Sunteți pe pagina 1din 6

Raport anual de activiate a CMI

IP Gimnaziul ,,Dumitru Matcovschi”


pentru anul de studii: 2018-2019
1. Obiective care au fost stabilite pentru anul de studii:
- Identificarea elevilor care necesită adordare și asistență individualizată;
- Stimularea cognitivă, integrarea socială şi dezvoltarea unor abilităţi ale copiilor cu
cerinţe educaţionale speciale prin activităţi creative, sportive, cultural-artistice şi practico-
aplicative;
- Colaborarea cu CD și părinții în scopul realizării obiectivelor PEI
- Includerea, în mod direct, a copiilor cu cerinţe educaţionale
speciale în comunitatea locală;
- Realizarea incluziunii şi implicării prin angajarea tuturor factorilor interesaţi în
programul educaţional de activităţi ce promovează intens integrarea socială;
- Promovarea educației incluzive și a beneficiarilor acesteia pentru dezvoltarea copiilor.

2. Informație privind constituirea CMI și delegarea responsabilităților membrilor


CMI:
- Ordin nr. 2 din 19.09.2018
A valida CMI aprobată de CP în următoarea componență:
1. Botnaru Natalia-director adjunct, președintele CMI (din februarie Budeanu Rodica)
2. Văscu Daria-CDS
3. Budeanu Rodica-diriginte cl.a V-a
4. Covalciuc Viorel-diriginte cl.a VI-a
5. Morari Natalia-diriginte cl. A VIII-a
6. Moraru Elena- asistentă medicală
7. Moraru Elena- asistent social
3. Informații statistice privind evidența copiilor cu CES:

Copii cu CES Nr. total Din ei: Asistați Asistați Asistență Alte
pe categorii copii cu în CREI de CDS psihologică forme de
CES asistență
(logopedi
că,
socială,
medicală)
Clasele I-IV

Casele V-IX

Clasele I-IV

Casele V-IX

Clasele I-IV

Casele V-IX

Clasele I-IV

Casele V-IX

Clasele I-IV

Casele V-IX
Dificultăți de
învățare
(categoria de
încadrare se ia din
8 8 7 8 2
Raport de evaluare
complexă SAP)

Total: 8 8 8 8 8 2

4. Probleme examinate în CA și CP (cu referire la copiii cu CES și promovarea EI la


nivel de instituție):
Data Problema examinată Decizii, impact/realizare
Consiliul de administrație
14 Mediul incluziv- condiții pentru
noiembrie asigurarea incluziunii educaționale a
copiilor cu CES
Consiliul profesoral
19 Constituirea CMI A valida CMI aprobată de CP în
septembrie Aprobarea PEI-urilor pentru elevii cu CES următoarea componență (mai sus)
De a aproba PEI-urile elevilor cu Ces
Decembrie/ Monitorizarea progresului școlar la copiii cu CES De a monitoriza permanent progresul
Mai elevilor cu CES

Mai Promovarea și admiterea la examenele naționale De a promova elevii cu CES în clasele


de absolvire a gimnaziului a elevilor cu CES următoare
De a admite toți cei 4 elevi cu CES din clasa
a IX-a la examenul de abolvire

5. Procesul PEI
Nr. Echipe PEI create Nr. proces-verbal
1
Nr. PEI elaborate, aprobate de CP Nr. proces-verbal
7
Nr. total de copii care au parcurs disciplinele școlare prin curriculum 7
modificat
Nr. de ședințe de monitorizare a realizării PEI, organizate de CMI 2 ședințe CMI
la sf. sem I și II, 4
asistențe
Informații privind încadrarea copiilor cu CES în sesiunea de evaluare Nivel de
finală: învățământ
primar gimnazial
4

Nr. total de copii cu CES 4


4

Nr. copii cu CES admiși în sesiunea de evaluare finală

Nr. copii cu CES care au promovat


Altele: (ex: amânați, refuzul mamei, etc.)

6. Activitatea metodologică
Tipul activității Nr. de Tematici
activități
Atelier de lucru pe 3 Elaborarea și realizarea adaptărilor
Comisii metodice curriculare. Evaluarea progresului școlar
al elevilor cu CES
Atelier de lucru pe 3 Evaluarea CES şi Planificarea
Comisii metodice obiectivelor de învăţare
Ședință metodică 1 Rolul temelor pentru acasă în contextul
incluziunii

7. Activități cu părinții
Tipuri de Tematici Parteneri în Categorii de Nr. de
activități abordate realizare participanți participanți
Ședință cu Educația CDS, Părinți, CDS, CD 50
părinții claselor incluzivă- președintele
gimnaziale provocare sau CMI
necesitate?
Ședință cu Aducerea la CDS, Părinți, CDS, CD 11
părinții elevilor cunoștință a diriginții,
cu CES prevederilor președintele
Metodologiei CMI
privind
managementul
temelor pentru
acasă, secțiunea
Temele pentru
acasă în
contextul
incluziunii
Ședință cu Cunoașterea Părinți, 6
părinții cu Regulamentul dirigintele,
de desfășurare a președintele
examenelor CMI
naționale de
absolvire a
gimnaziului
Consultații -Probleme la Asistentul Părinți, CDS, CD 5
individuale cu disciplinele de social, CDS,
părinții elevilor studii ,de directorul
cu CES comportament, instituției,
număr mare de președintele
absențe la unul CMI
din elevii cu
CES al clasei a
IX-a

Discuții -Progresul Diriginții, Părinți, CD 2,3


individuale școlar profesorii la
obiectele de
studiu
Consiliere Probleme de Părinți, 3
individuală adaptare a elevei CDS,diriginte
cu CES cl.a V-a
8. Activități de promovare/desiminare a bunelor practici în domeniul educației
incluzive:

Tipuri de activități Impact

Seminare raionale Achiziționarea de competențe noi vizând


metodele de lucru, evaluarea dezvoltării
copilului, schimbarea de viziuni, atitudini și
capacități.
Activități extracuriculare cu implicarea Includerea, în mod direct, a copiilor cu
copiilor cu CES, cu genericul ,,Cu pași cerinţe educaţionale
mici,facem lucruri mari” speciale în comunitatea locală

S-ar putea să vă placă și