Sunteți pe pagina 1din 7
BETS Rae Ree PETC SSeS Psy.) BOUVET ER Ce Ue See Coe mar COUT ea cree LO eae POSE car PLZ Initiator si responsabil proiect, Director adjunct, Prof. DRAGOMIR DANIELA a SCOALA GIMNAZIALA “ION HELIADE RADULESCU” ay SOS. KISELEFF NR.5 - SECTOR 1 - BUCURESTI Telefon/Fax: 021.316 3633 Cod fiscal: 20745671 \ E-mail : scoalaihradulescu@gmail.com REGULAMENT DE DESFASURARE PROIECT EDUCATIONAL ,,EUROPA, CASA NOASTRA-INTERFERENTE CULTURALE” Domeniul cultural-artistic, culturi i aprobat in CAEM 2020 nr. 744/15.01.2020 > Inscrierea in concurs a elevilor se face de catre cadrul didactic care se implic& in organizarea concursului, in baza Acordului de parteneriat. > Neexpedierea Acordului de parteneriat catre unitatea de invafamant organizatoare in termenul prevazut de Regulament, exclude participarea la concurs. I Activitate: ,Expozitie-concurs de martisoare si felicitari” Participare indirecta Sectiunea | concurs de martisoare Sectiunea Il -felici Grup tint8: prescolari, elevii claselor CP-VIII Felicitarile se realizeaza in format AS (exceptie facand martisoarele), se eticheteazi dup modelul de ‘mai jos, iar eticheta va fi CAPSATA, pe spate, in coltul din dreapta jos. Fiecare lucrare va fi pusa intr-o folie de protectie. Martisoarele se vor face in orice forma si vor fi prinse pe carton format AS — capsate si etichetate dupa modelul de mai jos. (UME PRENUME ELEV. SECTIUNEA ‘LASA UNITATEA DE INVATAMANT (CADRU DIDACTIC INDRUMATOR EMAIL La aceste sectiuni lueririle vor respecta tematica. Lueritile vor fi confectionate numai de catre copii, din diverse materiale didactice sau materiale din natura. Nu se admit obiecte cumparate din comery sau lucriri confectionate de c&tre cadrele didactice. Perioada de trimitere a lucrailor: 27 februarie-10 martie 2020 (data postei) Fiecare cadru didactic poate participa cu trei lucrat ale elevilor/sectiune. Perioada de jurizare a luerarilor: 11 martie- 30 martie 2020. Transmiterea diplomelor gi a acordurilor (online) catre participanti: 30 aprilie 2020 Lucratile, figa de inscriere si acordul de parteneriat vor fi transmise in plic cdtre organizator, pe adresa: Str. Christian Tell, Nr. 22, Sector 1, Bucuresti. Pe plic se va specifica numele unui cadru didactic (prof. Vartic Florentina, prof. Enciu Eugenia, prof. Toniti Mariana) “In atentia cadrului didactic .....”. si denumirea concursului: "Expoziie-concurs de miarjigoare gi felicitari”, Fisa de inscriere si acordul de parteneriat completat, stampilat si scanat, vor fi transmise gi in format online la adresa de e-mail: ewropacasanoastri2020@gmail.com Persoane de contact: prof. Dragomir Daniela — 0728 530 607; prof. Dumitru Anca —0727 870 296 II Activitate: ,Mozaicul identitatilor culturale” Participare indirecta. Sectiunea | creatii plastice(pictur§,desen,colaj) Sectiunea I~ creatii literare (compuneri, poezii, eseuri) Sectiunea Ill - Fotografii Grup tinta: elevii claselor CP-VIII Prin aceasta activitate, dorim si promoviim valorile europene si sé ii indrumim pe copiii si descopere istoricul Uniunii Europene, simbolurile, traditiile gi obiceiurile farilor europene, a obiectivelor turistice din Europa, Lueririle trimise vor respecta tematica concursului. Sectiunea | - creatii plastice(PICTURA,DESEN,COLAJ) > Compoziiile plastice vor fi realizate intr-o tehnicd la alegere, reflectfnd tematica. Luerarile vor fi executate pe coal de desen format Ad. Acestea se eticheteazt dup’ modelul de mai jos, eticheta va fi CAPSATA, pe spatele lucririi, in colful din dreapta, jos. Un cadru didactic poate participa la aceasta