Sunteți pe pagina 1din 13

ROMÂNIA ANEXA Nr.

1
JUDEŢUL TIMIŞ La H.C.L. Nr. 19/27.02.2020
PRIMĂRIA COMUNEI PERIAM
Nr. 1220 din 14.02.2020

RAPORT
privind starea economică, socială şi de mediu a
Unităţii Administrativ -Teritoriale Comuna Periam

- anul 2019 -

1
CAPITOLUL I - STAREA ECONOMICĂ

I.1. VENITURILE BUGETULUI LOCAL


Structura bugetului local pe anul 2019 a plecat de la totalul sumei de 9.117.580 lei,
faţă de care au fost realizate încasări de 8.328.943,51 lei, după cum urmează :

Denumirea veniturilor Valoare


Venituri proprii 3.787.492,01
Echilibrare 3.163.023,07
Defalcate 717.734,63
Subvenții 660.693,80
TOTAL: 8.328.943,51

În anul 2018 a fost înregistrat un excedent de 770.150,80 lei.

Fig. 1 - Structura veniturilor - 2019

I.2. CHELTUIELI
Cheltuielile programate pentru anul 2019 au fost în sumă totală de 9.887,730 lei.

Cheltuielile efective ale anului 2019 s-au situat astfel:


A. CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL pe anul 2019 sunt în sumă de 8.864.759,50 lei,
structurate pe capitole, după cum urmează:
1. Cheltuieli administraţie - 2.462.893,93 lei;
2. Dobânzi - 6.625,66 lei;
3. Cheltuieli servicii publice - 122.498,84 lei;
4. Cheltuieli în dom. ordinii publice și siguranței naționale (SVSU) - 132.997,84 lei;
5. Cheltuieli de învăţământ - 540.920,18 lei;
6. Cheltuieli cultură si sport - 1.232.301,88 lei;
7. Cheltuieli asistenţă socială - 1.107.028,00 lei;
8. Cheltuieli gospodărie comunală si iluminat public - 91.951.766,22 lei;
9. Protecţia mediului - 446.509,88 lei;
10. Agricultură, Silvicultură, Piscicultură şi Vânătoare - 109.314,05 lei;

2
11. Cheltuieli drumuri - 751.903,02 lei.
B. BUGET AUTOFINANŢARE
Activitatea de autofinanţare a avut un buget de venituri de 655.352,55 lei, constituit din taxe
aferente distribuţiei apei, vidanjării, precum şi din prestări servicii şi sponsorizări, realizate de
comună, școală și S.P.A.A.C.
Cheltuielile aferente autofinanţării au fost de 640.009,99 lei.
În anul 2018 a fost înregistrat un excendent de 88.484,94 lei.

I.3. POTENŢIALUL ECONOMIC

Din informațiile obținute de pe portalul www.firme.info/timis/periam (accesat în data de


11.02.2020), în Comuna Periam sunt înregistrați un număr de 455 agenți economici, inclusiv
asociații nonprofit, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, etc.
Dintre cei 455 agenți economici, 124 au înregistrată o activitate cu o cifră de afaceri de
174.287.608 lei, diferența de 331 agenți având cifra de afaceri 0.
O pondere însemnată de 39,42 % în evoluția economică a comunei o are sectorul primar
(agricultura). Activitatea principală în sectorul primar este asigurată de cultura cerealelor, urmată de
producția de fructe și legume, creșterea animalelor.
Fondul funciar cuprinde 6057,22 ha, din care 95,10% teren agricol şi 4,90% teren neagricol.
Ponderea categoriilor de folosinţă este prezentată în tabelul următor (date neschimbate din anul
2008):
Fond funciar (2008)
Agricol Neagricol
Nr. Categoria de Ha % Nr. Categoria de Ha %
crt. folosinţă crt. folosinţă
1. Arabil 4536,87 74,90 1. Păduri 25,91 0,42
2. Păşuni 580,95 9,60 2. Ape, bălţi 115,52 1,90
3. Fâneţe 36,63 0,60 3. Drumuri şi CF 123,25 2,03
4. Vii 2,85 0,10 4. Curţi, construcţii 3,24 0,05
5. Livezi 600,63 9,90 5. Neproductiv 31,37 0,50
Total: 5757,93 95,10 Total: 299,29 4,90
Total general: 6.057,22

