Sunteți pe pagina 1din 16

3.

CONDIŢII CADRU
3.1. Aspecte legale
In acest capitol sunt prezentate principalele reglementari legate de gestionarea deseurilor, atat europene cat si romanesti, a
principalelor prevederi ale acestora. De asemenea, este prezentata si legislatia conexa.
Atributii ale altor autoritati
Legislatie romaneasca Legislatie europeana
competente
Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Directiva Cadru privind deseurile Ministerul Sanatatii – evalueaza
Ordonantei de Urgenta nr.78/2000 privind nr.75/442/EEC, amendata de Directiva impactul produs de deseuri asupra
regimul deseurilor nr.91/156/EEC sanatatii populatiei
Ministerul Transporturilor,
Constructiilor si Turismului
participa la elaborarea
reglementarilor specifice gestionarii
Reglementeaza activitatile de gestionare a deseurilor.
Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea
Directiva nr.91/689/EEC privind deseurile deseurilor periculoase in conditii de Ministerul Administratiei si
Ordonantei de Urgenta nr.78/2000 privind
periculoase protectie a sanatatii populatiei si a Internelor participa la elaborarea
regimul deseurilor
mediului planurilor de gestionare a deseurilor
in domeniul serviciilor publice de
gospodarie comunala si urmareste
indeplinirea obiectivelor din Planul
National de Gestionare a Deseurilor
Directiva nr.75/439/EEC privind uleiurile Hotararea de Guvern nr.662/2001 privind Reglementeaza activitatile de gestionare a
uzate, amendata de Directiva gestionarea uleiurilor uzate, completata si uleiurilor uzate, pentru evitarea efectelor
nr.87/101/EEC si de Directiva modificata de Hotararea de Guvern negative asupra sanatatii populatiei si
nr.91/692/EEC nr.441/2002; asupra mediului.

Hotararea de Guvern nr.1159/2003 pentru Se refera la conditiile de colectare a


modificarea Hotararii de Guvern anumitor tipuri de uleiuri uzate
nr.662/2001 privind gestionarea uleiurilor
uzate.
Directiva nr.91/157/EEC privind bateriile Hotararea de Guvern nr.1057/2001 privind Reglementeaza conditiile de introducere pe Ministerul Economiei si Comertului
si acumulatorii care contin anumite regimul bateriilor si acumulatorilor care piata a bateriilor si acumulatorilor care va propune Ministerului Educatiei si
substante periculoase si Directiva contin substante periculoase contin substante periculoase, precum si Cercetarii programe de cercetare
nr.93/86/EC privind etichetarea bateriilor modalitatile de gestionare a bateriilor si pentru reducerea continutului de
acumulatorilor uzati metale grele si substante periculoase
din baterii si acumulatori
Directiva nr.99/31/EC privind depozitarea Hotararea de Guvern nr.349/2005 privind Stabileste cadrul legal pentru desfasurarea Autoritatile administratiei publice
deseurilor depozitarea deseurilor activitatii de depozitare a deseurilor, atat locale vor initia actiuni pentru
pentru realizarea, exploatarea, deschiderea unui nou depozit in
monitorizarea, inchiderea si urmarirea situatia in care depozitul existent
postinchidere a depozitelor existente atinge 75% din capacitatea
Aproba procedurile preliminare pentru proiectata.
Atributii ale altor autoritati
Legislatie romaneasca Legislatie europeana
competente
acceptarea deseurilor la depozitare,
Ordinul Ministrului Mediului si criteriile pentru acceptarea deseurilor la
Gospodaririi Apelor nr.95/2005 privind depozitare si lista nationla de deseuri
stabilirea criteriilor de acceptare si acceptate in fiecare clasa de depozit de
procedurilor preliminare de acceptare a deseuri
deseurilor la depozitare si lista nationala de
deseuri acceptate in fiecare clasa de
depozit de deseuri
Aproba Normativul tehnic privind
Ordinul Ministrului Mediului si depozitarea deseurilor
Gospodaririi Apelor nr.757/2004 pentru
aprobarea Normativului tehnic privind
depozitarea deseurilor
Hotararea de Guvern nr.128/2002 privind
incinerarea deseurilor modificata si Reglementeaza activitatile de incinerare si
completata de Hotararea de Guvern coincinerare si masurile de control si
nr.268/2005 urmarire a instalatiilor de incinerare si
Directiva nr.2000/76/EC privind
coincinerare
incinerarea deseurilor
Ordinul Ministrului Mediului si
Gospodaririi Apelor nr.756/2004 pentru Aproba Normativul tehnic privind
aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor
incinerarea deseurilor
Hotararea de Guvern nr.621/2005 privind Reglementeaza gestionarea ambalajelor si
gestionarea ambalajelor si deseurilor de a deseurilor de ambalaje
ambalaje modificata