sectiune cu trei lucrari. NUMELE si PRENUMELE ELEVULUI ‘CLASA UNITATEA DE INVATAMANT CADRU DIDACTIC INDRUMATOR EMAIL Lueritile, figa de inscriere gi acordul de parteneriat vor fi transmise in plic c&tre organizator, pe adresa: Str. Christian Tell, Nr. 22, Sector 1, Bucuresti. Pe plic se va specifica numele unui cadru didactic (prof. $teffinicd Anca, prof. Folteanu Luiza, prof. \Vaideanu Manuela)"in atenfia cadrului didactic...” si denumirea activitati, respectiv sectiunea. Fisa de inscriere si acordul de parteneriat inregistrat, completat, stampilat si scanat, vor fi transmise gi in format online la adresa de e-mail: ewropacasanoastri2020@gmail.com Persoane de contact: prof. Dragomir Daniela — 0728 530 607; prof. Dumitru Anca - 0727 870 296 Perioada de trimitere a lucrarilor: 04 -22 mai 2020 Fiecare cadru didactic poate participa cu trei Iueriri ale elevilor/sectiune. Perioada de jurizare a lucrarilor: 25- 29 mai 2020. Lueratile inscrise in concurs nu se restituie iar diplomele si acordurile vor fi trimise online e&tre participanti in data de15 mai 2020. Nu se admit contestatii. Sectiunea Il - creatii literare (compuneri, poezii, eseuri) > Creatiile literare vor respecta tematica concursului. Condifii de tehnoredactare: format A4, portrait, TNR 12, spatiere 1,5, diacritice,titlul bold, aligniament text-justify,nu mai mult de o pagina. In partea dreapti, jos a documentului se va menfiona: numele si prenumele elevului, clasa, unitatea de invajaimant, numele cadrului didactic indrumator, e-mail. Un cadru didactic poate participa cu trei lucriri/ sectiune. Lueratile, figa de inscricre si acordul de parteneriat inregistrat, completat, stampilat gi scanat, vor fi transmise in format online la adresa de e-mail: europacasanoastri2020@gmail.com Persoane de contact: prof. Dragomir Daniela — 0728 530 607; prof. Dumitru Anca — 0727 870 296 Perioada de trimitere a luerarilor: 04 -22 mai 2020 (data limita) Fiecare cadru didactic poate participa eu trei lueriri ale elevilor/subsecfiune. Perioada de jurizare a lueratilor: 25- 29 mai 2020. Lucritile inscrise in concurs nu se restituie iar diplomele gi acordurile vor fi trimise online c&itre participanfi in data de15 mai 2020. Nu se admit contestati. Sectiunea Ill Fotografil > Fotografiile vor surprinde obiective turistice din statele membre UE. Acestea se eticheteazi dupa modelul de mai jos. Eticheta va fi CAPSATA, pe verso, in colful din dreapta, jos. NUMELE si PRENUMELE ELEVULUI CLASA, . UNITATEA DE INVATAMANT. CADRU DIDACTIC INDRUMATOR _EMAIL — Fotografiile, fisa de inscriere si acordul de parteneriat vor fi transmise in plic c&tre organizator, pe adresa: Str. Christian Tell, Nr. 22, Sector 1, Bucuresti, Pe plic se va specifica numele unui cadru didactic (“in atentia cadrului didactic ......” si denumirea activitafii, respectiv sectiunea. Figa de inseriere gi acordul de parteneriat inregistrat, completat, stampilat si scanat, vor fi transmise si in format online la adresa de e-mail: ewropacasanoastri2020@gmail.com Persoane de contact: prof. Dragomir Daniela — 0728 530 607; prof. Dumitru Anca — 0727 870 296 Perioada de trimitere a lucrailor: 04 -22 mai 2020 Fiecare cadru didactic poate participa cu trei lucrii ale elevilor/sectiune. Perioada de jurizare a lucrailor: 25- 29 mai 2020. Lucratile inscrise in concurs nu se restituie iar diplomele $i acordurile vor fi trimise online cétre participanfi in data de15 mai 2020.Nu se admit contestatii. IMPORTANT! Documentele care se trimit online vor fi denumite astfel: tipul documentului si numele cadrului didactic (exemplu: fig de