Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 15


Prezenţi: 15
Pentru: 15
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Nr.27 din 27.02.2020

privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar
aflate în patrimoniul Comunei Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020, având în
vedere următoarele:
- referatul de aprobare nr.1362/20.02.2020 elaborat de primarul Comunei Periam, Județul Timiș, în
calitatea sa de inițiator;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub
nr.1389/21.02.2020 prezentat de doamna Ponta Gyongyi, inspector I principal-urbanism în cadrul
Primăriei Comunei Periam și președinte al Comisiei comunale centrale de inventariere a valorilor
materiale şi băneşti aflate în patrimoniul Comunei Periam, prin care propune aprobarea scoaterii din
funcţiune și casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în proprietatea privată Comunei
Periam, identificate cu ocazia invetarierii efectuate la sfarșitul anului 2019;
- procesul-verbal nr.9626/10.12.2019 al Comisiei comunale centrale de inventariere a valorilor
materiale şi băneşti aflate în patrimoniul Comunei Periam, încheiat cu ocazia inventarierii anuale a
patrimoniului Comunei Periam, pentru anul 2019;
- procesul-verbal nr.455/20.01.2020 încheiat de către Comisia de casare constituită la nivelul
Primăriei Comunei Periam, numită prin Dispoziția Primarului Comunei Periam nr. 134/31.08.2017, care
conţine propunerile de casare şi valorificare a unor mijloace fixe defecte sau deteriorate, cu durata de
funcţionare depăşită şi scoaterea din uz a unor obiecte de inventar defecte sau deteriorate;
- prevederile Legii nr.82/1991 a contabilităţii, republicată (r4), cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art.5-6 din H.G. nr.113/1992 privind stabilirea unor măsuri pentru defalcarea şi
trecerea în patrimoniul comunelor, oraşelor sau, după caz, al județelor a bunurilor și valorilor de interes
local din domeniul public și privat al statului, precum și trecerea sub autoritatea consiliilor locale sau,
după caz, județene a regiilor autonome și societăților comerciale cu capital integral de stat, care prestează
servicii publice;
1
- prevederile Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi
necorporale, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Cap. III din Anexa la H.G. nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.15/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a
bunurilor apartinand instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-
teritoriale;
- prevederile O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile O.A.P. nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și
amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele
normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Anexei la O.M.F.P. nr.2861/2009 privind organizarea şi efectuarea inventarieriii
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.108, art.110 alin.1, art.129 alin.1, art.129 alin.2 lit.c, art.129 alin.14,
art.134 alin.1 lit.a, art.134 alin.3 lit.a, art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a și art.197-200 din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1) Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe defecte, deteriorate sau cu
durata de funcţionare depăşită, precum și scoatarea din uz şi casarea obiectelor de inventar din
patrimoniul privat al Comunei Periam, cuprinse în lista care reprezintă Anexa Nr. 1 la prezenta hotărâre
și care face parte integrantă din aceasta.
(2) Casarea se va efectua de către comisia numită în acest sens prin dispoziţia primarului
Comunei Periam.

Art.2. (1) Se aprobă valorificarea, în condiţiile legii, a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar
casate, precum şi a obiectelor de inventar scoase din uz, sub formă de deşeuri.
(2) Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, după
deducerea cheltuielilor efectuate cu casarea, demontarea, dezmembrarea şi transportul acestora se vor
gestiona în condiţiile legii.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează domnul Dumitraș Cornel,


primarul Comunei Periam, doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal - contabil și doamna
Ponta Gyongyi, inspector I principal-urbanism în cadrul Primăriei Comunei Periam.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:


- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu
caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Consiliului Local Periam;
- Primarului Comunei Periam;
- Președintelui comisiei de inventariere din cadrul Primăriei Comunei Periam;
- Președintelui comisiei de casare din cadrul Primăriei Comunei Periam;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei
Comunei Periam;

2
- Doamnei Ponta Gyongyi, inspector I principal-urbanism în cadrul Primăriei Comunei
Periam;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

STRUTINSCHI RODICA Contrasemnează:


SECRETAR GENERAL U.A.T. PERIAM
L.S.
_______________ ? BRONŢ DACIANA

___________________________

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM,


DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PERIAM
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI PERIAM NR. 27/2020
Semnătura persoanei
Nr. Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE responsabile să efectueze
crt. ZZ/LL/AN
procedura
0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii1) 27/02/2020
2 Comunicarea către primarul comunei2) 27/02/2020
3 Comunicarea către prefectul județului3) 28/02/2020
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 28/02/2020
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) -
6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz 28/02/2020

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile
lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la
data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”

S-ar putea să vă placă și