Sunteți pe pagina 1din 6

Analiza rezultatelor la Testul iniţial

Clasa:
Modul: Tehnologii
Anul şcolar:
Profesor: ing.

Obiectul evaluării iniţiale îl constituie acele competenţe formate anterior şi care reprezintă
premise pentru dezvoltarea competenţelor specifice domeniului mecanic.
Competenţele formate anterior, formal sau informal, vor ajuta profesorul în realizarea
programului de învăţare centrată pe elev astfel încât la finalul parcurgerii modulelor, fiecare elev să-
şi fi dezvoltat integral competenţele prevăzute în cuprinsul acestuia.
Matricea de specificaţii realizează corespondenţa dintre competenţele corespunzătoare
nivelurilor taxonomice şiunităţi de învăţare / concepte –cheie / conţinuturi / teme:

Competenţe 1 2 3 4 5
Conţinuturi

Determinarea valorii unei mărimi X X X


fizice.
Calculul ariilor şi a volumelor X
Proprietăţile metalelor şi aliajelor X X
Echipamente de protecţia muncii X X

Competenţele avute în vedere pentru alcătuirea acestui test predictiv sunt de la disciplinele:
Educaţie tehnologică, Matematică şi Fizică, clasele VI-VIII, competenţe dobândite în ciclul
gimnazial:
1. Determinarea ariilor şi a volumelor şi exprimarea acestora în unităţi de măsură
corespunzătoare.
2. Recunoaşterea unor proprietăţi ale materialelor metalice.
3. Utilizarea unor metode de lucru elementare cu diferite instrumente de măsură, în vederea
efectuării unor determinări.
4. Diferenţierea fenomenelor fizice identificate în viaţa de zi cu zi, a instrumentelor şi
mărimilor fizice din domeniul studiat.
5. Stabilirea unor legături între domeniile Educaţiei tehnologice şi celelalte discipline de
studiu pentru explicarea unor aplicaţii din tehnică.
Testul de evaluare iniţială este alcătuit din treipărţi: partea I care cuprinde itemi obiectivi
pentru care se acordă 25de puncta, partea a II-aşipartea a III-a cuprind itemi semiobiectivi pentru
care se acordă 65 de puncte.

SUBIECTE
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
1
 Timpul efectiv de lucru este de 45 minute.

Partea I. TOTAL: 25 puncte


I.1 Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 5 puncte
1. Unitatea de măsură a intensitații curentului electric este:
a) ohmul
b) amperul
c) voltul
d) metrul
2. Cuprul este:
a) bun conducător de energie electrică
b) semiconductor
c) rezistent la temperatura ridicate
d) nemetalic
3. Volumul unui corp geometric se măsoară în:
a) m2
b) m3
c) kg/m³
d) kg
4. Muncitorul calificat este absolvent al învațământului:
a. professional si tehnic
b. liceal
c. gimnazial
d. gimnazial și profesional
5. Dilatarea este proprietatea materialelor metalice:
a) de a se topi la o anumită temperatură
b) de a rezista la temperaturi înalte
c) de a-şi mări dimensiunile sub acţiunea căldurii
d) de a se deforma elastic

I.2 . În coloana A sunt date mărimile fizice, iar în coloana B instrumentele de măsură
ale acestora. Asociaţi fiecărei mărimi fizice din coloana A, instrumentul de măsură din
coloana B. 10 puncte

A - mărimi fizice B – instrumente de măsură


a – lungime 1 – balanţă
b – masă 2 – termometru
c – temperatură 3 – ampermetru
d – timp 4 – ruleta
e – tensiunea curentului electric 5 – cronometru
6 – voltmetru

I.3. Pentrufiecare din enunţurile următoare, scrieţi în dreptul enunţului litera A, dacă îl
consideraţi adevărat sau litera F, dacă îl consideraţi ca fiind fals: 10 puncte
1) Aliajele metalice sunt formate din doua sau mai multe metale.
2)Materialele izolatoare sunt caracterizate de proprietatea de a conduce curentul electric.
3) Munca depusă pentru efectuarea unei lucrări se numeste manopera.
4) Triunghiul este un corp geometric cu trei laturi.
2
3) Purtarea echipamentului de protecţieşi respectarea normelor de protecţia muncii specifice
sunt obligatorii în timpul operaţiilor de pregătire, prelucrare şi finisare.
Partea a II a TOTAL: 30 puncte
II. 1. Efectuaţi următoarele transformări:15puncte
a) 1 ora si 10 min = s(secunde)
b) 2,5 t = Kg
c) 27000 m = km
d) 12,5 m = cm
e) 2 dm2 = mm2

