Sunteți pe pagina 1din 36

AS

SOCIA
AȚIA MILITTANȚILOR PENT
TRU PA
ACE,
EG
GALIT
TATE ȘI PRO
OGRE
ES SOC
CIAL””SCÂN
NTEIA
A”  

Sccântteia As
Nr. 6 - deceembrie 2009

© COPYRIGHT AS. SCÂNTEIA ‐ WWW.SCANTEIAASOCIATIE.RO 
CUPRIINS
A.
1. Drumul spre
s m este soluțiia ………………………….
Socialism 3
2. Românii au aflat ce-i democratia??……………
………………
…... 4 A
ASOCIAȚIIA
3. Revitalizarea votului ……………
………………
………………
….. 4 MIILITANȚIL
LOR
PE
ENTRU PAACE,
4. Situatia economica,
e sociala si poliitica a Romaaniei ………… 5
EGGALITATEE ȘI
5. Adevarull despre crăciunul de altăădată ……………………
….. 6 PROGRES
6. După 200 de ani. Pooziţia Asociaației Scânteeia faţă de așa SOCIIAL”SCÂN
NTEIA”
zis-a ”conddamnare a comunismul
c lui”………… ………........... 7
7. De ce creesterea efectiivelor in Afgghanistan? ………………
… ….. 9
8. Imperiul avansează…
………………
………………
………………
…. 10
9. Foameteaa, adevarata problema
p a omenirii……
o ………………
…. 10
10. Învăţăm
mintele revolttei muncitorilor de la Braasov din anu
ul
1987……… ……………… ……………… ……………… ……………..
11
11. Mascaraada magistraturii maculatte……………
……………... 12
12. Scrisoarre deschisă adresată
a de Jeean Maurer lui
l Valentin
Tismăneanuu…………… ……………… ……………… ……………… …
15
13. Întîlniree dintre Partiddul Comunişştilor(Nepeceerişti)- P.C.(N
N.)
şi Partidul Comuniştilor
C r din Grecia – KKE……… ………………. 16
14. Scrisoarre de la un veeteran……… ……………… ……………..... 17 Sccânteia As
15. De prim
m presa comeentarii………
………………
………………
…. 18 Nr. 6 - decem
mbrie
16. Taxa dee moștenire…
………………
………………
………………
… 20
2009
17. Caracterristica epociii contrarevolluţionare 19889-2009…...... 20
18. Româniia azi - imagiinea stării dee rău…………
………………
… 21
B. Stânga Internaționa
I ală
a)Cuba
1) Cuba îi ceere lui Obama semnale de scchimbare................................... 24
2) Declaraţiee celor cinci laa redictarea seentinţei ….……
………………
…… 24
3) Discursul ministrului dee externe Brunno Rodriguez Parrilla la
Adunarea Geeneral a ONU……………… ……………… ………………… ….. 25
4) Reflectiilee lui Fidel Casstro …………………………… ……………… …... 28
b) Turcia
1) Cinstirea martirilor
m ……
………………
…………………
………………
…… 32
2) Clemenţă pentru cei vinnovaţi de tortuură?…………............................ 33
3) Inițiativă pentru
p fondareea Partidul Soocialist al celoor Asupriți …… 33
4) Capitalul si
s fascismul attaca pe munciitorii de la TE
EKEL ………….. 34
c) Spania
1) O mostră de democratiaa spaniolă ……
………………
………………….. 35
d) Venezuelaa
1) Hugo Chaavez Frias proppune înființarrea Internaționnalei a V-a a
partidelor de stînga ………………….......................................................... © copyright As. Sccânteia
35
www.scanteiaascocciatie.ro
2) Agresiunille împotriva Venezuelei……
V ………………
…………………. 36
ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 6 decembrie 2009 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

1. Drumul spre Socialism este  întreaga țară, toate categoriile defavorizate, să fie alături de


ei, mergînd pe principiul solidarităpții muncitorești - nu
soluția!  poate fi liber muncitorul care nu este alături de lupta pentru
libertate a tovarașului și fratelui său. Greva angajatilor de la
metrou trebuie sa fie un moment de demonstrare a
solidarității - între muncitorii din diverse ramuri, între
În condițiile în care Occidentul a început să dea primele angajații din sectorul privat și cei din sectorul public, între
semne, timide e drept, de revigorare, deși nimeni nu poate angajatii care muncesc fizic și cei care muncesc intelectual.
spune cu precizie cît de consistentă este acea revigorare și Diviziunile, dezbinarile precum cele între muncitorii
dacă nu este cumva o fluctuație pozitivă pe o curbă tot propriu-zisi și intelectuali au facut mult rău cauzei
descendentă, în condițiile în care Eurostat anunță o crestere salariaților în trecut și vor continua, daca vor continua sa se
economică de 0,2% la nivelul UE în trimestrul al 3-lea manifeste, să o facă și în prezent. Să spunem cu toții: DA
comparativ cu cel precedent, în aceste condiții România nu protestului muncitorilor de la metrou, tuturor protestelor
dă nici un semn de redresare, anunțînd, dimpotrivă, o muncitorilor și NU celor care vor încerca, probabil, sa-i
scădere de 0,7% pentru aceasta perioadă, și de asemenea ridice pe profesori și funcționari contra muncitorilor și
una de 7,4% pe primele nouă luni ale anului. invers.

Șomajul urcă în continuare amenințător, și deși el este încă În ce privește campania electorala și celebra deja "criza
departe de cifra de 10% din SUA sau de înspăimîntătoarea politica", noi avem un mesaj foarte simplu de transmis celor
cifră de 20% din fosta vitrină turistică a Occidentului, care așteaptă un mesaj de la noi, comuniștii : nu am susținut
Spania, totuși pentru o țară, per ansamblu mai slab pe NIMENI dintre candidații oficiali în primul tur, nu am
dezvoltată, lovitura dată de această creștere este cruntă. În sustinut pe NICIUNUL din "marile" nume ale oligarhiei
România cred că se poate vorbi de o întoarcere a marii crize angajate în această nouă bătălie pentru împărțirea prăzii,
din 1929-1933, criză marcată, dupa cum știm prea bine din dupa cum nu susținem nici vreuna din taberele angajate în
lecția de istorie, nu numai de foamete și lipsuri de tot felul această farsă de prost gust "uite guvernul, nu e guvernul".
ci și de eroicele lupte și vărsări de sînge ale muncitorilor de Dacă a fost să susținem pe cineva în turul doi l-am susținut
la Lupeni sau Grivița. Se propun tot felul de explicații, se pe cîștigător, Traian Băsescu, din două considerente: unu –
invocă dependența României de exporturile în UE, faptul că a salvat Mausoleul Eroilor Patriei și Socialismului de la
am intrat în criză mai tîrziu decît alții, Ilie Șerbănescu, desi dărîmarea sa de către cei de la PSD aflați la guvernare,
ne-marxist, invoca foarte bine DEZINDUSTRIALIZAREA Guvernul Adrian Năstase, cu aprobarea tacită a
la care a fost supusă România în ultimii 20 de ani- "Nu poți președintelui de atunci Ion Iliescu și, doi – a chemat la
să ai consum fără producție, import fără export, referendum poporul să se pronunțe într-o problemă
hipermarketuri fără fabrici și mașini fără șosele", dar concretă, chiar dacă nu cea mai importantă, ”ce fel de
imaginea de ansamblu este foarte clară - țara o ia, cu mare parlament să avem?”. Pe noi ne-ar fi interesat mai mult un
viteză, în jos. referendum cu întrebarea – ce fel de societate doriți să
construim, socialistă sau capitalistă?
Pe acest fond - iată și primul protest muncitoresc de
amploare, greva generală organizată de angajații de la Răspunsul la această întrebare ar da răspunsul la întebarea ,
metrou pe 17 noiembrie. Precedată de mitinguri și greve de ”credeți că România merge într-o direcție bună sau
avertisment, această grevă se vrea un semnal nu doar greșită?”, pusă în multe sondaje de opinie realizate de
pentru lipsurile nemaipomenite cu care se confruntă diferite instituții specializate și la care majoritatea celor
angajații de la metrou dar și pentru cele cu care se confruntă chestionați au răspuns, ”România merge într-o direcție
straturi tot mai largi de angajați, precum și față de marea greșită!”.
nedreptate de a avea și categorii care, în mijlocul mizeriei
generalizate, dau semne că ar duce-o exact contrar Ceeace este interesant este că nimeni nu a analizat în mod
curentului general. serios - care este această direcție greșită?

Pozitia noastra, a comunistilor, este simplă: consideram că O spunem noi – direcția greșită în care merge societatea
nu se poate vorbi de cereri nejustificate din partea românească este DRUMUL CU OCHII ÎNCHIȘI SPRE
salariaților atîta vreme cît "elitele" economice și politice ale CAPITALISM. Este necesar ca mass-media și
acestei țări se bucură deja de venituri nejustificat de mari, intelectualitatea progresistă să-și îndrepte atenția și spre
care depășesc cu mult pe cele ale oricărui salariat acei asa-ziși "nostalgici", de fapt oameni cu capul pe umeri,
"obișnuit". Nu în rîndurile celor care solicită o mărire cu care au avut suficient timp să compare ambele sisteme:
20% a salariului pentru 2010 se află adevarații oameni CAPITALIST - de dinainte de 1948 si dupa 1989 și,
rapaci ai acestei țări, ”domnilor” politicieni, ci în rîndurile SOCIALIST - între 1948 și 1989 , și să ofere poporului
chiar ale voastre și acoliților voștri, capitaliștii, patronii informații obiective care să-l lumineze și nu să-l deruteze,
români sau străini, în rîndurile chiar ale voastre, care nu o mai ales celor tineri, supuși în mod sistematic unui
data ați scandalizat presa și opinia publică cu veniturile bombardament informațional de sorginte anticomunistă
voastre demne de niște oligarhi veritabili. Suntem de partea revanșardă.
muncitorilor de la metrou și nu numai atît, dar chemăm

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 3


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 6 decembrie 2009 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

Sperăm ca votul nostru pentru domnul Traian Băsescu să conduși. Dacă cei care conduc într-o societate sunt
fie de bun augur și să-l determine ca în mandatul său de rezultatul voinței membrilor societății exprimată printr-un
încă cinci ani să convoace un referendum cu întrebarea – vot, atunci avem de-a face cu o societate democratică iar
Considerați că drumul pe care ar trebui să mergă dacă conducătorii ajung la conducere prin violență, abuz
România este spre Socialism sau Capitalism? sau alte mijloace(lovitură de stat, revoluții, ”voința divină”,
moștenire etc) avem de-a face cu o societate totalitară.
Cui îi e frică de răspunsul poporului la această întrebare?
Nouă nu. Democrația are caracter de clasă, ca sa-i citez pe părinții
marxismului. Istoria cunoște democrații caracteristice
Democrația, de care actuala clasa politică, pro-capitalistă, sistemelor: sclavagist (grec, roman), feudal, capitalist și
face atîta caz, se construiește cu voința poporului iar voința socialist dar și totalitarisme caracteristice acelorași sisteme.
poporului nu se manifestă decît prin vot, un vot dat în
cunoștință de cauză în cadrul unui referendum. Cîte Cea mai autentică democrație s-a aflat în Comuna
referendumuri ( incluluv tot felul de alegeri) au organizat primitivă. Principiile care guvernau relațiile sociale în
guvernanții post-decembriști în care poporul să aibă în față Comuna primitivă vor guverna și societatea comunistă
toate opțiunile politice? preconizată de Marx, cu deosebirea că societatea comunistă
Niciunul! va beneficia de progresele sociale și materiale înfăptuite în
Halal democrație! perioada întinsă pe mii de ani a ființei umane organiztă în
diferite feluri de comunități( ginți, triburi, state, imperii,
Petre Ignat națiuni).

Este astăzi România un stat democratic?


Da, este un stat democratic de tip capitalist în care
politicienii ajung la conducerea statului cu ajutorul
banilor(capital) detinuți de capitaliști, capitaliști care sunt
2. Românii au aflat, după 20 ani, ce‐i  principalii beneficiari ai distribuției veniturilor în societate.

democrația?  Societatea capitalistă este societatea care favorizează o


minoritate( capitaliștii și înlții funcționari ai statului) în
defavoarea majorității populației formată din muncitori,
Petre Ignat țărani și funcționarii( intelectualii) de rind, pe cînd
societatea socialistă asigură o mai echitabilă repartizare a
Au trecut cei 20 de ani preziși de ”oracolul de la veniturilor către toți membrii societății în funcție de aportul
Dămăroaia” Silviu Brucam, pentru ca ”românii să afle ce-i adus, împiedicînd totodată într-o mare măsură venituri
DEMOCRAȚIA”. nemuncite prin eliminarea marii proprietăți particulare,
individuale sau de grup.
Au aflat ei oare? Iată întrebarea ce se află pe buzele
majorității analiștilor și ziariștilor de tot felul în această Dacă ar fi trăit probabil că Brucan ar fi mulțumit de
perioadă, bineînțeles pe lîngă tema favorită a sfîrșiturilor de prezicerea sa – românii sunt lămuriți ce-i cu Democrația,
an de după anul de grație, 1989. o simt pe pielea lor, problema este dacă sunt și mulțumiți.
Răspunsurile sunt de cele mai multe ori confuze, mulți Sondajele de opinie sunt relevante: românii erau "foarte
încercă să dea răspunsuri de parcă ar vrea să se scuze:” că fericită" şi "destul de fericită" înainte de 1989 în proporție
nu așa arată adevărata democrație”, ”că românii au înțeles de 72%.
greșit democrația” ” că democrația este altceva”, fără să
meargă mai departe și să explice de fapt ce ar fi trebuit să Nu mai e nimic de spus.
înțeleagă românii din acest cuvînt atît de mult invocat în
ultimii 20 de ani?

Este ”Democrația” substitut al termenului de ”Sistem


social”? așa cum reiese din fraza ” am înlocuit un sistem
comunist(socialist) cu Democrația”, frază ce se regăsește în
scrierile mai tuturor formatorilor de opinie și politicienilor
postdecembriști.  
3. Revitalizarea votului 
NU! spunem noi comuniștii de astăzi. Opusul Sistemului
Preşedintele Băsescu, care este vîrful de lance (otrăvită) al
Socialist este Sistemul Capitalist și nu Democrația. Opusul
Dreptei, are meritul de a fi revitalizat participarea la vot,
Democrației este Totalitarismul.
după o scădere consecventă care, în lipsa Referendumului,
Democrația este un termen care exprimă relația care există
ar fi ajuns lîngă 20 % sau chiar mai jos.
dintre cei care conduc o societate(polis) și cei care sunt
Saltul fenomenal -care în 6 decembrie a atins 57 %-
| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 4
ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 6 decembrie 2009 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

demonstrează cea mai importantă caracteristică a Poporului


Dac: interes politic permanent şi dinamic al tuturor
 
4. Situatia economica, sociala si 
cetăţenilor, aceasta în ciuda anti-presei "romîne", care în politica a Romaniei 
fiecare zi şi în fiecare ceas din perioada 22 decembrie 1989
- 6 decembrie 2009 a militat agresiv şi iresponsabil
împotriva Reginei vieţii societăţii - Politica. Criza economica mondiala se amplifica pe fiecare zi ce
trece, iar Romania incepe tot mai mult sa resimta aceasta
Doar două lucruri au fost pozitive în viaţa societăţii recesiune economica, la care marii economisti de la nivel
romîneşti în cei 20 de ani ai Contrarevoluţiei: cele două mondial nu reusesc sa-i gaseasca antidot. Iar cel mai tare se
Referendumuri propuse de Preşedinte; la ambele Poporul va resimti aceasta criza la nivelul companiilor din Romania.
şi-a exprimat atitudinea fermă, dîrză, ameninţătoare la Pe de o parte cele care au contractate credite pentru
adresa clicii politice contrarevoluţionare. Votul hotărîtor a dezvoltare sau acoperirea altor nevoi de lucru, se vor trezi
aparţinut maselor populare, căci BURGHEZO- in fata imposibilitatii de a restitui aceste imprumuturi,
MOŞIERIMEA, CU TOATE SLUGILE EI ŞI CU concomitent cu ingreunarea posibilitatii de plata a
INFRACTORII, NU POATE DEPĂŞI 3-5 PROCENTE; furnizorilor, mai ales in cazul celor care au de facut plati in
zecile de procente prezente la vot aparţin claselor sociale valuta.
fundamentale: Ţărănimea şi Muncitorimea. Acestea,
batjocorite şi distruse de Contrarevoluţie, au votat pe cei Cum pe fondul crizei economice, este de asteptat ca si
mai puţin periculoşi, care pot să dispară evident oricînd, solicitarile de creditare din partea companiilor adresate
reprezentaţi de Preşedintele Traian Băsescu. Cei 80 % bancilor sa scada, se contureaza astfel tabloul complet al
dintre votanţi, Ţărani şi Muncitori, nu puteau vota pe uncei crize financiare, care va arunca in faliment extrem de
exponentul celui mai reprezentativ grup de dreapta, care se multe companii din Romania. Efectul este unul de recul,
pretinde -vulpoi predicator- a fi ... de stînga ! pentru ca, creditorii care in conditii normale ar fi fost de
Dacă nu erau TOATE GĂŞTILE peceriste de partea lui acord sa acorde mai multe termene de gratie partenerilor lor
Geoană, acesta nu putea -şi nici nu trebuia !- să aibă mai de afaceri de la care au de incasat bani, fiind acum in
mult de 30 % ! conditii de criza economica sub presiunea creditorilor lor,
vor pune o presiune si mai mare pe debitorii lor, sa li se
Am votat Băsescu, dînd peste nas neruşinării de a spune că plateasca banii, iar reactia va fi una in lant, intrucat extrem
eşti de stînga cînd tot ce ai făcut este de dreapta, de extremă de multe companii nu vor gasi resursele necesare sa isi
dreapta ! achite datoriile scadente, si vor lua, din pacate, calea
falimentului.
Preşedintele va fi, iarăşi, Preşedinte. Să nu uite însă că l-au
retrimis la Cotroceni Ţăranii şi Muncitorii acestei ţări care Falimente care vor lasa pe drumuri extrem de multi romani.
au O SINGURĂ IUBIRE - SOCIALISMUL ! Iar Domnia Nu poti astfel sa nu te gandesti ca, daca in finalul anului
Sa, preşedintele defăimător al Comunismului, trebuie să-şi 2007 ne plangeam ca nu gasim forta de munca suficienta in
facă "mea culpa" precizînd expres şi repetat că i-a vizat, în Romania, este posibil ca la finalul anului 2009, mult mai
celebra tristă condamnare a "Comunismului", pe devreme decat anticipam, pe fondul crizei economice, sa
PECERIŞTI, pe CIOCOII PECERIŞTI. Ei şi numai ei regasim un nivel al somajului in crestere in tara noastra.
trebuie să fie condamnaţi, ca şi practicile lor.
Intrebarea care se pune este: va fi capabila Romania in
Sperăm ca în al doilea mandat, Preşedintele să se lumineze, 2009, care mai este si an electoral, sa gaseasca managerii si
amintindu-şi cele învăţate în P.C.R., la studii de stat şi la resursele care sa scoata tara din una din cele mai mari crize
cele politico-ideologice: masele populare au rolul hotărîtor. economice ale ultimului secol?

Raspunsul, pe care de altfel guvernantii ni-l transmit


Jos Capitalismul ! Moarte Imperialismului ! Trăiască indirect prin actiunile lor, este ca NU pot si nu stiu cum sa
Socialismul ! administreze o astfel de criza, nu stiu cum sa stabilizeze
piata si nu stiu cum sa asigure populatiei locurile de munca.

Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Iată că toate sindicatele au înţeles în sfârşit că numai
Comuniştilor (Nepecerişti) luptând împreună vor reuşi să facă ceva în ţara asta. Numai
6 decembrie 93 luptând împreună vor reuşi să îngenuncheze clasa politică
Publicat de Biblioteca PC(N) avida de putere, cea care i-a dus cu zăhărelul pentru prea
mult.

Pe 5 noiemebrie 2009 a avut loc cel mai mare protest in


strada organizat vreodata in tara noastra: 1 milion de
romani nemultumiti de masurile anti-criza, dar si de Legea
salarizarii unice vor sa arunce in aer Romania. Institutiile
statului (Direcţii Financiare Primării Consilii Judeţene Case

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 5


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 6 decembrie 2009 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

de Pensii Spitale Şcoli) explodeaza din cauza ca au fost 5. Adevarul despre crăciunul de 


umflate artificial in ultimii ani si acum nu mai pot fi
sustinute financiar. altădată 
Din pacate asa este pentru ca social-democrata, liberala sau
populara, urmatoarea guvernare va trebui sa evolueze intr- Într-un fel, bucuria Crăciunului era chiar mai mare în
un scenariu impus, cu constrangeri de acum din ce in ce comunism, deoarece îl ajuta pe om să se rupă de realitatea
mai dure impuse de FMI care, in primul rand, vrea sa fie de zi cu zi
sigur ca-si vede banii inapoi, cu dobanzi cu tot. La fel si Vintilă Mihăilescu, antropolog
Uniunea Europeana. Iar solutiile posibile nu tin de o
ideologie anume: banii vor trebui adunati de la populatie, Între Moş Gerilă comunist şi Moş Crăciun de azi nu e mare
mult mai rapid si in proportie cu mult mai importanta decat diferenţă din cauza desacralizării sărbătorii Naşterii
pana acum in conditiile in care banii din imprumuturile Domnului, spune antropologul Vintilă Mihăilescu. Director
externe, angajate inconstient in fel de fel de proiecte menite al Muzeului Ţăranului Român el spune că tradiţiile creştine
sa finanteze campanile electorale, nu au mai ajuns acolo au fost diluate de ateism şi de consumerism.
unde trebuia: la populatie. Si asa banii care trebuiau sa Vintilă Mihăilescu pune accentul pe fondul sărbătorii
ajunga la populatie dar s-au dus cine stie unde, vor trebui craciunului
platiti tot din populatie, print axe si biruri din ce in ce mai
mari. Adevărul: Cum era perceput Crăciunul de către români în
perioada interbelică?
Am ajuns aici dupa ce, in primavara, presedintele Traian Vintilă Mihăilescu: Crăciunul era, alături de Paşte, una
Basescu ne asigura, cu fermitatea sa caracteristica si vocea dintre sărbătorile de reper din calendarul societăţii,
netremuratoare macar de umbra unei indoieli, cum ca criza îndeosebi a celei ţărăneşti. Era o sărbătoare a bucuriei.
economica ne va ocoli, problemele fiind doar rezultatul
mintilor bolnave ale unor ziaristi angajati de moguli pentru Crăciunul a fost totdeauna perceput ca o sărbătoare de
a-i distruge imaginea si denigra Romania. Acum, in plina petrecut în familie, o sărbătoare a casei, cel puţin în prima
criza politica, economica si sociala, domnia-sa pune zi. Cum, în mod tradiţional, sărbătoarea are trei zile,
Romania in fata unei alte crize, cea a premierilor, absolut celelalte două erau alocate vizitelor făcute unor rude.
nemotivat si fara perspective reale de rezolvare, altele decat
intrarea intr-o urmatoare alta criza cu alegeri anticipate in Adevărul: Cum se colinda în acele vremuri la oraş? Dar în
final, dublata de un foarte probabil scandal pe baza de mediul rural?
referendum pentru modificarea structurii Parlamentului si Vintilă Mihăilescu: La oraş se colinda pe cartiere sau
apoi a Constitutiei. Intre timp, pierdem carti, oportunitati si mahalale. Spre centru veneau cete de ţigani, iar la casele
perspective. Povestea cu comisarul european este doar una boiereşti, colindători de la ţară, din diverse regiuni. În mod
dintre ele, caci, cel putin la Bruxelles, canalele politice sunt normal, cei care colindau erau copiii, organizaţi în cete mai
suprasaturate de mesaje profund contradictorii pe tema "noi mici sau mai mari, pe categorii de vârstă.
suntem adevaratii parteneri legitimi de dialog". Fiecare
dintre jucatorii care construiesc haosul din Romania are Repertoriul la oraş nu era prea vast şi cuprindea colindul
grija sa transmita acest tip de mesaje, ridicole si destructive. „Bună dimineaţa la Moş Ajun“, adesea şi troparul
praznicului transformat tot într-un colind. Colindătorii
Dupa ce presedintele Traian Basescu a anuntat ca va primeau mere, nuci sau colaci şi, mai rar, bani. Se mai
dizolva Parlamentul daca va castiga un nou mandat, iar puteau asculta colinde prin marile biserici, ce dispuneau de
propunerile sale pentru postul de premier vor fi respinse de coruri ample care dădeau concerte.
doua ori de catre Legislativ, PSD si PNL au declarat ca sunt
pregatite pentru anticipate. Adevărul: Ce cadouri îşi ofereau românii atunci?
Vintilă Mihăilescu: Nebunia cadourilor nu era atât de
Astfel, in loc de o gandire comuna orientata catre binele mare. Toate erau mai discrete, mai delicate în acea vreme.
poporului, o atitudine pozitiva pentru atenuarea efectelor Este drept că nici oferta nu era atât de mare, nici asediul
crizei economice, politicienii romani arata ca nu le pasa si prin reclame atât de agresiv. Se ofereau jucării, obiecte de
arunca tara intr-o criza politica, criza ce va adanci efectele îmbrăcăminte, cărţi...
crizei economice care deja face ravagii in Europa si in
lume. Adevărul: Ce se vindea mai bine în prag de Sărbători?
Vintilă Mihăilescu La oraş, cel mai bine se vindeau
Preluat de pe internet. Felicitam autorul produsele alimentare, îndeosebi cele necesare preparării
mesei de Crăciun şi dulciurile de tot felul. Apoi, desigur,
jucăriile.

