Sunteți pe pagina 1din 18

S C ĂN TEIA

AS
Asociația Militanților pentru Pace, Egalitate si Progres Social
“Scanteia”

Nr. 23 Decembrie 2013


Sumar
1. Eminescu despre opera civiliza-
toare a Occidentului.......................pag.1
2. Interviul tovarăşului Petre Igna-
tencu, preşedintele Comitetului de
Reorganizare al Partidului Comunist
Român acordat redactorului-şef al
ziarului „Scânteia As” Alexandru Voi
cu............................................................pag.2
3. 66 de ani de la proclamarea
Republicii............................................pag.5
4. 95 de ani de la reprimarea
“democratică” a Grevei Tipogra�i-
lor...........................................................pag.7
5. Românii au a�lat ce-i democrația?
..............................................................pag.10
6. 10 războaie = zece minciuni
mediatice.........................................pag.11
7. Comunismul cumetrial..... pag.13
8. Adevarul despre crăciunul de
altădată.............................................pag.14
9. Scrisoare de la un veteran com-
munist...............................................pag.15
10. Tineretul trebuie sa știe..................
..............................................................pag.18
Eminescu despre opera civilizatoare
a Occidentului

„ … toate dispozițiile câte ating viața juridică și economică a


nației trebuie să rezulte înainte de toate din suprema lege a conservării
naționalității și a țării, cu orice mijloc și pe orice cale, chiar dacă și
mijlocul și calea n-ar �i conforme cu civilizația și umanitarismul care Scânteia As nr 23 Decembrie 2013
azi formează masca și pretextul sub care apusul se luptă cu toate Colectivul redactional:
civilizațiile rămase îndărăt sau eterogene.” Petre Ignat - Director;
Alexandru Voicu - Redactor-Șef;
Mihai Eminescu Daniel Filimon - Redactor;
Cristina Ignatencu - Design & Tehnoredactare.
(cristina.ignatencu@gmail.com)
Contact redacție: scanteiaasociatia@gmail.com

© Copyright As. Scânteia - www.scanteia.npcr.ro


2

Interviul tovarăşului Petre Ignatencu,


Preşedintele Comitetului de Reorganizare al Partidului Comunist Român,
acordat redactorului-şef al ziarului „Scânteia As” - Alexandru Voicu

Alexandru Voicu – Bună ziua, tovarăşe Preşedinte ! lui Comunist Român în registrul partidelor politice...
Petre Ignatencu – Bună ziua dumneavoastră, ci- Alexandru Voicu – Ce ne puteţi spune în legătură
titorilor şi tuturor acelora care sunt alături de noi, cu acest aspect, al reînfiinţării Partidului Comunist
comuniştii, acelora care nu se sfiesc să recunoască Român, şi care este stadiul în care se află demersuri-
deschis şi să rostească răspicat realizările ţării noas- le pe care le întreprindeţi în această direcţie ?
tre din perioada socialistă, şi care demască eşecul Petre Ignatencu – Mai întâi, trebuie să reformulez
economic şi social care a urmat după decembrie termenul pe care l-aţi utilizat: nu este vorba despre
1989 ! reînfiinţarea Partidului Comunist Român, ci despre
Alexandru Voicu – În legătură cu acestă ultimă înregistrarea sa în registrul partidelor politice, con-
afirmaţie, sunt mulţi români care se pun de acord form legilor actuale şi, implicit, reorganizarea sa.
cu viziunea pe care tocmai aţi expus-o ? Ce semnale Încă de la momentul „decembrie 1989” au existat
aveţi în acest sens ? membri ai Partidului care i-au rămas fideli şi care nu
Petre Ignatencu – Semnale avem, din toate colţurile s-au abătut nicio clipă de la principiile şi de la ideolo-
ţării, şi ele sunt din ce în ce mai multe şi mai puter- gia comunistă. Mai mult, nu există niciun act norma-
nice. Iată, în curând se împlinesc 24 de ani de la lo- tiv, nicio decizie care să stipuleze desfiinţarea Partid-
vitura de stat din decembrie ’89 şi de la asasinarea ului Comunist Român ori scoaterea sa în afara legii.
preşedintelui Nicolae Ceauşescu. Foarte mulţi româ- Conjuncturile nefavorabile din primii ani, începând
ni au început să vadă evenimentele de atunci într-o cu anul 1990, i-au forţat să rămână într-un con de
altă lumină, autentică şi lipsită de orice încărcătură umbră, aflându-se în afara oricărei posibilităţi de a
afectivă, fie ea pozitivă ori negativă. Acum gân- se afirma public. Să ne amintim numai de formula
desc obiectiv, raţional. Se stie că dintre toţi foştii obsesivă şi fără sens, cu care era întâmpinat oricare
preşedinţi ai ţărilor socialiste – Wojciech Jaruzelski cetăţean – „ce ai făcut în ultimii cinci ani ?”. Însă, cu
al Poloniei, Janos Kadar al Ungariei, Gustav Husak al toate vicisitudinile pe care comuniştii au fost nevoiţi
Cehoslovaciei, Erich Honecker al R.D.G., Todor Jivkov să le înfrunte, au existat mai multe încercări de re-
al Bulgariei, chiar şi Mihail Gorbaciov al U.R.S.S. – organizare şi de înregistrare a Partidului Comunist
niciunul nu a avut o soartă asemănătoare cu cea a Român, prima datând încă din vara anului 1991, iar
lui Nicolae Ceauşescu, împuşcat în ziua de Crăciun ultima cerere de înregistrare în registrul partidelor
din ordinul unor trădători din interiorul Partidul Co- politice, cea a noastră, a fost respinsă definitiv de
munist Român, după un simulacru de proces. Chiar Curtea de Apel Bucureşti, în luna august a acestui an.
dacă aceste aspecte ţin de domeniul trecutului, ele Alexandru Voicu – Şi, în această situaţie, ce
revin puternic în actualitate pe fondul nemulţumirii intenţionaţi să faceţi: veţi renunţa, sau veţi merge
tot mai accentuate, provocată de inechităţile sociale mai departe, pe alte căi ?
şi de situaţia economică dezastruoasă a ţării: tot mai Petre Ignatencu – Despre renunţare nici nu poate
mulţi români se confruntă cu sărăcia, cu şomajul, fi vorba! Cu atât mai mult cu cât nu suntem călăuziţi
cu efectele corupţiei, fenomene care s-au acutizat de orgolii ori interese personale. Nu avem dreptul să
îngrijorător în ultima vreme. Cred că un răspuns renunţăm, şi ne vom face datoria în continuare faţă
cât se poate de concludent pentru întrebările puse de aceia pe care ne-am angajat să-i reprezentăm, şi
de dumneavoastră este rezultatul sondajului, rela- care au convingerea fermă că numai într-o societatea
tiv recent, care a fost dat publicităţii în luna decem- socialistă şi sub conducerea unui partid comunist se
brie a anului 2012 şi care arăta că aproximativ 53 poate asigura un nivel de trai sigur, decent şi civilizat.
% dintre români sunt favorabili revenirii P.C.R. pe Cetăţenii ţării sunt singurii care trebuie să decidă,
scena politică românească ! Avem toate motivele prin vot, dacă Partidul Comunist Român este soluţia
să credem că cifra este în realitate mai mare şi că politică viabilă, acum, pentru ţara noastră, sau dacă
a fost „ajustată” la comanda clasei politice actu- trebuie sa rămână numai în istorie. Pentru a stabili
ale, care se face răspunzătoare pentru prăbuşirea calea de urmat, la sfârşitul lunii august a avut loc
economico-socială a României. Cred că acesta este Adunarea Generală a Comitetului de Reorganizare al
şi unul dintre motivele pentru care justiţia română - P.C.R., în care s-a apreciat că respingerea cererii de
pe baza legilor puse la dispoziţie de puterea politică înregistrare în registrul partidelor politice, de către
postdecembristă, legi care sunt bune pentru toţi cu instanţele româneşti, are caracter anticonstituţional
exceptia comunistilor - refuză înregistrarea Partidu- şi discriminatoriu, fiind bazată pe considerente

© Copyright As. Scânteia - www.scanteia.npcr.ro


3
politice şi ideologice, şi nu juridice. Ca atare, aceasta ate cu F.M.I. Politica aplicată de F.M.I. ţărilor care au
a hotărât, cu mare majoritate de voturi, depunerea solicitat împrumuturi este aceea de îndatorare cât
la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a unei mai profundă şi cât mai îndelungată, cu intenţia de
contestaţii prin care acuzăm statul român de nere- a menţine în viaţă un sistem perimat şi muribund,
spectarea unor drepturi fundamentale, prevăzute în capitalismul. Puterea economică a Chinei confirmă o
Convenţia Europeana pentru apărarea Drepturilor dată în plus acest fapt. Poporul chinez este un popor
Omului şi a Libertăţilor fundamentale, încheiată la muncitor, care contribuie prin eforturile sale la o
Roma în data de 4 noiembrie 1950, articolele 6, 9, 10, creştere economică reală, net superioară economi-
11 şi 14, şi Protocoalele ulterioare. A mai existat şi o ilor speculative ale capitaliştilor. Dincolo de speranţa
a doua propunere, din partea unor tovarăşi, şi anume că România va înregistra efecte pozitive de pe urma
de a se renunţa la contestaţia către CEDO şi de a acestei colaborări, există şi un aspect regretabil în
se depune o altă cerere de înregistrare a P.C.R. Am legătură cu relaţiile româno-chineze. Actuala con-
susţinut în Adunarea Generală că această soluţie nu ducere a ţării priveşte ca pe o mare realizare part-
este viabilă, întrucât instanţa s-a pronuntat deja, de- eneriatul româno-chinez, asumându-şi toate mer-
finitiv, în această cauză, şi itele pentru încheierea lui
deci începe să funcţioneze şi trecând sub tăcere în-
principiul „autorităţii ceputurile şi pe cei care
de lucru judecat”, care au zidit temelia prieteniei
înseamnă că, dacă într- dintre poporul român şi
o cauză se dă o hotărâre cel chinez. Trebuie să se
definitivă, cauza nu mai spună că relaţiile bilaterale
poate fi judecată din nou. dintre cele două ţări au o
Nemulţumiţi că Adunarea îndelungată tradiţie, fiind
Generală nu le-a dat câştig oficializate în anul 1949,
de cauză, tovarăşii care au când Republica Populară
făcut această propunere, în Română era condusă de
frunte cu tovarăşul Creţu P.C.R. in fruntea căruia se
Constantin, au decis să afla Gheorghe Gheorghiu-
părăsescă Comitetul pen- Dej, iar preşedinte al Con-
tru a putea să o traducă siliului de Miniştri era dr.
în fapt. Aşa înţeleg ei Petru Groza. Ele au fost
democraţia de partid. aprofundate şi dezvoltate
Alexandru Voicu – în anii de construcţie a
Tovarăşe Preşedinte, societăţii socialiste, de la
evenimentele economice şi înfiinţarea de ambasade la
politice la scară planetară Bucureşti şi Beijing şi până
se precipită şi se derulează la stabilirea de acorduri şi
cu repeziciune. Unele su- convenţii comerciale, cul-
perputeri mondiale depun turale, academice, în trans-
eforturi uriaşe în direcţia porturi şi telecomunicaţii,
menţinerii sau a relansării economice, în timp ce precum şi multe altele. Cu toate acestea, astăzi nu
altele sunt într-o continuă creştere economică, fapt se vorbeşte nimic despre strânsa solidaritate dintre
care ar putea duce la schimbarea raporturilor de cele două popoare, care a fost consolidată în social-
forţe existente la nivel global. În primul rand am în ism, ori despre stima şi încrederea reciprocă stator-
vedere Republica Populară Chineză, care a cunoscut nicite între conducătorii celor două ţări... Oare de ce
în ultimii ani o puternică creştere economică. Cum nici un conducător chinez nu ne-a mai vizitat ţara în
vedeţi în acest context recenta vizită la Bucureşti a ultimii 19 ani?
delegaţiei chineze, condusă de premierul Li Keqiang? Alexandru Voicu – O altă problemă a actualităţii,
Petre Ignatencu - Prezenţa premierului Li Keqiang aflată în lumina reflectoarelor, este situaţia din
şi a delegaţiei care l-a însoţit la Bucureşti ar putea Ucraina. Ce părere aveţi în legătură cu evenimentele
reprezenta o şansă uriaşă pentru România, chiar recente care se petrec la Kiev şi cu modul în care ele
dacă am unele rezerve asupra modului în care ea va sunt prezentate?
fi fructificată de partea română, legate de capacitatea Petre Ignatencu – În Ucraina se petrece acum ceva
guvernanţilor noştri de a o gestiona în mod inteli- similar cu ce s-a petrecut la noi, la sfărşitul anului
gent şi eficient. Resursele financiare de care China 1989. Mulţi dintre cei care ies în stradă nici măcar
dispune ar putea avea un impact favorabil asupra nu ştiu ce îi aşteaptă, deşi exemplul României, ca ţară
economiei româneşti, care până în acest moment vecină, ar trebui să le fie la îndemână şi să le fie un
nu a vrut să caute alternative la acordurile închei- puternic semnal de alarmă. La fel ca şi românilor în

© Copyright As. Scânteia - www.scanteia.npcr.ro


4
1989 li s-a arătat doar faţa strălucitoare a capitalis- În sensul că extinderea punctelor de exploatare în
mului occidental, fără a li se permite să întrevadă şi toată ţara, aşa cum fusese planificată, va întâmpina
ceea ce se afla dicolo de ea: sărăcie, şomaj, corupţie, serioase dificultăţi. Nu cred că se vor putea mobiliza
exploatare. Sunt convins că printre acei oameni sunt atâtea resurse umane şi financiare în fiecare loc în
şi agitatori plătiţi, care au primit misiunea clară de care românii vor declanşa proteste, între care unele
a provoca şi a ataca forţele de ordine, pentru esca- ar putea cunoaşte o amploare mult mai mare, nici că
ladarea violenţelor. Iar următorul pas este media- partidele aflate astăzi pe eşichierul politic, aflate în
tizarea excesivă şi unilaterală, în scopul de a focaliza goană după capital electoral, îşi vor permite să ia de-
atenţia şi oprobiul altor state şi naţiuni. Îmi exprim cizii care să le compromită definitiv si în timpul cel
încrederea că autorităţile ucrainiene vor reuşi să mai scurt.
gestioneze eficient situaţia, şi că ucrainienii se vor Alexandru Voicu – În încheierea acestui interviu, ce
trezi la realitate înainte de a fi prea târziu. Le doresc cuvinte doriţi să le adresaţi românilor ?
sincer să nu experimenteze pe propria piele toate Petre Ignatencu – Adresez tuturor românilor, şi în
relele care s-au abătut asupra poporului român în- special tinerilor care au un viitor în faţă, chemarea
cepând cu anul 1990 şi până astăzi. Mă miră faptul că de a ni se alătura şi de a întări rândurile celor care
toţi cei preocupaţi de situaţia „democraţiei” în Ucrai- credem că Partidul Comunist Român este singura
na nu avansează propunerea ca poporul ucrainean soluţie pentru conducerea ţării în care trăim. Din
să decidă, printr-un referendum, direcţia viitoare a anul 1990 şi până astăzi, toate alegerile parlamen-
acestei ţări! tare şi prezidenţiale – poate doar cu excepţia prime-
Alexandru Voicu – În legătură cu ce se petrece astăzi lor – au fost câştigate pe baza votului negativ. Oame-
la noi în ţară, şi mă refer la exploatarea gazelor de nii s-au prezentat la urne cu dorinţa de a-i sancţiona
şist şi la evenimentele care se petrec la Pungeşti, ce prin vot pe cei care şi-au încălcat promisiunile şi le-
ne puteţi spune ? au înşelat aşteptările, şi nu pentru a gira pe cineva cu
Petre Ignatencu – Fie că vorbim despre zăcămintele încrederea lor. Astăzi ei sunt debusolaţi mai mult ca
metalifere de la Roşia Montană, sau despre gazele oricând: actuala putere îi dezamăgeşte tot mai mult,
de şist, ele sunt resurse naturale şi bogăţii ale aces- pe zi ce trece, iar despre fosta conducere nici nu vor
tei ţări. Iar ele nu pot fi valorificate decât prin exp- să mai audă. Acest lucru arată că nu vor să mai fie
loatare. Binenţeles, în urma unor studii ştiinţifice minţiţi! Îi invit pe toţi să privească în jurul lor, şi să
riguroase şi obiective, prin care să se stabilească, observe realizările economiei socialiste care astăzi
exact, impactul pe care exploatarea îl poate avea as- încă mai stau în picioare: metroul bucureştean, ame-
upra mediului înconjurător, asupra vieţii şi sănătăţii najarea râurilor şi reţeaua de hidrocentrale, milio-
oamenilor. Însă aceste resurse de care dispunem anele de apartamente construite în acea epocă, în
trebuie exploatate de către români şi pentru români! care poate că şi unii dintre ei locuiesc, şi multe altele.
Conducerile postdecembriste care s-au tot succe- Chiar dacă o mare parte a industriei a fost falimentată
dat la putere au încercat să justifice în diferite mo- intenţionat, vor vedea în jurul lor ruinele fabricilor şi
duri înstrăinarea lor către alte state. S-a spus că nu uzinelor în care părinţii şi bunicii lor, astăzi pension-
putem să ne exploatăm singuri resursele, întrucât ari, îşi găseau locuri de muncă. Să-şi îndrepte privir-
nu dispunem de tehnologiile moderne necesare, şi ile către sectorul agricol şi vor vedea alte ruine: ale
nici de capacitatea financiară care să ne permită să întreprinderilor agricole de stat, ale cooperativelor
le achiziţionăm. Dar împrumuturile pe care ni le-a agricole de producţie, ale sistemelor de irigaţii şi ale
acordat F.M.I., şi prin care am devenit din nou datori fermelor zootehnice. Şi în felul acesta vor înţelege
ca naţiune, ce cale au urmat? De ce nu au fost folosite – mulţi au înţeles deja! – ceea ce Partidul Comunist
pentru achiziţionarea acestor tehnologii? Nu ni s-a Român a făcut bine, dincolo de tot ce li s-a spus că a
permis să facem ce ar fi fost mai bine cu aceste îm- făcut rău. Vor înţelege că viitorul este al Partidului
prumuturi, deşi suntem nevoiţi să le returnăm? A fost Comunist Român, dacă doresc ca ţara aceasta să mai
o lipsă de viziune? Ori, mai degrabă, acesti bani au aibă un viitor ca naţiune independentă , stăpână pe
ajuns în buzunarele clientelei politice ori au finanţat destinul său!
campanii electorale ¬? Cineva va trebui să răspundă
acestor întrebări! Mai nou, se spune în mass-media, Şi, pentru că ne apropiem de finele acestui an, le
că firma Chevron nu va duce gazele de şist în Ameri- urez românilor, din ţară şi de pretutindeni, Sărbători
ca, şi că tot românii vor fi cei care se vor folosi de ele. Fericite şi un sincer La Mulţi Ani !
Numai că, deşi sunt ale noastre, le vom cumpăra de
la Chevron, care va plăti către statul român doar o
redevenţă de 3,5 %... Suntem de acord cu exploatarea
zăcămintelor naturale, însă nu şi cu înstrăinarea lor!
Privitor la evenimentele de la Pungeşti, cred că, deşi
rezistenţa localnicilor care s-au opus a fost înfrântă
de forţele de ordine, ei au ieşit, totuşi, învingători.

© Copyright As. Scânteia - www.scanteia.npcr.ro


5

66 de ani de la proclamarea Republicii

Pe 30 Decembrie 2013 se împlinesc 66 de împotriva boierimii reacţionare. Carol I a condus şi el


