Sunteți pe pagina 1din 35

ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE,

EGALITATE ȘI PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

Scânteia As
Nr. 11 octombrie 2010

© COPYRIGHT AS. SCÂNTEIA - WWW.SCANTEIAASOCIATIE.RO


CUPRINS ASOCIAȚIA
MILITANȚILOR
A. PENTRU PACE,
EGALITATE ȘI
1. Actualitatea și validitatea Revoluţiei din octombrie 1917
pentru secolul XXI …………………………………………… 3 PROGRES
SOCIAL”SCÂNTEIA”
2. Anii Gheorghe Gheorghiu-Dej ……………………………. 5
3. Masele din România sunt anesteziate de ”visul european” 6
4. Cît de socialiste sunt actualele state considerate socialiste. 7
5. Scurta incursiune in doctrinele de stânga ……………….. 14
6. Despre fascism și capitalism …………........................... 19
7. Însemnătatea istorică a Revoluţiei Socialiste din
Octombrie ……………………………………………………. 21
8. Sergiu Nicolaescu unul din ”boierii” PCR ……………… 23
9. Directorii de şcoli, între ciocan şi nicovală.......................... 24

B. Stânga Internațională
a)Cuba Scânteia As
1) Discursul rostit de generalul de armată Raul Castro Ruz președinte Nr. 11 octombrie
al Consiliului de stat și de miniștri al Republicii Cuba, la
comemorarea ”Zilei victimelor terorismului de stat” din 6 octombrie 2010
2010 …………………........................................................................... 25
2) Mesajul lui Fidel Castro contra războiului nuclear Discursul rostit
de generalul de armată Raul Castro Ruz ….………………………….. 27
3) Discursul ministrului de externe al Republicii Cuba Bruno
Rodriguez Parrilla, la sesiunea adunării Generale a ONU la tema
”Necesitatea de a pune capăt blocadei economice, comerciale și
financiare impusă de SUA contra Cubei” de la New York, 26
octombrie 2010………………………………………………………...
27
4) REFLECȚIILE COMANDANTULUI FIDEL
a) 25 septembrie 2010 Dacă eu aș fi venezuelean…………….. 30
b) Ceea ce vor ei este petrolul Venezuelei……………………... 31
c) 30 septembrie 2010 Piedad Cordoba și lupta ei pentru pace. 31
d) 30 septembrie 2010 Știri neverosimile…………………….. 33
e) 27 octombrie 2010 Imperiul și dreptul la viață al ființelor
umane………………………………………………………...
33

© copyright As. Scânteia


www.scanteiaascociatie.ro
ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

1. Actualitatea și validitatea Revoluţiei fascizare camuflată. Partidele comuniste au fost interzise în


Letonia, Lituania şi în alte republici dn fosta URSS. In alte
din octombrie 1917 pentru secolul XXI ţări s-au generalizat încercările de a exclude partidele
comuniste din viaţa politică. Uniunea Tineretului Comunist
Ceh (KSM) a avut aceeaşi soartă pentru că se opunea
Extras din rezoluția Seminarului partidelor comuniste proprieţii private asupra mijloacelor de producţie şi milita
marxist-leniniste de la Bruxelles din 4-6 Mai 2007 dedicat pentru proprietate socială şi colectivă. In alte ţări foste
aniversării a 90 de ani de la Marea Revoluţie Socialistă din socialiste- odată cu persecutarea comuniştilor - are loc şi
Octombrie din Rusia reabilitarea fasciştilor. In Polonia s-a votat o lege de
epurare (Legea Lustraţiei) care violează toate regulile
Tipul de partid necesar pentru a răspunde sfidărilor democratice. In alte ţări (Tunisia, ţările din zona Golfului,
secolului XXI etc), partidele comuniste sunt interzise. În decembrie 2005
s-a propus în Parlamentul Consiliului Europenen o rezoluţie
I. Un partid leninist privind “necesitatea unei condamnări internaţionale a
crimelor regimurilor comuniste şi totalitare”. Iată unde se
1. Acum 90 de ani, partidulul bolşevic a condus îndreaptă legalitatea burgheză. Nu ne va mira dacă se vor
proletariatul rus la victorie în timpul marii revoluţii declara ilegale manifestările împotriva privatizărilor
socialiste din Octombrie 1917. Partidul a acţionat în sistemelor sanitare şi educaţionale precum şi a sistemului
conformitate cu strategiile create sub conducerea lui Lenin. de pensii.
Partidul bolşevic s-a construit în lupta neîncetată împotriva
oportunismului, atît de dreapta, cît şi de stînga. 6. In diferite regiuni ale lumii, anumite partide, foste
comuniste, s-au compromis cu parlamentarismul şi cu
2. Octombrie1917 a confirmat validitatea principiilor pe concilierea de clasă, separîndu-se de interesele vitale ale
baza cărora s-a construit partidul bolsevic.Pentru a-şi putea maselor. Astfel, formarea Partidului Stîngii Europene a
elabora propria linie, partidul trebuie să analizeze starea instituţionalizat acest proces la nivel continental. Acest
luptei de clasă atît la nivel naţional cît şi internaţional, din partid, de comun acord cu partidele burgheze, atacă însăşi
punctul de vedere al clasei muncitoare, în lumina marxism- conceptul leninist de partid. Iată cît de periculos este să faci
leninismului. Trebuie să aibă relaţii strînse cu masele concesii ideologice şi politice duşmanului de clasă, aşa cum
muncitoare şi să ducă o luptă de lungă durată pentru face conducerea Stîngii Europene.
apărarea intereselor acestora. Trebuie să-şi menţină spiritul
revoluţionar aplicînd principiile centralismului democratic, 7. În 1908, pe vremea luptei împotriva revizionismului lui
ale criticii şi autocriticii, ale luptei contra oportunismului. Bernstein , Lenin a sesizat întrun text de mare actualitate şi
Toată istoria mişcărilor revoluţionare ale secolului XX, astăzi, după 100 de ani, esenţa revizionismului şi
victoria socialismului în Europa de Est, victoria revoluţiilor reformismului:
în China, Vietnam, Coreea, Cuba, au demonstrat că, fără un « “Nu contează scopul, contează mişcarea”, aceste cuvinte
partid comunist, nici socialismul şi nici revoluţiile naţional ale lui Bernstein exprimă mai bine ca orice dizertaţie esenţa
democratice nu ar fi putut învinge. revizionismului. Să îţi modifici linia politică de la caz la
caz; să te adaptezi la micile schimbări ale factorilor politici;
3. Acest partid, aşa cum a fost el conceput de Lenin, are ca să neglijezi interesele fundamentale ale proletariatului; să te
specific revoluţia socialistă, prin ruptura de democraţia adaptezi la modificările capitalismului, să trădezi interesele
burgheză. Se deosebeşte de un partid de tip social-democrat vitale pentru presupuse avantaje reale sau imaginare de
de tip electoral, al cărui obiectiv este acela de a admninistra moment – aceasta este politica revizionistă.» (1)
sistemul. Calea social-democrată a condus în esenţă la
întărirea dominaţiei burgheziei şi la perfecţionarea formelor 8. În toate ţările lumii, construcţia unui partid leninist fidel
sale de dominaţie de clasă. căii trasate de revoluţia din Octombrie este o sarcină
prioritară. Centralizării capitalului, dictaturii monopolurilor
4. După 1989 restaurarea vechiului sistem capitalist în imperialiste, dictaturii lacheilor lor, nu li se poate răspunde
URSS şi ţările din Est a eliminat toate cuceririle Revoluţiei decît prin forţa democratică centralizată a mişcării
din Octombrie. muncitoreşti, într-o unitate de acţiune a ţărilor oprimate cu
Pentru popoarele din aceste ţări, dar şi pentru masele cele socialiste. Nu se poate pune capăt oprimării şi
muncitoare din restul lumii, restaurarea capitalismului este războaielor dacă partidele comuniste se adaptează
o grea lovitură. Ea a dus la creşterea agresivităţii capitalismului şi îl acceptă. NU aparatele lor electorale şi
imperialismului îm întreaga lume. Multe din rezultatele fracţiunile lor parlamentare vor fi cele ce vor învinge
obţinute de muncitori datorită existenţei URSS au fost puterea capitalului centralizat, imperialismul şi forţele
sacrificate pe altarul maximizării profitului. reacţionare pe care se bizuie. Nu se poate analiza şi depăşi
capitalismul printr-un partid de tip burghez (cretinism
5. Imediat după această contrarevoluţie, a început o vastă parlamentar). Nu prin diverse grupuri dispersate se va putea
campanie anticomunistă. Burghezia, dornică de a scăpa învinge în complexa luptă împotriva dictaturii
definitiv de pericolul comunist s-a lansat peste tot în atacuri multinaţionalelor, contra imperialismului de stat, contra
asupra partidelor de tip leninist caracterizată printr-o lacheilor de la conducerea ţărilor de tip neocolonial,

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 3


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA” Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010

împotriva NATO. Diversele facţiuni parlamentare nu vor III Un partid internaţionalist


putea înlocui partidele clasei muncitoare construite pe baza
centralismului democratic, pe baza principiilor de unitate de 14. Revoluţia din Octombrie a arătat că, mişcarea noastră
acţiune, de majoritate şi minoritate. trebuie să fie naţională în formă, dar internaţională în
conţinut, fiind parte din mişcarea de emancipare a clasei
II. Un partid de avangardă, legat de mase muncitoare mondiale. Internaţionalismul proletar este un
element central care distinge partidele comuniste de toate
9. Numai clasa muncitoare poate conduce procesul celelalte. În diferite lupte naţionale ale proletarilor
revoluţionar şi poate să învingă, împreună cu aliaţii săi, în comuniştii dau prioritate intereselor independente de
lupta pentru eliberare naţională şi socialism. naţionalitate şi comune întregului proletariat. Engels a scris:

10. Partidul comunist de tip leninist este un partid de «Emanciparea proletariatului nu poate fi decît la nivel
avangardă. Obiectivul principal al partidului de acest tip internaţional; dacă vreţi să o faceţi ceva pur şi simplu
este acela de a cuceri din punct de vedere ideologic şi de a francez [adică naţional] nu veţi reuşi» (5).
organiza avangarda clasei muncitoare. “Acesta este
obiectivul principal”, a declarat Lenin în timpul celui de al Realitatea primei decade a secolului XXI, arată clar că
doilea Congres al Internaţionale comuniste. imperialismul se extinde peste tot, făcînd intolerabilă viaţa
omenirii. Aceasta nu face decît să confirme teza lui Lenin
11. Lenin a arătat că există şi un al doilea obiectiv: «Dacă că imperialismul este faza supremă a capitalismului şi face
nu s-a putut îndeplini prima sarcină istorică (atragerea mai actuală concluzia trasă de el, la nivel naţional şi
avangardei conştiente a proletariatului de partea regimului internaţional.
sovietic şi de partea dictaturii clasei muncitoare) atunci,
fără o victorie ideologică deplină asupra oportunismului şi a 15. Lupta contra capitalismului monopolist, a
social-şovinismului, nu se poate îndeplini cel de al doilea imperialismului şi pentru socialism, va întîmpina mari
obiectiv - care este pe ordinea de zi, şi anume conducerea dificultăţi dacă mişcarea comunistă rămîne fragmentată pe
maselor spre un nou loc în societate, spre asigurarea linii naţionale, ideologice şi organizatorice. Fără o mişcare
victoriei. Trebuie lichidat doctrinarismul de stînga şi comunista unită, puternică cu o identitate distinctă de cea
eliberat proletariatul de erorile sale. » (2) reformistă, militanţii mişcărilor populare care apar din ce în
ce mai frecvent – în America Latină, Orientul Mijlociu –
12. Partidul comunist trebuie să combine strategia şi tactica vor fi pradă confuziei, dezorientaţi, mainipulabili şi, în cele
revoluţionară, aşa cum în mod exemplar a făcut partidul din urmă, vor fi asimilaţi sistemului capitalist.
bolşevic. Să subordoneze strategiei o tactică adaptată
condiţiilor specifice, acest lucru este crucial pentru 16. Recunoaşterea caracterului mondial al revoluţiei nu
obţinerea unei influenţe majore asupra conşriinţei maselor. poate duce la concluzia că revoluţia într-o singură ţară este
În faţa actualei presiuni anticomuniste şi a creşterii imposiblă. Ele, revoluţiile naţionale sunt ca zalele unui lanţ.
agresivităţii capitalului monopolist al SUA, al UE şi al Datoria oricărui partid comunist este de a dezvolta
aliaţilor lor, se pune o problemă de viaţă şi de moarte: a conştiinţa revoluţionară în propria sa ţară pentru a realiza
avea o linie de masă, în scopul cuceririi clasei muncitoare şi condiţiile obiective şi subiective ale revoluţiei.
a aliaţilor săi. Trebuie acţionat în fabrici, în sindicate, în
cartierele populare, printre tinerii progresişti, printre femei, 17. Fiecare partid aplică principiile marxism-leninismului
printre ţăranii săraci în ţările unde mai există ţărani, în realităţii din ţara proprie în interesul clasei muncitoare
cadrul mişcărilor pentru apărarea democraţiei, pentru pace internaţionale. În niciun caz nu se poate folosi situaţia
şi eliberare naţională. Să ne găsim în mişcările pentru particulară ca un pretext pentru abandonarea ideilor
apărarea mediului, grav ameninţat de dezvoltarea anarhică fundamentale ale marxism-leninismului, aşa cum s-a
şi distructivă a capitalismului. Sigur că ne trebuie o mare întîmplat recent cu partidele eurocomuniste. În ţările
flexibilitate, deschidere, simţ practic. imperialiste comunistii participă la crearea unui front cît
mai larg împotriva monopolurilor, contra imperialismului şi
13. După cum a arătat şi Lenin, pentru democraţie, progres social şi pace, lupta lor are ca
obiectiv revoluţia socialistă. În ţările dependente, partidele
«Nu ajunge să te chemi avangardă; trebuie să acţionezi în comuniste costruiesc o alianţă între muncitori şi ţărani ca
aşa fel încît şi ceilalţi să te recunoască » (3) «pentru a servi nucleu al unui front antiimperialist care să garanteze lupta
masele şi a le exprima interesele, detaşamentul de pentru socialism.
avangardă trebuie să îşi ducă munca în mijlocul maselor,
folosind pentru aceasta toate mijloacele şi verificînd în 18. Restabilirea unităţii mişcării comuniste internaţionale,
permanenţă dacă aceasta legătură cu masele se menţine bazate pe marxism-leninism şi internaţionalism proletar ,
puternică.. Numai aşa detaşamentul de avangardă poate este cea mai urgentă datorie a diverselor partide
educa şi instrui masele, educîndu-le, instruindu-le şi dirijînd comuniste.Neapărat comuniştii trebuie să fie în fruntea
actiunile spontane de stradă ale acestora spre o politică luptelor muncitoreşti şi populare împotriva capitalismului şi
conştientă de clasă. » (4). imperialismului. Această unitate trebuie să se facă

4 | © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

recunoscînd rezultatele istorice ale ţărilor socialiste, 2. Anii Gheorghe Gheorghiu-Dej


realizate cu mari sacrificii.

19. In această perspectivă trebuie să trecem la cît mai multe Fiecare etapă din viaţa unei ţări, este marcată de
forme de cooperare internazionalistă: schimburi de personalităţi ce rămân în memoria scrisă corect, sau
experienţă în organizarea clasei muncitoare, a tineretului, a deformat, a istoriei.
femeilor şi ţărănimii; analize comune a situaţiei, la
coordonare şi acţiune comune, dialog asupra identităţii Perioada 1944-1964 poate fi denumită, pe drept cuvânt,
noastre ideologice şi asupra strategiei luptei ”Anii Gheorghe Gheorghiu-Dej”.
antiimperialiste. Scopul pe termen mediu este de a construi
un front unit al popoarelor împotriva agresiunii şi ocupaţiei Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost un luptător pentru binele
străine. celor mulţi şi necăjiţi, beneficiar constant al puşcăriilor
care, datorită inteligenţei şi capacităţii sale de înţelept
20. Noi, comunistii vrem să rămînem fideli marxism- conducător, a fost promovat în fruntea echipei ce preluase
leninismului, să organizăm masele populare in vederea conducerea României după cel de-al II-lea Război Mondial.
luptei care le aşteaptă, trebuie să dăm dovadă de sacrificiu
şi eroism pentru costruirea secolului eliberarii naţionale şi Suficient de prevăzător şi abil pentru a contracara grupul de
sociale, secolul XXI, secolul triumfului socialismoului. politicieni ce se afla în slujba Moscovei şi a cărui scop era
impunerea „liniei politice” a acesteia, sprijiniţi de unii
Trăiască ideea şi cauza Marii Revoluţii Socialiste din politicieni „mai culţi”, care prin cameleonismul lor, nu erau
Octombrie! mai puţin periculoşi pentru soarta ţării.

Trăiască marxism-leninismul; Absolut toate acţiunile lui Gh. Gheorghiu-Dej au fost


îndreptate pentru salvarea naţiunii de rezultatele
Trăiască Internaţionalismul proletar ! catastrofale, spre care o îndreptau manevrele celor vânduţi
intereselor străine.
Proletari din toate ţările, uniţi-vă!
Literatura memorialistică contemporană abundă de „crimele
Comunismul este viitorul omenirii! lui Dej”, cu toate că s-ar cuveni o departajare clară între
acţiunile celor ce făceau crime în numele lui
Gh.Gheorghiu.-Dej şi acţiunile lui, acţiuni ce aveau ca scop
Note îndepărtarea din fruntea Partidului şi ponegrirea lui faţă de
străinătate. Pentru exemplificare, astăzi presa abundă de
1. V.I. Lenin, Marxism and revisionism [April 1908], cazuri diversioniste îndreptate împotriva unor conducători.
Collected Works, Volume 15, Istoria, ca pretutindeni se repetă, trădători sunt şi azi şi vor
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1908/apr/03.h fi întotdeauna.
tm
2. V.I. Lenin, Left-Wing Communism: an Infantile S-a reuşit ca în decursul unei perioade de discuţii şi
Disorder [June 1920], Collected Works, Volume 31, dialoguri interesante cu Gheorghe Apostol, cel care a fost
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1920/lwc/ch1 cel mai fidel şi mai cinstit tovarăş de drum al lui Gh.
0.htm Gheorghiu-Dej, să fie convins să publice momente de viaţă,
3. V.I. Lenin, What Is To Be Done? [March 1902], trăite alături de acest mare patriot, asupra destinului lor
Collected Works, Volume 5, comun, prea puţin cunoscut de generaţiile tinere,
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1901/witbd/iii contemporane.
.htm
4. V.I. Lenin, Collected Works, Volume 19, cited in Depănându-şi amintirile, Gheorghe Apostol marchează,
http://www.cubasocialista.cu/texto/cs0165.htm modest, lupta titanică a prietenului şi mentorului său.
5. FriedrichEngels, Paul and Laura Lafargue,
Correspondance [27 June 1893], Paris, 1959, Îndepărtarea grupului criminal din conducerea Partidului,
Editionssociales, Volume III, p.293. scoaterea din ţară a trupelor de ocupaţie, evitarea odiosului
plan Valev, ce urmărea înrobirea ţării, reluarea legăturilor
politice şi economice cu ţări dezvoltate, capitaliste,
Declaraţia fermă a Partidului de independenţă politică a
ţării din 1964. Nu a fost puţin, nici uşor. Privind acţiunile
prezente ale noilor conducători şi lamentările lor că nu pot
face mai mult, realizezi cât de mult a făcut acest electrician
de meserie, marcat de imense privaţiuni şi mulţi ani de
puşcărie, pentru ţara sa. Întrebarea pentru istorie şi pentru
orice om cinstit este: ce ar fi devenit România, dacă
trădătorii ar fi respectat ultima dorinţă a lui Gheorghiu-Dej,

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 5


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA” Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010

ca la conducere să urmeze Gheorghe Apostol, un om politic de pensionare cu 3 ani de pe data de de 20 septembrie, deşi
echilibrat, cu simțul realității foarte dezvoltat dar și cu mass media românească a păstrat o tăcere aproape totală
foarte mult bun simț? Dar istoria nu se scrie cu ”dacă”. asupra acestui eveniment. Situaţia din România este
similară: pe 18 septembrie parlamentul a votat în mod
Acum, septembrie 2010, când Asociația ”Scânteia” a fraudulos o lege similară. În zilele de 22, 23, 24 septembrie
hotărât să-și asume publicarea acestor amintiri, Gheorghe sindicatele au organizat manifestaţii de protest împotriva
Apostol a devenit el însuși o amintire, trecând la cele măsurilor de austeritate ale guvernului,(reducerea cu 25% a
veșnice în ziua de 21 august 2010, cu două zile înainte de salariilor bugetarilor, a pensiilor considerate prea mari,
sărbătoarea de la 23 August, sărbătoare naționlă a României micşorarea subvenţiilor de căldură, anularea compensațiilor
până la 22 decembrie 1989, instituită de conducerea statului bugetarilor) . Milioane de oameni au fost aruncaţi sub
democrat popular din care făcea și el parte, dar și marele pragul de sărăcie. În mod ironic, cea mai periculoasă
său prieten Gheorghe Gheorghiu Dej. manifestaţie a fost cea a poliţiştilor de vineri 24 septembrie,
cînd 6000 de poliţişti au mărşăluit spre palatul prezidenţial
Ca, încă, o dovadă a marii prietenii care îi lega ultima după ce mitingul lor de protest în faţa guvernului a fost
dorință a lui Gheorghe Apostol a fost ca ceremonia de complet ignorat. Din această cauză, ministrul de interne,
dinaintea înmormăntârii sale să aibă loc la capela Vasile Blaga şi-a dat demisia.
Cimitirului Bellu militar aflată în imediata apropiere a
mormântului bunului său prieten. Rotte Fahne Monopolurile si UE au în vedere închiderea
minelor în cîteva țări din UE, inclusiv în România. Cîte
Gheorghe Apostol a fost înhumat la Cimitirul Cernica. locuri de munca din România vor fi afectate? Cum
reactionează minerii? Care este opinia dv în legatura cu
Veșnică să le fie amintirea! lupta comună a minerilor din Europa împotriva acestor
măsuri?
Petre Ignatencu - Președintele Asociației ”Scânteia
Petre Ignatencu Guvernul are în plan închiderea a
Textul reprezintă Introducere la cartea ”Eu și Gheorghe aproape 60 de mine până în 2014, la ordinele FMI, lucru
Gheorghiu Dej” scrisă de Gheorghe Apostol și va fi care ar afecta cel puțin 20000 de oameni. Pentru test, s-a
publicată postum de Asociația Militanților Pentru Pace, încercat cu mina Uricani. Acțiunea a fost stopată datorită
Egalitate și Progres Social ”Scânteia” protestului ferm al muncitorilor, dar și al primarului
orașului Uricani, care a arătat că, fără această mină,
Notă: Ca în fiecare an și în anul acesta comuniștii vor localitatea este condamnată la moarte. Din păcate, unitatea
aduce omagiul lor lui Gheorghe Gheorghiu Dej sâmbăta, 6 mișcării sindicale a minerilor (existentă pe vremea lui
noiembrie, ora 10, la mormântul său din Cimitirul Bellu Miron Cozma) este serios afectată de dezbinare.
militar.
Rotte Fahne Credem că 22 Septembrie a fost o culme a
mișcării muncitorești. Cum va continua lupta si cum
acționează organizația dumneavoastră în acest sens?