Adevărul: Pe masa de Crăciun se găseau aceleaşi bucate


din carne de porc?

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 6


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 6 decembrie 2009 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

Vintilă Mihăilescu: Cam aceleaşi bucate, numai că erau simţ, dar şi cu implicare spirituală, cu bucurie şi cu
mult mai mulţi aceia care şi le preparau singuri. Şi destui generozitate.
erau aceia care, mai ales prin cartierele mai mărginaşe şi în
mahalale, îşi tăiau propriul porc, crescut peste an sau „Moş Gerilă era mai mult pentru instituţii, iar Moş Crăciun
cumpărat acum. Cei mai săraci sau cu familie mai mică se rămăsese pentru acasă”
mulţumeau şi cu jumătate de porc.

Preluat din ziarul Adevarul din 24 12 2008


Adevărul: Se împodobeau oraşele pentru Crăciun?
Vintilă Mihăilescu: În acea perioadă, numai centrul era
ceva mai împodobit, iar împodobirea venea mai ales de la
vitrinele comercianţilor.

Adevărul: Ce a adus şi ce a schimbat Moş Gerilă în viaţa


românilor? 6. După 20 de ani  Poziția Asociației 
Vintilă Mihăilescu: Moş Gerilă a constituit până la un
punct o ideologizare a lui Moş Crăciun. Copiii o simţeau Scânteia față de așa zis‐a 
numai în parte şi numai după o anumită vârstă. Bineînţeles ”condamnare a comunismului” 
că se strecurau mici doze nocive de propagandă.
făcută de Preşedintele României 
Dar Moş Gerilă era mai mult pentru instituţii, iar Moş Traian Băsescu în Parlamentul 
Crăciun rămăsese pentru acasă. Dar nu se poate spune că
Moş Gerilă „a schimbat ceva în viaţa românilor“. Cel mult României la 18 decembrie 2006 
le-a creat o reacţie interioară de respingere, din cauza
caracterului uzurpator.
Asociația Scânteia îşi manifestă dezacordul total faţă de
Adevărul: Exista bucuria Crăciunului în perioada condamnarea unei întregi perioade, de mai bine de 4
comunismului? decenii, din istoria României. Nu suntem şi nu putem fi de
Vintilă Mihăilescu: Da, îndeosebi pentru oamenii acord cu declararea drept criminal a unui regim politic
credincioşi, în legătură cu Biserica şi cu viaţa ei spirituală. bazat pe ideile socialismului ştiinţific, şi nici cu declararea
Dar şi pentru ceilalţi, care vedeau petrecerea Crăciunului ca drept criminal a unui partid politic care, încă de la
pe un act de rezistenţă subterană la asaltul ideologic al înfiinţarea sa în 1921, a luptat cu consecvenţă pentru cauza
Partidului Comunist. Perioada comunistă i-a învăţat pe cei celor ce muncesc, a celor mulţi, asupriţi de o burghezie
mai mulţi să fie duplicitari. “oligarhică” coruptă şi prădătoare. Nu putem fi în nici un
caz de acord nici cu condamnarea ideologiei comuniste,
Mai fiecare sărbătorea Crăciunul în familie, cu tot ce care a stat la baza acestui regim şi acestui partid pe care le
implica aceasta din punct de vedere tradiţional: brad, condamnă cu atâta uşurinţă în discursul său, prezentat în
cadouri, mâncare. Într-un fel, bucuria Crăciunului era chiar faţa parlamentului României, luni 18 decembrie,
mai mare, deoarece îl ajuta pe om să se rupă de realitatea de preşedintele Traian Băsescu. Referirile la “leninism” şi la
zi cu zi. “marxism” din discurs sunt o dovadă clară că asta se
urmăreşte.
Adevărul: Ce sechele a lăsat perioada de dinainte de’89 în
credinţa faţă de naşterea lui Iisus? Da, au existat pete negre pe paginile istoriei regimului
Vintilă Mihăilescu: Perioada lui Ceauşescu a contribuit comunist care a existat în România vreme de peste 4
mult la secularizarea societăţii româneşti, la depărtarea decenii. Au existat oameni care au suferit pe nedrept,
oamenilor de învăţătura creştină şi de trăirea profundă a oameni arestaţi abuziv, oameni ucişi pentru opoziţia lor faţă
acestei învăţături. Societatea contemporană adânceşte cu de o anumită conducere sau linie politică a partidului şi
alte mijloace, dar la fel de susţinut, această secularizare. statului. Dar nu înţelegem nicidecum de ce domnul
preşedinte Traian Băsescu şi domnul Vladimir Tismăneanu
În fond, între Moş Gerilă al perioadei comuniste şi Moş au o memorie istorică atât de scurtă şi nu realizează, sau se
Crăciun al zilelor noastre nu este prea mare deosebire. fac că nu realizează, un lucru elementar: printre aceşti
Amândoi sunt la fel de depărtaţi de evenimentul minunat pe oameni care au suferit s-au aflat şi comunişti. De ce
care îl constituie Crăciunul: Întruparea lui Iisus Hristos, domnul preşedinte Traian Băsescu nu îşi manifestă regretul
Fiul lui Dumnezeu, în vederea mântuirii omului. şi faţă de oameni ca Lucreţiu Pătrăşcanu, Vasile Luca, Ana
Pauker şi Teohari Georgescu şi alţii ca ei, oameni care au
Adevărul: Cum este Crăciunul autentic românesc? cunoscut şi ei temniţele “comunismului”, oameni care au
Vintilă Mihăilescu: Crăciunul autentic românesc ar trebui suferit la fel de mult ca Iuliu Maniu, Corneliu Coposu, Paul
să fie Crăciunul autentic creştin, cu alte cuvinte cel petrecut Goma şi alţii, oameni care au plătit chiar cu viaţa pentru
după rânduiala Bisericii, în cuviinţă, cu decenţă, cu bun- dezacordul lor faţă de linia oficială. Cu ce sunt victimele
comuniste mai nevrednice decât cele anti-comuniste în

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 7


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 6 decembrie 2009 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

ochiii istoricilor oficiali? De ce nu îşi cere domnul le lăsăm la o parte, cu toate că domnul preşedinte Traian
preşedinte Traian Băsescu scuze şi faţă de aceste victime? Băsescu pare să admire în mod deosebit pe “partizanii”
S-a făcut vreo cercetare serioasă şi în privinţa lor? Pe urmă, legionari care au luptat “eroic” cu “comunismul” (în treacăt
nu înţelegem deloc de ce dumnealui a vorbit atât de des de merită spus că “eroii” domniei sale au terorizat de multe ori
“partizanii din munţi”, de ce s-a referit atât de des la ei ca la nu doar pe comunişti, ci şi populaţia paşnică a satelor). Ce-
nişte eroi? Să nu fi ştiut domnia sa că printre aceşti ar fi însă să se cerceteze serios crimele comise într-o
“partizani” şi “eroi ai rezistenţei” s-au aflat şi mulţi perioadă aşazis “democratică” a României, perioadă cu care
legionari, deci fascişti? A ajuns preşedintele unui stat elita de azi se mândreşte atât de mult? Ce-ar fi să propună
“democratic” să mulţumească fasciştilor? Orice regim îşi preşedintele alcătuirea unui manual şcolar despre
persecută într-un fel sau altul adversarii politici. Regimul Holocaustul capitalist? Ce-ar fi să propună domnul Băsescu
comunist nu a făcut excepţie. Dar nici regimul burgezo- înfiinţarea unui muzeu al crimelor “democraţiei burgheze”,
moşieresc care a condus România până la instaurarea celui adică a plutocraţiei care a condus ţara din 1866 până în
comunist nu a făcut excepţie. Se cunoaşte brutalitatea 1938? Ce-ar fi să condamne domnul preşedinte nu numai pe
deosebită cu care regimul burghezo-moşieresc a reprimat Lenin, Ana Pauker, Gheorghiu-Dej şi Ceauşescu, ci şi pe
toate încercările celor mulţi de a-şi cuceri, prin luptă, Brătianu, cel care a tras în muncitorii din două ţări, în
dreptul la o viaţă mai bună. Se cunoaşte modul în care muncitorii români în 1918 şi în muncitorii unguri în 1919?
diferitele guvernări de dinainte de 1945 au înăbuşit în sânge Liderii comunişti sunt condamnaţi pentru că ar fi tras în
grevele munictoreşti şi răscoalele ţărăneşti. Domnul popor, în schimb un om care a dat ordin să se tragă în
preşedinte Traian Băsescu a amintit despre “răscoalele propriul popor şi într-un alt popor este considerat erou
ţărăneşti” reprimate de comunişti în perioada 1949-1962, naţional! (şi întreaga clasă politică îl consideră aşa, nu doar
adică în perioada colectivizării. Ce fel de răscoale or fi fost, liberalii, “urmaşii săi” cum îi alintă mass-media). Suntem
noi nu ştim şi nici marea majoritate a acestei ţări nu ştie. De oare o ţară în care există criminali veneraţi, adulaţi!
fapt, putem fi siguri că nici marea majoritate a studenţilor
de la istorie n-au auzit despre ele. Dar să admitem că au Asociației Scânteia se opune condamnării “comunismului”
existat răscoale împotriva politicii de colectivizare a şi “leninismului” nu din motive pur personale, ci din motive
agriculturii. Trebuie să admitem că în procesul de principiale. Pe noi nu ne poate lăsa indiferenţi scopul real
colectivizare s-au făcut într-adevăr numeroase excese. Dar, al condamnării, cel de a demonstra că nu poate exista
ne întrebăm, câţi oameni au fost ucişi atunci şi câţi în 1907? opoziţie legitimă la capitalism, că toţi cei care luptă
În 1907 au murit mii de oameni! Sate întregi au fost împotriva capitalismului sunt nişte criminali. Membrii
distruse cu artileria! În martie 2009 se vor împlini o sută de asociației Scânteia noastre înţeleg foarte bine acest lucru şi
ani de la acest masacru. S-a gândit domnul preşedinte cheamă toate forţele realiste ale intelectualităţii să acţioneze
Traian Băsescu să deschidă un muzeu naţional în cinstea pentru restabilirea adevărului istoric.
celor ce au murit atunci? S-a gândit domnul Băsescu să
condamne pe cei care au tras atunci? Să declare criminal Da, suntem de acord că regimul comunist a făcut victime.
guvernul liberal de atunci? Şi de ce nu se aminteşte nimic Dar, întrebăm noi, cine a făcut mai multe victime, în
de răscoala din 1888, reprimată cu o cruzime înfiorătoare România şi în lume, comunismul sau capitalismul? De la
de armată, tot la ordinele unui guvern “democrat”? Marx şi Dickens încoace capitalismul a făcut mult mai
multe victime decât socialismul. Orice cercetare serioasă şi
Pe urmă preşedintele a vorbit de politica de represiune faţă obiectivă va demonstra acest lucru. Iar noi nu vom înceta,
de muncitori. A amintit de grevele din 1977( din Vlea prin mijloacele de care dispunem, să arătăm poporului
Jiului) şi 1987( dela Braşov). Dar, întrebăm încă o dată, câţi adevărata faţă a capitalismului, adevărata faţă a
oameni au murit atunci şi câţi au murit în 1918, la greva imperialismului capitalist!
tipografilor? Îi amintim noi: peste o sută! Sau cu prilejul
reprimării grevelor de la Galaţi-1916, Lupeni-1929, În declaraţie se afirmă că regimul de dinainte de 22
Griviţa-1933? Răspuns: mult mai mulţi decât în toate decembrie a fost ”ilegitim şi criminal”. Înseamnă că toate
grevele care au avut loc între 1945-1989 la un loc. Mult actele şi deciziile “statului socialist” sunt ilegitime, inclusiv
mai mulţi! Preşedintele a vorbit de asemenea de represiunea actele care atestă profesia de “comandant de navă” a
faţă de opozanţii politici? Ce să mai zicem însă de IC. domnului preşedinte?
Frimu, erou-martir al clasei muncitoare din România, care a
murit în închisoare, nu după ani de detenţie ci după numai Înseamnă că fostul ambasador Cornliu Mănescu a condus
câteva săptămâni ! Când se întâmpla asta? În 1919, deci cu Adunarea Generală a ONU ca reprezentant a unui stat
mult înainte de victimele politice ale Partidului Comunist! “ilegitim şi criminal”?; semnătura de pe Actul final al
Şi atunci, de ce nu ia în considerare preşedintele formarea Conferinţei de la Helsinki este ilegitimă?; dar relaţiile
unei comisii care să investigheze crimele regimurilor diplomatice a celor peste 150 de ţări ale lumi cu România
“democratice” care au condus România până la au fost de susţinere a unui regim “ilegitim şi criminal”?; dar
“bolşevici”? Să lăsăm crimele comise în timpul dictaturii vizitele atâtor şefi de stat în România, mai ales a marilor
carliste, a dictaturii militaro-legionare din 1940-1941, sau puteri, SUA, Franţa, Marea Britanie, URSS sau China, au
în timpul dictaturii antonesciene. Acestea au fost oricum fost de susţinere a „regimului ilegitim şi criminal”, nu? deci
condamnate, deşi în mod selectiv, fară a se spune practic şi ele trebuie condamnate( ce absurditate!) şi exemplele ar
nimic de comuniştii omorâţi în timpul acestor dictaturi. Să putea continua.

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 8


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 6 decembrie 2009 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

trimite de asemenea unde de șoc în rîndul armatei – mulți


Oare nu recunoaşterea unui stat de către celelalte state şi soldați și familiile lor au rămas tăcuți în legătură cu un
instituţiile internaţionale(ONU, OSCE, GATT, NATO etc) război din care speră ca președintele Obama îi va scoate
îi dă acesteia legitimitatea? Există vreun stat sau organizaţie trimitîndu-i acasă. Ei nu prea văd rostul morții într-un
care nu a recunoscut statul nostru socialist? NU. Şi atunci război fără sens. Este deci probabil că moralul va continua
de unde ilegitimitatea? să se deterioreze.

Faţă de propunerile domnului preşedinte Traian Băsescu Motivele din spatele acestei creșteri a trupelor - Al Qaeda,
cerem ca ele să fie completate cu următoarele propuneri: "distrugerea teroristilor", etc.- au puține șanse să mai
- la propunerea alcăturii unui manual al “Crimelor prostească mulți oameni, cu excepția mass-mediei. Această
Comunismului” să se adauge “şi a “Crimelor propagandă a "războiului cu terorismul" se bazează pe
Capitalismului”. Aceasta pentru a da posibilitatea tinerei aceleași sloganuri ilogice ca pe vremea lui Bush, și venind
generaţii, şi nu numai, de a compara şi a vedea care “au din partea lui Obama asemenea cuvinte sună în mod special
fost mai răi”!; bizar, aducîndu-ne aminte de un biolog evoluționist obligat
-să se renunţe la a mai critica “marxismul” şi să susțină creaționismul.
“leninismul”. Să se critice pe acei care au făcut crime în
numele comunismului, individual şi în raport de prevederile Obama este obligat să spună o mare minciună pentru că
legale existente la data săvârşirii acestora; adevărul este prea aspru. Dacă el ar fi vorbit fie și în mod
-să onoreze cu monumente şi victimele regimului indepărtat de adevăratele motive ale războiului, atunci
burghezo-moşieresc de până în 1945( unde este opoziția publicului ar fi fost totală și bugetul său militar de
monumentul tipografilor ucişi în 1918 din Piaţa fostului 660 miliarde dolari pentru 2010 ar fi provocat demonstrații
Teatru naţional, sau a greviştilor din 1933 dela fostele de masă.
Ateliere “Griviţa Roşie”?) În realitate, războiul din Afghanistan a reprezentant doar o
modalitate convenabilă pentru corporațiile americane de a
Ceeace este revoltător pentru noi este faptul că această pune mîna mai bine pe zona plină de resurse a Orientului
declaraţie a fost rostită în clădirea construită de acel “regim Mijlociu. De exemplu, la scurt timp după invadarea
ilegitim şi criminal”, “Casa Republicii” azi “Palatul Afganistanului ni s-a spus că Irakul era o adevarată "bomba
Parlamentului”. Câtă indecenţă! RUŞINE!! cu ceas", iar acum Obama ne asigură ca Pakistanul e
adevarata amenințare, și să nu uităm Iranul! Dacă ne
Suntem convinşi că adevărul, până la urmă, va birui şi va gîndim la bugetul militar menționat deasupra, aceste țări
ieşi la lumină, în ciuda tuturor obstacolelor care-i stau în sunt amenințări la adresa noastră în același fel în care un
cale. purice este o amenințare la adresa unui elefant!

20 12 2009 Cine beneficiază cu adevărat de pe urma războiului din


Orientul Mijlociu? Pînă acum, fabricanții americani de
Președinte arme (Boeing), companiile petroliere (Exxon, etc.) și marile
Petre Ignatencu bănci, ca Citigroup, care domină și finanțele țărilor cucerite.
Corporațiile care se ocupă cu ”reconstrucția" țărilor
„eliberate”, gen Halliburton, iubesc și ele războiul în mod
deosebit, la fel ca mulțimea de "contractanți privați",
specializați în gatit mîncare (vezi din nou Halliburton) pînă
in trupe de mercenari (Blackwater).
Numeroasele corporații americane care exportă peste hotare
7. De ce creșterea efectivelor în  sunt și ele beneficiare ale războiului, din moment ce o țara
dominată le oferă o piață de monopol pentru vînzarea
Afghanistan?  bunurilor lor, sau capacitatea de a construi maganzine acolo
unde nu existase înainte nici unul. Acestea sunt forțele care
conduc politica externă a lui Obama și ele preferă să vadă
de Shamus Cooke popoarele american si afghan sîngerînd reciproc decît să
traducere de pe: www.workerscompass. org îngăduie pătrunderea vreunui competitor, cum ar fi China
sau Rusia, care să beneficieze de resursele și piețele țării.
Anunțul președintelui Obama că va trimite un plus de 30
000 de soldați în Afganistan- și rugile sale către aliați să Cu siguranță SUA nu duc în Afghanistan un război cu
mai trimită un plus de 10 000 - vor avea efecte dramatice terorismul, iar Al Qaeda și "geniul rău" Bin Laden nu își
asupra societății americane și internaționale. dirijează luptătorii din peșteri. Majoritatea covîrșitoare a
celor care luptă cu trupele americane nu sunt "extremiști
Speranța că alegerea lui Obama va schimba radical politica islamici" (altă frază devenită șablon), ci oameni simpli,
externă a SUA a fost spulberata. Acest act al său va pune pe înfuriați de trupele de ocupație care le intră în case, care-i
gînduri milioane de americani care erau pînă acum dispuși fac să aștepte la puncte de control, care-i rețin în mod
să acorde președintelui circumstanțe atenuante. Anunțul va

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 9


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 6 decembrie 2009 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

arbitrar și-i duc în centre de detenție, unul din ele este cel
de la baza aeriană Bagram, care le ucid membrii de familie. Poftitorii la drepturi imperiale despotice au reuşit să
înfrîngă ori să păcălească vigilenţa unor popoare demne -
Da, multi afghani sunt adînc religioși, dar prezența forțelor care se exprimaseră anterior împotriva imperiului- şi astfel
americane este cea care "radicalizează" religiozitatea lor. s-a deschis calea nimicirii statelor şi chiar a multor popoare
Islamul nu este eminamente violent, dar orice ocupație europene, inclusiv prin trădarea intereselor naţionale de
militară fără discuție că este.. către conducerile unor state, cum este cazul Romîniei, unde
Poporul nu a fost întrebat nimic, hotărîrea fiind luată de
Cei care doresc să pună capăt acestor războaie trebuie să găştile peceriste erijate în "partide" parlamentare...
înceteze să se mai bazeze pe sistermul corporatist bi-partit
și să înceapă să se organizeze independent. Mișcarea Atît de mare a fost pofta cotropitorilor de a-şi realiza
împotriva războiului a fost puternică în timpul lui Bush nu imperiul, că nu s-au sfiit să împingă în faţă, ca propunere
numai datorită furiei publice dar și pentru ca cei din fruntea pentru preşedinte-"imperator" chiar pe cel mai mare dintre
Partidului Democrat care conduceau organizațiile de front fasciştii lumii contemporane, Tontu Bler; doar şiretenia a
gen MoveOn si altele își pierdeau timpul în manevre cinice. determinat deturnarea acestei numiri dezastruoase, fiind în
Cand Obama a devenit președinte, liderii acestor grupuri au final desemnate persoane "şterse" ca să nu bată prea tare la
jucat un rol cu totul distructiv în mișcarea anti-război, în ochii popoarelor care, de-acum, vor avea un supraşef de stat
unele cazuri abandonînd lupta de tot și luînd și fondurile cu şi un ministru de externe, guvern suprastatal, apoi, desigur,
ele. Această dezorganizare a mișcării, coroborată și cu armată, poliţie, "justiţie", toate imperiale, într-un cuvînt,
iluziile pe care mulți le mai aveau în Obama, a avut ca efect cum ştim: POARTA COTROMANĂ !
slăbirea organizării. Dar decizia lui Obama de sporire a
trupelor poate avea tocmai efectul dorit. Demonstrații se Trădătorii maselor populare din toate încă "statele"
vor organiza în primăvară și pînă atunci este timp suficient europene -unde se numesc social-democraţi, socialişti şi
să te alături grupurilor/coalițiilor locale. chiar ... comunişti !- uniţi şi dornici de putere şi-au impus
voinţa lor de menşevici peste jumătatea de miliard de
Demonstrațiile de masă sunt foarte eficiente deoarece ele locuitori ai bătrînului continent.
arată participanților puterea acțiunii colective și dezvăluie
de asemenea natură anti-democrația a statului. Mai Mai mult pe http://pentrusocialism.blogspot.com/
important, marșurile mari au rolul de a arăta soldaților
americani că ei vor avea sprijin public dacă refuză în mod
colectiv să lupte, sau in mod individual, în aceste războaie
ilegale.
9. Foametea, adevărata problemă a 
Războiul din Vietnam s-a terminat în mare parte datorită
faptului că atît de mulți soldați au refuzat să mai lupte și au omenirii 
demonstrat împotriva războiului. Ei au găsit acest curaj în
mare parte datorită masivului sprijin popular de acasa.

Demonstrațiile de masă nu se organizează singure. Va fi Există peste 1 miliard de persoane înfometate


nevoie de oameni obisnuiți, lucrînd împreună, pentru ca ele
să devină realitate, sub lozinca: Foametea afectează, în prezent, 1,02 miliarde de persoane -
ADUCETI TOATE TRUPELE ACASA ACUM! aproape o zecime din populaţia mondială -, potrivit
SA SE PUNA CAPAT RAZBOAIELOR SUA IN Raportului FAO, Agenţia ONU pentru Agricultură şi
ORIENTUL MIJLOCIU! Alimentaţie, care a fost dat publicităţii la Roma. "Nici o
ţară nu este cruţată şi, ca întotdeauna, ţările cele mai sărace
- şi populaţiile cele mai neajutorate - sînt cele care suferă
cel mai mult", specifică Jacques Diouf, directorul general al
FAO, într-un raport elaborat în comun cu Programul
Mondial Alimentar (PMA), care a fost prezentat cu două
zile înaintea Zilei Mondiale a Alimentaţiei.