Ordinul Ministrului Mediului si Aproba procedura de raportare a datelor


Gospodaririi Apelor nr.927/2005 privind referitoare la ambalaje si deseuri de
Ministerul Economiei si Comertului
procedura de raportare a datelor referitoare ambalaje
Directiva nr.94/62/EC privind ambalajele propune programe de cercetare
la ambalaje si deseuri de ambalaje
si deseurile de ambalaje avand ca obiect fabricarea si
compozitia ambalajului
Ordinul nr.1229/2005 pentru aprobarea
Procedurii si criteriilor de autorizare a Aproba procedura de de autorizare a
operatorilor economici in vederea preluarii operatorilor economici
responsabilitatii privind realizarea
obiectivelor anuale de valorificare si
reciclare a deseurilor de ambalaje
Directiva nr.96/59/EC privind eliminarea Hotararea de Guvern nr.173/2000 pentru Reglementeaza regimul special privind Autoritatile de prevenire si stingere
bifenililor si trifenililor policlorurati (PCB reglementarea regimului special privind gestionarea si controlul bifenililor a incendiilor trebuie sa-si
si PCT) gestionarea si controlul bifenililor policlorurati si a altor compusi similari actualizeze inventarele si evidenta
policlorurati si a altor compusi similari cantitatilor, tipului si locurilor unde
Atributii ale altor autoritati
Legislatie romaneasca Legislatie europeana
competente
modificata de Hotararea de Guvern
291/2005

Ordinul MAPM nr.1018/2005 privind Aproba infiintarea Secretariatului tehnic


exista compusi desemnati
infiintarea in cadrul Directiei Deseuri si pentru gestionarea si controlul compusilor
Substante Chimice Periculoase a desemnati in cadrul Directiei de gestionare
Secretariatului pentru compusi desemnati a deseurilor si substantelor chimice
periculoase
Decizia nr.2000/532/CE, amendata de Hotararea de Guvern nr.856/2002 privind Reglementeaza evidenta gestionarii
Decizia nr.2001/119 privind lista deseurilor evidenta gestionarii deseurilor si aprobarea deseurilor colectate, transportate,
(care inlocuieste Decizia nr.94/3/CE listei cuprinzand deseurile, inclusiv depozitate temporar reciclate si eliminate
privind lista deseurilor si Decizia deseurile periculoase
nr.94/904/CE privind lista deseurilor
periculoase)
Reglementeaza controlul si supravegherea Ministerul Economiei si Comertului
Hotararea de Guvern nr.1357/2002 pentru
importului, exportului si tranzitului de autorizeaza agentii economici pentru
stabilirea autoritatilor publice responsabile
deseuri a realiza operatiuni de import a
de controlul si supravegherea importului,
deseurilor si de reciclare a acestora
exportului si tranzitului de deseuri

Hotararea de guvern nr.228/2004 privind


Reglementeaza controlul introducerii in Autoritatea Vamala permite
controlul introducerii in tara a deseurilor
tara a deseurilor nepericuloase in vederea introducerea in tara a mijloacelor de
nepericuloase in vederea importului,
importului, perfectionarii active si a transport incarcate cu deseuri
perfectionarii active si a tranzitului,
tranzitului; nepericuloase
completata prin HG 514/2005

Regulamentul nr.259/93 privind controlul Legea 6/1991 pentru aderarea Romaniei la


Reglementeaza transportul peste frontiere
transportului deseurilor in, dinspre si Conventia de la Basel privind controlul
al deseurilor periculoase si al eliminarii
inspre Comunitatea Europeana transportului peste frontiere al deseurilor
acestora
periculoase si al eliminarii acestora

Legea 265/2002 pentru acceptarea


amendamentelor la Conventia de la Basel
Adopta amendamente la Conventia de la
privind controlul transportului peste
Basel privind controlul transportului peste
frontiere al deseurilor periculoase
frontiere al deseurilor periculoase
Ordinul MAPAM nr.2/2004 pentru
aprobarea Procedurii de reglementare si
Stabileste Procedura de reglementare si
control a transportului deseurilor pe
control a transportului deseurilor pe
teritoriul Romaniei
teritoriul Romaniei
Directiva nr.86/278/EEC privind protectia Ordinul MMGA nr.344/2004 pentru Aproba normele tehnice privind protectia Autoritatea teritoriala agricola –
Atributii ale altor autoritati
Legislatie romaneasca Legislatie europeana
competente
aprobarea normelor tehnice privind mediului in special a solurilor, cand se coopereaza cu autoritatea de mediu
mediului si in particular a solului, atunci
protectia mediului in special a solurilor, utilizeaza namoluri de epurare in in vederea acordarii permisului de
cand namolul de la statiile de epurare este
cand se utilizeaza namoluri de epurare in agricultura aplicare a namolurilor de epurare in
utilizat in agricultura
agricultura agricultura
Hotararea de Guvern nr.2406/2004 privind Reglementeaza gestionarea vehiculelor
gestionarea vehiculelor uzate; uzate

Ordinul MMGA 88/2005 privind


materialele si componentele vehiculelor Aproba Lista materialelor si
Directiva nr.2000/53/EC privind vehiculele exceptate de la aplicarea art.4 alin. (1) din componentelor exceptate de la aplicarea
uzate Hotararea de Guvern nr.2406/2004 art.4 alin. (1) din Hotararea de Guvern
nr.2406/2004
Ordinul 87/2005 privind aprobarea
modelului si a certificatului de distrugere Aproba modelul certificatului de distrugere
la preluarea vehiculelor scoase din uz emis la preluarea vehiculelor scoase din
uz.
HG 448/2005 privind deseurile de
echipamente elctrice si electronice (DEEE)

Ordinul 1225/2005 privind aprobarea


Procedurii si criteriilor de evaluare si
autorizarea organizatiilor colective in
vederea preluarii responsabilitatii privind
Directiva nr.2002/96/EC privind deseurile realizarea obiectivelor anuale de colectre,
Reglementeaza gestionarea deseurilor de
de echipamente elctrice si electronice reutilizare, reciclare si valorificare a
echipamente elctrice si electronice (DEEE)
(DEEE) deseurilor de echipamente elctrice si
electronice (DEEE)
Ordinul 1223/2005 privind procedura de
inregistrare a producatorilor, modul de
evidenta si raportare a datelor privind EEE
si DEEE

Directiva nr.78/176/CEE privind deseurile Ordinul MMGA 751/2004 privind Reglementeaza gestionarea deseurilor din
din industria dioxidului de titan gestionarea deseurilor din industria industria dioxidului de titan
Directiva nr.82/883/CEE privind dioxidului de titan
procedeele pentru supravegherea si
monitorizarea mediului datorita deseurilor
din industria de dioxid de titan
Directiva nr.92/112/CEE privind
procedeele pentru armonizarea
Atributii ale altor autoritati
Legislatie romaneasca Legislatie europeana
competente
programelor pentru reducerea si eventual
eliminarea poluarii cauzate de deseurile
din industria dioxidului de titan

Legislatie conexa

Reglementare Principalele prevederi


Legea nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodarie comunala Stabileste cadru juridic unitar, infiintarea, organizarea, monitorizarea si controlul
modificata prin OUG 9/2002 si OUG 197/2002 serviciilor publice de gospodarie comunala in orase si comune
Legea nr.139/2002 pentru aprobarea OG 87/2001 privind serviciile publice de Stabileste cadrul necesar organizarii, gestionarii, reglementarii si monitorizarii
salubrizare a localitatilor serviciului public de salubrizare in localitati
Ordinul MSF nr.219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
Reglementeaza modul in care se colecteaza, ambaleaza, depoziteaza temporar,
gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, modificat prin
transporta si elimina deseurile rezultate din activitatile medicale
Ordinul 997/2004
Stabileste obligatiile si raspunderile care revin autoritatilor publice locale,
Legea nr.515/2002 pentru aprobarea Ordonantei nr.21/2002 privind
institutiilor publice, agentilor economici si cetatenilor pentru instaurarea unui
gospodarirea localitatilor urbane si rurale
climat de curatenie in localitati
Ordinul MEC nr.128/2004 privind aprobarea Listei cuprinzand standardele
Aproba Lista cuprinzand standardele romane care adopta standarde europene
romane care adopta standarde europene armonizate ale caror prevederi se
armonizate ale caror prevederi se refera la ambalaje si deseuri de ambalaje
refera la ambalaje si deseuri de ambalaje.
Ordinul MAPAM nr.723/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare Aproba Normele sanitare veterinare ce stabilesc reguli de sanatate cu privire la
ce stabileste reguli de sanatate cu privire la subprodusele de la animale subprodusele de la animale
3.2. Principalele direcţii ale PJGD pentru deseuri municipale solide in Romania.

