Sunteți pe pagina 1din 3
 
 Total consilieri Consiliul Local: 15Prezenţi: 15Pentru: 15Împotrivă: xAbţineri: x
H O T Ă R Â R E A
Nr.26 din 27.02.2020
 privind aprobarea închirierii terenului în suprafață totală de 1.835 mp aflat în proprietatea privată aComunei Periam către domnul CÂMPEAN IOAN Consiliul Local al Comunei Periam, Judul Timiş,
 ales în condiţiile stabilite de Legeanr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legiiadministrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020, având învedere următoarele:- referatul de aprobare nr.1361/20.02.2020 elaborat de primarul Comunei Periam, Județul Timiș, încalitatea sa de inițiator;- cererea înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr. 9068/21.11.2019 depusă de domnulCâmpean Ioan, prin care solicită aprobarea închirierii suprafeței de 1.835 mp teren aferent construcțiilor aflate în proprietatea
 
sa;- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam subnr.1374/21.02.2020 întocmit de doamna DumitrLorendana, inspector I principal în cadrulCompartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Periam;- prevederile art.1 pct.3.2 din
 
H.C.L. Periam nr.45/22.12.2016 privind stabilirea tarifelor pentruunele servicii de interes local la nivelul Comunei Periam, începând cu anul 2017;- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completărileulterioare; - prevederile art.287, art.297 alin.1 lit.c, art.297 alin.2, art.299-300, art.310-313, art.332-346,art.354-355 și art.362-363 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările șicompletările ulterioare;- prevederile art.28 alin.3 din Legea nr.273/2006
 
 privind finanţele publice locale, cu modificărileşi completările ulterioare;- prevederile art.176 alin.2 și art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală,cu modificările și completările ulterioare; - prevederile art.463 alin.2-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările șicompletările ulterioare;- prevederile art.1270 și art.1777-1835 din Noul Cod Civil - Legea nr.287/2009;1
ROMÂNIACONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAMJudeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro
 
- prevederile
 
O.G. nr.21/2002
 
 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şicompletările ulterioare; - prevederile art.80 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborareaactelor normative, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; - faptul că terenul intravilan în suprafață totală de 1.835 mp reprezentând teren împrejmuit; teren parțial împrejmuit cu gard de plasă și gard de beton, situat în Comuna Periam, Județul Timiș, se află în proprietatea Comunei Periam, conform extrasului de carte funciară pentru informare având nr. 404532Periam, nr. cadastral: 404532, pct.B. Partea II. Proprietari și acte, B2: Comuna Periam, domeniu privat,intabulare, drept de proprietate dezmembrare, anterior posesor la localizare, dobândit prin Lege, cotaactuală 1/1, Dezmembrare nr. f.n. - Încheiere cf. din 30.06.1997 emis de stat, teren pe care este amplasatăconstrucția aflată în proprietatea domnului Câmpean Ioan;- faptul că imobilul în cauză nu a fost revendicat în baza legilor fondului funciar sau a altor legireparatorii;- necesitatea de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local al Comunei Periam, în scopulasigurării finanţării cheltuielilor publice locale, în condiţiile legii;- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam; În temeiul prevederilor art.108, art.110 alin.1, art.129 alin.1, art.129 alin.2 lit.c, art.129 alin.6 lit.a,art.129 alin.14, art.134 alin.1 lit.a, art.134 alin.3 lit.a, art.139 alin.2, art.196 alin.1 lit.a și art.197-200 dinO.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1.
 
(1)
 Se aprobă închirierea, fără licitație publică, a terenului intravilan în suprafață totală de
1.835 mp
 înscris în C.F. nr.404532 Periam, având nr. cadastral 404532, teren aflat în proprietateaComunei Periam, către
 
domnul CÂMPEAN IOAN
,
 
 proprietar al construcției.
 (2)
 Contractul de închiriere a imobilului (teren) menționat la alin.1, conform modeluluianexat care reprezintă
Anexa Nr.1
 şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se încheie pe o perioadă de
5 (cinci) ani
, începând cu data de
02.03.2020
și până la data de
02.03.2025
, iar chiria va ficalculată conform art.1, pct.3.2 din H.C.L. Periam nr.45/22.12.2016 privind stabilirea tarifelor pentruunele servicii de interes local la nivelul Comunei Periam, începând cu anul 2017, tarif care poate fimodificat prin hotărâri ale Consiliului Local.
Art.2.
Primarul Comunei Periam, domnul DumitrCornel şi secretarul general al U.A.T.Comuna Periam, doamna Bronţ Daciana, sunt împuterniciţi de către Consiliul Local Periam să semnezecontractul de închiriere pentru imobilul (teren) menționat la art.1.
Art.3.
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţeadomnul DumitrCornel,Primarul Comunei Periam şi doamna DumitrLorendana, inspector I principal în cadrulCompartimentului Financiar-contabil, impozite şi taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam.
Art.4.
Prezenta hotărâre se comunică:-Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cucaracter reparatoriu și contencios administrativ;-Consiliului Local Periam; -Primarului Comunei Periam;-Preşedintelui Comisiei de inventariere a patrimoniului; -Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal-contabil în cadrul PrimărieiComunei Periam;-Doamnei DumitrLorendana, inspector I principal în cadrul CompartimentuluiFinanciar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Periam;-Domnului Câmpean Ioan;2

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505