Cea mai mare parte a persoanelor malnutrite se află în


8. Imperiul avansează  regiunea Asia-Pacific (642 de milioane), urmată de Africa
subsahariană (265 de milioane), de America Latină (53 de
milioane) şi de regiunea care cuprinde Orientul Mijlociu şi
Noul Imperiu Cotroman Romano-German a realizat un
nordul Africii (42 de milioane). În ţările dezvoltate, 15
mare pas înainte, de un pericol fără precedent pentru
milioane de persoane suferă de foame. Documentul
multele popoare ale Europei -transformată într-un lagăr
prezentat ieri subliniază că această tendinţă se înregistra
sclavagist- şi în primul rînd pentru ţările mici şi mijlocii,
chiar şi înaintea crizei economice mondiale, care a făcut ca
care devin astfel noile colonii ale vechilor imperii, reunite
numărul celor înfometaţi să treacă dincolo de un miliard.
acum sub un singur manechin.
| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 10
ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 6 decembrie 2009 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

După succesele în domeniul combaterii foamei, din anii '80 fabrică, dar ea nu poate fi totusi considerata episodul eroic
şi de la începutul anilor '90, numărul persoanelor malnutrite al luptei populare anticomuniste pe care vor anticomunistii
a început să crească în 1995, ajungînd la 1,02 miliarde anul să îl considere. Însuşi conducătorul PCR şi al Statului
acesta, ca urmare a efectului combinat al preţurilor ridicate român din acel an, Nicolae Ceauşescu, le-a dat dreptate
ale hranei şi a crizei financiare mondiale, afirmă FAO. "În muncitorilor.
lupta împotriva foamei, accentul ar fi trebuit să se pună pe
creşterea producţiei de alimente", a declarat Jacques Diouf. Orice lupta muncitoreasca impotriva abuzurilor conducerii,
"Este de bun-simţ faptul că ar fi trebuit să se acorde fie ca e vorba de abuzuri ale patronilor sau ale directorilor,
prioritate agriculturii, însă s-a întîmplat exact invers", a mai este, conform doctrinei comuniste, un pas înainte în vederea
spus acesta. În 1980, 17% din ajutorul acordat de ţările dezvoltării conştiinţei de clasă a muncitorilor. Dar în acelaşi
donatoare a fost destinat sectorului agricol, cifră care a timp nu orice luptă valorează în mod egal din punctul de
scăzut la 3,8% în 2006 şi care a crescut uşor abia în ultimii vedere al dezvoltării acestei conştiinţe. În istoria
3 ani, a afirmat Diouf într-un interviu acordat pentru AP muncitorimii române sunt lupte muncitoreşti cu o valoare
Television News. mult mai mare - Bucureşti 1918, Lupeni 1929, Griviţa
FAO, care găzduieşte un summit mondial consacrat 1933, ba chiar şi Galaţi 1916, când s-a pus problema
alimentaţiei luna aceasta, afirmă că producţia de alimente opoziţiei muncitorilor faţă de intrarea României în primul
trebuie să crească cu 70% pentru a hrăni populaţia război mondial imperialist. Şi de aceea este din punctul
proiectată, de 9,1 miliarde de persoane în 2050. Pentru nostru de vedere absolut DE ÎNŢELES de ce forţele
hrănirea acestei populaţii, ţările sărace vor avea nevoie de anticomuniste de azi fac atâta agitaţie pe tema zilei de 15
29,8 de miliarde de euro pe an ca ajutor pentru agricultură. noiembrie 1987 dar ignoră complet ziua de 13 decembrie
În prezent, acest ajutor este de 7,9 miliarde de dolari. 1918 cand au murit PESTE O SUTA de muncitori, sau
momentul 6 august 1929( Lupeni), când au murit peste 20
Potrivit FAO, săracii care locuiesc în zone urbane se de muncitori.
confruntă cu greutăţi mai mari pentru a face faţă recesiunii
mondiale, avînd în vedere că scăderea exporturilor şi De ce e de înţeles? Pentru ca aceste crime s-au făcut în
reducerea investiţiilor externe directe au condus la creşterea timpul guvernării unor "eroi" ai cauzei anticomuniste - Ion
şomajului urban. Zonele rurale trebuie să facă faţă IC Bratianu respectiv Iuliu Maniu. Deci este logic din
problemei pe care o va reprezenta întoarcerea unei părţi a punctul lor de vedere să se concentreze pe ”paiul” dn ochii
acestei populaţii urbane la ţară. comuniştilor în loc să vadă bârna din proprii lor ochi
"democratici".
Soluţia, dupa părerea noastră, este sprijinirea ţărilor în curs
de dezvoltare şi a celor sărace să-şi dezvolte propria În concepţia noastră protestele de acum 22 de ani de la
producţie agricolă potrivit tradiţiilor proprii, punînd la Brasov nu pot fi considerate ca având aceeaşi importanţa cu
dispoziţie în mod gratuit sau la un preţ neînrobitor a cele din 1918 şi 1929, sau chiar cu cele din 1888, cand au
ultimelor cuceriri ale ştiinţei şi practicii agricole din ţările avut loc pentru prima oară, în România, proteste
dezvoltate dar adaptate la condiţiile pedoclimatice ale muncitoreşti de mare amploare, la Bucuresti si la Galati. Şi
acestora. Să nu se impună în aceste ţări culturi şi specii de asta nu doar din cauza numarului NUL de victime
animale care nu sunt specifice acestora ci să fie sprijinită omeneşti( morţi ) înregistrat atât la Braşov cât şi în Valea
cercetatea pentru ameliorarea culturilor şi speciilor de Jiului în 1977, sa ne amintim ca si atunci nu numai ca nu
animale proprii acestor ţări. Într-un cuvînt, să se acţioneze fusese omorât nici un muncitor protestatar, dar liderul lor,
pentru încurajarea autosatisfacerii din punct de vedere al Constantin Dobre, a fost supus extrem de crudei masure
asigurării hranei pentru sine de de către fiecare ţară în represive de a fi trimis... la scoala de partid Stefan
parte, dacă nu integral atunci cel puţin în cea mai mare Gheorghiu, dupa cum precizează istoricul
parte. academician prof. Dr Florin Constantiniu in lucrarea sa "O
istorie sincera a poporului român". Numar nul de victime
Petre Ignat care ar trebui de altfel să le dea de gândit celor care susţin
că regimul de la noi ar fi fost "mai dur" decât în Ungaria,
Polonia sau URSS dupa moartea lui Stalin - daca ar fi fost
asa cum se face ca acolo au fost omorati muncitori in 1956,
1962 sau 1970, pe cand la noi NU??? Dar si din cauza ca
10. Învățămintele revoltei  în dezvoltarea conştiinţei muncitoreşti este important nu
numai protestul, acţiunea revendicativă în sine, ci şi
muncitorilor  de la Brasov din anul  URMARILE sale. Dacă un protest duce la întărirea
1987  conştiinţei anticapitaliste a muncitorilor, dacă el duce la
accelerarea pătrunderii ideilor marxiste în rândul lor, atunci
el valoreaza mult mai mult decat altele care nu duc la aşa
ceva, şi infinit mai mult decât altele care îi
Revolta muncitoreasca de la Braşov din 15 noiembrie 1987 ÎNDEPĂRTEAZĂ pe muncitori de la anticapitalism şi
poate fi considerată una legitimă din punctul de vedere al marxism, îndreptându-i în schimb împotriva SINGUREI
muncitorilor, legitimă împotriva abuzurilor conducerii de orânduiri care le-a îmbunătăţit în mod real situaţia - cea

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 11


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 6 decembrie 2009 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

socialistă întemeiată pe marxism-leninism. Protestele din restauratie capitalista, dar pentru aceasta e nevoie ca masele
1888, 1918, 1929, 1933 care i-au apropiat pe muncitori de sa vada ca partidul este alături de ele.
adevarata lor salvare valorează mult mai mult decat cele din
1977 sau 1987 care i-au indepartat de ea. Nemuţumirile
muncitorilor de la Braşov au fost legitime, dar elementele Radu M Florian
anticomuniste infiltrate în randul lor, profitând şi de lipsa
unei propagande marxiste temeinice în fabrici, i-au
DEZORIENTAT pe muncitori, deturnând protestul şi
abătându-l pe o cale ce s-a dovedit mai târziu
contrarevoluţionară. În loc să sustină REFORMAREA IN
SENS MARXIST a regimului comunist - prin
REDUCEREA PRIVILEGIILOR directorilor de fabrica şi 11. Mascarada Magistraturii 
altor oficiali ce-şi meritau prea puţin primele suplimentare,
aceste elemente infiltrate i-au îndemnat pe muncitori sa Maculate 
înlocuiasca un rău cu UN RAU SI MAI MARE. Căderea
comuniştilor ( pcr-işti) şi instaurarea "democraţiei"
subordonate banului au tras IN JOS muncitorimea din
Braşov şi pe cea din întreaga ţară. Muncitorii au pierdut cea Greva mascată a magistraţilor a fost validată, aprobată – şi,
mai mare parte din ce castigasera in perioada socialista. pe cale de consecinţă, deducem că a fost chiar iniţiată – de
Multe fabrici s-au inchis, ( ce mai este Fabrica de însuşi Consiliul Superior a Magistraturii, care este forul
autocamioane din Braşov şi câţi muncitori mai are), altele conducător al Magistraturii. De aceea, suntem îndreptăţiţi
s-au „privatizat” iar patronii au instaurat de multe ori un să vorbim nu doar de magistraţi – fie ei mulţi sau puţini
regim sclavagist împotriva angajatilor. Munca nu mai este care „protestează“ –, ci de instituţia ca atare, Magistratura
respectată aşa cum era, fie chiar şi insuficient, atunci. cu M mare, care a comis o grevă autentică, sub paravanul
Ziarele anunţă sute de mii de „disponibilizări” din rândul pervers al cuvîntului mai inocent, „protest“!
muncitorilor, inclusiv în Braşov. Aceasta sa fie "libertatea"
pe care o doreau muncitorii de la Brasov acum 22 de ani? „Protestul“ magistraţilor a stîrnit vehemente reacţii pro şi
Nu credem de loc acest lucru. Prin urmare credem ca avem contra.
dreptul sa le cerem anticomuniştilor extrem de vocali din
zilele noastre: nu mai ridicati in slavi un protest care nu Cele pro sunt vădit neîntemeiate. De ce? Pentru că sunt
merita nici pe departe sa fie ridicat în slăvi, aşa cum merită puţine şi pentru că aparţin, îndeobşte, celor care fac parte
acele proteste din timpul guvernărilor din clanul magistraţilor. Dar, în primul rînd, pentru că
DUMNEAVOASTRA, si pe care încercati in fel si chip sa însăşi manifestarea acestei acţiuni a fost îmbălsămată sub
le treceti sub tacere. titlul benign de „protest“, ceea ce dezvăluie întregul tertip
avocăţesc specific acestei categorii profesionale. Magistraţii
În ce ne priveşte pe noi, comuniştii, suntem datori să nu au voie să facă grevă, aşa că s-au ascuns, inutil, sub
tragem învaţăminte din protestele muncitoreşti care au avut pulpana cuvîntului „protest“, care cuvînt nu are nici măcar
loc nu numai la noi dar şi în alte ţări socialiste, pentru că funcţia frunzei de viţă de pe statui: nu acoperă fariseismul,
atunci când socialismul se va întoarce să existe o încredere ipocrizia deşănţată a magistraţilor. O dovadă suplimentară a
reală între muncitori şi conducerea de partid şi stat, acestei mascarade de „protest“ este şi faptul că deşi, în 28
încredere care să prevină pe contrarevolutionari să mai septembrie, fusese declarat încheiat, pînă azi, 2 octombrie,
înşele încă o data, cu consecinţe catastrofale, pe cei ce existau judecătorii – cum este, de exemplu, Judecătoria
muncesc. Este nevoie de mai mult egalitarism in salarizare, Sectorului 3 Bucureşti – care încă nu îşi reluaseră
de mai multă participare a muncitorilor la luarea de decizii, activitatea!
de o mai buna legătură a partidului cu masa de muncitori Pentru că nu mai aveau voci autorizate şi cu
nemembri de partid. Partidul trebuie să-şi păstreze rolul prestigiu care să-i apere, magistraţii au apelat la timbrul nou
conducator dar nu trebuie să înăbuşe glasul celor fără de şi lacrimogen al proaspetei preşedinte – ca numire în
partid, ci, dimpotriva, trebuie de multe ori să se comporte funcţie, nu altfel! – a Asociaţiei Magistraţilor din România
ca un SERVITOR al acestora, mai ales cand ei formeaza (A.M.R.), d-na Mona Pivniceru.
marea masă. De asemenea partidul trebuie sa fie ALĂTURI
de muncitori atunci când aceştia se ridică la luptă din Lamentatio pro domo
motive legitime, ei trebuie sa vadă că partidul este de partea Şi cine comite „protestul“? Magistratura, cotată în toate
lor în disputele pe care le pot avea cu şefii. Considerăm că sondajele de opinie ca cea mai coruptă instituţie a Românei.
din acest punct de vedere, noi comuniştii români şi cei din Elocvent este şi avertismentul dat recent de Olanda, prin
alte ţări est-europene avem destule de învaţat din experienţa acuza adusă Justiţiei din România. Doamna judecătoare
Revolutiei Culturale Chineze, când conducerea comunistă a Mona Pivniceru, care a înlocuit-o pe Viorica Costiniu la
incurajat lupta muncitorilor şi altor elemente împotriva conducerea A.M.R., ar face bine să-şi amintească de alţi
birocratiei metamorfozate intr-o "burghezie rosie". Lupta componenţi ai Consiliul Superior al Magistraturii, care nu
maselor cu „burghezia roşie” nu duce intotdeauna la aveau ce căuta acolo: procurorii Alexandru Ţuculeanu şi
Ilie Picioruş şi judecătoarea Maria Huza, preşedinta

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 12


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 6 decembrie 2009 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

Tribunalului Bucureşti; adică mastodonţi ai corupţiei – aşa preşedintele Traian Băsescu că „nu ştie să conducă
cum am demonstrat în studiul de caz Armaghedonul şedinţa“!
magistraţilor! Şi doamna Pivniceru se vaită, ipocrit, că sunt
discreditaţi şi discriminaţi, că preşedintele ţării, unii din Iar lacrimogena Mona Pivniceru vrea prestigiu şi să i se
mass media şi o parte a opiniei publice atentează la „repereze onoarea“ de magistrat denigrat de presă şi de
prestigiul şi imaginea magistraţilor. Numai că actuala şefă a preşedintele României. Prestigiul se dobândeşte prin
A.M.R. i-a preluat nu doar şefia deţinută de Viorica competenţă profesională şi rectitudine morală – ceea ce la
Costiniu, ci şi fariseismul acesteia, căci iată ce declara ea, magistraţi nu se găseşte nici măcar cît negru sub unghie. Şi
conform articolului lui Cristian Mihai Chiş, Prostituate in dacă cinste nu e, nici prestigiu nu e!
roba: „Pe cînd conducea oficial A.M.R., Viorica Costiniu a
înaintat C.S.M. două propuneri de modificare a Legii Abordând problema luptei anticorupţie, la bilanţul D.N.A.
privind statutul magistratului. Una se referea la eliminarea din 6 februarie 2007, preşedintele Traian Băsescu «a
prevederii potrivit căreia constituie abatere disciplinara amintit de contractele de energie, care nu s-au desecretizat,
exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, şi de constatarea sa că nici un corp de control nu le-a luat
cealaltă la înlăturarea răspunderii patrimoniale a vreodată la verificat, întrucît „oameni din actuala Putere
magistraţilor în cazul săvîrşirii de erori judiciare sau pentru refuză să vadă aceste lucruri“. După ce a trasat, sugestiv,
sentinţe invalidate de C.E.D.O.“ Aşadar, Viorica Costiniu indicaţiile de acţiune pe care le-a considerat potrivite,
se văicărea şi ea de denigrarea şi discriminarea la care sunt Băsescu a încheiat prin a cere anchetatorilor DNA „să nu
supuşi magistraţii – pronunţînd la Realitatea TV faimoasa obosiţi în lupta anticorupţie“, şi a conchis că „actuala
frază „Magistraţii sunt obligaţi să se prostitueze juridic“ Putere se află în situaţia de a rata şansa de a da românilor
–, dar avea grijă să se preocupe de scutirea magistraţilor de un stat modern“ în privinţa luptei anti-corupţie» (cf. Răzvan
răspunderea materială la care îi obliga legea, pentru Savaliuc, „Şo pe energie!“, în Ziua, nr. 3849, 7 februarie
sentinţele date greşit! 2007). Asta, apropo de „băieţii deştepţi“ – cum sunt alintaţi
astfel de presă, deşi, de fapt, trebuie să li se zică «infractorii
Doar magistraţii, ţiganii şi maghiarii se mai vaită în ţara cu „gulere albe“», deoarece fac escrocherii cu energia
asta de discriminare şi denigrare: magistraţii au devenit, în electrică ieftină, produsă de hidrocentrale, pe care o
cvasitotalitatea lor, corupţi; ţiganii ne-au compromis grav cumpără ieftin de la stat şi o revînd scump… tot statului!
pe plan internaţional prin aproprierea şi impunerea abuzivă
a făcăturii „rom/rrom“; maghiarii vor secesiune teritorială Ce au făcut magistraţii – recte procurorii, căci şi ei sunt
ca să facă stat în stat, ca în enclava Nagorno-Karabah. Şi, magistraţi – pentru a dezvălui corupţia, la indicaţia
atunci, să nu-i discriminezi, adică să nu stai cu ochii pe ei, imperioasă şi mobilizatoare a şefului statului?! Nimic
ca să vezi ce potlogării fac?! Dar, curios, ex-judecătoarea pozitiv. Dimpotrivă, ei au intrat şi mai mult în simbioză cu
Maria Huza şi prietenul ei politic, ex-premierul Theodor alţi „băieţi deştepţi“, numiţi, totuşi, „rechinii imobiliari“,
Stolojan, – pătrunşi de adierea modernă a multiculturalităţii demascaţi, spre cinstea presei, într-o mulţime de articole –
– i-au botezat copiii ţiganului penalist Bercea Mondialu’, spre ocara magistraţilor, care au dovedit o totală „lipsă de
care, constant, a scăpat de puşcărie prin grija deosebită a rol activ“. Căutaţi, pe motorul Google expresia „rechinii
magistraţilor şi politicienilor corupţi (cf. * „Maria Huza a imobiliari“ şi veţi găsi nenumărate materiale de lectură, dar
văzut puţa lui Judecatoru’ şi ploconu’ lu’ tat-su“, în şi de revoltă. Toate cazurile – tranşate în instanţele de
Academia Caţavencu, 14 dec. 2005)! Cînd o veţi băga pe judecată! – numite, generic, „cumpărarea de drepturi
actuala avocată Maria Huza la puşcărie, împreună cu finul litigioase“ nu sunt decât escrocherii patente, ca şi
ei, Bercea Mondialu’, atunci să cereţi salarii mari şi respect revînzarea energiei electrice. S-au sesizat, din oficiu,
din partea opiniei publice, d-nă preşedintă Mona Pivniceru! Parchetele, la vreunul din cazurile acestea? Niciodată. A dat
Şi, apropo de salarii şi de răspunderea materială a vreun judecător o sentinţă în defavoarea unui „rechin
magistraţilor: i s-a reţinut vreunui magistrat din salariul său imobiliar?“ În nici un caz. De ce? Fiindcă nu i-ar mai fi
partea ce-i revenea ca obligaţie din sumele cu care a fost ieşit banii murdari care „i se cuveneau“ din acea
amendat statul român pentru sentinţele date greşit de escrocherie, la care şi-a adus contribuţia, din plin, cvintetul
magistraţi?! Daţi-ne măcar un singur caz! rapace şi reprehensibil format din: 1) „rechinii“ în speţă, 2)
funcţionari ai primăriilor şi cei de la cadastru, 3) avocaţi, 4)
Lipsa de rol activ a Magistraturii procurori, 5) judecători.
Mai mult. Ex-judecătoarea Maria Huza, ex-preşedinta
Tribunalului Bucureşti, a avut impertinenţa să dea Corupţii şi-au tras salarii mari anti-corupţie
Ministerul Justiţiei în judecată ca să îi plătească din urmă – În pledoaria-i plîngăcioasă, preşedinta A.M.R. perora oţios
din 2000 încoace – sporul de salariu pentru corupţie, deşi ea despre independenţa justiţiei şi despre separaţia puterilor în
reprezintă simbolul patologiei politico-juridice. Ea a fost stat. De la Montesquieau încoace numai despre asta se
iertată pentru corupţia ei personală de către Consiliul vorbeşte. Dar, în ciuda celor două doctorate ale sale, d-na
Superior al Magistraturii, prezidat de Dan Lupaşcu, acelaşi judecător a uitat să mai precizeze că respectivele principii
Lupaşcu care, deşi Huza fusese învinuită oficial, el a invocate – independenţa şi separaţia – sunt concepute şi
favorizat-o pe Huza pentru a nu fi dată afară – motiv pentru gîndite exclusiv pentru a se asigura echilibrul Puterilor în
care, culmea, a fost acuzat chiar de către A.M.R.! – şi care, stat şi controlul lor reciproc. Or, din praxis-ul juridic
acum, la recenta şedinţă de pomină a C.S.M., îl apostrofa pe postdecembrist, Magistratura a dovedit că a vrut şi a reuşit

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 13


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 6 decembrie 2009 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

să devină stat în stat. Apoi, din păcate, în loc să se analizeze poate doar exprimate într-un limbaj mai dur. Pe de altă
competenţa şi probitatea fiecărui individ în parte, parte, unii publicişti mai fac greşeala să scrie sau să spună
magistraţilor li s-a acordat, de-a valma, la grămadă, că mulţii magistraţi, pe lîngă faptul că sunt corupţi, sunt şi
inamovibilitatea şi, ca urmare, şi-au luat-o-n cap! Pe de o „tîmpiţi, imbecili“ etc. M-am mai referit la această greşeală
parte, magistraţii au revendicat creşterea permanentă a a lor, ultima oară în articolul «Becali la „beci“», subintitulat
salariilor pentru a nu fi corupţi – ceea ce revine la a spune „Scrisoare întredeschisă domnului Nicola Popa,
că au recunoscut, implicit, că sunt pe deplin coruptibili! –, preşedintele Î.C.J.C.“, la care, fireşte, acesta nu mi-a
iar, pe de altă parte, după ce au obţinut, anual, creşteri răspuns. Dar e cazul să revin.
salariale exorbitante, şi-au mărit şi mai mult salariile pe
cale judecătorească inventînd tot felul de sporuri – dintre Magistraţii au doar circumstanţe agravante
care sporul pentru corupţie este cel mai hilar şi mai Într-adevăr, greşesc profund cei care afirmă despre un
autoacuzator, deoarece corupţia a cuprins, totuşi, ca o magistrat (judecător, judecătoare, procuror) că este
metastază, întreaga societate tocmai din cauza lor. În „tâmpit/ă". Dar ei greşesc nu în sens absolut, adică nu
consecinţă, Puterea Justiţiei a devenit incontrolabilă de pentru că respectivul magistrat nu ar fi, realmente, tâmpit –
către celelalte două Puteri – Legislativul şi Executivul – de la natura lui maternă –, incult – de la facultatea lui de
tocmai pentru ca Justiţia a devenit Ju$tiţi€! Adică Injustiţie. drept postdecembristă –, sau corupt – ca produs al
Adică Legea a fost înlocuită de Fărădelege, Dreptatea de „sistemului ticăloşit“ –, ci pentru că, atribuindu-i
Nedreptate, Binele de Rău. Or, Sine Iustitia, nulla libertas – calificativele de „tîmpit“ şi/sau de „incompetent“, îi acordă,
„Fără dreptate, nu există libertate“! Ca atare, nu ne trebuie ipso facto, circumstanţe atenuante. În sensul afirmaţiei lui
o asemenea independenţă a Justiţiei, manevrată de Iisus Hristos: „Iartă-i, Doamne, că nu ştiu ce fac!" Nu este,
magistraţi corupţi. însă, cazul aici: adică magistraţii nu trebuie iertaţi sub nici
un motiv, căci ei ştiu ce fac! Chiar dacă, în genere, noi am
Mai este Presa a patra Putere în Stat?! fost învăţaţi să gândim în termeni precişi, riguroşi
Se spune, insistent, că „presa este a patra putere în stat“. În conceptual, totuşi, am învăţat la matematică şi puţină
principiu, aşa şi este, într-un stat de drept. Numai că dialectică a gândirii: am învăţat şi despre raţionamentele
România nu este un stat de drept, ci este un stat de drept- „plauzibile", iar la logică am învăţat despre pseudo-
curmeziş! Adică inversat. Şi asta tocmai din cauza silogisme, numite şi sofisme. Juriştii, în plus, au ca
magistraţilor, care au inversat valorile: în locul Legii, ei disciplină de învăţământ şi retorica – pentru a-i învăţa arta
aplică Fărădelegea. În toate mass media se află o veritabilă vorbirii convingătoare, cu argumente corecte, dar şi
arhivă publică referitoare la cazurile de corupţie. Dar în nici plauzibile, arta convingerii ascultătorului că el, juristul –
un caz dintre cele semnalate de presă magistraţii – adică avocatul, judecătorul, procurorul –, are totdeauna dreptate.
judecătorii şi procurorii – nu s-au sesizat, nu au declanşat şi Iar când nu are dreptate, recurge la sofisme, ca să-l
nu au finalizat soluţionarea corectă a situaţiei, fiindcă nici păcălească pe fraier.
un semnal dat de presă nu a fost luat în consideraţie. Pe cale
de consecinţă, presa a fost compromisă aproape în Aşadar, chiar dacă ar fi realmente tîmpiţi şi inculţi, postul
totalitate: scrie, vorbeşte, dar degeaba. E-adevărat, există o de magistrat inamovibil îi califică, automat, ca super-
excepţie notabilă: ziarul Cotidianul a făcut plîngere penală competenţi, super-oneşti, iar dacă greşesc, atunci nu mai
contra preşedintei Tribunalului Bucureşti, Maria Huza, ca au nici o circumstanţă atenuantă, atunci ei trebuie pedepsiţi
urmare a actelor de corupţie comise de aceasta, cu exemplar cu maximum de pedeapsă: 25 de ani închisoare,
consecinţa cunoscută, reamintită mai sus. Dar Cotidianul nu iar la proxima revizuire a Constituţiei trebuie să se
a reuşit decît să o dea afară din Magistratură, nu şi să o introducă – special pentru magistraţi – pedeapsa cu moartea
bage la închisoare, cum era cazul. În restul semnalărilor sau închisoarea pe viaţă fără posibilitatea de a fi eliberaţi
făcute de presă, nu s-a luat nici o măsură de către pentru „bună purtare“. Aceasta, în cazul cînd nu vor putea
autorităţile abilitate ale statului! Şi A.M.R.-ista şefă, d-na fi admise celelalte amendamente la Constituţie, pe care le
Pivniceru – care are curajul să pretindă, nici mai mult, nici propusesem în articolele anterioare, îndeosebi prezumţia de
mai puţin, că „Legea unică de salarizare este o lovitură de vinovăţie a magistraţilor.
stat deghizată juridic“ –, se lamentează şi de faptul că presa,
în genere, denigrează Magistratura. Oricum, actuala Putere şi-a „ratat şansa de a da românilor
un stat modern“ – cum anticipase d-l preşedinte Traian
NU! Presa nu denigrează Magistratura, ci o descrie în toată Băsescu, iar asta, în primul rînd şi aproape exclusiv, din
murdăria ei. De fapt, nu în toată, deoarece încă nu prea ştie cauza magistraţilor, nu a presei. Dar, pe lîngă expresia
cît de maculată este Magistratura. De aceea, trebuie să afle măgulitoare de a fi „a patra putere în Stat“, presa a fost
cît mai multe din secretele tenebroase care maschează caracterizată şi printr-o sintagmă mai puţin academică:
corupţia din Magistratură tocmai pentru a-şi recîştiga presa este „cîinele de pază al democraţiei“. Dar, după
poziţia de a patra putere în stat. modul cum este ignorată, în primul rînd, de către
Magistratură, dar şi de către celelalte două Puteri,
În privinţa aşa-zisei denigrări a magistraţilor, trebuie să Legislativul şi Executivul, „presa tinde să se transforme
revin asupra problemei. Există, totuşi, afirmaţii făcute de dintr-un cîine de pază într-un căţel de companie“ – cum
către unii ziarişti, care par a fi denigratoare la adresa remarcase, ironic, d-l prof. dr. Mihai Miron, preşedintele
magistraţilor, dar ele nu sunt calomniatoare, ci realiste, Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 14


