Sunteți pe pagina 1din 7

Casa Corpului Didactic Dolj

Instituţie certificată pentru


sistemul de management al
calităţii
ISO 9001:2008 Q-5309/14

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BIBESCU” CRAIOVA
Strada Dr. Nicolae Ionescu-Siseşti Nr. 3, Cod 200303 Tel: 0251/426553
https://scgheorghebibescu.wordpress.com; e-mail: scoalagenerala36@yahoo.com

“PROMOVAREA EDUCAŢIEI DE CALITATE ÎN


ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC ÎN CONCORDANȚĂ CU
CERINŢELE EUROPENE”

- CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ -
- Editia a III-a -

25 martie 2020

Înscrisă în Calendarul activităților metodice, științifice și culturale desfășurate în județul


Dolj în anul școlar 2019-2020, pag 21, poziția 130

ORGANIZATOR: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BIBESCU”


CRAIOVA
Str. Dr. Ionescu-Siseşti Nr. 3, Craiova, Jud. Dolj;
Tel. / Fax 0251 426553; 0351 404607
E-mail: scoalagenerala36@yahoo.com

Locaţia: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BIBESCU” CRAIOVA

Persoana de contact - membru al echipei de coordonare


Prof. Maria Balaci, Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Bibescu” Craiova
Tf. 0761647664; e-mail: mary25b@yahoo.com

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI PARTICIPARE


Argument, justificare, context(analiza de nevoi)
Problema asigurării şi menţinerii calităţii serviciilor educaţionale este una deosebit de
importantǎ cu un impact imediat, dar şi pe termen lung asupra beneficiarilor direcţi ai acestora-
elevii, cât şi asupra beneficiarilor indirecţi- comunitatea, societatea etc.
Şcoala românească trebuie să iasă din normele stricte ale ideii de transfer de cunoştinte
către elevi, idee care încă mai stă ca temei de bazǎ a tot ceea ce şcoala face sau trebuie să facă.
Şcoala să fie locul unde elevii primesc informaţii, dar accentul să nu cadă pe dimensiunea
informativă, ci din ce în ce mai mult pe formare, integrare, relaţionare.
Îmbunǎtǎţirea calităţii educaţiei presupune evaluare, analiză şi acţiune corectivă
continuă din partea organizaţiei furnizoare de educaţie, bazate pe selectarea şi adoptarea celor
mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai relevante standarde de
referinţă. Metodologia asigurǎrii calitǎţii educaţiei precizează că asigurarea calităţii educaţiei
este centratǎ preponderent pe rezultatele învǎţǎrii. Rezultatele învăţării sunt exprimate în
termeni de cunoştinţe, competenţe, valori, atitudini care se obţin prin parcurgerea şi finalizarea
unui nivel de învăţământ sau program de studiu.
Iată destule motive pentru a acorda o mai mare atenţie activitǎţii didactice în vederea
obţinerii unui învǎţǎmânt de calitate, dar şi de adaptare continuă a cadrelor didactice furnizoare
de educaţie la cerinţele europene prin formare continuă în spiritul asigurării calităţii în
educaţie.

Obiectivul general al activităţii/Scopul:


Promovarea modalităţilor de noi de abordare a educaţiei în vederea asigurării calităţii
în educaţie

Obiectivele specifice ale activităţii:


 Orientarea modernă în elaborarea strategiilor didactice;
 Utilizarea platformelor electronice de învăţare şi a softurilor educaţionale în
procesul de învăţământ;
 Stimularea participării în vederea asigurării calităţii în educaţie a tuturor
factorilor implicaţi;
 Diseminarea exemplelor pozitive vizând asigurarea unei educaţii de calitate în
rândul tuturor elevilor, dar şi a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale,
elevilor cu dificultăţi de învăţare, elevilor proveniţi din diverse medii sociale.
Grupul-ţintă:
- cadre didactice din învățământul preuniversitar
Descrierea activităţii:
- Ora 14,00 - 14,15 - Primirea participanţilor şi a invitaţilor
- Ora 14,15 - 14,45 - Alocuţiuni : - reprezentanţi ai I. S. J. Dolj
- reprezentanţi ai C.C.D. Dolj
- reprezentanţi ai C.J.R.A.E. Dolj
- reprezentanţi ai Autorităţilor locale
- Ora 14,45 – 15,00 – Cofee break
- Ora 15,00 - 16,00 - Prezentarea lucrărilor pe secţiuni
- Ora 16,30 - Concluzii

