte sărat. Si acum,
finală. Nimeni n-a înteles ce se întâmplă, dregătorii când populaţia de pe malul Dunării e secerată de

I moralitatea clasei conducătoare românesti, care făceau politică, negutătorii îşi vedeau de afaceri, malarie, guvernul cheltuieste (vorba vine) zeci de
deţine “puterea” politică de la 1918 încoace, nu tinerii de dragoste şi ţăranii de ogorul lor. Numai milioane cu medicamente, uitând că un neam nu se
este cea mai gravă crimă a ei. Că s-a furat ca în istoria ştia că nu va mai duce multă vreme povara regenerează cu chinină şi aspirină, ci printr-o hrană
codru, că s-a distrus burghezia naţională în folosul acestui stârv în descompunere, neamul acesta care substanţială.
elementelor alogene, că s-a năpăstuit ţărănimea, are toate însuşirile în afară de cea capitală: instinctul Nu mai vorbiţi, deci, de cele şapte inimi în pieptul
că s-a introdus politicianismul în administraţie şi statal. de aramă al românului. Sărmanul român, luptă ca să-
învăţământ, că s-au desnaţionalizat profesiunile libere Crima elitelor conducătoare româneşti constă şi păstreze măcar o inimă obosită care bate tot mai rar
– toate aceste crime împotriva siguranţei statului şi în pierderea acestui instinct şi în înfiorătoarea lor şi tot mai stins. Adevărul e acesta: neamul românesc
toate aceste atentate contra fiinţei neamului nostru, inconştienţă, în încăpăţânarea cu care îşi apără nu mai are rezistenţa sa legendară de acum câteva
ar putea – după marea victorie finală – să fie iertate. “puterea”. Au fost elite românesti care s-au sacrificat veacuri.......
Memoria generaţiilor viitoare va păstra, cum se cuvine, de bună voie, şi-au semnat cu mâna lor actul de deces …Dar piloţii orbi stau surâzători la cârmă, ca şi când
eforturile şi eroismul anilor cumpliţi 1916- 1918 – numai pentru a nu se împotrivi istoriei, numai pentru nimic nu s-ar întâmpla. Şi aceşti oameni, conducători
lăsând să se aştearnă uitarea asupra întunecatei epoci a nu se pune în calea destinului acestui neam. Clasa ai unui popor glorios, sunt oameni cumsecade, sunt
care a urmat unirii tuturor românilor. conducătorilor noştri politici, departe de a dovedi uneori oameni de bună-credinţă, şi cu bunăvoinţă;
Dar cred că este o crimă care nu va putea fi această resemnare, într-un ceas atât de tragic pentru numai că, aşa orbi cum sunt, lipsiţi de singurul instinct
niciodată uitată: aceşti aproape douăzeci de ani istoria lumii – face tot ce-i stă în putinţă ca să-si care contează în ceasul de faţă – instinctul statal – nu
care s-au scurs de la unire. Ani pe care nu numai că prelungească puterea. Ei nu gândesc la altceva decât văd şuvoaiele străine scurgându- se din sat în sat,
i-am pierdut (si când vom mai avea înaintea noastră la milioanele pe care le mai pot agonisi, la ambiţiile pe cucerind pas cu pas tot mai mult pământ românesc;
o epocă sigură de pace atât de îndelungată?!) – care şi le mai pot satisface, la orgiile pe care le mai pot nu aud vaietele claselor care se sting, burghezia şi
dar i-am folosit cu statornică voluptate la surparea repeta. Şi nu în aceste câteva miliarde risipite şi câteva meseriile care dispar lăsând locul altor neamuri… Nu
lentă a statului românesc modern. Clasa noastră mii de conştiinţe ucise stă marea lor crimă, ci în faptul simt că s-au schimbat unele lucruri în această ţară,
că măcar acum, când încă mai este timp, nu înţeleg să care pe alocuri nici nu mai pare românească.