Petre Ignatencu Manifestațiile din 22-24 septembrie (


care au fost organizate de mai multe confederații sindicale)
3. Masele din România sunt vor continua și se vor finalize, se pare, cu o grevă generala
anesteziate de ”visul în octombrie, în acelasi timp în care în Bulgaria se prevede
organizarea unui val de proteste la nivel national. Noi
european” suntem în legatura cu unele organizații sindicale cu care
colaborăm.

La sfârșitul lunii septembrie tovarășul Petre Ignatencu, Rotte Fahne Ce cred masele din Romania despre lupta
președintele Comitetului de reorganizare al PCR, a acordat comuna la nivel european si internațional împotriva jugului
un scurt interviu redacției revistei Rotte Fahne, publicație a monopolurilor, a statelor lor si a Uniunii Europene?
Partidului Marxist-Leninist din Germania.
Publicăm extrase din acest interviu Petre Ignatencu Deocamdată masele din România sunt
anesteziate de ”visul european” si nu îsi dau seama de
Rotte Fahne 20 000 de oameni au protestat pe 20 efectele negative ale acestei UE asupra economiei
septembrie în Sofia împotriva FMI şi a aruncării poverii naționale. Și noi suntem pentru UE, dar dorim o Uniune
crizei pe umerii maselor populare. Ce vrea să facă în Socialistă Europeană, o Europă a națiunilor și nu a
România guvernul şi cum reacţionează masele împotriva monopolurilor. Ceața începe să se ridice odată cu
acestor planuri? destrămarea iluziilor unei bogății facile cauzată de intrarea
în UE
Petre Ignatencu Cunoaştem situaţia din Bulgaria, în
special manifestaţia de la Sofia cauzată de creşterea vîrstei
6 | © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro
ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

4. Cît de socialiste sunt actualele state de opinie şi organizare( politice) le-au trecut în constituţii
dar le-au golit de conţinut.
considerate socialiste?
A fost România un asemenea stat înainte de 1989? Cred că
Punct de vedere al unui matematician(statistician) a fost. Cele patru drepturi sociale cu care am început
Prof.univ. Gheorghiță Zbăganu (muncă, sănătate, educaţie, locuinţă) au fost asigurate dar
drepturile politice trecute în constituţie erau golite de
1. Ce cred eu că ar trebui să însemne un stat socialist? conţinut prin articolul care stipula rolul conducător al PCR,
„centrul vital” al naţiunii.
Să fie un stat social. Adică un organism social a cărui Era România un stat meritocratic? În stare pură, aşa ceva nu
principală grijă să fie aceea de a asigura cetăţenilor săi există, dar era o societate care aprecia mult mai mult
principalele drepturi sociale(muncă, sănătate, educaţie, meritele personale decît cea de azi. Să nu uităm că existau
locuinţă). examene de admitere la licee şi la facultăţi şi că repartizarea
în producţie se făcea în ordinea mediilor. De aceea puteai
Să fie un stat fără şomaj. Rolul statului socialist este şi paria că un asistent la o facultate ştie carte, puteai paria că
acela de a asigura respectarea dreptului la muncă printr-o un tînăr medic din capitală este bun, la fel ca şi un tînăr
judicioasă repartizare a sarcinilor în societate. inginer repartizat în Bucureşti.
Să fie un stat în care învăţămîntul este gratuit. Rolul Din cîte ştiu, nu existau şomeri. E adevărat, erau unii „fără
statului socialist este şi acela de a garanta dreptul la ocupaţie" din rîndul cărora provin mulţi oameni de afaceri
educaţie. de azi.
Să fie un stat în care sănătatea este asigurată gratuit. După catastrofa economică şi socială prin care au trecut
statele fost ”socialiste” din Europa de Est în anii ’90,
Să fie un stat fără „homeless”, fără persoane care nu au statele care au mai rămas socialiste au început să renunţe la
unde să doarmă. Nu ar trebui oare statul să asigure şi asigurarea completă a drepturilor sociale, fără a renunţa la
dreptul la locuinţă tuturor cetățenilor săi? Peste 90% din sistemul partidului unic.. Celelalte, foste socialiste, din
respondenții unui sondaj de opinie comandat de Fundația Europa de Est, par să renunţe cu totul la asigurarea lor
Horia Rusu spun că da.
Vom studia mai amănunţit exemplul Chinei, pentru care am
În fine, un stat socialist ar trebui să fie o meritocraţie. găsit cele mai multe date pe Internet.
Promovarea să se facă exclusiv datorită meritelor personale.
Adică să fie un wellfare state. Din ce se declară despre ele, avem următoarele state
socialiste, la care am adăugat, pentru comparaţie, şi
Din punct de vedere politic, un stat socialist ar trebui să fie România:
o democraţie, în sensul originar al termenului: conducere
de către popor și pentru popor. Tabelul 1. Date sintetice privind ţările socialiste şi
România
Ar trebui oare un stat socialist să fie un stat pluripartit? Ţara, Şomaj PIB/loc Gini % Pop Lowest
Dacă în democraţiile burgheze burghezia are dreptul să populatia (%) ($ppp) sub 10%
aleagă dintre mai multe partide, de ce nu ar avea acelaşi (mil) nivelul Highest
drept clasa muncitoare? Prin clasă muncitoare înţeleg toți de 10%
cetăţenii unui stat socialist care cu mintea și brațele asigură sărăcie
funcționarea sa. Răspunsul meu este: DA. Laos 4.1 1900 34.6 30 3.4%
7 28.5%
Da, dar se pune întrebarea: - dacă unele partide atentează la (2002)*
statul social, care obiectiv este mai important, respectarea Vietnam 4.7 $2,900 37 12 3.1%
88 29.8%
drepturilor sociale ( muncă, sănătate, educaţie, locuinţă) sau
(2006)*
a celor politice (libertatea de opinie, organizare)? China 4.3 4900 41.5 8 3.5%
1250 15%
Grea întrebare. Cum să împaci drepturile politice cu acelea 2008*
sociale? Statele cu democraţie burgheză (cu regimurile Cuba 1.6 8500
parlamentare) au rezolvat foarte simplu dilema: doar 11.5
drepturile politice sunt obligatorii, celelalte sunt facultative Romania 7.5 10 700 32 25 1.2%
şi depind de ce legi dă parlamentul. Statele denumite 21.5 20.8%
socialiste( ele de fapt au fost/sunt pe drumul construirii (2006)
socialismului) au rezolvat-o invers: au asigurat, în măsura Corea de 1800
posibilităţilor, în primul rând drepturile sociale iar pe cele Nord
22.7
*Date numai de la oraş

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 7


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA” Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010

Datele sunt luate de pe site-ul www.indexmundi.com . din venitul total iar cei mai bogaţi 10% cîştigă 20,8%;
Trebuie privite cu prudenţă, din mai multe motive: chiar pe raportul dintre venitul mediu al celor mai bogaţi 10% şi cei
acest site sunt oferite date din două surse: CIA şi FMI, care 20,8
diferă, uneori destul de substanţial. În al doilea rând, aceste mai săraci 10% ar fi de =17,3.
1,2
date sunt nişte estimări, bazate pe o metodologie
necunoscută, oferite chiar de statele respective. Oricum, ele Cuba şi Coreea de Nord nu dau date privind ultimii teri
spun totuşi cîte ceva. Am luat o medie dintre cele două baze indicatori, iar Coreea de Nord nu dă date nic relativ la
de date. şomaj.

Să explicăm semnificaţia coloanelor. Un alt indicator interesant este speranţa medie de viaţă a
În prima coloană avem populaţia ţării respective. Cam unui nou născut în ţara respectivă. Acesta se poate calcula
25% din populaţia globului trăieşte în state care se definesc pe baza unor tabele de mortalitate, relativ uşor de făcut dacă
drept socialiste. Nu am luat în considerare şi alte state care ţara respectivă furnizează un anuar statistic în care să existe
conţin denumirea de „socialist” în titulatura oficială (Libia, structura populaţiei pe vîrste şi sexe precum şi structura
Algeria, Birmania) pentru că nu îmi este clar ce e cu ele. mortalităţii pe vîrste şi sexe: toate ţările au cîte un serviciu
În coloana a doua este prezentat procentul din populaţia de statistică chiar dacă nu îşi calculează ele acest indicator
activă care este în şomaj. Sigur că acest procent depinde de (cum este Coreea de Nord). El arată într-o bună măsură
definiţia pe care o dă statul respectiv şomerului: un individ grija pe care statul respectiv o are pentru sănătatea
care nu are de lucru în branşa lui şi în oraşul lui. cetăţenilor săi. Aici ordinea între statele prezentate în
În a treia coloană avem PIB-ul ţării respective pe cap de tabelul 1 este
locuitor (tot ce se produce în ţara respectivă) calculat însă Cuba (77,4), China (73,5), România (72,4), Vietnam (71,6),
nu în dolari, ci în aşa numitele PPP = Power Purchasing Coreea de Nord (63,8) şi Laos (56,7).
Parity ; o monedă fictivă cu care se măsoară puterea de Alte date le prezentăm în tabelele 2-7.
cumpărare în ţara respectivă. Este o evaluare statistică
bazată pe un coş de produse care se pot cumpăra în ţara
respectivă cu 1 dolar american.
În a patra coloană avem indicatorul Gini, care măsoară 2. Ce ne arată statistica?
discrepanţele de venit între cetăţenii unei ţări. El se
calculează astfel: Se ia un număr de cetăţeni din ţara China, Vietnam şi Laosul au renunţat la ideea de „şomaj 0”.
respectivă (să zicem 10000) ales la întîmplare şi se Despre Laos nu ştim prea multe, aşa că nu mă pronunţ.
ordonează în ordine crescătoare după venitul lor anual. Despre China voi vorbi mai încolo. Vietnamul repetă
Obţinem un şir crescător de numere. Apoi se calculează cît tactica chineză de „economie socialistă de piaţă”. Cuba se
la sută din venitul total este deţinut de cei mai săraci x% din ţine încă bine, cu 1,6% şomaj. Dar tot 1,6% are şi
cei 10000 de indivizi aleşi la întîmplare. Se face apoi un Bielorusia (probabil că economia a rămas socialistă, asta ar
grafic unde pe abscisă se ia procentul x% al celor mai fi o explicaţie a demonizării lui Lukaşenko!), pe aproape
săraci indivizi iar pe ordonată procentul y% al venitului este Danemarca (1,9%) iar Uzbekistanul şi Azerbaidjanul
total deţinut de ei. Se obţine astfel o curbă convexă care (dacă datele din Tabelul 4 or fi corecte) sunt ţări aproape
uneşte punctele A(0,0) şi B(1,1). Aceasta este curba fără şomaj. Rate mai mici ale şomajului decît în China văd
Lorenz L(x). Aria cuprinsă între această curbă şi diagonala că există în Coreea de Sud, Ucraina, Mongolia, Norvegia
pătratului AB se înmulţeşte cu 2: acesta este indicatorul (!) şi Elveţia (!). Există şi state capitaliste fără şomaj. A se
Gini. Dacă toti cei 10000 de indivizi au acelaşi venit, atunci remarca procentul catastrofal de şomeri din statele
curba Lorenz coincide cu diagonala, deci indicatorul este provenite din dezinegrarea Iugoslaviei. Înseamnă că un stat
egal cu 0. Daca unul singur are venit iar ceilalţi 9999 nu au socialist îşi poate permite un şomaj de 4%?
nici un venit, curba Lorenz coincide cu latura de jos a
pătratului, deci indicatorul este egal cu 1. De aceea, PIB-ul pe locuitor nu este un indicator bun pentru a vedea
indicatorul Gini măsoară discrepanţele de venit dintre dacă o ţară este socialistă sau nu. Este clar că statele
indivizi. socialiste sunt în curs de dezvoltare, foste state
În a cincea coloană avem procentul din populaţie situat sub subdezvoltate. Ceea ce este lămuritor este însă dinamica
limita absolută de sărăcie. Acesta este un indicator mai uşor acestui indicator. Cîtă vreme el creşte este bine. Şi iar este
de înţeles: se calculează ţinînd seama de preţurile din ţara bine că aceste state reuşesc să evite crizele ciclice ale
respectivă. Mai întîi se decide care este suma minimă capitalismului. Sau măcar sunt mai puţin afectate pe plan
necesară supravieţuirii cu o minimă decenţă în ţara intern.
respectivă, apoi se calculează procentul din populaţie care
este sub această limită. În România acest procent este Mai rău stăm cu indicatorii privind inegalitatea socială. Ne-
estimat la 25% - adică unul din patru români. am aştepta ca aceştia să fie semnificativ mai mici decît în
În fine, în coloana a şasea avem comparaţia între veniturile ţările capitaliste. În anii ’70, pe cînd studiam aceiaşi
celor mai săraci 10% din populaţie şi a celor mai bogaţi indicatori, chiar aşa şi era: indicele Gini în statele socialiste
90%. El se calculează pe baza curbei Lorenz, descrisă mai (inclusiv Iugoslavia) era mai mic decît în cele capitaliste
sus: primul număr este L(0,1) iar al doilea este 1 – L(0,9). (chiar cele scandinavice). Acum văd că nu mai este aşa.
De exemplu, în România cei mai săraci 10% cîştigă 1,2%

8 | © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

Să vedem ce ne arată tabelele 6 şi 7: Din datele furnizate de iar China nu mai este socialistă. Datele statistice par să
CIA China : avea în 2007 un indice Gini de 41,5. Mai mic, confirme acest lucru. Există un partid unic (sau, mă rog,
totuşi, decît cel din Hong Kong (53,3) sau Filipine (45,8). aproape unic, pentru că în sistemul politic chinez mai există
Da, dar conform datelor ONU. raportul dintre venitul cîteva alte partide – de exemplu Gomindanul – care, însă,
obţinut de primii 10% şi ultimii 10% este de 21,6. În Hong recunosc rolul conducător al PCC). China ar fi, după unii,
Kong este mai mic (17,8) iar în Filipine este şi mai mic un fel de ”tiranie” care a adoptat economiceşte capitalismul,
(15,5). Datele CIA confirmă această anomalie. Ea se numit de ei economie de piaţă socialistă. Nu există pensii,
păstrează şi dacă facem raportul dintre venitul obţinut de învăţămîntul mediu și superior este pe bani, nu există
primii 20% şi de ultimii 20%: în China este 12,2, în Hong asigurare de sănătate, totul este pe bani. Există 70 de
Kong este 9,7 iar în Filipine 9,3 ! miliardari chinezi. Dacă aşa ar sta lucrurile, ar fi într-adevăr
grav.
Mai rău este (vezi tabelul 7) că tendinţa nu este de a
micşora coeficientul Gini, ci dimpotrivă. De la 40 (în 2001) Pentru a mă edifica, am decis să merg direct la sursă.
la 41.5 (2007).
Iată ce găsim pe site-ul official al guvernului chinez
Vietnamul stă puţin mai bine: în 2004 avea un indice Gini www.gov.cn/english/official
de 37 iar raportul dintre cei mai bogaţi 10% şi cei mai
săraci era de 6,9 (date ONU) sau 10 (date CIA). Totuşi, Mai întîi, China are o economie planificată. Întreprinderile
tendinţa a fost de creştere : în 1998 era de 36,1. de stat contribuie cu 30% la PIB şi sunt conduse în mod
planificat( corect dacă avem in vedere că există un singur
Laosul, deşi cea mai săracă ţară, a reuşit să scadă indicele proprietar , statul chinez. În statele capitaliste o
Gini de la 37 în 2002 la 34,6 în 1997. intreprindere sau un concern nu este condus pe baza de plan
unitar și centralizat? Ba da.). Planul este însă elastic, în
Poate că aşa trebuie, că aşa e normal, să crească inegalitatea primul rind se cere obţinerea unui anumit profit al
socială pentru ca oamenii să fie motivaţi să muncească? întreprinderii.
Hmmm..!
În al doilea rînd nu există proprietate privată asupra
Următoarele ţări au scăzut indicele Gini, în loc să îl crească pămîntului. Pămîntul este proprietatea comună a naţiunii
Armenia ( de la 44,4 în 1996 la 37 în 2006); Australia (de la chineze. Astfel statul se poate apăra de agresiunea
35.2 (1994) la 30.5 (2006); Austria, de la 31 (1995) la 26 capitalului internaţional speculativ. Se evită şi diverse
(2007) ; Bangladesh de la 33.6 (1996) la 33.2 (2005); încurcături şi procese legate de moştenire asupra
Belgia de la 28.7 (1996) la 28 (2005) ; Brazilia de la 60.7 pămîntului.
(1998) la 56.7 (2005) (măcar atît a făcut Lulla, deşi tot e un
coeficient imens), India de la 37.8 (1997) la 36.8 (2004); Informaţiile despre pensii sunt luate dintr-un document
Kazahstan de la 31.5 (2003) la 28.8 (2008), Coreea de Sud oficial cu titlul “Securitatea socială în China şi politica sa”,
de la 35.8 (2000) la 31.3 (2007)1, Moldova de la 40.6 emis în 2004, care arată politica PCC în acest domeniu. În
(1997) la 33.2 (2003) , Olanda de la 32.6 (1994) la 30.9 preambul se afirmă următoarele: “China este o ţară în curs
(2007), Nicaragua de la 60.3 (1998) la 43.1 (2001), de dezvoltare. Baza sa economică este slabă. Dezvoltarea
Norvegia de la 25.8 (1995) la 25 (2008), Pakistan de la 41 regiunilor este dezechilibrată. Conform principiului ‘mai
(1998) la 30.6 (2007), Serbia de la 30 (2003) la 26 (2008); întîi poporul’, China va depune toate eforturile de a
Slovacia de la 26.3 (1996) la 26 (2005), Spania de la 32,5 îmbunătăţi sistemul de securitate socială”.
(1990) la 32 (2005), Suedia de la 25 (1992) la 23 (2005) ;
Tadjikistan de la 34.7 (1998) la 32.6 (2006); Turcia de la Constituţia RP Chineze prevede că principala misiune a
43.6 (2003) la 41 (2007); Anglia de la 36.8 (1999) la 34 statului este de a asigura un trai decent populaţiei conform
(2005), Uzbekistan de la 44.7 (1998) la 36.8 (2003) şi, cu nivelul de dezvoltare economică. Este de înţeles. De
spectaculos Venezuela lui Chavez de la 49.5 (1998) la 41 aceea baza pe care se poate asigura acest trai decent este
(2009)2. dezvoltarea economică a ţării.
Din punct de vedere matematic, cel mai simplu Despre perioada de dinainte de 1978, cînd au început
mod de a reduce indicele Gini este de a creşte venitul reformele, se spune aşa: “Pînă în 1978 China a practicat
minim. Nu ştim dacă acest indice este corect calculat în aşa cum a putut mai bine o politică de securitate socială
România: dacă da, România ar fi mai socialistă decît China! corespunzătoare sistemului economiei de comandă” . Dar,
odată cu stabilirea economiei socialiste de piaţă în anii ’80,
3. Şi totuşi, este China socialistă? vechiul sistem a început să dea rateuri. Cine să îi asigure pe
Există o sumedenie de cărţi despre China. Teza apologeţilor milioanele de muncitori de la firmele străine, care
capitalismului este că socialismul a eşuat peste tot în lume, funcţionează în zonele de coastă?