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 6 decembrie 2009 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

"Dezastrul, de o monstruoasă intensitate", performat de


Cuvîntare rostită la aniversarea a 10 ani de apariţie a "Epoca de Aur" a României şi pus exclusiv în cîrca lui
revistei CURENTUL INTERNAŢIONAL Maurer, denotă cel puţin o naivă înţelegere a istoriei acestei
2 octombrie 2009, Pojorâta ţări în contextul expansiunii comunismului în Europa de
Bucovina, România Răsărit prin acţiuni hegemonice ruseşti. Oricum, numai de
naivitate nu vă pot acuza. Nu-mi rămîne altă alternativă
Colonel (r.) Vasile ZĂRNESCU decît să consider că scrieţi şi gîndiţi la comandă politică.
Plastic exprimat: aţi devenit un matroz sub comanda
căpitanului de vas, care, parcă, din perspectiva mea, nu vă
onorează. V-aş reaminti că menirea intelectualului de elită
12. Scrisoare deschisă adresată de  este independenţa faţă de conjuncturi politice sau de
interese economice efemere. Este libertatea exprimării
Jean Maurer lui Valentin  gîndului onest al acestuia în căutarea adevărului (fie el şi
Tismăneanu  absolut, utopic vorbind), fără parti-pris-uri, în funcţie
exclusiv de convingerile sale. Este, în fond, dependenţa
acestuia faţă de propriile sale valori. Acestea sînt, în
realitate, valorile dumneavoastră? Aţi devenit chiar atît de
Motto: "Cu proşti, miştocari şi oameni dezangajaţi civic nu visceral în a urî tot ce este legat de "Epoca de Aur"? Să mă
iese vreodată o democraţie" întreb dacă nu cumva un istoric de talia dumneavoastră
Ion Gheorghe Maurer începe să aibă probleme cu cunoaşterea şi interpretarea
trecutului, că viitorul oricum este mai predictibil? Şi, dintr-
Stimate domnule profesor Tismăneanu, una într-alta, cu ce drept sau motivaţie sînteţi atît de
Vă adresez această Scrisoare Deschisă în speranţa că veţi înverşunat pe România comunistă? Să fim serioşi, nici
înţelege că aducerea în discuţie a fostului premier comunist dumneavoastră, şi nici eu nu avem dreptul să facem multe
Ion Gheorghe Maurer, în contextul zilelor noastre, nu are comentarii, dintr-un simplu motiv: amîndoi am avut şansa
absolut nici o relevanţă. Simplul fapt că atît domnul să nu fim obligaţi să mîncăm prea mult salam cu soia, aşa
Johannis, cît şi tovarăşul Maurer sînt germani şi unul a fost cum o făceau cei mulţi, şi, pe deasupra, ne-am mai şi pus
prim-ministru, iar celălalt este propus pentru această picioarele pe spinare şi ne-am autoexilat prin ţări străine
funcţie, nu mi se pare semnificativ nici din punctul de atunci cînd am considerat, fiecare din motivele lui, că nu
vedere al perioadelor în care au trăit sau trăiesc cele două mai merită să trăieşti în România. "Revoluţia" am trăit-o
personaje, perioade profund deosebite una de alta, şi nici amîndoi prin intermediul presei şi Televiziunii şi nu ne-a
din punctul de vedere al destinelor individuale. şuierat nici un glonţ pe la ureche. Măcar Petre Roman a fost
Forţaţi o paralelă, sub titlul "Miracolul german", din care, pe baricade. Deci, domnule profesor, de la birou, din vîrful
personal, nu înţeleg nimic, în afară de ceea ce frazele scurte pixului şi cu fundul la cald, parcă nu sînteţi suficient de
o spun ad-litteram, citez: "Membrii aparatului de partid îndreptăţit să daţi verdicte despre oameni, destine şi epoci,
găsiseră, la rîndul lor, un domn străin şi eficient, pe Ion astfel încît să vă mai şi considere lumea credibil. Nu scuipă
Gheorghe Maurer. Îl aclamau drept juristul pragmatic, atîta venin familiile cu copii omorîţi la revoluţie, omorîţi nu
marxistul luminat sau diplomatul înnăscut. Toate trei s-au în luptă dreaptă, ci mişeleşte de nişte politruci cu ifose şi
dovedit a fi "mituri" sau "fără Maurer, cinicul perfect, viziuni demente, viitorii democraţi de astăzi, cît scuipă
Ceauşescu nu ar fi venit la Putere, iar dezastrul "Epocii de pseudo-intelectualii portdrapel născuţi din neantul de după.
Aur" nu s-ar fi produs cu o asemenea monstruoasă Nici eu, nici dumneavoastră, şi nici mulţi alţii pe care îi
intensitate". desconsider profund (pe mine, inclusiv, cel puţin din acest
punct de vedere) nu am avut curajul să-i scuipăm în faţă pe
Nu înţeleg ce legătură au aceste afirmaţii cu domnul cei pe care i-am găsit vinovaţi în comunism. De ce? Pentru
Johannis sau cu germanitatea celor doi, ca să nu mai că, pe româneşte, am făcut pe noi de frică. Pentru că am
vorbesc de plasarea afirmaţiilor în România de azi, zguduită crezut că avem de apărat ceva personal, mai presus decît
de toate crizele posibile: financiară, economică, socială şi interesul comunităţii. În aceste condiţii, eu nu-mi permit să
politică. deschid gura prea mult. Am fost laş, am mîncat rahatul,
Aşa cum, din cîte mă pricep eu la botanică, merele cu acum rămîn demn, cu destinul meu cu tot, şi-mi văd de
perele nu prea se potrivesc, nici dezastrele sau succesele treabă.
celor două epoci, cea "De Aur" şi cea "post-revoluţie"
(unde "revoluţie" este un termen cu totul şi cu totul 322=254, déjá-vu. Déjá-vu cînd, dacă îmi permiteţi
extravagant - nu este locul aici să dezvolt noţiunea de întrebarea? Bănuiesc că găselniţa dumneavoastră alegorică
"revoluţie" versus "lovitură de stat, cu victime umane") nu de identitate între 322 şi 254 se bazează pe numitorul
au nimic în comun. comun care a coagulat parlamentarii români în demersul
Depăşind, însă, neînţelegerea asupra consistenţei de fond a lor, în a-l răsturna pe domnul preşedinte Băsescu. Indiferent
paralelei dumneavoastră, îmi permit să-mi exprim anumite de motivul acestei coagulări, demersul în sine este profund
gînduri. democratic şi constituţional. Ce vă deranjează în chestia
asta? Ar trebui, ca istoric şi critic social, să fiţi mîndru cînd,
Să începem. în România, unde mămăliga explodează atît de greu, se

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 15


ASOCIAȚIA
A MILITANȚILOR
M R PENTRU PAC
CE, EGALITATE ȘI
S
Scânteia As –N
Nr. 6 decembriee 2009 PROGRES SOC
CIAL”SCÂNTEEIA”

pproduc astfell de mişcărri. Este, în final, dialectica munist înregisstrat legal din România şi Partidul
com P Comuunist
d
democraţiei. Sau, ne apucăm
a acum
m să conttestăm din
n Grecia – KK
KE.
legitimitatea Parlamentului şi a parlaamentarilor, versus v
legitimitatea preşedintelui
p a
ales. Cred, maai curînd, că sînteţi
s Înttîlnirea a avvut loc la C Clubul restau urant „Scînteeia”,
s
speriat de fapptul că "the master
m is jeopardized", adiccă, pe den numire adîncc înrădăcinaată in conşttiinţa româniilor,
r
româneşte, "sstăpînul este în pericol". Or, dacă sînteţis Scîînteia fiind denumirea
d orgganului de prresă a Partiduului
î
îngrijorat de soarta
s preşedinntelui Băsescuu, însemnă căă v-aţi Coomunist Romînn care a conduus România tiimp de 41 de ani(
î
întors cu 20-30 de ani în urrmă, de unde,, de fapt, aţi plecat.
p 194 nstruirea unei ţări
48 – 1989) cuu rezultate deoosebite în con
A
Adică, în totallitarism, unde trebuia să meergi cu cel puuternic noii, socialiste, construcţie îîntreruptă bruutal în urma aşa
(
(eventual minnoritar) şi nuu cu cel carre, poate, ar avea zisse-i „Revoliţiii din decembbrie 1989”cond dusă şi execuutată
d
dreptate şi ar
a mai fi, înn plus, şi majoritar.
m În locul de trădătorii dinn acest partidd care nu s-auu sfiit ,chiar, să-l
d
dumneavoastr ă, m-aş rezum ma la poziţiaa de observattor al uciidă pe Connducător şi să arunce ţara în braaţele
c
confruntărilor democratice din Româniia şi aş admiite că cappitalismului raapace, cu conssecinţele care se văd astăzi – o
m
majoritatea pooate şi trebuiee să decidă peeste minoritatee. Cel ţară dependentăă de finanţa m mondială şi im mperiul europpen,
p
puţin, cam aşaa scrie în mannualul democrraţiei (indifereent pe inccapabilă să se autogestionezze.
c motiv s-a foormat majoritaatea).
ce
Deespre această întălnire puuteţi afla mai multe detaliii în
Chiar sînteţi convins
C c că dommnul Băsescuu este cel maii bun? communicatul Partidului Comuniştillor(Nepecerişşti)-
Ş că restul sînt
Şi s tîmpiţi? Or
O fi, dar nuu aveţi de unde şti P.C
C.(N.) aflat laa adresa :
a
apriori. Poate or fi şi mai hooţi, dar nici assta nu aveţi dee unde htttp://pentrusocialism.blogsspot.com
ş Nici eu nu ştiu.
şti.

Dacă domnul Băsescu connvinge la aleggeri, atunci este în


D
o
ordine. Dacă 30%-40%
3 dinn populaţia cu drept de vot îşi va
e
exprima dorinţa şi susţinereea faţă de Băseescu, atunci acceasta
t
trebuie respecttată. Dacă nu,, va ieşi altcineva preşedintee. "So
w
what"? Care este
e problemaa? Din puncttul meu de veedere,
n una. Să înncep acum să fac speculaţiii de ce Băsesccu sau
nici
P
Parlamentul n sînt legitim
nu mi pentru că, de d fapt, 70% nu au
v
votat, ar fi o aberaţie.
a Dar, s-ar
s părea că dumneavoastr
d ră veţi
a
avea nişte proobleme cu sărritul în altă barcă,
b în caz că se
s
schimbă preşeedintele. Sau, poate,
p mă înşeel.

Ar mai fi mullte de spus, dar


A d aş dilua preap mult texttul. În
e
esenţă, rămînee, însă, gustull amar că o minte
m strălucittă şi o
p
personalitate c se vrea obbiectivă sînt contaminate
ce c a de
atît
f
facil de aura degajată de Putere
P şi, prinn verdicte scuurte şi
incomplete, caare devin, dee cele mai muulte ori, falsee, prin
o
omisiune, arunncă o imaginee deformată assupra unei perrsoane
f
foarte compleexe, într-o epoocă nebună, aşa a cum credd că a
f
fost tatăl meu în comunism mul românesc.. "Vinovat şi la zid
c el" - mi se pare,
cu p de data asta,
a mie "déjáá-vu"!

Cu salutări,
C
J
JEAN MAUR RER
R
Reprodus din ziarul
z Tricoloorul

13. Întîîlnire dintre Partiddul 
Comun niştilor(Ne epeceriştti)‐ P.C.(N.) şi 
Partiduul Comun niştilor din
n Grecia ‐‐ 
KKE 
 
La mijlocul luunii noiembriee a avut loc pentru
L p prima oară
o o
î
întîlnire înttre reprezeentanţii parrtidelor: Paartidul
 
C
Comuniştilor(N Nepecerişti) - P.C.(N.),, singurul partidp  
| © copyrright As. Scânnteia - www.sccanteiaasociatiie.ro 16
ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 6 decembrie 2009 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

14. Scrisoare de la un veteran  forțat timpul și din o acțiune necesară și utilă dezvoltării


s-a ajuns să fie neacceptată tocmai de cei de la care
trebuia un sprijin decisiv, țăranii.

Stimați Tovarăși! 3) Ce punct de vedere are noul partid comunist despre


atitudinea adoptată de vechiul P.C.R. față de fostul C.A
Sunt U.T.C.-ist din 1944 si membru P.C.R.din 1947.Fac E.R. mai ales in privința diviziunii muncii între țările
parte dintr-o familie care a intrat in miscarea muncitoreasca membre ale acesteia?
revolutionara in 1903, a dat partidului 7 ilegalisti si un erou R. Corectă din prisma necesitații dezvoltarii armonioase
al Diviziei Tudor Vladimirescu. a țării, a independentei și suveranității sale.

După prăbușirea socialismului de stat(!) am restudiat toate 4) Ce atidudine adopta noul partid față de cultul
lucrările de bază a marxism-leninismului, căutînd personalitații și față de dictatura personală a lui
eventualele cauze ideologice a acestei prăbușiri. M-am Ceaușescu?
convins din nou, ca toate tezele de baza, pricipiile al acestei R. Cultul personalitarii a fost exagerat si a adus daune
ideologii sunt valabile si astazi, dar a trebuit să constat, că imaginii Partidului Comunist ca partid democratic. Nu
in practica partidelor comuniste, mai ales dupa ce au trebuiau schimbate regulile conducerii colective din
devenit partide de guvernamant s-au strecurat grave abateri timpul lui Dej. Trebuie să se vadă care este diferenșa
de la această ideologie și aceste abateri,chiar și crime. au dintre publicitatea făcută unei persoane, conducător în
fost unele dintre cauzele prabusiri. cazul nostru, si cultul acesteia. Conducatorilor nu
trebuie să li se facă publicitate pzitivă pentru a fi
Cu toate acestea afirm cu convingere, că este nevoie de cunoscuti? Trebuie doar să fie criticați și eventual
reconstituirea Partidului Comunist din România, dar într- înjurați?
adevar a unui partid nou, care se delimitează de greșelile
vechiului partid, și condamnă crimele săvîrșite în numele ei 5) Care trebuie sa fie raportul dintre conducerea colectivă
de către conducători sau la îndemnul coducătorilor. Altfel si raspunderea personala a liderilor de partid?
există pericolul că noul partid să nu fie într-adevăr nou și să R. Fiecare trebuie să răspundă pentru faptele sale. Ce se
repete greșelile și abaterile celui vechi. De un astfel de ințelege prin lideri, conducatorii sau membrii organelor
partid nu e nevoie!. de conducere? Conducătorii spunem noi. Ei îți pun
semnătura pe deciziile organelor colective și răspund ,
Sub aspectul aratat mai sus documentele programative ale de multe ori personal. Este anormal ca un conducător să
Noului Partid Comunist nu sunt destul de convingatoare. semneze o decizie cu care nu este de acord.

Cel mai bine elaborat, clar și convingător este declarația de 6) Primul secretar(sau secretarul general) al Partidului
intentie. trebuie sa fie conducator sau mediator in colectivul de
conducere operativa a noului partid, care voteaza numai
În preambulul Declaratiei, înaintea precizației "Cine dacă în colectiv apare balotaj?
suntem?" trebuie arătat de ce este nevoie de un Partid R. Conducator al organului de execuție a hotărîrilor de
Comunist nou, arătînd convingator în ce mocirla a ajuns partid. Dacă sunt mai multe păreri este bine ca,
țara, în ce nenorocire trăiește poporul dupa 20 de ani de conducatorul să nu sugereze inainte care este soluția pe
dominatie capitalistă și a "economiei de piață liberă". Dupa care o susține pentru a nu influenta decizia colectivului
aceasta ar trebui să urmeze"Delimitarea". și numai în caz de balotaj el decide, dupa un proces de
mediere între parți, care este soluția finală cu care este
Dupa parerea mea aceasta delimitare ar trebui sa se refere de acord și pe care o va semna, asumîndu-și
cel putin la urmatoarele probleme: răspunderea.
1) Ce parere are noul partid despre industrializarea
fortata a tarii , mai ales cu industria grea si de 7) Pentru evitarea dictaturii personale a primului
armament,care a dus la mai intii la stagnarea, iar mai secretar(sau al secretarului general) trebuie sau nu limitata
tarziu la scaderea nivelului de trai? ca de cate ori poate fi reales aceeasi persoana in aceeasi
Răspuns. Industrializarea este necesara ptr dezvoltarea functie?
independenta a țării. Orice drum nou , revoluționar are R.Suntem pentru limitarea numărului de mandate.
o doză mare de sforțare. Totul e ca dozajul efortului să
nu dea peste cap sănătatea societății, ceeace, credem noi, 8) Pentru păstrarea caracterului democratic al vieții de
s-a și întîmplat înainte de 1989. partid trebuie sau nu să aibă fiecare membru dreptul de
critică al oricărui organ sau conducător, și daca nu
2) Ce atitudine are noul partid fata de colectivizarea rapida primește răspuns, să repete critica și în afara cadrului
a agriculturii, mai ales prin constrangere? organizat al partidului?!
R. Corect. Critica si autocritica nu trebuiesc limitate.
R. O greșeala! Nu s-a ținut cont de sfatul lui Stalin de a
face pașii în această direcție cu răbdare si înțelegere. S-a
| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 17
ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 6 decembrie 2009 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

9) Cum priveste noul Partid practica de ingrădire a este o ficțiune(parca ar exista socialism unilateral
drepturilor minorităților naționale și încercarea de a desvoltat)
asimila forțat a acestora? R. Aveti dreptate, este un nonsens, socialism înseamnă și
R. Toti cetațenii sunt egali in fața legii. Cei care au multilateral dezvoltat.
originii etnice diferite au dreptul sa-si prezerveze
identitatea dar nu în dauna identitatii nationale a țării 15. Este bine, ca programul precizeaza libertatea vietii
în care locuiesc. Pentru noi comunistii identitatea religioase ale membrilor, dar totodata trebuie precizat ca
socială este cea mai importanta, calitatea de om, de respinge orice incercare de a impune vreo conceptie si cult
muncitor, de proletar. Identitatea etnică sau religioasa religios, de exemplu obligativitatea frecventarii orelor de
este o problema personală a fiecaruia. religie in scoli. Prevederea, ca e posibil ca lumea sa fi fost
creata de o fiinta e absurda, nestiintifica si o concesie
10) Pentru garantarea egalitatii reale ale minoritatilor neprincipiala fata de biserica.
nationale este nevoie sau nu a unui cod amanuntit ale R. Nu se spune ființă ci ,,ar putea fi o entitate”. Este o
acestor drepturi in domeniului invatamantului, ale culturii afirmație la care s-a renunțat între timp.
si al folosirii limbii materne in viata publica locala?
16. Si in fine, comunismul ca scop al Partidului este foarte
R. Orice drepturi sunt precedate de îndatoriri iar prima abstract. Ar fi nevoie de un program minim, in care sa fie
îndatorire a unui cetățean al unei țări este sa respecte formulate scopuri mai concrete
constituția acesteia care prevede egalitatea în drepturi a R. Scopul este construcția unei societati socialiste,
tuturor cetățenilor țării indiferent de etnie. Unitatea premisă pentru accederea la o societate comunistă.
unei țări este dată de cîteva elemente principale: limba Societatea comunista va apărea ca o consecință a unei
oficială, steagul și imnul, ele trebuiesc respectate dezvoltarii foarte ridicate a societatii socialiste si nu
necondiționat de orice cetățean al țării în care locuiește creată mecanic.
în mod voluntar.
Cu stima tovaraseasca,un veteran.
11) Care este pozitia noului Partid privind interesele
nationale si internationale ale proletariatului? R. Mulțumim că ne-ati dat posibilitatea să vă răspundem. O
R. Interesele nationale ale proletariatului sunt de ordin precizare, cînd vorbim de greșeli sau crime trebuie să le și
identitar, de dezvoltare comunitară în interiorul statului arătăm care sunt acestea. Cînd vorbim de crime vorbim de
român iar cele internaționale sunt lupta comună pentru crime presupuse sau confirmate de către instanțele
drepturile celor ce muncesc cu brațele și mintea si judecătorești? Cînd acuzi de crimă nu înseamnă că ea si a
eliminarea exploatarii omului de catre om pe tot globul existată.
prin crearea unei noi societați, superioare, societatea
socialista.

12)Ce parere are noul partid in privinta Partidului Aliantei


Socialiste(P.A.S.)? 15. De prim presă‐comentarii 
R. Este un partid care se revendică din PSM, se
consideră socialist, militează , spune el, ptr. o societate
socialistă, nemarxistă.
1.Ziarul "Adevărul" scrie ceva interesant: cică scandalul
13. În Statut trebuie stipulat că alegerea tuturor Organelor sexual cu Monika Lewinsky l-ar fi costat pe Bill Clinton
de Conducere trebuie facuta prin vot secret si dintre mai Premiul Nobel pentru Pace (?!). Aşa o fi. A instaurat
multi candidati, decat numarul posturilor!.Dictatura plăvanul ăsta o pace în Iugoslavia mai ceva ca-n cimitir.
proletariatului trebuie sa fie reglementat de legi, asa incat Prin urmare, dacă el nu-şi băga trabucul în păsărica lu'
sa nu se repete abuzurile din trecut! Monika, treaba era ca şi aranjată, Nobelul era al lui. N-avea
R. Trebuie redefinit termenul de dictatura plecand de la să-l ia el, ci adjunctul lui, la fel de criminal, Al Gore. Ce
originea romana a cuvantului ce a avut o conotație înţeleg, oare, americanii ăştia prin PACE? Cu cît omori mai
pozitivă. Istoria cunoaște dictaturi pozitive și dictaturi mulţi oameni, eşti mai pacifist? Nota: Lui Obama i-au dat
negative. Dictatura este un mod de conducere a unei inainte ca nu cumva sa faca o boacana mai tarziu si nu o sa
comunități statale și nu un sistem politic. Dictatura se mai poata. Au invatat ceva din patania asta a lui Clinton.
proletariatului nu este altceva decît democrația
socialistă unde puterea este exercitată DE și ÎN Comentariu: Premiul Nobel pentru pace este o afacere
FAVOAREA majorității cetățenilor unei țări politica, de clasa. Sunt recompensaţi, de regulă, cei care
reprezentată de proletari, de muncitori și țărani, mult sunt propuşi de diferite instituţii din statele capitaliste cu
mai mulți decît capitaliștii, întotdeauna. pondere semnificativă în luarea deciziilor la nivel global. Se
ştie că cei care atribuie premiul nu fac lista de propuneri ci
14.Din programul partidului trebuie eliminat primesc o listă de propuneri din care sunt nevoiţi să aleagă.
termenul"Socialism multilateral dezvoltat" , fiindca aceasta Printre premianţi au strecurat şi cativa din fostele ţări
comuniste dar numai dacă au avut o atitudine
| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 18
ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 6 decembrie 2009 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

anticomunistă, Soljeniţîn, Walesa, Gorbaciov, sugerându-se 3.Presa care face analiza perioadei când la conducerea
că socialismul şi comunismul reprezintă o ameninţare la satului se afla Partidul Comunist - Adevărul, Jurnalul
adresa păcii în lume şi cei care luptă împotriva sa sunt Naţional etc.- insistă pe faptul că aceasta a avut 50 de ani.
adevăraţi ,,arhangheli” ai păcii ceeace este un mare Este un neadevăr evident ce poate fi demonstrat de un elev
neadevăr, din contră tocmai capitalismul inperialist este de clasă primară care a invăţat să scadă şi să adune. Datele
factorul principal declanşator al războaielor care au produs istorice, certe, arată că Partidul Comunist a accedat la
imense pagube materiale şi multe milioane de morţi din putere, prin reprezentanţi săi, odată cu formarea primului
rândul oamenilor. Dacă dăm ca exemlu, cele două războaie Gevern de după Insurecţia armată de la 23 August 1944 dar
mondiale din sec.XX şi e suficient de edificator. nu se poate spune sub nicio formă că au preluat atunci şi
În concluzie „Prin politizare excesivă şi anticomunistă, puterea. De la acest moment se împlineau puţin peste 45 de
Premiul Nobel s-a descalificat...” cum aprecia revista ani în decembrie 1989. Acelasi lucru se poate spune despre
România Mare într-un articol, cu care şi noi suntem de 6 martie 1945 cînd a fost instaurat Guvernul dr.Petru Groza,
acord. Redăm un extras di acest articol: care nu poate fi considerat guvern comunist întrucît dr.
„Premiile Nobel pentru literatură sînt, de mai multă vreme, Petru Groza nu era comunist ci preşedintele formaţiunii
în pericol să îşi piardă prestigiul din cauză că nu se mai politice „Frontul Plugarilor” iar din el(Guvern) făceau parte
respectă criteriile obiective de apreciere. Nu este prima şi reprezentanţi ai liberalilor şi ţărăniştilor. Nici după
oară cînd desemnarea laureatului se face prin partizanat victoria în alegerile din noiembrie 1946 nu putem susţine
politic. Albert Camus a primit premiul după ce s-a despărţit faptul ca PCR a preluat puterea în România întrucît şeful
de comuniştii francezi. Alexandr Soljeniţîn a cîştigat statului era Regele Mihai.
competiţia după ce a părăsit URSS, gestul său fiind Se poate afirma cu deplin temei, comuniştii au preluat
exploatat propagandistic la maximum. Au mai fost şi alte puterea deplină în România după abdicarea Regelui Mihai
compromisuri, dar, cel puţin în cazul scriitorilor pomeniţi la 30 decembrie 1947 şi proclamarea Republicii Populare
mai sus, opera lor chiar merita să fie recunoscută. A altora, Române. Deci de la 1 ianuarie 1948 s-a înstaurat, cu
însă, ridică mari semne de întrebare. Cum este şi adevărat, regimul comunist în România iar pînă la 22
consacrarea scriitoarei Hertha Müller, originară din decembrie 1989 au trcut aproape 41 de ani şi nu 50 cum se
România. Ea s-a născut în 1953, lîngă Timişoara. În 1987 a afirmă cu obstinaţie pentru prostirea poporului şi mai ales a
emigrat în RF Germania. Cărţile sale se remarcă prin generaţiei tinere. Minciuna stă cu „Democraţia la
militantism în favoarea modului de viaţă burghez. Din masă”?!
această perspectivă, autoarea prezintă maniheist acelaşi
conflict stereotip, comunism-anticomunism. Hertha Müller 4.Interesant interviul luat raperului Puya şi publicat in
nu este preocupată de condiţia umană în tragismul ei, ci ziarul Jurnalul National din 23 noiembrie 2009 cu un titlu
de condiţia activistului anticomunist. De aceea, literatura foarte sugestiv „Românii funcţionează doar sub
ei nu are originalitate şi strălucire. De altfel, autoarea nu dictatură”. Extragem doar o întrebare şi răspunsul aferent:
se sfieşte să declare că ea scrie literatură fiindcă nu are
altă preocupare. De aici şi primitivismul polemicii pe care Jurnalul Naţional -Dacă ţi s-ar oferi ocazia să conduci o
o poartă cu trecutul apropiat. Hertha Müller nu are zi ţara, care ar fi primele schimbări pe care le-ai face?
aspiraţii înalte şi nu plănuieşte să pună umărul la crearea Puya - Aş dizolva toate partidele politice şi aş instaura o
unei lumi superioare. "Aş înnebuni dacă ar trebui să trăiesc dictatură. Încep să cred că românii nu funcţionează decât în
în România", mărturiseşte ea. Şi asta spune totul despre felul ăsta. De 20 de ani partidele politice se ceartă pentru
Weltanschauung-ul ei.” putere, în timp ce noi nu avem străzi, spitale şi minorităţile
ajung să fie pe locul 3 în Parlament. Miniştrii se schimbă la
2.Din „Gîndul": "DIFERENŢĂ. Şantierul, locul unde lună şi principala lor grijă e cine conduce. E clar că cineva
democraţia mai mult rău face. 1987: Pasaj Unirii, gata în 34 trebuie să fie şeful, ca să putem să ne ocupăm liniştiţi de
de zile. 2009: Pasaj Băneasa, un haos de doi ani şi adevăratele probleme. Nici nu mă mai interesează care din
jumătate". Şi atunci, de ce l-aţi mai împuşcat, mă, pe ei e, pentru că oricum doctrinele politice sunt la mişto, de
Ceauşescu? Apropo de Pasajul Băneasa: haosul nu e de 2 aia şi trec aşa uşor de la o idee la alta. ...”
ani şi jumătate, ci de 6 ani, iar vinovaţii sînt cei 3 primari
generali ai Capitalei: Băsescu, Videanu, Oprescu. Comentariu: La o intrebare de genul „Tu cea-i face
dacă..?” răspunsul nu poate fi decît cel care duce la
Comentariu: Diferenta dintre capitalism şi socialism, cuvîntul „dictatură”. Nu poţi face ceva daca nu conduci
dintre economia de piaţă si economia unitară, centralizată iar a conduce înseamnă a da dispoziţie(ordin), a controla
si de stat este aceea că cel puţin în construcţii, ritmul de dacă se execută cum trebuie şi a sancţiona dacă nu se
construire este mult mai rapid. Oare cât ar trebui statului execută. Ori pentru cei indisciplinaţi, „liberi” cum îşi spun
capitalist, zis democratic, să construiască un obiectiv de ei, aceasta este dictatură. Se poate oare progresa fara un
marimea Casei Poporului sau Canalului „Dunăre Marea asemenea mod de a conduce? Cred că ar trebui insistat mai
Neagră”? Secole? Doar un stat socialist în România poate mult pe conotaţia cuvîntului „dictat”, din care derivă
garanta posibilitatea reducerii decalajului faţă de statele „dictator”, „ dictatură”. La origini, Imperiul Roman,
dezvoltate economic. cuvîntul avea o conotaţie pozitivă. Legea, care este
imperativă, nu este oare un dictat? Aplicarea ei nu se face
prin „dictat-ul” judecătorului?

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 19


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 6 decembrie 2009 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

Mai mult pe: http://www.jurnalul.ro/stire-mass- care aproape a înjumătăţit numărul de oameni fericiţi, a
media/puya-romanii-functioneaza-doar-sub-dictatura dublat proporţia celor nefericiţi şi l-a triplat pe cel de
foarte nefericiţi nu se poate numi, în niciun caz, un regim
5.În ziarul Gazeta de Olt din 17 noiembrie apare ştirea că superior, dezirabil, în folosul poporului.
fostul Preşedinte al României Nicolae Ceauşescu va avea o Iată cum, în ciuda numeroaselor probleme asociate cu
statuie în centrul oraşului Scorniceşti. „Statuia va fi făcută ceauşismul, regimul dinaintea lui decembrie 1989, mult mai
de un sculptor din Bucureşti care a trăit în Franţa. Va fi un just si echitabil decît cel de azi, a fost capabil de
bust şi va fi amplasat în centrul oraşului. Motivul performanţe umane net superioare celui de azi, în care
amplasării unui astfel de monument în oraş este pur istoric: domină consumerismul şi inegalităţile sociale.
a fost un preşedinte al ţării şi noi credem că merită o Pentru a supravieţui şi a progresa omenirea trebuie să
statuie” spune nepotul fostului preşedinte Emil Bărbulescu redefinească concepţiile despre viaţă, să echilibreze relaţia
iniţiatorul acestui demers. dintre plăcere şi necesitate, să facă lucrurile pentru că
trebuie şi nu că ii place.
Comentariu: Subscriem acestui demers şi-l felicităm pentru Să trăim pentru a fi(oameni, fericiţi) şi nu pentru a avea
iniţiativă. Nu înţelegem de ce se ataşează cu obstinaţie (averi, putere).
termenul de „dictator” lui Nicolae Ceauşescu cînd se ştie
că a fost Preşedintele României şi Secretar General al
PCR? În România nu a existat funcţia de Dictator ci doar
în Imperiul Roman si avea o conotaţie pozitivă.Oricăt s-ar 16. Taxa de moștenire (death tax ) ‐ 
strădui anticomuniştii să-l arate „în negru” nu vor putea
reduce din meritele sale în dezvoltarea României, probele sursă revigorată la bugetul statului 
sunt prea multe şi evidente. Este timpul să fie apreciate la
adevărata valoare. Amplasarea unei Statui în localitatea
natală este un prim pas. În actuala situație de criză, guvernele la toate nivele din
SUA, au găsit de cuviință sa readucă în prim plan o taxă
6. Eram mai fericiti in socialism care era în aer și care se dezbatea în Congres din anul 2006.
Jurnalul Naţional a publicat la 30 octombrie 2009 articolul
„Fericirea şi satisfacţia românilor în prezent, comparativ cu Ea este taxa de moștenire ( “death tax” sau “inheritance
perioada de dinainte de 1989”. Citam cîteva fraze tax”). Guvernele locale, statale și federale, preferă să
semnificative: mărească această taxă fiindcă ea nu afectează direct pe cei
„Cât de fericită şi mulţumită este, în prezent, populaţia în ce muncesc și care plătesc o serie întreagă de taxe funcție
vârstă de peste 38 de ani (adică cei care au trăit ca adulţi şi de statul în care sunt rezidenți.
înainte de 1989) faţă de perioada comunistă?” (...)
Această taxă afectează pe cei care sunt beneficiarii unor
„Proporţia populaţiei care se considera "foarte fericită" şi bunuri dobândite după moartea deținătorului legal al acestor
"destul de fericită" înainte de 1989 era de 72% (din care bunuri.
12% "foarte fericită"), faţă de 21% ponderea celor care se
considerau "nu prea fericiţi" (19%) şi "foarte nefericiţi" Mai departe pe: www.alternativaromaniei.com
(doar 2%). Aceiaşi oameni se consideră "fericiţi" în prezent
în proporţie de 47% (4% "foarte fericiţi") şi "nefericiţi" în Nota: Salutam cu bucurie aparitia recenta a acestui blog
proporţie de 51% (7% "foarte nefericiţi").” realizat de tovarasul nostru Adrian Cosereanu, membru al
„Adica azi sunt cu 30% oamenii mai puţin fericiţi decît Asociatiei Scanteia si al Partidului Comunistilor si-l
atunci, iar cei total nefericiţi sunt de aproape 4 ori mai recomandam tuturor celor care doresc sincer o alternativa
mulţi! Totalul celor nefericiţi este azi 51%, in comparatie viabila pentru capitalismul care se construieste in Romania.
cu 21% inainte de 1989. Deci avem de peste doua ori mai Informatiile postate pe el denota o munca laborioasa si bine
multi nefericiti acum”(...). documentata, FELICITARI!
„În mod similar, şi satisfacţia sau gradul de mulţumire al
oamenilor faţă de felul în care trăiesc este semnificativ
pozitivă ca percepţie când ne referim la ce era înainte de
1989, comparativ cu situaţia prezentă. Astfel, felul în care 17. Caracteristica epocii 
trăia populaţia este apreciat ca "foarte mulţumit" şi contrarevoluționare 1989 – 2009 
"mulţumit" de 77% (16% "foarte mulţumit") faţă de 20%
ponderea celor care consideră că erau "nemulţumiţiî şi
"foarte nemulţumiţi" în acea perioadă (doar 3% "foarte ne-
mulţumiţi").” După războiul imperialist anti-democratic, victorios
(vremelnic), din decembrie 1989, în care am căzut victimă a
Comentariu : Un sistem politico-social care a multumit celor 80.000(!) de militari străini -care ne-au ocupat
77% din populatie este clar ca a fost unul binefacator, clandestin ţara, fără declaraţie de război- şi a monstruoasei
chiar daca perfectibil. Pe de alta parte, un sistem ulterior, trădări a întregului PCR –care şi-a asasinat conducătorul- și

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 20


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 6 decembrie 2009 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

a instituit, probabil îndelung şi minuţios pregătit, un „.. rezultatele prezentate nu trebuie privite ca o redare
complex program de tîmpitizare a tuturor şi a fiecăruia, fotografică sau iconică a realităţilor, ci ca o percepţie
program început chiar din 22 decembrie, de la ora 12,00, colectivă, reprezentativă, exprimată în imagini comune,
cînd au apărut la televizorul naţional măscăricii supusă influenţelor datorate memoriei selective, modelelor
contrarevoluţionari, reprezentanţi ai PCR, care s-au pretins culturale şi mentalităţilor din prezent.
victime ale regimului democrat. CE A FOST "RĂU" ŞI CE A FOST "BUN" ÎN
PERIOADA COMUNISTĂ?
Primii asupra cărora a avut succes deosebit fenomenul În centrul imaginilor pozitive se situează, după opinia
tîmpitizării au fost activiştii PCR, urmaţi de întregul moloz noastră, ceea ce oamenii consideră că a fost bun şi regretă,
de 3.800.000 de pecerişti, toţi devenind duşmani înfocaţi, pentru perioadele analizate. În ceea ce priveşte imaginile
desăvîrşiţi ai Socialismului şi ai doctrinei comuniste, negative, acestea ar avea ca elemente definitorii ceea ce
iubitori devotaţi ai Capitalismului poreclit „economie de oamenii percep că a fost cel mai rău (şi resping) pentru
piaţă” şi ai Imperialismului; nici un pecerist nu s-a ridicat perioadele respective. Astfel, din analiza datelor, despre
întru apărarea Socialismului şi nici a propriului partid ! populaţia din categoria de vârstă de peste 38 de ani, cu
experienţă de viaţă semnificativă pentru cele două perioade,
Mai mult pe: http://pentrusocialism.blogspot.com/ se observă că aceasta situează în centrul răului din perioada
comunistă aspectele legate de îngrădirea libertăţii (19%), de
lipsuri existenţiale (foamete, lipsa alimentelor) şi de
condiţiile grele de locuire (frig, întuneric cauzat de desele
întreruperi ale curentului electric etc.). Alte rele care ţin de
abuzurile de diferite feluri şi de propaganda regimului
ocupă ponderi mai mici (6%, respectiv 3%).

18. România azi imaginea stării de  Totuşi, o pondere semnificativă a acestei categorii de


populaţie (30%) nu a ştiut sau nu a dorit să declare care a
rău  fost cel mai rău lucru în perioada comunistă. Nici întrebarea
referitoare la ce regretă cel mai mult din perioada
comunistă (Ce a fost bun şi a rămas de domeniul trecutului)
nu primeşte răspuns din partea a 30% din populaţia
„Este necesar să se analizeze cu discernămînt epoca intervievată
construirii socialismului ( 1947-1989)pentru a se găsi
adevărata cale a ieşirii din dezastrul de astăzi.” (Graficul "Care credeţi că a fost cel mai rău lucru pentru
dvs. în perioada comunistă?"). Este vorba de dorinţa de
Ziarul Jurnalul Naţional publica in serial un sondaj realizat uitare sau de dezinteres sau neîncrederea faţă de studiul
de CURS sub genericul „20 de ani DEGEABA”. O problemei?
iniţiativă binevenită, chiar dacă imperfectă şi uneori
tendenţioasă, care a generat şi comentarii pro şi contra, mai
ales pe internet fiindcă acolo comentatorii îsi pot ascunde
identitatea.
Redăm mai jos pasaje din articolele pe care le considerăm
mai semnificative, unele comentarii ale cititorilor şi
aprecierile noastre, cît mai sintetic posibil.
Începem cu capitolul din sondaj grupat sub titlul „Romania
azi imaginea starii de rau” publicat in data de 3 noiembrie
2009 sub semnătura Dr. Dorel Abraham - Sociolog CURS

Iată pe scurt pasajele semnificative:


Motto: „Când se gândesc la România de astăzi, conaţio-
nalilor noştri le vin în minte cuvinte precum nesiguranţă,
sărăcie, şomaj, corupţie, mafie, criză, anarhie, minciună.”
Subscriem Cei mai mulţi respondenţi (43%) au indicat ca lucruri bune,
din perioada comunistă, pe care le regretă şi pentru că nu
Publicăm azi un nou capitol din sondajul CURS realizat în mai sunt, diferite aspecte legate de siguranţa cetăţeanului,
exclusivitate pentru Jurnalul Naţional, respectiv imaginea stabilitatea locului de muncă, mai puţină violenţă şi violuri
"României de azi" comparativ cu imaginea "României de mai puţine etc.
dinainte de 1989". Dacă majoritatea celor intervievaţi
asociază imaginea României de azi cu "o stare de rău", Valorile comunismului (exprimate prin cuvinte-cheie ca
imaginea României de acum douăzeci de ani este însoţită de apropiere între oameni, egalitate, omogenitate, proprietate
simbolurile perioadei şi "o stare de bine". socialistă) sunt indicate de 6% din totalul eşantionului, iar
4% apreciază şi regretă situaţia economică a ţării din

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 21


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 6 decembrie 2009 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

perioada comunistă. Unul din zece respondenţi declară că


nu regretă nimic din acea perioadă. 1. de ce va mirati?
de un roman
asta au vrut unii in dec 89? asta avem, asa ca
ciocu, mic.
(Graficul "Ce regretaţi (dvs. personal) din perioada 2. Modelul
comunistă?"). de ANONIMUL | 3/11/2009 07:43:41
Un alt aspect evident: În cei 20 de ani nu a răzbit
(reuşit) niciun MODEL care ar trebui urmat şi care
să fie promovat într-un fel de toată lumea! Este
model Elena Udrea, sau Macovei, sau Ritzi ?
(promovate de Băsescu şi blamate de parlament).
Este model Vanghelie ? (lăudat de mulţi profesori
şi simpatizanţi PSD, dar blamat de "extremiştii"
din PD). Este model Iohanis sau Patriciu ?
(promovaţi de PNL, dar blamaţi tot de "curaţii"
PD-işti!). Este model Vadim ? (care astăzi scuipă
pentru ca mâine să lustruiască), este model Becali
? Aici este BUBA!
3. Ce va mira ? Asta e adevarul.
de duru
Cind imoralitatea si banul conduc aceasta este
CINE ŞI CE CONSIDERĂ CĂ A FOST CEL MAI cosecinta.Au fost multe idiotenii inainte de 89 dar
RĂU LUCRU ÎN COMUNISM? dupa s-a declansat dezastrul. Inainte aveam
Lipsa alimentelor/foametea este considerată ca fiind cel mai speranta acum ne uitam prostiti la hotia si mirlania
rău lucru întâmplat înainte de 1989, în procente mai care pare ca a invins.Sa discutam despre capitalism
ridicate, de cei cu studii sub liceu, care sunt căsătoriţi sau sau comunism ? Nu are sens.Nici inainte de 89 nu
au o altă situaţie civilă, nu au un loc de muncă, dar au pe a fost comunism nici dupa 89 nu este capitalism.
cineva care în prezent munceşte în străinătate, sunt romano- La noi nu este nici un sistem La noi este anarhia
catolici de altă naţionalitate decât cea maghiară şi română şi neamurilor simpatice. Respectul vizavi de OM nu
locuiesc în Transilvania. exista, important e sa o duca bine clanul meu Pe
restul poate sa-i ia d r a c u. Mai nea mai lasati-ne
Îngrădirea libertăţii pare a fi afectat mai degrabă pe in pace cu idiotenia de ,,securo-comunisti".
persoanele de gen masculin, de vârstă medie (31-55 ani în 4. Capitalism(citeşte Democraţie) am vrut capitalim
prezent), cu studii medii şi superioare, necăsătorite, avem
ocupate, aparţinând altor culte decât cea ortodoxă şi de Marius |
romano-catolică, rezidente în Bucureşti. Cei care spun, în Romania este sortita pt asa ceva.. din 1989 cand ,
procente uşor mai ridicate comparativ cu restul, că în cativa oameni au daramat "comunismul"
perioada comunistă nu a fost nimic rău sunt persoane cu impunand intregului sistem Democratia!! dar o
studii sub medii sau medii, necăsătorite, neocupate şi au mare greseala am facut`o noi toti, prin simplul fapt
altă religie decât ortodoxă sau romano-catolică. ca nu am stiut sau nu am fost bine informati ce
inseamna democratia asta... Perceputa gresit s`a
CINE ŞI CE REGRETĂ DIN PERIOADA ajuns la asta .. asta am vrut asta vom avea!! foarte
COMUNISTĂ? trist dar asta e trebuie sa suportam !
Siguranţa cetăţeanului este regretată în procente uşor mai
ridicate de persoanele cu studii medii de altă religie decât 5. Nu imi vine sa cred...
cea ortodoxă sau romano-catolică, în timp ce persoanele cu de EU, tata'lor
studii superioare, care au altă situaţie civilă (nu sunt nici Am intrat din intamplare sa citesc si eu pe diferite
căsătoriţi, nici necăsătoriţi), sunt maghiari şi locuiesc site-uri cateva noutati, economice si politice. Din
singuri, regretă în procente uşor mai scăzute decât restul intamplare am dat si de ziarul dvs. si sincer nu imi
acest aspect de dinainte de 1989. vine sa cred ce citesc. Ceea ce incercati
Valorile comunismului le lipsesc mai degrabă celor de altă dumneavoastra este strigator la cer; numai simpla
etnie decât română sau maghiară care locuiesc în idee ca, in comunism oamenii au trait mai bine
Transilvania. pentru ca aveau un loc de munca stabil, toti eram
Cei care nu regretă nimic din perioada comunistă sunt, mai egali, etc; ma face sa cred ca duceti o campanie de
degrabă, persoane cu studii superioare, necăsătorite, care dezinformare si de readucere a vechilor comunisti
aparţin cultului romano-catolic şi locuiesc în Muntenia. la putere. Singurul lucru pe care nu l-am regasit in
enumerarea dvs este L.I.B.E.R.T.A.T.E.A., cea
pentru care destui oameni au murit la revolutie,
Ce zic cititorii de pe internet cea pentru care zeci si poate sute de mii de oameni

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 22


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 6 decembrie 2009 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

au suferit in timpul regimului comunist unii dintre mult mai mici în comparaţie cu alte bătălii duse , în mii de
ei fiind inchisi in lagare sau inchisorile comuniste ani, pentru atingerea aceluiaşi deziderat.
(Aiud, Poarta Alba). Nu am decat o promisiune de Este necesar să se analizeze cu discernămînt epoca
facut dvs.' si anume faptul ca este pentru ultima construirii socialismului pentru a se găsi adevărata cale a
data cand mai citesc acest ziar care ridica in slavi ieşirii din dezastrul de astăzi.
C.O.M.U.N.I.S.M.U.L. sau
N.E.O.C.O.M.U.N.I.S.M.U.L.
6. Suntem liberi? Glumeşti „EU,tata lor”
de Andreea
Se tot vorbeste ca acum avem libertate. Unde este
libertatea fratilor? Acum este sclavie pura.
Suntem oamenii bancilor , si asistam neputinciosi
la jaful pe fata. Romania nu mai produce nimic,
suntem in faliment , am placat de pe 0 si am
ajuns la datorii externe de miliarde . Muncim ca
sa traim de pe o zi pe alta . Unde este libertatea de
care se vorbeste Va referiti la libertatea de a va
uita la TV, libertatea de a va exprima opiniile , etc
...pai oricum nu asculta nimeni. Asa ca intreb iar
despre ce libertate vorbiti????Ca eu nu vad altceva
decat inrobire ....