ani de la abolirea monarhiei şi proclamarea Repub- în folosul burgheziei, numai că pe vremea lui burghe-
licii Populare Române, ca formă de stat democrat- zia română nu mai era aceeaşi ca pe vremea lui Cuza.
populară. A fost un eveniment profund progresist, Până în 1866 burghezia luptase împotriva feudal-
conform cerintelor vremii pe care le traia tara ismului, chiar dacă nu în mod consecvent- astfel
noastra dupa sfarsitul celui de-al II-lea Razboi Mon- reforma agrară din 1864 a fost cu totul incompletă,
dial si care a marcat ultima etapă a luptei forţelor nelichidând puterea economică a moşierimii. După
progresiste, conduse de Partidul Comunist Român, 1866 însă, burghezia a încercat, şi a reuşit, să
pentru răsturnarea claselor exploatatoare. ajungă la o înţelegere cu boierimea feudala si asta
Trebuie spus că românii avuseseră încă din din două motive: unu- se simţea prea slabă pentru
cele mai vechi timpuri, cunoscute istoriceste, o formă a lupta cu boierimea până la capăt, şi doi-pentru că
de organizare oarecum monarhică. Ţările Române au în această perioadă începea să se ridice proletaria-
fost conduse de monarhi, numiţi voievozi sau domni, tul, a cărui luptă îi ameninţa direct interesele, ori se
care au reprezentat interesele clasei celor bogati si ştie că burghezia s-a temut întotdeauna mai mult
ale clerului bisericesc. Totodată, unii din aceşti dom- de muncitori decât de feudali. Aşa a luat naştere în
ni au dus o politică de centralizare statală, care, la România, ca şi în alte ţări din Sud-Estul Europei,
momentul respectiv, a fost progresistă, deoarece a aşa- numitul regim “burghezo- moşieresc”. Puterea
ţinut în frâu tendinţele centrifuge ale marilor boieri era în mâinile unei coaliţii a marilor capitalişti şi a
şi a asigurat un cadru favorabil pentru dezvoltarea marilor moşieri, lucru reflectat prin alternanţa la pu-
forţelor de producţie, insa politica lor, progresistă tere a partidelor liberal şi conservator, aşa-numita
la vremea respectivă, ar fi total nepotrivită în zilele “rotativă guvernamentală”. În ansamblu, burghezia
noastre, când singura forţă cu adevărat progresistă era mai puternică decât moşierimea, totuşi nu se
este clasa muncitoare, proletariatul. simţea suficient de puternică pentru a lupta cu ea
În prima jumătate a secolului al XIX-lea Ţările până la capăt, lichidând ultimele rămăşiţe ale feu-
Române au intrat într-o nouă fază, cea a revoluţiei dalismului. Prin urmare, putem spune că după Cuza
burghezo-democratice. Aceasta a fost o perioadă când burghezia noastră nu mai este decât reacţionară. Era
burghezia românească era încă o clasă progresistă, burgheziei progresiste s-a încheiat definitiv, chiar
care putea duce societatea cu adevărat înainte, de la dacă unele progrese au continuat să se realizeze- de
feudalism la capitalism. Această perioadă a dat isto- pildă câştigarea independenţei faţă de Imperiul Oto-
riei româneşti mari figuri de revoluţionari democrat- man în urma războiului din 1877-1878. De aceea
burghezi, ca Tudor Vladimirescu, Nicolae Bălcescu, nu-l putem pune nicidecum pe acelaşi plan pe Carol I
Ion Heliade Rădulescu, C.A. Rosetti, care pot sta cu Domnitorul Cuza. Cuza a condus în beneficiul unei
oricând alături de personalităţi ale democraţiei clase progresiste, iar Carol I în beneficiul unor clase
burgheze mondiale. Unul din aceşti mari democraţi reacţionare. Cu el începe practic regimul “burgh-
burghezi a fost si Alexandru Ioan Cuza, cel care a re- ezo- moşieresc”. Trebuie amintit faptul că monarhul
alizat practic unirea celor două state româneşti- Mol- însuşi era un mare moşier. În 1884 lui Carol I i s-au
dova şi Ţara Românească în 1859, şi a iniţiat prima atribuit “Domeniile Coroanei”, care reprezentau nu
mare reformă agrară din ţara noastră, reforma din mai puţin de a 12-a parte din fondul funciar al ţării.
1864. Politica sa a întâmpinat o rezistenţă profundă Carol I devenea cel mai mare moşier al ţării. Iată care
din partea moşierimii conservatoare, care se îm- era advărata condiţie a unui om atât de lăudat de
potrivea cu îndârjire oricărui progres. Aceasta l-a reprezentanţii de azi ai burgheziei pentru “modestia”
silit pe Cuza să guverneze în mod autoritar, ceea ce şi “simplitatea” lui, şi pentru viaţa lui “exemplară”!
a nemulţumit nu doar boierimea feudală ci şi o bună În tot acest timp situaţia maselor se deteriora
parte a burgheziei noi. Astfel s-a format “monstruoa- tot mai mult, chiar dacă, per ansamblu, economia
sa coaliţie”, care în 1866 l-a înlăturat pe Cuza printr- României a progresat. Reforma agrară a lui Cuza din
o lovitură de stat şi a instaurat dinastia străină a Ho- 1864 nu a rezolvat problema ţărănimii, chiar dacă a
henzolernilor, al cărei prim reprezentant a fost Carol fost pentru acea vreme un progres indiscutabil. Cu
I (1866-1914). trecerea anilor marea proprietate s-a refăcut, în timp
Trebuie subliniat că, o dată cu înlăturarea ce loturile ţăranilor s-au fărâmiţat, şi mulţi ţărani
lui Cuza, s-a încheiat perioada monarhilor noştri au ajuns din nou lipsiţi de pământ. S-a ajuns astfel
progresişti. După Cuza avem, nu este deloc o exag- la situaţia monstruoasă ca, în jurul anului 1900, un
erare s-o spunem, numai monarhi reacţionari. Cuza milion de ţărani să deţină mai puţin pământ decât
a condus ţara în interesul burgheziei care se ridica şi 4171 de moşieri! Adică 0,39% din totalul proprietar-

© Copyright As. Scânteia - www.scanteia.npcr.ro


6
ilor de pământ deţineau 46,54% din tot pământul antipopulară şi faţă de muncitori. Ferdinand a patro-
cultivabil! La această situaţie dificila se adăuga ex- nat peste sângeroasa reprimare ale muncitorilor din
ploatarea nemiloasă a ţăranilor de către arendaşi, Galaţi din 1916 care manifestau împotriva intrării
care încercau să organizeze producţia agricolă după României în primul război mondial imperialist, pes-
principii capitaliste (se cuvine să amintim că ma- te sângeroasa reprimare a tipografilor bucureşteni
joritatea arendaşilor erau români, nu evrei, cum a din 13 decembrie 1918, peste reprimarea grevei
susţinut propaganda antisemită; chiar şi în nordul generale din 1920, peste samavolnicul proces din
Moldovei numărul arendaşilor români era cel puţin Dealul Spirii, intentat comuniştilor în 1922. În nu-
la fel de mare ca cel al arendaşilor evrei). În aceste mele succesorilor lui Ferdinand, Mihai şi Carol al
condiţii, era inevitabil ca ţăranii să nu se ridice la II-lea au fost împuşcaţi muncitorii grevişti din 1929
luptă. Prima mare răscoală a avut loc în anul 1888, şi 1933. În numele lor au fost întemniţaţi atâţia şi
şi a fost reprimată cu o cruzime îngrozitoare. Clasele atâţia comunişti. În numele monarhiei s-a instau-
conducătoare n-au înţeles nimic din această răscoală, rat în anii’30 o dictatură deosebit de dură, care se
şi nici regele. Deşi situaţia ţăranilor continua să se face vinovată chiar de crime împotriva umanităţii.
deterioreze, totuşi monarhia a găsit de cuviinţă ca, Omorârea unor oameni fără judecată este, oricum ai
în 1906, să celebreze lua-o, o crimă deose-
cu un fast nemaivăzut bit de gravă, chiar
împlinirea a 40 de ani dacă acei oameni pu-
de domnie a lui Carol I. teau să fie legionari.
După numai un an iz- Trebuie mereu sub-
bucnea, în primăvara liniat că nu Antones-
anului 1907 o cu, ci Carol al II-lea a
răscoală de proporţii fost primul dictator
nemaivăzute, care în adevaratul înţeles
a cuprins întreaga al cuvântului din is-
ţară. Dar guvernul toria României mod-
burghezo-moşieresc, erne. De asemenea,
care era un guvern trebuie subliniată po-
liberal, a înăbuşit în litica servilă pe care
sânge răscoala, fo- au avut-o atât Carol
losind chiar şi artiler- al II-lea cât şi Mihai
ia( comandantul unei faţă de Adolf Hitler
baterii de artilerie ca şi Germania nazistă.
a tras in tarani a fost Amândoi au acceptat
si viitorul maresal aservirea ţării faţă de
Ion Antonescu). După imperialismul ger-
unele calcule, 11 000 man, iar Mihai a bi-
de ţărani au fost ucişi. necuvântat războiul
Cifra nu este de loc profund nedrept îm-
exagerată; chiar rege- potriva Uniunii Sovi-
le însuşi declara min- etice. Opoziţia lui faţă
istrului Angliei la Bucureşti că este vorba de “mii de de Antonescu şi Hitler s-a manifestat abia după ce a
victime”. devenit evident pentru toată lumea (mai puţin pen-
Abia în 1917, deci în plin război, urmaşul lui tru Antonescu) că Germania va pierde războiul. Este
Carol, Ferdinand, avea să promită ţăranilor o nouă adevărat, Mihai a avut un rol semnificativ în actul de
reformă agrară, care se va realiza abia cu începere din la 23 August 1944, care, contrar celor spuse de unii
1921. Totuşi nici această reformă n-a fost dusă până anticomunişti, a fost unul profund benefic, deoarece
la capăt. Proprietatea moşierească s-a menţinut, şi a salvat ţara de la o distrugere sigură şi a deschis
mulţi proprietari mici s-au ruinat, din lipsă de utilaj drumul unor transformări profund progresiste. Dar,
corespunzător, repetându-se povestea de după 1864 în ansamblu, rolul monarhiei între 1866 şi 1947 a a
şi prefigurându-se cea de după desfiinţarea CAP-uri- fost, fără discuţie, unul reacţionar. De la început şi
lor survenită în 1990. Nivelul de trai al ţăranilor a până la sfârşit monarhia Hohenzolernilor s-a mani-
rămas în continuare foarte scăzut, comparabil numai festat ca un stâlp al asupririi burgheze şi moşiereşti.
cu cel al ţăranilor din Serbia, Bulgaria, Polonia, Grecia În timpul Hohenzolernilor masele populare au fost
sau sudul Italiei. Astfel, mult lăudata reformă agrară menţinute într-o cruntă asuprire, şi toate încercările
a lui Ferdinand s-a dovedit şi ea o mare păcăleală. lor de a se ridica la luptă au fost reprimate, unele cu
Urmaşii lui Carol I au dus o politică profund o cruzime care a cutremurat nu doar România ci şi

© Copyright As. Scânteia - www.scanteia.npcr.ro


7
întreaga Europă. În timpul unui reprezentant al aces- există cercuri care cochetează cu această ideie si fa-
tei dinastii, Carol al II-lea, a fost instaurată prima vorizeaza, chiar official, propaganda pro-monarhis-
dictatură din istoria modernă a României, una care ta . Totuşi, trebuie subliniat că, împotrivindu-ne cu
poate rivaliza cu succes în cruzime cu cea militaro- toată hotărârea formei monarhice de organizare
fascistă din Italia, Spania sau Ungaria. Monarhia, statală, noi nu susţinem orice formă de republică. În
ca instituţie, este definitiv compromisă, şi nu nu- zilele noastre republica burgheză este un rău la fel
mai în România, ci în întreaga lume. Rostul ei istoric de mare ca şi monarhia, deoarece, aşa cum a arătat
a luat sfârşit. Orice dinastie ar fi venit la putere în Lenin, în condiţiile capitalismului, orice, dar absolut
România după abdicarea lui Cuza, aceeaşi politică orice formă de stat are întotdeauna acelaşi conţinut:
ar fi dus. Chiar dacă am fi avut o dinastie autohtonă, acela de dictatură a burgheziei. Pentru noi, singura
ea tot împotriva poporului ar fi acţionat, pentru formă de stat acceptabilă este republica socialistă,
simplul motiv că însăşi instituţia monarhică era bazată pe rolul conducător al proletariatului.
depăşită. Apărarea formei republicane de stat este
de aceea pentru noi un obiectiv deosebit de impor-
tant. Suntem împotriva oricărei tentative de restau- TRĂIASCĂ REPUBLICA!
rare a monarhiei, fie şi în cea mai “constituţională”
formă cu putinţă, mai ales din moment ce ştim că