Principalul obiectiv al organizarii gestionarii deseurilor municipale şi al planificării locale cuprinde:


Colectare deseurilor generate prin crearea unei conexiuni între generatori de deseuri;
1. Conform tintelor nationale / locale, reducerea emisiilor cauzate de deseurile biodegradabile
2. Conform tintelor nationale / locale cresterea cantitatilor reciclate în scopul reducerii cantitatilor de deseuri depozitate
3. Crearea unei capacitati suficiente de depozitare si inchiderea vechilor depozite neconforme

3.3. Obiective si cerinte / tinte nationale pentru Planificarea in Gestionarea Deseurilor

Obiectivele gestionării deşeurilor în România au la bază ordinea priorităţilor stabilită la nivel european:
- prevenirea apariţiei
- reducerea cantităţilor
- recuperarea materială şi energetică
- eliminarea – incinerarea, depozitare.
La nivel local trebuie indeplinite obiectivele si tintele nationale, adaptate la cerinţele
Inchiderea depozitelor existente de deseuri este stabilită prin documentul de pozitie privind obligaţiile asumate de Romania
pentru aderarea la U E.
Obiective si tinte naţionale pentru Planificarea în Gestionarea Deşeurilor

Domeniul / Activitatea Obiective principale Obiective subsidiare Tinte


1.Politica si cadrul 1.1. Armonizarea politicii si legislatiei 1.1.1.Crearea cadrului legislativ adecvat pentru intreg Definitivarea
legislativ nationale in domeniul gestionarii deseurilor cu sistemul de gestionare a deseurilor cu specificarea clara a intregului cadru
politicile si prevederile legislative europene, tuturor “partilor implicate (asociatii profesionale, legislativ.
precum si cu prevederile acodurilor si patronale,ONG-uri, sindicate, societatea civila etc.)” , Termen: 2007
conventilor internationale la care Romania este responsabilitatilor si obligatiilor acestora
parte.

1.2. Integrarea problematicii de gestionare a 1.2.1.Corelarea politicii si a actelor normative interne cu Termen: Permanent
deseurilor in politicile sectoriale si de prevederile legislative europene si
companie. internationale in domeniul gestiunii
deseurilor (completarea si corelarea cu
viitoarele acte legislative
internationale/europene)

1.3. Cresterea eficientei de 1.3.1.Cresterea ponderii acordate aplicarii legislatiei si Termen: Permanent
aplicare a legislatiei in domeniul gestiunii controlului acesteia in cadrul activitatii organelor de
deseurilor. mediu cu atributii in domeniul deseurilor

1.3.2. Intarirea capacitatii institutionale Termen: Permanent


1.3.3.Incurajarea initiativei private in domeniul Privatizarea a 70%
gestionarii deseurilor din serviciile de
gestiune a deseurilor
Termen: 2007
2.Aspecte institutionale 2.1 Adaptarea si dezvoltarea cadrului 2.1.1.Crearea conditiilor pentru eficientizarea structurilor Modificarea
si organizatorice institutional si organizatoric in vederea institutionale si a sistemelor aferente activitatilor de Regulamentului de
indeplinirii cerintelor nationale si gestionare a deseurilor. Organizare si
compatibilizarea cu structurile europene. Functionare al APM-
urilor
Termen: 2004
Domeniul / Activitatea Obiective principale Obiective subsidiare Tinte
2.1.2. Intarirea capacitatii administrative a institutiilor Termen: Permanent
guvernamentale la toate nivelele (national, regional,
judetean, local) cu competente si responsabilitati in
aplicarea legislatiei
3.Resursele umane 3.1. Asigurarea resurselor umane ca numar si 3.1.1.Asigurarea de personal suficient si bine pregatit Termen: 2007
pregatire profesionala profesional si dotari corespunzatoare la toate nivelele,
atat in sectorul public, cat si in sectorul privat.
4.Finantarea sistemului 4.1. Crearea si utilizarea de sisteme si 4.1.1.Stimularea crearii si dezvoltarii unei piete viabile Termen: Permanent
de gestionare a mecanisme economico-financiare pentru de deseuri reciclabile
deseurilor gestionarea deseurilor in conditiile respectarii
principiilor generale, cu precadere a 4.1.2.Optimizarea utilizarii tuturor fondurilor disponibile Termen: Permanent
principiului “poluatorul plateste” (fondul de mediu, fonduri private, fonduri structurale,
etc) pentru cheltuieli de capital in domeniul gestionarii
deseurilor

4.1.3.Imbunatatirea mecanismelor economico-financiare Termen: 2007


pentru gestionarea deseurilor municipale (calculare taxe,
programe nationale speciale de la buget)

4.1.4.Imbunatatirea mecanismelor economico-financiare Termen: 2007


pentru gestionarea deseurilor industriale (deseuri
rezultate direct din activitati industriale), inclusiv a celor
industriale periculoase.

4.1.5.Crearea si sustinerea unor mecanisme economico- Termen: 2007


financiare adecvate pentru gestionarea fluxurilor de
deseuri speciale: acumulatori si baterii, uleiuri uzate,
anvelope uzate, ambalaje, electrice si electronice,
vehicule scoase din uz etc. (sisteme depozit,
responsabilizarea producatorului, mecanisme de eco-
finantare)

4.1.6.Utilizarea completa si eficienta a fondurilor Termen: Permanent


nationale si internationale disponibile (ISPA, etc)
Domeniul / Activitatea Obiective principale Obiective subsidiare Tinte
4.1.7.Finantarea sistemului national de monitorizare in Termen: Permanent
domeniul gestionarii deseurilor

4.1.8.Finantarea securizarii intermediare si a reabilitarii Termen: Permanent


finale a zonelor contaminate orfane

5.Constientizarea 5.1 Promovarea unui sistem de informare, 5.1.1.Intensificarea comunicarii intre toate partile Termen: Permanent
partilor implicate constientizare si motivare pentru toate partile implicate
implicate
5.1.2.Organizarea si sustinerea de programe de educare Termen: Permanent
si constientizare a populatiei, de catre toate partile
implicate (autoritati publice centrale si locale, societati
comerciale, ONG-uri, institutii publice, etc.)

5.1.3.Stimularea agentilor economici ce finanteaza Termen: 2005


actiuni de educare si constientizare a populatiei, prin
deduceri din sumele datorate la Fondul pentru Mediu

5.1.4.Elaborarea de ghiduri legislative si documente Termen: 2005


informative
6. Colectarea si 6.1.Obtinerea de date si informatii complete si 6.1.1.Imbunatatirea sistemului national de colectare, Termen: 2006
raportarea de date si corecte, care sa corespunda cerintelor de prelucrare si analizare a datelor si informatiilor privind
informatii privind raportare la nivel national si european gestionarea deseurilor
gestionarea deseurilor

61.2.Imbunatatirea sistemului de raportare la nivel Termen: Permanent


european si international a datelor privind gestiunea
deseurilor
7. Prevenirea generarii 7.1.Maximizarea prevenirii generarii deseurilor 7.1.1.Promovarea si aplicarea principiului prevenirii in Termen: Permanent
deseurilor industrie

7.1.2.Promovarea si aplicarea principiului prevenirii la Termen: Permanent


consumator
8. Valorificarea 8.1. Exploatarea tuturor posibilitatilor de natura 8.1.1.Dezvoltarea pietii pentru materiile prime secundare Termen: Permanent
potentialului util din tehnica si economica privind valorificarea si sustinerea promovarii utilizarii produselor obtinute din
deseuri deseurilor materiale reciclate

8.1.2. Decuplarea generarii deseurilor de cresterea 2013


economica si realizarea unei reduceri globale a
volumului de deseuri
Domeniul / Activitatea Obiective principale Obiective subsidiare Tinte
8.2. Dezvoltarea activitatilor de valorificare 8.2.1.Promovarea prioritara a valorificarii materiale in Valorificarea a
materiala si energetica masura posibilitatilor tehnice si economice in conditii de circa 10 % din
siguranta pentru sanatatea populatiei si mediu deseuri menajere: 31
dec. 2010

8.2.2.Promovarea valorificarii energetice in instalatii cu Valorificarea


randament energetic ridicat in cazul in care valorificarea energetica a circa 10
materiala nu este fezabila din punct de vedere tehnico- % din deseurile
economic, beneficiul energetic rezultat in urma municipale: 2020
incinerarii este pozitiv si exista posibilitatea utilizarii Conformarea cu
eficiente a energiei rezultate Directiva UE a
tuturor instalatiilor de
incinerare a
deseurilor proprii:
2007
Conformarea cu
Directiva UE a
instalatiilor de co-
incinerare: 2007
9. Colectarea si 9.1. Asigurarea deservirii unui numar cat mai 9.1.1.Extinderea sistemelor de colectare a deseurilor in Colectarea a
transportul deseurilor mare de generatori de deseuri de catre sistemele mediul urban si rural 84% din deseurile
de colectare municipale generate:
si transport a deseurilor 2013