Ca atare “am pus la punct un sistem de asigurări sociale


1
Interesant este că în Japonia acelaşi indice a crescut compatibile cu economia de piaţă3” care constă în
2
Un fenomen invers s-a petrecut în SUA pe vremea lui
3
Bush: indicele a crescut de la 40.8 (1997) la 45 (2007)! Curios, nu mai pune epitetul de „socialistă”
| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 9
ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA” Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010

1. Pensii. În 2030 China va fi o societate îmbătrînită. perspectivă neplăcută, mai ales că citim “În
Probabil că se va renunţa la sistemul cu un singur viitorul apropiat ne aşteptăm ca să existe în
copil4 . Sistemul de pensii se compune din doi continuare problema surplusului forţei de muncă
piloni: pensia de bază, care este 20% din salariul şi a structurii iraţionale a angajaţilor. Guvernul
mediu realizat în ultimul an şi pensia bazată pe chinez va face toate eforturile de a generaliza
contributivitate, care este egală cu suma depusă în asigurarea de şomaj şi va garanta un venit minim
contul personal de pensie al lucrătorului împărţită disponibilizaţilor ”
la 120. În acest fond se depune 11% din salariul 3. Asigurarea de sănătate. “În 1998 China a
salariatului. Vîrsta de pensionare este de 60 de ani promulgat decizia de asigurare a sănătăţii pentru
la bărbaţi şi 55 ani la femei. Pensia de bază se angajaţii din mediul urban. Pînă în 2003 în acest
ajustează anual cu un indice de inflaţie, spre program au participat 110 milioane de cetăţeni,
deosebire de cealaltă. În 2004 pensia de bază 80 milioane salariaţi şi 30 milioane pensionari”.
medie era de 621 yuani – cam 80 de dolari.5 La Adică nu toţi. Ce se întîmplă cu cei 700 milioane
început, această pensie era acordată numai de ţărani? “Statul a creat un sistem” multi-level”
salariaţilor din întreprinderile de stat, din 2003 a de asigurare a sănătăţii, plătit şi de angajaţi şi de
devenit obligatoriu pentru toţi angajaţii din mediul angajatori”. Angajatorul plăteşte 4% din salariul
urban.6 În 2003 China avea un număr de 155 angajatului pentru asigurarea medicală iar
milioane de cotizanţi la sistemele de pensii. Cine angajatul 3%. Dar nu se spune nimic de zonele
plăteşte pensiile? Companiile plătesc pensia de rurale.
bază iar statul o plăteşte pe cealaltă, din pilonul II. 4. Asigurarea pentru accidente la locul de muncă.
2. Asigurarea de şomaj. Din nefericire economia de S-a creat un fond plătit numai de angajatori. Dar el
piaţă, oricît de socialistă ar fi ea, produce şomaj. este bazat pe principiul “nici o compensaţie pentru
De aceea guvernul a pus la punct un sistem de greşeli”. Adică dacă angajatul se accidentează din
ajutoare de şomaj. Angajatorul contribuie cu 3% vina lui este aruncat pur şi simplu afară? Nu ni se
din salariul angajatului la fondul de ajutoare de spune.
şomaj, angajatul contribuie cu 2%. Ajutorul de 5. Concediul post natal. “În 2003 erau 37 milioane
şomaj trebuie să fie mai mic decît salariul minim de femei care beneficiau de concediu post natal. El
declarat în provincia respectivă, dar mai mare se aplică în zonele urbane. Femeile plătesc 1% din
decît suma minimă de supravieţuire declarată salariu pentru el. Concediul de maternitate este
acolo. Cît timp primeşte şomerul ajutorul de plătit de angajator 90 de zile după naştere”.9
şomaj? Depinde de numărul de ani în care a cotizat 6. Ajutoare sociale. Se plătesc pentru bătrîni, copii,
la fondul de şomaj: între un an şi doi ani. 7 Statul se handicapaţi. Dar nu de stat! Sunt sponsori. Există
străduieşte să îl reangajeze pe şomer altundeva, dar 38 000 de organizaţii ONG care se ocupă de
nu promite nimic: a deschis birouri de asistenţă a ajutoarele acestea. Au creat 32000 de cămine
şomerilor. Mai organizează şi cursuri gratuite pentru bătrîni. Statul are orfelinate care adăpostesc
pentru anumite meserii cerute. Asemenea centre 60000 de copii şi pentru care plăteşte cam 80 mil
există în toate întreprinderile. “În perioada 1998 – dolari (600 mil yuani). Pentru handicapaţi, statul
2003 s-au înscris în registrele de şomaj 24 oferă ajutoare de care beneficiază 5 mil personae
milioane de disponibilizaţi dintre care 19 milioane în mediu urban şi 17 mil în mediul rural.
au putut fi reangajaţi” . 8 În plus, statul foloseşte 7. Filantropice. Adăposturi pentru oameni fără
“sistemul celor trei garanţii”: “ajutorul de locuinţă, cantine ale săracilor. În 2003 erau 23
supravieţuire pentru persoanele disponibilizate milioane de amărîţi care s-au înregistrat la
din întreprinderi de stat, ajutorul de şomaj propriu asemenea organizaţii, care le dădeau 58 yuani/lună
zis şi garantarea standardului minim pentru şi o masă. Guvernul a alocat 17 miliarde yuani
persoanele din mediul urban. Disponibilizaţii pot pentru nevoile lor (aproape 3 miliarde dolari). Din
primi ajutoare sociale timp de trei ani şi dacă acestea, 9,2 miliarde yuani proveneau de la
după această perioadă încă nu şi-au găsit de guvernul central, restul de la provincii. Ajutoare
lucru încă mai pot primi ajutoare de supravieţuire în caz de dezastre. Se ocupă de ele şi guvernul
dacă venitul pe familie per capita este mai mic central, dar, mai ales provinciile. În 2003 guvernul
decît minimul stabilit în oraşul respectiv”. O a alocat 5 miliare yuani. Cerşetori şi vagabonzi.
“Bazaţi pe principiul ‘a primi ajutor din propria
4
Sistemul se aplică doar în întreprinderile de stat. ta voinţă şi a da ajutor gratis’ guvernul
5
Asta în 2004. Pe atunci pensia medie în Romania era de încurajează ajutorarea persoanelor care cerşesc
vreo 150 dolari. sau vagabondează cu haine, mîncare, servicii
6
Cam puţin: doar 30% din chinezi trăiesc la oraş medicale transport în oraşul lor de reşedinţă.
7
Apare ceva ciudat: dacă angajatul este dat afară înainte de Există 1000 de ONG-uri umanitare care se ocupă
a cotiza un an la fondul acela, nu primeşte nimic? Păi atunci de ei, care au asigurat ajutor pentru 220000 de
e clar că angajatorii sunt încurajaţi să îşi dea afară asemenea cazuri sociale. Ajutor reciproc. Statul
muncitorii după mai puţin de un an de la angajare....
8 9
Şi cu restul de 5 milioane ce s-o fi întîmplat? Doar atît?
10 | © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro
ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

încurajează cetăţenii să formeze asociaţii de merituoşi ( 5%) beneficiază şi de cămin sau cantină
ajutor reciproc. Ele au donat 18 miliarde de yuani gratuite.
in 2003 ca ajutor pentru diverşi sinistraţi şi 25
miliarde yuani celor nevoiaşi. În plus, s-au făcut Ce ne facem cu miliardarii? Într-adevăr, există asemenea
56 milioane de vizite cu scop umanitar la cei persoane. Şi există riscul real ca ei – sau oamenii lor – să
nevoiaşi”10 pună mina pe putere în Partidul Comunist Chinez. Ei pun o
8. Asigurarea locuinţei. E vorba despre un sistem de presiune formidabilă asupra sistemului. Cu un indicator
colectare de fonduri pentru construirea de locuinţe Gini de 41,5%, China este chiar în urma Indiei, în ceea ce
sociale. priveşte omogenitatea socială. În India acest indice este de
9. Securitatea socială în zonele rurale. Aici chiar 36,8. Să fie India mai socialistă decît China? Doar India are
este interesant. “Majoritatea chinezilor trăiesc la şi ea miliardarii ei.
ţară, unde dezvoltarea economică este scăzută. În
zonele rurale pămîntul este în proprietate comună, Concluzie. În favoarea Chinei putem spune că a reuşit să
deoarece el este mijlocul de asigurare a traiului devină a doua economie a lumii. Preţul pe care l-a plătit
zilnic. Sub influenţa culturii chineze, există pentru aceasta mi se pare însă foarte mare: o polarizare
tradiţia asigurării proviziilor necesare socială care nu este de bun augur pentru idea de societate
supravieţuirii, astfel că securitatea provine mai socialistă. Dar, atîta vreme cît pămîntul rămîne în
ales de la membrii familiei şi de la clanuri. De proprietate colectivă mai este o şansă. Şi atîta vreme cît
aceea sistemul de securitate socială practicat de Partidul Comunist Chinez (deja infiltrat de patroni şi
guvern este diferit. Sistemul de securitate socială milionari) apără interesele clasei muncitoare, China are
este centrat pe familii. China a început şi un şansa să devină un stat socialist cu putere de model. Eu aşa
sistem de pensii pentru ţăranii bătrîni bazat pe sper.
principiul că ‘fondul de pensii se crează în primul
rind de indivizii înşişi, dar el poate fi suplimentat
de colectivele săteşti şi de guvern ’. la finele Anexă
anului 2003 participau la fonduri de pensii 55 Tabelul 2. Speranţa de viaţă la naştere. Ţări socialiste şi
milioane de ţărani. Fondul a ajuns la 30 miliarde altele interesante
de yuani (cam 4 miliarde dolari) şi deja
alimentează 2 milioane de ţărani bătrîni. În 2004 54 Cuba 77.45
guvernul Chinei a început să experimenteze un
sistem care încurajează şi recompensează la 55 Chile 77.34
bătrîneţe familiile care au un singur copil sau 74 Poland 75.63
două fete în zone rurale. Fiecare persoană poate 101 Venezuela 73.61
primi cel puţin 600 yuani (80 dolari) de la 103 China 73.47
guvernul central şi local. ” . Sistemul de ocrotire 104 Hungary 73.44
a sănătăţii. Ţăranii pot participa la un fond de
115 Romania 72.45
ocrotire a sănătăţii care este creat de guvern cu
fonduri care vin de la guvernul central şi de la 125 Vietnam 71.58
cele provinciale. Deja se încearcă în 310 judeţe. În 134 Moldova 70.8
2004 sistemul a acoperit 89 milioane de ţărani şi a 148 Ukraine 68.25
acumulat 3 miliarde de yuani. Filantropice. 159 Russia 66.03
Bătrînii, handicapaţii şi minorii pot primi ajutoare Korea,
dacă îndeplinesc următoarele condiţii:nu au pe 167 63.81
North
cineva să aibă grijă de ei, cei care nu pot munci, 168 Comoros 63.47
cei care nu au nici o sursă de venit. Deja există
178 Haiti 60.78
24000 de cămine pentru asemenea persoane.
187 Laos 56.68
Deci ocrotirea sănătăţii nu este gratuită şi există şomeri.
Cum e cu dreptul la educaţie? Şcoala obligatorie este de 9
ani. Ea este complet gratuită. După aceşti nouă ani, Tabelul 3. PIB/locuitor($) Ţări socialiste şi altele
urmează trei ani de liceu sau şcoală profesională. Acestea interesante
nu sunt complet gratuite, există un sistem de burse de merit 48 Israel 26,700
sau sociale care acoperă nevoile a 40% din elevi. Ceilalţi 49 Korea, South 25,800
trebuie să plătească. Intrarea la licee se face prin examene 50 Czech Republic 23,700
severe, primii 20% primesc burse integrale. Un sistem 58 Hungary 19,300
asemănător este şi în învăţămîntul superior. Adică un sărac
67 Croatia 17,000
sîrguincios poate face tot ciclul şcolar gratuit. Mă rog, dacă
au părinţii bani să îl ţină la facultate. Studenţii foarte 68 Latvia 16,300
70 Lithuania 15,600
10
Asta chiar e impresionant. 71 Poland 15,500

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 11


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA” Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010

76 Russia 14,000 91 Brazil 7.9


77 Chile 14,000 92 Chile 7.8
85 Venezuela 12,300 93 Hungary 7.8
88 Iran 11,300 94 Germany 7.8
89 Bulgaria 11,300 95 Greece 7.7
93 Romania 10,700 96 Slovakia 7.7
94 Uruguay 10,700 105 Venezuela 7.4
95 Kazakhstan 10,400 106 France 7.4
98 Belarus 9,800 107 United States 7.2
100 South Africa 9,500 114 Slovenia 6.7
101 Brazil 9,400 115 Kazakhstan 6.6
105 Cuba 8,500 116 Russia 6.4
106 Montenegro 8,400 117 Finland 6.4
Macedonia, The 120 Canada 6.2
110 Former Yugoslav 8,200 121 Sweden 6.2
Republic of
124 Israel 6.1
122 Ukraine 6,600
127 Lithuania 5.8
126 American Samoa 5,800
128 Estonia 5.7
128 Albania 5,400
129 Nicaragua 5.6
130 Armenia 5,200
130 Panama 5.6
131 Turkmenistan 5,100
131 United Kingdom 5.6
132 Guatemala 5,000
140 Vietnam 4.7
135 China 4,900
Romania_????? (or
149 Georgia 4,000 144 4.4
fi alte date din 2004)
164 Mongolia 2,700 148 Hong Kong 4.1
166 India 2,500 149 Taiwan 4.1
168 Vietnam 2,500 152 Japan 4
173 Uzbekistan 2,200 153 China 4
174 Moldova 2,200 160 Korea, South 3.2
179 Kyrgyzstan 1,900 163 Ukraine 3
180 Laos 1,900 166 Mongolia 2.8
182 Korea, North 1,800 167 Norway 2.6
189 Tajikistan 1,600 168 Switzerland 2.6
171 Laos 2.4
174 Singapore 2.2
Tabelul 4. Rata şomajului. Ţări socialiste şi altele
178 Moldova 2.1
interesante. CIA.
Macedonia, The 182 Denmark 1.9
18 Former Yugoslav 33.5 185 Belarus 1.6
Republic of 186 Cuba 1.6
Bosnia and 191 Uzbekistan 1
25 29
Herzegovina
193 Azerbaijan 0.8
37 Iraq 18.2
Tabelul 5. Procentul din populaţie sub nivelul de sărăcie.
38 Kyrgyzstan 18 Ţări socialiste şi altele
47 Montenegro 14.7 17 Tajikistan 60
51 Spain 13.9 43 Kyrgyzstan 40
52 Croatia 13.7 48 Venezuela 37.9
53 Georgia 13.6 49 Ukraine 37.7
57 Iran 12.5 52 Mongolia 36.1
58 Albania 12.5 59 Uzbekistan 33
72 Turkey 10.7 65 Brazil 31
76 Poland 9.8 66 Georgia 31
90 Argentina 7.9 72 Turkmenistan 30

12 | © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

Macedonia, Brazil 51.3 21.8 49.8 56.7 2005 -


The Former
75 29.8 48.3 16 50.3 41 2009 -
Yugoslav Venezuela
Republic of 40.9 17.8 35.0 45.7 2009 -
Argentina
76 Moldova 29.5
Costa Rica 37.8 15.6 37.4 48 2008 -
82 Belarus 27.1
Honduras 34.2 17.2 35.2 53.8 2003 -
84 Armenia 26.5
86 Romania 25 South Africa 33.1 17.9 31.9 65 2005 -
87 Albania 25 Chile 33 15.7 32.1 54.9 2003 -
Bosnia and
88 25 China (PRC) 21.6 12.2 21.8 41.5 2007 -
Herzegovina
89 India 25 Hong Kong 17.8 9.7 N/A 53.3 2007 -
90 Azerbaijan 24 Philippines 15.5 9.3 15.5 45.8 2006 -
98 Israel 21.6 Georgia 15.4 8.3 15.2 40.8 2009 -
100 Slovakia 21 15 8 9.2 38.5 2007 -
Portugal
102 Turkey 20
United
103 Spain 19.8 13.8 7.2 13.6 34 2005 -
Kingdom
109 Indonesia 17.8
Israel 13.4 7.9 11.8 39.2 2008 -
110 Poland 17
113 Russia 15.8 Russia 12.7 7.6 12.8 42.3 2008 -
114 Belgium 15.2 Macedonia 12.5 7.5 12.3 39 2003 -
115 Korea, South 15 Turkmenistan 12.3 7.7 12.2 40.8 1998 -
118 Vietnam 14.8
Burkina Faso 11.6 6.9 11.5 39.5 2007 -
120 Bulgaria 14.1
Latvia 11.6 6.8 11.6 36 2005 -
United
121 14 Italy 11.6 6.5 11.7 32 2006 -
Kingdom
122 Kazakhstan 13.8 Estonia 10.8 6.4 11.0 34 2008 -
124 Slovenia 12.9 Uzbekistan 10.6 6.2 10.6 36.8 2003 -
125 United States 12 Lithuania 10.4 6.3 10.3 36 2005 -
127 Germany 11
Spain 10.3 6 10.2 32 2005 -
128 Croatia 11
129 Canada 10.8 Greece 10.2 6.2 10.4 33 2005 -
130 Netherlands 10.5 Azerbaijan 9.7 6 9.5 36.5 2001 -
133 Hungary 8.6 Canada 9.4 5.5 9.5 32.1 2005 -
134 China 8 Netherlands 9.2 5.1 9.2 30.9 2007 -
138 Montenegro 7 9.2 5.8 9.3 34.6 2000 -
Tanzania
139 Ireland 7
France 9.1 5.6 8.3 32.7 2008 -
140 France 6.2
141 Austria 5.9 Switzerland 9 5.5 8.9 33.7 2008 -
142 Malaysia 5.1 8.8 5.6 8.7 34.9 2005 -
Poland
143 Estonia 5
Yemen 8.6 5.6 8.6 37.7 2005 -
144 Lithuania 4
145 Taiwan 0.95 India 8.6 5.6 8.6 36.8 2004 -
Kazakhstan 8.5 5.6 8.0 28.8 2008 -
Laos 8.3 5.4 8.4 34.6 2002 -
Tabelul 6. Indicatorul Gini .Ţări socialiste şi altele
UN: Date ONU (United Nations Development Programme) Mongolia 8.2 5.4 8.2 32.8 2002 -
CIA: Date CIA (Central Intelligence Agency's The World Belgium 8.2 4.9 8.3 28 2005 -
Factbook) Moldova 8.2 5.3 8.3 33.2 2003 -
UN UN CIA GPI
CIA Denmark 8.1 4.3 12.0 29 2007 -
Country R/P R/P R/P [5] Year Gini
Gini
10%[1] 20%[2] 10%[4] 2008[6] 8 5.1 8.0 34.4 2001 -
Egypt
Bolivia 168.1 42.3 157.3 59.2 2006 - Armenia 8 5 25.8 37 2006 -

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 13


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA” Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010

Tajikistan 7.8 5.2 7.8 32.8 2006 - B.DECLARATIA de PRINCIPII a


7.8 4.7 8.6 31.3 2007 -
INTERNATIONALEI SOCIALISTE
South Korea
Stockholm 1989
Romania 7.5 4.9 7.4 32 2008 - I. SCHIMBARILE GLOBALE şi PERSPECTIVELE de
Croatia 7.3 4.8 7.2 29 2008 - VIITOR
* Idealul socialist în imaginaţia POPOARELOR este:
Albania 7.2 4.8 7.2 26.7 2005 -
IMBUNATATIREA RADICALA A VIETII CELOR CE
Bulgaria 7 4.4 8.8 29.8 2008 - MUNCESC ;
6.9 4.4 6.8 26 2007 -
* DEMOCRATIE POLITICA cadru-condiţie iniţială pentru
Austria
toate celelalte DREPTURI şi LIBERTATI ;
Germany 6.9 4.3 6.9 27 2006 - * Chemarea către toate popoarelor lumii: de a participa
Belarus 6.9 4.5 6.9 27.9 2005 - împreună la APARAREA PACII şi PROGRESULUI,
condiţii pentru a transforma SPERANTELE în
Vietnam 6.9 4.9 10.0 37 2004 -
REALITATE;
Slovakia 6.7 4 6.7 26 2005 - * Internaţionalizarea economiei, accesul la informaţii şi
Kyrgyzstan 6.4 4.4 6.4 30.3 2003 - noi tehnologii, pot pune bazele, dacă sunt controlate
democratic, unei societăţi predilect orientate spre
Sweden 6.2 4 6.2 23 2005 - cooperare. Asftel familia mondială, nu mai este o utopie, ci
Norway 6.1 3.9 6.0 25 2008 - din ce în ce mai mult, o necesitate practică.
5.9 3.9 5.9 28.4 2008 -
* Revoluţia tehnologică poate-trebuie să fie folosită
Slovenia
pentru crearea de locuri de muncă, pentru protecţia
Ukraine 5.9 4.1 7.6 31 2006 - mediului şi oferi mijloacele de a ne elibera de munca de
Finland 5.6 3.8 5.7 29.5 2007 - rutină....
* Structurile democratice, respectând drepturile omului,
Hungary 5.5 3.8 5.6 28 2005 -
pot deveni temelia promovării libertăţii, egalităţii,
Bosnia and securitaţii şi prosteritaţii, într-o societate mondială a
5.4 3.8 5.5 56.2 2007 -
Herzegovina
democraţiei.
Czech 5.2 3.5 5.2 26 2005 - * Multe tendinţe, fac să planeze asupra umanitătii, primejdii
Republic fără precedent:
Japan 4.5 3.4 4.5 38.1 2002 - -proliferarea tehnologiilor distructive, duc la echilibre
precare şi nu oferă destule garanţii pentru securitatea
omenirii;
-viată pe planetă, este ameninţată de expansiunea
industrială şi urbană necontrolată, care degradează
biosfera şi face neraţională exploatarea resurselor;
-foamea, malnutriţia şi moartea planează asupra unor
5. SCURTA INCURSIUNE intregi comunitaţi din Sud şi nu numai, deşi lumea dispune
în DOCTRINELE de de suficiente resurse pentru a se hrăni;
* Transformarea structurilor economice şi sociale dând
STANGA, CRESTINA - frâu liber capitalismului şi colonialismul anterior
muncitoreşti, socialiste, primului război mondial, au afectat crucial şi dramatic
lumea. Costul social a fost: şomajul, declinul regional,
comuniste, civice,....... inclusiv distrugerea comunităţilor şi a afectat nu doar pe
cei foarte săraci, dar şi marea majoritate a muncitorilor;
Material primit de la d-nul Aristide Buzuloiu - președintele
* Procesul accelerat al internaţionalizării şi
Asociației ”Sfatul Țării” și pe care-l publicăm integral.
interdependenţii economiei mondiale, au creat
Mulțumim”
contradicţii în instituţiile politice, sociale, naţionale,
existente; Ecartul dintre economia mondializată şi
Compendiu-rezumativ-extrase-constatări-perspective-
instituţiile internaţionale inadecvate, au condus la creşterea
preconcluzii....
sărăciei şi subdezvoltării în Sud şi totodată la şomajul în
masă şi la o nouă formă a sărăciei în multe regiuni ale
A.Consiliul Intenaţionalei Socialiste Roma 2003
Nordului.
* Pentru o societate mondială mai ECHITABILA =
* Unele progrese au apărut după al II-lea război
GUVERNARE durabilă-dreptate socială;
mondial precum; decolonizări, apariţia statului
*.Pentru o LUME a PACII şi o lume mai SIGURA;
PROVIDENTIAL şi mai recent unele acţiuni de dezarmare.
* ANGAJARE pentru APARAREA DEMOCRATIEI în
Dar injustiţia socială s-a amplificat prin: încălcarea
lumea INTREAGA
drepturilor omului, discriminarea rasială şi a sexelor, iar
* COEZIUNE SOCIALA şi DE MEDIU.
pespectiva de viaţă, depinde de regiune şi de clasa socială
în care te-ai născut;