95 de ani de la reprimarea”democratică”
a Grevei Tipografilor

Anul acesta, în ciuda tuturor eforturilor, care mai Gheorghe Cristescu, viitorul prim-secretar al Com-
de care mai disperate, ale noii burghezii de a ascunde itetului Central al P.C.R., care, pe 1 decembrie 1918,
adevărul istoric, comemorăm 95 de ani de la marea scria: “La noi în ţară e o viaţă foarte tulbure, lumea
grevă a tipografilor din 13 decembrie 1918, grevă toată ce trăieşte prin muncă este foarte nemulţumită
înecată în sânge de proaspeţii făuritori ai ”României de demisia actuală a burgheziei. Tot ce este salariat
Mari”, stăpânii de atunci, ”eroii neamului”, regele Fer- îşi îndreaptă privirile către răsăritul Rusiei. Mân-
dinand, brătienii şi ceilalţi democraţi, neam din care, tuirea o văd dărâmând societăţi capitaliste; aici se
se pare, muncitorii nu făceau parte fiindcă - nu-i aşa? prevede că, cât de curând, atât ţăranii cât şi munci-
- simpatizau cu comunismul bolşevic victorios în Ru- torii vor face lucruri care vor fi discutate în lumea
sia. internaţională. Suntem împrejmuiţi de revoluţie şi
Greva tipografilor din 13 decembrie 1918 consti- nu pot crede că vom rămâne izolaţi, ca o insulă.”
tuie unul din episoadele cele mai însemnate ale lupt- Se cuvine făcută o precizare. Conducătorii
ei muncitorilor din ţara noastră pentru o viaţă mai de atunci ai României (care, din păcate, sunt şi
bună, contra asupririi capitaliste, pentru libertate, conducătorii de acum, burghezia ), s-au grăbit să dea
dreptate socială şi socialism. Ea a avut loc în contex- vina pe “agitatorii bolşevici”, plătiţi de Moscova. Într-
tual unui puternic val revoluţionar, provocat de ruina adevăr, se cuvine să recunoaştem deschis faptul că
nemaivăzută adusă de primul război mondial impe- fruntaşii muncitorimii române, şi anume socialiştii
rialist şi de victoria Marii Revoluţii Socialiste din Oc- consecvenţi, nu cei care mergeau în urma burgheziei,
tombrie din Rusia. Suferinţele provocate maselor de au primit ajutor, atât moral cât şi material, de la Pu-
războiul mondial imperialist, de acest oribil măcel terea Sovietică. Se cuvine să recunoaştem deschis
între muncitori pe care capitaliştii îl puseseră la cale acest lucru, pentru a educa muncitorimea în spir-
pentru a-şi putea umple mai bine buzunarele, ca şi itul măreţului ideal al internaţionalismului proletar,
de ocupaţia germană ce a durat vreme de doi ani, au care spune că muncitorii din toată lumea, indiferent
stârnit, cum era şi firesc, nemulţumirea muncitorilor, de ţara în care trăiesc sau de naţionalitatea lor, sunt
iar vestea victoriei pe care o câştigaseră fraţii lor ruşi datori să se ajute între ei, şi cu atât mai mult atunci
în 1917 le-a umplut inimile de bucurie şi de speranţă. când reuşesc să cucerească puterea într-o ţară. Mun-
Muncitorii ruşi au arătat muncitorilor români că ro- citorii ruşi sunt datori să îi ajute pe cei români îm-
bia şi suferinţa nu sunt veşnice, iar muncitorii româ- potriva burgheziei române, iar muncitorii români
ni s-au hotărât să le urmeze exemplul. Că aşa au stat sunt datori să îi ajute pe cei ruşi împotriva burgheziei
lucrurile putem vedea parcurgând însemnările lui ruse. Iar acest lucru s-a întâmplat în 1918. Cucer-

© Copyright As. Scânteia - www.scanteia.npcr.ro


8
ind puterea în stat, muncitorii ruşi, sub conducerea tul din Rusia au mers mână în mână, s-au comple-
măreţului Partid Bolşevic al lui Lenin, i-au ajutat pe tat reciproc, dar rolul principal l-a jucat caracterul
muncitorii români, aflaţi în luptă cu burghezia “pro- revoluţionar al proletariatului din România. Marea
prie”, le-au acordat atât ajutor moral cât şi material. grevă a tipografilor a avut, deci, cauzele princi-
La rândul lor muncitorii români şi reprezentanţii lor pale aici, în România. Sprijinul primit din afară, de
cei mai înaintaţi, socialiştii consecvenţi, precursorii la muncitorii ruşi, a fost un sprijin remarcabil, un
comuniştilor, au acordat sprijin muncitorilor ruşi în sprijin care trebuie ţinut minte şi preţuit de toată
lupta cu contrarevoluţia şi intervenţia imperialistă, lumea, dar a fost ceva secundar. Cauzele principale
şi mulţumită acestui sprijin România nu s-a numărat au fost aici: ruina economică pricinuită de războiul
printre ţările care au atacat Rusia Sovietică în timpul dezlănţuit de capitalişti şi de ocupaţia germană, ex-
războiului civil dintre ”Roşii” şi ”Albi”. Se cuvine să ploatarea muncitorilor de către patroni, îmbogăţirea
amintim şi faptul că au existat socialişti români care capitaliştilor pe seama muncitorilor, îmbogăţire pe
au luptat cu arma în mână de partea bolşevicilor, care anii de război nu au atenuat-o, ci, dimpotrivă,
ajutând Rusia Sovietică, ajutând pe muncitorii au accentuat-o.
ruşi şi, prin aceasta, ajutând pe muncitorii români. La începutul lunii decembrie 1918 au intrat,
Aceştia au fost internaţionalişti adevăraţi, cu care deci, în grevă muncitorii de la tipografiile “Sfetea”
noi, comuniştii de azi, trebuie să ne mândrim, cu şi “Minerva”, cerând condiţii de lucru mai bune
care toţi muncitorii şi, nu în ultimul rând,
români trebuie să se recunoaşterea de către
mândrească! patroni şi autorităţi
Fireşte, însă, că aju- a comitetelor de în-
torul pe care muncitorii treprindere. Patronii
ruşi şi bolşevicii ruşi şi autorităţile au refu-
l-au acordat muncito- zat, iar muncitorii tipo-
rilor români în perioada grafi au declarat grevă
valului revoluţionar de generală. Toţi munci-
după primul război mon- torii din Bucureşti s-au
dial nu ar fi valorat nimic solidarizat cu fraţii lor
dacă România nu ar fi tipografi. Situaţia a
avut în acel moment un devenit explozivă. Se
proletariat revoluţionar. părea că puterea capita-
Dacă muncitorii româ- lului se clatină, că ceasul
ni ar fi fost mulţumiţi eliberării este aproape.
de situaţia lor, dacă muncitorii români ar fi vrut să În ziua de 13 decembrie, coloanele de munci-
trăiască în pace cu burghezia “lor” românească, tori manifestanţi s-au adunat în faţa clădirii vechi a
atunci mişcarea revoluţionară din România nu s-ar Teatrului Naţional. Speriat, guvernul condus de Ion
fi putut dezvolta, nici chiar dacă bolşevicii ar fi dat I.C. Brătianu, a ordonat deschiderea focului. Conform
de o sută de ori ajutorul pe care l-au dat atunci. rapoartelor oficiale au fost ucişi 6 muncitori, şi 15 au
După cum nici preluarea puterii de către clasa mun- fost răniţi. În realitate însă, numărul morţilor a fost
citoare şi P.C.R. nu ar fi fost posibile, nici chiar dacă mult mai mare, conform unor estimări, au fost 102
Armata Sovietică ar fi intervenit, după 1944, de o victime. Orice cifră am accepta, nu putem însă nega
sută de ori mai mult decât a intervenit în realitate. că a fost o adevărată baie de sânge. Chiar dacă alegem
Factorul hotărâtor pentru creşterea şi dezvoltarea să credem burghezia, cea care s-a dovedit în istorie
mişcării revoluţionare din România, pentru crearea atât de mincinoasă, şi acceptăm cifrele oficiale, tot
P.C.R. şi pentru preluarea puterii de către P.C.R. au nu putem nega că a fost o baie de sânge, comparabilă
fost tocmai factorii interni, a fost tocmai faptul că în cu cele mai crunte băi de sânge înfăptuite vreodată
România exista un proletariat revoluţionar, exista o de burghezie împotriva muncitorilor. Iar autorul real
stare revoluţionară, exista un proletariat asuprit de al acestei băi de sânge, Brătianu, este prezentat acum
burghezie şi hotărât de aceea să lupte cu burghezia. de burghezie şi de poeţii ei de curte, ce nici nu merită
Marxismul ne învaţă că rolul hotărâtor în dezvol- numele de intelctuali, drept un mare “erou naţional”!
tarea istorică îl au tocmai factorii interni, şi la fel au Culmea ipocriziei şi minciunii capitaliste! Cei care au
stat lucrurile şi în România anului 1918, şi în România tras în muncitori şi au ţinut poporul în robie şi în-
anului 1921, şi în România anilor 1944-1947. Fac- tuneric sunt ridicaţi în slăvi, în vreme ce aceia care
torii interni şi factorii externi se completează re- au făcut ceva pentru cei mulţi sunt insultaţi şi se
ciproc, dar rolul hotărâtor îl au întotdeauna factorii încearcă scoaterea lor din istorie! Este o stare de lu-
interni. Caracterul revoluţionar al proletariatului din cruri anormală, dar partea bună este că tot ce este
România şi sprijinul frăţesc primit de la proletaria- anormal nu poate dura prea mult. Capitaliştii mint şi