9.1.2.Optimizarea schemelor de transport Termen: Permanent


9.2. Asigurarea celor mai bune optiuni pentru 9.2.1.Stabilirea unor principii si cerinte unitare care sa Termen: 2007
colectarea si transportul deseurilor, in vederea stea la baza functionarii tuturor companiilor de
unei cat mai eficiente valorificari si eliminari a salubritate
acestora

9.2.2.Separarea fluxurilor de deseuri periculoase de cele 2004-2017


nepericuloase

9.2.3.Introducerea si extinderea colectarii selective la 2004-2017


sursa a deseurilor

9.2.4. Controlul activitatii de transport deseuri pe plan


intern:
- întărirea capacităţii instituţionale de control ; incepand cu 2004
Domeniul / Activitatea Obiective principale Obiective subsidiare Tinte
9.2.5.Eficientizarea controlului activitatii de transport 2004-2007
deseuri peste frontiera :
- stabilirea cadrului legal si institutional care sa
permita aplicarea directa a Regulamentului 2004-2007
259/93/CEE; 2004-2007
- stabilirea autoritatii competente; începând cu 2007
- întărirea capacităţii instituţionale de control ;
- implementarea Regulamentului 259/93/CEE.
10. Tratarea deseurilor 10.1. Promovarea tratarii deseurilor in vederea 10.1.1.Incurajarea tratarii deseurilor in vederea: Termen: Permanent
asigurarii unui management ecologic rational - valorificarii
- facilitarii manipularii
- diminuarii caracterului periculos
- diminuarii cantitatilor de deseuri eliminate final
in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei
si mediu
11. Eliminarea 11.1. Eliminarea deseurilor in conformitate 11.1.1. Asigurarea capacitatilor necesare pentru Construirea a circa 50
deseurilor cu cerintele legislatiei in domeniul gestiunii eliminarea deseurilor prin promovarea cu prioritate a depozite clasa b) de
deseurilor in scopul protejarii sanatatii instalatiilor de eliminare la nivel zonal. capacitate medie de
populatiei si a mediului 100.000t/an si
maximum 15
depozite clasa b) de
capacitate medie de
50.000t/an pana in
2017
11.1.2. Inchiderea depozitelor de deseuri neconforme cu Termen: Etapizat
cerintele UE pana in 2017
12. Cercetare-dezvoltare 12.1 Incurajarea si sustinerea cercetarii 12.1.1.Adaptarea la conditiile locale a unor tehnologii Termen: Permanent
romanesti in domeniul gestionarii integrate a curate de productie.
deseurilor.
12.1.2.Elaborarea de tehnologii noi pentru neutralizarea Termen: Permanent
si eliminarea deseurilor periculoase.

12.1.3.Cresterea disponibilitatii pentru dezvoltarea de Termen: Permanent


noi solutii pentru prevenire, minimizare, reciclare si
eliminare a acestora.

12.1.4. Diseminarea informatiilor privind noi solutii Termen: Permanent


precum si noi tehnologii
Obiective şi tinte specifice anumitor fluxuri de deşeuri

Categoria de deşeuri Sub-categoria Obiective Tinte


1.Deseuri din agricultura, cresterea 1.1.Deseuri vegetale, dejectii, 1.1.1. Eficientizarea controlului privind depozitarea deseurilor netratate Termen: 2010
animalelor, silvicultura si industria rumegus, deseuri de la
lemnului, industria alimentara industrializarea lemnului
1.1.2.Incurajarea valorificarii prin procedee aerobe si anaerobe Valorificarea materiala sau energetica a circa 50 % din deseurile
biodegradabile pana in 2013

1.1.3. Sustinerea valorificarii energetice acolo unde recuperarea materiala Valorificarea energetica a 50% din cantitatea de rumegus pana in
nu este tehnico-economic fezabila, in conditii de siguranta pentru 2013
sanatatea populatiei si mediu.
2.Deseuri de la producerea energiei 2.1. Zgura, cenusa de vatra, 2.1.1. Sustinerea valorificarii materiale si energetice Valorificarea in constructii a 30% din cenusa zburatoare si gipsul
termice si electrice, incinerare si co- cenusa zburatoare, gips de la rezultat de la termocentrale pana in 2015
incinerare centrale termoelectrice

