Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris la Fizic 
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile


Sunt obligatorii toi itemii din dou arii tematice dintre cele

patru prevzute în program, adic: A.MECANIC, B.ELECTRICITATE
I MAGNETISM, C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR, D. OPTIC

Se acord 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 70

A. MECANIC
Se consider acceleraia gravitaional g = 10 m ⋅ s −2 .
I. Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 15 puncte
P 
1. Considerai c notaiile sunt cele utilizate în manualele de fizic. O mrime fizic are expresia i unitatea de msur în S.I.:
v
N
a. N b. J c. d. m ⋅ s -2
m

2. Omul se afl în cabina unui lift. Fora cu care omul apas asupra podelei are o valoare mai mare atunci când liftul se deplaseaz:

a. în jos, cu o vitez ce cre te;
b. în jos, cu o vitez ce scade;
c. în sus, cu o vitez ce scade;
d. în sus, cu o vitez constant.

3. Expresia matematic a teoremei de variaie a impulsului punctului material este:


r r r r r r
a. F = m⋅a b. F ⋅ ∆t = ∆p c. ∆p = F / ∆t d. pi = p f

4. Lucrul mecanic efectuat de fora deformatoare pentru alungirea unui fir de la l 0 la l 0 + l este egal cu 90 J. Lucrul mecanic
efectuat pentru a-l alungi în continuare, pân la l 0 + 4 l, este egal cu:
a. 270 J b. 360J c. 1350 J d. 1440 J

5. În micarea circular uniform, variaia vectorului impuls al punctului material, într-un interval de timp ∆t < T , este:
a. nul deoarece viteza nu-i modific modulul;
b. nul deoarece fora care determin micarea circular a punctului material este perpendicular pe vitez;
c. nul deoarece fora centripet nu efectueaz lucru mecanic;
d. nenul deoarece viteza îi modific permanent orientarea.

II. Rezolva i urm toarele probleme:


r
1. Corpul de mas m = 10 kg, micându-se sub aciunea unei fore constante F1 , îi mrete viteza de la v 1 = 5 m ⋅ s −1 la
v 2 = 25 m ⋅ s −1 în timp de 5 secunde. Determinai:
a. deplasarea corpului în intervalul de timp dat;
r
b. lucrul mecanic efectuat de fora F1 în intervalul de timp dat;
r
c. modulul i orientarea forei suplimentare F2 , care trebuie s acioneze asupra corpului pentru a-l opri în 10 secunde din momentul
în care acesta are viteza v 2 .
15 puncte

2. Glontele de mas m = 10 g ptrunde în cutia cu nisip de mas total M = 990 g i rmâne r


M v0
în aceasta (v. fig. alturat). Cutia este prins de un perete vertical prin intermediul unui resort m
suficient de lung i nedeformat, de constant elastic k = 2500 N ⋅ m −1. În urma ciocnirii
glonte - cutie, resortul îi micoreaz lungimea cu valoarea maxim ∆l max = 4 cm. Se neglijeaz toate frecrile. Determinai:
a. viteza sistemului glonte-cutie imediat dup ciocnire;
b. energia cinetic a glontelui înainte de a ptrunde în cutie;
c. energia potenial elastic în momentul în care sistemul glonte-cutie, deplasându-se spre perete, are viteza v ′ = 1 m ⋅ s -1.
15 puncte

1
Proba scris la Fizic
Varianta 70
Proba E: Specializarea : matematic –informatic ,
tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile
Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba scris la Fizic 
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile 
 Sunt obligatorii toi itemii din dou arii tematice dintrecele
 patruprevzute în program
 , adic
: A.MECANIC , B.ELECTRICITATE

I MAGNETISM, C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR , D. OPTIC


Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 70

B. ELECTRICITATE I MAGNETISM
 
Permeabilitatea magnetic a vidului are valoarea 0 = 4 ⋅ 10 −7 N ⋅ A −2 . Cu = 3 ,9 ⋅ 10 − 3 grd − 1 ;
I. Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect 15 puncte
1. Curentul electric este un fenomen care const în:
a. ordonarea sarcinii electrice prin firul conductor;
b. micarea dirijat a purttorilor de sarcin electric liberi;
c. deplasarea dezordonat a electronilor de conduc ie;
d. oscila ia ionilor re elei cristaline în jurul pozi iei lor de echilibru.

2. Varia ia relativ a rezisten ei unui rezistor liniar din cupru aflat ini ial la temperatura de 00C, datorit înclzirii pân la
temperatura 100 o C, este egal cu:
a. 4,9 b. 3,9 c. 1,9 d. 0,39

3. În fig. alturat este ilustrat sec iunea transversal a dou conductoare rectilinii i sufi- I1 M I2
cient de lungi situate în vid, parcurse de curent electric. Se dau: I1 = 20 A, A B
I 2 = 30 A, MA = 4 cm AB = 10 cm . Modulul induc iei magnetice în punctul M este egal
cu:
a. 0,2 mT b. 0,17 mT c 0,15 mT d. 0,1 mT

4. Curen ii care strbat dou conductoare paralele i foarte lungi, situate în vid, au intensit ile I1 = 100 A,
−3
respectiv I 2 = 40 A. Asupra unei por iuni de 0,5 m de conductor ac ioneaz o for electrodinamic de 2 ⋅ 10 N. Distan a dintre
conductoare are valoarea de:
a. 1,2 m b. 1 m c. 0,5 m d. 0,2 m
r
5. Frecven a mic rii unui ion ce se deplaseaz într-un plan perpendicular pe liniile câmpului magnetic de induc ie B are
expresia:
qm qm qB qB
a. ϑ = b. ϑ = c. ϑ = d. ϑ =
B 2 B 2 m m
II. Rezolva i urm toarele probleme:
1. La bornele unei surse electrice se leag în serie rezistoarele de rezisten e R1 i R 2 = 15 Ω. Diferen a de poten ial la bornele
rezistorului R1 este U1 = 12 V. În cele dou rezistoare se dezvolt puterea P = 36 W. Determina i:
a. rezisten a R1 ;
b. parametrii sursei electrice dac puterea debitat în circuitul exterior reprezint k = 0,8 din puterea debitat de sursa electric;
c. indica ia unui voltmetru cu rezisten a R V = 10 Ω inclus în circuitul dat pentru a msura tensiunea la bornele rezistorului R1.
15 puncte

2. Dintr-o sârm metalic de sec iune constant se realizeaz cadrul metalic MODN i bara OP, care se poate a
roti în jurul punctului O astfel încât contactul mobil P rmâne permanent în contact electric cu latura DN (v. fig. D O
alturat ). Conductorul metalic MODN este intersectat perpendicular de liniile paralele i verticale ale unui
câmp magnetic uniform de induc ie magnetic B = 0,75 T. Rezisten a unit ii de lungime a sârmei este P
r
R / l = R 0 = 1 Ω ⋅ m -1 , iar a = 60 cm. În momentul t 0 = 0, contactul P începe s alunece f r frecare cu v r
−1
•B
viteza v = 2 cm ⋅ s , de la D spre N. Se consider laturile OM, DN i bara OP suficient de lungi. Determina i: P
N M
a. fluxul magnetic ce strbate conturul ODP în momentul t1 = 10 s;
b. tensiunea electromotoare indus în conturul ODP;
c. intensitatea curentului electric din conturul ODP în momentul t 2 = 40 s.
15 puncte

2
Proba scris la Fizic
Varianta 70
Proba E: Specializarea : matematic –informatic ,
tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile
Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba scris la Fizic 
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile 
 Sunt obligatorii to i itemii din dou arii tematice dintrecele
 patruprevzute în program
 , adic
: A.MECANIC , B.ELECTRICITATE
I MAGNETISM, C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR , D. OPTIC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 70

C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR


1 atm ≅ 10 5 N/m 2 , R ≅ 8,31 J/ (mol ⋅ K ), C p = C V + R , C V diatomic = 2,5 R
I. Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 15 puncte

1. Unitatea de msur a constantei lui Boltzmann, exprimat în unit i fundamentale din S.I., este:
a. kg ⋅ m 2 ⋅ s -2 ⋅ K −1 b. kg ⋅ m 3 ⋅ s -2 ⋅ K −1 ⋅ mol -1 c. kg 2 ⋅ m ⋅ s 2 ⋅ K −1 d. kg ⋅ m ⋅ s -2 / K ⋅ mol

2. Formula fundamental a teoriei cinetico-moleculare pentru un gaz ideal NU este echivalent cu:

1 2N 1 N 1
a. p = v 2 b. p = tr c. p = m 0 v 2 d. p = n v2
3 3V 3V 0 3 NA

3. O cantitate m = 0,2 kg de hidrogen molecular, aflat într-un vas de volum V = 8,31 m 3 la temperatura de 27 o C , are presiunea
egal cu:
a. 30 Pa b.60 Pa c. 2700 Pa d. 3 ⋅ 10 4 Pa

4. Viteza termic a moleculelor dintr-un vas închis crete cu 20 %. Presiunea gazului:


a. crete cu 20% b. scade cu 30% c. crete cu 44% d. scade cu 4,4%
5. Pentru o destinderea izoterm a unui gaz ideal, una dintre urmtoarele afirma ii este fals:
a. sistemul este în contact cu un termostat;
b. sistemul primete cldura Q = ϑRT ln pi p f ;
c. for ele de presiune efectueaz lucrul mecanic L = 2,3 ϑRT lg Vf Vi ;
d. cldura molar este nul deoarece temperatura sistemului nu variaz.