Clasa medie de fertilitate a terenurilor, preluată din Diagnoza şi Programul de acţiune în


zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi, întocmită de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în anul 2007 este a 2-a, fiind constituite din
cernoziomuri cu un înalt potenţial productiv.
Mărimea proprietăţilor agricole:
- peste 1000 ha: 2 proprietăţi;
- între 100 şi 1000 ha: 5 proprietăţi;
- între 10 şi 50 ha: 4 proprietăţi;
- între 1 şi 10 ha: 301 proprietăţi;
- sub 1 ha: 327 proprietăţi.

Structura culturilor:
Denumire cultură 2017 2018 2019
(ha) (ha) (ha)
Grâu 2.230 2.410 2.335
Orz 152 148 152
Floarea - soarelui 445 435 458
Porumb 1.632 1.520 1.570
Sfeclă de zahăr 67 0 0
3
Furaje 248 261 259

Producţia agricolă totală:


Denumire cultură 2017 2018 2019
(tone) (tone) (tone)
Grâu 11.150 12.050 12.482
Orz 456 269 273
Floarea - soarelui 1.235 1.305 1.374
Porumb 7.344 10.640 14.915
Sfeclă de zahăr 2.345 0 0
Furaje 250 2019 1.943

Efective de animale:
Denumire 2017 2018 2019
(nr. capete) (nr. capete) (nr. capete)
Bovine 282 278 275
Ovine 2.902 2.890 2.992
Suine 24.000 23.500 24.300
Păsări 10.200 11.500 11.000
Cabaline 49 35 30
Albine 200 familii 120 familii 130 familii

Maşini şi echipamente agricole:


Denumire 2018 2019
Cantitate Cantitate
(buc.) (buc.)
Tractoare U445 7 7
Tractoare U650 42 42
Tractoare > 650 cp 17 17
Pluguri 53 53
SPC 6 14 14
SUP 29 21 21
Combine 17 17
Prese paie 6 6
Remorci 73 73
MET 14 14
MA 3,5 10 10

În anul 2019, Compartimentul Agricol din cadrul Primăriei Comunei Periam, a eliberat
un număr de 96 atestate de producător individual.

Sectorul secundar (industria) ocupă ultimul loc în activitatea economică, cu o pondere de


13,26 %, activitatea fiind bazată pe fabricarea produselor de panificație.
În activitatea economică a comunei, este dominant sectorul terțiar, având o pondere de
47,32 % din cifra de afaceri totală. Sectorul terțiar este dominat de comerț (activitate diversificată
privind produsele comercializate) care are o pondere de 68,38 % din cifra de afaceri a sectorului
terțiar, urmată de activitatea te transport rutier de mărfuri și persoane cu 24,64%, servicii diverse
(de la reparații auto, instalații, la servicii de consultanță) cu 6,12 % și alimentație cu 0,86 %.
Diversificarea pe sectoare, fără a fi cuprinse firmele care au sediul social în alte localități
dar care au desfășurat activitate în anul 2019, cum ar fi S.C.Smithfield Ferme S.R.L. Timișoara,
C.E.C. Bank, S.C. Profi Rom Food S.R.L., RC - CF Trans S.R.L. Brașov, Westgrain S.R.L. Oradea,
4
Compania Națională ,,Poșta Română”, Compania Națională de Căi Ferate ,,C.F.R.” S.A.București,
ș.a., se prezintă astfel:

Domeniul economic Total


Primar Secundar Terțiar
(agricultura) (industrie) Comert Transport Alimentație Servicii
Nr. agenţi
economici 68.711.063 21 11 43 11 10 28 124

23.098.225

56.401.000

701.234

5.051.471

174.287.608
Cifra

20.324.615
afaceri

Comuna Periam a înregistrat o evoluție economică ascendentă pe parcursul ultimilor ani,


bugetul local crescând cu 53% din anul 2012 până în anul 2019:

Buget local
12000000
10295990
1000000
0
8819380
800000
0 7380352
600000
0
6457000
5762892
400000
0
200000
0

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Buget local
În anul 2019 funcționau în Comuna Periam un număr de 29 de firme cu cifre de afaceri de
peste 1 milion de lei, având următorul profil: 10 firme în sectorul primar (agricultura), 5 firme în
sectorul secundar (industrie) și 14 firme în sectorul terțiar (9 firme în comerț și 5 firme în transport),
dovedind că au o rentabilitate care reflectă o dezvoltare sustenabilă.

