Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 15


Prezenţi: 15
Pentru: 15
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Nr.24 din 27.02.2020

privind aprobarea înregistrării Primăriei Comunei Periam în Sistemul national electronic de plată
online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, precum şi stabilirea modului în care este
suportat comisionul bancar

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020, având în
vedere următoarele:
- referatul de aprobare nr.1359/20.02.2020 elaborat de primarul Comunei Periam, Județul Timiș, în
calitatea sa de inițiator;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.1372/21.02.2020, prezentat de
doamna Ferchi Simona-Elena, inspector I principal - impozite și taxe în cadrul Primăriei Comunei Periam
şi avizat de domnul Dumitraș Cornel - primarul Comunei Periam;
- prevederile art.23 și art.24 alin.4 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și
sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr.922/2010 privind organizarea şi funcționarea Punctului de contact unic
electronic;
- prevederile H.G.nr.1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată
online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile O.A.P. nr.168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul
naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar;
- prevederile O.A.P. nr.173/2011 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul național
electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar;
- prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile H.G.nr.89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea
României;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;

1
În temeiul prevederilor art.87 alin.1, art.110 alin.1, art.129 alin.1, art.129 alin.2 lit.d, art.129 alin.7
lit.n, art.129 alin.14, art.134 alin.1 lit.a, art.134 alin.3 lit.a, art.139 alin.3 lit.c, art.196 alin.1 lit.a și art.197-
200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă înregistrarea Primăriei Comunei Periam, Județul Timiș, în Sistemul naţional
electronic de plată online a taxelor locale utilizând cardul bancar.

Art.2. Comisioanele percepute de furnizorii de servicii pentru operațiunile de tranzacționare


online cu cardul bancar, aferente încasării taxelor și impozitelor prin intermediul SNEP, vor fi suportate
de către:
- contribuabil, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul
său de servicii de plată;
- Primăria Comunei Periam, din bugetul local, pentru comisioanele aferente serviciilor de
plată percepute de către furnizorul de servicii de acceptare de plăți electronice.

Art.3. Selectarea instituţiei de credit acceptatoare de plăţi electronice se va face cu respectarea


prevederilor O.A.P. nr.168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional
electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, cu modificările și completările
ulterioare.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința domnul primar Dumitraș


Cornel, primarul Comunei Periam și doamna Ferchi Simona-Elena, inspector I principal - impozite și taxe
în cadrul Primăriei Comunei Periam.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:


- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu
caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Consiliului Local Periam;
- Primarului Comunei Periam;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Periam;
- Doamnei Ferchi Simona-Elena, inspector I principal-impozite și taxe în cadrul
Primăriei Comunei Periam;
- Doamnei Cîtea Ramona-Maria, casier în cadrul Primăriei Comunei Periam;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

STRUTINSCHI RODICA Contrasemnează:


SECRETAR GENERAL U.A.T. PERIAM
L.S.
_______________ ? BRONŢ DACIANA

___________________________

2
CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PERIAM
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI PERIAM NR. 24/2020
Semnătura persoanei
Nr. Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE responsabile să efectueze
crt. ZZ/LL/AN
procedura
0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii1) 27/02/2020
2 Comunicarea către primarul comunei2) 27/02/2020
3 Comunicarea către prefectul județului3) 28/02/2020
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 28/02/2020
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) -
6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz 28/02/2020

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile
lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la
data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”