7. sa-i faceti sa inteleaga


de ioana
Explicati oamenilor ca nu voi sunteti cei care
considera „perioada ceausista” una mai buna, ci
persoanele care sunt chestionate. si sincer, ar
trebui sa fie foarte clar ca nimeni nu isi doreste sa
se intoarca la acea perioada, ci doar sa vada
PROGRES, EVOLUTIE. atat!

Ce zicem noi

Relele sunt evidentiate de cei puţini, benficiari ai revoluţiei


iar cele bune( cei care regretă acea epoca) sunt evidenţiate
de cei mulţi, de cei care suferă.

Se vorbeşte de Libertate, că s-a cîştigat libertatea dupa


1909. Ce fel de libertate şi cîţi beneficiază de ea? Libertatea
de a nu asculta de părinţi, de profesori, de şefi, de
autorităţi? Libertatea de a minţi în voie? Libertatea de a
muri în voie?
Acolo unde sunt legi nu putem vorbi de libertate. Legile
sunt imperative, adică obligatorii. „Sunt liberi aceia care
respectă întocmai legile” spunea recent la un post de radio
marea actrita Olga Popescu Bitanescu.

Pentru Andreea(pct 4) Afirmaţia ta „am placat de pe 0 si


am ajuns la datorii externe de miliarde” este adevărată
dar este necesară precizarea că, pentru a ajunge la acel „0”
poporul a făcut mari eforturi şi sacrificii şi nu s-a făcut de la
sine ci în urma aplicării unui program menit să ducă acolo,
program elaborat de PCR-ul condus de Nicolae Ceauşescu.
Acel ZERO semnifică SUVERANITATEA şi
INDEPENDENŢA deplina a României. Acest lucru s-a
realizat atunci şi este unic în istoria neamului
romanesc(dac). De aici trebuie plecat în analizarea
regimului comunist de pană în decembrie 1989. Suferinţele
îndurate de poporul român(dac) în această perioadă sunt

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 23


Scânteia As – Nr. 6 decembrie 2009 B. Stânga internațională

care se prezintă ca lider al luptei antiteroriste mondiale şi


B. Stânga Internaționlă încarcerează tocmai pe cei care luptă contra acestui
  flagel.Nu tăcerea va stinge lupta pentru libertate a celor
  cinci eroi, nici trecând sub tăcere nu se va câştiga bătălia, a
spus Flores, dând cuvântul rudelor celor cinci antiterorişti
a) Cuba   şi preşedintelui parlamentului cubanez.

B.a.1. Cuba îi cere lui Obama semnale de 
schimbare 
B.a.2. Declarație celor cinci la redictarea 
Preşedintele Parlamentului cubanez, Ricardo Alarcon, aflat sentinței 
într-o vizită oficilă în Venezuela cu ceva timp în urmă, a
cerut Statelor Unite semanale de schimbare faţă de America Dragi fraţi şi surori din Cuba şi din lume,
Latină cu eliberarea celor cinci antiterorişti deţinuţi şi
arestarea a doi binecunoscuţi terorişti. Am stat peste 11 ani în închisoare fără să se fi făcut dreptate
la nici una dintre instanţele sistemului judiciar american.
Într-o alocuţiune în faţa Adunării Naţionale a Venezuelei,
Alarcon a afirmat că preşeditnele Barack Obama poate, Trei dintre noi am fost duşi la Miami pentru a ni se dicta
trebuie şi are obligaţia morală, politică şi juridică de a-şi din nou sentinţele la ordinul Curţii de Apel din Atlanta, care
exercita autoritatea cosntituţională şi să pună în libertate pe a decis că sentinţele noastre fuseseră dictate în mod eronat.
cei cinci activişti antiterorişti.
Fratele nostru Gerardo Hernandez, care ispăşeşte două
Ramon Labanino, Fernando Gonzalez, Antonio Guerrero, condamnări pe viaţă plus 15 ani, a fost în mod arbitrar
Gerardo Hernandez şi Rene Gonzalez sunt în închisoare exclus de la acest proces de re-dictare a sentinţei. Situaţia
pentru că au cules informaţii de la grupurile extremiste din lui continuă să fie principala nedrepatate în cazul nostru.
Statele Unite pentru a împiedica actele teroriste contra ţării Guvernul Statelor Unite cunoaşte falsitatea acuzaţiilor care
lor. i s-au adus şi injustiţia comisă cu condamnarea lui.

Numai Obama, care a vorbit de un nou început în relaţiile A fost un proces complex, foarte discutat în fiecare detaliu,
cu Cuba, trebuie să înceapă de aici, să nu facă vreo la care am participat împreună cu avocaţii noştri. N-am
confuzie, pentru că n-ar însemna decât să confirme aceeaşi cedat nici o o clipă de la principiile noastre, de la
politică de terorism, a subliniat Alarcon. demnitatea şi onoarea noastră, apărându-ne constant
nevinovăţia şi demnitatea Patriei noastre.
Preşedintele Adunării Naţionale a Cubei i-a cerut lui
Obama, în loc să promoveze războaiele şi să construiască La fel ca în momentul arestării noastre şi cu alte ocazii în
baze militare, să trimită semnalul pe care popoarele aceşti ani lungi, şi acum am primit propunerea de a
latinoamericane îl aşteaptă: să-i elibereze pe cei cinci şi să-l colabora cu guvernul Statelor Unite în schimbul unor
închidă pe Posada Carriles şi Orlando Bosch teroriști sentinţe mai blânde. Am respins din nou asemenea
autentici. propuneri, lucru pe care nu-l vom accepta niciodată în nici
o împrejurare.
El a reamintit că aceşti doi terorişti, de origină cubaneză, au
participat la atentate ca distrugerea unui avion civil La rezultatele acestor audieri de re-dictare a sentinţei a
cubanez în 1976, au săvârşit diverse crime în Venezuela şi contribuit munca echipei de avocaţi şi solidaritatea
America Centrală, iar Posada a ordonat punerea de bombe indestructibilă a voastră a tuturor.
la Havana.
Ca un fapt semnificativ, guvernul Statelor Unite, pentru
Totuşi, a precizat Alarcon, la cinci ani de la cererea pe care prima dată după 11 ani, s-a văzut obligat să recunoască că
a făcut-o Venezuela de extrădare a lui Posada pentru nu am adus nici o atingere securităţii naţionale.
asasinarea a 73 de persoane în atentatul avionului cubanez,
se propune judecarea lui pentru un delict minor, ca acela de Şi tot pentru prima dată, procuratura a recunoscut public că
a fi minţit pe un funcţionar de la departamentul de emigrări. existenţa unei puternice mişcări internaţionale care sprijină
imediata noastră eliberare afectează imaginea sistemului
Adunarea Naţională a Venezuelei şi-a exprimat soldiaritatea judiciar al Statelor Unite în faţa comunităţii internaţionale.
cu cei cinci activişti antiterorişti cubanezi, primindu-l pe
Alarcon şi familiile celor cinci antiterorişti. Se confirmă din nou caracterul absolut politic al acestui
proces.
Preşedinta parlamentului, Cilia Flores, a atras atenţia
asupra incongruenţei că cei cinci sunt deţinuţi într-o ţară

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 24


Scânteia As – Nr. 6 decembrie 2009 B. Stânga internațională

Noi cei cinci suntem pedepsiţi pentru delicte care n-au fost Nu s-a reuşit achiziţionarea unui Aparat Analizator de
dovedite niciodată. Deşi trei dintre sentinţe au fost reduse Gene, indispensabil pentru studierea orginii cancerului de
parţial, injustiţia se menţine faţă de toţi. sân, de colon şi de prostaată, echipament pe care-l fabrică
Teroriştii cubano-americani continuă să se bucure de o Applied Biosystem (ABI).
totală impunitate.
Lactalis USA, furnizor de lactate, a fost amendată cu 20 000
Repetăm: Toţi cinci suntem nevinovaţi! de dolari de guvernul american.

Suntem profund emoţionaţi şi recunoscători pentru De la alegerea Preşedintelui Obama, nu a avut loc nici o
solidaritatea constantă pe care ne-o acordaţi, atât de schimbare în aplicarea blocadei eocnomice, comerciale şi
hotărâtoare în această bătălie indelungată pentru justiţie. financiare contra Cubei. Se menţine intactă.

Împreună cu voi vom continua până la victoria finală, care Continuă să fie o politică absurdă care provoacă lipsuri şi
va fi cucerită numai cu întoarcerea celor cinci în Patrie. suferinţe. Este o încălcare masivă, flagrantă şi sistematică a
drepturilor omului. În Convenţia de la Viena din 1948,
Antonio Guerrero Rodriguez apare clasificat drept un act de genocid. Este inacceptabil
Fernando Gonzalez Llort din punct de vedere etic.
Ramon Labañino Salazar
Blocada este un act arogant şi incult. Recent, guvernul
Miami, 8 decembrie 2009 american a interzis ca Orchestra Filarmonică din New
York să concerteze în Cuba. Artiştii cubanezi nu pot primi
remuneraţia pentru spectacolele lor în faţa publicului
american. Cum oare creaţia artistică poate fi considerată o
  crimă?
B.a.3. DISCURSUL MINISTRULUI DE 
Microsoft a blocat accesul Cubei la Windows Live pentru
EXTERNE BRUNO RODRIGUEZ PARRILLA  că, aşa cum se poate citi la deschiderea instrumentului, aşa
LA ADUNAREA GENERALĂ A  este „pentru utilizatorii din ţările supuse embargoului
NAȚIUNILOR UNITE LA TEMA  Statelor Unite”. Tot aşa se întâmplă cu paginile web „Cisco
„NECESITATEA DE A SE PUNE CAPĂT  System”, „SolidWorks” şi „Symantec”.
BLOCADEI ECONOMICE, COMERCIALE ŞI  Blocada restrânge lărgimea de bandă şi posibilitatea de
FINANCIARE IMPUSĂ CUBEI DE STATELE  conectare a Cubei. Se interzice conectarea noastră la
UNTIE ALE AMERICII  cablurile maritime de fibră optică care trec pe lângă coastele
noastre.
New York, 28 octombrie 2009
De ce guvernul Statelor Unite interzice fluxul liber de
informaţii şi accesul la noile tehnologii?
Domnule Preşedinte, domnilor reprezentanţi permanenţi şi
delegaţi, Dar aceste interdicţii, inumane şi improprii acestei epoci, se
aplică nu numai Cubei, ci şi ţărilor pe care Dv. le
Alexis Garcia Iribar s-a născut în Cuba, în provincia reprezentaţi aici.
Guantanamo, cu o cardiopatie congenitală. La vârsta de 6
ani, după amânări succesive şi apariţia unor complicaţii, a Philips Medical a sistat furnizarea pieselor de schimb
trebuit să fie operat la 9 martie 2009, pe cord deschis, contractate pentru aparatura medicală cumpărată, în valoare
pentru că guvernul Statelor Unite interzice companiilor de 72,7 milioane dolari, instalată în Cuba şi Venezuela. De
americane NUMED, AGA şi Boston Scientific să vândă asemenea, a mai fost amendată cu suma de 200 000 de
Cubei dispozitivele Amplatzer şi Embolization Coil pentru dolari. Este o companie din Ţările de Jos căreia guvernul
cateterism pediatric care înlocuiesc chirurgia. Aş putea cita american îi aplică, extrateritorial, blocada.
şi alte 12 cazuri, copii cu vârste cuprinse între 5 luni şi 13
ani, toţi trataţi cu procedură similară în ultimul an şi Hitachi a declarat că nu poate vinde Cubei un Microscop de
jumătate, dintre care 2 după 20 ianuarie. Transmisie Electronică, indispensabil la studiul anatomiei
patologice, iar Toshiba a declarat acelaşi lucru în legătură
Copiii cubanezi care suferă de leucemie limfoblastică şi cu o Cameră Gamma, echipamente de Rezonanţă Magnetică
resping medicamentele obişnuite nu pot fi trataţi cu şi Ultrasunete de Înaltă Precizie. Acestea sunt companii
produsul american „Elspar”, creat tocmai pentru cazuri de japoneze cărora Statele Unite le aplică blocada.
intoleranţă. Ca urmare, speranţa lor de viaţă se reduce şi
cresc suferinţele. Guvernul american interzice companiei Companiei Sensient Flavors, din sectorul alimentar,
Merck and Co. să-l furnizeze Cubei. guvernul american îi interzice să exporte în Cuba, deşi este
o companie înregistrată şi cu sediul în Canada.
| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 25
Scânteia As – Nr. 6 decembrie 2009 B. Stânga internațională

Siemens, compania germană, a refuzat să ne vândă un unde să aterizeze şi a oferit plasmă şi personal sanitar; apoi
transformator de 125 MVA, după cum a spus, din cauza antibiotice şi echipamente contra antraxului şi a reînnoit o
„obligaţiei de a respecta anumite reguli ale Statelor Unite”. ofertă generoasă de medici când uraganul Katrina a devastat
O filială a sa din Danemarca, nu a putut furniza New Orleans.
echipamentele pentru o fabrică de ciment în Cuba din cauza
interdicţiei americane. Cuba este o ţară ospitalieră care-i invită pe americani s-o
viziteze, intelectualii, academicienii şi oamenii de ştiinţă să
Companiei Australia and New Zealand Bank Group (ANZ), coopereze şi să dezbată teme care să ne îmbogăţească,
cu sediul în Australia, i s-a aplicat o amendă de multe artiştii să întindă punţi, iar companiile americane să facă
milioane pentru că a efectuat tranzacţii cu Cuba. comerţ şi să investească.

Reprezentanţii Statelor Unite mint atunci când afirmă că Domnule Preşedinte,


blocada este o problemă bilaterală. Aplicarea extrateritorială
a legilor blocadei, ca legea „Helms-Burton” şi torricelli, Toţi l-am aplaudat, zilele trecute, pe Preşedintele Obama
contra statelor aici reprezentate, este o gravă violare a când a spus de la această tribună: „Dreptul Internaţional nu
Dreptului Internaţional, a Cartei Naţiunilor Unite, a este o promisiune goală (...) Nici o ţară nu poate încerca să
libertăţii comerţului şi navigaţiei. În ultima perioadă, s-au domine altă ţară.”
aplicat măsuri de blocadă contra a cel puţin 56 de ţări. Deci
revine Adunării Generale să se ocupe de această problemă. Nu este şi nici nu poate fi acceptabil pentru comunitatea
internaţională ca cei care guvernează la Washington să-şi
76% dintre americani, conform recentelor sondaje realizate aroge autoritatea de a aplica măsuri economice coercitive şi
de instituţii din această ţară, se opun blocadei. A ignora legi extrateritoriale contra statelor suverane.
voinţa de schimbare şi a o menţine este antidemocratic.
Preşedintele Obama are ocazia istorică de a conduce
În timpuri de şomaj şi criză economică, companiilor schimbarea politicii faţă de Cuba şi eliminarea blocadei.
americane le este interzisă piaţa cubaneză. Li se interzice să Chiar are facultăţile executive care să permită acest lucru, şi
investească în Cuba. Companiile din lume nu au concurenţă să modifice substanţial aplicarea măsurilor de blocadă prin
americană în Cuba pentru că guvernul Statelor Unite o „licenţe generale”, dispense sau waivers, excepţii umanitare
interzice. sau raţiuni de interes naţional, chiar dacă nu se modifică
legile care stabilesc interdicţiile.
Ce rău ar fi dacă americanii ar putea avea acces la produsele
cubaneze? Cui i-ar dăuna să se creeze noi locuri de muncă Cine se plânge, şi dezaprobă pe bună dreptate egoismul şi
în porturile americane ca urmare a dezvoltării relaţiilor insensibilitatea dreptei conservatoare, cum a făcut
comerciale normale dintre cele două ţări? De ce americanii Preşedintele Obama în Congres, pentru că „...un om din
nu pot avea acces la medicamentele cubaneze de ultimă Illinois şi-a pierdut asigurarea medicană în timpul
generaţie pentru tratarea cancerului sau diabetului şi la chimioterapiei...şi moare din cauza asta (...) O femeie din
tehnologiile de a le fabrica disponibile în Cuba? De ce Texas rămâne fără asigurare în timp ce trebuia să sufere o
compania Bacardi, care a plătit lobby-ul care a impus operaţie de dublă de extirpare a sânilor”, n-ar putea, dacă
Legea Helms-Burton, evită concurenţa şi-i obligă pe are o etică elementară, să interzică copiilor cubanezi bolnavi
americani să cumpere, mai scump, o imitaţie proastă de rom de cancer sau inimă să primească medicamentele şi
cubanez? De ce o havană trebuie să fie de neobţinut şi aparatura medicală.
exotică în această ţară?
Blocada cotnra Cubei este , folosind cuvintele senatorului
Preşedintele Statelor Unite a părut prizonier al trecutului Edward Kennedy despre reforma în domeniul sănătăţii, „o
când la 11 septembrie a prelungit cu încă un an aplicarea problemă morală” care pune la încercare „caracterul”
blocadei invocând „interesul naţional al Statelor Unite” şi Statelor Unite ale Americii.
bazat pe Legea de Comerţ cu Inamicul din 1917, aplicabilă
numai în situaţii de război şi în vigoare numai pentru Cuba. Domnule Preşedinte,

Nici o persoană serioasă nu poate susţine că Cuba este o Este cert că Cuba achiziţionează volume importante de
ameninţare pentru siguranţa naţională a singurei produse agricole din Statele Unite. Totuşi, reprezentanţii
superputeri. Toată forţa noastră stă în cea a dreptului, a Statelor Unite mint atunci când afirmă că această ţară este
adevărului şi raţiunii. Să înceteze includerea Cubei pe lista un partener comercial al Cubei şi trec sub tăcere faptul că
nelegitimă a presupuselor state care patronează terorismul, aceste operaţiuni se realizează cu încălcarea normelor din
care este suportul anumitor măsuri de blocadă, şi să se sistemul internaţional de comerţ, cu plata în numerar şi
semneze libertatea celor Cinci Eroi antiterorişti cubanezi pe anticipat, fără acces la credite private, sub interdicţia de a
nedrept încarceraţi în această ţară. transporta mărfurile cu nave cubaneze, cu proceduri
oneroase şi discriminatorii şi cu ameninţări permanente de
Cuba a deschis spaţiul aerian şi aeroporturile la 11 sechestrare a transporturilor. Nu se poate numi comerţ
septembrie 2001, pentru ca orice avion american să aibă operaţiunile care sunt lipsite de o minimă reciprocitate
| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 26
Scânteia As – Nr. 6 decembrie 2009 B. Stânga internațională

pentru ca Cuba să poată exporta produsele sale în Statele Castro Ruz, aşa cum a făcut înainte Comandantul Şef Fidel
Unite. O ţară care blochează pe alta nu poate fi un partener Castro Ruz, a reiterat disponibilitatea de a dialoga asupra
comercial. tuturor chestiunilor şi de a negocia toate problemele
bilaterale, pe baza respectului şi a egalităţii suverane şi fără
Este o ruşine că reprezentanţii guvernului Statelor Unite a aduce vreo lezare a independenţei şi autodeterminării. Am
mint atunci când afirmă că această ţară este principalul spus clar că nu vom negocia treburile noastre interne şi nici
donator de ajutoare umanitare pentru Cuba. Datele pe care ordinea noastră constituţională. Suntem în aşteptarea
le folosesc sunt false. Amestecă, în cifre fanteziste şi rău răspunsului din partea guvernului Statelor Unite despre
voitoare, volumul presupuselor licenţe pentru operaţiuni propunerea de agendă, prezentată de Cuba în luna iulie,
care nu se realizează, cu ajutorul pe care emigranţii pentru a începe un dialog bilateral, pe care am anunţat-o la
cubanezi rezidenţi acolo îl trimit, prin efortul lor propriu, 28 septembrie în această sală.
familiilor. Guvernele succesive americane au urmărit şi
hărţuit Organizaţiile Neguvernamentale care trimit ajutoare Domnule Preşedinte,
umanitare în Cuba, şi, ca urmare, jumătate din acestea au
renunţat s-o mai facă. Blocada economică nu şi-a atins şi nici nu-şi va atinge
scopul de a înfrânge decizia patriotică a poporului cubanez.
Acum mai puţin de un an, când Cuba a fost devastată de trei Dar provoacă lipsuri, ne îngrădeşte potenţialul de
uragane care au provocat pierderi echivalente cu 20% din dezvoltare şi dăunează serios economiei noastre. Este, fără
PIB, guvernul lui Bush a răspuns cererii noastre că firmele nici o îndoială, obstacolul fundamental în calea dezvoltării
americane ne vor vinde în mod excepţional materiale de economice a ţării.
construcţii, acoperişuri pentru repararea celor distruse şi vor
acorda credite private. Costul ei este foarte dificil de calculat. Numai daunele
economice înregistrate în mod riguros şi conservator, ating
Domnule Preşedinte, sute de miliarde de dolari, la valoarea actuală şi scăzută a
acestei monede.
Delegaţii Statelor Unite, la diverse reuniuni, au făcut aluzie Reprezentanţii americani au spus că lipsurile noastre se
la paşii pe care le-au făcut guvernul pentru a demonta cele datorează eşecului sistemului nostru. Ei mint, poate mai
mai brutale restricţii pe care le-a aplicat George W. Bush la mult din ignoranţă decât din rea credinţă. Graţie sistemului
călătoriile emigranţilor cubanezi şi la trimiterea de ajutoare nostru am rezistat 50 de ani şi ne-am dezvoltat, depăşind
familiilor, precum şi la reiniţierea convorbirilor bilaterale blocada. Dacă au convingerea că sistemul nostru nu
în materie migratorie şi de trimiteri poştale directe. funcţionează, de ce au nevoie atunci de blocadă?
Aceste acţiuni sunt pozitive, dar extrem de limitate şi
insuficiente. Realitatea este că nici măcar nu s-a ajuns la În condiţiile unui adevărat război economic şi o virulentă
situaţia care exista până la începutul anului 2004, când manipulare mediatică, sub efectele schibărilor climatice şi
Statele Unite permiteau un anumit nivel de schimburi ale crizei economice globale, Cuba construieşte o operă
academice, culturale, ştiinţifice, sportive cu contra-partea socială şi culturală de umanism profund şi de solidaritate.
cubaneză, schimburi care azi continuă să fie interzise.
Poporul nostru îşi propune că meargă înainte, în mod
Unele propuneri vagi în domeniul telecomunicaţiilor sunt suveran, pentru a ne rezolva problemele şi a ne perfecţiona
pur şi simplu inaplicabile, atâta timp cât nu se elimină alte modelul nostru politic, economic şi social în cadrul
restricţii în vigoare şi nu încetează practica de furt a socialismului. Noi cubanezii avem tot dreptul de a o face
fondurilor cubaneze rezultate din operaţiuni în acest fără blocade, fără presiuni străine, fără fonduri de milioane
domeniu, blocate în bănci americane, sub executarea unor cu care guvernul american plăteşte subversiunea, fără
decizii ale unor judecători venali care încalcă legile propriei amestecul extern în deciziile pe care numai nouă ne revine
ţări. să le luăm.

Restabilind dreptul de a călători în insulă a rezidenţilor de Acesta este scopul rezoluţiei pe care o propunem spre
origină cubaneză, rezultă cu atât mai evidentă absurditatea adoptare şi pe care am onoarea s-o prezint. Sprijinirea
de a interzice americanilor să călătorească în Cuba, singurul acesteia este un act contra agresiunii şi a folosirii forţei.
loc interzis pentru ei de pe planetă. Cetăţenii americani, care Este un act în favoarea păcii, a dreptului şi speranţei. Este
plătesc impozite, nu au libertatea de a călători în Cuba deşi un act de justiţie faţă de eroicul popor al Cubei care azi îi
Constituţia acestei ţări garantează această libertate. aduce un omagiu lui Camilo Cienfuegos, tânărul şi veselul
Americanii nu au dreptul să primească informaţii la prima Comandant din Sierra Maestra, de la care am învăţat că
mână despre Cuba. loialitatea faţă de cuceririle noastre sacre şi convingerile
noastre profunde reprezintă singurul drum spre victorie.
Reprezentanţii Statelor Unite au menţionat şi un declarat
spirit nou în relaţia cu ţara noastră. Vă mulţumesc.