fnseriere_nume ; poezie_nume ; compunere_nume ; eseu_nume), Pentru ficcare sectiune/subsectiune si grup de virsti se vor acorda premiile 1, I, II, Menfiune. Elevii care nu obfin premii vor primi diploma de participare. Pentru cadrele didactice se vor acorda premii I, II, ILI, Mentiune) pentru sectiunea la care participa cu ucrari si DIPLOMA DE COORDONATOR, ORGANIZATOR si ADEVERINTA DE PARTICIPARE LA PROIECT, pentru sectiunile la care participa cu lucrari ale copiilor. Diplomele vor fi in format electronic. Termen: 25 mai 2020 SCOALA GIMNAZIALA “ION HELIADE RADULESCU” SOS. KISELEFF NR.5- SECTOR 1 - BUCURESTI Telefon/ Fax: 021.316 3633 Cod fiscal: 20745671 Ermail : scoalaihradulescu@gmail.com Nr. “ACORD DE PARTENERIAT PROIECT EDUCATIONAL ,,EUROPA, CASA NOASTRA-INTERFERENTE CULTURALE” Domenjul cultural-artistic, culturi si civilizatiiaprobat in CAEM 2020, nr. 744/15.01.2020, pozitia 14 Editia I Incheiat intre, SCOALA GIMNAZIALA “ION HELIADE RADULESCU” cu sediul in Bucuresti, SOS. KISELEFF NR.S - SECTOR 1 — BUCURESTI tel. 021.316 36 33, e-mail: scoalaihradulescu@gmail.com, Teprezentata prin director prof, Vlad Stelufa, director adjunct prof. Dragomir Danicla coordonator proiect, inifiator si responsabil de proicet si » cu sediul in localitatea ar jude .. , telefon reprezentat prin profesor se , in calitate de director, si profesor {in calitate de coordonator, in vederea realizarii Proiectului educational ,, EUROPA, CASA NOASTRA-INTERFERENTE CULTURALE ”. Art. 1 Obiectivele parteneriatului sun Cooperarea interinstitutionala pentru atingerea scopului activitati; Cultivareainteresului elevilor pentru istorie, cultura si tad Promovarea imagi Incurajarea elevilor s& participe la activitafile extrascolare. Art. 2 Rolul pirfilor A. Rolul institufiei inifiatoare: Mediatizarea regulamentului de organizare a concursului Preluarea si selectarea lucrailor. Expunerea lucrarilor plastice. Jurizarea produselor si a creatiilor literare de catre cadre didactice de specialitate, Expedierea diplomelor $i a auxiliarului, B. Rolul institutici partenere: Inscrierea seolii in proiect. intocmirea lucrarilor conform regulamentului de participare. Expedierea materialelor pentru concurs, respectind termenul stabilit si regulamentul de participare. Art. 3 Durata parteneriatului Prezentul Protocol de colaborare intra in vigoare la data semnarii lui, pentru o perioada de 2 ani, incepdind cu anul scolar 2019-2020, cu posibilitatea de a fi continuat pentru o perioada egal cu cea initiala. Art. 4 Dispozitii finale: Prezentul acord se intocmeste in dou& exemplare, céte unul pentru fiecare partener si are caracterul unui document cadru ce acopera intreaga activitate de realizare a obiectivelor comune propuse. Drept pentru care s-a incheiat prezentul protocol in 2 (douii) exemplare originale, céte unul pentru fiecare parte. SCOALA GIMNAZIALA “ION HELIADE RADULESCU” DIRECTOR, Prof. Steluja Vlad _ Coordonator, Prof. Dragomir Daniela FISA DE INSCRIERE - CONCURS MUNICIPAL »EUROPA, CASA NOASTRA-INTERFERENTE CULTURALE” Fig de inseriere pentru elevi NUMELE CADRULUI DIDACTIC SCOALA: LOCALITATEA.... ++e0JUDETUL.. TEL... E-MAIL:.. NR. | NUME SI PRENUME CLASA | SECTIUNEA TITLUL LUCRARII CRT. ELEV FORMULAR DE INSCRIERE -SIMPOZION MUNICIPAL »EUROPA, CASA NOASTRA-INTERFERENTE CULTURALE” EDITIAL Fig de inscriere pentru cadru didactic: ‘Numele gi prenumele: Adresa: Telefon/ adresa de e-mail: Unitatea scolar Localitatea Judetul ‘Tithul lucrarii Sectiunea Fisa de inscriere si lucrarea, in format electronic, se trimit pe adresa de mail: europacasanoastri2020@gm: