Sunteți pe pagina 1din 4

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 27 FEBRUARIE 2020, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Periam, care îşi desfăşoară lucrările în Sala de şedinţe a Primăriei Comunei Periam

În conformitate cu prevederile art.123-126, art.129, art.133 alin.1, art.134 alin.1-2, art.134 alin.3
lit.a, art.137-139, art.141 și art.196 alin.1 lit.b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, participă la lucrările şedinţei ordinare domnul primar
DUMITRAȘ CORNEL, doamna BRONŢ DACIANA secretar general al U.A.T., precum și următorii
consilieri locali ai Comunei Periam: ARNĂUTU ELENA-MARIANA, AVRAM IOAN-MIRCEA,
BUCȘE ADRIANA, CANTAUZ TODORICĂ, CĂPUŞAN IONEL, DUMITRAȘ VIOREL,
HĂRDĂLĂU ANIŞOARA, HOJDA DIANA-MIHAELA, HULBĂR FLORIN, RUS ADRIAN,
STRUTINSCHI RODICA, ȘTREANG NICOLAE-EUGEN-GHEORGHE, TAMAȘ CRISTIAN-
MARIAN, USVAT VIORICA, VLAD MARIA-ADRIANA și doamna Acsinte Maria, cetățean al
Comunei Periam.
Sunt prezenţi toți cei 15 consilieri locali.
Şedinţa a fost convocată de primarul Comunei Periam prin Dispoziţia nr. 26 din data de 20
februarie 2020, iar consilierii locali au fost convocaţi telefonic şi prin convocarea nr. 1396/21.02.2020,
când le-a fost adusă la cunoştinţă şi ordinea de zi.
Primarul Comunei Periam, domnul DUMITRAŞ CORNEL, propune următoarea

ORDINE DE Z I:

1 . Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului primarului pe anul 2019 privind starea
economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale Comuna Periam;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil, impozite
și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.III din
cadrul Consiliului Local Periam.
2 . Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului unității administrativ-teritoriale Comuna Periam,
Județul Timiș;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Dezvoltare Economico-
socială, Urbanism și Transport public din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia
de specialitate nr.II din cadrul Consiliului Local Periam.
3 . Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al Comunei
Periam pe anul 2020 - actualizat și definitivat după aprobarea bugetului local al Comunei Periam
pe anul 2020;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Achiziții publice din cadrul
Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I din cadrul Consiliului Local
Periam.
4 . Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al Clubului
Sportiv „AVÂNTUL” Periam pe anul 2020 - actualizat și definitivat după aprobarea bugetului
Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam pe anul 2020;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Achiziții publice din cadrul
Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I din cadrul Consiliului Local
Periam.
5 . Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al Serviciului
Public de Alimentare cu Apă și Canalizare (S.P.A.A.C.) al Comunei Periam pe anul 2020 -
actualizat și definitivat după aprobarea bugetului Serviciului Public de Alimentare cu Apă și
Canalizare (S.P.A.A.C.) al Comunei Periam pe anul 2020;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Achiziții publice din cadrul
Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I din cadrul Consiliului Local
Periam.
6 . Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării Primăriei Comunei Periam în Sistemul
national electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, precum şi
stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar;

1
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil, impozite
și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I din cadrul
Consiliului Local Periam.
7 . Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Periam nr. 86/27.11.2018;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Dezvoltare Economico-
socială, Urbanism și Transport Public din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz
Comisia de specialitate nr.II din cadrul Consiliului Local Periam.
8 . Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii terenului în suprafață totală de 1.835 mp aflat în
proprietatea privată a Comunei Periam către domnul CÂMPEAN IOAN;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil, impozite
și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.II din cadrul
Consiliului Local Periam.
9 . Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe şi
obiecte de inventar aflate în patrimoniul Comunei Periam;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Dezvoltare Economico-
socială, Urbanism și Transport Public din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz
Comisia de specialitate nr.II din cadrul Consiliului Local Periam.
10. Cererile depuse de doamna Boancaș Rodica, în calitate de administrator al Rom-Benzin
S.R.L. și în calitate de persoană fizică; Referatul compartimentului de specialitate Cultură și
Bibliotecă Comunală.

Doamna consilier local Strutinschi Rodica, preşedinte de şedinţă, supune la vot Ordinea de zi.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).

Secretarul general al U.A.T., doamna Bronţ Daciana, supune la vot Procesul-verbal al şedinţei
anterioare, respectiv al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Periam, care a avut loc în data de
19.02.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).