2.2.Zgura, cenusa de vatra, 2.2.1.Tratare inaintea depozitarii in cazul in care recuperarea nu este Tratarea tuturor cantitatilor de zgura, cenuse si gips pana in 2017
cenusa zburatoare, gips de la posibila
instalatii de incinerare si co-
incinerare
3.Deseuri din constructii si demolari 3.1.Deseuri din constructii 3.1.1. Sustinerea reutilizarii si reciclarii deseurilor din constructii si Recuperarea si valorificarea materiala si/sau energetica a
si demolari (contaminate si demolari necontaminate deseurilor rezultate din demolari
necontaminate) - responsabilitatea industriei -

3.1.2.Tratarea deseurilor contaminate din constructii şi demolari in Dezvoltarea unor facilitati de tratare prin inertizare a tuturor
vederea recuperarii sau eliminarii deseurilor contaminate rezultate din demolari/constructii
(responsabilitatea industriei)

3.1.3. Dezvoltarea sistemului de facilitati in vederea eliminarii (responsabilitatea industriei)


corespunzatoare
3.2.Deseuri din excavarea 3.2.1.Reutilizarea si reciclarea, in masura in care acestea nu sunt Implementarea practicilor de refolosire si valorificare materiala a
solurilor (contaminate si contaminate tuturor deseurilor rezultate din excavarea solurilor
necontaminate) (responsabilitatea industriei)
Categoria de deşeuri Sub-categoria Obiective Tinte
3.2.2. Dezvoltarea sistemului de facilitati pentru tratarea deseurilor Dezvoltarea unor facilitati de tratare prin inertizare a tuturor
contaminate de la excavarea solurilor in vederea recuperarii sau deseurilor contaminate rezultate din excavarea solurilor
eliminarii si eliminarea corespunzatoare (responsabilitatea industriei)

3.3.Deseuri din constructia 3.3.1.Reutilizarea si reciclarea, in masura in care acestea nu sunt Implementarea practicilor de refolosire si valorificare materiala a
drumurilor contaminate 50% din deseurile rezultate din constructia drumurilor
(responsabilitatea industriei)

3.3.2.Tratarea deseurilor contaminate din constructia drumurilor in Dezvoltarea unor facilitati de tratare prin inertizare a tuturor
vederea recuperarii sau eliminarii si eliminarea corespunzatoare deseurilor contaminate rezultate din constructia drumurilor
(responsabilitatea industriei)

4.Deseuri provenite de la statiile de 4.1.Namoluri provenite de la 4.1.1.Asigurarea, in masura posibilitatilor, a recuperarii si utilizarii ca Organizarea valorificarii agricole a namolului necontaminat de la
epurare statiile de epurare fertilizant sau amendament agricol, a namolurilor ce corespund calitatii statiile de epurare orasenesti generat începând din 2004
stabilite in cerintele legale

4.1.2.Deshidratarea si pre-tratarea in vederea eliminarii prin co- Implementarea co-incinerarii namolurilor de epurare după
incinerare in cuptoarele din fabricile de ciment elaborarea studiilor de fezabilitate de către companiile de ciment

4.1.3.Prevenirea eliminarii necontrolate pe soluri Termen: Permanent din momentul adoptarii reglementarii interne

4.1.4.Prevenirea eliminarii namolurilor in apele de suprafata Termen: Permanent din momentul adoptarii reglementarii interne
5.Deseuri biodegradabile 5.1.Deseuri biodegradabile: 5.1.1.Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile prin reciclare si Reducerea cu 25% pana in 2010
menajere, deseuri asimilabile procesare (minimizarea materiei organice pentru reducerea poluantilor Reducerea cu 50% pana in 2013
din comert, servicii, industrie, emisi prin levigat si gazul de depozit) Reducerea cu 65% pana in 2016
institutii, deseuri stradale,
namoluri orasenesti
6.Deseuri de ambalaje 6.1.Ambalaje 6.1.1.Cresterea gradului de reutilizare si reciclabilitate a ambalajelor Termen: Permanent