© Copyright As. Scânteia - www.scanteia.npcr.ro


9
vor mai minţi din răsputeri, însă minciuna are picio- amintim că Brătianu are pe mâini nu doar sângele
are scurte. muncitorilor români de la 13 decembrie 1918, ci şi
Lumea trebuie să ştie - şi va şti! - ce s-a petrecut pe cel al muncitorilor unguri, cu ocazia intervenţiei
atunci. Lumea trebuie să cunoască - şi va cunoaşte! armatei române împotriva Ungariei Sovietice,
- băile de sânge înfăptuite de burghezie. Şi lumea va intervenţie cerută nu numai de burghezia română
mai cunoaşte şi altceva, va cunoaşte şi cum s-a com- ci şi de imperialiştii englezi şi francezi). Iar în anul
portat burghezia cea “luminată”, din mult-lăudata 1920 s-au înregistrat nu mai puţin de 788 proteste
perioadă interbelică, cu acei muncitori şi lideri ai muncitoreşti, la care au participat 117.564 de mun-
muncitorilor care i-au căzut în mână. citori, culminând cu greva generală din octombrie
Burghezia română se plânge pentru oameni ca Iuliu 1920, la care au luat parte muncitori din toată ţara.
Maniu. Comuniştii vin însă şi reamintesc burgheziei, Si burghezia de astăzi face atâta caz de aşa-zisa ”rep-
în văzul întregii lumi, ce a făcut ea însăşi cu oameni rimare” a revoltei muncitorilor de la Braşov din anul
ca I.C. Frimu sau Ilie Pintilie. Comuniştii vin şi ream- 1987 unde nu a murit nimeni!!!
intesc burgheziei că, mult înainte de Iuliu Maniu, Acest val revoluţionar, la care greva din 13 de-
au existat oameni ca I.C. Frimu sau Ilie Pintilie, vin cembrie 1918 a contribuit din plin, a ajutat mult şi
şi reamintesc burgheziei că tocmai ea, burghezia, a la clarificarea ideologică a mişcării muncitoreşti,
fost prima care nu a ţinut cont de drepturile legitime la separarea socialiştilor consecvenţi de cei
ale oamenilor care i-au oportunişti, care mergeu
căzut în mână, că toc- în urma burgheziei. Toc-
mai ea, burghezia a fost mai luptând, muncitorii
cea care s-a comportat şi-au dat seama cine era cu
mişeleşte cu deţinuţii. adevărat cu ei, cine lupta
Ei vin şi reamintesc în- pentru binele lor şi cine
tregii lumi că tocmai în nu, cine erau socialişti
timpul “marelui erou” adevăraţi şi cine erau
Brătianu a fost omorât socialişti doar cu numele.
în închisoare marele Socialiştii consecvenţi,
luptător pentru drep- ca Cristescu, I.C. Frimu,
turile proletariatului, el Alexandru Dobrogeanu-
însuşi ridicat din rân- Gherea, doreau lupta
durile proletariatului, cu patronii, în timp ce
care a fost I.C. Frimu, socialiştii oportunişti (ca
pe data de 5 februarie Moscovici, Ghelerter) do-
1919, arestat si schingi- reau înţelegere cu patro-
uit dupa 13 decembrie 1918. Conducătorii de atunci nii, mai precis înţelegerea lor cu patronii, pe seama
ştiau, nu ne putem îndoi o clipă de acest lucru, că el muncitorilor. Muncitorii i-au ales pe primii şi astfel
este bolnav, şi totuşi l-au bătut până l-au omorât. Cum s-a putut constitui, în ziua istorică de 8 mai 1921,
se numeşte oare aceasta? Oare nu crimă politică? Partidul Comunist din România, ce a călăuzit pe
N-au decât să mintă capitaliştii şi poeţii lor de oamenii muncii din această ţară la marea victorie din
curte cât doresc, minciuna are picioare scurte. Deşi 1944-1947.
înfrântă într-un chip atât de sângeros, cum puţine Nu exagerăm, deci, când spunem că marea grevă
greve muncitoreşti au fost înfrânte de-a lungul isto- a tipografilor şi grevele care au urmat, culminând
riei, greva din 13 decembrie 1918 nu a rămas deloc cu greva generală din 1920, şi-au adus din plin
fără urmări pozitive pentru clasa muncitoare din contribuţia la mersul înainte al mişcării muncitoreşti
România. Muncitorii nu s-au lăsat intimidaţi, ci au de- din România. 13 decembrie 1918 este pentru mun-
venit şi mai hotărâţi. După cum spune, în memoriile citorii din ţara noastră, indiferent de naţionalitate, o
sale, fruntaşul socialist Şerban Voinea: “Într-adevăr, zi măreaţă, o zi care trebuie sărbătorită an de an şi
nemulţumirea în mase era atât de mare, mizeria trecută în calendarul nostru cu litere roşii!
atât de adâncă, revolta atât de puternică, încât nici
13 decembrie, cu toate pierderile de vieţi omeneşti, Secţia ideologică şi propagandă a P.C.R.
nu a fost în stare să oprească manifestaţiile de masă
ale mulţimii.” Mari greve au avut loc în 1919 - cum Notă: Asociaţia Scânteia şi Comitetul de Reorganizare
ar fi greva feroviarilor (25 mai-16 iunie), la care au al P.C.R. i-au comemorat pe cei ucişi la această
participat 20.000 de muncitori, greva petroliştilor mare revoltă a muncitorilor, vineri 13 decembrie, la
(iulie-august), greva din 21 iulie 1919, în semn de mormântul comun al unora dintre ei, aflat în Cimitirul
solidaritate cu Rusia Sovietică şi cu noul stat prole- Reînvierea din Bucuresti.
tar apărut de curând, Ungaria Sovietică (se cuvine să

© Copyright As. Scânteia - www.scanteia.npcr.ro


10

Românii au aflat ce-i democrația?

Au trecut cei 24 de ani preziși de ”oracolul de muna primitivă. Principiile care guvernau relațiile
la Dămăroaia” Silviu Brucam, pentru ca ”românii să sociale în Comuna primitivă vor guverna și soci-
afle ce-i DEMOCRAȚIA”. etatea comunistă preconizată de Marx, cu deosebirea
Au aflat ei oare? Iată întrebarea ce se află pe că societatea comunistă va beneficia de progresele
buzele majorității analiștilor și ziariștilor de tot fe- sociale și materiale înfăptuite în perioada întinsă pe
lul în această perioadă, bineînțeles pe lîngă tema mii de ani a ființei umane organiztă în diferite feluri
favorită a sfîrșiturilor de an de după anul de grație, de comunități (ginți, triburi, state, imperii, națiuni).
1989, “revolutia”. Este astăzi România un stat democratic?
Răspunsurile sunt de cele mai multe ori con- Da, este un stat democratic de tip capitalist în
fuze, mulți încercă să dea răspunsuri de parcă ar vrea care politicienii ajung la conducerea statului cu ajuto-
să se scuze:” că nu așa arată adevărata democrație”, rul banilor (capital) detinuți de capitaliști, capitaliști
”că românii au înțeles greșit democrația”, ”că care sunt principalii beneficiari ai distribuției veni-
democrația este altceva”, fără să meargă mai departe turilor în societate.
și să explice de fapt ce ar fi trebuit să înțeleagă româ- Societatea capitalistă este societatea care
nii din acest cuvînt atît favorizează o minori-
de mult invocat în ul- tate (capitaliștii și înalții
timii 24 de ani? funcționari ai statului)
Este în defavoarea majorității
”Democrația” substitut populației formată din
al termenului de ”Sistem muncitori, țărani și
social”? așa cum reiese funcționarii (intelec-
din fraza ” am înlocuit tualii) de rind, pe cînd
un sistem comunist (so- societatea socialistă
cialist) cu democrația”, asigură o mai echitabilă
frază ce se regăsește repartizare a venituri-
în scrierile mai tutu- lor către toți membrii
ror formatorilor de societății în funcție de
opinie și politicienilor aportul adus prin mun-
postdecembriști. ca, împiedicînd totodată
NU! spunem noi într-o mare măsură
comuniștii de astăzi. venituri nemuncite prin
Opusul Sistemului Socialist este Sistemul Capitalist eliminarea marii proprietăți particulare, individuale
și nu Democrația. Opusul Democrației este Absolut- sau de grup.
ismul. Dacă ar fi trăit Brucan ar fi fost mulțumit
Democrația este un termen care exprimă de prezicerea sa – românii sunt lămuriți ce-i cu
relația care există dintre cei care conduc o Democrația, o simt pe pielea lor, problema este
societate(polis) și cei care sunt conduși. Dacă cei dacă sunt și mulțumiți. Sondajele de opinie sunt rel-
care conduc într-o societate sunt rezultatul voinței evante: românii erau “foarte fericiti” şi “destul de
membrilor societății exprimată printr-un vot, atunci fericiti” înainte de 1989 în proporție de 72%.
avem de-a face cu o societate democratică iar dacă Nu mai e nimic, cred, de spus.
conducătorii ajung la conducere prin violență, abuz
sau alte mijloace (lovitură de stat, revoluții, ”voința
divină”, moștenire etc) avem de-a face cu o societate
absolutista (totalitară).
Democrația are caracter de clasă, ca sa-i citez
pe părinții marxismului. Istoria cunoște democrații Petre Ignat
caracteristice sistemelor: sclavagist (grec, roman),
feudal, capitalist și socialist dar și totalitarisme car-
acteristice acelorași sisteme.
Cea mai autentică democrație s-a aflat în Co-

© Copyright As. Scânteia - www.scanteia.npcr.ro


11

Zece războaie = zece minciuni mediatice

Fiecare război este precedat de o minciună pra rutelor maritime strategice.


răspândită abil prin mijloacele de comunicare în Consecinţe: Bombardamentele americane au ucis
masă. Astăzi, aflăm că Statele Unite ale Americii între 2 şi 4 mii de civili, fapt ignorat de mass media.
amenință Venezuela și Ecuadorul. Mâine, Iranul.
Poimâine, pe cine oare?... Să ne amintim de câte ori, 4. Irak (1991)
aceleași State Unite, și prin aceleași mijloace, ne-au
manipulat. Fiecare război important a fost „justifi- Minciună mediatică: Irakienii au distrus incuba-
cat” printr-un fapt abominabil, care mai târziu (mult toarele din maternităţile kuweitiene.
prea târziu) s-a dovedit a fi o dezinformare, lansată Ce am aflat ulterior: Știre inventată de agenţia de
în mod deliberat. Iată un scurt inventar: publicitate Hill & Knowlton, plătită în acest scop de
Emirul Kuweitului.
1. Vietnam (1964-1975) Scop: Anihilarea opoziției Orientului Mijlociu faţă de
Israel şi acordarea independenței acestuia de către
Minciună mediatică: Pe 2 și 3 august 1964, forţele Statele Unite.
militare ale Vietnamului de Nord au atacat două Consecinţe: Nenumărate victime de război, după un
distrugătoare americane aflate în Golful Tonkin. embargou de lungă durată, care a interzis şi importul
Ce am aflat ulterior: Acest atac nu a avut loc de medicamente.
niciodată. A fost o invenție a Casei Albe. (Vezi anunțul
mincinos al președintelui Lyndon Johnson aici: 5. Somalia (1993)
http://www.youtube.com/watch?v=Dx8-ffiYyzA)
Scop: Împiedicarea câștigării independenţei de Minciună mediatică: Bernard Kouchner apare ca
către Vietnam şi menţinerea dominaţiei americane erou al unei campanii umanitare în Somalia.
în zonă. Ce am aflat ulterior: Patru companii americane au
Consecinţe: Milioane de victime, malformaţii genet- cumpărat drepturile de exploatare asupra unui sfert
ice (Agentul Orange) uriașe probleme sociale. din petrolul somalez.
Scop: Controlul militar al unei regiuni strategice.
2. Grenada (1983) Consecinţe: Incapabil să controleze regiunea, Wash-
ingtonul o menţine într-un haos total.
Minciună mediatică: Mica insulă caraibiană a fost
acuzată de construirea unei baze militare sovietice şi 6. Bosnia (1992-1995)
de punerea în pericol a vieților medicilor americani.
Ce am aflat ulterior: Nici vorbă! Preşedintele amer- Minciună mediatică: Ruder Finn şi Bernard Kouch-
ican Reagan a inventat aceste pretexte. ner dezvăluie existența „lagărelor morții” în Serbia.
Scop: Împiedicarea punerii în aplicare a reformelor Ce am aflat ulterior: Finn şi Kouchner au minţit.
sociale şi democratice ale prim-ministrului Bishop Lagărele respective cuprindeau prizonieri de război,
(mai târziu, asasinat). Reagan spunea: „Nu putem ținuți acolo în vederea unor schimburilor ulterio-
permite apaşilor comunişti să se infiltreze în grădina are. Însuși preşedintele bosniac musulman Alija
noastră...” Izetbegović a recunoscut acest lucru.
Consecinţe: Represiune brutală prin pușcași marini Scop: Distrugerea Yugoslaviei socialiste, ultima
şi reinstaurarea controlului Washingtonului. rămasă pe listă, și a sistemului ei de siguranță
socială, pentru a instaura, în schimb, controlul regiu-
3. Panama (1989) nii de către companiile multinaţionale, care să poată
folosi liber rutele comerciale strategice, precum flu-
Minciună mediatică: Invazia puşcaşilor marini a viul Dunărea și zona Balcanilor.
fost făcută în scopul arestării preşedintelui Nori- Consecinţe: Patru ani de măcel înfiorător pentru
egiei, acuzat de trafic de droguri. toate naţionalităţile (bosniaci, sârbi şi croaţi). Război
Ce am aflat ulterior: Noriega, care colaborase ante- provocat de Berlin și prelungit de Washington.
rior cu CIA, ceruse drepturi depline asupra canalului
Panama pentru ţara pe teritoriul căreia se afla, şi înc- 7. Iugoslavia (1999)
etarea dreptului de folosință liberă al americanilor,
ceea ce pentru SUA era intolerabil. Minciună mediatică: Sârbii au comis genocid îm-
Scop: Menţinerea controlului american asu- potriva albanezilor kosovari.