Cuba a răspuns cu o deplină coerenţă cu disponibilitatea


istorică de a trata direct cu Statele Unite. Preşedintele Raul
| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 27
Scânteia As – Nr. 6 decembrie 2009 B. Stânga internațională

B.a.4. Reflectiile lui Fidel Castro  Sprijinul tău dat Cubei a fost spontan, aşa cum a fost
întotdeauna cooperarea noastră cu poporul frate al
Venezuelei.
14 decembrie 2009
În plină Perioadă Specială, când URSS s-a dezagregat,
Dragă Hugo, imperiul şi-a înăsprit blocada brutală contra poporului
nostru. La un moment dat preţurile combustibilului au
Astăzi se împlinesc 15 ani de la întâlnira noastră din Aula crescut şi aprovizionarea noastră era îngreunată. Tu ne-ai
Magna a Universităţii din Havana, la 14 decembrie 1994. asigurat aprovizionarea comercială sigură şi stabilă.
Cu o seară înainte te aşteptasem la scara avionului care te
adusese în Cuba. Nu putem uita că după lovitura politică împotriva Revoluţiei
Luasem cunoştinţă despre ridicarea ta cu arma contra Bolivariene din aprilie 2002, şi strălucita ta victorie în faţa
guvernului pro-iancheu din Venezuela. În Cuba ajunseseră lovituri petroliere de la finele aceleiaşi luni, preţurile au
veşti despre ideile tale pe când stăteai în închisoare şi, la fel crescut la peste 60 de dolari barilul, ne-ai oferit furnizarea
ca noi, te consacraseşi adâncirii gândirii revoluţionare care de combustibil şi facilităţi de plată. Bush era deja
a dus la răscoala din 4 februarie 1992. Preşedintele Statelor Unite şi a fost autorul acelor ilegale şi
trădătoare acţiuni contra poporului Venezuelei.
În Aula Magna, în mod spontan şi transparent, ai dat frâu
liber ideilor bolivariene pe care le purtai, şi care te-au Îmi amintesc ce mult te-a indignat când mi s-a pretins să
condus, în condiţiile specifice ţării tale şi epocii noastre, la plec din Mexic ca o condiţie ca să aterizeze în această ţară
lupta pentru independenţă Venezuelei contra tiraniei greu încercată, unde tu şi eu asistam la o conferinţă
imperiului. După efortul lui Bolivar şi a celorlalţi coloşi internaţională a Naţiunilor Unite la care şi el trebuia să
care plini de vise au luptat contra jugului colonial spaniol, participe.
independenţa Venezuelei era numai o ridicolă aparenţă.
Revoluţiei Bolivariene nu i se va ierta niciodată sprijinul dat
Nici un minut din istorie nu seamănă cu altul; nici o idee Cubei tocmai când imperiul îşi imagina că poporul nostru,
sau eveniment uman nu paote fi judecat scos din propria după aproape jumătate de secol de rezistenţă eroică, va
epocă. Atât tu, cât şi eu, am plecat de la concepte care au cădea din nou în mâna lui. La Miami, contrarevoluţia cerea
evoluat de-a lungul mileniilor, dar au multe în comun cu trei zile de permisie pentru a omorî revoluţionari, de îndată
istoria îndepărtată sau recentă în care divizarea societăţii în ce se va fi instaurat guvernul de tranziţie în Cuba cerut de
stăpâni şi sclavi, în exploatatori şi exploataţi, în opresori şi Bush.
oprimaţi a fost întotdeauna antipatică şi odioasă. În epoca
actuală constituie cea mai mare ruşine şi principala cauză a Au trecut 10 ani de cooperare exemplară şi rodnică între
nefericirii şi suferinţei fiinţelor umane. Venezuela şi Cuba. ALBA s-a născut în această perioadă.
Când productivitatea muncii, sprijinită de tehnologie şi Eşuase ALCA – promovată de Statele Unite – dar imperiul
ştiinţă, s-a multiplicat de zeci de ori şi în unele aspecte de este din nou în ofensivă.
sute şi mii de ori, asemenea diferenţe atât de nedrepte
trebuiau să dispară. Lovitura de stat din Honduras şi instalarea a şapte baze
militare în Columbia, sunt fapte recente care s-au petrecut
Tu, eu, şi cu noi milioane de venezuelieni şi cubanezi după venirea la putere a noului Preşedinte al Statelor Unite.
împărtăşim aceste idei. Predecesorul său reinstalase deja Flota a IV-a, după
jumătate de secol de la terminarea celui de-al doilea război
Tu ai plecat de la principiile creştine pe care ţi le-au mondial şi nu mai era nici Război Rece, nici Uniunea
inoculcat şi un caracter rebel; eu, de la ideile lui Marx şi tot Sovietică. Sunt evidente intenţiile reale ale imperiului, de
cu un caracter rebel. data aceasta, sub surâsul amabil şi faţa afro-americană a lui
Barack Obama.
Există principii etice universal recunoscute care sunt
valabile atât pentru un creştin, cât şi pentru un marxist. Daniel Ortega a explicat ieri cum lovitura din Honduras a
determinat slăbirea şi poziţia membrilor Sistemului de
De la acest punct de plecare, ideile revoluţionare s-au Integrare Centro-americană.
îmbogăţit permanent cu studiul şi experienţa. Imperiul atrage spre sine forţele de dreapta din America
Latină pentru a lovi în Venezuela şi cu ea în statele din
Este bine să semnalăm că prietenia noastră sinceră şi ALBA. Dacă din nou va pune stăpânire pe mari resurse de
revoluţionară a apărut când tu nu erai Preşedintele petrol şi gaze din Patria lui Bolivar, ţările anglofone din
Venezuelei. Nu ţi-am cerut niciodată nimic. Când mişcarea Caraibe şi altele din America Centrală vor pierde condiţiile
bolivariană a obţinut victoria la alegerile din 1999, petrolul generoase de import pe care azi le oferă Venezuela
valora mai puţin de 10 dolari barilul. Îmi amintesc bine revoluţionară.
pentru că m-ai invitat la instalarea ta în funcţie.
Acum câteva zile, după discursul rostit de preşedintele
Barack Obama la şcoala militară de la West Point, pentru a
| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 28
Scânteia As – Nr. 6 decembrie 2009 B. Stânga internațională

anunţa trimiterea a 30 000 de soldaţi la războiul din 2. OBAMA NU ERA OBLIGAT LA UN ACT CINIC
Afganistan, am scris o Reflecţie în care calificam ca ”gest
cinic” acceptarea Premiului Nobel pentru Pace când deja 9 decembrie 2009
adoptase această decizie.
În paragrafele finale ale unei Reflecţii intitulate „Bat
La 10 decembrie, rostind la Oslo discursul de acceptare, a clopotele pentru dolar”, elaborată acum două luni, la 9
făcut afirmaţii care constituie un exemplu a logicii şi octombrie 2009, am făcut o referire la problema schimbării
gândirii imperialiste. „...sunt responsabil pentru climatice la care capitalismul imperialist a împins omenirea.
desfăşurarea a mii de tineri să lupte într-o ţară îndepărtată.
Unii vor omorî. Alţii vor fi omorâţi”, a afirmat, încercând „Statele Unite – spuneam, referindu-mă la emisiile de
să prezinte ca pe un „război just” brutalul măcel pe care-l carbon - nu fac nici un efort real. Acceptă numai 4%
face în acea ţară îndepărtată unde majoritatea celor care reducere faţă de anul 1990”. În acest moment, savanţii
pier sunt locuitori fără apărare din satele unde explodează cereau un minimum care oscila între 25 şi 40% pentru anul
bombe lansate din avioane fără pilot. 2020.

După aceste fraze, rostite printre primele, dedică peste 4 Imediat am adăugat: „În dimineaţa zilei de azi, vineri 9,
600 de cuvinte ca să prezinte măcelul de civili ca război lumea s-a trezit cu ştirea că „Obama cel bun” din enigma
just. „În războaiele de azi – a afirmat el – mor mult mai explicată de Preşedintele Bolivarian Hugo Chavez la
mulţi civili decât soldaţi.” Naţiunile Unite, a primit Premiul Nobel pentru Pace. Nu
împărtăşesc întotdeauna poziţiile acestei instituţii, dar mă
A fost depăşit milionul de civili ne-combatanţi care au murit văd obligat să recunosc că în aceste momente a fost, după
deja în Irak şi Afganistan şi la frontiera cu Pakistan. judecata mea, o măsură pozitivă. Compensează reversul pe
care l-a suferit Obama la Copenhaga când Rio de Janeiro a
În acelaşi discurs îl elogiază pe Nixon şi Reagan, ca fost ales ca sediu al Jocurilor Olimpice şi nu Chicago
personaje ilustre, fără să amintească că unul a lansat peste pentru 2016, ceea ce a provocat atacuri furibunde ale
un milion de tone de bombe asupra Vietnamului şi celălalt a adversarilor de extremă dreapta.”
făcut să explodeze prin mijloace electronice gazoductul
din Siberia sub aparenţa unui accident. A fost atât de „Mulţi au fost de părere că nu şi-a câştigat încă dreptul de a
puternică şi distructivă explozia încât monitoarele primi asemenea distincţie. Vrem să vedem în decizie, mai
echipamentelor pentru testele nucleare au înregistrat-o. mult decât un premiu pentru Preşedintele Statelor Unite, o
critică la adresa politicii genocide pe care au urmat-o nu
Discursul rostit la Oslo diferă de cel de la West Point, puţini preşedinţi ai acestei ţări, care au împins lumea la
pentru că cel rostit la academia militară era mai bine răscrucea la care se află azi; un îndemn la pace şi la căutarea
elaborat şi declamat. În cel din capitala Norvegiei, faţa de soluţii care să ducă la supravieţuirea speciei.”
oratorului exprima că este conştient de falsitatea cuvintelor
pe care le rosteşte. Era evident că-l observam cu atenţie pe Preşedintele negru
ales într-o ţară rasistă care suferea de o profundă criză
Nici momentul şi nici circumstanţele nu erau aceleaşi. Oslo economică, fără să-l judec dinainte după unele din
se află în apropiere de Copenhaga. În acest punct are loc declaraţiile sale de campanie şi condiţia sa de şef al
deosebit de improtanta Conferinţă asupra Schimbării executivului iancheu.
Climatice unde ştiu că tu şi Evo vreţi să participaţi. În acel
loc se duce în aceste momente bătălia politică cea mai La aproape o lună, în altă Reflecţie pe care am intitulat-o „O
importantă din istoria omenirii. Acolo se poate aprecia în istorie SF”, scriam următoarele:
toată magnitudinea cât rău a făcut capitalismul dezvoltat „Poporul american nu este vinovat, ci victima unui sistem
omenirii. Azi, omenirea trebuie să lupte cu disperare nu nesustenabil şi ceea ce este mai rău: incompatibil deja cu
numai pentru justiţie, ci şi pentru supravieţuirea speciei. viaţa omenirii.”

Am urmărit îndeaproape reuniunea ALBA. Vă felicit pe „Obama cel inteligent şi rebel care a suferit umilinţe şi
toţi. M-am bucurat mult vâzând atâţia şi atâţia prieteni dragi rasismul în copilărie şi tinereţe înţelege, dar Obama cel
elaborând idei şi luptând uniţi. Vă felicit pe toţi. educat şi angajat cu sistemul şi cu metodele care l-au adus
la Preşedinţia Statelor Unite nu poate rezista tentaţiei de a
Hasta la victoria siempre! face presiuni, de a ameninţa şi chiar de a-i înşela pe
ceilalţi.”
Te îmbrăţişez,
Imediat am adăugat: „Este obsesiv în muncă; poate nici un
alt Preşedinte al Statelor Unite n-ar fi capabil să se
FIDEL CASTRO RUZ angajeze la un program atât de intens ca acela pe care şi-l
14 decembrie 2009. propune să-l realizeze în următoarele opt zile.”

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 29


Scânteia As – Nr. 6 decembrie 2009 B. Stânga internațională

Analizez, aşa cum se poate vedea în acea Reflecţie, lume, 200 de ani de intervenţii militare în emisfera noastră,
complexitatea şi contradicţiile îndelungatului turneu prin şi peste un secol de acte genocide în ţări ca Vietnam, Laos
Sud-estul asiatic şi întreb: „Ce vrea să abordeze ilustrul sau altele din Asia, Africa, Orientul Mijlociu, Balcani şi în
nostru amic în turneul său intens?” Asesorii lui declaraseră orice parte a lumii.
că va vorbi despre toate cu China, Rusia, Japonia, Coreea de Acum problema lui Obama şi a aliaţilor săi bogaţi, este că
Sud, etc., etc. planeta pe care o domină cu pumn de fier li se
descompune în mână.
Este evident deja că Obama pregătea terenul pentru
discursul pe care l-a rostit la West Point la 1 decembrie Este bine cunoscută crima comisă de Bush la adresa
2009. În ziua respectivă s-a folosit din plin. A elaborat şi omenirii ignorând Protocolul de la Kyoto şi amânând timp
ordonat cu grijă 169 de fraze destinate să atingă fiecare din de 10 ani ceea ce trebuia făcut cu mult înainte. Obama nu
„clapele” care-l interesau, pentru a obţine de la societatea este un ignorant; cunoaşte aşa cum cunoştea şi Gore,
americană sprijin la o strategie de război. A adoptat poze pericolul grav care-i ameninţă pe toţi, dar ezită şi se arată
care ar face să pălească Catilinarele lui Cicero. În acea zi slab faţă de oligarhia iresponsabilă şi oarbă a acestei ţări.
am avut impresia că-l ascult pe George W. Bush; Nu acţionează ca Lincoln, pentru a rezolva problema
argumentele sale nu se deosebeau cu nimic de filozofia sclaviei şi a menţine integritatea naţională la 1861, sau ca
predecesorului său, cu excepţia unei frunzuliţe: Obama se Roosevelt, în faţa crizei economice şi fascismului. Marţi a
opunea torturilor. aruncat o piatră timidă în apele învolburate ale opiniei
internaţionale: administratorul EPA (Agenţia de Protecţie a
Şeful principal al organizaţiei căreia i se atribuie actul Mediului), Lisa Jackson, a declarat că ameninţările la adresa
terorist de la 11 septembrie, fusese recrutat şi antrenat de sănătăţii publice şi bunăstării poporului Statelor Unite care
Agenţia Centrală de Inteligenţă pentru a lupta contra înseamnă încălzirea globală, îi permit lui Obama să adopte
trupelor sovietice şi nici măcar nu era afgan. măsuri fără să ţină cont de Congres.

Opiniile Cubei condamnând acel act şi alte măsuri Nici un război care a avut loc în istorie n-a reprezentat un
adiţionale au fost proclamate în aceeaşi zi. De asemenea pericol mai mare.
am avertizat că războiul nu era calea pentru a lupta contra
terorismului. Ţările cele mai bogate vor încerca să arunce pe spatele
celor sărace povara de a salva specia umană. Trebuie să li
Organizaţia „Talibanilor”, care înseamnă student, a apărut se ceară sacrificiul maxim celor bogate, un maximum de
din forţele afgane care au luptat contra URSS şi nu erau raţionalitate în folosirea resurselor, şi un maximum de
inamice ale Statelor Unite. O analiză onestă ar conduce la justiţie pentru specia umană.
adevărata istorie a faptelor care au dus la acel război.
Este probabil că la Copenhaga cel mult să se obţină un
Astăzi nu sunt soldaţi sovietici, ci trupele Statelor Unite şi minimum de timp pentru a ajunge la un acord angajant care
NATO cele care cu sânge şi foc au ocupat ţara. Politica să servească într-adevăr la găsirea de soluţii. Dacă acest
care i se serveşte poporului Statelor Unite de noua lucru se obţine, Conferinţa ar însemna măcar un progres
administraţie este aceeaşi a lui Bush, care a ordonat invazia modest.
Irakului, ţară care n-avea nimic de-a face cu atacul O să vedem ce se întâmplă!
Turnurilor Gemene.
FIDEL CASTRO RUZ
Preşedintele Statelor Unite nu suflă un cuvânt despre sutele 9 decembrie 2009
de mii de persoane, inclusiv copii şi bătrâni nevinovaţi, Ora 12:34 pm
care au murit în Irak şi Afganistan şi milioanele de irakieni
şi afgani care suferă consecinţele războiului, fără nici o
legătură cu actele petrecute la New York. Fraza cu care-şi
încheie discursul: „Dumneazeu să binecuvânteze Statele
Unite”, mai mult decât o dorinţă, părea un ordin dat
Divinităţii. 3. ISTORIA NU POATE FI IGNORATĂ
De ce a acceptat Obama Premiul Nobel pentru Pace când 6 octombrie 2009
deja decisese să poarte războiul în Afganistan până la
ultimele consecinţe? Nu era obligat la un act cinic. La 1 octombrie s-a sărbătorit a 60-a aniversare a Republicii
Populare Chineze.
Apoi a anunţat că va primi Premiul în ziua de 11 în capitala
Norvegiei şi că va merge la Conferinţa de la Copenhaga pe În această zi istorică din anul 1949, Mao Zedong, ca lider al
18. Partidului Comunist din China, a prezidat în Piaţa
Tienanmen prima defilare a Armatei Populare şi a poporului
Acum trebuie aşteptat alt discurs teatral la Oslo, un nou chinez. Soldaţii victorioşi purtau armele cucerite în luptă de
compendiu de fraze care ascund existenţa reală a unei la invadatori, oligarhi şi trădătorii patriei.
superputeri imperiale cu sute de baze militare instalate prin
| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 30
Scânteia As – Nr. 6 decembrie 2009 B. Stânga internațională

Terminându-se al doilea război mondial, Statele Untie, una al Naţiunilor Unite; a interpus flota de război pentru a
din puterile care a suferit cele mai puţine pierderi materiale împiedica eliberarea Taiwanului, o insulă care aparţine
în conflict, monopoliza arma nucleară, peste 80% din aurul Chinei; a sprijinit şi furnizat resturile unei armate al cărei
lumii şi se bucura de o dezvoltare industrială şi agricolă şef trădase toate acordurile semnate în lupta contra
considerabilă. invadatorilor japonezi în cursul celui de-al doilea război
mondial. Taiwanul a primit şi mai primeşte încă cel mai
Revoluţia victorioasă într-o ţară imensă cum este China, în modern armament de la industria de război americană.
anul 1949 a alimentat speranţa unui mare număr de ţări
colonizate, dintre care multe nu vor întârzia să se scuture de Statele Unite nu numai că au privat China de drepturile ei
jugul impus. legitime: au intervenit în conflictul intern din Coreea, au
trimis forţele care în fruntea unei coaliţii militare au
Lenin prevăzuse faza imperialistă a capitalismului dezvoltat avansat sfidătoare în apropierea punctelor vitale ale acestei
şi rolul care le revenea în istoria lumii luptei ţărilor ţări mari, şi au ameninţat cu folosirea armelor nucleare
colonizate. Triumful Revoluţiei din China confirma acea contra Chinei, al cărei popor a contribuit atât de mult la
previziune. înfrângerea Japoniei.

Republica Populară Chineză a fost creată în anul 1948. La Partidul şi poporul eroic al Chinei n-au ezitat în faţa
prima aniversare a victoriei chineze erau prezenţi ameninţărilor grosolane. Sute de mii de combatanţi
reprezentanţii URSS, ţară care a contribuit cu peste 20 de voluntari chinezi cu un energic contraatac au făcut să dea
milioane de vieţi la bătălia contra fascismului; cei din înapoi forţele yanchee până la limitele actuale ale celor
Republica Populară Chineză, care fusese ocupată de două Corei. Sute de mii de luptători internaţionalişti
Japonia, şi combatanţii vietnamezi care, după ce luptaseră chinezi şi un număr egal de patrioţi coreeni au murit sau au
contra japonezilor, se confruntau eroic cu încercarea fost răniţi în acel război sângeros. Mai târziu, imperiul
francezilor de a coloniza din nou Vietnamul cu sprijinul yancheu a omorât milioane de vietnamezi.
Statelor Unite.
La 1 octombrie 1949, când s-a proclamat Republica
Nimeni nu-şi imagina pe atunci că la mai puţin de patru Populară, China nu poseda arme nucleare şi nici tehnologia
ani de la acea dată memorabilă, fără nici o legătură decât militară avansată de azi, cu care nu ameninţă nici o ţară.
cea a ideilor, în îndepărtata Cuba se producea asaltul asupra
Cazărmii Moncada, la 26 Iulie 1953, şi după abia nouă ani Ce ar spune acum Occidentul? Marea presă din Statele
de la eliberarea Chinei a triumfat Revoluţia Cubaneză la 90 Unite a fost, în general, ostilă. Principalele sale organe
de mile de metropola imperialistă. scrise îşi intitulau editorialele cu fraze ca: „...slab interes
pentru ideologie”, „...un spectacol de putere”, „China
În lumina acestor evenimente am urmărit cu interes comunistă celebrează cei 60 de ani cu Show Militar.”
deosebit a 60-a Aniversare a Revoluţiei Chineze. Este
cunoscută prietenia noastră cu această ţară cu o cultură Totuşi, nu a fost posibil să fie ignorată lupta. Prin toate
milenară, cea mai veche civilizaţie cunoscută de om. mediile se reitera ideea că era o demonstraţie a puterii.
Ştirile mai ales se centrau pe imaginile paradei militare.
În secolul XIX, zeci de mii de cetăţeni chinezi au fost
trimişi în ţara noastră ca semi-sclavi, înşelaţi de negustorii Nu-şi ascundeau admiraţia pentru ampla transmisie a
englezi. Mulţi dintre ei s-au încorporat în Armata de paradei pe care televiziunea chineză a oferit-o opiniei
Eliberare şi au luptat pentru independenţa noastră. publice internaţionale.
Legăturile noastre cu China pleacă, totuşi, de la ideile
marxiste care au inspirat Revoluţia cubaneză şi au fost N-a trecut neobservat, ci mai degrabă a fost un motiv de
capabile să depăşească încercările dificile ale divizării uimire faptul că China a prezentat 52 de noi tipuri de
dintre cele două mari state socialiste, care au făcut atât de armament, între care ultima generaţie de care de luptă,
mult rău mişcării revoluţionare mondiale. vehicole amfibii, radare, avioane de explorare şi
echipamente sofisticate de comunicaţii.
În zilele grele ale dispariţiei URSS, atât China, cât şi
Vietnam, Laos şi Coreea au menţinut relaţii frăţeşti şi Mediile de presă au subliniat prezenţa rachetelor
solidare cu Cuba. Erau singurele patru ţări care împreună intercontinentale DF-31, capabile să lovească cu focoase
cu Cuba au ţinut sus drapelul socialismului în zilele nucleare ţinte situate la 10 000 km distanţă, precum şi
întunecate în care Statele Unite, NATO, Fondul Monetar şi rachete cu rază medie şi cele de apărare anti-rachetă.
Banca Mondială impuneau neoliberalismul şi jefuirea lumii.
Cele 151 de avioane de vânătoare, bombardiere grele,
Istoria nu poate fi ignorată. În ciuda contribuţiei enorme a mijloace moderne de observaţie aeriană şi helicoptere i-au
poporului Chinei şi a strategiei politice şi militare a lui Mao surprins pe avizii căutători de ştiri şi pe tehnicienii militari.
în lupta contra fascismului japonez, Statele Unite au ignorat „Armata chineză posedă acum majoritatea armelor
şi izolat guvernul ţării celei mai locuite de pe planetă şi a sofisticate care fac parte din arsenalurile ţărilor
privat-o de dreptul de a participa la Consiliul de Securitate
| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 31
Scânteia As – Nr. 6 decembrie 2009 B. Stânga internațională

occidentale”, a fost o declaraţie a Ministrului Apărării „Dezvoltarea şi progresul obţinut în şaizeci de ani ai Noii
chinez pe care presa occidentală a scos-o în evidenţă. Chine a arătat pe deplin că numai socialismul poate salva
China şi că numai reforma şi deschiderea pot permite
Cele 500 de vehicole blindate şi cele 60 de care civile care dezvoltarea Chinei, a socialismului şi a marxismului.
au defilat prin faţa Mausoleului au provocat un impact Poporul chinez are încrederea şi capacitatea de a-şi construi
profund. bine ţara şi să dea lumii contribuţia datorată.”