Acum 20 de ani cu Verdeţ. A încercat să ofere PSM-ului oportunităţi de


a intra în legătură cu mişcarea sindicală. Pe atunci toate
sindicatele evitau PSM-ul, liderii erau terorizaţi să nu fie
etichetaţi drept comunişti. Şi tocmai atunci, Virgil a decis
G.Zbaganu să invite reprezentanţi ai acestui partid, împreună cu alţi
reprezentanţi de la alte partide la prima comemorare de

P
e 22 iunie 2011 s-au împlinit 20 de ani de la după 1989 a masacrului de la 13 decembrie 1918 (pentru
lansarea iniţiativei de reorganizare a PCR de către cine nu ştie, atunci guvernul Averescu a ucis peste 100 de
fratele meu, Virgil Zbăganu iar pe 20 august 2011 manifestanţi) . Îmi amintesc că au depus o coroană de flori
se vor împlini 19 ani de la moartea sa. la placa (acum distrusă) din strada cu acelaşi nume – azi îi
Voi încerca să explic cum a ajuns Virgil la această zice Ion Cîmpineanu – şi că sindicaliştii au fost destul de
”aventură”. Pe atunci el era secretarul sindicatului ostili la auzul numelui de PSM. Unii credeau că trebuie să
tipografilor, fiindcă era cercetător la Institutul de Cercetări strige “Jos Comunismul” şi chiar aşa au făcut, pînă cînd
Tipografice, nu ştiu dacă acesta mai există. În decembrie Virgil le-a spus ceva şi s-au potolit. Ceremonia a fost dată Democratic, eram în biroul organizaţiei din Bucureşti. I-am
1989 lucra la proiectarea unei imprimante cu ace care să fie la televiziune (pe vremea aceea era Televiziunea Română sugerat lui Virgil ceva mai fezabil şi mai puţin primejdios:
de producţie românească. În nebunia zilelor care au urmat, Liberă !) şi Virgil a avut probleme cu ceilalţi lideri de sindicat: să intre la noi în PSDR cu tovarăşii lui şi să formăm o masă
viaţa lui a suferit o ruptură – ca, de altfel, viaţa multora dintre cum a îndrăznit să cheme la comemorare pe comuiştii ăia? critică, în aşa fel încît să deplasăm partidul mai la stînga (era
noi. Era obsedat de idea că prăbuşirea fostului regim va lăsa Ce o să zică lumea de tipografi? Că s-au dat cu comuniştii? condus pe atunci de un tip, Cornel Nica, care a vîndut apoi
un gol ideologic care va fi umplut cu deliruri: delir mistic, Deosebit de virulent era un oarecare Sevaciuc, fost dizident partidul FDSN-ului şi a dispărut din politică). S-a consultat
delir anticommunist şi delir naţionalist. Şi că muncitorimea (?) şi şef la un sindicat din Braşov. cu tovarăşii lui anonimi şi mi-a spus că refuză. Chiar şi acum,
va fi sacrificată pe altarul pieţei – ceea ce, de fapt, s-a şi Dezamăgirea a venit în aprilie 1991, cînd Verdeţ a după 20 de ani cred că era o idee bună. Oricum, nu ştiu
întîmplat. Credea că salariaţii se pot apăra de acest lucru (şi declarat că el nu a fost niciodată comunist şi că PSM este un dacă am fi reuşit: înainte de a abandona partidul, Cornel
în primul rind de spectrul oribil al privatizării) prin sindicate. “partid socialist modern” fără nici o legătură cu vechiul PCR. Nica a dizolvat organizaţia din Bucureşti pentru deviere de
De aceea s-a aruncat în lupta sindicală cu toată ardoare. Ca Mulţi comunişti au părăsit atunci PSM-ul. Şi atunci cine mai stînga. Nu voia să lase partidul pe mina unor bolşevici –
apoi să constate cu stupoare că sindicatele, în loc să facă putea apăra clasa muncitoare? Prin luna mai 1991 Virgil mi-a dpus el cu mîndrie…
asta, deveniseră mijloace de îmbogăţire pentru liderii lor, mi-a spus că a găsit mai mulţi tovarăşi care au preferat să Dintre tovarăşii lui am cunoscut doar doi: un fost PSM-
care făceau diverse matrapazlîcuri pentru a scoate bani. rămînă anonimi şi care au decis să formeze un Comitet ist, Nicolae Bălăşoiu şi un fost FSN-ist, un profesor de fizică
Chiar liderul sindicatului tipografilor (dacă nu mă înşel Naţional de Reorganizare a PCR. El a considerat că este de , Florin Cotolan.
un oarecare Mocanu) făcea la fel. Nu le păsa de interesele datoria lui să intre în acest comitet, pentru a salva onoarea Pe 22 iunie 1991 – la 50 de ani de la începerea
membrilor lor, ba chiar participau şi ele la privatizare şi poporului roman. Cum vor putea ieşi românii cu onoarea războiului – comitetul celor 80 de anonimi s-a întrunit
îşi convingeau membrii că asta e soluţia, că statul e prost nepătată în istorie dacă un partid de 3,8 milioane dispare şi a decis să facă publică intenţia de reorganizare a PCR.
administrator, că după privatizare va curge lapte şi miere. aşa, peste noapte? Nu vor fi consideraţi o naţiune laşă şi Cei trei desemnaţi să iasă în faţă au fost Virgil, Bălăşoiu şi
Sindicatele deveniseră un roi de grupuscule anarhice cu nedemnă de încredere? Cotolan. Au bătut la maşină o proclamaţie, au multiplicat-o
interese contradictorii. Cine să apere clasa muncitoare de În plus, nici un alt partid nu a îndrăznit să declare că în 25 de exemplare care să fie trimise în mass media şi
calvarul ce va să vină? este un partid al muncitorimii. Ce s-a întîmplat oare cu ambasadele ţărilor socialiste. Pe vremea aceea mai exista
Pe 15 noiembrie 1990 a apărut Partidul Socialist al clasa muncitoare? Vor muncitorii să redevină proletari, să URSS. Eu eram doar simpatizant – nu îmi plăcea nici mie
Muncii, condus de Verdeţ şi secondat de Traian Dudaş. se lase aruncaţi în stradă fără să riposteze? Nu ar trebui să numele de comunist. Mă consideram un socialist luminat.
Primul partid declarat de stînga, primul partid care, fie măcar un partid care să le apere interesele? În validate de simpatizant m-am oferit să duc şi eu trei
theoretic, trebuia să fie al clasei muncitoare. Virgil a crezut “Bine, Gili, dar de ce tocmai tu?” l-am întrebat. “Şi ce o plicuri din cele 25 la trei adrese unde – credeam eu – voi
la început că acesta este adevăratul partid care trebuie. să se întîmple cu serviciul tău de la sindicat?” Mi-a declarat fi întîmpinat cu simpatie: la ambasada Chinei, la “România
Atmosfera de atunci era ostilă PSM-ului. Nu numai mass că s-a săturat de ticăloşiile şefilor de sindicat şi că se Mare” şi la “Europa”. Fusesem o lună în China şi vorbeam
media (explicabil dacă ne gîndim cine erau ziariştii şi cum întoarce la meseria lui de cercetător. Pe vremea aceea parcă puţin chinezeşte – atîta cît să pot face o conversaţie uşoară.
voiau ei să se lepede de Satana comunistă), dar şi toate liderii sindicali nu aveau voie să facă politică. Ciorbea era Acţiunea de popularizare a Comitetului a fost făcută,
celelalte partide. PSM era un paria în lumea politică. Atunci pe atunci atacat ca fiind “ugeseristul” – adică comunistul, cred, pe 15 iulie. Chinezii au fost amabili, dar nu au făcut
au fost zilele glorioase ale PSM… sindicatul aservit puterii iar Miron Mitrea era eroul pozitiv, nici un comentariu. La sediul României Mari era Radu
Virgil era un romantic. Acum simpatiza cu PSM şeful sindicatului şoferilor, sindicat anticomunist. Theodoru, care nu a comentat în nici un fel. Surpriza cea
(trebuie să ţinem cu cei prigoniţi, nu?) şi avcea contacte mai neplăcută am avut-o la “Europa”, unde directorul,
Pe vremea aceea eram membru în Partidul Socialist Ilie Neacşu – care credeam că mă simpatizează, fiindcă
» continuare în pag. 7 pagina 6
Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  7

Acum 20 de ani comunicatul apărut în „Cotidianul” din joi 18 iulie 1991:


”Comunicăm întregii opinii publice că pe data de 22
Preşedinte colegiu ing Zbăganu Virgiliu
Secretar organizatoric prof. Cotolan Florin
iunie 1991 s-a constituit, în deplină legitimitate şi întru Comisia centrală Statutară , preşedinte comisie
publicasem nişte articole acolo – m-a privit cu ostilitate totul legal, Comitetul de reorganizare a PCR. Reamintim tehnician Nicolae Ion”
şi mi-a spus că el nu o să publice aşa ceva fiindcă noi că PCR a fost constituit şi există legal. Evenimentele din
eram nişte diversionişti care spărgeam unitatea PSM. Decembrie 1989 au dus la dezorganizarea vremelnică
a partidului. A urmat o perioadă confuză care ia sfîrşit Virgil şi-a mai dat şi adresa, nu numai telefonul,
Efectul în mass media a fost modest. Ziarul Cotolan şi-a dat doar telefonul iar “curajosul” Bălăşoiu a
“Libertatea” a publicat o ştire ostilă despre nişte nebuni acum. Comitetul de reorganizare cuprinde 70 de
membri PCR aparţinînd tuturor categoriilor socio- ales să semneze cu un pseudonim.
care vor să reorganizeze PCR-ul, “Tineretul Liber” a Efectul imediat a fost devastator. O campanie de
fost şi mai scîrbos. România Mare nu a spus nimic, profesionale, de toate vîrstele şi de diferite naţionalităţi.
Comitetul de reorganizare îşi asumă responsabilitatea telefoane de ameninţare în care Virgil era ameninţat
nici “Europa” iar televiziunea nici atît. Îmi amintesc cu cu moartea şi înjurat. Cotolan a rezistat o zi şi apoi
amărăciune optimismul lui Virgil: cică Emanoil Valeriu reorganizării şi coordonării provizorii a partidului pînă
la Conferinţa Naţională care va avea loc în Septembrie şi-a dat demisia: ameninţat cu divorţul de soţie a dat
ar fi un simpatizant. Emanoil Valeriu era al doilea om un comunicat în care spunea că e o greşeală, că el nu
în televiziune, după Răzvan Teodorescu. Că aşa i-a zis 1991. Activitatea PCR se va desfăşura în deplină
concordanţă cu principiile statului de drept, partidul are nici o legătură cu comitetul respective. Aşa că
lui Bălăşoiu, că “Valeriu e de al nostru”. Dacă Valeriu o Virgil a fost silit să suporte cu stoicism toate zoaiele
fi fost simpatizant, şi-a ascuns foarte bine simpatia – la constituind unul din garanţii consolidării procesului
democratic. PCR va fi un partid autentic de stînga, anticomuniştilor – o specie de oameni pe care am ajuns
TV nu s-a aflat nimic de iniţiativa lui Virgil. A fost primul să o urăsc. Mi-a spus că media unei zile era de 50 de
meu semnal de alarmă în legătură cu Bălăşoiu. Era un slujind idealul umanist european al Dreptăţii Sociale,
ideal realizabil numai într-o democraţie reală (politică, telefoane, din care cam jumătate erau de bine – oameni
mitoman care nu a ştiut în ce se bagă. care voiau să intre în comitet – şi jumătate erau de rău –
economică, informaţională, culturală), democraţie în
În mod ironic, sursa cea mai obiectivă a fost adevărat sens al cuvîntului, de putere a poporului. ameninţări şi înjurături.
“Cotidianul” lui Ion Raţiu. Un ziar anticomunist, vîrf Mai rău, colegii de la sindicat l-au destituit. Virgil
de atac al dreptei reacţionare, împreună cu “România Comitetul de reorganizare va acţiona pentru
atingerea obiectivelor prin colegiul său format din păta nobilul nume al sindicatului tipografilor. La asta
Liberă”. Acolo era redactor un fost coleg de al lui Virgil, se aştepta. Nu se aştepta la a doua lovitură: cînd s-a
poetul Florin Iaru, chiar şi mai anticomunist ca Raţiu. Nici preşedinte şi şase secretari. Pentru evitarea reactivării
în cadrul PCR a elementelor destructive, responsabile întors la institut, şeful lui, un oarecare Irod (ce nume
“Cotidianul” nu a publicat tot comunicatul comitetului predestinat) i-a declarat că poziţia pe care era el angajat
de reorganizare, ci doar un fragment, însoţit de un pentru dezastrul partidului, pentru dezorganizarea
economiei naţionale, care au promovat principii şi se desfiinţase, aşa că Virgil a fost aruncat în şomaj. Era
comentariu oarecum îndurerat al lui Iaru, de genul că îl complet ilegal, căci în statutul sindicatului scria clar că
ştie pe Virgil şi speră în onestitatea lui intelectuală, să metode totalitare, contribuind la instaurarea dictaturii
împotriva proletariatului, se constituie comisia centrală orice membru din conducerea sindicatului se putea
îşi dea seama de calea greşită pe care a apucat-o. E de întoarce la postul său imediat ce nu mai are funcţia
apreciat că în atmosfera încărcată a acelor ani Florin Iaru statutară formată din preşedinte şi şase membri.
Relaţii pentru organizarea teritorială a PCR se pot respectivă. Cred însă că Virgil a fost dat afară şi din
a ştiut să îşi pună în paranteze ideologia lui politică şi să sindicat. Din 1 august 1991 Gili a fost şomer.
se comporte ca un om de onoare. O rara avis – aş zice. obţine la telefoanele 30 40 45 şi 82 81 42
Colegiul Comitetului de reorganizare Pe lîngă comunicat, în materialele destinate presei
Din nefericire nu mai găsesc originalul.Iată am mai descoperit următorul text, suprinzător de actual

Un altfel de partid naţională statutul nostru va trebui modificat


în sensul unei profunde democratizări. Noi
comunistă, fascistă sau de altă natură. (Ca fapt
divers, singurul om demn care nu a votat-o a
dorim democratizarea întregii societăţi pentru fost drputatul PSM -Silviu Şomîcu, pentru care

R
eintrăm în viaţa politică a ţării după o că reprezentăm interesele celor mulţi. Vom am un respect deosebit).
absenţă nepermis de lungă . Sîntem la începe prin a face curat în propria ogradă. Este Virgil devenea o ameninţare la adresa
începutul unui nou drum. Este esenţial necesar ca partidul celor mulţi să realizeze întîi Siguranţei Naţionale. El era totuşi încrezător
să înţelegem ce s-a întîmplat cu noi, de ce am în propriile rînduri o adevărată democraţie. că legea nu i se aplică, deoarece el putea
ajuns aici – ca partid şi ca ţară – şi să neredefinim demonstra oricînd că PCR nu este un partid nici
obiectivele. Noul statut va trebui să recunoască dreptul extremist şi nici totalitar. Mai mult, Bîrlădeanu,
la tendinţă şi fracţiune în cadrul partidului. Să şeful Senatului, s-ar fi jurat că legea asta nu va
Este steril ca analizînd cauzele dezastrului nu ne temem că în cadrul partidului vor fi mai fi folosită atîta timp cît va fi el şeful Senatului
să zăbovim prea mult asupra influenţelor din multe păreri, mai multe voci. Mina are cinci pentru interzicerea unui partid comunist. Adică
afara partidului. Este steril şi ne-ar împiedica să degete. În caz de pericol se face pumn. Dar cu pînă în 1992, căci apoi au fost alegeri cîştigate
vedem ce avem de făcutîn continuare. Faptul pumnul nu poţi cînta la pian şi nu poţi mîngîia de FDSN. Bîrlădeanu a murit în 1997, deci a
că un partid de patru milioane de membri a un copil. Noi, ca partid monolit, nu am fost mai văzut cum pe baza legii lui au fost interzise 4
dispărut din viaţa politică a ţării în 24 de ore puternici, ci am fost infirmi. Am fost incapabili încercări de legalizare a unui partid comunist..
nu poate fi pus numai pe seama intervenţiei să ne opunem denaturărilor provenind din Aş vrea să ştiu ce sentimente a încercat cînd a
străine, ci dovedeşte că partidul era foarte grav interior, după cum am fost incapabili să ne văzut ce efecte are legea lui, promulgată apoi
bolnav. opunem atacurilor din exterior. Să nu ne fie de marele anticomunist Ion Iliescu
teamă că în jurul problemelor care nu ating În August 1991 a fost aşa numitul “Puci de
Noi considerăm că experienţa – să fim principiile fundamentale vor exista mai multe la Moscova”, în urma căruia partidul comunist al
lucizi: eşuată – a socialismului administrativ păreri, se vor manifesta mai multe tendinţe. Prin URSS a fost interzis o vreme de trădătorul Elţîn.
dovedeşte că socialismul nu se poate realiza aceasta vom dovedi că suntem un organism viu, Cei 80 de curajoşi din spatele lui Virgil s-au cam
în condiţiile unui sistem totalitar. Că Partidul nu o formă fără conţinut. evaporat.
Comunist lipsit de confruntarea permanentă
cu celelalte componente ale stîngii s-a sclerozat Noul statut va trebui să extindă formele In septembrie a fost mineriada a patra. În
treptat, pierzîndu-şi funcţiile vitale. Acum, la democraţiei directe, participative, în detrimentul Parlament se vorbea despre interzicerea PSM-
aproape doi ani de la prăbuşire, suntem obligaţi celor reprezentative. Poate oare un delegat al ului, cerută de Sergiu Nicolaescu şi de Gelu
să vedem că sistemul totalitar ne-a făcut mai unei organizaţii să delege la rîndul său fără ca Voican Voiculescu. De vină pentru mineriadă nu