II.2 Completează spaţiile libere din enunţurile următoare, astfel încât ele să devină corecte
din punct de vedere ştiinţific: 15 puncte
1. Persoana care îndrumă, educă pe cineva este …………………….
2. Pentru a executa o asamblare prin filet sunt necesare surubul si .......................................
3.Gaurirea este operatia de prelucrare prin aschiere executata cu ajutorul ................................
4. Pentru a evita accidentarea carcasele de .. ...........................ale aparatelor trebuie sa nu fie deteriorate.
5.Circuitul ............................... reprezintă un ansamblul de surse, aparate electrice şi conductori prin care
circulă un curent electric.

Subiectul III 35puncte


Rezolvă pe foaia de concurs următorul rebus după ce citeşti cu atenţie definiţiile. Foloseşte verticala
dată –ENERGIE

1 E 1. Parte componentă a centralelor nucleare.


2. Centralele eoliene folosesc energia ....... pentru
2 N
obţinerea energiei electrice.
3 E 3. Hidrocentralele folosesc energia ……..…….pentru
4 R obţinerea energiei electrice.
5 G 4. Element component al oricărui tip de centrală.
6 I 5. Este sursă de energie neconvenţională, epuizabilă,
7 E regenerabilă.
6. Combustibilii produc prin ardere energie ......
7. Motorul electric transforma energia electrica
în energie ………………

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele dacât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracţiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului
total acordat la 10.
3
PARTEA I (25puncte)

I. 1. 5 puncte
1 – b; 2 – a; 3 – b; 4 –a; 5 – c.

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.

I.2. 10 puncte
a – 4 ; b – 1 ; c – 2 ; d – 5; e – 6.

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.

I.3. 10 puncte
1 – A ; 2 – F; 3 – A; 4 – F ; 5 – A.

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.

PARTEA a II a (30 de puncte)

II.1. 15 puncte
a) 1 ora si 10 min = 4200 s
b) 2,5 t = 2500 Kg
c) 27000 m = 27 km
d) 12,5 m = 1250 cm
e) 2 dm2 = 20000 mm2

Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect.

II.2. 15 puncte
1-profesorul; 2-piulita; 3- burghiul; 4-protectie; 5-electric.

Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect.

PARTEA a III a (35 de puncte)

1R E A C T O R
2 V A N T U L U I
3 A P E I
4 T U R B I N A
5 B I O G A Z
6 C H I M I C A
4
7 M E C A N I C A

Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect.

1. Situaţia statistică a notelor obţinute:

Nr. Elevi Note obţinute Media


elevi prezenţi 2 -2,99 3–3,99 4 -4,99 5–5,99 6– 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99
28 28 0 3 5 8 4 3 0 5,10

2. Curba de distribuţie a notelor:

Reprezentarea grafica a rezultatelor


9
8 8
7
6
NR. NOTE

5 5
4 4
3 3 3
2
1
0 0 0
2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,9 6-6,99 7-7,99 8-8,99
NOTE

Analiza rezultatelor si strategii didactice ce urmeaza a fi aplicate

Vârful curbei situat în intervalul 5 -6, obtinut de 34,8% dintre elevi, denotă un grad de
pregătire mediocru, superficial, ceea ce înseamnă că elevii nu acordă suficientă atenţienoţiunilor
elementare, nu sunt capabili să identifice alternative de rezolvare a problemelor şi să aleagă soluţiile
optime, nu şi-au format deprinderi de efectuare a transformarilor (doar doi elevi fiind capabili sa
efectueze 5 transformari din 6). Au intâmpinat greutăţi la completarea aritmografului deoarece nu
cunosc semnificatia termenilor utilizati in domeniul energetic.
Se observă că doar doi elevi aureusit sa obtina peste 7 iar 8 elevi au luat sub cinci ceea ce se
impune luare unor masuri care sa duca la dobândirea decunoștințe, abilități și atitudini specifice
domeniului mecanic; proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în
5
considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev, inclusiv adaptarea strategiilor didactice
la elevii care au obtinut note mici (Codreanu Ninel si Ghizdeanu Gica).
Aceste strategii vor viza următoarele aspecte:
• aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psiho-fizic ale acestora,pe transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
• îmbinarea şi alternanţa sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea
programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită
efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda 6/3/5, metoda
expertului, metoda cubului,metoda mozaicului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui
etc.;
• folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/investigaţia dirijatăetc.;
• însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiide caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.),care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: bibliotecă,
internet, bibliotecă virtuală ş.a.).