© Copyright As. Scânteia - www.scanteia.npcr.ro


12
Ce am aflat ulterior: Pură invenţie a NATO, după înainte de deces, Maduro a lăsat să se înţeleagă că
cum a recunoscut chiar purtătorul de cuvânt ofi- „duşmanii istorici” ai ţării ar fi provocat şi cancerul
cial al NATO, Jamie Shea. (Vezi aici documentarul conducătorului.
„Înșelătoria lagărelor morții din Iugoslavia”: http:// Scop: Companiile multinaţionale din SUA vor să
vimeo.com/51240361# ). menţină controlul asupra petrolului şi celorlalte
Scop: Instalarea unei baze militare în Kosovo; pu- resurse sud-americane, temându-se de eliberarea
nerea Balcanilor sub controlul NATO și transfor- socială şi democratică a Americii Latine.
marea acestei organizații într-o poliție cu puteri Consecinţe: Washingtonul duce un război gener-
discreționare, la nivel global. alizat pe continentul sud-american: lovituri de stat,
Consecinţe: 2.000 de victime ale bombardamen- sabotaj economic, șantaj, amplasarea de baze mili-
telor NATO. Purificare etnică în Kosovo, pusă în tare în apropierea resurselor naturale...
practică de către UCK (Armata de eliberare din Ko- Cititorule! Data viitoare când mass media îți va
sovo) și legitimată de NATO. spune că Hugo Chavez a fost un dictator, amintește-ți
aceste imagini. Un număr estimat la 9 milioane de
8. Afghanistan (2001) oameni au participat la funeraliile lui.

Minciună mediatică: Bush a vrut să răzbune ata- Hugo Chavez, hasta la victoria siempre!
curile din 11 septembrie 2001 şi să-l captureze pe
Bin Laden. Sursa:http://english.pravda.ru/society/stories/03-
Ce am aflat ulterior: Nu există nicio dovadă privind 05-2011/117773-Ten_wars_ten_media_lies-0/
existența organizației teroriste Al-Qaida. Mai mult,
talibanii se oferiseră să-l extrădeze pe Bin Laden. De citit:
Scop: Controlul militar al Asiei Centrale, considerată - Hollywood și mașina de război (Hollywood and
regiune strategică, în vederea construirii unei con- the War Machine):
ducte care să traverseze Afghanistanul, pentru a per- Carl Boggs şi Tom Pollard, autori ai cărţii „The Hol-
mite controlul rezervele de petrol din Asia de Sud. lywood War Machine: U.S. Militarism and Popular
Consecinţe: Ocupaţie pe termen lung și creştere Culture”, se focalizează pe mariajul din interes dintre
uriașă a producţiei şi traficului de opium. Hollywood şi Washington şi descriu modul în care
sunt fabricate poveştile de către fabricanţii oficiali de
9. Irak (2003) mituri şi politicienii veroşi, în beneficiul preşedinţiei
şi al guvernului:
Minciună mediatică: Saddam Hussein posedă arme „Fabricarea evenimentelor prin mass media şi ma-
periculoase de distrugere în masă. Afirmație făcută nipularea conştiinţei populare au devenit compo-
de Colin Powell la Naţiunile Unite, cu prezentare de nente integrante ale culturii politice americane şi se
dovezi. află în centrul tuturor intervenţiilor recente ale ar-
Ce am aflat ulterior: Casa Albă a ordonat agenţiilor matei SUA. Din ce în ce mai mult, implicarea mass
de spionaj falsificarea acestor rapoarte (vezi afac- media în minciunile, miturile şi denaturările guver-
erea Libby) sau, pur şi simplu, fabricarea lor. nului şi-a adus contribuţia la legitimarea războiului
Scop: Controlarea tuturor resurselor de petrol şi drept mijloc de promovare a intereselor globale ale
șantajarea rivalilor: Europa, Japonia, China... SUA. Jurnaliştii TV, radio şi din presa scrisă au devenit
Consecinţe: Irakul a fost scufundat în haos și bar- esenţiali în acest proces, popularizând, de regulă,
barie, iar femeile irakiene au fost obligate să revină aceste discursuri false, susţinând cadrul ideologic
la starea anterioară, de supunere totală și obscurant- dominant şi nereușind să privească critic afirmaţiile
ism. oficialilor guvernului şi ai armatei. Cultura mass-
media a evoluat într-un aparat de propagandă, în
10. Venezuela - Ecuador (2008) special pe tărâmul preocupărilor internaţionale, în
care interesele corporatiste şi ale Pentagonului sunt
Minciună mediatică: Hugo Chavez sprijină teroris- capabile să creeze propria lor versiune a realităţii,
mul, importă arme, este un dictator (motivul defini- pentru un public american deja înclinat să creadă
tiv nu a fost încă stabilit). discursurile triumfaliste”. Citiți întregul articol aici:
Ce am aflat până în prezent: Mai multe baloane http://vimeo.com/63734818
mediatice au fost deja sparte. Printre acestea: Chavez
trage în propriul popor, Chavez antisemit, Chavez Sursa articolului: INTERNETUL!
militarist... Încercările de demonizare au continuat
până în clipa morții sale (5 martie 2013). Succe-
sorul său, Nicolas Maduro, şi-a exprimat dorinţa de
a deschide o anchetă asupra morţii lui Chavez. Încă

© Copyright As. Scânteia - www.scanteia.npcr.ro


13

Comunismul cumetrial

O scrisoare originala adresata tovarasului Petre presie a criminalităţii româneşti, dar nu, acesta era
Ignatencu- Presedintele Comitetului de Reor- doar efectul ei. Realitatea este că celulele cumetriale
ganizare al PCR au fost dispersate şi anihilate prin simpla numire în
funcţii de conducere pe merit, conform standardului
Nu v-am mai contactat de mult timp.Personal, communist. Asta nu a convenit cumetrilor, aceştia au
oriunde mă duc încerc să conving oamenii că co- dezinformat cadrele de conducere despre person-
munismul este singura şansă a omenirii, dar fără re- alitatea elitelor, denigrîndu-i. Cînd s-au regrupat ce-
zultate. Cred că trebuie o mişcare de lulele cumetriale, lovitura de stat a fost iminentă, cu
propagandă, dar pentru aceasta nu este suficientă sopul de a fura proprietăţile comune ale ţării.
expunerea cu “veriga lipsă”( legătura cu corpul nos- Profitand de aceasta scrisoare vă mai “vînd”
tru, la nivel de microcosmos, şi apoi cu Universul, un pont: Comunismul ca şi capitalismul post-belic,au
la nivel de macrocosmos). Aşa că am mai cercetat căzut din cauza “mişcărilor cumetriale” la nivel
elemente necesare şi convingătoare. Chiar progra- naţional. Nu putea fi de vină comunismul deoarece
mul PCR din 1965 este inspirat din biblie cam 90%, este 90% cu model religios.
un element esenţial pentru “interfaţarea” cu lumea Vă mulţumesc că m-aţi intitulat “tovarăş” la
religioasă, cel mai greu de convins întilnire, deşi eu am luptat vehement împotriva Co-
În mod real, munismului Cumetrial
viaţa mea a fost românesc.
Comunistă, unul din-
tre elementele evi- Toate cele bune şi un
dente fizic este de- an frumos să aveţi.
calajul meu de vîrstă
de 17 ani. Specialişti Cu simpatie
în medicină mă L.Lungu Bucuresti
întreabă uneori cum
de am reuşit aceasta, P.S. Pentru amuza-
răspunsul meu e sim- ment va recomand ac-
plu: “Toţi pentru unul, cesati:
unu pentru toţi”. La http://www.timesne-
Caracal am un prietem wroman.ro/
medic specialist pri-
mar, i-am spus cum
am vindecat Strepto-
cocul Betahemolitic cu
substanţe făcute
de mine. Am avut satisfacţa ca medicul să folosească
remediul meu pentru bolile cu care se confrunta el.
La întrebarea de unde am realizat asta, eu am
spus că am aplicat principiul comunismului la micro-
cosmosul meu.
Am studiat că “capitalismul cumetrial” româ-
nesc nu ar face loc “comunismului natural” deoarece
fenomenul de “naţiune” nu este acceptat de mase, de
aceia există cumetrismul. Eliminarea cumetrismului,
duce la criminalitate, aşa cum era comunismul la noi.
Acum am realizat că menţinerea Stalinismului în sis-
temul social, a fost necesar pentru stîrpirea cumetris-
mului, dar nu s-a reuşit deoarece multinaţonalismul
nostru, nu permite apariţia instinctului naţional la
mase. Eu am apreciat greşit că Stalinismul era ex-

© Copyright As. Scânteia - www.scanteia.npcr.ro


14

Adevarul despre crăciunul de altădată

„Într-un fel, bucuria Crăciunului era chiar mai jucării, obiecte de îmbrăcăminte, cărţi...
mare în comunism, deoarece îl ajuta pe om să se rupă
de realitatea de zi cu zi” Adevărul: Ce se vindea mai bine în prag de Sărbători?
Vintilă Mihăilescu: La oraş, cel mai bine se vin-
Vintilă Mihăilescu deau produsele alimentare, îndeosebi cele necesare
antropolog preparării mesei de Crăciun şi dulciurile de tot felul.
Apoi, desigur, jucăriile.
Între Moş Gerilă comunist şi Moş Crăciun
de azi nu e mare diferenţă din cauza desacralizării Adevărul: Pe masa de Crăciun se găseau aceleaşi bu-
sărbătorii Naşterii Domnului, spune antropologul cate din carne de porc?
Vintilă Mihăilescu. Director al Muzeului Ţăranului Vintilă Mihăilescu: Cam aceleaşi bucate, numai că
Român el spune că tradiţiile creştine au fost diluate erau mult mai mulţi aceia care şi le preparau singuri.
de ateism şi de consumerism. Şi destui erau aceia care, mai ales prin cartierele mai
Vintilă Mihăilescu pune accentul pe fondul mărginaşe şi în mahalale, îşi tăiau propriul porc,
sărbătorii craciunului crescut peste an sau cumpărat acum. Cei mai săraci
sau cu familie mai mică se mulţumeau şi cu jumătate
Adevărul: Cum era perceput Crăciunul de către româ- de porc.
ni în perioada interbelică?
Vintilă Mihăilescu: Crăciunul era, alături de Adevărul: Se împodobeau oraşele pentru Crăciun?
Paşte, una dintre sărbătorile de reper din calen- Vintilă Mihăilescu: În acea perioadă, numai centrul
darul societăţii, îndeosebi a celei ţărăneşti. Era o era ceva mai împodobit, iar împodobirea venea mai
sărbătoare a bucuriei. ales de la vitrinele comercianţilor.

