Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 15


Prezenţi: 15
Pentru: 15
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Nr.26 din 27.02.2020

privind aprobarea închirierii terenului în suprafață totală de 1.835 mp aflat în proprietatea privată a
Comunei Periam către domnul CÂMPEAN IOAN

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020, având în
vedere următoarele:
- referatul de aprobare nr.1361/20.02.2020 elaborat de primarul Comunei Periam, Județul Timiș, în
calitatea sa de inițiator;
- cererea înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr. 9068/21.11.2019 depusă de domnul
Câmpean Ioan, prin care solicită aprobarea închirierii suprafeței de 1.835 mp teren aferent construcțiilor
aflate în proprietatea sa;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub
nr.1374/21.02.2020 întocmit de doamna Dumitraș Lorendana, inspector I principal în cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Periam;
- prevederile art.1 pct.3.2 din H.C.L. Periam nr.45/22.12.2016 privind stabilirea tarifelor pentru
unele servicii de interes local la nivelul Comunei Periam, începând cu anul 2017;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art.287, art.297 alin.1 lit.c, art.297 alin.2, art.299-300, art.310-313, art.332-346,
art.354-355 și art.362-363 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.28 alin.3 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile art.176 alin.2 și art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.463 alin.2-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.1270 și art.1777-1835 din Noul Cod Civil - Legea nr.287/2009;
1
- prevederile O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.80 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
- faptul că terenul intravilan în suprafață totală de 1.835 mp reprezentând teren împrejmuit; teren
parțial împrejmuit cu gard de plasă și gard de beton, situat în Comuna Periam, Județul Timiș, se află în
proprietatea Comunei Periam, conform extrasului de carte funciară pentru informare având nr. 404532
Periam, nr. cadastral: 404532, pct.B. Partea II. Proprietari și acte, B2: Comuna Periam, domeniu privat,
intabulare, drept de proprietate dezmembrare, anterior posesor la localizare, dobândit prin Lege, cota
actuală 1/1, Dezmembrare nr. f.n. - Încheiere cf. din 30.06.1997 emis de stat, teren pe care este amplasată
construcția aflată în proprietatea domnului Câmpean Ioan;
- faptul că imobilul în cauză nu a fost revendicat în baza legilor fondului funciar sau a altor legi
reparatorii;
- necesitatea de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local al Comunei Periam, în scopul
asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, în condiţiile legii;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.108, art.110 alin.1, art.129 alin.1, art.129 alin.2 lit.c, art.129 alin.6 lit.a,
art.129 alin.14, art.134 alin.1 lit.a, art.134 alin.3 lit.a, art.139 alin.2, art.196 alin.1 lit.a și art.197-200 din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1) Se aprobă închirierea, fără licitație publică, a terenului intravilan în suprafață totală de
1.835 mp înscris în C.F. nr.404532 Periam, având nr. cadastral 404532, teren aflat în proprietatea
Comunei Periam, către domnul CÂMPEAN IOAN, proprietar al construcției.
(2) Contractul de închiriere a imobilului (teren) menționat la alin.1, conform modelului
anexat care reprezintă Anexa Nr.1 şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se încheie pe o
perioadă de 5 (cinci) ani, începând cu data de 02.03.2020 și până la data de 02.03.2025, iar chiria va fi
calculată conform art.1, pct.3.2 din H.C.L. Periam nr.45/22.12.2016 privind stabilirea tarifelor pentru
unele servicii de interes local la nivelul Comunei Periam, începând cu anul 2017, tarif care poate fi
modificat prin hotărâri ale Consiliului Local.

Art.2. Primarul Comunei Periam, domnul Dumitraş Cornel şi secretarul general al U.A.T.
Comuna Periam, doamna Bronţ Daciana, sunt împuterniciţi de către Consiliul Local Periam să semneze
contractul de închiriere pentru imobilul (teren) menționat la art.1.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul Dumitraş Cornel,


Primarul Comunei Periam şi doamna Dumitraş Lorendana, inspector I principal în cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite şi taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:


- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu
caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Consiliului Local Periam;
- Primarului Comunei Periam;
- Preşedintelui Comisiei de inventariere a patrimoniului;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei
Comunei Periam;
- Doamnei Dumitraș Lorendana, inspector I principal în cadrul Compartimentului
Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Periam;
- Domnului Câmpean Ioan;
2
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

STRUTINSCHI RODICA Contrasemnează:


SECRETAR GENERAL U.A.T. PERIAM
L.S.
_______________ ? BRONŢ DACIANA

___________________________

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM,


DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PERIAM
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI PERIAM NR. 26/2020
Semnătura persoanei
Nr. Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE responsabile să efectueze
crt. ZZ/LL/AN
procedura
0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii1) 27/02/2020
2 Comunicarea către primarul comunei2) 27/02/2020
3 Comunicarea către prefectul județului3) 28/02/2020
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 28/02/2020
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) 02/03/2020
6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz 02/03/2020

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile
lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la
data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”