Dintre cele mai importante investiţii care s-au derulat pe raza Comunei Periam în anul 2019,
amintim următoarele:

5
 Finalizarea și recepția la terminarea lucrărilor a investiției ,,Lucrări de
Recompartimentare şi amenajare interioară grădiniţă, refacere instalaţii cu
păstrare branşamente, extindere cu corp parter”, proiect finanţat din buget local în
valoare de 482.801,42 lei. Proiectul a constat în construirea unei săli de festivități
prin extinderea corpului parter, refacere instalații sanitare și termice, amenajări
interioare grupuri sanitare, intervenții exterioare, etc.
 Finalizarea și realizarea recepției la terminarea lucrărilor la „Lucrări de
Semnalizare Rutieră - Comuna Periam”, proiect finanţat din buget local în valoare
de 474.721,11 lei cu TVA. Au fost realizate lucrări de semnalizare orizontală și
verticală pentru siguranța circulației în comună.
 Finalizarea și realizarea recepției la terminarea lucrărilor pentru „Lucrări de
Realizare Giraţie Centru Civic şi Lucrări de Amenajare Arhitecturală Giraţie
Centru Civic”, proiect finanţat din buget local în valoare de 232.178,33 lei cu TVA.
Proiectul a prevăzut realizarea girației centrale și amnajarea acesteia.
 Finalizarea și realizarea recepției la terminarea lucrărilor pentru ,,Reabilitare
Monument Sovietic”, în valoare de 104.312,28 lei, finanțat din bugetul local.
 Finalizarea și realizarea recepției la terminarea lucrărilor pentru ,,Extindere rețea
publică de canalizare”, în valoare de 309.933,00 lei cu TVA. Proiectul, finanțat din
bugetul local cuprinde extinderea rețelei de canalizare cu peste 2.200 ml conducte cu
căminele aferente până la limita de proprietate în vederea racordării.
 Au fost finalizate și recepționate „Lucrări de execuție parcări”. Proiectul a prevăzut
lucrări de construcție a 50 locuri de parcare, extindere și modernizare parcări și
accese pentru locatarii din comuna Periam pe străzile Mureșului, Freziei și parcare
Primărie pe o suprafață de 934,55 mp cu valoarea de 475.375,38 lei cu TVA, proiect
finanțat din bugetul local. Au fost realizate parcările pe strada Mureșului și Freziei în
valoare de 330.835,11 lei cu TVA, extinderea parcării din fața primăriei fiind
amânată până la executarea lucrărilor de reabilitare a primăriei.
 Finalizarea și realizarea recepției la terminarea lucrărilor pentru proiectul ,,Execuție
lucrări de pavare”, proiect finalizat prin execuția pavajelor pe străzile Mureşului,
Gării şi Viorelelor în suprafață de 904,05 mp și valoare de 223.177,49 lei cu TVA,
proiect finanțat din bugetul local.
Dintre cele mai importante investiţii care au fost demarate în anul 2019, cu
continuitate în anul 2020, amintim următoarele:
 „Extindere, reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna
Periam, județul Timiș”, proiect finanţat din Programul Național de Dezvoltare Locală –
2, cu o valoare a investiției de 4.087.566 lei. Proiectul prevede realizarea conductei de
adeucțiune a apei de la foraje la castel, construirea unei stații de tratare a apei, montarea
unor hidranți pentru incendii, cămine cu vane de concesie la intersecții și montarea
apometrelor cu telecitire.
 „Dotare și reabilitare termică Liceul Teoretic Periam”, proiect finanţat din
Programul Național de Dezvoltare Locală – 2, cu o valoare a investiției de 765.695,47
lei cu TVA. Proiectul prevede reabilitarea clădirii prin izolarea termică și dotarea cu
mobilier școlar și aparatură de calcul.
 „Execuție lucrări de pavare”. Proiectul prevede execuția unor platforme pavate
la Cimitirul Romano – Catolic, Baza sportivă pe strada Mureșului, Biserica Penticostală
și strada Viorelelor în spatele primăriei. Au fost contractate lucrări de pavare pe străzile
Mureșului, Platanilor și Panselelor în valoare de 223.177,49 lei, lucrări care sunt în curs
de execuție.