14 | © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

* Soluţiile de îndreptare, aparţin socialismului, într-o IV. NORDUL şi SUDUL. [ documentele detaliate ale cap.,
lume care s-a schimbat radical, în raport cu cea a le ţin spre consultare-comentarii in masura in care acestea
Declaraţiei dela Fracfort din 1951. Astăzi partidele nu sunt suficient cunoscute..... ].
socialiste, social democrate şi muncitoreşti, ca şi unele
partide democratice, militează pentru vechile lor ţeluri: V. PREFIGURAREA secolului 21.
dreptate socială, demnitate umană şi democraţie #DEMOCRATIA POLITICA şi ECONOMICA :
autentică; *Sunt premize pentru: DEMOCRATIE SOCIALA,
* Astăzi socialiştii susţin lupta tradiţională pentru POLITICA şi ECONOMICA la scară mondială.
libertate, dreptate, solidaritate, odată cu angajamentul lor [democraţia este primul mijloc al unui control popular şi de
fundamental: pacea, protecţia mediului şi dezvoltarea umanizare a forţelor scăpate de sub control, care se află în
Sudului. Acum aceştia caută sprijinul celor cred în aceste curs de a REMODELA planeta noastră, fără a ţine seama
idealuri şi-i susţin. totdeauna de necesitatea SUPRAVIETUIRII SALE ! ]
II. PRINCIPII * Drepturile omului, cuprind drepturi economice şi sociale;
* Socialismul democratic, este o mişcare internaţională sindicate şi grevă; bunăstarea tuturor, inclusiv protecţia
pentru LIBERTATE, DREPTATE SOCIALA şi mamei şi copilului; dreptul la educaţie, formare , domiciliu;
SOLIDARITATE. Aceste scopuri ne vin dintr-o lume a dreptul la o locuinţă decentă intr-un mediu corect; dreptul la
păcii, unde aceste ţinte pot fi consolidate şi unde fiecare siguranţa economică. Dreptul la muncă folositoare cu
individ poate trăi o viaţă demnă, care îi asigură dezvoltarea durată integrală, în care remuneraţia este decisivă; Somajul
personalităţii şi talentelor sale, odată cu bucuria drepturilor este o atingere a demnităţii, o ameninţare la stabilitatea
civice-omeneşti, care le poate oferi doar o societate cu socială şi risipă a celei mai importante resurse, cea umană.
adevărat democratică. *Drepturile economice nu trebuie considerate un privilegiu
* Libertatea este rezultatul eforturilor individuale şi acordat indivizilor pasivi lipsiţi de iniţiative, ci argumentul
colective conjugate.Fiecare are dreptul de a fi liber de orice prin care se asigură participarea activă a tuturor cetăţenilor
constângeri politice şi să se bucure de din plin de la proiectele societăţii. Nu este vorba de a fi subvenţionaţi
posibilitatea de a-şi realiza obiectivele personale şi marginalizaţii societăţii, ci de a se creia-oferi condiţii de
valorifice potenţialul. Acestea sunt posibile dacă omenirea existentă-bunăstare tuturor prin muncă eficientă.
în ansamblu, susţine lupta de recunoaştere a istoriei sale şi * Naţionalizarea poate fi uneori justificată, dar nu este
va garanta că nici-o persoană, sex, religie sau rasă nu va singura soluţie salvatoare a relelor sociale; căci creşterea
fi subordonată altora. economică poate provoca neplăceri şi dezechilibre, atunci
* Dreptatea şi egalitatea. Dreptatea inseamnă sfârşitul când interesele private omit responsabilităţile lor, sociale şi
oricăror discriminări ale oamenilor, aşa cum egalitatea ecologice. De fel nici proprietatea publică şi nici cea
este cea a drepturilor şi şanselor. Totodata se impune o privată, nu POT garanta eficienţa economică sau
compensare-sprijin în cazul oamenilor cu probleme fizice, dreptatea socială !
mintale sau sociale, ce necesită întelegerea patronilor şi * Socialiştii continuă să susţină şi proprietatea publică,
deţinătorilor de putere. ca parte a economiei MIXTE. Se prevede ca odată cu
* Solidaritatea cuprinde toate celelalte valori. Este internaţionalizarea economiei şi revoluţia tehnologică, să
umanismul universal şi angajamentul faţă de victimele fie luate unele măsuri ca :
nedreptăţii. .producţie participativă şi descentralizată;
* Socialismul acordă aceiaşi importanţă egală acestor .controlul public al investiţiilor;
principii, fiind toate inter-dependente; fiecare este necesar .protecţia intereselor publice şi sociale;
celuilalt. .socializarea costurilor şi beneficiilor, odată cu
schimbările în economie;
N.B.Dezvolarea teoretică a socialismului democratic - se .participarea muncitorilor la deciziile atelierelor-
află într-un capitol ce detaliază pe larg, cele expuse mai firmelor, împreună cu implicarea sindicatelor la
sus--- rog a se vedea textul original ; îl tin la dispoziţie sau definitivarea politicilor economice naţionale;
îl pot aduce şi comenta impreună ! .cooperative cu autogestiune, a muncitorilor şi
ţăranilor;
III.PACEA. .întreprinderi publice, cu forme de control şi
* Pacea este condiţia prealabilă a tuturor speranţelor decizii democratice, după necesităţi, pentru a permite apoi
noastre. Are o valoare decisivă pentru omenire; războiul guvernanţilor, să-şi stabilescă priorităţile economice şi
distruge vieţi şi temelia dezvoltării sociale, iar un război sociale;
nuclear poate însemna sfârşitul vieţii pe pământ! .democratizarea instituţiilor economice-financiare
mondiale, care să permită participarea ca parte a acestora,
* Se impun noi forme de securitate colectivă, care includ, tuturor tărilor;
încredere politică colectivă, care nu înseamnă doar controlul internaţional şi de urmărire a tuturor
absenţa războaielor!. activitătilor corporaţiilor transnaţionale, incluzând
*.Unele soluţii sunt în derulare, dar sunt încă departe de a drepturile transnaţionale ale sindicatelor în sânul acestor
putea garanta o PACE MONDIALA sigură. tipuri de societăţi;
* Este evident : nu este vorba de controlul formal şi legal
al statului, ci participarea efectivă a muncitorilor şi a

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 15


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA” Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010

reprezentaţilor acestora la LUAREA DECIZIILOR * O noua cultură internaţională pentru dialogul politic,
ECONOMICE, atât la nivel NATIONAL cât şi cel de nivel se prefigurează:
INTERNATIONAL ! Deşi interdependenţa crescută între oameni -ca şi
supraviţuirea-, lasă puţin loc dezbaterilor de fond, noi
* Piaţa angajată teoretic către egalitate economică şi respingem orice formă de fundamentalism politic sau
socială, nu ar trebui totuşi, să fie dominată de puterea religios impus ;
ECONOMICA a MARILOR INTREPRINZATORI şi nici Comunismul şi-a pierdut atractivitatea trecută-
MANIPULATA prin DEZINFORMARE. cunoscută în rândul mişcărilor muncitoreşti ca şi asupra
* Concentrarea puterii economice în câteva mâini, unor categorii de intelectuali, inclusiv cea din timpul luptei
TREBUIE INLOCUITA cu un sistem în care: cetăţeanul, antifasciste;
consumator sau salariat, să poată influenţa distribuţia, Crimele stalinismului, persecuţiile, violarea
mijloacele de producţie şi condiţiile de muncă, drepturilor omului, problemele ec. nerezolvate, au şubrezit
concurenţa, atât pe plan naţional cât şi cel internaţional; imaginea comunismului ca alternativa a viitorului;
* Statul ar trebui să fie :un regulator al pieţii în Socialiştii susţin eforturile de transformare al
interesul populaţiei, de apărător al muncitorilor ca urmare societăţilor comuniste în a se moderniza şi integra în
a tehnologiilor noi şi în sensul: îmbunătăţirii condiţiilor de marea familie a noilor societăţi
muncă, de viată şi al creşterii timpului lor odihnă, ca şi a
posibilităţilor reale de dezvoltare personală-familială. dinamice şi progresiste; Ei doresc să promoveze cultura
# CULTURA şi SOCIETATEA : dialogului internaţional şi-şi propun un rol de prim plan,
* Educaţia este vitală pentru dezvoltarea societăţii, având alături de alte partide, cu incredere reciprocă, acolo unde
ca scop: se ivesc interese comune;
* Informare, instruire şi transmiterea informaţiilor # UN NOU MODEL DE DEZVOLTARE :
; transmiterea între generaţii a moştenirii culturale şi * Inainte de a fi create noi locuri de muncă şi bunăstare în
spirituale ; pregătirea pentru viaţă a individului, într-o toată lumea, dezvoltarea trebuie sa fie riguros echilibrată
societate bazată pe egalitatea şanselor, pentru toţi; să ECOLOGIC. Politica economică, trebuie să-şi propună şi
sprijine individul pentru dezvoltarea sa; scopul de a promova acea dezvoltare viitoare, care să
* Valoarea libertăţii, dreptătii sociale, amelioreze CALITATEA VIETII !
solidaritatea şi toleranţa trebuie să fie în centrul procesului * Inainte de obiectivele sale globaliste, este imperativ
educativ.Preconizăm toleranţa şi cooperarea între diferite necesară stabilirea unei economii mondiale CU
grupuri ale unei societătii multiculturale. Diversitatea ADEVARAT NOUA ; prin reconcilierea intereselor ţărilor
culturală îmbogăţeşte societăţile mai mult decât le pune în industrializate şi a celor în curs de dezvoltare; o reformă
primejdie; uniformitatea este o primejdie pentru libertate financiară care să permită o cooperare economică
şi democraţie ! internaţională ; o nouă ordine economică echitabilă, care,
*Trebuie acordată o atenţie deosebită relaţiei nu doar din motive de solidaritate, să creze o economie
dintre diferitele generaţii. Persoanele în vârstă au nevoie mondială mai eficientă, productivă şi echilibrată !
de respect şi de susţinerea tinerilor. E nevoie de noi măsuri * Vorbind despre datoriile internaţionale, prioritatea
în domeniul prevenţiei şi pensiilor acordate de Stat, ca şi trebuie să fie de a le şterge, a le reduce sau capitaliza, în
nevoii de a se afla mereu în mijlocul colectivităţilor lor, cazul tuturor ţărilor sărace. Tările din Nord, trebuie să
acolo unde pot duce o activitate culturală şi socială în deschidă pieţele lor produselor din Sud şi să pună capăt
demnitate si uneori cu folos. politicii de subsidii exporturilor acestora.
# ROLUL BARBATILOR şi FEMEILOR în * Cu toate că productivitatea creşte rapid, ca urmare a
SOCIETATEA MODERNA ; noilor tehnologii, este în acelas timp necesară redefinirea
* Inegalitatea dintre bărbat şi femee, este forma cea mai PIETII MUNCII. Umanizarea condiţiilor de muncă,
răspândită de opresiune din istoria umanităţii. Aceasta inseamnă nu doar noi tehnologii, dar şi nouă implicare a
durează dela naşterea societăţii omeneşti şi până astazi; muncitorilor. Noi investiţii se cer pentru servicii sociale, în
* Cu toate rezultatele obţinute de progres chiar şi în statele reconstrucţia mediului, ca şi în infrastuctură. O politică
dezvoltate, femeile continuă să aibă un rol secundar în economică conservatoare, în multe ţări industrializate, au
structurile politice şi de muncă; produs un şomaj masiv, care au pus în pericol siguranţa şi
* Costurile sociale şi crizele economice, afectează dreptatea socială, care au favorizat apariţia unei noi forme
disproporţionat femeile, primele care suportă sărăcia, de sărăcie şi în lumea celor bogaţi. Adesea reducerea
şomajul, lipsa de locuinţe şi salarii scăzute; timpului de lucru, ajută la folosirea mai bună a capacitătilor
* Internaţionala socialistă susţine lupta pentru egalitatea pieţii muncii şi către noi preocupări casnice, între bărbaţi
şanselor şi a drepturilor lor. Naţiunile unite, joacă rolul şi femei. A crescut disponibilitatea şi pentru alte genuri de
principal în susţinere emancipării femeilor în lumea activităţi;
întreagă; # SOLDARITATEA între NORD şi SUD
* Femeile reprezintă mai mult de jumătate din Dezvoltarea economică cu prioritate în favoarea
populaţie şi trebuie să se bucure de altă susţinere în zonele: Sudului. Indiferent de regimul politic, în favoarea reducerii
remuneraţiei, sprijinului pentru creşterea copiilor şi sărăciei, pot contribui : reducerea frontierelor vamale, un
participării la viaţă; acces mai permisiv la pieţe sau achiziţii de tehnologii, pot
contribui la dezvoltarea propriilor resurse ştiinţifice; de ex.

16 | © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

în domeniul biotehnologiilor, pot pune capăt dependenţei Se constată că internaţionalizarea partidelor


de tehnologiile de mâna doua !; socialiste, este în ascensiune.
In ţările cele mai sărace, asistenţa economiilor * O nouă ordine democratică
tradiţionale, rămâne vitală. Multe dintre acestea, necesită Nu trebuie să permitem ca structuri economice
reforme agrare, de antrenare a ţăranilor în asigurarea unei private, să încerce modelarea structurilor politice, ca pe
producţii agrare permanente şi prin susţinerea un produs secundar al propriilor lor interese;
tradiţionalelor cooperative din culturile rurale, deşi această Naţiunile unite ca şi alte structuri ale sale, trebuie
producţie rurală nu va putea pune capăt lipsurilor şi foamei. sprijinite spre a dovedi că pot contribui eficient în
Atenţie şi la faptul că uneori creşterea producţiilor pentru implementarea unor obiective internaţionale de interes
export, poate afecta soluţiile clasice tradiţionale ale COMUN;
producţiilor de subzistenţă.Este rolul puterilor locale să Să nu ne imaginăm că pacea şi dreptatea se pot
decidă selectiv soluţiile !. impune printr-o lege, atâta timp cât există flagrante
Criza datoriilor, include şi fluxul financiar net, inechităti sociale; Se impune întâi, abolirea inegalităţilor!
dinspre tările sărace spre cele industriale; Obiectivul Totuşi, crearea unei lumi PLURALISTE şi
Natiunilor unite, spre 0,7 din PIB, pentru sprijinirea DEMOCRATICE, bazată pe CONSENS şi
dezvoltării trebuie folosită. Dar efortul pentru ameliorarea COOPERARE, sunt condiţii necesare pentru pentru
datoriilor externe, nu trebuie părăsit ! progresul omenirii ! Sansa ca copii noştri să trăiască în
Efortul de a susţine dezvoltarea Sudului, trebuie PACE, LIBERTATE, SOLIDARITATE, DEMNITATE,
să includa şi o mai CORECTA repartizare a depinde de modul în care, TOTI bărbaţii şi femeile, ni se
PROFITULUI. Dezvoltarea trebuie începută cu grupurile vor alătura pentru atingerea acestui TEL !
cele mai sărace, să îmbunatăţească munca abrutisantă,
inclusiv a femeilor începând cu programele pentru copii. C. PRINCIPII de baza ale PCR. / enunţare doar, spre
Migraţia masivă spre marile oraşe din Sud, eventuală rememorare/.
conduce la creşterea alarmantă a populaţiilor ce trăiesc în * Detaşament de avangardă al clasei muncitoare; [
bidon ville. apărător al ţărănimii-clasei muncitoare împotriva
Amplificarea relaţiilor dintre Sud-Sud,cresc exploatării, obidei, umilinţei; impuse de clasele
şansele în pieţele de desfacere. exploatatoare; sufletul de ţinută democratică şi progresistă
al intelectualităţii româneşti; a dat glas conştiinţei
O economie mondială deschisă ar putea stimula naţionale, ridicându-se împotriva aservirii tării de către
dezvoltarea Sudului. Aceasta însă ar putea majora imperialiştii străini, pentru apărarea independenţii,
vulnerabilitatea sa. Astfel, Nordul ar putea evita politicile suveranităţii şi integrităţii teritoriale a ţării.]
care l-ar obliga la reducerea nivelului său de trai şi la * Centrul vital al sistemului social şi conducător al ţelului
fragilizarea bazelor democraţiei.!? făuririi societăţii socialiste multilateral dezvoltate; [
Inechităţile şi dictaturile, sunt cei mai mari creşterea intensivă a forţelor de producţie, crearea unei
duşmani al drepturilor omului şi al unei dezvoltării REALE. economii moderne , bazată pe tehnica avansată, asigurarea
Democraţia socială şi economică, nu poate fi considerată unui înalt nivel de productivitate şi de eficienţă a muncii
un lux, pe care doar ţările bogate îl pot oferi. Mai degrabă sociale, dezvoltarea susţinută a ştiinţei, culturii şi
acestea sunt necesare într-o ţară care îsi doreşte calea spre învătământului, ridicarea bunăstării
dezvoltare. Iată dece extinderea socialismului democratic materiale - spirituale a tuturor oamenilor muncii şi societaţii
în Sud, în particular în America latină, Caraibe, este un românesti.
bun semnal pentru SUD.
A pune capăt sărăciei în Sud, este un proiect * Internaţionalismul proletar, înseamnă deplina
comun şi pentru Nord. Acesta poate promova dezarmarea solidaritate cu oamenii muncii cu toate celelalte ţări, ca
şi creia atâta bogăţie şi de lucru, ca şi in ţările în parte componentă şi activă a mişcării muncitoreşti
dezvoltare.Tema este în centrul strategiei socialiştilor, care internaţionale;
se preocupă de schimbările economice la scară mare, în * Militant pentru unitatea de acţiune a ţărilor socialiste, a
timpul oricăror perioade de criză la nivel mondial. Aceasta mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale, a
este parte întegrantă a propunerilor socialiştilor democraţi întregului front antiimperialist.
pentru noi structuri economice şi sociale care ar putea * Promotor al democraţiei de partid şi centralismului
antrena omenirea în mod paşnic şi prosper spre al 21-lea democratic.
secol.
VI. CU Internaţionala Socialistă spre o DEMOCRATIE D.Programul Partidului Alianţa Socialistă.
MONDIALA. / a se consulta detaliile prezentate în broşura care cuprinde
* Unitatea internaţionalismului SOCIALIST şi Statutul, ca şi Manifestul şi Statutul Partidului Stânga
Socialismul în condiţiile actuale, reclamă legături Europeană /.
UNITAR coordonate De ştiut şi faptul că PAS este unul din cei 14 membri
Partidele socialiste trebuie să aibă o baza fondatori ai PSE....! /
doctrinară şi de idealuri comune;
Au libertatea de a decide independent, în acord cu E.In numele Soc. civile, recte Sfatului ţării, ONG recent
specificitatea lor locală; constituit / 2007/, cred ca la VIITOARELE alegeri-cele din

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 17


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA” Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010

2008-, s-ar putea lua spre analiză şi decizia - soluţia ca FAPT / partide... preşedinţi / de cca. 20% din voturile
STANGA ROMANEASCA REUNITA, care să includă şi o valabil exprimate, făcând ca MINORITARII să
parte a societătii civile azi predilect pasivă, anume=ong- CONDUCA nereprezentativ POPOARE INTREG! ?
urile şi independentii, formând UN PARTENERIAT # Trăim INTR-O LUME NESIGURA,
TRIPOLAR.....care să se prezinte în faţa electoratului cu: ameninţată de UN CONFLICT MONDIAL datorat
Un STATUT; O PLATFORMA-PROGRAM; Un INECHITATII SOCIALE, NEDREPTATII, MINCIUNII,
MANIFEST-OFERTA ELECTORALA / toate /MANIPULARII-DEZINFORMARII generalizate/,
comune/[ un anteproiect propunere, Sfatul îl ţine la maximizării EXPLOATARII OMULUI, care polarizează
dispoziţia potenţialolor interesaţi ] insuportabil SARACIA şi BOGATIA ! [ sub spectrul
ascuţirii LUPTEI DE CLASA, A DOMNIEI RAULUI
F In loc de EPILOG-încheere din preocuparile soc. INSTITUTIONALIZAT, subscrise RAPACITATITII-
civile=Sfatul Tării..: OPRESIUNII CAPITALISMULUI ce se doreşte a deveni
Suplimentar, rog să luăm în discuţie MONDIAL ?!]
PROSPECTIVA, CEACE STIM SI EVITAM / dece oare # Trăim totodata sud spectrul MAXIMIZARII
?/ s-o spunem DESCHIS : ANTECEDENTELE CONSUMISMULUI, care conduce la proliferarea
ISTORICE ADEVARATE ale RAULUI de AZI: Amintim LEGILOR MATERIALE ale RAULUI, la SETEA de
succint câteva : INAVUTIRE prin orice MIJLOACE; cu scopul doar de A
-Ne cantonăm preocupările doar ASUPRA AVEA, chiar dacă aceasta înseamnă a CALCA PE
VIETII MATERIALE = CONSUMISM exacerbat şi CADAVRE !
IMORALITATE......- sub CONDUCEREA Slugilor # RISCAM UN CATACLISM MONDIAL CARE
Satanice Sioniste-, uitând că mai există şi VIATA SA FACA ca ACEST PAMANT să AIBA UN SFARSIT
SPIRITUALA şi VIATA de APOI / cea a vieţii veşnice / TRAGIC! [ NU ESTE EXCLUSA O CRUCIADA A
cea a judecăţii CREATORULUI DIVIN care ne-a lăsat nu SARACILOR !]
doar fizic pe acest pământ dar şi spiritual-mintea şi
sufletul- subscris unor LEGI-PORUNCI DIVINE, ale INVITATIE la MEDITATIE SI CONLUCRARE
moralei creştine, al cărui rezumat îl reprezintă cele 10 deschisă dezbaterilor de tipul: =SA NE
PORUNCI, CREZUL,TATAL NOSTRU... ca şi alte scrieri INTOARECEM FATA SPRE CREATOR,
...... ce ne conduc pe CALEA BINELUI a SALVARII- DUMNEZEUL NOSTRU şi LEGILE SALE MORALE
MANTUIRII de PACAT !? care să ne READUCA la VIATA SPIRITUALA a cinstei
-Uităm că-BOGATIA / nordul civilizat /, este şi binelui generalizat şi TOTODATA la
CONSECINTA DIRECTA al CRIMELOR împotriva RECONCILIEREA omului CU NATURA !
umanităţii.... [ ASASINAREA băştinaşilor teritoriilor =O CONLUCRARE politică paşnică A
cucerite, al FURTULUI bogăţiilor lor, al SCLAVIEI, al TUTUROR FORTELOR MAJORITATII REUNITE, in
DICTATULUI forţei, etc.cu rezultate tragice: SARACIA, care SOCIETATEA CIVILA sa aibă un ROL
EXPLOATAREA, CORPORATOCRATIA, PRIMORDIAL !
ASASINATUL ECONOMIC, MORBIDITATEA, = SA INTELEGEM AXIOMATIC ca omenirea
DISTRUGEREA MEDIULUI NATURAL, etc. de VEACURI a cunoscut 2 clase ANTAGONISTE:
- RAZBOAIELE de cucerire şi exploatare a EXPLOATATORI si EXPLOATATI ; SCLAVI şi
resurselor naturale, de IMPUNERE a DREPTATII celui STAPANI ; ALBINE şi TRANTORI ; sau cum definea
mai TARE, a sclavizării omului, statelor,. inspirat Pandurul Tudor..: TAGMA JEFUITORILOR şi
- Concluziz=REGANDIREA VIITORULUI NORODUL.
trebuie să insemne o viziune complexă in care TRUPUL = IAR Creatorul a DECIS bipolaritatea: lupta
material, SPIRITUL imaterial / mintea şi sufletul / să cu care ne pune zilnic la încercare spre judecată de
REintre in preocupările curente de APOI : BINELE/divin/ si RAUL /satanei/
REARMONIZARE...