6.1.2.Optimizarea cantitatii de ambalaje pe produs ambalat (prin Termen: Permanent


reproiectare)
Categoria de deşeuri Sub-categoria Obiective Tinte
6.2.Deseuri de ambalaje 6.2.1.Reducerea cantitatii de deseuri de ambalaje prin valorificare - Atingerea obiectivelor de reciclare de 60% din
greutate pentru hartie si carton si a obiectivelor
de reciclare de 50% din greutate pentru metal
pana la 31 Decembrie 2008;
- Atingerea obiectivelor de reciclare de 15 % din
greutate pentru lemn pana la 31 Decembrie 2011;
- Atingerea obiectivului global de reciclare de
55%, a obiectivului global de valorificare de
60%, a obiectivelor de reciclare de 22,5 % din
greutate pentru plastic, (considerandu-se numai
materialul reciclat ca material plastic) si a
obiectivelor de recilare de 60% din greutate
pentru sticla, pana la 31 Decembrie 2013

6.2.2.Cresterea cantitatilor de deseuri de ambalaje colectate precum si a Etape colectare selectivă


eficientei colectarii selective a acestora 2003 – 2006: experimentare (proiecte pilot), constientizare
populatie;
2007 – 2017: extinderea colectarii selective la nivel
national;

6.2.3.Crearea si optimizarea schemelor de valorificare materiala Termen: Incepand din 2004

6.2.4.Crearea si optimizarea schemelor de valorificare energetica a Organizarea sistemelor zonale si valorificarea energetica,
deseurilor de ambalaje (“neadecvate” pentru valorificare materiala) eventual ca si combustibil alternativ pentru cuptoarele de ciment,
corelat cu punerea in functiune a instalatiilor de procesare
adecvate
Termen: Incepand din 2005
Categoria de deşeuri Sub-categoria Obiective Tinte
7.Anvelope 7.1.Anvelope 7.1.1. Cresterea gradului de valorificare materiala si energetica a Organizarea sistemului de colectare valorificare materiala si
anvelopelor uzate. termoenergetica a anvelopelor uzate
Termen: 2005

8.Vehicule scoase din uz 8.1. Vehicule scoase din uz 8.1.1.Asigurarea unei retele de colectare a vehiculelor scoase din uz Realizarea unui sistem prin care ultimul detinator al vehiculului il
corespunzator repartizate in teritoriu poate preda gratuit unei unitati de colectare/valorificare: 2007

8.1.2. Asigurarea posibilitatii ca ultimul detinator al vehiculului il poate Termen: Permanent incepand din 2007
preda gratuit unei unitati de colectare/valorificare

8.1.3.Restrictionarea utilizarii metalelor grele la fabricarea vehiculelor. Termen: Permanent incepand din 2007

8.1.4.Extinderea reutilizarii si reciclarii materialelor din vehiculele uzate, precum Incepand din 2007:
si a valorificarii energetice a acelora care nu se preteaza la valorificare materiala reutilizare şi reciclarea a 80% din masa
vehiculelor fabricate dupa 1 ianuarie 1980;
reutilizarea si valorificarea a cel putin 85% din masa vehiculelor
fabricate dupa 1 ianuarie 1980;
reutilizarea si reciclarea a 70% din masa vehiculelor fabricate
inainte de 1 ianuarie 1980;
reutilizarea si valorificarea a cel putin 75% din masa vehiculelor
fabricate inainte de 1 ianuarie 1980;

9.Echipamente electrice si 9.1.Echipamente electrice si 9.1.1.Reproiectarea EEE in scopul de a facilita repararea, imbunatatirea, Termen: Permanent
electronice electronice (EEE) reutilizarea, dezasamblarea si reciclarea lor

9.1.2.Reducerea componentelor periculoase din EEE prin incurajarea cercetarii Termen: Permanent
privind inlocuirea materialelor periculoase cu materiale cu un impact redus supra
sanatatii omului si mediului

9.2.Deseuri de echipamente 9.2.1.Elaborarea actului normativ national cu privire la gestionarea DEEETermen: 2005
electrice si electronice (DEEE)

9.2.2. Incurajarea colectarii separate si a valorificarii materiale a Realizarea sistemului de colectare si valorificare
deseurilor de echipamente electrice si electronice Termen: 2007
Categoria de deşeuri Sub-categoria Obiective Tinte
9.2.3..Incurajarea aparitiei de noi facilitati de reciclare si tratare a Organizarea unor centre zonale de dezmembrare/reciclare a
deseurilor de echipamente electrice si electronice DEEE
Termen: 2007

Pentru atingerea obiectivelor si tintelor stabilite in acest capitol trebuie sa avem in vedere asigurarea capacitatilor necesare de
colectare, transport, recuperare, reciclare, tratare si eliminare.