6
 ,,Reparații trotuare din pavaj” a prevăzut reparații ale trotuarelor deteriorate din
beton pe străzile Armoniei și Freziei (între străzile Magnoliei și Stejarului și între
Răchitei și C. Aradului).Valoarea lucrărilor s – a ridicat la 205.049,63 lei și este în curs
de finalizare.

CAPITOLUL II - SERVICII PUBLICE

II.1. SERVICIILE DE UTILITATE PUBLICĂ LOCALĂ

II.1.1. Gestiunea apei


Alimentarea cu apă a locuitorilor comunei a continuat şi în anul 2019 prin grija Serviciului
Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare (S.P.A.A.C.) al Comunei Periam, fiind captat şi
distribuit un volum de 112.433 mc, din care peste 90.000 mc au fost livrați către populație,
instituții și agenți economici..
Alimentarea cu apă s-a asigurat, în principal, prin intermediul castelului de apă care este
alimentat de două foraje. Cele două foraje suplimentare asigură funcţionalitatea sistemului în
cazul avariilor sau a creşterii necesarului de apă în perioadele secetoase.
Staţia de epurare şi reţeaua de canalizare au fost funcționale în anul 2019, realizându-se
epurarea și evacuarea cantității de aproximativ 80% din cantitatea de apă livrată.

II.1.2. Gestiunea deşeurilor.


Colectarea deşeurilor menajere și reciclabile în comună a fost asigurată de către operatorul
S.C. Brai - Cata S.R.L., societate care a contractat activitatea cu Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Deșeuri (ADID) Timiș, până în luna august 2019 când a fost reziliat contractul.
Din luna septembrie 2019, ca urmare a situației de urgență generată de nerespectarea
clauzelor contractuale de către operatorul de salubrizare ASOCIEREA S.C. BRAI-CATA
S.R.L. - S.C. LIBRO EVENTS S.R.L., colectarea și transportul deșeurilor menajere și
reciclabile a fost realizată de S.C. Pepe Expres S.R.L., societate care a contractat activitatea cu
Primăria Comunei Periam, până la stabilirea altui operator de către A.D.I.D. Timiș.
În anul 2019 a fost colectată cantitatea de 755,96 tone deșeuri menajere și 69,44 tone
deșeuri reciclabile.

II.1.3. Iluminatul public


Iluminatul public în Comuna Periam este asigurat de un număr de 667 corpuri de iluminat
cu grad de protecţie la partea optică si lămpi cu descărcare în vapori de mercur, cu o putere instalată
de 64.003 Kw, respectiv 18 corpuri de iluminat cu LED pe străzile Mureșului și Molidului.
La Periam-Port sistemul de iluminat public este compus din 42 lămpi și un punct de
aprindere.
În urma achiziției de energie electrică de pe piața de disponibil, furnizarea a fost efectuată de
către Enel Energie S.A. în perioada 01 ianuarie - 31 iulie 2019 și de către Next Energy Partners
S.R.L. în perioada 01 august - 31 decembrie 2019.
Costul cu iluminatul public pe anul 2019 a atins suma de 268.285,81 lei pentru o cantitate de
327,741 MWh.
La un consum mai redus decât în anul 2018, costurile cu energia electrică au fost mult mai
mari, în urma achiziției de energie cu un preț mult mai ridicat, aceasta cunoscând o creștere
semnificativă a prețului.
Până în prezent administrarea serviciului de iluminat public a domeniului public şi privat al
comunei este efectuată de către primărie.

II.1.4. Întreţinere spaţii verzi

7
În cursul anului 2019 activitatea de întreținere a spațiilor verzi, a fost externalizată către S.C.
„AQUA PERIAM” S.R.L., societate cu asociat unic UAT-Comuna Periam, reprezentată prin
Consiliul Local al Comunei Periam, care a efectuat lucrările de cosire a vegetației, întreținerea
speciilor arboricole, intervenții asupra arborilor cre prezentau diferite grade de risc prin toaletare,
etc.
De asemenea, activitățile de întreținere a plantațiilor forestiere, precum și efectuarea
lucrărilor necesare până la asigurarea stării de masiv a acestora, au fost externalizate.