I. Se trece la punctul 1 al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Hojda Diana-Mihaela, președintele comisiei III, dă citire materialelor:
referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, adresa Instituției Prefectului Județul Timiș,
raportul primarului pe anul 2019 privind starea economică, socială și de mediu a UATC Periam, raportul
compartimentului de specialitate - inspector I principal-contabil, Proiectul de hotărâre nr.1/20.02.2020
privind aprobarea raportului primarului pe anul 2019 privind starea economică, socială și de mediu a
unității administrativ-teritoriale Comuna Periam și avizul Comisiei de specialitate nr.III.
Comisia de specialitate nr.III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.1/20.02.2020.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.1/20.02.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).

II. Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Arnăutu Elena-Mariana, președintele comisiei II, dă citire materialelor:
referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, raportul compartimentului de specialitate-
inspector de specialitate IA, Proiectul de hotărâre nr.2/20.02.2020 privind aprobarea Statutului
unității administrativ-teritoriale Comuna Periam, Județul Timiș și avizul Comisiei de specialitate nr.II.
Comisia de specialitate nr.II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.2/20.02.2020.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.2/20.02.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).

III. Se trece la punctul 3 al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Hărdălău Anișoara, președintele comisiei I, dă citire materialelor:
referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, Programul Anual al Achiziţiilor Publice al
Comunei Periam pe anul 2020 actualizat și definitivat, raportul compartimentului de specialitate
-consilier achiziţii publice I asistent, Proiectul de hotărâre nr.3/20.02.2020 privind aprobarea
Programului Anual al Achiziţiilor Publice al Comunei Periam pe anul 2020 - actualizat și definitivat
după aprobarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2020 și avizul Comisiei de specialitate nr.I.
Comisia de specialitate nr.I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.3/20.02.2020.
2
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.3/20.02.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).

IV. Se trece la punctul 4 al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Hărdălău Anișoara, președintele comisiei I, dă citire materialelor:
referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, adresa C.S. „AVÂNTUL” Periam,
Programul Anual al Achizițiilor Publice al C.S. „AVÂNTUL” Periam pe anul 2020, actualizat și
definitivat, raportul compartimentului de specialitate - consilier achiziţii publice I asistent, Proiectul de
hotărâre nr.4/20.02.2020 privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al Clubului
Sportiv „AVÂNTUL” Periam pe anul 2020 - actualizat și definitivat după aprobarea bugetului Clubului
Sportiv „AVÂNTUL” Periam pe anul 2020 și avizul Comisiei de specialitate nr.I.
Comisia de specialitate nr.I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.4/20.02.2020.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.4/20.02.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).

V. Se trece la punctul 5 al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Hărdălău Anișoara, președintele comisiei I, dă citire materialelor:
referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, adresa S.P.A.A.C. Periam, Programul
Anual al Achizițiilor Publice al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare (S.P.A.A.C.) al
Comunei Periam pe anul 2020, actualizat și definitivat, raportul compartimentului de specialitate -
consilier achiziţii publice I asistent, Proiectul de hotărâre nr.5/20.02.2020 privind aprobarea
Programului Anual al Achiziţiilor Publice al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare
(S.P.A.A.C.) al Comunei Periam pe anul 2020 - actualizat și definitivat după aprobarea bugetului
Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare (S.P.A.A.C.) al Comunei Periam pe anul 2020 și
avizul Comisiei de specialitate nr.I.
Comisia de specialitate nr.I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.5/20.02.2020.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.5/20.02.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).

VI. Se trece la punctul 6 al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Hărdălău Anișoara, președintele comisiei I, dă citire materialelor:
referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, raportul compartimentului de specialitate -
inspector I principal-impozite și taxe, Proiectul de hotărâre nr.6/20.02.2020 privind aprobarea
înregistrării Primăriei Comunei Periam în Sistemul national electronic de plată online a taxelor și
impozitelor utilizând cardul bancar, precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul
bancar și avizul Comisiei de specialitate nr.I.
Comisia de specialitate nr.I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.6/20.02.2020.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.6/20.02.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).

VII. Se trece la punctul 7 al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Arnăutu Elena-Mariana, președintele comisiei II, dă citire materialelor:
referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, procesul-verbal al comisiei de licitație,
raportul compartimentului de specialitate - inspector I principal-urbanism, Proiectul de hotărâre
nr.7/20.02.2020 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Periam nr. 86/27.11.2018 și avizul
Comisiei de specialitate nr.II.
Comisia de specialitate nr.II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.7/20.02.2020.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.7/20.02.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).