G. CE-I DE FACUT şi STIUT-caracter global... sau în PARTEA II Bucuresti martie 2010


perspectivă :
#O NOUA POLITICA MONDIALA A * Din ian. sub 2009 Sfatul Tarii, avertiza -fara succes-
SOCIALISTILOR- a tuturor celor de stânga creştină - conaţionalii- că SUNTEM FALS MANIPULATI a ne
umanişti-creştini-ecologişti-democraţi-comunsti reformaţi afla IN FATA unei CRIZE ECONOMICE ciclice a
etc. şi care să DETRONEZE DICTATURILE sistemului CAPITALIST; ascunzând adevarul: CEL că
MINORITATII - azi prin absenteiştii al căror număr IN REALITATE OMENIREA se află în faţa UNEI
creşte...pentru a A DEVENI în fapt: STATE-NATIUNI, DECIZII majore:
care să refuze a mai FI condamnaţi să SUPORTE "LA RASCRUCEA dintre SFARSITUL celui de al 2-
DICTATURA MINORITATII asupra MAJORITATII! [ lea VAL-industrial- şi INCEPUTUL celui de al 3-lea
prin legea majorităţii simple, ALESII ABILITATI IN VAL, al unei LUMI NOI marcată în FOND de O
PROFUNDA CRIZA MORALA / SPIRITUALA-de
CONSTIINTA /

18 | © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

sub dictatura fortelor MALEFICE mondiale ! AM CEI ce POT ASIGURA ceace CREATORUL şi-a
neglijat averismentele precum: DORIT=RAIUL PE PAMANT şi VIATA VESNICA A
SUFLETELOR ce au respectat "CELE 10 PORUNCI"
Andre Malraux : Secolul 21 va FI RELIGIOS SAU NU DIVINE !
VA FI DELOC !
Concluziv : SA ne unim forţele pentru a ne dovedi că în
* DECIDENTII ştiuţi ai lumii ATEE... , cu sprinul sec.21 putem DEVENI: -O ROMANIE MORAL-
SLUGILOR SATANEI Sioniste /SSS/, AU DECIS, după CRESTINA, DOAR a ROMANILOR .. [EI să fie
secole de exploatare în care au ACUMULAT singurii STAPANI în casele LOR, pe glia LOR, pe
BOGATIII INCUMENSURABILE, iar SARACIA a bogaţiile-munca LOR cinstită, pe FAMILIA şi copiii
cuprins majoritatea populatiei lumii şi afectat grav NOSTRI, cu bucuriile sau lupta NOASTRA.! ]
distrugerea ECOSISTEMULUI divin......, au decis să - Străinii sunt bine veniti dar doar ca INVITATI
instaureze sub amenintarea războiului nuclear,O ai NOSTRI în relatii pe baze de reciprocitate !
NOUA ORDINE MONDIALA in care prin forta, -SI DECE să NU devenim curând ceace
DICTATURA să DOMINE PLANETA sub un ISTORIC SUNTEM: un STAT DACO ROMAN,
GUVERN unic de marionete! REINTREGIT şi NEUTRU !
**Disoluţia familiei, consumismul, dezmătul
sexual..,plata nemuncii /incurajarea lenii, cazinouri- NB. Sfatul Tării este disponibil la solicitare, ca
cluburi cu jocuri de noroc, instrănarea avutiei prin VOLUNTAR- in funcţie de interesul - cererea fiecărui
furt institutionalizat, exportul de capital si indatorari român ce se doreşte a fi IMPLICAT-spunându-şi că:
inrobitoare etc. se extind şi consolideaza formând 2 "MIE IMI PASA" studii, informatii, documentari
clase de cetaţeni-bogaţi si săraci-: variate, PROIECTE, inclusiv este in curs să initieze un
nou domeniu de comunicare= PSIHOSTERA/ Legat de
TAGMA JETUITORILOR protejată de legi făcute de CRIZA de CONSTIINTA-MORALA /=.
ei şi NORODUL-POPORUL a cărui sursa de venit este Mai mult TOATE ACTIUNILE NOASTRE
de a-si vinde capacitatea de muncă pe nimic; comune adresate structurilor organizate-inclusiv media-
JEFUITORII îsi apără averile, lăsănd câmp liber: sau persoanelor fizice, am dori chiar mai personalizat, să
violentei, alcoolismului, depravarii, crimei organizate, fie subscrise chemărilor istorice:
sinuciderilor, etc. In acest scenariu diabolic construit "HAI SA DAM MANA CU MANA, cei cu
sub masca manipulării prin minciună, ne vor OMORA inima ROMANA" ca şi :
pe mulţi dintre ce stau azi pe tusă sau in "PRIN NOI
cârciuni,bordeluri, sau incultura-ignoranţa SI sunt INSINE "
impinşi sa se predea declarând " ASTA-I VIATA ", iar cele care au facut "STAT NATIONAL UNITAR
biserica lansează false principii sataniste ca "FERICITI ROMAN REINTREGIT"
CEI SARACI...," şi când în acest timp slujitorii pretinsi
ai lui Dumnezeu, se ingrasă, fac averi şi taxeaza Cu alese consideraţiuni,
enoriaşii ! /- desi sunt plătiti din Buget...-/ Aristide Buzuloiu

***ACUM trăim apocaliptic: bogaţii de


PRETUTINDENI SI-au REpropus recent folosind
metode IMORALE, EXTERMINAREA a miliarde de 6. Despre fascism și
SARACI la nivel planetar, fiecărui stat revenindu-i o
cota inclusiv Romaniei, de milioane; CONCRET capitalism
exterminarea săracilor, va incepe în această toamnă-
iarnă când FOAMETEA, SUBNUTRITIA, BOLILE-
Jose Luis Forneo
inclusiv provocate prin alimente si medicamente
contrafăcute- vor secera VIETI NEVINOVATE !
„Pentru mine, fascismul este faza isterică a
capitalismului și, în consecință, ceva foarte nou sau ceva
**** UNITATEA naţiunii formata din cei 2/3 din
foarte vechi. într-o țară fascistă, capitalismul există doar
populatie trebuie, sub conducerea unor lideri autentici-
ca fascism. A-l combate, înseamnă a combate
cinstiti, harnici, profesionisti,..să POATA STOPA
capitalismul sub forma sa cea mai crudă, mai insolentă,
GENOCIDUL decis, intelegând CU TOTII CA:
mai opresivă, mai înșelătoare.
# DOAR EI, CONSTIENTIZAND ca
Atunci la ce servește să spui adevărul despre fascism -
MILENIUL trei este O NOUA etapa a omenirii, post
care se condamnă - dacă nu se spune nimic împotriva
agricole-industriale si post capitaliste, care la nivel
capitalismului care îl generează? Un adevăr de acest gen
PLANETAR işi propune a LUME a CREDINTEI, A
nu aduce nici o utilitate practică.
PACII UNIVERSALE, A ARMONIEI, A
BUNASTARII universale, ERADICAND SARACIA,
A fi împotriva fascismului, fără a fi împotriva
BOLILE, EXPLOATAREA omului de catre om,
capitalismului, a te răzvrăti împotriva barbariei care
MANIPULAREA fortelor MALEFICE ATTE, sunt
| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 19
ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA” Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010

naște barbarie echivalează cu a pretinde o parte din dictatura pieței, căreia i se subordonează orice decizie
vițelul tăiat, dar și a te opune sacrificării lui.” democratică și, cum am spus înainte, inclusiv legea.
„Cele cinci dificultăți pentru a spune adevărul”. Bertolt Capitalismul, deci, se bazează pe dictatura pieței, nu pe
Brecht (1934) democrația cetățenilor.

Genialul poet și creator german Bertolt Brecht a lăsat clar Așa că, precum a enunțat Brecht, fascismul este „faza
să se înțeleagă, încă înainte de sfîrșitul celui de-al Doilea isterică a capitalismului” sau, altfel spus, „fața sinceră” a
Război Mondial, că fascismul și capitalismul sunt expresii acestuia care se arată doar când circumstanțele îl obligă.
diferite ale aceluiași monstru. În ambele cazuri, există Prima ar fi situația în care se văd puși capitaliștii când
proprietatea privată a mijloacelor de producție în mâinile popoarele cer prea multe drepturi și libertăți, punându-i la
unui grup minoritar, în ambele cazuri există persoane care zid pe cei care acumulează mijloacele de producție și
trăiesc din vânzarea propriei forțe de muncă și persoane beneficiile lor (din această cauză au apărut mișcările
care trăiesc din plusvaloarea extrasă din actul acestei fasciste după Primul Război Mondial, după Revoluția Rusă
vânzări. Distincția dintre muncitori și burghezi este și revoltele provocate de criza din 1929). A doua situație e
prezentă în ambele. Se poate spune atunci că fascismul și aceea când aproape că nu au opoziție, deoarece sentimentul
capitalismul sunt unul și același lucru? de supunere al cetățenilor a fost obținut (de exemplu, după
anul 1989, cu presupusa înfrângere a comunismului și
Este foarte curios că actualmente mediile de comunicare sosirea „sfârșitului istoriei”, vociferat de Fukuyama).
numesc drept „antifasciste” grupurile și mișcările care
combat ascensiunea mișcărilor de extremă dreapta și că le Din acest motiv, trăim azi o renaștere a fascismului,
definesc drept grupuri radicale sau, mai direct, violente. deoarece capitaliștii nu au mai avut rival după 1989 și au
Este clar că în definiția „antifascist”, în care, înainte de al considerat că nu mai este cazul să păstreze masca de social-
Doilea Război Mondial se integrau toate mișcările democrați sau masca consensului social. De aceea, după
democratice, azi nu se includ guvernele capitaliste. Este căderea zidului Berlinului a început un proces lent de
vorba de o autoexcludere foarte lămuritoare. limitare a drepturilor cetățenilor, de impunere a legilor
inexorabile ale pieței, în fața politicilor sociale, de ajustare
Exact acum doi ani, un membru al armatei spaniole, a reușitelor din muncă ale muncitorilor și de convertire a
militant al unui grup fascist, l-a asasinat pe Carlos democrației reprezentative (deja suficient de limitată) într-
Palomino în Madrid, un militant „antifascist” pe care un simplu ritual electoral subjugat intereselor celor care
mediile de comunicare l-au pus pe același nivel cu realmente decid, multinaționalele și grupurile lor de putere.
criminalul, dat fiind că ambii sunt radicali care ies din În Uniunea Europeană, Tratatul de la Lisabona va
făgașul neutru și dezideologizat care convine dezvoltării instituționaliza un guvern blindat, care nu va avea nici o
capitalismului actual. Acesta este doar un exemplu din legătură cu cetățenii. Imperiul nordamerican, deja de mult
foarte multele, identice, care se petrec în toată Europa. timp aflat mai presus de lege, s-a transformat în pur fascism
militar și economic. Ignoră legile și drepturile omului „În
Totuși, observăm că nici mediile de comunicare, nici numele democrației”, altă expresie a tacticii de a vinde
partidele politice, nici intelectualii nu se consideră violența ca și cum ar fi pace și ajutor pentru popoarele
„antifasciști”, iar acest lucru denotă o derivă destul de neajutorate, iar asta o spune Hussien Obama, cu zâmbetul
periculoasă în care, ca pe un tobogan, alunecă societatea lui forțat inegalabil.
occidentală contemporană.
În fine, când lumea s-a confruntat cu fascismul după Primul
Revenind, unii spun că diferența dintre fascism și Război Mondial (și după cum spune autorul volumului
capitalism constă în respectul pentru lege, adică ceea ce se „Mituri și monștri”, publicat în The Center for an Informed
cunoaște ca fiind statul de drept și existența democrației. America (1) NEWSLETTER Nr. 38, 4 iunie 2003),
însă știm cu toții că la fel cum fascismul manipulează legea capitalismul era deja predat totalitarismului înainte de
pentru a o adapta necesităților sale, prin intermediul începerea războiului, dat fiind faptul că fascismul era
violenței (care este baza forței sale), capitalismul maxima sa expresie, și de aceea Hitler a cucerit Europa fără
mercantilizează și pervertește totul, inclusiv legea, prin să întămpine vreo rezistență (exceptând-o pe cea a
intermediul presiunilor sau, în unele cazuri, plătește pentru muncitorilor din diferite mișcări de rezistență comuniste și
schimbarea legilor care ar trebui să fie aceleași pentru toți. anarhiste). Același lucru s-a întâmplat când armata roșie l-a
La final însă beneficiază de ele cei mai puternici, cei care învins pe Hitler în 1945, creându-se două blocuri de putere,
au mai mulți bani, care dețin capitalul. Deci, ambele cel socialist, condus de URSS, și cel capitalist, manevrat de
sisteme se bazează pe legea celui mai puternic, deși, pentru SUA și de lobby-ul ei economic. În timp ce primul a
fiecare, motivul forței are justificări diferite. continuat să arboreze steagul antifascist ca bază a societății
sale (și nu vreau să spun cu asta că a fost un sistem perfect,
Să fie, oare, democrația cea care diferențiază fascismul de fără greșeli, nici vorbă de așa ceva), al doilea, cel capitalist,
capitalism? În cazul în care capitalismul s-ar baza s-a hrănit de la sânul aceluiași monstru pe care l-a ajutat să
realmente pe democrație, pe participarea poporului la luarea ia naștere înainte de război (ajutorul lobby-ului american
deciziilor, inclusiv în economie, ar fi posibil ca răspunsul la pentru partidul nazist reprezintă o temă foarte studiată în
întrebarea de mai sus să fie afirmativ. Dar capitalismul este

20 | © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

prezent, o figură esențială în acest context fiind bunicul lui luptă ale celor care strigă împotriva globalizării.
George W. Bush, Prescott Bush). Capitalismul continuă să-și arate cele două fețe, chipul
amabil cu zâmbet ipocrit, pe de o parte, și latura sa
În fond, așa cum au înțeles antifasciștii dintre războaie și monstruoasă și criminală, pe de altă parte.
cum exprimă în formă foarte clară poetul Bertold Brecht,
Capitalismul și Fascismul sunt părți ale aceleiași ideologii,
ale aceleiași concepții despre societate: ambele se bazează
pe controlul unui grup restâns asupra mijloacelor de
producție, pe manipularea cetățenilor, pentru ca aceștia să
le servească interesele, creând beneficii pe care altfel 7. Însemnătatea istorică a
capitaliștii nu le-ar putea obține și din care doar o mică
parte e destinată salariilor și, în fine, pe faptul că ambele Revoluţiei Socialiste din
folosesc o parte din capitalul obținut pentru a-i menține pe Octombrie
„producătorii de bogăție” în staulul concepției capitaliste
despre muncă, prin intermediul propagandei ideologice
(deriva capitalistă a mediilor de comunicare). Ambele sunt Radu M. Florian
expresia politică a clasei capitaliste, burgheze și ambele
folosesc forța împotriva cetățenilor, atât directă, cât și Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie, de la a cărei
mascată sub diverse denumiri (democrație, necesitate, criză, victorie se împlinesc azi 91 de ani, rămâne unul din cele
civilizație, adevăr, etc...) a legilor inchestionabile ale pieței. mai de seamă, dacă nu cel mai de seamă, eveniment din
și, desigur, ambele manipulează și folosesc legea pentru a sec. XX si al intregii istorii a omenirii. De ce? Pentru că a
menține separarea claselor și a proteja privilegiații. fost pentru prima oară în istorie când clasa muncitoare,
condusă de un partid marxist de avangardă a reuşit să preia
Unica diferență nu este de esență, ci circumstanțială. puterea în stat, a reuşit să învingă, şi să învingă într-un mod
Capitalismul folosește fațada formală a unei democrații mai durabil decât oricând până atunci în istorie. Comuna
superficiale pentru a-și justifica dominația, în același timp din Paris din 1871 a fost primul exemplu de revoluţie
cu efortul de a mima respectul față de drepturile omului și muncitorească victorioasă, dar atunci muncitorii au fost
față de legislația internațională, în timp ce fascismul apare înfrânţi după nici două luni. Însă regimul muncitoresc
în momentele în care deja nu mai trebuie păstrate instaurat prin Revoluţia din Octombrie 1917 s-a menţinut
aparențele, în absența pericolului și a neutralizării clasei zeci de ani, chiar dacă ulterior a suferit anumite degenerări.
muncitoare sau, dimpotrivă, din cauza fricii pe care puterea
sa o provoacă. Rusia era, la începutul secolului XX, o ţară înapoiată
comparativ cu ţările din Apus, dar în acelaşi timp o ţară
Campania anticomunistă pe care o trăim azi nu e altceva unde clocotea nemulţumirea. Era o ţară în care poporul era
decât o mostră a debilității pe care capitalismul o simte în asuprit nu numai de capitalişti, ci şi de moşierii rămaşi din
fața evidenței, mereu mai consolidate, a eșecului său ca Evul Mediu, în frunte cu ţarul, care era unul din cei mai
sistem economic și social. La 20 de ani după căderea bogaţi oameni ai lumii şi trăia într-un lux de nedescris.
Socialismului în Europa și de la extazul victoriei pe care Muncitorii erau asupriţi de capitalişti, iar ţăranii de moşieri,
aceasta l-a provocat între privilegiații lumii, trăim precum şi de noii capitalişti ce se ridicau la sate- arendaşii
paroxismul eșecului absolut al capitalismului. Încă de acum şi chiaburii.
20 de ani, monstrul cu două capete a început să și le scoată
la vedere, deși până atunci le ținea, precum struțul, ascunse Încă din 1898 se crease Partidul Muncitoresc Social
în nisip. Dar, după ce a terminat de cântat oda victoriei Democrat din Rusia, ca partid al muncitorilor şi altor
totale, a văzut cum în America Latină a apărut alt tip de categorii de oameni asupriţi. Dar acest partid s-a scindat în
socialism, adecvat noilor circumstanțe, tip de socialism care curând în două aripi- bolşevicii(majoritarii, in lb.rusa),
în fiecare zi pune în șah dominația yankee în sudul care apărau cu consecvenţă interesele celor asupriţi, şi
continentului american. În acest timp, visul unei lumi menşevicii(minoritarii, in lb rusa), care căutau
unipolare, al unui adevăr unic, al unui sistem unic, al unei compromisuri cu burghezia pe seama poporului. Bolşevicii,
viziuni despre libertate unică (libertatea uniformă și ținută conduşi de Vladmir Ilici Lenin (1870-1924), doreau
în lesă) se năruie, în timp ce focare de putere economică și răsturnarea din temelii a ţarismului şi instaurarea unei
militară apar pe tot globul. Concomitent, dezvoltarea noilor puteri muncitoreşti-ţărăneşti, care să treacă cât mai rapid de
tehnologii și internetul au făcut ca rezistența la încercările la revoluţia burghezo-democratică (anti-ţaristă şi anti-
de impunere a unui singur adevăr să fie tot mai puternică, moşierească) la cea proletară, socialistă. Menşevicii căutau
într-un tip de război de gherilă virtual care se îndoiește de să domolească spiritual revoluţionar al maselor şi cereau ca
informațiile, ideile și justificările născocite cu intenția de a la putere să fie aduşi nu muncitorii şi ţăranii, ci burghezia
supune mințile. liberală (cadeţii), care, chipurile, ar conduce Rusia pe
drumul democraţiei burgheze, urmând ca abia după aceea
În aceste circumstanțe, capitalismul în pericol poate muncitorii să înceapă lupta pentru putere. Liberalii erau
accelera procesul spre un mai mare control al societății și însă mai apropiaţi de moşieri şi de ţar decât de popor, de
spre limitarea drepturilor, libertăților și a instrumentelor de aceea poporul nu-şi putea pune nici un fel de speranţe în ei.

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 21


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA” Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010

Curând s-a văzut că cei care nu doreau să lupte cu menţină Rusia în războiul imperialist. Ori, muncitorii,
burghezia nu erau în stare să lupte nici cu ţarismul. În vara ţăranii şi cea mai mare parte a soldaţilor doreau ieşirea din
anului 1914 a izbucnit Primul război mondial, în care acest război. S-a creat o situaţie extreme de tensionată.
marile puteri capitaliste şi imperialiste au început lupta Nemulţumirea poporului faţă de conducători nu s-a
pentru stăpânirea şi reîmpărţirea lumii. Rusia a intrat şi ea domolit, ci s-a înteţit.
în război, de partea Franţei şi Angliei, şi împotriva
Germaniei, Austro-Ungariei şi Turciei. Exact aşa cum Ca de obicei, menşevicii(ideologic erau social-democrați) s-
prevăzuse Lenin, capitaliştii ruşi s-au înţeles cu moşierii şi au comportat ca nişte trădători. Poporul dorea pace, dar ei
cu ţarul pe seama poporului şi au aruncat Rusia în război. au continuat să susţină războiul imperialist. Chiar şi unii
lideri bolşevici au căzut sub influenţa lor şi au chemat
Menşevicii s-au grăbit, în cea mai mare parte, să aplaude masele la “sprijin condiţionat” faţă de Guvernul Provizoriu.
războiul imperialist, adică faptul că muncitorii ruşi şi Dar venirea lui Lenin în Rusia a clarificat situaţia. Pe 4
germani se măcelăreau între ei în folosul capitaliştilor şi aprilie 1917 el a prezentat celebrele “Teze din aprilie”, în
moşierilor de ambele părţi. Bolşevicii însă, conduşi de V.I, care a arătat că sarcina imediată a bolşevicilor şi clasei
Lenin, precum şi o parte din menşevici, în frunte cu Leon muncitoare - răsturnarea ţarismului - a fost rezolvată prin
Troţki, s-au ridicat de la bun început împotriva războiului, Revoluţia din Februarie, iar acum în faţa lor se pune sarcina
arătând că acest război este un război criminal, un război transformării revoluţiei burghezo-democratice în revoluţie
de jaf, în folosul marilor capitalişti şi moşieri, un război din socialistă. Războiul rămâne şi mai departe un război
care muncitorii şi ţăranii nu au nimic de câştigat. Din imperialist, de jaf, în folosul celor bogaţi, iar puterea
contră, ei au chemat clasa muncitoare şi ţărănimea să se trebuie luată din mâinile Guvernului Provizoriu şi dată
opună războiului imperialist, iar în rândul soldaţilor, în cea Sovietelor, consiliilor de deputaţi ai muncitorilor, tăranilor
mai mare parte ţărani şi muncitori, au început o agitaţie în şi soldaţilor. “Toată puterea în mâinile Sovietelor”,
vederea convingerii acestora să întoarcă armele împotriva aceasta a fost lozinca pe care bolşevicii au lansat-o, şi ea a
celor care-i trimiteau să tragă în fraţii lor germani, oameni câştigat din ce în ce mai mulţi adepţi în rândul maselor. S-a
săraci şi asupriţi la fel ca ei. ”Nu război al muncitorilor dovedit că tactica bolşevicilor de a spune maselor adevărul,
între ei, ci război al muncitorilor cu capitaliştii şi chiar dacă acesta nu era popular, s-a dovedit justă. Dacă
moşierii, nu război de rasă, ci război de clasă”, aceasta bolşevicii ar fi mers dupa cum era curentul, doar ca să fie
era lozinca pe care Lenin şi bolşevicii au lansat-o. populari, ar fi fost o vreme populari, dar apoi s-ar fi
compromis la fel ca şi menşevicii. Dar bolşevicii nu au
La început bolşevicii şi troţkiştii care se opuneau războiului procedat aşa, ci au mers împotriva curentului, ceea ce i-a
imperialist nu s-au bucurat de popularitate. Chiar mulţi făcut la început nepopulari, dar apoi i-a ridicat în ochiii
muncitori s-au lăsat cuprinşi de avântul “patriotic” Dar ei maselor.
nu s-au dat bătuţi, şi au mers în continuare pe aceeaşi linie,
pentru că ştiau că este o linie corectă, şi mai devreme sau Pe 3 iulie 1917 justeţea liniei bolşevice a fost confirmată de
mai târziu va da rezultate. faptul că la o demonstraţie împotriva Guvernului Provizoriu
nu mai puţin de 500 000 de oameni au participat sub
Într-adevăr, de la o vreme a început să se vadă că lozinca “Toată Puterea în mâinile Sovietelor!” Speriat,
nemulţumirea celor mulţi creştea pe zi ce trece. Războiul nu Guvernul Provizoriu a hotărât interzicerea ziarului bolşevic
ducea nicăieri, iar ţara începea să fie cuprinsă de foamete. “Pravda” şi arestarea lui Lenin.
Soldaţii mureau sau se întorceau acasă invalizi, muncitorii
flămânzeau, în timp ce capitalişii şi moşierii o duceau la fel În acelaşi timp, forţele contrarevoluţionare, care doreau
de bine ca înainte şi nu păreau să sufere în vreun fel. revenirea la ţarism, au început şi ele să se mobilizeze. Pe 25
Întreaga ţară a început să vadă că, de fapt, războiul era într- august generalul contrarevoluţionar Kornilov a pornit
adevăr un război criminal, purtat pentru ca cei deja ghiftuiţi împotriva Petrogradului. Menşevicii şi eserii (un partid
să devină şi mai ghiftuiţi. Războiul nu era al poporului, ci al mic-burghez ce se considera reprezentantul ţărănimii) au
duşmanilor poporului. Protestele populare au început. chemat poporul să apere Guvernul Provizoriu. Însă
bolşevicii au chemat atât la luptă împotriva lui Kornilov cât
În ianuarie 1917 250 000 de muncitori au făcut grevă, iar în şi la luptă împotriva Guvernului Provizoriu, arătând că
februarie- peste 400 000. Pe 25 februarie a fost declarată ambele sunt împotriva poporului. Conducerea partidului
greva generală, iar pe 26 muncitorii din Petrograd, bolşevic, împotriva obiecţiilor lui Kamenev şi Zinoviev, a
răspunzând chemării bolşevicilor, au trecut la insurecţie. luat hotărârea organizării unei insurecţii, în vederea
Soldaţii au început să fraternizeze cu revoluţionarii. În ţară răsturnării Guvernului Provizoriu, scoaterii Rusiei din
s-au creat Soviete(consilii, în lb.rusă), ale muncitorilor, război, apărării Petrogradului împotriva lui Kornilov şi
ţăranilor şi soldaţilor. În numeroase cazuri Sovietele au instaurării puterii celor ce muncesc, adică a Puterii
instaurat controlul muncitoresc asupra producţiei. Ţarul a Sovietice.
fost alungat şi Rusia a devenit republică.
În noaptea de 24 spre 25 octombrie Lenin a sosit la
Numai că în locul ţarului nu au venit la putere muncitorii şi Smolnâi, cartierul general al bolşevicilor, şi a luat în
ţăranii, ci burghezia, care a format un Guvern Provizoriu. mâinile sale conducerea insurecţiei. În aceeaşi noapte,
De la bun început acest Guvern Provizoriu a ales să potrivit indicaţiilor sale, detaşamente ale Gărzilor Roşii

22 | © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010 PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA”

(formate din muncitori înarmaţi) au ocupat toate instituţiile 8. Sergiu Nicolaescu unul din
guvernamentale şi au organizat paza fabricilor şi uzinelor.
Gărzile înarmate ale burgheziei (iuncherii) au fost
”boierii” PCR
dezarmate şi li s-a dat drumul pe cuvânt de onoare, ceea ce
răstoarnă calomniile burgheze conform cărora bolşevicii ar
fi fost de la început violenţi şi intoleranţi. În mâinile Petre Ignatencu
Guvernului Provizoriu mai rămânea Palatul de Iarnă.
Kerensky, care conducea acest guvern, a chemat în ajutor Cu ceva timp în urmă un post de televiziune m-a invitat să
un corp de cavalerie de pe front, dar înainte de a ajunge în particip la o emisiune, în direct, pe tema deshumării soților
capitală soldaţii au descălecat şi au refuzat să mai înainteze, Nicolae și Elena Ceușescu pentru a li se preleva probe în
ajutându-i astfel pe fraţii lor din Petrograd. Ca urmare, în vederea stabilirii dacă în mormintele din Cimitirul Ghencea
istorica noapte de 25 spre 26 octombrie 1917( 7spre 8 civil se află întradevăr ei sau nu. În timpul emisiunii a intrat
noiembrie în stil nou) Gărzile Roşii au luat Palatul de Iarnă in direct și regizorul Sergiu Nicolaescu care și-a exprimat
cu asalt, la semnalul dat de salvele crucişătorului “Aurora”, nedumerirea că se discută la un post de televiziue un
al cărui echipaj trecuse de partea poporului. Miniştrii asemenea subiect fără importanță, amintindu-se de un
burghezi s-au predat şi au fost arestaţi. Marea Revoluţie regim dictatorial, ”care a făcut mult rău populației române”,
Socialistă din Octombrie învinsese. În zilele următoare ea s- populație care, la momentul emisiunii, se confruntă cu
a extins în toate oraşele mari ale Rusiei. Lua naştere primul inundații, criză și alte greutăți. ”Greutățile de acum ar trebui
stat muncitoresc din istorie, Rusia Sovietică, primul stat în să se discute la un post de televiziune serios și nu despre
care muncitorii nu mai erau sclavii capitaliştilor, ci propriii Nicolae Ceaușescu și soția sa, niște personaje ridicole care
lor stăpâni. și-au primit în decembrie 1989 ce meritau” a mai spus
”marele regizor„ Sergiu Nicolaescu încercând să-i pună în
De la bun început Revoluţia din Octombrie a produs o dificultate pe realizatori.
puternică impresie asupra muncitorilor nu doar din Rusia ci
şi din întreaga lume. Muncitorii şi ţăranii săraci din întreaga Dar ce e mai important s-a întămplat după emisiune când
lume simţeau că această cauză a muncitorilor şi ţanilor ruşi am văzut pe telefonul mobil, care în timpul emisiunii era
este şi cauza lor. Cu toată opoziţia burgheziei mondiale, dat pe ”silence” mai multe mesaje și apeluri nepreluate.
care s-a grăbit să sară în ajutorul capitaliştilor ruşi, spiritul Erau de la doamna Adriana Codreanu-Apostol, soția lui
revoluţionar nu a putut fi învins. Intervenţia armată Gheorghe Apostol, care după ce a încercat, fără succes, să
împotriva Rusiei a eşuat nu numai din cauza opoziţiei intervină, prin telefon, la redacția emisiunii, a încercat să
muncitorilor ruşi, ci şi din cauză că trupele trimise mă contacteze și pe mine, tot în timpul emisiunii și imediat
împotriva bolşevicilor s-au răsculat şi au trecut de partea după, pentru a-și exprima revolta față de ceea ce a spus în
Armatei Roşii. Aşa s-a întâmplat, de pildă, La Odessa, în intervenția sa Sergiu Nicolaescu.
1919.
Ce a vrut să spună d-na Apostol? Încerc să reproduc din
Nu este locul să vorbim aici de cauzele care au dus la memorie: ”Nu-i este rușine lui Sergiu Nicolaescu să
prăbuşirea regimului sovietic şi a altor regimuri similare, vorbească de oprimare în timpul regimului comunist, el
inclusiv din România. Trebuie însă subliniat că aceleaşi idei care era unui din cei doi ”boieri” ai partidului?”....” partidul
ale bolşevicilor care i-au dus pe muncitorii ruşi la victorie avea doi ”boieri” în rândurile sale, Ion Gheorghe Maurer și
în 1917 rămân valabile şi zilele noastre. Lupta împotriva Sergiu Nicolaescu”...”el critică regimul comunist, atât cel
imperialismului şi a războiului imperialist rămâne o de pe timpul lui Dej cât și pe cel al lui Ceaușescu, el cel
necessitate vitală şi în zilele noastre. Acum, când lumea se care a beneficiat cel mai mult, dintre oamenii de cultură?”...
împarte din nou în blocuri imperialiste rivale care pun la ”a primit tot ce a vrut ca să ajungă un mare regizor și actor,
punct un nou măcel planetar, se impune ca muncitorii e adevărat avea și talent-dar erau și alții la fel de
ambelor blocuri să lupte în primul rând cu “propriul” talentați”..”Să critice alții, care poate într-adevăr au suferit,
imperialism, aşa cum au făcut Lenin, Troţki, Sverdlov, dar nu el, Sergiu Nicolaescu, boierul partidului, ăsta-i
Rakovski acum 9 decenii, să nu se lase amăgiţi de fraze caracterul omului, n-ai ce să-i faci” a mai spus, vărsându-și
naţionaliste şi să lupte nu cu muncitorii din alte ţări, ci cu năduful, d-na Adriana Codreanu-Apostol, o persoană care
“propria” lor oligarhie, cu “propriii” lor stăpâni, cu cunoștea bine mediul din vârful conducerii de partid și de
“propriii” lor tâlhari care le iau şi pielea de pe ei. stat a epocii.

Proletari din toate ţările, uniţi-vă!


Jos asuprirea capitalistă!
Fie veşnică memoria Marii Revoluţii Socialiste din
Octombrie!

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 23


ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI
PROGRES SOCIAL”SCÂNTEIA” Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010

9. Directorii de şcoli, între ciocan didactice, aflate in pragul grevei generale. Pe lângă
problemele “specifice” scolilor băcăuane (slaba conlucrare
şi nicovală… între administratiile locale si institutiile de învăţământ ,
numirea directorilor si inspectorilor scolari pe criterii strict
politice , nedecontarea navetei în mediul rural , întârzieri la
Consfătuirea liderilor de sindicat băcăuani plata salariilor ……) a fost adusă in discutie ,asa cum era
de asteptat, si respectiva reducere cu 25 la sută a
Directorii de şcoli, între ciocan şi nicovală… îndemnizaţiei de concediu. In luările de poziţie,
sindicaliştii au solicitat rectificarea statelor de plată din
Leonard Popa - Bacău lunile iulie si august, a . c . iar acolo unde consiliile locale
nu se conformează legilor în vigoare , ci doar “notelor
telefonice “ , să fie acţionaţi în instanţă cei care se fac
responsabili de diminuarea ilegală a sumelor de concediu
cuvenite. Bineinţeles, primii vizaţi sunt directorii si
secretarii de scoli care , în marea lor majoritate , au operat
reduceri pe statul de plata , la comanda unor contabili din
primării sau pentru că “asa au înţeles de la televizor “…
Există , insă , şi şcoli unde directorii nu au cedat în faţa
presiunilor politice iar profesorii şi-au primit toate
drepturile salariale stabilite în actele legislative ,
nediminuat. Este cazul şcolilor din orasul Buhusi (o
placută surpriză ) si din comuna Mănăstirea Caşin , unde
solidaritatea profesorilor a functionat perfect iar autoritatile
s-au dovedit neputincioase . La rândul lor , directorii prinşi
cu “ocaua mică” se disculpă susţinând că, iniţial, au
Departe de a se fi încheiat, asa cum si-ar fi dorit actualii
înaintat primăriilor statele de plată cu salariile integrale
administratori ai învăţământului românesc, discuţiile legate
dar acestea au fost returnate de autoritătile locale, cu sau
de extinderea aplicării Legii de diminuare a salariilor şi
fără explicaţii…
asupra îndemnizaţiei de concediu continuă să genereze
aprige controverse. La ultima întâlnire a liderilor de sindicat
…” Cu sau fără explicaţii “ , însă , directorii în cauză au
băcauani din Educatie , desfăşurată , zilele trecute , la
ajuns între ciocan şi nicovală…La un capăt de drum , se
Scoala din Ardeoani, în prezenţa d-lor.profesori Manole
zăresc treptele Tribunalului si (încă) un proces adăugat
Chiriac (Presedinte SLI Bacau) si Doru Petraru (lider
celor aflate în derulare, la celălalt, obtuzitatea
zonal Moinesti / Comanesti) au ieşit în evidenţă
administraţiilor locale, devenite un scut în mâna tot mai
neajunsurile fără precedent cu care se confruntă cadrele
sângerândă a actualei puteri. Opţiunea le aparţine…

24 | © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro


Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010 B. Stânga internațională

B. Stânga Internaționlă victime. Această crimă a provocat moartea a 101 persoane


și sute de răniți, inclusiv membrii ai echipajului francez.
Cu fiecare nouă agresiune Revoluția se întăreas și
radicaliza ordinele. Pe teroriștii de la CIA și patronii lor,
cu ale căror acte voiau să provoace panică și demoralizarea
a) Cuba
populației, consolidarea procesului revoluționar i-a
determinat să elaboreze un plan de invadare a Cuei și
B.a.1. Discursul rostit de generalul de înființarea în Florida a celui mai mare centru de spionaj din
afara centrului principal, de la Langley.
armată Raul Castro Ruz , președinte
al Consiliului de stat și de miniștri al Agresiunea de la Playa Giron a provocat moartea de 176
Republicii Cuba, la comemorarea de compatrioți și s-a soldat cu 50 de invalizi, al căror
”Zilei victimelor terorismului de stat” sacrificiu a făcut posibil ca luptătorii noștri plini de
din 6 octombrie 2010 ardoare să invingă invazia n numai 72 de ore, cu aceasta
împiedicând aducerea pe teritoriul nostru a guvernului-
marionetă pregătit de CIA la o bază militară din Florida,
Așa cum decide Decretul Lege a Consiliului de Stat, guvern gata să ceară intervenția Statelor Unite cu
publicată astăzi, începând cu anul acesta, în ziua de 6 complicitatea OSA.
octombrie se va coemora ”Ziua victimelor terorismului de
stat”. Pe atunci recent alesul președinte Kennedy, care a moștenit
planul de invazie de la guvernul anterior și a aprobat
Acum exact 34 de ani, 73 de persoane nevinovate: 11 executarea lui, nu se resemna să poarte pe umeri
guianezi, cinci cetățeni ai Republicii Democratice Populare răspunderea pentru eșecul răsunător și a ordonat să fie
Coreea și 57 de cubanezi, au fost asasinați în plin zbor, din implementată Operațiunea Mangusta care cuprindea 33 de
cauza exploziei unei bombe la bordul aeronavei companiei misiuni care mergeau de la planurile de asasinare a liderilor
Cubana de Aviacion care tocmai decolase din Barbados. Revoluției, până la actele teroriste contra obiectivelor
Pritnre acestea, 24 de tineri din echipa de tineret de scrimă socio-economice și introducerea de arme și agenți cu
care obținuseră toate medaliile de aur la al IV-lea scopuri subversive și de spionaj.
Campionat Centroamerican și Cariaibian, organizat în
Venezuela. Pentru poporul cubanez, care a fost ținta De la aprobarea lui până în ianuarie 1963 au fost efectuate
terorismului de stat chiar din momentul în care a trimfat 5 780 de acte teroriste contra Cubei, din care 716 au
Revoluția, dureroasele peirderi suferite în acea zi s-au constituit sabotaje de anvergură contra instalațiilor
adăugat la numeroasele victime pentru care și astăzi mai industriale.
cerem dreptate.
În acest context, organizațiile teroriste de pe teritoriul
Origina fenomenului se găsește în anul 1959, când Statelor Unite, finanțate și protejate de CIA, au fost
Revoluția pe care de a se naște adoptă primele măsuri în precursoarele sechestrărilor de avioane și a folosirii
beneficiul popular. avioanelor civile pentru acte de război contra Cubei.
Asemenea practici nu-au întârziat mult timp până să se
Într-o epocă atât de timpurie ca martie 1960, președintele întoarcă împotriva lor, provocând o pandemie mondială de
Eisenhower a aprobat un program de acțiuni sub acopeerire sechestrări de aeronave care a stimulat uzul acestor metode
contra Insulei, program declasificat acum câteva zile. de către terorismul internațional și care s-a rezolvat numai
Agenția Centrală de Inteligență americană își asuma rolul prin decizia unilaterală a guvernului cubanez de a începe cu
conducător în planificare, asigurarea logisticii, recrutarea și returnarea celor care deturnau.
antrenarea de mercenari pentru executarea actelor teroriste
la adăpostul guvernului acestei țări. După asasinarea lui Kennedy, succesorul său, Lyndon
Johnson, a continuat planurile teroriste contra Insulei. Între
Incendii, bombardamente, sabotaje de tot felul, sechestrări 1959 și 1965, CIA a organizat, finanțat și aprovizionat de
de aeronave, nave și cetățeni cubanezi, atentate contra pe teritoriul american un total de 229 de bande înarmate,
sediilor noastre și asasinarea de diplomați, mitralierea cu 3 995 de mercenari în toată țara, care au cauzat moartea
zecilor de instalații, multiple încercări de asasinare a a 549 de combatanți, țărani și alfabetizatori, pe lângă miile
principalilor lideri ai Revoluției, în special,k sute de planuri de răniți și sutele de invalizi.
și acțiuni de atentate la viața Comandantului Șef.
De atunci au crescut acțiunile teroriste contra sediilor
Anul acesta vom comemora 5 decenii de la sabotajul brutal diplomatice, birourilor și funcționarilor cubanezi în
contra vasului francez ”La Coubre” în portul Havana, exterior, provocând moartea unor tovarăși valoroși și
conceput intenționat pentru a provoca o dublă detonare de multiple pierderi materiale.
încărcătură explozivă, cu scopul de a face cât mai multe
Un 11 septembrie, dar în anul 1980, a fost asasinat Felix
Garcia Rodriguez, funcționar al misiunii Cubei la ONU, de

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 25


B. Stânga internațională Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010

teroristul de origină cubaneză Eduardo Arocena, membru al venezueliene pe când încerca să comită un atentat contra
organizației teroriste ”Omega 7”. stabilității acestei țări surori și a altor țări latinoamericane,
confirmă detaliile noilor rute de teroare internațională și
La 5 mai același an, au fost incendiați de teroriști 570 de aduc dovezi incontestabile ale culpabilității lui Posada
copii și 156 de lucrători de la grădinița Le Van Tan, care Carriles și a celor care-l patronează în Statele Unite.
și-au salvat viața grație intervenției rapide și eroice a
forțelor specializate și solidarității populației. În pofida tuturor acestor crime, Cuba a menținut
întotdeauna o atitudine exemplară în lupta contra
În același timp, o altă modalitate a Terorismului de Stat terorismului și a condamnat toate actele de această natură,
contra Cubei a fost războiul biologic dus de în toate formele și manifestările lor.
administrațiile succesive americane, prin introducerea pe
teritoriulo național a unor boli care au afectat în mod Țara noastră a subscris cele 13 acorduri internaționale
semnificativ sănătatea poporului nostru. În 1981, agenți în existente în materie și își îndeplinește cu strictețe
serviciul guvernului Statelor Unite au propagat epidemia de angajamentele și obligațiile care emană din rezoluțiile
denghe hemoragic care a costat viața a 158 de persoane, Adunării Generale și Consiliului de Securitate al Națiunilor
din care 101 copii. Unite. Nu posedă și nici nu are intenția de a poseda arme
de4 exterminare în masă, de nici un fel și își îndeplinește
În același fel au fost introduse diverse boli pentru a dăuna obligațiile în virtutea instrumentelor internaționale în
sectorului agro-zootehnic, provocând pierderi vigoare în materie de arme nucleare, chimice și biologice.
incalculabile în alimente pentru populație și export. Teritoriul cubei nu a fost niciodată folosit și nici nu va fi
vreodată folosit pentru a organiza, finanța sau executa acte
La majoritatea acestor acte au participat, direct sau teroriste contra vreunei țări, inclusiv Statele Unite.
indirect, serviciile de spionaj americane, înspecial CIA,
aproape întotdeauna sub aripa organizațiilor În câteva ocazii, autoritățile cubaneze au adus la cunoștința
contrarevoluționare cubaneze. Ar fi imposibil să cuprinzi Guvernului Statelor Unite disponibilitatea sa de a face
într-o singură intervenție interminabilul lanț de planuri, schimburi de informații în legătură cu planurile de atentate
acțiuni și atacuri teroriste urzite contra țării noastre. și acte teroriste îndreptate contra obiectivelor din oricare
Totuși, lista responsabililor pentru aceste crime, este foarte dintre cele două țări.
scurtă, pentru că continmuă să fie aceleași persoane.
Am oferit în mod oportun Guvernului Statelor Unite
Astăzi suntem aici tocmai pentru a-i aminti pe cei 3 478 de informații din abundență despre acte teroriste comise
cubanezi care au murit și pe cei 2 099 de oameni care au contra Cubei. Cazul cel mai cunoscut s-a produs în anii
rămas invalizi pentru totdeauna din cauza actelor teroriste 1997 și 1998 când am predat la FBI dovezi multiple despre
executate de-a lungul a jumătate de secol contra Patriei exploziile cu bombe în câteva centre turistice cubaneze,
noastre, în total 5 577 de victime. Martirii din Barbados dându-le chiar acces la autorii acestor fapte, deținuți aici,
fac parte din lunga listă a celor căzuți pe care nu-i uităm și și la martori.
nu-i vom uita niciodată.
Ca răspuns unic, FBI de la Miami, cu legături strânse cu
Autorii crimei din Barbados și atâția alții contra Cubei, extrema dreaptă cubano-americană, care organizează
Orlando Bosch și Luis Posada Carriles, au trăit și încă atentatele teroriste contra Insulei, și-a concentrat toate
locuiesc nepedepsiți la Miami. Primul, grație iertării forțele pentru a-i urmări și judeca pe compatrioții noștri
președintelui de atunci George Bush (tatăl), care era Antonio, Fernando, Gerardo, Ramon și Rene, pe care
director al CIA când agenții lui au sabotat avionul cubanez, guvernul Statelor Unite n-ar fi trebuit niciodată să-i arunce
și al doilea, adăpostit de Bush (fiul), așteaptă în libertate în închisoare.
un proces intentat pentru cauze minore și nu pentru
multiplele capete de acuzare de terorism internațional cum Astăzi, grație solidarității internaționale, lumea întreagă
s-ar cuveni. cunoaște tratamentul injust și inuman aplicat celor Cinci
Eroi care luptau pentru a apăra de terorism popoarele
Până foarte de curând aceste grupuri și-au declarat public Cubei și chiar al Statelor Unite.
crimele și anunțau cu tot cinismul noi acte teroriste.
Până când Președintele Obama va continua să nu dea
Dacă impunitatea n-ar fi prevalat, s-ar fi evitat ca în anii ascultare cererii internaționale și va permite să prevaleze
90 să se producă 68 de acte teroriste contra Cubei și n-am nedreptatea, deși stă în mâna lui posibilitatea de a o
deplânge moartea tânărului italian Fabio di Celmo la elimina? Până când vor mai sta în închisoare cei Cinci Eroi
Havana, în timpul valului de atentate teroriste dezlănțuit ai noștri?
contra instalațiilor hoteliere turistice în 1997.
Guvernul actual al Statelor Unite, ratificând recent
Declarațiile revelatoare ale teroristului dovedit Chavez includerea arbitrară a țării noastre pe lista anuală a
Abarca, difuzate de televiziunea cubaneză la 27 și 28 Departamentului de Stat de ”State care patronează
septembrie a.c., care a fost reținut de autoritățile
26 | © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro
Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010 B. Stânga internațională

terorismul”, pe lângă măsura infamă, a ignorat încă odată Unite și Israelului contra Republicii islamice Iran s-ar
recordul exemplar al Cubei în materie. transforma, inevitabil, într-un conflict nuclear global.

De asemenea, Statele Unite a ignorat cooperarea pe care a Popoarele au datoria să ceară liderilor politici dreptul lor la
primit-o din partea Cubei. În trei ocazii (noiembrie și viață. Când viața speciei umane, a poporului propriu și a
decembrie 2001 și martie 2002), reprezentanții noștri au ființelor iubite sunt într-un asemenea pericol, nimeni nu-și
propus autorităților americane un proiect de program de poate permite luxul de a fi indiferent, și nici nu se poate
cooperare bilateral pentru combaterea terorismului, iar în pierde nici un minut pentru a cere respectarea acestui drept;
iulie 2009 și-a reiterar disponibilitatea de a colabora în mâine ar fi prea târziu.
acest domeniu fără să primim vreodată un răspuns.
Albert Einstein însuși a afirmat: ”Nu știu ce arme se vor
Guvernul cubanez îl somează pe Președintele Obama să fie folosi în al Treilea Război Mondial, dar în cel de-al
consecvent cu angajarea sa în lupta antiteroristă și să Patrulea Război Mondial se vor folosi bâte și pietre”. Știm
acționeze cu fermitate, fără standarde duble contra acelora ce a vrut să spună, și avea toată dreptatea, numai că nu va
care de pe teritoriul american au comis și continuă să mai exista cine să mânuiască bâtele și pietrele.
comită acte teroriste contra Cubei. Ar fi un răspuns demn la
scrisoarea deschisă pe care i-a adresat-o Comitetul rudelor Vor fi daune colaterale, după cum afirmă mereu liderii
victimelor exploziei avionului cubanez din Barbados, politici și militarii americani pentru a justifica moartea
publicată astăzi. oamenilor nevinovați.

Nu trebuie să se uite, nici o clipă, că poporul nostru, ca Într-un război nuclear pierderea colaterală ar fi viața
urmare a Terorismului de Stat,k a acumulat o cifră de omenirii.
morți și dispăruți mai mare ca cea provocată de atentatele
la Turnurile Gemene și Oklahoma luate împreună. Să avem curajul de a proclama că toate armele nucleare
sau convenționale, tot ce servește la a face război,
Aș vrea să închei omagiul nostru, evocând neuitatul miting trebuie să dispară!
de doliu pentru victimele crimei din Barbados, de la 15
octombrie 1976, când toți am jurat să nu uităm și să FIDEL CASTRO RUZ
condamnăm, pentru totdeauna, cu indignare nestinsă, acest 15 octombrie 2010
asasinat laș.

Reptăm astăzi cuvintele lui Fidel cu acel prilej: Când un


popor energic și viril plânge, injustiția tremură!

Să rămânem credincioși amintirii eterne a celor căzuți! B.a.3. Discursul ministrului de externe al
Republicii Cuba Bruno Rodriguez Parrilla, la
Glorie eroilor și martirilor noștri! sesiunea adunării Generale a ONU la tema
”Necesitatea de a pune capăt bloca dei
economice, comerciale și financiare impusă
de SUA contra Cubei” de la New York, 26
octombrie 2010.
B.a.2. Mesajul lui Fidel Castro contra
războiului nuclear
Domnule Președinte,
Recurgerea la armele nucleare într-un nou război ar
însemna sfârșitul omenirii. Așa a prevăzut savantul Albert Grave și iminente pericole amenință existența speciei
eistein care a fost capabil să le măsoare capacitatea noastre. Pentru a prezerva viața omului trebuie prezervată
distructivă prin milioanele de grade de căldură care pacea. Numai folosirea unei părți infime din enormul
volatilizează totul pe o rază vastă de acțiune. Genialul arsenal nuclear mondial ar însemna sfârșitul speciei.
cercetător a fost promotorul dezvoltării acestei arme înainte Singura garanție că armele nucleare nu pot fi folosite de
ca regimul genocid nazist să dispună de ea. state, de nimeni, va fi distrugerea lor, împreună cu
generația de arme convenționale de aproape aceeași
Orice guvern din lume este obligat să respecte dreptul la letalitate dezvoltate în perioada recentă. Singura soluție
viață al oricărei țări și a ansamblului popoarelor de pe este dezarmarea.
planetă.
Pentru a supraviețui este indispensabil un salt în conștiința
Astăzi există un risc iminent de război cu folosirea acestui Omenirii, posibil numai prin difuzarea informațiilor
tip de arme și nu am nici o îndoială că un atac al Statelor veridice asupra acestor teme pe care majoritatea
politicienilor o ascund sau o ignoră, presa nu o publică și
| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 27
B. Stânga internațională Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010

care petnru lume sunt atât de groaznice încât par Ca și la alte teme, la doi ani după ce Președintele Statelor
incredibile. Unite a proclamat ”un nou început cu Cuba”, faptele
confirmă că nu s-a schimbat nimic, nici nu și-a folosit
Ne aflăm într-o nouă epocă și, după părerea noastră, îi amplele prerogative pentru a flexibiliza blocada.
revine acestei Adunări Generale, cu toată urgența, așa cum
neîncetat cere Fidel Castro, să se afle în fruntea unei Sancțiunile aplicate Cubei rămân intacte și se aplică cu
mobilizări mondiale pentru a cere respectarea dreptului toată rigoarea.
oamenilor și dreptul popoarelor de a trăi.
În anul 2010, asediul economic s-a intensificat și impactul
Să construim o altă ordine mondială, să fondăm o etică său cotidian continuă să fie vizibil în toate aspectele vieții
colectivă bazată pe solidaritate umană și justiție, să găsim din Cuba. Are consecințe deosebit de serioase în domenii
soluția la conflicte prin dialog și cooperare, să înceteze atât de sensibile pentru populație ca sănătatea și
egoismul și jaful care duc la război și la recurgerea la alimentația.
forță. În fața peericolului atât de grav, să eliminăm ceea ce
ne dezbină și să ne unim ca să salvăm pacea, planeta și Serviciile oftalmologice cubaneze nu pot folosi Terapia
viața generațiilor viitoare. Termică Transpupilară, cu microscopul chirurgical, la
tratarea copiilor care suferă de tumoare retinoblastom,
Domnule Președinte, adică, cancer de retină, pentru că este imposibil să
achiziționăm echipamente pentru acest tratament, care se
În special în aceste împrejurări, politica Statelor Unite pot cumpăra numai de la compania americană Iris Medical
contra Cubei nu are vreo bază etică sau legală, nu are nici Instruments. Fără această tehnologie, nu este posibil să
credibilitate nici sprijin. Așa o demonstrează cele peste tratezi tumoarea de retină și pentru ca copilul să-și păstreze
180 de voturi din această Adunare Generală a Națiunilor ochiul afectat.
Unite care în ultimii ani au reclamat să se pună capăt
blocadei economice, comerciale și financiare. Copiii cubanezi nu pot dispune de medicamentul
Sevofluorane, cel mai avansat agent anestezic general
În Raportul Secretarului General pus la dispoziția noastră, inhalatoriu, adică anestezia pentru a opera copii, pentru că
peste 180 de țări și agenții specializate din sistemul fabricantului, compania americană ABBOT, i se interzice
Națiunilor Unite au documentat opoziția la această să-l vândă în Cuba.
politică.
Nici nu poate fi achiziționat Tomograful de Coerență
Respingerea Americii Latine și Caraibelor este energică și Optică (OCT) pentru studiul retinei și a nervului optic de la
unanimă. Conferința la nivel înalt a Unității, ținută la firma germană Carl Zeiss, pentru că acesta are componente
Cancun, în februarie 2010, a exprimat-o cu fermitate. pe care le furnizează compania americană Humphrey.
Liderii regiunii au comunicat direct actualului Președinte
american. Poate fi asigurat că respingerea expresă a Condițiile oneroase și discriminatorii care prevalează la
blocadei și a Legii Helms-Burton identifică, ca puține alte cumpărăturile de alimente americane, care se presupune că
teme, poziția politică a regiunii. fac parte dintr-o exceptare umanitară, încalcă toate normele
de comerț internațional, au repercutat în drastica diminuare
Poziții de asemenea fără echivoc au fost votate de a acestor operațiuni în ultimul an. Această realitate nu
Mișcarea Țărilor Nealiniate, la Conferințele Ibero- prejudiciază numai țara noastră, ci și pe agricultorii
americane la nivel înalt, la Conferințele la nivel înalt ale americani. Ar fi un neadevăr dacă cineva din această țară
Americii Latine și Caraibelor cu Uniunea Europeană, de ar califica drept ”partener comercial” o țară căreia Cuba
Uniunea Africană, de Conferințele Grupului ACP și practic nu-i poate vinde nici o doză de medicamente, nici un gram
de orice ansamblu de națiuni care s-a pronunțat în favoarea de nichel.
Dreptului Internațional și respectarea principiilor și
scopurilor Cartei ONU. În ciuda faptului că Washington a autorizat foarte selectiv
unele schimburi culturale, academice ș științifice, acestea
Este amplu și în creștere consensul în societatea americană continuă să fie supuse unor severe restricții și multiple
și a emigrației cubaneze din această țară împotriva proiecte de acest fel nu s-au putut realiza din cauza
blocadei și în favoarea schimbării politicii față de Cuba. refuzului de licențe, vize și alte autorizații. Este puțin
Sondaje recente demonstrează că 71% din americani cunoscut faptul că se interzice artiștilor cubanezi să fie
pledează normalizarea relațiilor dintre Cuba și Statele remunerați pentru prezentările lor în această țară.
Unite, în timp ce 64% dintre ei și în aceeași proporție
cubanezii rezidenți în sudul statului Florida, se opun S-a intensificat urmărirea bunurilor și activelor cubaneze,
interdicției de a călători în Cuba care le înalcă drepturile și contra transferurilor comerciale și financiare din și spre
lor de cetățeni. Cuba sau care implică instituții și indivizi stabiliți în țara
naostră.
Domnule Președinte,

28 | © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro


Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010 B. Stânga internațională

Amenzile aplicate de Departamentele Trezoreriei și Pentru superputere, tot ce nu conduce la stabilirea unui
Justiției companiilor din țara lor și din europa în ultimul an, regim care să se subordoneze intereselor sale va fi
pentru tranzacții realizate cu Cuba, printre alte state, insuficient, dar acest lucru nu se va întâmpla pentru că
depășesc în total 800 de milioane de dolari. multe generații de cubanezi și-au dedicat și-și dedică ce
au mai bun în viață apărării suveranității și independenței
Guvernul american, într-o escaladare evidentă, și-a însușit Cubei.
și transferurile în monedă din terțe țări, cum ar fi euro.
Confiscarea unui transfer de peste 107 000 euro aparținând Guvernul american a ignorat și nenumăratele declarații și
companiei Cubana de Aviacion și făcut prin intermediul propuneri prezentate de guvernul Cubei, în public și în
Băncii Populare Spaniole de la Madrid la Moscova, a privat, care reafirmă voința noastră de a stabili un dialog
cosntituit un adevărat furt. serios, constructiv, în condiții de egalitate și deplina
respectare a independenței noastre.
Prejudiciul economic direct cauzat poporului cubanez de
aplicarea blocadei, depășește în acești 50 de ani 751 de N-am primit răspuns la noile proiecte de cooperare
miliarde de dolari, la valoarea actuală a acestei monede. prezentate în anul 2010 de guvernul cubanez, pentru a
avansa în teme de interes comun cum este combaterea
Domnule Președinte, narcotraficului și terorismului, protecția mediului,
prevenirea dezastrelor naturale și chiar confruntarea cu
În pofida respingerii uniersale a acestei politici, înalți posibile accidente la exploatarea petrolieră din goful
funcționari din acest guvern au reiterat că aceaswta se va Mexic. Din nou este ignorată posiblitatea de a avansa în
menține neschimbată. La 2 septembrie, chiar președitnele domenii de care ar beneficia ambele popoare.
Obama a ratificat sancțiunile contra Cubei, făcând aluzie la
așa zisul ”interes național” al Statelor Unite. Dar toată Dimpotrivă, acest guvern a continuat practica arbitrară de
lumea știe că Casa Albă continuă să acorde cea mai mare a include Cuba pe liste false, inclusiv cea a Statelor care
atenție ”intereselor speciale”, bine finanțate, ale unei se presupune că patronează terorismul internațional, liste
minorități restrânse care a făcut din politica contra Cubei o fabricate de Departamentul de Stat pentru a califica
afacere foarte bănoasă. comportamentul altor țări. Această țară nu are autoritatea
morală pentru a face asemenea liste, pe care ca regulă ar
Este evident că Statele Unite nu au nici o intenție să trebui să fie în frunte, nici nu există o singură rațiune
elimine blocada. Nici măcar nu se întrevede voința pentru a include Cuba pe nici una dintre ele.
guvernului de a demonta aspectele cele mai iraționale ale
ceea ce este deja ansamblul de sancțiuni și măsuri Guvernul american îi ține încarcerați pe nedrept pe cei
economcie coercitive cel mai cuprinzător și prelungit care a Cinci cubanezi luptători asntiteroriști care suferă în
fost aplicat vreodată contra unei țări. Istoric vorbind, de închisoare, de peste 12 ani, cauza lor a suscitat cea mai
fiecare dată când se năruie pretextele întrebuințate ca amplă solidaritate a comunității internaționale.
presupuse obstacole în calea ridicării blocadei contra
Cubei, acestea sunt înlocuite de noi scuze pentru a Cuba care a fost și este victima terorismului de stat,
justifica continuitatea unei politici care este de nesusținut reclamă guvernului american să pună capăt moralei
din toate punctele de vedere. duplicitare și impunității de care se bucură pe teritoriul lor
autorii dovediți ai actelor de terorism, care s-au urzit la
Foarte recent, la 19 octombrie, președintele Obama a adăpostul politicii anticubaneze din această țară, concepută
calificat, conform câtorva agenții de presă, de insuficiente în scopul destabilizării, în anii 60, și care a cuprins
procesele care, după părerea sa, au loc astăzi în cuba și a sabotaje, sechestrări, asasinate și agresiunea armată. Ar fi o
condiționat orice pas nou cu realizarea schimbărilor adevărată contribuție la combaterea internațională a
interne pe care ar vrea să le vadă în țara noastră. acestui flagel.

Președintele greșește asumându-și dreptul de a se amesteca Domnule Președinte,


și de a califica procesele care au loc astăzi în Cuba. Este
lamentabil că este atât de prost informat și sfătuit. Este indignant și insolit ca politica de blocadă și
subversiune a Statelor Unite contra Cubei să continue să se
Transformările pe care le întreprindem astăzi răspund conducă după logica memorandumului subsecretarului
aspirațiilor cubanezilor și deciziilor suverane ale poporului asistent de stat Lester Mallory, scris la 6 aprilie 1960 și
nostru. Sunt îndreptate spre actualizarea și eficientizarea declasificat acum câțiva ani, din al cărui text citez:
modelului nostru economic, prefecționării societății
noastre, adâncirii culturii noastre și dezvoltării ”Majoritatea cubanezilor îl sprijină pe Castro. (...) Nu
socialismului nostru. Nu și-au propus să facă pe placul există nici o opoziție politică efectivă. (...) Singurul mijloc
dorințelor sau să satisfacă interesele guvernului Statelor posibil pentru a-l face să piardă sprijinul intern este
Unite, până întotdeauna opuse celor ale poporului provocarea decepției și a descurajării prin nemulțuirile
cubanez. economice și penuria. (...) Trebuie aplicate rapid toate
mijloacele posibile pentru a slăbi viața economică,

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 29


B. Stânga internațională Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010

refuzându-i cubei bani și alimente cu scopul de a reduce de pace, justiție și solidaritate care caracterizează poporul
salariile nominale și reale, pentru a provoca foamete, nostru, și prietenia cu care lumea se identifică cu insula
disperare și prăbușirea guvernului.” Am încheiat citatul. noastră liberă și nesupusă.
Este vorba de o politică de agresiune, crudă și absolut
contrară Dreptului Internațional, pe care acest guvern Cuba va continua să fie dispusă să stabilească relații de
persistă în a o menține știind că provoacă daune, suferințe pace și respect cu Statele Unite, așa cum are cu imensa
și violează drepturile omului ale unui întreg popor. majoritate a comunității internaționale și cu toată emisfera.
Cuba nu va renunța niciodată la denunțarea blocadei și nu
Nu este o chestiune bilaterală, cum obișnuiesc să repete va înceta să-și ceară dreptul legitim al poporului său de a
reprezentanții americani. Caracterul marcat extrateritorial trăi și munci pentru dezvoltarea lui socio-economică în
este prevăzut în legi și există cu prisosință exemple de condiții de egalitate, în cooperare cu celelalte națiuni, fără
aplicare a măsurilor coercitive asupra cetățenilor și asediu economic și fără presiuni externe.
entităților din terțe țări.
Cuba mulțumește comunității internaționale pentru
Blocada, prin natura și amploarea sa, este calificată ca act solidaritatea fermă cu poporul nostru, sigură că într-o zi se
de genocid, în virtutea articolului II din Convenția de la va face dreptate și nu va mai fi necesară această rezoluție.
Geneva din 1948 de Prevenire și Sancționare a Delictului
de Genocid; și de asemenea ca act de război economic, Vă mulțumesc.
conform Declarației referitoare la Dreptul Războiului
Maritim adoptată în 1909.
Rezultatul votării Rezoluției cubaneze:
Este un act ostil și unilateral care trebuie să înceteze Pentru: 187 țări
unilateral. Contra: 2 țări (SUA și Israel)
Abțineri: Insulele Marshall, Micronezia, Palau.
Încă odată, în numele poporului Cubei, solicit
reprezentanților tuturor țărilor întruniți aici să voteze în
favoarea proiectului de rezoluție pe care am onoarea de a-l
prezenta cu titlul: ”Necesitatea de a se pune capăt blocadei
economice, comerciale și financiare impusă de Statele
Unite ale Americii contra Cubei”.
B.a.4. Reflecțiile comandantului Fidel
Domnule Președinte,
a) 25 septembrie 2010 DACĂ EU AȘ FI
Noi cubanezii ne simțim mândri de opera noastră. Dacă VENEZUELIAN
acest război economic, deși provoacă privațiuni, nu costă
vieți umane și nu reușește să provoace o traumă Mâine este o zi importantă pentru Venezuela. Sunt anunțate
generalizată în rândul populației noastre, aceasta se alegeri pentru 165 de membri ai Parlamentului, și în jurul
datorează efortului și sacrificiului cubanezilor și voinței și importantului eveniment se duce o bătălie istorică. Dar în
abnegației guvernului său. același timp, știrile despre starea timpului sunt
nefavorabile. Ploi puternice devastează părmântul care a
În ciuda faptului că persecuția economică constituie fost leagănul Libertadorului.
obstacolul principal în dezvoltarea țării și ridicarea
nivelului de trai al poporului, Cuba arată rezultate Ploile excesive afectează pe săraci mai mult ca pe oricine.
inegalabile în domeniul eliminării sărăciei și foametei, la Sunt cei care au locuințele cele mai modeste, trăiesc în
indicatorii de sănătate și educație care sunt puncte de cartierele cele mai uitate din timpuri istorice, greu
referință mondială, în promovarea egalității între sexe, în accesibile, străzi proaste și mai puțin trafic. Când apele
libertatea și bunăstarea echitabilă a cubanezilor, în invadează căminele lor, pierd totul. Ei nu dispun de
consensul social, participarea democratică a cetățenilor la locuințe comode și sigure ca cei bogați, nici bulevarde
luarea deciziilor în țară, în stoparea detriorării mediului și largi și abundență de mijloace de transport.
dezvoltarea cooperării internaționale cu circa o sută de țări
din Lumea a Treia. Nu este vorba de o alegere prezidențială. În cele exclusiv
parlamentare, populația se mobilizează puțin și obișnuiește
Cuba a putut declara aici, acum câteva săptămâni, să le scadă importanța.
îndeplinriea la nivel înalt și excepțional a Obiectivelor de
Dezvoltare ale Mileniului. Aceste rezultate, atinse de Cuba, În general, acolo unde domină imperialismul și oligarhia
sunt încă o utopie pentru o mare parte din populația oportunistă primește o parte suculentă din bunurile și
planetei. serviciile naționale, masele nu au nimic de câștigat sau
pierdut și imperiul nu este preocupat nici cât negru sub
Noi cubanezii ne asumăm destinul nostru istoric cu unghie de alegeri. În Statele Unite nici măcar alegerile
optimism, angajare și creativitate. Ne inspiră sentimentele prezidențiale nu mobilizează mai mult de 50% din cei cu
30 | © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro
Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010 B. Stânga internațională

drept de vot.De ce, în schimb, enormele lor resurse Astăzi așa adăuga că, chiar și când se alege întreaga
mediatice se aruncă de data aceasta contra Venezuelei și o Cameră a Reprezentanților, o parte din Senat și alte funcții
supun unui implacabil bombardament de minciuni și improtante, nu ajung să depășească această proporție.
calomnii la adresa Guvernului Revoluționar Bolivarian?
Nu voi încerca să aduc grămezi de argumente pentru a Întrebam de ce, în schimb, își folosesc enormele resurse
convinge un popor curajos și demn cum este cel al mediatice pentru a încerca să înnece Guvernul
Venezuelei. Am văzut manifestațiile populare și fervoarea Revoluționar Bolivarian într-o mare de minciuni și
milioanelor de persoane, în special oamenii cei mai umili calomnii. Ceea ce vor yacheii este petrolul Venezuelei.
și combativi, care au avut privilegiulo să trăiască o etapă Toți am văzut în aceste zile electorale un grup de
nouă în istoria țării lor, care a redat poporului fabuloasele perosnaje bastarde care, în compania mercenarilor presei
resurse ale Venezuelei. De-acum Patria lor nu mai este o locale scrise, radio și TV, ajung să nege chiar și libertatea
națiune de analfabeți, în care milioane de bărbați, femei și presei din Venezuela.
copii supraviețuiau într-o sărăcie extremă.
Inamicul a reușit să-și atingă o parte din obiective: să
Nu voi vorbi despre o experiență pe care Cuba a trăit-o, de împiedice ca Guvernul Bolivarian să aibă sprijinul a două
care vorbesc 50 de ani de rezistență eroică în fața blocadei treimi din Parlament.
și a odioaselor crime ale Guvernului Statelor Unite.
Imeriul poate crede că a obținut o mare victorie.
Vă spun simplu ce aș face dacă aș fi venezuelian.
Cred exact contrariul: rezultatele din 26 septembrie au
Aș înfrunta ploile și n-aș permite imperiului să scoată nici constituit o victorie a Revoluției Bolivariene și a liderului
un beneficiu; aș lupta împreună cu vecinii și rudepe său Hugo Chavez Frias.
pentru a proteja oamenii și bunurile, dar n-ar renunța să mă
duc să votez ca o datorie sacră: la orice oră, înainte să La aceste alegeri parlamentare participare electorilor s-a
vină ploaia, când plouă sau după ploaie, atâta timp cât este ridicat la nivelul record de 66,45%. Imperiul cu imensele
un colegiu deschis. lui resurse nu a putut evita ca PSUV, rămânând 6 de
adjudecat, să obțină 95 din cele 165 locuri în parlament.
Aceste alegeri au o importanță enormă și imperiul o știe: Cel mai important lucru este intrarea în această instituție a
vrea să-i slăbească forțele Revoluției, să-i limiteze unui număr ridicat de tineri, femei și alți militanți
capacitatea de luptă, s-o priveze de cele două treimi din combativi și de nădejde.
Adunarea Națională pentru a facilita planurile
contrarevoluționare, pentru a crește lașa campanie Revoluția Bolivariană are azi o Putere Executivă, o
mediatică și să continue să înconjure Venezuela cu baze majoritate amplă în Parlament și un partid capabil să
militare, asediind-o tot mai mult cu armele letale ale mobilizeze milioane de luptători pentru socialism.
traficului internațional de droguri și violență.
Statele Unite nu au în Venezuela decât fragmente de
Dacă există eerori, n-aș renunța niciodată la posibilitatea ca partide, încropite de frica Revoluției, și din pofte materiale
Revoluția să le corecteze și să învingă obstacolele. grosolane.

Dacă eu aș fi venezuelian, chiar sub fulgere și trăznete, aș Nu vor putea apela la o lovitură de stat în Venezuela așa
lupta până la imposibil pentru a transforma 26 septembrie cum au făcut cu Allende în Chile și alte țări din America
într-o mare victorie. Noastră.

FIDEL CASTRO RUZ Forțele Armate ale acestei țări surori, educate în spiritul și
pilda Libertadorului, care i-a inspirat pe liderii care au
inițiat procesul, sunt promotoare și parte a Revoluției.

Asemenea ansamblu de forțe este invincibil. N-aș vedea cu


b) CEEA CE VOR EI ESTE PETROLUL atâta claritate fără experiența trăită timp de peste jumătate
VENEZUELEI de secol.

Ieri spuneam ce aș face dacă aș fi venezuelian, am explicat FIDEL CASTRO RUZ


că săracii erau cei care sufereau cel mai mult din cauza
catastrofelor naturale și am argumentat de ce. Apoi am
adăugat: ”...acolo unde domină imperialismul și oligarhia c) 30 septembrie 2010 PIEDAD CORDOBA ȘI
oportunistă primește o parte suculentă din bunurile și LUPTA EI PENTRU PACE
serviciile naționale, masele n-au nimic de pierdut sau de
câștigat și imperiului nu-i pasă deloc de alegeri” și că ”în Acum trei zile s-a publicat știrea că Procurorul General al
Statele Unite, nici măcar alegerile prezidențiale nu Columbiei, Alejandro Ordonez Maldonado, fusese destituit
mobilizează mai mult de 50% din cei care au drept de vot”. și i s-a interzis să practice timp de 18 ani pentru că a

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 31


B. Stânga internațională Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010

interzis să exercite funcții politice prestigioasei senatoare pună la alt televizor CNN în engleză și nici aici nici un
columbiene Piedad Cordoba, pentru o presupusă cuvânt despre Adunare. Atunci, despre ce vorbește CNN?
promovare și colaborare cu FARC (Forțele Armate Dădea știri, și aștepta să termine cele transmise despre
Revoluționare din Columbia). Față de o măsură atât de Columbia. Dar au trecut 10, 20, 30 de minute și continuau
neobișnuită și drastică, contra unui titular la o funcție cu același lucru. Relatau incidentele dintr-o colosală luptă
electivă a celei mai înalte isntituții legislative a Statului, care se ducea, sau se dusese în columbia, destinele
aceasta nu are altă alternativă decât să recurgă la chiar continentului depindeau de acestea, după cum se deducea
Procurorul care a dictat măsura. din cuvintele și stilul de relatare al vorbitorului. Se arătau
fotografii și filme în toate culorile despre moartea lui
Era logic ca un asemenea arbitrariu să provoace o puternică Victor Julio Suarez Rojas, alias Jorge Briceno Suarez sau
respingere, exprimată de cele mai diverse personalități ”Mono Jojoy”. Este lovitura cea mai grea primită de
politice, între care, ex prizonierii FARC și rudele celor care FARC, afirma vorbitorul, depășește căderea lui Manuel
au fost eliberați prin demersurile senatoarei, ex candidați la Marulanda și cea a lui Raul Reyes la un loc. Acțiune
președinție, persoane care au ocupat această înaltă funcție, demolatoare, se afirmă. După cum se deducea, avusese
alții care au fost, sau sunt, senatori sau membrii ai puterii loc o luptă spectaculoasă cu participarea a 30 de avioane
legislative. de bombardamente, 27 de elicoptere, batalioane complete
de trupe selecte încrâncenate în ferocea acțiune războinică.
Piedaad cordoba este o persoană inteligentă și curajoasă, o Realmente ceva mai tare ca bătăliile de la Carabobo,
strălucită posesoare a unei gândiri bine articulate. Acum Pichincha și ayacucho, luate împreună. Cu vechea
câteva săptămâni ne-a vizitat însoțită de alte personalități experiență în asemenea lupte, nu concepeam o asemenea
remarcabile, între care, un preot iezuit de o cinste bătălie într-o regiune împădurită și izolată din Columbia.
desăvârșită. Au venit animați de o dorință profundă de a Acțiunea neobișnuită era condimentată cu imagini de tot
căuta pacea pentru țara lor și au cerut colaborarea Cubei, felul, vechi și noi, ale comandantului insurgent. Pentru
anintind să timp de ani, și la cererea chiar a guvernului redactorul de știri de la CNN, Alfonso Cano, care l-a
Columbiei, le-am acordat teritoriul nostru și colaborarea înlocuit pe Marulanda, era un intelectual universitar care nu
pentru reuniunile care au avut loc în capitala țării noastre se bucura de sprijin printre combatanți; adevăratul șef
între reprezentanții Guvernului Columbiei și ELN. murise. FARC ar trebui să se predea.

Nu mă surprinde, totuși, decizia luată de Procurorul Să vorbim clar. Știrile referitoare la faimoasa bătălie în
General, care ascultă de politica oficială a acestei țări care a murit comandantul FARC – o mișcare revoluționară
virtual ocupată de trupele ianchee. columbiană care a apărut acum peste 50 de ani, după
moartea lui Jorge Eliecer Gaitan, asasinat de oligarhie - și
Nu-mi place să vorbesc cu jumătăți de măsură, și voi spune destituirea lui Pedad Cordoba, sunt foarte departe de a
ceea ce gândesc. Acum o săptămână, era pe punctul de a aduce pacea în Columbia; dimpotrivă, ar putea accelera
începe dezbaterea generală la a 65-a sesiuni a Adunării schimbările revoluționare din această țară.
Generale a Națiunilor Unite. Timp de trei zile, s-au discutat
lamentabilele Obiective de Dezvoltare ale Mileniului, iar Îmi imaginez că nu puțini militari columbieni se simt
joi, 23 septembrie, începea Adunarea Generală cu rușinați de versiunile grotești ale presupusei bătălii în care
participarea Șefilor de state sau înalți reprezentanți din a murit Comandantul Jorge Briceno Suarez. În primul rând,
fiecare țară. Primul care să vorbească ar fi, cum este nu a fost nici o bătălie. A fost un asasinat grosolan și
uzanța, Ssecretarul General al ONU, și, imediat, rușinos. Amiralul Edgar Cely, poate jenat de rolul de
Președintele Statelor Unite, țară gazdă a Organizației și război cu care autoritatea oficială a dat știrea și alte
prezumtiv stăpân al lumii. Sesiunea începea la ora 9 versiuni obscure, a declarat că: ”Jorge Briceno, alias
dimineața. Cum este logic, eran interesat să știu ce va ”Mono Jojoy”, a murit strivit când construcția în care era
spune ilustrul Barack Obama, Premiul Nobel pentru Pace, ascuns în pădure s-a prăbușit peste el”. ”Ceea ce știm este
imediat după Ban Ki-moon. Mi-am imaginat ca un naiv că că a murit strivit, bunkerul s-a prăbușit peste el”, ”nu este
CNN în spaniolă sau engleză va transmite discursul, în adevărat că avea un glonte în cap”. Așa a declarat
general scurt, al lui Obama. Pe aceeași cale am ascultat Caracol Radio, conform agenției de știri nordamericană
dezbaterile dintre candidații la această funcție din orașul AP.
Las Vegas, acum doi ani.
Operațiunea a primit un nume biblic ”Sodoma”, una din
A sosit ora, minutele treceau și CNN transmitea știri cele două orașe pedepsite pentru păcatele lor, peste acesta
aparent spectaculare despre moartea unui șef de guerrilla s-a abătut o ploaie de foc și pucioasă.Cel mai grav este
columbian. Acestea erau importante, dar nu de o ceea ce nu s-a spus, ce de-acum știe și pisica, pentru că
importanță specială. Eu continuam să fiu interesat să știu chiar iancheii au publicat.
ce spunea Obama despre problemele extrem de grave cu
care se confruntă lumea. Guvernul Statelor Unite i-a furnizat aliatului său peste 30
de bombe inteligente. În ghetele pe care i le-au dat șefului
Poate situația planetei este de așa natură încât să de guerrilla, i-au instalat un GPS. Ghidate de acest
glumească și să facă să aștepte Adunarea? Am cerut să se
32 | © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro
Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010 B. Stânga internațională

instrument, bombele programate au explodat în tabăra d) 30 Septembrie 2010 ȘTIRI NEVEROSIMILE


unde se afla Jorge Briceno.
Pe când terminam niște Reflecții despre destituirea
De ce nu se spune lumii adevărul? De ce vorbesc de o senatoarei columbiene Pedad Cordoba, au început să
bătălie care n-a avut loc niciodată? sosească știri neverosimile din Ecuador. Am ascultat
câteva ore. Pe măsură ce minutele treceau, efervescența
Alte lucruri rușinoase le-am observat la televiziune. creștea.
Președintele Statelor Untie l-a primit cu efuziuni pe Uribe
la Washington și l-a sprijinit ca să dea lecții de La ora 5:12 pm, ora Cubei, condamnările loviturii de stat
”democrație” la o universitate americană. se multiplică. Liderii latinoamericani de mare prestigiu, ca
Chavez și Evo, fac să se audă condamnarea lor energică.
Uribe a fost unul dintre principalii creatori ai OSA întrunită este fără alternativă. Membrii se
paramilitarismului, pe ai cărui membri cade răspunderea indignează și până și Chinchilla protestează; chiar și noul
înfloririi traficului de droguri și moartea a zeci de mii de Președinte al Columbiei a spus că-l sprijină pe Correa.
persoane. Cu Barack Obama a semnat Uribe instalarea a
șapte baze militare în orice parte a teritoriului Columbiei cu Președintele Rafael Correa se arată ferm și neînduplecat.
efective și echipamente ale forțelor armate ianchee. țara Poporul este mult mai bine organizat. Lovitura, după
estse plină de cimitire clandestine. Obama, prin părerea mea, este deja pierdută.
intermediul lui Ban Ki-moon, i-a conferit lui Uribe
imunitate, încredințându-i nici mai mult nici mai puțin Până și Obama și Clinton nu vor avea alternativă decât să
decât vicepreședinția comisiei care investighează atacarea condamne.
flotilei care ducea ajutoare palestinienilor assediați în
Gaza. FIDEL CASTRO RUZ

Uribe, în ultimele zile ale președinției avea deja organizată


operațiunea utilizând GPS în ghetele noi de care avea e) 27 octombrie 2010 IMPERIUL ȘI DREPTUL LA
nevoie guerrillero columbian. VIAȚĂ AL FIINȚELOR UMANE

Când noul președinte al Columbiei a mers în Statele Unite Ce barbari!, am exclamat când am citit ultimul rând al
ca să vorbească la Adunarea Generală, știa că operațiunea dezvăluirilor faimosului ziarist Seymour Hersh, publicate
era în curs de desfășurare, și Obama aflând de asasinarea în Democracy Now și culese ca una din cele 25 de știri
combatantului, l-a îmbărțișat cu efuziune pe Santos. dintre cele mai cenzurate în Statele Unite.

Mă întreb dacă cu acest prilej s-a spus ceva de supunerea Materialul se intitulează ”Crimele de război ale generalului
față decizia emisă de Senatul Columbiei, prin care din Statele Unite, Stanley McChrystal” și a fost inclus în
declara ilegală autorizarea lui Uribe de a preda teritoriul Proiectul Cenzurat, elaborat de o universitate din
pentru isntalarea de baze militare ianchee. Pe acestea s-a California, care curpinde paragrafele esențiale ale acelor
bazat asasinatul grosolan. dezvăluiri.

Am criticat FARC. Am exprimat public într-o Reflecție ”Generalul lt. Stanley McChrystal, numit comandant
dezacordul meu cu luarea de prizonieri de război și cu responsabil de război în Afganistan de Obama în mai 2009,
sacrificiile care înseamnă pentru ei condițiile dure de viață a fost înainte șef al Comandoului Comun de Operațiuni
din păduri. Am explicat rațiunile și experiența căpătată în Speciale (JSOC), dependent de Dick Cheney
luptele noastre. (vicepreședinte al lui George W. Bush). Cea mai mare
parte a carierei militare de 33 de ani a generalului
Am fost un critic al concepțiilor strategice ale mișcării de McChrystal a fost ținută secretă, inclusiv serviciile prestate
guerrilla columbiană. Dar niciodată nu am negat caracterul între 2003 și 2008 ca comandant al JSOC, unitate de elită
revoluționar al FARC. atât de clandestină încât ani de zile Pentagonul a refuzat să
recunoască existența lui. JSOC este o unitate specială de
Am considerat și consider că Marulanda a fost unul ditnre ”operațiuni negre” (asasinate) a Navy Seals (Forțe speciale
cei mai remarcabili guerrilleros columbieni și ale Marinei de Război) și Delta Force (Delta Force, soldați
latinoamericani. Când multe nume de politicieni mediocri secreți ai armatei pentru operațiuni speciale, care formal se
vor fi uitate, cel al lui Marulanda va fi recunoscut ca unul numește ”Detașamentul Delta Operațional de Forțe
din cei mai demni și fermi luptători pentru bunăstarea Speciale (SFOD-D), iar Pentagonul a denumit-o Grup de
țăranilor, muncitorilor și săracilor din America Latină. Aplicații de Luptă (CAG).
Prestigiul și autoritatea morală a lui Piedad Cordoba au
crescut. ”Câștigătorul Premiului Pulitzer pentru jurnalism, Seymour
FIDEL CASTRO RUZ Hersh, a dezvăluit că administrația Bush a operat un inel
30 septembrie 2010 executiv de asasinate care depindea direct de
Ora 11:36 pm vicepreședintele Dick Cheney și că Congresul n-a simțit

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 33


B. Stânga internațională Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010

niciodată vreo dorință să-l investigheze. Echipe ale JSOC aparent este o unitate clasificată, cum o vor descoperi?
călătoreau în diferite țări, fără măcar să vorbească cu Guvernul le va spune că tot ce scriu este incorect sau că
ambasadorul sau șeful Stației CIA, cu o listă de oameni pe asta nu pot comenta. Este ușor să rîmâi șomer din cauza
care-i căutau, îi găseau, îi omorau și plecau. Exista o listă unor asemenea istorii. Cred că relația cu JSOC se schimbă
valabilă de oameni marcați ca țintă, elaborată de oficina sub Obama. Acum există mai mult control.”
vicepreședintelui Cheney. (...) au fost asasinate în zeci de
țări din Orientul Mijlociu și America Latină, a afirmat ”...decizia adminsitrației Obama de a desemna pe Generalul
Hersh. ”Există un decret executiv, semnat de președintele McChrystal ca nou comandant responsabil de război în
Ford în anii 70 prin care se interzic asemenea acțiuni. Nu Afganistan și prelungirea jurisdicției militare pentru cei
este numai contrar, este ilegal, este imoral, este arestați de SUA în războiul lor cu terorismul, închiși în
contraproductiv, adaugă el. închisoarea de la Guantanamo, din păcate sunt exemple de
cum adminsitrația Obama continuă să meargă pe urmele lui
”JSOC de asemenea a fost implicat în crime de război, Bush.”
inclusiv tortura deținuților în locuri secrete de detenție.
Lagărul Nama din Irak, operat de JSOC sub comanda lui ”Rock Creek Free Press a divulgat în iunie 2010 că
McChrystal, a fost una din asemenea instalații ”fantasme”, Seymour Hersh, intervenind la Conferința de Jurnalism de
ascunsă Comitetului Internațional al Crucii roșii (CICR) și Investigație Globală de la Geneva, l-a criticat în aprilie
acuzată de unele dintre cele mai grave acte de tortură.” 2010 pe președintele Barack Obama și a denunțat faptul că
Oficial l-au instalat pe Generalul maior la Fort Braga, forțele SUA realizează ”execuții pe câmpurile de bătălie”.
Carolina de Nord, dar era ”un vizitator frecvent al ”Cei pe care-i capturăm în Afganistan îi executăm chiar pe
Lagărului Nama și a altor baze ale forțelor speciale din Irak câmpul de bătălie”, spune Hersh.
și Afganistan, unde au fost staționate forțele sub comanda
sa.” Ajungând la acest punct, narațiunea intră în contact cu o
realitate extrem de actuală: continuitatea unei politici de
În continuare este abordat un punct de interes deosebit, către Președintele care i-a succedat delirantului W. Bush,
când asemenea fapte intră în conflict cu funcționari care, inventatorul războiului dezlănțuit pentru a acapara
în îndeplinirea atribuțiilor lor, erau obligați să comită fapte resursele de gaz și petrol cele mai improtante din lume într-
care îi făceau să intre în conflict deschis cu legile și o regiune locuită de peste 2,5 miliarde de oameni, în
implicau delicte grave. virtutea actelor comise contra poporului Statelor Unite de o
organizație de oameni care au fost recrutați și înarmați de
”Un interogator de la Campo Nama a descris că deținuții CIA pentru a lupta în Afganistan contra soldaților sovietici
erau închiși în containere de nave timp de 24 de ore pe o și care continuă să se bucure de sprijinul celor mai
căldură extremă, apoi îi expuneau la frig extrem udându-i apropiați aliați ai Statelor Unite.
periodic cu apă înghețată, îi bombardau cu lumini puternice
și muzică zgomotoasă, îi privau de somn și le dădeau Zona complexă și impredictibilă ale cărei resurse sunt
lovituri puternice.” disputate, merge din Irak și Orientul Mijlociu până în
îndepărtatele limite ale regiunii Chinei din Xinjiang,
Imediat, sunt abordate încălcările flagrante ale principiilor trecând prin Irak, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite,
internaționale și convențiilor semnate de Statele Untie. Iran și fostele republici sovietice Turkmenistan,
Cititorii cubanezi își amintesc istoria narată în cele două Uzbekistan, Kazahstan, Kirkistan și Tadjikistan, capabile
texte în care relatez relațiile noastre cu Crucea Roșie să aprovizioneze cu gaze și țiței economia emergentă a
Internațională, căreia i-am predat un mare număr de Republicii Populare Chineze și industrializata Europa.
prizonieri ai armatei inamice care au căzut în mâinile Populația Afganistanului, precum și o parte din Pakistan,
noastre în timpul apărării din Sierra Maestra și țară cu 170 de milioane de locuitori și posesoare a armelor
contraofensiva strategică ulterioară contra armatei Cubei, nucleare, este victima atacurilor cu avioane fără pilot
antrenată și aprovizionată de Statele Unite. Niciodată nici iachee care masacrează populația civilă.
un singur prizonier nu a fost maltratat și nici un rănit nu a
fost lăsat fără îngrijiri imediate. Aceeași instituție, cu Dintre cele 25 de știri dintre cele mai cenzurate de marile
sediul în Elveția, ar putea da mărturie de acest lucru. media, selectate de Universitatea Sonoma State din
California - așa cum fac de 34 de ani -, una dintre ele,
”Comtietul Internațional al Crucii Roșii este un corp corespunde perioadei 2009-2010, era ”Crime de război ale
însărcinat, prin Dreptul Internațional, cu supravegherea generalului Stanley McChrystal”; și alte două se referă la
îndeplinirii Convențiilor de la Geneva și, prin urmare, are Insula noastră: ”Mediile au ignorat ajutorul medical al
dreptul să examineze toate instalațiile unde se află Cubei la cutremurul din haiti” și ”Încă sunt brutalizați
prizonieri în orice țară în război sau sub ocupație militară.” prizonierii de la Guantanamo”. A patra afirmă: ”Obama
”În explicația de ce nici un alt mediu de presă nu a reduce cheltuiala socială și o crește pe cea militară”.
dezvăluit această istorie, Hersh spune: ”Colegii mei din
presa acreditată de multe ori nu o urmăresc, nu pentru că nu Ministrul nostru de Externe, Bruno Rodriguez, a fost
vor, ci pentru că nu știu unde să se adreseze. Dacă scriu responsabilul politic al Misiunii Medicale Cubaneze
ceva despre Comandoul Comun de Operațiuni Speciale, că trimisă în Pakistan când un cutremur distrugător a lovit
34 | © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro
Scânteia As –Nr. 11 octombrie 2010 B. Stânga internațională

puternic natura sălbatică a nordestului acestei țări, unde


zone vaste sunt locuite de aceeași etnie cu o cultură
identică și tradiții, și au fost divizate arbitrar de
colonialismul englez în țări care apoi au căzut sub egida
ianchee.

În discursul său de ieri, 26 octombrie, la sediul ONU, a


demonstrat că este excelent de bine informat de situația
internațională în lumea noastră complexă.

Strălucita sa intervenție de ieri și Rezoluția aprobată de


această instituție, pentru importanța ei, cere o Reflecție pe
care îmi propun s-o elaborez.

FIDEL CASTRO RUZ

| © copyright As. Scânteia - www.scanteiaasociatie.ro 35