II.2. SERVICII SPECIALE

II.2.1. Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor (S.P.C.L.E.P.)


În perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenţa
Persoanelor din Comuna Periam a eliberat următoarele documente:
 cărţi identitate eliberate: 451;
 cărţi provizorii de identitate: 26;
 vize de reşedinţă aplicate: 37.
Pe lângă această activitate, serviciul a desfăşurat şi activităţi specifice de verificare în Baza
Locală de Date şi în teren pentru diferite persoane şi la solicitarea diferitelor instituţii.
În anul 2019 au fost întocmite un număr de 73 acte şi fapte de stare civilă, după cum
urmează:
 acte de naştere înregistrate: 8, din care 8 acte transcrise;
 acte de căsătorie înregistrate: 26, din care 1 acte transcrise;
 acte de deces: 39, din care 2 acte transcrise;
 certificate eliberate: naştere 40, căsătorie 52, deces 53, divorț 1;
 certificate solicitate altor primării: 7;
 extrase pentru uz oficial eliberate: 87;
 dovada stării civile (Anexa nr. 9): 6;
 sentinţe definitive de divorţ operate în registre: 7;
 sentinţe definitive privind stabilirea filiației: 0;
 comunicări de menţiuni: interne 43, primite din străinătate 0;
 livrete de familie eliberate la cerere şi cu ocazia căsătoriilor: 2;
 rectificări acte de stare civilă: 2;
 comunicări de naştere: 8;
 comunicări de modificări: 0.

II.2.2. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (S.V.S.U.)


Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (S.V.S.U.) al Comunei Periam este o
structură specializată, alta decât cele aparţinând serviciilor de urgenţă profesioniste, constituită în
subordinea consiliului local, organizată cu personal angajat şi voluntar, în scopul apărării vieţii,
avutului public şi/sau a celui privat, în situaţii de urgenţă, îndeplinindu-și atribuţiile legale şi
prestând servicii în sectorul de competenţă (teritoriul administrativ al Comunei Periam) şi în
localităţile cu care are încheiat contract de intervenţie.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, serviciul colaborează cu alte servicii voluntare
pentru situaţii de urgenţă, cu autorităţile administraţiei publice, cu alte instituţii şi organisme care au
atribuţii privind apărarea ordinii publice, prevenirea şi combaterea dezastrelor, apărării vieţii şi
integrităţii fizice a persoanelor, a avutului public şi privat, precum şi de protecţie a mediului.
În acest scop, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (S.V.S.U.) al Comunei Periam
are în dotare o autospecială de stins incendii marca VOLVO, înmatriculată și echipată pentru intervenţii,
utilaje şi mijloace de intervenţie necesare desfășurării activității acestuia.

8
Pe parcursul anului 2019, serviciul a avut un total de 25 intervenții și participări la
evenimente, după cum urmează:
- 15 intervenții pentru stingeri de incendii;
- 3 accidente rutiere;
- 2 intervenții pentru recuperare persoane decedate;
- 2 intervenții asupra arborilor rupți afectați de furtuni;
- 3 participări la evenimente penru asigurare intervenții, după caz.

II.2.3. Asistenţa socială


1. Pentru anul 2019, conform Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu
modificările și completările ulterioare, în cadrul serviciului social au fost înregistrate:
- 9 cereri pentru acordarea ajutorului social, care s-a adăugat cererilor
existente din anul precedent, în total 63 solicitări;
- 1 cerere pentru încetarea plăţii ajutorului social şi 3 cereri pentru
suspendarea plăţii ajutorului social.
2. Conform prevederilor Legii Nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor
vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au fost înregistrate cereri pentru
însoţirea în faţa unui notar public pentru un număr de 9 persoane.
3. Conform Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, cu
modificările şi completările ulterioare, au fost angajaţi un număr de 31 asistenţi personali care se
ocupă de îngrijirea persoanelor cu handicap grav, din care 25 persoane cu handicap grav au optat
şi solicitat indemnizaţia lunară.
4. Conform Legii nr.61/1993, modificată şi completată, au fost înregistrate un număr de 41
dosare alocaţii de stat pentru copii.
5. Conform O.U.G. nr.111/2010, modificată și completată, au fost înregistrate un număr de
22 cereri pentru acordarea indemnizației sau stimulentului de inserție pentru creșterea copilului.
6. Conform Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, modificată şi
completată, în anul 2019 au fost înregistrate 1 dosar, care s-a adăugat la cele existente din anii
precedenți, în total 6 solicitări;
- au fost efectuate un număr de 82 anchete-sociale;
- pe parcursul anului au fost monitorizaţi 3 minori care se aflau în situație
de risc.
7. Conform prevederilor O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în
perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, au fost înregistrate un număr
de:
-24 cereri pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili
petrolieri;
- 2 cereri pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale.

II.2.4. Starea de sănătate


În anul 2019, în Comuna Periam, au funcţionat următoarele unități furnizoare de servicii
publice în domeniul sănătății:
- 1 (unu) cabinet medical uman;
- 1 (unu) cabinet stomatologic;
- o policlinică, care are şi rol de cabinet medical cu medic de familie;
- 3 (trei) farmacii.

9
CAPITOLUL III - ÎNVĂŢĂMÂNTUL

În localitatea Periam funcţionează Liceul Teoretic Periam care asigură procesul educativ
pentru clasele I - XII şi Grădiniţa cu program prelungit.
În anul şcolar 2019 - 2020 la Liceul Teoretic Periam, au fost înscrişi un număr total de
610 elevi şi preșcolari, după cum urmează:
 Localul I - clasele IX – XII: 180 elevi;
 Localul II - clasele V – VIII: 131 elevi;
 Localul III - clasele I - IV: 152 elevi, din care:
- predare în limba română: 135 elevi;
- predare în limba germană:17 elevi;
 Localul IV- Grădiniţa: 106 preșcolari, din care:
- grădiniţa cu program normal: 76 copii;
- grădiniţa cu program prelungit: 30copii.
 Elevi înscriși în clasele pregătitoare: 41

 Numărul total al claselor cu profil din învățământul liceal:


- 3 clase profil real, specializare matematică informatică;
- 4 clase profil uman, specializarea filologie.

În anul 2019, în cadrul liceului au activat 43 cadre didactice, din care 4 necalificate.
În ceea ce privește abandonul şcolar, nu au fost retrași de la școală elevi sub diferite
motive.
În Comuna Periam funcţionează și un Centru de zi pentru copiii romi cu o capacitate de
50 locuri, care își desfășoară activitatea în baza unui parteneriat încheiat între Consiliul Local al
Comunei Periam și Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara, în anul 2019 fiind înscriși un număr de
45 copii.

CAPITOLUL IV - ACTIVITATEA CULTURALĂ ŞI SPORTIVĂ

IV.1. Cultură
Primăria Comunei Periam a oferit locuitorilor Comunei Periam mai multe activităţi
prevăzute în Agenda Cultural-Sportivă în anul 2019, după cum urmează:
- ,,De ziua ta mămico”, sărbătorirea zilei de 8 Martie - Ziua internațională a
femeii;
- Pelerinaj la mănăstiri; în anul 2019 au avut loc pelerinaje la mănăstirile din
sud – estul țării;
- Sărbătorirea zilei de 1 Iunie - Ziua internațională a copilului;
- Organizarea festivalului ,,Rock la Mureș” desfășurat la Periam-Port;
- Organizarea Zilelor Comunei Periam în localitate și la Periam - Port;
- Sărbătorirea Hramului Bisericii Ortodoxe Române Periam, ruga, eveniment
cultural care s-a desfășurat în centrul comunei;
- Organizarea unui bal în cinstea persoanelor vârstnice din comună, la
Căminul Cultural - ,,Balul pensionarilor”;
- ,,Balul bobocilor”;
- ,,Balul toamnei”;

10
- sărbătorirea zilei de 1 Decembrie - Ziua Națională a României, eveniment
cultural care s-a desfășurat în centrul comunei și în cadrul căruia a fost
organizat și concursul gastronomic intitulat „Cel mai gustos ceaun cu
fasole”;
- ,,Obiceiuri de Crăciun”, ediția a VIII-a;
- ,,Mereu aproape” - Revelion 2019-2020, ediția a VI-a.