II. Rezolva i urm toarele probleme:


1. Într-un cilindru termoizolator se afl un gaz ideal, delimitat de atmosfer de ctre un piston termoizolator. Gazul ocup volumul

V1 = 1l la presiunea p1 = 32 atm. În urma destinderii adiabatice, temperatura gazului devine T2 = T1 / 4, iar densitatea 2 = 1 /8.
Determina i:
a. exponentul
adiabatic
al gazului;
b. c ldura molar la volum constant;
c. lucrul mecanic efectuat de for ele de presiune în timpul destinderii adiabatice.
15 puncte

p 2
2. Gazul ideal diatomic (ϑ = const.) efectueaz procesul ciclic din fig. al turat . 5p1

a. Stabili i legea transform rii 3 1 în coordonate (V, T) i reprezenta i grafic aceast lege.
b. Determina i raportul L1→2 / L3 →1. 3p1
(T1)
3
c. Calcula i randamentul motorului care ar func iona dup acest ciclu. 1
p1 V
O V1 3V1

15 puncte

3
Proba scris la Fizic
Varianta 70
Proba E: Specializarea : matematic –informatic ,
tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile
Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
 Proba scris la Fizic 
Proba E: Specializarea : matematic –informatic
, tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializ
rile 
 Sunt obligatorii to i itemii din dou arii tematice dintrecele
 patruprev zute în program
 , adic: A.MECANIC , B.ELECTRICITATE
I MAGNETISM,
C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR , D. OPTIC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 70

D.OPTIC
Viteza luminii în vid c = 3 ⋅ 10 8 m/s, naer ≈ 1, napa = 4 / 3
I. Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 15 puncte

1. O raz de lumin cade pe suprafa a de separare dintre dou medii transparente i omogene sub un unghi de inciden i = 30 o .

Primul mediu are indicele de refrac ie n1 = 2,4 i raza reflectat este perpendicular pe cea refractat . Indicele de refrac ie al celui
de al doilea mediu are valoarea:
a. 4,152 b. 2 c. 1,387 d. 1,2

2. Raza de lumin S – N este incident pe o lentil sub ire divergent (v. fig. al turat ). Dup D
refrac ia prin lentil , raza de lumin are direc ia razei:
a. N-A b. N-B c. N-C d. N-D
S C
 N
a de 1,5 m de suprafa a apei, în aer, se afl o surs de lumin punctiform
3. La distan i
aflat în ap , va vedea imaginea acestei surse la o distan , fa de
izotrop . Observatorul, B
suprafa a apei, egal cu: A

a. 2,5 m b. 2 m c. 1,5 m d. 1,125 m4. M rirea liniar dat de o lentil sub ire cu distan a focal f depinde de pozi ia obiectului fa de lentil conform rela iei:
x +f x +f f f
a. β = 1 b. β = − 1 c. β = d. β =
f f x1 − f x1 + f

5. Schimbarea mediului în care este amplasat dispozitivul Young determin :
a. modificarea culorii interfranjei;
b. varia ia interfranjei;
c. schimbarea pozi iei franjei centrale;
d. schimbarea condi iei de maxim de interferen .

II. Rezolva i urm toarele probleme:
1. Perpendicular pe axa optic principal a unei oglinzi concave cu raza de curbur R = - 40 cm este a ezat o surs de lumin sub

forma unei bare S, de lungime y 1 = 4 cm. Distan a de la sursa S pân la oglinda concav este 3R 4. Apoi, perpendicular pe axa

optic a oglinzii se a eaz o oglind plan astfel încât,
dup ce lumina de la sursa S se reflect în
 S
oglind
concav i apoi în cea plan , imaginea final s se formeze în acela i loc cu sursa S (v. fig. C
al turat ). Determina i: V
a. pozi ia imaginii fa de oglind concav ;
de oglinda concav ;
b. lungimea imaginii formate
c. distan a dintre cele dou oglinzi.
15 puncte
 
2. Dou radia ii luminoase, care au lungimile de und 1 = 625 nm i 2 = 500 nm, cad normal pe o re ea de difrac ie. Maximele

celor dou radia ii coincid pentru prima dat în direc ia ϕ = 30 o. Determina i:

a. num rul de fante pe milimetru de lungime, caracteristic re elei date;
b. num rul total de maxime observate, pentru prima radia ie;
a doua radia ie, distan a dintre maximele de ordin trei observate pe ecranul situat în planul focal al lentilei cu distan a
c. pentru
focal f = 1 m.
15 puncte

4
Proba scris la Fizic
Varianta 70
Proba E: Specializarea : matematic –informatic ,
tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile