Sunteți pe pagina 1din 3

Exemple de itemi pentru pregătirea tezei

Sesiunea DECEMBRIE

Clasa a 12-a, REAL

1. Calculaţi aria subgraficului funcţiei 𝑓: [−2; 0] → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 + 4𝑥 + 6.


2. Calculaţi aria figurii mărginite de graficele funcţiilor 𝑓, 𝑔: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = −𝑥 2 + 4, 𝑔(𝑥) = 𝑥 + 2.
𝑎
3. Determinaţi 𝑎 ∈ 𝑅, astfel încât ∫𝑎−1(3𝑥 2 − 2)𝑑𝑥 = 9
4. Să se calculeze integrala nedefinită:
𝑑𝑥 𝑥 4 −2𝑥+3 1
a) ∫ 4𝑥−1 b) ∫ 32𝑥+4 𝑑𝑥 c) ∫ 𝑥2
𝑑𝑥 d) ∫ ( 3 − 𝑥√𝑥 + sin 𝑥) 𝑑𝑥
√ 𝑥
5. Pentru funcţia 𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = −2𝑥 + 1 determinați primitiva, al cărei grafic trece prin punctul M(2; -1).
6. Paralelipipedul drept 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1 𝐵1 𝐶1 𝐷1 are 𝐴𝐵 = 4𝑐𝑚, 𝐴𝐷 = 6√2𝑐𝑚, 𝑚(∠𝐵𝐴𝐷) = 450 , 𝐵1 𝐷 = √76 𝑐𝑚.
Calculaţi aria totală şi volumul paralelipipedului. Efectuaţi desenul.
7. Fie prisma triunghiulară regulată 𝐴𝐵𝐶𝐴1 𝐵1 𝐶1 cu 𝐴𝐵 = 8 𝑐𝑚, 𝐴1 𝑀 = 6 𝑐𝑚, unde M este mijlocul muchiei
BC. Calculaţi aria totală şi volumul prismei. Efectuaţi desenul.
2 3 𝑑𝑥
8. Să se calculeze: 1) ∫1 𝑥 4 𝑑𝑥 2) ∫1 3𝑥−4
4 𝑥 3 +3 4 3
3) ∫2 𝑑𝑥 4) ∫0 |3 − 𝑥| 𝑑𝑥 5) ∫0 |𝑥 3 − 2𝑥 2 |𝑑𝑥
𝑥−1
9. Pentru funcția 𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = (4𝑥 + 1)2 aflați primitiva F, al cărei grafic trece prin punctul M(2;-1).
3
√𝑥 2 −√𝑥
10. Să se calculeze integralele nedefinite: a) ∫ 32𝑥+7 𝑑𝑥 b) ∫ 𝑥√𝑥
𝑑𝑥
𝑥2
c) ∫ 3+𝑥 𝑑𝑥 d) ∫ 𝑥 2 ln(x − 1) 𝑑𝑥 e) ∫(3𝑥 − 1)2 sin 𝑥 𝑑𝑥

11. Utilizând metoda schimbării de variabilă, să se calculeze:
0 9 𝑑𝑥 5 𝑑𝑥
a) ∫−0,4(2 + 5𝑥)4 𝑑𝑥 b) ∫1 c) ∫1
5+√𝑥 √3𝑥+1
2
12. Să se calculeze, folosind metoda integrării prin părti: ∫0 𝑥 2 ∙ 𝑒 𝑥 𝑑𝑥.
13. Să se determine aria figurii mărginite de graficele funcţiilor 𝑓, 𝑔 ∶ 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 𝑥, 𝑔(𝑥) = 𝑥 + 3.
14. Să se determine parametrul real a (𝑎 > 0), astfel încât volumul corpului de rotaţie determinat de funcţia 𝑓 ∶
[0; 3] → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 2, să fie egal cu 28π u. c.
2
15. Fie funcţia 𝑓: [0; 3] → 𝑅, 𝑓(𝑥) = − 3 𝑥 + 5. Să se determine valoarea parametrului real m pentru care dreapta
𝑦 = 𝑚𝑥 împarte subgraficul funcţiei f în două figuri de arii egale.
𝑎
16. Să se afle numerele reale pozitive a pentru care are loc relaţia ∫1 (3𝑥 2 − 8𝑥 + 5)𝑑𝑥 ≤ 𝑎.
17. În paralelipipedul drept 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ 𝐴𝐷 = 2 𝑐𝑚, 𝐶𝐷 = 3 𝑐𝑚, 𝑚(∠𝐴𝐷𝐶) = 120°, 𝐴′𝐶 = √35 𝑐𝑚. Să
se afle aria laterală, aria totală şi volumul paralelipipedului.
18. O piramidă triunghiulară regulată are latura bazei de 6 cm şi înălţimea de 8 cm. Să se afle aria totală a
piramidei.
19. Diagonala bazei unui paralelipiped dreptunghiular are lungimea egală cu 6cm, iar unghiul dintre diagonalele
bazei este de 30o. Se construieşte secţiunea paralelipipedului cu un plan ce conţine o diagonală a bazei de jos
şi unul din vîrfurile opuse ei ale bazei de sus. Unghiul dintre această secţiune şi baza de jos este egal cu 45o.
Să se afle aria totală şi volumul paralelipipedului.
20. Baza piramidei VABCD este un pătrat cu latura de 6 cm. Muchia VA este perpendiculară pe planul bazei şi
are lungimea de 8 cm.
a) Să se calculeze volumul piramidei;
b) Să se calculeze aria laterală a piramidei;
c) Să se calculeze volumul piramidei MBCD, unde M este mijlocul muchiei AC.
21. Un rezervor pentru apă are forma unei piramide patrulatere regulate cu latura bazei de 9√2 m şi muchia
laterală de 15 m, aşezate cu vârful în jos. Rezervorul este umplut cu apă.
a) Care este volumul rezervorului?
b) Câţi metri cubi de apă trebuiesc scoşi pentru ca nivelul apei din rezervor să se micşoreze cu trei metri?
Rotujiţi rezultatul până la intregi.
22. Aflaţi primitiva funcţiei 𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 𝑒 2𝑥 − sin 𝑥, graficul căreia trece prin originea sistemului de
coordonate.
𝑎
23. Aflaţi numerele reale 𝑎 > 1 pentru care ∫1 (𝑎 − 4𝑥)𝑑𝑥 ≥ 6 − 5𝑎.
24. Fie piramida patrulateră regulată VABCD cu AB = 5 cm şi înălţimea VO = 6 cm. Dacă OP⊥VC, să se
calculeze lungimea segmentului OP.
25. Într-o piramidă patrulateră regulată muchia laterală are lungimea de 2√6 cm şi formează cu planul bazei un
unghi cu măsura de 30o. Determinaţi aria laterală a piramidei.
26. Baza unei piramide este un triunghi dreptunghic cu catetele de 6 cm şi 8 cm. Unghiurile diedre de la baza
piramidei sunt congruente şi au măsura de 600. Determinaţi aria laterală a piramidei.

27. Scrieți în casetă unul dintre semnele “<”, “>” sau “=”, astfel încît propoziţia obţinută să fie
1 3𝜋
adevărată. ∫0 √4𝑥 2 − 4𝑥 + 1𝑑𝑥 sin .
4
28. Determinaţi numerele reale a, b, c pentru care funcţia 𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 3𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 verifică simultan
1 13
condiţiile: 𝑓 𝐼 (1) = −1; 𝑓(2) + 𝑓 𝐼𝐼 (2) = 3; ∫0 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 6
.
29. Aflaţi aria figurii mărginite de graficul funcţiei 𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 2𝑥 2 − 8𝑥, de tangenta la acest grafic în
punctul de minim local al funcţiei şi de axa Oy.
1
30. Rezolvaţi inecuaţia ∫0 (2𝑡 3 𝑥 − 𝑡 2 ) 𝑑𝑥 ≤ 0.
31. Fie 𝑓, 𝑔: [0; +∞) → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 2𝑥, 𝑔(𝑥) = 𝑚𝑥 2 , 𝑚 ∈ 𝑅. Determinaţi valoarea parametrului m pentru care
1
aria figurii, mărginite de graficele acestor funcţii, este egală cu u. p.
3
𝑥 1
32. Determinaţi valorile lui 𝑥 ∈ (0; 𝜋) pentru care ∫0 (√3 cos 3𝑡 + sin 3𝑡)𝑑𝑡 = .
3

𝑥 28 1,5𝑥+1
33. Să se rezolve ecuaţia ∫−1 (8𝑡 2 + 𝑡 + 4) 𝑑𝑡 = .
3 log𝑥+1 √𝑥+1
2
34. Aflaţi primitiva F(x) a funcţiei 𝑓(𝑥) = 𝑥−1, graficul căreia trece prin punctul 𝑀(2; ln 3).
35. Să se afle raportul dintre volumul unui cub şi volumul tetraedrului regulat, lungimea muchiei căruia este egală
cu lungimea diagonalei unei feţe a cubului.
36. Fie funcţia 𝑓: (0; +∞) → 𝑅, 𝑓(𝑥) = (𝑥 + 1) ∙ ln 𝑥 − 2(𝑥 − 1).
2
a) să se rezolve ecuaţia 𝑓 ′′ (𝑥) = 0; b) să se calculeze ∫1 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 .
37. Să se afle aria figurii mărginite de axa absciselor şi de graficul funcţiei 𝑓(𝑥) = |𝑥| ∙ (𝑥 − 1).
2
38. Determinaţi numărul pozitiv a, astfel încât ∫0 (𝑥 + 𝑒 𝑎 )𝑑𝑥 = 4𝑒 2𝑎 .
3𝜋
39. Determinaţi zerourile primitivei F(x) a funcţiei 𝑓: [𝜋; 2𝜋] → 𝑅, 𝑓(𝑥) = cos 𝑥 − sin 𝑥, dacă 𝐹 ( 2 ) = −2.
40. Determinaţi valorile parametrului real a pentru care dreapta verticală 𝑥 = 𝑎 împarte subgraficul funcţiei
8
𝑓: [2; 8] → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 𝑥 în două părţi de arii egale.
41. Determinaţi primitiva funcţiei 𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 5, pentru care dreapta 𝑦 = 7𝑥 − 3 este tangentă.
42. Baza piramidei VABC este triunghiul isoscel ABC cu 𝐴𝐵 = 𝐵𝐶 = 10 𝑐𝑚, 𝐴𝐶 = 12 𝑐𝑚. Înălţimea piramidei
𝑀𝑂 = 4 𝑐𝑚. Toate feţele laterale formează cu planul bazei unghiuri congruente. Determinaţi măsura
unghiului dintre muchia AB şi planul bazei. Calculaţi aria laterală a piramidei.
43. Fie funcţia 𝑓: (0; 2𝜋) → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 2 sin2 𝑥 − sin 2𝑥. Determinaţi primitiva F(x), al cărei grafic trece prin
𝜋 𝜋
punctul 𝐴 ( 2 ; 2 ).
44. Baza unei piramide este un triunghi echilateral cu latura a. una dintre feţele laterale este perpendiculară pe
planul bazei şi de asemenea este un triunghi echilateral. Aflaţi aria laterală şi volumul piramidei.
1
45. Calculaţi volumul corpului obţinut la rotirea subgraficului funcţiei 𝑓: [1; 2] → 𝑟, 𝑓(𝑥) = 𝑥 în jurul axei Ox.
46. Fie funcţia 𝑓: 𝐷 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 2 cos 2𝑥 − sin 𝑥. Una din primitivele funcţiei f ia valoarea -1 pentru 𝑥 = 𝜋.
𝜋 3𝜋
Determinaţi pentru care valori ale lui 𝑥 ∈ [ 2 ; 2
) această primitivă se anulează.
𝜋
0,5 𝑑𝑥
47. Comparaţi numerele A şi B, dacă 𝐴 = ∫0 2𝑥+1
, 𝐵 = ∫𝜋3 tg 𝑥 𝑑𝑥 .
6
4 2
48. Determinaţi valorile parametrului pozitiv a pentru care ∫0 (𝑥 − log 2 2)𝑑𝑥 = 2 log 2 𝑎.
49. Fie o piramidă triunghiulară cu laturile bazei de 9 cm, 12 cm şi 15 cm. Toate muchiile laterale formează cu
planul bazei unghiuri cu măsura 60O. Calculaţi volumul piramidei.
𝜋
2𝜋
50. Calculaţi: a) ∫0 𝑒 −𝑥 ∙ |sin 𝑥|𝑑𝑥 b) ∫02 𝑒 𝑥 ∙ cos 2 𝑥 𝑑𝑥
𝜋
51. Fie funcția 𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = cos 𝑥 − 2 sin 2𝑥. Determinați primitiva F a funcției f, pentru care 𝑥 = 6
este
zerou.
52. Fie funcția 𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 𝑒 𝑥 − 1. Determinați valoarea numerică a ariei figurii mărginite de graficul
funcției f, de dreapta 𝑥 = 1 și de axa Ox.
53. Scrieți în casetă unul dintre semnele semnele „ > ”, „ < ” sau „ = ”, astfel încît propoziția obținută să
1 4
fie adevărată. ∫0 (4𝑥+1 − 6𝑥 + 1)𝑑𝑥 0
9 𝑑𝑥
54. Arătați că ∫1 = ln 2
2√𝑥(√𝑥+1)
3 cos 𝑥 3 𝑥
55. Calculați: a) = ∫0 sin2 𝑥+3 𝑑𝑥 b) ∫0 𝑑𝑥
√𝑥+1
𝜋 𝛼
56. Determinați valorile lui 𝛼 ∈ [ 3 ; 2𝜋) pentru care sin 𝛼 − 2 ∫0 cos 2𝑥 𝑑𝑥 = 0.
1
57. Fie funcția 𝑓: [0; 4] → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 2𝑥+1. Determinați aria subgraficului funcției f.
58. Fie funcția 𝑓: ℝ → ℝ, (𝑥) = 𝑥2 − 2𝑥 + 1. Să se afle aria figurii mărginite de graficul funcției 𝑓
și de graficul derivatei acestei funcții.
59. Fie funcția 𝑓: [−1; 1] → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 1 − 𝑥 2 . Determinați valorile lui 𝑎 ∈ (0; 1) astfel încât dreapta 𝑦 = 𝑎 să
împartă subgraficul funcției f în două figuri de arii egale.
60. Fie funcția 𝑓: ℝ → ℝ, (𝑥) = 2𝑥 + 1. Determinați primitiva 𝐹 a funcției 𝑓, astfel încît dreapta, ce

reprezintă graficul funcției 𝑓, să fie tangentă la graficul funcției 𝐹.

S-ar putea să vă placă și