Crăciunul a fost totdeauna perceput ca o sărbătoare Adevărul: Ce a adus şi ce a schimbat Moş Gerilă în
de petrecut în familie, o sărbătoare a casei, cel puţin viaţa românilor?
în prima zi. Cum, în mod tradiţional, sărbătoarea are Vintilă Mihăilescu: Moş Gerilă a constituit până
trei zile, celelalte două erau alocate vizitelor făcute la un punct o ideologizare a lui Moş Crăciun. Copiii
unor rude. o simţeau numai în parte şi numai după o anumită
vârstă. Bineînţeles că se strecurau mici doze nocive
Adevărul: Cum se colinda în acele vremuri la oraş? de propagandă.
Dar în mediul rural?
Vintilă Mihăilescu: La oraş se colinda pe cartiere Dar Moş Gerilă era mai mult pentru instituţii, iar
sau mahalale. Spre centru veneau cete de ţigani, iar Moş Crăciun rămăsese pentru acasă. Dar nu se
la casele boiereşti, colindători de la ţară, din diverse poate spune că Moş Gerilă „a schimbat ceva în viaţa
regiuni. În mod normal, cei care colindau erau copiii, românilor“. Cel mult le-a creat o reacţie interioară de
organizaţi în cete mai mici sau mai mari, pe categorii respingere, din cauza caracterului uzurpator.
de vârstă.
Adevărul: Exista bucuria Crăciunului în perioada co-
Repertoriul la oraş nu era prea vast şi cuprindea munismului?
colindul „Bună dimineaţa la Moş Ajun“, adesea şi Vintilă Mihăilescu: Da, îndeosebi pentru oame-
troparul praznicului transformat tot într-un colind. nii credincioşi, în legătură cu Biserica şi cu viaţa
Colindătorii primeau mere, nuci sau colaci şi, mai ei spirituală. Dar şi pentru ceilalţi, care vedeau
rar, bani. Se mai puteau asculta colinde prin marile petrecerea Crăciunului ca pe un act de rezistenţă
biserici, ce dispuneau de coruri ample care dădeau subterană la asaltul ideologic al Partidului Comunist.
concerte. Perioada comunistă i-a învăţat pe cei mai mulţi să fie
duplicitari.
Adevărul: Ce cadouri îşi ofereau românii atunci?
Vintilă Mihăilescu: Nebunia cadourilor nu era atât Mai fiecare sărbătorea Crăciunul în familie, cu tot ce
de mare. Toate erau mai discrete, mai delicate în acea implica aceasta din punct de vedere tradiţional: brad,
vreme. Este drept că nici oferta nu era atât de mare, cadouri, mâncare. Într-un fel, bucuria Crăciunului
nici asediul prin reclame atât de agresiv. Se ofereau era chiar mai mare, deoarece îl ajuta pe om să se

© Copyright As. Scânteia - www.scanteia.npcr.ro


15
rupă de realitatea de zi cu zi.
Adevărul: Cum este Crăciunul autentic românesc?
Adevărul: Ce sechele a lăsat perioada de dinainte Vintilă Mihăilescu: Crăciunul autentic românesc ar
de’89 în credinţa faţă de naşterea lui Iisus? trebui să fie Crăciunul autentic creştin, cu alte cuvinte
Vintilă Mihăilescu: Perioada lui Ceauşescu a con- cel petrecut după rânduiala Bisericii, în cuviinţă, cu
tribuit mult la secularizarea societăţii româneşti, decenţă, cu bun-simţ, dar şi cu implicare spirituală,
la depărtarea oamenilor de învăţătura creştină şi cu bucurie şi cu generozitate.
de trăirea profundă a acestei învăţături. Societatea
contemporană adânceşte cu alte mijloace, dar la fel Moş Gerilă era mai mult pentru instituţii, iar Moş
de susţinut, această secularizare. Crăciun rămăsese pentru acasă

În fond, între Moş Gerilă al perioadei comuniste şi Preluat din ziarul Adevarul din 24 12 2008
Moş Crăciun al zilelor noastre nu este prea mare de-
osebire. Amândoi sunt la fel de depărtaţi de eveni-
mentul minunat pe care îl constituie Crăciunul:
Întruparea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în
vederea mântuirii omului.

Scrisoare de la un veteran comunist

Stimați Tovarăși! un Partid Comunist nou, arătînd convingator în ce


mocirla a ajuns țara, în ce nenorocire trăiește pop-
Ma numesc Gheorghe Zanca. Sunt U.T.C.-ist orul dupa 20 de ani de dominatie capitalistă și a
din 1944 si membru P.C.R.din 1947.Fac parte dintr-o “economiei de piață liberă”. Dupa aceasta ar trebui
familie care a intrat in miscarea muncitoreasca revo- să urmeze”Delimitarea”.
lutionara in 1903, a dat partidului 7 ilegalisti si un Dupa parerea mea aceasta delimitare ar trebui sa se
erou al Diviziei Tudor Vladimirescu. refere cel putin la urmatoarele probleme(intrebari)
După prăbușirea socialismului de stat(!) am la care trebuie sa raspundeti.
restudiat toate lucrările de bază a marxism-leninis-
mului, căutînd eventualele cauze ideologice a aces- Nota redactiei : intrebarile autorului scrisorii vor fi
tei prăbușiri. M-am convins din nou, ca toate tezele insotite de raspunsurile tovarasului Petre Ignatencu,
de baza, pricipiile al acestei ideologii sunt valabile si Presedintele Comitetului de Reorganizare al PCR.
astazi, dar a trebuit să constat, că in practica partide-
lor comuniste, mai ales dupa ce au devenit partide 1) Ce parere are noul partid despre indus-
de guvernamant, s-au strecurat grave abateri de la trializarea fortata a tarii , mai ales cu industria grea
această ideologie și aceste abateri,chiar și crime. au si de armament,care a dus la mai intii la stagnarea,
fost una dintre cauzele acestei prabusiri. iar mai tarziu la scaderea nivelului de trai?
Cu toate acestea afirm cu convingere, că este Răspuns. Industrializarea este nec-
nevoie de reconstituirea Partidului Comunist din esara ptr dezvoltarea independenta a țării. Orice
România, dar într-adevar a unui partid nou, care sa drum nou , revoluționar are o doză mare de
se delimiteze de greșelile vechiului partid, condamnă sforțare. Totul e ca dozajul efortului să nu dea
crimele săvîrșite în numele lui de către conducători peste cap sănătatea societății, ceeace, credem noi,
sau la îndemnul coducătorilor. Altfel există pericolul s-a și întîmplat înainte de 1989.
ca noul partid să nu fie într-adevăr nou și să repete
greșelile și abaterile celui vechi. De un astfel de par-
tid nu e nevoie!
Sub aspectulul aratat mai sus documentele pro-
gramatice ale noului Partid Comunist nu sunt destul
de convingatoare. Cel mai bine elaborat, clar și
convingător este declarația de intentie.
În preambulul Declaratiei, înaintea precizației
“Cine suntem?” trebuie arătat de ce este nevoie de

© Copyright As. Scânteia - www.scanteia.npcr.ro


16
2) Ce atitudine are noul partid fata de să nu sugereze inainte care este soluția pe care o
colectivizarea rapida a agriculturii, mai ales prin con- susține pentru a nu influenta decizia colectivului
strangere? și numai în caz de balotaj el decide, de recoman-
R. O greșeala! Nu s-a ținut cont de dat, dupa un proces de mediere între parți, care
sfatul lui Stalin de a face pașii în această direcție este soluția finală cu care este de acord și pe care
cu răbdare si înțelegere. S-a forțat timpul și din o o va semna, asumîndu-și răspunderea.
acțiune necesară și utilă dezvoltării s-a ajuns să
fie neacceptată tocmai de cei de la care era nevoie 7) Pentru evitarea dictaturii personale a
de un sprijin decisiv, țăranii. primului secretar(sau al secretarului general) trebuie
sau nu limitata realegerea aceleiasi persoane in
3) Ce punct de vedere are noul partid co- aceeasi functie?
munist despre atitudinea adoptată de vechiul P.C.R. R. Suntem pentru limitarea numărului
față de fostul C.A E.R. mai ales in privința diviziunii de mandate, Statutul propus prevede cum se pune
muncii între țările membre ale acesteia? in aplicare acest principiu.
R. Corectă din prisma necesitații dez-
voltarii armonioase a țării, a independentei și 8) Pentru păstrarea caracterului demo-
suveranității sale. cratic al vieții de partid trebuie sau nu să aibă fie-
care membru dreptul de critică al oricărui organ sau
4) Ce atidudine adopta noul partid față de conducător, și daca nu primește răspuns, să repete
cultul personalitații și față de dictatura personală a critica și în afara cadrului organizat al partidului?!
lui Ceaușescu? R. Corect. Critica si autocritica nu
R. Cultul personalitarii a fost exagerat trebuiesc limitate. In schimb consecintele criti-
si a adus daune imaginii Partidului Comunist ca cilor in afara cadrului intern de partid facute
partid democratic. Nu trebuiau schimbate reguli- de un membru de partid care a primit raspuns
le conducerii colective din timpul lui Dej. Trebuie la criticile sale in mod democratic si statutar nu
să se analizeze cu discernamant si sa se vadă care trebuie sa fie ignorate de partid.
este diferenta dintre publicitatea făcută unei per-
soane, conducător în cazul nostru, si notiunea de 9) Cum priveste noul Partid practica de
cult al acesteia. Conducatorilor nu trebuie să li ingrădire a drepturilor minorităților naționale și
se facă publicitate pozitivă pentru a fi cunoscuti? încercarea de asimilare forțata a acestora?
Trebuie doar să fie criticați și eventual înjurați? R. Toti cetațenii sunt egali in fața legii.
Nicolae Ceausescu era totusi conducatorul tarii Cei care au originii etnice diferite au dreptul sa-si
iar mandria romanilor nu se poate cultiva prin prezerveze identitatea dar nu în dauna identitatii
criticarea conducatorilor sai. nationale a țării în care locuiesc. Pentru noi comu-
nistii identitatea socială este cea mai importanta,
5) Care trebuie sa fie raportul dintre con- calitatea de fiinta umana, de cetatean, de munci-
ducerea colectivă si raspunderea personala a liderilor tor, de proletar. Identitatea etnică sau religioasa
de partid? este o problema personală a fiecaruia.
R. Fiecare trebuie să răspundă pen-
tru faptele sale. Ce se ințelege prin lideri? Condu- 10) Pentru garantarea egalitatii reale ale
catorii sau membrii organelor de conducere? minoritatilor nationale este nevoie sau nu a unui cod
Conducătorii spunem noi. Ei îsi pun semnătura pe amanuntit ale acestor drepturi in domeniului invata-
deciziile organelor colective și răspund , de multe mantului, ale culturii si al folosirii limbii materne in
ori personal, Ceausescu este un exemplu elocvent. viata publica locala?
Este anormal ca un conducător să semneze o deci- R. Orice drepturi sunt precedate de
zie cu care nu este de acord, dar sa raspunda pen- îndatoriri iar prima îndatorire a unui cetățean
tru consecintele ei. al unei țări este sa respecte Constituția aces-
teia care prevede egalitatea în drepturi a tutu-
6) Primul secretar(sau secretarul gen- ror cetățenilor țării indiferent de etnie. Unitatea
eral) al Partidului trebuie sa fie conducator sau me- unei țări este dată de cîteva elemente principale,
diator in colectivul de conducere operativa a noului fundamentale: limba oficială, steagul și imnul.
partid, care voteaza numai dacă în colectiv apare ba- Ele trebuiesc respectate, necondiționat, de orice
lotaj? cetățean al țării în care locuiește în mod voluntar.
R. Conducator al organului de execuție
a hotărîrilor de partid, in primul rind, medierea
fiind una din sarcinile sale. Dacă sunt mai multe
păreri este bine ca cel care este ales sa conduca