VIII. Se trece la punctul 8 al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Arnăutu Elena-Mariana, președintele comisiei II, dă citire materialelor:
referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, cererea depusă de domnul Câmpean Ioan,
raportul compartimentului de specialitate - inspector I principal, Proiectul de hotărâre nr.8/20.02.2020
privind aprobarea închirierii terenului în suprafață totală de 1.835 mp aflat în proprietatea privată a
Comunei Periam către domnul CÂMPEAN IOAN și avizul Comisiei de specialitate nr.II.
Comisia de specialitate nr.II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.8/20.02.2020.
3
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.8/20.02.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).

IX. Se trece la punctul 9 al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Arnăutu Elena-Mariana, președintele comisiei II, dă citire materialelor:
referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, procesul-verbal al Comisiei de casare,
raportul compartimentului de specialitate - inspector I principal-urbanism, Proiectul de hotărâre
nr.9/20.02.2020 privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe şi obiecte de
inventar aflate în patrimoniul Comunei Periam și avizul Comisiei de specialitate nr.II.
Comisia de specialitate nr.II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.9/20.02.2020.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.9/20.02.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).

X. Se trece la punctul zece al Ordinii de zi: DIVERSE.


a) Cererea doamnei Boancaș Rodica, administratorul societății S.C. Rom-Benzin S.R.L.
înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr. 1024/07.02.2020, răspunsul formulat de
compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Periam și confirmarea de primire,
semnată de petentă; consiliul local ia act de conținutul documentelor prezentate.
b) Cererea doamnei Boancaș Rodica înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr.
1034/07.02.2020, răspunsul formulat de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei
Comunei Periam și confirmarea de primire, semnată de petentă; consiliul local ia act de
conținutul documentelor prezentate.
c) Referatul înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.1365/20.02.2020 întocmit de domnul
Sărăndan Cosmin, Inspector de specialitate II (cultură și bibliotecă) în cadrul Compartimentului
Cultură și Bibliotecă Comunală al Primăriei Comunei Periam.
Se supune la vot Referatul nr.1365/20.02.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).
d) Cererea doamnei Bogdan Dorina - medic specialist epidemiolog, înregistrată la Primăria
Comunei Periam sub nr. 1440/24.02.2020; consiliul local hotărăște, în unanimitate, ca în
următoarea ședință, doamna Bogdan Dorina să fie invitată să prezinte un curriculum vitae și mai
multe detalii referitoare la activitatea medicală pe care o va desfășura.
e) Citația emisă la data de 19 Februarie 2020 de către Tribunalul Timiș, Dosar Nr.2834/295/2017,
stadiul procesual al dosarului - Apel, având ca obiect „Acțiune în constatare”, înregistrată la
Primăria Comunei Periam sub nr.1459/25.02.2020; consiliul local ia act de conținutul acesteia;
f) Referatul înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.1521/27.02.2020 întocmit de domnul
Sărăndan Cosmin, Inspector de specialitate II (cultură și bibliotecă) în cadrul Compartimentului
Cultură și Bibliotecă Comunală al Primăriei Comunei Periam și Cererea Asociației Clubului
Sportiv „Daniela Zaharie”, înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr. 1520/27.02.2020.
Se supune la vot Referatul nr.1521/27.02.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).
În continuare, în contextul alertei internaţionale privind noul coronavirus (2019-nCoV) și urmare
a adresei comune a Instituției Prerfectului - Județul Timiș și a Direcției de Sănătate Publică Timiș, prin
care se solicită dispunerea măsurilor necesare pentru identificarea unor spaţii care să asigure condiţii
optime de cazare în camere individuale ori familiale, şi care să dispună de toate utilităţile (apă
caldă/rece, încălzire, iluminat) necesare desfăşurării activităţii zilnice în condiţii optime, în care să se
facă, în caz nevoie, izolarea persoanelor care se întorc din zonele afectate cu acest coronavirus, în cazul
în care situţia epidemiologică o va impune, domnul primar Dumitraș Cornel aduce la cunoștința
consiliului local că la nivelul Comunei Periam, a fost identificat un astfel de spațiu la Baza sportivă
multifuncțională de lângă sala de sport, care poate oferi condițiile solicitate.

Nemaifiind alte probleme de discutat, doamna consilier local Strutinschi Rodica, preşedinte de
şedinţă, mulţumeşte tuturor celor prezenți pentru participare la şedinţă şi declară închise lucrările
şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ


Consilier local, Secretar General al U.A.T.,
STRUTINSCHI RODICA BRONŢ DACIANA
4

S-ar putea să vă placă și