mult rău nouă decît adversarilor noştri. prin aceasta actul democratic să se golească de ar fi fost aroganţa ciocoiască a lui Petre Roman,
conţinut? Noi credem că nu. Credem că aceia ci comuniştii – iar în absenţa lor, PSM-iştii. Isteria
Reorganizăm Partidul Comunist. Ne care ocupă funcţiile importante, cum ar fi aceea anticomunistă ajunsese la apogeu.
reîntoarcem la izvoare. Obiectivul nostru de preşedinte al Partidului Comunist, trebuie
este să realizăm o societate în care poporul aleşi de către întregul partid, prin vot direct, în În fine, ultima lovitură a fost conştientizarea
să fie propriul lui stăpîn, adică o societate urma unei campanii electorale interne. Astfel, faptului că PCR nu putea participa la alegeri
democratică. Pornim la drum în condiţii mai partidul îşi va putea menţine controlul asupra pînă nu se înscria la tribunal. Nicolae Bălăşoiu
grele decît colegii noştri din celelalte ţări din conducătorilor săi, evitînd jocuri de culise şi avea ideea fixă că asta nu mai trebuie, fiindcă
Est. nu avem sediu, suntem complet lipsiţi de manipulări. PCR fusese înregistrat în octombrie 1945!
mijloace materiale. Dar, spre deosebire de ei, Aşa că Virgil s-a decis să înscrie un partid
avem şi o şansă în plus: oportuniştii, fripturiştii Noul statut va trebui să garanteze autonomia cu numele Partidul Comunist la tribunal.
– pe scurt, tot gunoiul – au plecat să îşi încerce largă a organizaţiilor teritoriale. Revenirea la Atitudinea lui antinomenclaturistă i-a îngreunat
norocul în alte partied, să îngroaşe rîndurile coordonarea de la centru a tuturor acţiunilor, nu acţiunea. Bălăşoiu a dat bir cu fugiţii, la fel ca şi
anticomuniştilor. Noi le dorim spor la treabă. este nici posibilă şi nici de dorit. un alt secund al lui, un analfabet pe numele lui
Dacă pe unde sunt acum vor face la fel de mult Partidul celor mulţi va deveni astfel ceea Pantazi.
rău pe cît ne-au făcut nouă, atunci stăm destul ce ar fi trebuit să fie mereu: nu un partid de
de bine. lider, ci un partid de ideologie. Nu un număr Ar fi avut oare Virgil vreo şansă? Eu cred că
de indivizi uniţi în jurul unui lider şi promovînd da, dacă reuşea să înscrie partidul în 1992. Dar a
Partidul Comunist Român va trebui interese de grup, ci o mulţime de oameni liberi, survenit apoi moartea sa tragică de la Dofteana,
să abandoneze structura monolitică. Noi avînd în comun aceeaşi credinţă: că societatea 20 august 1992. Iar în 1994, cel care a făcut a
considerăm că principala cauză a prăbuşirii omenească poate şi trebuie să devină un pămînt doua încercare de a înscrie un PCR la tribunal
este aceea că democraţia internă nu a al oamenilor. – mă refer la Victor Hîncu - a făcut greşeala să
funcţionat. Partidul s-a dovedit incapabil să COMITETUL DE REORGANIZARE AL PCR se prezinte la Curtea Supremă fără avocat şi
reacţioneze la cele mai grosolane încălcări ale partidul a fost interzis în uralele unei haite
statutului, ale principiilor comuniste. În spatele Pe lîngă necazurile personale, Comitetul a de anticomunişti escortaţi de vreo duzină de
monolitismului a stat nu atît atitudinea fermă mai suferit două lovituri. avocaţi, mîndri nevoie mare de isprava pe care
împotriva adversarilor, cît dictatura împotriva În iulie 1991, Parlamentul a aprobat Legea au făcut-o: blocarea pentru aproape douăzeci
partidului şi, prin aceasta, împotriva întregii Siguranţei Naţionale, care interzicea orice de ani a evoluţiei spre democraţie a României.
societăţi. Considerăm că la prima conferinţă mişcare extremistă sau totalitară de sorginte pagina 7
8  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