© Copyright As. Scânteia - www.scanteia.npcr.ro


17
11) Care este pozitia noului Partid privind 15) Este bine, ca programul precizeaza lib-
interesele nationale si internationale ale proletariatu- ertatea vietii religioase ale membrilor, dar totodata
lui? trebuie precizat ca respinge orice incercare de a im-
R. Interesele nationale ale proletar- pune vreo conceptie si cult religios, de exemplu obli-
iatului sunt de ordin identitar, de dezvoltare gativitatea frecventarii orelor de religie in scoli. Pre-
comunitară în interiorul statului român iar cele vederea, ca „e posibil ca lumea sa fi fost creata de o
internaționale sunt lupta comună pentru drep- fiinta” e absurda, nestiintifica si o concesie neprincipi-
turile celor ce muncesc cu brațele și mintea si ala fata de biserica.
eliminarea exploatarii omului de catre om pe tot R. Nu se spune „ființă” ci ,,ar putea fi o
globul prin crearea unei noi societați, superioare, entitate”. Este o afirmație la care s-a renunțat în-
societatea socialista. tre timp.

12) Ce parere are noul partid in privinta 16) Si in fine, comunismul ca scop al Par-
Partidului Aliantei Socialiste(P.A.S.)?(NR.intre timp tidului este foarte abstract. Ar fi nevoie de un program
Partidului Alianta Socialista a devenit Partidul Alter- minim, in care sa fie formulate scopuri mai concrete
nativa Socialista)? R. Scopul este construcția unei soci-
R. Este un partid care se revendică din etati socialiste, premisă pentru accederea la o
PSM, se consideră socialist-comunist, militează, societate comunistă. Societatea comunista va
pentru o societate socialistă. apărea ca o consecință a unei dezvoltarii foarte
ridicate a societatii socialiste si nu creată
13) În Statut trebuie stipulat că alegerea mecanic.
tuturor Organelor de Conducere trebuie facuta prin
vot secret si dintre mai multi candidati, decat nu- Cu stima tovaraseasca
marul posturilor!.Dictatura proletariatului trebuie sa Gheorghe Zanca.
fie reglementat de legi, asa incat sa nu se repete abu-
zurile din trecut!
R. Trebuie redefinit termenul de dictat- Petre Ignatencu: Mulțumim că ne-ati dat posi-
ura plecand de la originea romana a cuvantului bilitatea să vă răspundem. O precizare, cînd vor-
ce a avut o conotație pozitivă. Istoria cunoaște dic- bim de greșeli sau crime trebuie să le și arătăm
taturi pozitive și dictaturi negative. Dictatura este care sunt acestea. Cînd vorbim de crime vor-
un mod de conducere a unei comunități statale și bim de crime presupuse sau confirmate de către
nu un sistem politic. Dictatura proletariatului nu instanțele judecătorești? Cînd acuzi de crimă nu
este altceva decît dictatura majoritatii, adica ade- înseamnă că ea si a existată.
varata DEMOCRATIE, unde puterea este exercitată
DE și ÎN FAVOAREA majorității cetățenilor unei
țări, majoritate reprezentată de proletari,( in-
telectualitatea salariata,muncitori și țărani), în-
totdeauna mult mai mulți decît burghezia capi-
talista si sustinatorii lor, adevaratii conducatori
intr-o „democratie” capitalista.

14) Din programul partidului trebuie elim-
inat termenul”Socialism multilateral dezvoltat” , fi-
indca aceasta este o ficțiune(parca ar exista socialism
unilateral desvoltat?)
R. Aveti dreptate, este un nonsens, so-
cialism înseamnă și multilateral dezvoltat.

© Copyright As. Scânteia - www.scanteia.npcr.ro


18

Tineretul trebuie să știe! (2)

JAFUL! 213 Intreprinderea de vagoane Arad - jud.Arad


Continuare din numarul trecut 214 Intreprinderea “Hidromecanica” Brașov- jud.
In primăvara lui 1989, se anunţa că România şi-a Brașov
încheiat plata datoriei externe. 215 Intreprinderea de utilaj greu “Progresul” Brăila
In 2011 România ajungea la o datorie de peste 150 - jud. Brăila
de miliarde de euro . 216 Intreprinderea mecanică “Nicolina” Iași - jud.
Iata o parte din cele peste 2600 întreprinderi con- Iași
struite de regimul comunist care s-au DISTRUS, JE- 217 Combinatul de utilaj greu Iași - jud.Iași
FUIT, VANDUT în ultimii, peste, 23 de ani: 218 Intreprinderea de vagoane Drobeta Turnu-Sev-
erin - jud.Mehedinti
190 Intreprinderea “Unio” Satu Mare - jud.Satu Mare 219 Intreprinderea mecanică Drobeta Turnu-Sever-
191 Intreprinderea mecanică Câmpina - jud.Prahova in - jud.Mehedinti
192 Intreprinderea”Neptun” Câmpina - jud.Prahova 220 Intreprinderea de vagoane Caracal - jud.Olt
193 Intreprinderea de piese turnate Câmpina - jud. 221 Intreprinderea de osii și boghiuri Balș - jud.Olt
Prahova 222 Intreprinderea “Steaua Roșie” București - M.
194 Intreprinderea de utilaj minier Filipeștii de Pa- București
dure - jud.Prahova 223 Intreprinderea “Timpuri Noi” București - M.
195 Intreprinderea de Ventilatoare si instalații de București
ventilațe Vaslui - jud.Vaslui 224 Centrala industrială de rulmenți și organe de
196 Centrala industrială de utilaj energetic metalur- asamblare – activitatea proprie a centralei inclusiv
gic si mașini de ridicat- București activitatea proprie Intreprinderea “Rulmentul” Brașov- - jud. Brașov
a centralei inclusiv Intreprinderea de Mașini Grele 225 Intreprinderea de rulmenți Bârlad - jud.Vaslui
București - M. București 226 Intreprinderea de rulmenți Alexandria - jud.Tel-
197 Intreprinderea mecanică dr. Petru Groza - jud. eorman
Bihor 227 Intreprinderea de rulmenți Ploiești - jud.Pra-
198 Intreprinderea de utilaj de ridicat Lugoj - jud. hova
Timiș 228 Intreprinderea de șuruburi Bacău - jud.Bacău
199 Combinatul industrial pentru construcții de 229 Intreprinderea de șuruburi Botoșani - jud.
mașini Bistrița - jud.Bistrița-Nasaud Botoșani
200 Intreprinderea de construcții de mașini Reșita - 230 Intreprinderea de șuruburi Brașov - jud.Brașov
jud.Caras-Severin 231 Intreprinderea de șuruburi Târgu-Secuiesc - jud.
201 Intreprinderea de construcții de mașini Covasna
Caransebeș - jud.Caraș-Severin 232 Intreprinderea de șuruburi Sighetul-Marmației
202 Intreprinderea de construcții metalice Bocșa - - jud.Maramureș
jud.Caraș-Severin 233 Intreprinderea de șuruburi Medias - jud.Sibiu
203 Intreprinderea mecanică Topleț - jud.Caraș- 234 Centrala industrială navală Galați- activitatea
Severin proprie a centralei inclusiv Șantierul Naval Galați -
204 Intreprinderea de accesorii Valiug-Rețita - jud. jud.Galați
Caraț-Severin 235 Șantierul Naval Brăila - jud.Brăila
205 Intreprinderea de cazane mici si arzătoare Cluj- 236 Șantierul Naval Constanța - jud.Constanța
Napoca- jud. Cluj 237 Intreprinderea de construcții de nave și piese
206 Intreprinderea “Tehnofrig” -Cluj-Napoca - jud. turnate Oltenița - jud.Giurgiu
Cluj 238 Șantierul naval Giurgiu - jud.Giurgiu
207 Intreprinderea de utilaj alimentar Slatina - jud. 239 Șantierul Naval Drobeta-Turnu Severin - jud.
Olt Mehedinți
208 Intreprinderea “Independența” -Sibiu - jud.Sibiu 240 Intreprinderea Mecanică Navală Constanța - jud.
209 Intreprinderea mecanică Timișoara - jud.Timiș Constanța
210 Intreprinderea “Vulcan” -București - M. Bucurețti 241 Intreprinderea Mecanică Navală Galați - jud.
211 Intreprinderea “Metalica” -Bucuresti - M. Bucur- Galați
esti 242 Șantierul Naval Tulcea - jud.Tulcea
212 Centrala industrială de utilaj tehnologic și mate- Va urma
rial rulant – București- activitatea proprie a centralei
inclusiv Intreprinderea 23 August -M. București

© Copyright As. Scânteia - www.scanteia.npcr.ro