SECŢIUNI:
1. Calitatea în educaţie la toate nivelurile învăţământului românesc (conceptul de
calitate în educaţie; domeniile, criteriile, standardele educaţiei de calitate, valorile calităţii în educaţie,
managementul calităţii etc.)
2. Orientarea modernă în elaborarea strategiilor didactice;
3. Utilizarea platformelor electronice de învăţare şi a softurilor educaţionale;
4. Curriculum elaborat în şcoală

RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR


Lucrările se vor încadra în următoarele cerinţe (conform art.8 Regulamentul C.C.D.Dolj):
1. Vor avea între 2- 4 pagini format A4;
2. Vor fi scrise în Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de
literă 12, tehnoredactare la 1,5 rânduri;
3. Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica
propusă, să aibă originalitate, să cuprindă experienţe personale și să respecte legislația
în vigoare privind drepturile de autor.
4. Fiecare lucrare va conține obligatoriu:
bibliografie: autor, titlu lucrare, editură, localitate, an);
5. Acordul de parteneriat și fișa de înscriere se vor înainta organizatorilor pe suport scris,
iar lucrarea și fișa de înscriere vor fi trimise electronic, prin e-mail, în termenele
stabilite prin prezentul regulament de organizare și desfășurare.
6. Fiecare lucrare poate avea unul sau doi autori, caz în care fiecare participant va primi
câte o diplomă de participare.
7. Înscrierea participanţilor – termen limită 23 martie 2020, pe baza fişei de
înscriere şi a lucrării expediate pe adresa de e-mail mary25b@yahoo.com (două fişiere în
acelaşi mail).Înscrierea participanţilor se va face în limita numărului de 120 de
participanţi (Lucrările acceptate vor primi e-mail de confirmare). După primirea
acceptului de participare cadrele didactice trebuie să înainteze organizatorilor pe
acordul de parteneriat (cu număr de înregistrare, semnat și ștampilat, în două
exemplare – unul pentru instituția organizatoare, iar al doilea pentru participant).
8. Prezentarea fiecărei lucrări nu va depăşi 10 minute.
9. Număr maxim de participanţi: 120
OBS! Pentru ca activitatea să fie considerată a fi organizată la nivel național este
necesară participarea unităților de învățământ din cel puțin 10 județe. (conform Art.2
(d) din Regulamentul C.C.D. Dolj)
10. Organizatorii conferintei îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu respectă
cerinţele din regulamentul de participare.
11. Cei care participă indirect vor trimite lucrările, acordurile de parteneriat și
formularul de sponsorizare la adresa:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE BIBESCU” CRAIOVA
Strada Dr. Nicolae Ionescu-Siseşti Nr. 3, Cod. 200303, Craiova, Jud. DOLJ,
cu mențiunea – Pentru Conferința națională

Lucrările selectate vor fi publicate în revista „PROMOVAREA EDUCAŢIEI DE CALITATE


ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC”, (CD) sub formă de publicație electronică cu ISSN.
Pentru buna desfășurare a conferinței și realizarea materialelor aferente: 15 lei
sponsorizare.
Cei care doresc expedierea materialelor prin poștă vor introduce în plicul cu materialele un
plic A4 autoadresat, timbrat în valoare de cel puțin 5 lei.
Depunerea materialelor se poate face şi direct la secretariatul unităţii şcolare organizatoare.

INFORMAŢII DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ ŞI FINANCIARĂ


A )Mod de certificare/participare: diplomă de participare acordată cadrelor didactice prezente
la activitate.