IV.2. Sport
- Campionatul ,,Cupa de Vară la Minifotbal”, Ediţia a XXX-a;
- Cupa prieteniei la fotbal, ediția a VIII - a;
- Cupa prieteniei la volei, ediția a VIII-a;
În cadrul Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam activează echipa de fotbal masculin
(seniori) care joacă în Liga a 4-a, o echipă de fotbal masculin (juniori) și o echipă de handbal
masculin.

CAPITOLUL V - ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ

În perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, Consiliul Local Periam s-a întrunit în 12 şedinţe


ordinare, 2 şedinţe extraordinare şi 14 şedinţe extraordinare cu convocare de îndată, fiind adoptat un
număr de 118 hotărâri.
În aceeaşi perioadă, Primarul Comunei Periam a emis un număr de 166 Dispoziţii.
În registrul de corespondenţă al Primăriei Comunei Periam au fost înregistrate un număr
10.068 acte, ceea ce înseamnă aproximativ 839 acte pe lună şi peste 39 acte pe zi.
Pentru desfăşurarea activităţii în cadrul Primăriei, organigrama aparatului de specialitate al
primarului, pentru anul 2019, se prezintă astfel:
- la începutul anului 2019, aparatul de specialitate al primarului se compune din:
 13 posturi funcţionari publici, din care 1 post de conducere (11 posturi
ocupate + 2 posturi vacante);
 18 posturi personal contractual (18 posturi ocupate).
- la finele anului 2019, aparatul de specialitate al primarului se compune din:
 14 funcţionari publici, din care 1 post de conducere (12 posturi ocupate +
2 posturi vacante);
 17 posturi personal contractual (17 posturi ocupate).

Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare (S.P.A.A.C.) al Comunei Periam


înființat în anul 2017, structură având personalitate juridică, organizată în subordinea Consiliului
Local al Comunei Periam și sub coordonarea primarului, ca serviciu de sine stătător, finanțat din
bugetul local, prin reorganizarea Compartimentului Întreținere rețele apă și canalizare din cadrul
primăriei, prin care se asigură distribuția apei potabile, colectarea, transportul, epurarea și evacuarea
apelor uzate și în a cărui sarcină revine și întreținerea și exploatarea rețelelor edilitare, dispune de
un număr total de 10 posturi pentru personalul contractual, din care 8 posturi sunt ocupate și 2
posturi vacante.
Societatea comercială de interes public local S.C. „AQUA PERIAM” S.R.L., având ca
asociat unic UAT-Comuna Periam, înființată la nivelul comunei din anul 2018 și care are ca
domeniu principal de activitate „Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de
instalaţii pentru construcţii”, având ca activitate principală „Lucrări de instalaţii sanitare, de
încălzire şi de aer condiţionat” iar ca și activităţi secundare: „Lucrări de pregătire a terenului, Alte
lucrări de instalații pentru construcții, Lucrări de ipsoserie, Lucrări de tâmplărie şi dulgherie,
Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor, Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri,
Alte lucrări de finisare, Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii, Alte lucrări speciale
de construcţii n.c.a. și Activităţi de înteţinere peisagistică”, are prevăzut în organigramă un număr

11
total de 11 posturi pentru personalul contractual, dintre care 3 posturi sunt ocupate permanent, 4
posturi sunt temporar ocupate și 4 posturi vacante.

CAPITOLUL VI - ACTIVITATEA JURIDICĂ

Activitatea juridică în cadrul Primăriei Comunei Periam în anul 2019 s-a concretizat în 12
(douăsprezece) cauze, după cum urmează:

Nr Obiectul dosarului Nr. cauze Observații


crt.
1 Fond funciar 1 -
2 Rectificare carte funciară 1 -
3 Uzucapiune 1 -
4 Partaj judiciar 1 -
5 Acțiune în constatare 1 -
6 Îndreptare eroare materială 3 -
7 Acțiune în răspundere delictuală 2 -
8 Cerere de valoare redusă 1 -
9 Autoritate tutelară 5

CAPITOLUL VII - ACTIVITATEA DE URBANISM

Activitatea de urbanism și amenajare a teritoriului la nivel local este asigurată prin


Compartimentul Dezvoltare Economico-socială, Urbanism și Transport Public din cadrul primăriei,
compartiment care oferă sprijin și suport tehnic de specialitate în îndeplinirea atribuțiilor specifice
domeniului de activitate ce îi revin, conform normelor legale în vigoare, în cursul anului 2019 fiind
emise un număr de 77 certificate de urbanism şi 53 autorizaţii de construire, fiind luată și o
măsură disciplinară în construcţii şi amenajarea teritoriului, pentru intrarea în legalitate.
De asemenea, pe parcursul anului 2019 a fost efectuată de către A.C.O.R.- Filiala Județeană
Timiș, o misiune de audit intern cu denumirea „Activitatea de amenajare a teritoriului și urbanism”,
în cadrul căreia au fost formulate câteva recomandări.

CAPITOLUL VIII - MIJLOACE DE INFORMARE PUBLICĂ LOCALĂ

Documentele de interes public au fost afișate în termenele legale la avizierul primăriei, pe


site-ul instituției, la punctul de informare, în publicația locală a Comunei Periam sau prezentate în
cadrul şedinţelor privind dezbaterile publice.
Pe site-ul Primăriei Comunei Periam, www.primatimperiam.ro, se regăsesc informaţii
privind întreaga activitate a administraţiei publice locale, formulare utile, documente necesare,
evoluţii ale proiectelor aflate în desfăşurare, etc.
Presa locală de informare se realizează prin publicația ,,Monitorul Primăriei Periam”, prin
aparițiile bianuale ale cotidianului.

CAPITOLUL IX - STAREA DE MEDIU

12
În conformitate cu Planul Local de Acţiune pentru Mediu Timiş, la nivelul Comunei Periam
sunt identificate 11 categorii de probleme (faţă de 12 la nivelul judeţului), cinci categorii de
probleme vizând elemente ale mediului natural şi şase categorii de probleme vizând elemente ale
activităţii social-economice antropice, şi anume:
1.Poluarea apelor de suprafaţă
2.Poluarea solului şi a apelor subterane
3.Gestiunea deşeurilor
4.Calitatea si cantitatea apei potabile
5.Poluarea atmosferei
6.Asigurarea stării de sănătate
7.Degradarea mediului natural
8.Urbanizarea mediului
9.Transporturile
10.Educaţia ecologică
11.Turismul
Raportând starea de mediu generală a unităţii administrativ-teritoriale Comuna Periam la
starea de mediu a judeţului, se poate spune că nu ne-am confruntat cu poluări accidentale sau
acţiuni majore de poluare a mediului în anul 2019. În schimb, se menține accentuată posibilitatea
poluării din diferite surse.
Societatea se confruntă cu o serie de probleme negative cum ar fi: limitarea rezervelor și
resurselor naturale, degradarea continuă a mediului sub acțiunea factorilor naturali, efectele
încălzirii globale, etc.
În vederea ameliorării acestor factori, au fost întreprinse o serie de măsuri în încercarea de
încadrare a problemelor de mediu apărute la nivelul comunei, în concordanță cu prevederile
P.L.A.M. Timiş, pentru toate cele 11 categorii de probleme identificate.
În acest sens, au fost efectuate mai multe acțiuni, dintre care exemplificăm:
- implicarea în campania națională ,,Let's do it România” prin colectarea de pe
marginea căilor de acces a unui număr de 70 saci cu deșeuri pentru reciclare;
- plantarea în centrul comunei și în alte zone afectate de vânturi puternice, care au
dus la ruperea arborilor bătrâni, a unui număr de 572 arbori (platan, arțar auriu,
arțar roșu, arțar norvegian, arțar de stâncă, cireș japonez, cireș ornamental, păr
ornamental, stejar, stejar pin, păducel, salcie, etc.);
- realizarea unor lucrări de toaletare a arborilor și de întreținere a Parcului Central
din comună;
- continuarea lucrărilor de întreținere a suprafețelor împădurite, până la atingerea
stadiului de masiv;
- promovarea necesității implicării în gestionarea resurselor naturale de care dispune
comuna, scopul educației ecologice fiind creșterea calității aerului, ș.a.

PRIMARUL COMUNEI PERIAM,


Ing. ec. CORNEL DUMITRAŞ

13