Rebeliunea din Siria şi aceasta a dezvoltat abordare nouă


în ceea ce priveşte relaţiile sale
raportul de forţe în regiunea cu Statele Unite ale Americii şi, în
special cu UE, în cursul perioadei
Orientului Mijlociu guvernării Bashar Assad.
Pentru imperialiştii din SUA,
puterea reprezentată de Partidul
Baas sub conducerea lui Assad nu

V
alul de revolte care a cuprins Orientul reprezintă alternativa ideală, nu
Mijlociu s-a extins şi în Siria de la începutul există încă nici o opoziţie, care ar
lunii februarie. Siria este una dintre cele putea să-l înlocuiască, fără a pierde
mai vechi ţări cu autoritate din regiune şi joacă un rol controlul echilibrelor regionale şi
critic în ceea ce priveşte echilibrul de forţe în Orientul producătoare de instabilitate.
Mijlociu. Regimul Baas, sub conducerea lui Bashar Al Cu toate acestea, Siria este o
Assad, a încercat să evite efectele valului de revolte ţară decisivă în ceea ce priveşte
început în Tunisia prin promisiuni de reformă dar nu echilibrul de forţe în Orientul
a reuşit în această politică de conciliere. Mijlociu, şi, prin urmare, nici o
Revolta, care a fost aprinsa de către un muncitor putere, care are interese politice asupra regiunii nu direcţia exercitării de presiuni asupra preşedintelui
care s-a autoincendiat, la fel ca şi în Tunisia, s-a ar risca o destabilizare a regiunii prin adoptarea de Bashar Assad de a face reforme, în conformitate cu
transformat ulterior în ciocniri violente între forţele măsuri riscante şi forţarea efectuării unor schimbări politica SUA. Cea mai mare frica a statul burghez turc
de ordine( armată, poliţie ) şi protestatari, rezultând importante. este realizarea reformelor de către regimul Bashar
sute morţi răniţi şi arestaţi. Revendicările principale Assad, în aceea de a oferi o autonomie limitată
Deşi gruparea ”Fraţii musulmani” din Egipt a fost
ale mişcării de protest, în care reţeaua de socializare poporului kurd, sau dacă aceasta ar fi oferită prin
forţată să fie o forţă în cadrul sistemului de după
Facebook şi alte instrumente similare au jucat un intervenţia imperialistă şi într-o situaţie haotică în
uciderea lui Anvar Saadat sau monarhiştii împotriva
rol important, au fost “libertate, drepturile omului şi urma căderea regimului Assad. Acesta este motivul
lui Gaddafi în Libia sunt considerate a fi pe termen
desfiinţarea starii de urgenţă, care a fost instituită din pentru care statul turc ezită dintr-o intervenţie fiind
scurt alternative posibile, gruparea ”Fraţii musulmani”
1963”. deplin conştient de faptul că o Sirie fără Assad va fi
din Siria sunt prea departe de a fi considerată ca o
scăpată complet de sub control.
În faţa clasei muncitoare care a devenit o forţă alternativă viabilă, din cauza poziţionării lor dure
în înfluenţarea vieţii politice din Orientul Mijlociu după masacrul de la Hama, a existenţei ţărilor din Cu toate că relaţiile strânse a guvernului turk-
şi Africa de Nord, procesul revoluţionar din Siria s-a regiune, cum ar fi Turcia şi Arabia Saudită, care sunt AKP cu organizaţiile islamiste sunnite, inclusiv Fraţii
dezvoltat odată cu creşterea gradului de intervenţie administrate de sunniţi, şi care ar aduce mai multă musulmani, sunt cunoscute, se recunoaşte că astfel
imperialistă a SUA şi UE ( sub umbrela NATO ), vezi tensiune datorită poziţiei Israelului în regiune. de organizaţii nu ar fi o alternativă la putere în viitorul
atacurile lor asupra Libiei prin intermediul manipulării apropiat.
De asemenea, nu este se poate vorbi despre o
ideologice, politice dar şi militare care au ca scop opoziţie liberală burgheză din cauza stării de urgenţă Mai mult decât atât, este, de asemenea, clar că,
obţinerea superioritatii în zonă. impusă timp de 46 de ani de administrarea familiei din cauza relaţiilor regimului Assad cu India, China
Direcţia de mişcare a populaţiei este în centrul Assad. Forţele de opoziţie burgheze constau în şi Rusia, o intervenţie directă în Siria poate crea
atenţiei într-o ţară ca Siria-care este administrată organizaţii înguste a căror influenţă este limitată şi tensiuni enorme între forţele imperialiste. Acest lucru
de către minoritatea Alevi, are o abordare politică disparată. întăreşte tendinţa existentă între puterile regionale
prooccidentală şi seculară(laică), în care majoritatea şi internaţionale de a impune regimului Assad
Şi mişcările de eliberare kurde, care reprezintă
sunnită si alte grupări religioase minoritare constituie reforme legate de nevoile procesului de globalizare
unul dintre principalii interlocutori ai regimului
majoritatea populaţiei. Siria reprezintă un centru imperialistă.
din Siria, continuă să protejeze relaţii echilibrate cu
de atracţie pentru toate ţările din regiune, inclusiv Assad. Este cunoscut faptul că unul dintre scenariile
statul burghez turc, datorită faptului că joacă posibile, în condiţiile căderii lui Assad din Siria este Traducere din ”International Buletin” - editia 106
un rol important de echilibru în ceea ce priveşte dezvoltarea procesului de lichidare totală a mişcării din 1 august 2011 organ de presă al MLKP-Partidul
relaţiile regionale, datorită rolului său în problema de eliberare kurde. Comunist Marxist-Leninist din Turcia
palestiniană şi poziţia sa faţă de Israel, şi care în Statul burghez turc în principal, acţionează în http://www.mlkp.info
principal a ales să stea între Iran şi Hezbollah, deşi info@mlkp.info

Colectiv de redacţie:
Petre Ignatencu - Redactor
Daniel Filimon - Tehnoredactare

Ziar lunar editat sub egida:


ASOCIAŢIA MILITANŢILOR PENTRU PACE, EGALITATE ŞI PROGRES SOCIAL “SCÂNTEIA”
www.npcr.ro
Tel. 0745.980.663

pagina 8