Tehnologia avansată era o dovadă incontestabilă a „Vom adera ferm la principiile de reunificare paşnică...”
capacităţii militare dezvoltate, care acum câteva decenii a „...vom continua să muncim, împreună cu diferitele popoare
plecat de la zero. De nedepăşit era factorul uman. Nici o ale lumii, pentru a da un impuls cauzei nobile a păcii şi
ţară occidentală dezvoltată nu putea atinge nivelul de dezvoltării omenirii şi construirea unei lumi armonioase
precizie şi organizare arătat de China în această zi. Cu un bazată pe pace durabilă şi prosperitate comună.”
anume dispreţ s-a vorbit despre ofiţerii şi soldaţii care merg
cu 115 paşi de gâscă pe minut. „Istoria ne-a arătat că drumul pe care înaintăm nu este lin
niciodată, dar că un popor unit care îşi ia destinul în
Diferitele forţe care au defilat acolo, bărbaţi sau femei, au propriile mâini va învinge, fără nici o îndoială, toate
făcut-o cu o ţinută şi o eleganţă fără pereche. Oricine ar dificultăţile, creând continuu mari epopei istorice.”
putea să nu creadă că mii de fiinţe umane au fost capabile
să ajungă la o organizare atât de perfectă. Atât cei care Sunt răspunsurile lapidare la politica belicoasă şi
defilau pe jos cât şi cei care defilau în vehicole au trecut ameninţătoare a imperiului.
prin faţa tribunei şi au salutat cu precizie, ordine şi
marţialitate dificil de atins. FIDEL CASTRO RUZ
6 octombrie 2009
Dacă asemenea cetăţeni păreau rodul disciplinei militare şi a Ora 5:35 pm
rigorii practicii, peste 150 000 de cetăţeni din enormul stup
uman de civili, bărbaţi şi femei tinere în imensa lor
majoritate, au surprins prin capacitatea lor de a atinge masiv
nivelul de organizare şi perfecţiune obţinut de compatrioţii
lor înarmaţi. b) Turcia  
Începutul ceremoniei şi salutul trupelor de către Şeful
statului şi Secretar General al Partidului Comunist, a fost o B.b.1. Cinstirea martirilor 
ceremonie impresionantă. S-a putut aprecia enorma
identificare dintre conducere şi popor.
Pe 4 noiembrie 1994, în timp ce ținea o pancartă a
Discursul lui Hu Jintao a fost scurt şi precis. În numai 10 Partidului Comunist marxist-leninist din Turcia-MLKP,
minute a exprimat multe idei. În acea zi l-a depăşit pe tînărul de 18 ani, activist și militant proletar, Erdal Balci, a
Barack Obama la capacitatea de sinteză. Reprezintă, atunci fost ucis cu brutalitate de forțele armate ale regimului din
când vorbeşte, de aproape de cinci ori mai multă populaţie Turcia, țară membru NATO și candidată la integrare în UE,
decât Preşedintele Statelor Unite. Nu trebuie să închidă regim considerat de mișcările de stînga ca fascist. Sîngele
centre de tortură, nu este în război cu nici un alt stat, nu său a ajuns să lumineze calea celor dedicați revoluției și
trimite soldaţii la peste 10 000 km distanţă pentru a socialismului, ca un vrednic urmaș al lui Mustapha Suphi
interveni şi omorî cu mijloace sofisticate de război, nu (martir comunist ucis impreuna cu 14 tovarasi in noaptea de
posedă sute de baze militare în alte ţări, nici flote puternice 28-29 ianuarie 1921), a lui Deniz Mahir, Irfan Celik, Adil
care să brăzdeze toate oceanele; nu datorează miliarde de Can, Hayrabet Honca, tovarasului Huseyin.
miliarde de dolari, şi în toiul unei crize financiare colosale
oferă lumii cooperarea unei ţări a cărei economie nu este în MLCP dă o mare importanță cinstirii martirilor săi, iar unul
recesiune şi creşte continuu în ritmuri înalte. dintre aceștia este si tovarasul Ali Bugun, care a fost detinut
in mai multe inchisori din Turcia si Kurdistanul de Nord si
Ideile esenţiale transmise de Preşedintele Chinei: care si-a dobandit libertatea in Siria in 2003. El si-a luat in
serios sarcina de a întări legăturile internaționale ale MLKP
„În ziua de azi, acum 60 de ani, după peste un secol de pe care l-a popularizat în Orientul Mijlociu, traducînd în
bătălii sângeroase purtate de la începutul istoriei arabă publicații de partid, faăa a lăsa pe nimeni să-și dea
contemporane, poporul chinez a reuşit, în fine, să obţină seama cît de bolnav era in realitate.
victoria revoluţiei chineze şi preşedintele Mao Zedong a
proclamat chiar aici, în faţa lumii, fondarea Republicii MLCP nu uită să comemoreze nici pe liderii mișcării
Populare Chineze, ceea ce a permis poporului chinez să se comuniste internationale. Mișcarea revoluționară comunistă
ridice de atunci şi ca naţiunea chineză, care are o istorie de nu-i uită niciodata pe Marx, Engels, Lenin si Stalin, pe
civilizaţie de peste 5 000 de ani, să intre într-o nouă eră de purtătoarea de cuvînt a mișcării femeilor proletare Clara
dezvoltare şi progres.” Zetkin, pe Rosa Luxemburg, pe militantul antifascist Georgi

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 32


Scânteia As – Nr. 6 decembrie 2009 B. Stânga internațională

Dimitrov, pe Ernesto Che Guevara, spiritul liber si innoitor dau silinţa să ia o atitudine fermă de condamnare a cestor
al omenirii, pe Bobby Sands, simbol al rezistenței din fapte petrecute în ţări capitaliste sau apropiate acestora( cînd
închisori, pe Carlo Giuliani, simbol al luptei e vorba de comunişti,în principal) aşa cum o fac cînd e
antiimperialiste, pe bravii lideri ai popoarelor Orientului vorba de acelaşi gen de fapte( de multe ori inventate sau
Mijlociu George Habash si Abu Ali Mustafa, pe Gheorghiu exagerate ) petrecute în ţări cu regimuri democrate de
Dej și Nicolae Ceaușescu exponenții comunismului orientare comunistă, socialistă sau antioccidentale(SUA)
naționalist. cum sînt: Coreea de Nord, Cuba, Venezuela, Iran, Turcia
etc. Sau fostele ţări socialiste din spaţiul sovietic.
A-i comemora pe martiri inseamna totodata a incerca sa
devii ca ei. Poate ca nu oricine poate deveni un Marx sau un Fără să se afirme concret dar se pare că în mass-media
Engels, dar fiecare poate să contribuie la progresul mișcării procapitalistă se respectă „tacit” deviza enunţată de fostul
prin însușirea teoriei marxiste. Poate că nu oricine poate fi prim-ministru britanic, Winston Churchill, imediat după al
un Stalin, dar prin susținerea luptei maselor asuprite fiecare II-lea Război Mondial, şi anume „orice crimă împotriva
poate juca un rol decisiv în eliberarea lor. Fiecare trebuie sa comuniştilor este scuzabilă”.
gaseasca in el insusi puterea de a organiza o luptă așa cum a
facut Hasan Ocak. Fiecare trebuie sa fie gata să se sacrifice
pentru ideile sale după modelul lui Ali Haydar Gocer. Ne
vom atinge scopul daca nu vom uita de viețile, luptele și
idealurile inaintașilor, pe care să le transmitem generațiilor
viitoare.. Trebuie să ne apărăm valorile în același fel în care B.b.3. Inițiativă pentru fondarea  Partidul 
tricourile cu Che purtate în toata lumea luptă împotriva Socialist al celor Asupriți 
imperialismului.

Trebuie sa le punem in centrul vieții noastre. Faptul ca


MLCP nu si-a uitat niciodata martirii si i-a pus in centrul Pe 7 noiembrie 2009, cu prilejul celei de-a 92-a aniversari a
luptei sale impotriva fascismului și imperialismului explică Marii Revolutii Socialiste din Octombrie, s-a proclamat in
și nivelul atins de noi astăzi, ne-a dat nouă astăzi aceasta Turcia si Kurdistanul de Nord nasterea unui nou partid-
vointă de neinfrant. Partidul Socialist al celor Asupriti- ESP.
Text preluat de pe site-ul http://www.mlkp.info
Declaratia de fonjdare a ESP a fost prezentată la o
conferință de presă ținută la Istanbul, de purtatorul de
cuvant Mukkades Erdogdu Celik, alaturi de care se aflau
B.b.2. Clemență pentru cei vinovați de  numerosi reprezentanti regionali ai noului partid.
tortură?  Purtatorul de cuvant l-a descris astfel: "Noi venim din
mijlocul luptei si vom continua pe linia luptei legitime. ESP
Autorităţile din oraşul Bursa, Turcia, au decis că nu este aspiră la educarea politică a milioanelor de oameni asupriți
nevoie ca poliţistul care l-a torturat pe militantul de stînga, si la organizarea a sute de mii. ESP se va feri de închistare,
comunist, Ender Bulhaz Anturk, să fie urmarit de vanitate si sectarism. Cunostințele intelectualilor sunt
penal întrucat tortura nu i-a cauzat moartea. importante pentru ESP. ESP va lupta pentru conducerea
luptei muncitorilor si a oamenilor muncii.”
Ender Bulhaz Akturk a fost arestat la Bursa pe 18 martie
sub acuzaţia ca ar fi omorît un poliţist şi este bănuit că ar fi În declarație s-a vorbit și de problemele cu care se confruntă
membru al Partidului Comunist marxist-leninist din Turcia- muncitorii, oamenii muncii, națiunea asuprită a kurzilor și
MLCP. El a fost supus unor grele torturi cînd se afla în alte naționalităț si religii asuprite din Turcia si Kurdistanul
arestul politiei. Timp de doua zile nici nu s-a admis oficial de Nord și intreaga regiune. Declaratia a mai evidentiat
că el ar fi deţinut, iar cînd a apărut în faţa Curţii s-a faptul ca socialismul este soluția si prezinta astfel scopurile
constatat că a fost torturat. Două din spitalele la care Akturk luptei ESP: "Partidul Socialist al Asupritilor considera ca
a fost tratat au confirmat folosirea torturii în rapoartele lor. datoria si scopul sau de a fi sunt luminarea maselor, trezirea
Conform lui Akturk el a fost supus următoarelor tipuri de constiintei de clasa, unirea si organizarea maselor ca o
tortură: cu apă presurizată, strappado, cu gheata, lovire cu armata politica, transformarea lor in subiectul si vointa
pumnii precum şi aşa numita "tortură Guantanamo". Iar cînd luptei pentru putere impotriva capitalului si dictaturii sale..."
a fost adus în faţa instanţei a fost supus unei tentative de "ESP este partidul unit al popoarelor noastre în lupta de a
linşaj, datorită căreia a fost ţinut aproximativ 10 ore în duce mai departe steagul lăsat noua de Mustapha Sufi,
interiorul clădirii. Etjem Nejat, Mahir, Deniz, Ibrahim spre socialism." S-a mai
arătat în plus ca ESP luptă împotriva răspîndirii de false
Astfel de manifestări faţă de militanţii de stînga şi în special iluzii și false soluții cum ar fi parlamentarismul, și că luptă
comunişti sînt fregvente, se pare, în Turcia, ţară ce vrea să pentru ca legitimitatea să fie egală cu legalitatea”... "ESP va
convingă UE să o primească în răndurile sale. Organizaţiile, arăta că închistarea, birocratismul și parlamentarismul nu
aşa-zis, de apărare a drepturilor omului, occidentale nu-şi sunt solutii. Intelegerea luptei se va baza pe constientizarea

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 33


Scânteia As – Nr. 6 decembrie 2009 B. Stânga internațională

legitimității." ”ESP va căuta să uneasca forțele progresiste


și revoluționare nu pe baza intereselor de grup ci pe aceea a Consiliile muncitoresti si comitetele de rezistenta sunt cele
intereselor de ansamblu ale luptei de clasă. care iau deciziile iar rezistenta se intareste dupa fiecare atac
al politiei si fiecare arestare. Miile de muncitori aflati in
În declaratie se mai arata ca ESP "va căuta de asemenea să lupta de la TEKEL sunt azi mandria clasei muncitoare din
învețe de la mase, de la forțele antifasciste, revoluționare și Turcia si Kurdistanul de Nord. Lupta de clasa bazata pe
mișcarea patriotică kurdă, de la forțele revoluționare și contradictia dintre munca si capital isi gaseste expresia in
progresiste din întreaga lume, va participa la fronturi și identitatea lor de clasa, atitudinea lor de clasa si rezistenta
acțiuni comune cu antifașcisti, revoluționari și grupuri sau lor. De o parte capitalul, statul burghez, mass-media
partide patriotice kurde daca așa cer interesele generale ale burgheza, guvernul, de cealalta clasa muncitoare, oamenii
luptei." muncii, organizatiile de masa, tinerii si toti cei asupriti. Iar
la mijloc, ca de obicei, atacurile si lacrimile de crocodil are
La conferinta de presă au mai ținut discursuri numeroși partidelor ce sustin regimului si mass-mediei burgheze.
reprezentanți ai orașelor unde ESP are organizații, între care Rezistenta muncitorilor TEKEL inseamna unitate si fratie,
Fethyie Ok, din partea orașelor kurde.. lupta unita a muncitorilor de toate natiunile si credintele
religioase. Dupa valul de linsaje rasiste si otravire sovinista
Ongun Yucel a declarat ca ESP va sustine lupta pentru impotriva poporului kurd este de o importanta istorica,
socialism ca soluție pentru masele de oameni asupriti si se sociala si politica faptul ca muncitorii feroviari, pom[pierii
va intari in acest proces. si muncitorii TEKEL lupta uniti, fara a tine seama de faptul
S-au mai aflat acolo reprezentanti ai organizatiilor ca sunt kurzi, turci, arabi, circazieni ori lazi, ca scandeaza
democrate si progresiste, ai partidelor, sindicatelor precum aceleasi lozinci si vin cu aceleasi revendicari, pentru munca,
si scriitori, toti salutand fondarea ESP. Printre ei s-a aflat si libertate si fratie. In conditiile unui razboi de negare si
Kemal Bulbul, secretarul general al Fundatiei Alevi Bektasi anihilare purtat impotriva poporului kurd se doreste ca
precum ski Dursun Yildiz de la DTP, care au promis ca diversele parti ale clasei muncitoare sa nu actioneze
"intotdeauna vor sustine ESP in lupta sa din fabrici, din conform interesului de clasa ci sa fie luate de valul
cartierele muncitoresti, de Newroz, de 1 Mai si cu prilejul sovinismului, dar aceasta rezistenta arata ca muncitorii nu
comemorarii masacrului de la Gazi din 1995, din Istanbul. doresc asta. Aceasta rezistenta este rezultatul furiei
acumulate impotriva saraciei si somajului aduse de criza.
ESP este asteptat sa joace un rol important in intarirea luptei
politice in noua perioada si activizarea politica a maselor, In rezistenta muncitorilor TEKEL vedem ca femeile lupta in
precum si ca forta coordonatoare in acest proces. primele randuri. Sotiile si famiile muncitorilor au luat parte
la rezistenta cu o mare hotarare si un deosebit militantism.
Traducere din www.mlkp.info International Bulletin 88 O alta sursa de putere si motivatie pentru muncitorii de la
TEKEL a fost trecutul lor, traditia si experienta de lupta a
muncitorilor din industria tutunului manifestate in diverse
  perioade.
B.b.4. Capitalul si fascismul ataca pe 
muncitorii de la TEKEL  Rezistenta muncitorilor TEKEL a primit sprijin din
numeroase parti. Organizatiile revolutionare si progresiste
In capitala turciei, Ankara, muncitorii de la TEKEL rezista DISK (Confederatia Sindicala a Muncitorilor
de mai multe zile in numele clasei muncitoare impotriva Revolutionari), KESK (Confederatia Sindicala a angajatilor
capitalului si guvernului. Politistii i-au lovit cu bastoanele din sectorul public), organizatii de masa, organizatii si
pe muncitori, le-au batut familiile pana ce acestea au lesinat platforme ale tineretului studios, ale femeilor si-au
si i-au atacat pe studentii care au blocat traficul in sprijinul demonstrat solidaritatea cu aceasta. Sloganul- "Muncitor,
muncitorilor. angajat, umar la umar spre greva generala" arata drumul pe
care muncitorii trebuie sa-l urmeze in viitorul apropiat.
Muncitorii din industria tutunului continua sa reziste fara sa
le pese de gazele lacrimogene, bombe, tancuri, furtunurile Sa sustinem deci lupta muncitorilor TEKEL, sa sustinem
cu apa si scuturile politistilor sau de frigul iernii si fratia muncitoreasca impotriva atacurilor capitaliste, sa
scandeaza puternic sloganul "Nu exista frica ci numai sprijinim rezistenta care a devenit un exemplu pentru
rezistenta". Barbati si femei lupta cu hotarare pentru proletariatul din toata lumea. Partidul nostru MLCP cheama
drepturile lor strigand; "Rezistenta e singurul drum spre avangrda proletariatului din toate tarile sa sustina aceasta
victorie". rezistenta, manifestandu-si solidaritatea in piete si in fabrici.
Protestele sociale si sprijinul pentru rezistenta muncitorilor
sunt in crestere. Traiasca unitatea si lupta muncitorilor!
Incepand cu 15 decembrie 2009, 12 000 de muncitori Traiasca internationalismul proletar!
TEKEL de la aproximatkiv 40 de companii din diverse
provincii ale tarii s-au adunat la Ankara, in ciuda si a Preluat si tradus de pe site http://www.mlkp.info 20 dec
conducerii colaborationiste a sindicatului Turk-Is. 2009

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 34


Scânteia As – Nr. 6 decembrie 2009 B. Stânga internațională

c) Spania   compromisul nostru politic fără a afecta drepturile politice


și civile.

B.c.1. O mostră de democratia spaniolă 

Am primit un mesaj de la tineretul militant comunist grec


un apel la solidarizare cu tineretul basc din Spania
d) Venezuela  
confruntat recent cu un atac dur politic si judiciar prin
arestare multora dintre ei, și la care aderă și secțiunea de
tineret a Asociației Scânteia și a Partidului Comuniștilor.
B.d.1. Hugo Chavez Frias propune 
Reproducem acest mesaj : înființarea Internaționalei a V‐a a 
partidelor de stînga 
” A fi tineri și independenț-iști nu e o crima”

În legatură cu atacul politic și judiciar întreprins împotriva Președintele venezuelean Hugo Chavez Frias a lansat recent
mișcării basce de tineret prin arestarea a 34 de oameni, noi, la Caracas un apel international în vederea crearii unei
diversele mișcări ale tineretului, dorim să declarăm: Internationale a V-a a partidelor de stînga și a mișcărilor
sociale cu orientare de stînga din întreaga lume, pentru a
Acesta nu este un atac îndreptat doar împotriva unei face față cu mai cu spor provocărilor aduse cu sine de criza
anumite organizații. Printre cei arestați s-au numărat globală a capitalismului.
reprezentați ai unor organizații feministe, ele unora de
apărare a celor fără adăpost... reprezentanții unor mișcări Șeful Statului venezuelean a făcut acest anunț în cadrul unei
diverse și a caror țel este făurirea unei alternative naționale conferințe la care participă peste 50 de organizații
și sociale pentru Tara Bascilor. internaționale cu orientare de stînga, ce s-a desfasurat la
Caracas între 19 și 21 noiembrie.
Vedem din nou că statul spaniol nu respectă drepturile
civile și democratice. Noi cerem respectarea lor, inclusiv a
dreptului de a apăra o alternativă independentă și socialistă Chavez a mai precizat în același context că își asumă
pentru Tara Bascilor. Cerem oprirea acestui atac continuu responsabilitatea în fața întregii lumi, prin lansarea acestei
împotriva tineretului basc și cerem garanții pentru a ne inițiative, întrucat este timpul ca sa creeze o a V-a
putea dezvolta proiectele fără primejdia represiunii și cu Internatională, pe care o consideră o necesitate în lumea de
respectarea drepturilor noastre politicer și civile. astăzi.
Noi, semnatarii acestui manifest, convocăm o conferință si o
demonstrație viitoare pentru a arăta lumii că refuzăm acest Mai mult decat atat, Chavez a insistat ca aceasta a V-a
atac, ne exprimăm solidaritatea cu cei arestati si cerem Internationala nu trebuie sa fie doar o simpla întălnire, ci
eliberarea lor. toți doritorii trebuie sa fie in stare să creeze un proiect cu
adevarat nou, al unei stîngi adevărate, doritoare sa lupte
Manifestul tineretului basc! împotriva imperialismului și a capitalsmului. El a precizat
că ar fi necesar ca această nouă Internatională să
În urma atacului poliției au fost arestati 34 tineri basci. Față funcționeze fără împuneri și va trebui, mai presus de toate,
de această provocare mișcările basce de tineret declară că să accepte diversitatea.
acest atac nu este îndreptat asupra unei anumite organizații,
ci împotriva poporului basc. Reprezentanti ai mai multor formatiuni cu orientare
socialista din America Latina si-au exprimat deja, în aceste
Printre cei 34 sunt reprezentanti ai mișcării feministe, ale zile, sprijinul pentru initiativa venezueleană, între acestea:
celor fără case, ale mișcării pentru o altă politică privind Miscarea catre Socialism (MAS) din Bolivia, Frontul
locuințele și ai altor reprezentanți al mișcărilor care au drept Eliberarii Nationale, Farabundo Mart, (FMLN) din El
scop construirea unui nou proiect național și social pentru Salvador, Frontul Sandinist pentru Eliberare Nationala
Tara Bascilor. Majoritatea deținutilor reprezintă o mișcare (FSLN) din Nicaragua si Alianta Tarii din Ecuador.
de tineret care se organizează dinamic pentru a oferi țării o
schimbare socială si politică. Alte mici partide de pe continent, dar si din jurul lumii si-au
anuntat sprijinul. Dintre acestea: Propunerea pentru o
Din nou statul spaniol nu respectă drepturile omului. Cerem Societate Alternativa (PAS) din Chile, Noua Alternativa
respect pentru toate proiectele care se referă la viitorul Tarii Nationala (ANN) din Guatemala, si Alianta Socialista din
Bascilor, inclusiv pentru acelea care militează pentru o Australia, printre altele
Euskal Herria (Tara Bascilor...) independenta si socialistă.

Cerem oprirea acestor atacuri continue impotriva tineretului


basc si cerem garanții pentru a ne putea dezvolta

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 35


Scânteia As – Nr. 6 decembrie 2009 B. Stânga internațională

Pe continentul european si-au anuntat dorinta de a contribui: pentru invazie desfăşurându-se pe insulele Curaçao şi
Blocul Socialist din Portugalia, Partidul german ,Die Linke, Aruba.
și Partidul Stîngii, Gauche, din Franța.
„Am datoria să alertez comunitatea internaţională, în
Un reprezentatnt al Partidului Comunist Cubanez a declarat special ţările din America de Sud”, a subliniat Chavez.
la Caracas că această inițiativa este ”excelente”. „Agresiunile împotriva Venezuelei s-au multiplicat, iar
pregătirile sunt evidente”.
Se așteptă cu interes ca poziția statelor socialiste
recunoscute ca Republica Populara Democrata Coreeana, Preşedintele venezuelean a subliniat că nu vor sta
Cuba, Republica Populara Chineza sau Republica Socialista dezarmaţi, nu vor fi pasivi, în cazul în care se vor
Vietnam. intreprinde operaţiuni militare împotriva țării sale. Relaţiile
între Venezuela şi Columbia s-au deteriorat în ultima
Din România, Partidul Comuniștilor a primit cu real interes perioadă după ce Columbia și SUA au încheiat un acord
stirea dar încă un a luat o pozitie oficială. care permite armatei americane să utilizeze şapte baze
militare situate pe teritoriul columbian.
La finele Conferintei desfasurate la Caracas s-a adoptat o
Rezoluție conform careia este în plan crearea unui Comitet După ce a primit recent Premiul Nobel pentru pace,
Pregatitor in vederea convocării unei Conferinte Globale a președintele SUA, Barack Obama, dorește neapărat să-și
tuturor Partidelor de Stanga din intreaga Lume la Caracas, arate virtuțile de mare ”pacificator” ,în continuare, după
in aprilie 2010. suplimentarea cu 30 000 de soldați a trupelor din
Afganistan, masînd alte trupe la granița Venezuelei pentru
Petre I. că, nu-i așa, această țară tulbură ”pacea” țării sale prin
atitudinea sa ”rebelă” față de ea.

Asociația de Prietenie Româno-Venezueleană ”Simon


B.d.2. Agresiunile împotriva Venezuelei  Bolivar” este preocupată de situația periculoasă de la granița
s‐au multiplicat  Venezuelei cu Columbia și speră ca ”Omul Păcii”, recent
încoronat, să nu dezlănțuie cîinii războiului în America
Latină.
Veștile despre o posibilă agresiune externă împotriva
Venzuelei, care pășește pe drumul socialismului bolivarian Petre Ignatencu
sub conducerea Președintelui Hugo Chavez, s-au înmulțit vicepreședinte al Asociației de Prietenie Româno-
îngrijorător în ultimul timp. Venezueleană ”Simon Bolivar”.

Preşedintele venezuelan este ferm convins că Statele Unite


şi Columbia pregătesc o operaţiune militară împotriva
Venezuelei, asa cum a declarat recent într-o conferință
ținută la Caracas. Potrivit acestuia, teritoriul Columbiei ar
urma să fie utilizat pentru intervenţia militară, pregătirile
 

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 36