Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

Către
Inspectoratul
- În atenţia preşedintelui Comisiei județene de mobilitate a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar

Prin prezenta, vă facem cunoscut că, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul
școlar în ședința Consiliului de Administrație al unității noastre de învățământ din data de, cu
voturi ”pentru”, ..0.. voturi ”împotrivă” și ...0.... ”abțineri” au fost aprobate Proiectul de încadrare
cu personal didactic și Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în anul școlar.
Proiectul de încadrare cu personal didactic a fost realizat cu respectarea Normelor
metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a
personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de
plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar aprobate prin OMEN
nr. 4165/2018 modificate prin OMEN nr. 5350/2018.
Proiectul de încadrare cu personal didactic aprobat cuprinde un număr de .... ... posturi
didactice, respectiv (se va alege opțiunea corespunzătoare, după caz):
 cu .............. mai multe decât numărul de posturi aprobate pentru anul școlar 2019-2020
 cu .............. mai puține decât numărul de posturi aprobate pentru anul școlar 2019-2020
egal cu numărul de posturi aprobate pentru anul școlar 2019-2020.
În anul școlar , la nivelul unității noastre vor exista:

Nr. posturi personal Nr. posturi personal Nr. posturi personal NR. TOTAL
didactic didactic auxiliar nedidactic POSTURI

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (7) din Metodologia-cadru, ne asumăm


răspunderea pentru constituirea corectă a posturilor didactice/catedrelor, încadrarea titularilor şi
vacantarea posturilor didactice/catedrelor complete şi incomplete rămase neocupate.
În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (8) și art. 31 alin. (1) din Metodologia-cadru, vă
prezentăm spre avizare Proiectul de încadrare cu personal didactic titular și Lista posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate în anul .

DIRECTOR,