PERSOANĂ DE CONTACT:
Prof. Maria Balaci – Tel. 0761647664; e-mail: mary25b@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BIBESCU” CRAIOVA


DIRECTOR,
Prof. Verginica Roşca
Școala Gimnazială”Gheorghe Bibescu” Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”
Localitatea Craiova, Judeţul Dolj Localitatea Dorohoi, Judeţul Botoșani
Str. Dr. N. I. Sisești, nr. 3 Str. B-dul Victoriei, nr. 108
Tel: 0251/426553, 0351/404607 Tel.: 0231/611759
Nr. din Nr. din

ACORD DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL


CONFERINTA NATIONALA
„PROMOVAREA EDUCATIEI DE CALITATE IN INVATAMANTUL ROMANESC
ÎN CONCORDANȚĂ CU CERINTELE EUROPENE”
25 MARTIE 2020

Încheiat azi, 17-02-2020


1.Părţile contractante:
A) ȘCOALA Gimnazială „Gheorghe Bibescu’, Strada Dr. N. I. Sisești, nr. 3, Localitate Craiova, Județ Dolj, reprezentată
prin director, prof. Roșca Verginica, dir. adj. prof. Spataru Paul, prof. Balaci Maria, în calitate de coordonatori de proiect
ai activității de perfecționare – Conferinta nationala”, Promovarea educatiei de calitate in invatamantul romanesc în
concordanță cu cerintele europene” ce se va desfășura pe data de 25. 03. 2020
B)GRǍDINIŢA/ŞCOALA Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Str. Bulevardul Victoriei, Nr. 108, Localitatea Dorohoi,
Judeţul Botoșani reprezentată prin Director prof. Stoleru Paula Mihaela şi Olariu Mihaela Cătălina în calitate de Partener.

2. Obiectul contractului:
Obiectul contractului :
Obiectul prezentului contract de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre coordonator şi partener în vederea
organizării şi desfăşurării unei activităţi de perfecționare în instituţia coordonatoare – Conferinta nationala ”Promovarea
educatiei de calitate in invatamantul romanesc in concordanta cu cerintele europene”

Grup ţintă: cadre didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal

Obligaţiile părţilor :
 Coordonatorul se obligă :
- Să informeze unităţile şcolare despre organizareaconferintei;
- Să respecte termenul de desfăşurare a activității de perfecționare;
- Să emită şi să distribuie diplome de participare pentru cadrele didactice care susțin lucrări în cadrul activității ;
 Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- Să mediatizeze activitatea de perfecționare în unitatea şcolară din care face parte și nu numai;
- Să pregătească lucrări care să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din tematica propusă dezbaterii, să aibă
originalitate şi să cuprindă experienţe personale;
- Să respecte regulamentul de desfăşurare stabilit de organizatori;

Durata contractului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada desfăşurării simpozionului .

Clauze finale ale acordului :


Conferinta nationala”, Promovarea educatiei de calitate in invatamantul romanesc in concordanta cu cerintele europene”
ce se va desfășura pe data de 25.03.2020, face parte din categoria activităţilor de perfecționare şi urmăreşte stabilirea unor
relaţii de colaborare între instituţiile din învăţământul de masă.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata activității pentru ca aceasta să se deruleze conform scopului stabilit.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Școala Gimnazială ”Gheorghe Bibescu” Craiova Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Dorohoi
Director Prof. Roșca Verginica Director: Prof. Stoleru Paula Mihaela
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ
“PROMOVAREA EDUCAŢIEI DE CALITATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
ROMÂNESC ÎN CONCORDANȚĂ CU CERINŢELE EUROPENE”

Date despre participant:

Nume: Olariu
Prenume:Mihaela Cătălina
Adresă: str. A. I. Cuza, nr. 28
Localitate: Dorohoi
Judeţ: Botoșani
Telefon: 0744189112
Adresă de e-mail: olariumihaela05@yahoo.com
Unitatea şcolară: Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”

Date despre referat:

Tema referatului: Instrumente digitale utilizate în studierea anatomiei

Secţiunea: Utilizarea platformelor electronice de învăţare şi a softurilor educaţionale

Mijloace necesare prezentării lucrării:


Prezentare indirectă
FORMULAR DE SPONSORIZARE

CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ
“PROMOVAREA EDUCAŢIEI DE CALITATE ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC ÎN CONCORDANȚĂ CU
CERINŢELE EUROPENE”

Subsemnatul Chelaru Andreea Adina, de la Colegiul Tehnic „Gheorghe

Asachi”, Botoșani, sunt de accord să sponsorizez cu suma de 15 lei, desfășurarea

Conferinței naționale “PROMOVAREA EDUCAŢIEI DE CALITATE ÎN

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC ÎN CONCORDANȚĂ CU CERINŢELE

EUROPENE”, organizată la Școala Gimnazială „Gheorghe Bibescu” Craiova, în

data de 25 martie 2020.

Data, Semnătura,
16-02-2020