Sunteți pe pagina 1din 3

Modul de achiziție a serviciilor de locațiune și a cheltuielilor aferente de la

persoanele fizice

În cazul operaţiunilor economice ce ţin de primirea serviciilor de leasing (locaţiune), precum şi la


refacturarea cheltuielilor aferente serviciilor de locaţiune, obţinute de la persoanele fizice (cetăţeni),
neînregistrate în calitate de subiecţi ai activităţii de antreprenoriat, la care se anexează în mod
obligatoriu facturile eliberate conform contractului de prestare a serviciilor publice de gospodărire
comunală, se utilizează formularul tipizat al actului de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a
cheltuielilor aferente, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Finanțelor și Biroului Național de
Statistică nr. 88/106 din 6 octombrie 2008, publicat în MO nr. 189/559 din 21.10.2008 (în continuare
– act).

Actul se întocmeşte în cazul achiziţiilor de locaţiune şi refacturare a serviciilor aferente de la


persoanele fizice, neînregistrate în calitate de întreprinzători, în două exemplare de către locatar.
Primul exemplar se eliberează locatorului, iar al doilea exemplar rămâne la locatar.

Este important de menționat faptul că se interzice utilizarea de către entităţi a formularului actului cu
seria şi numărul ce nu-i aparţin.

Temei pentru întocmirea actului servește contractul încheiat între părți. Conform art. 875 din Codul
civil nr. 1107-XV din 6 iunie 2002, prin contractul de locaţiune, o parte (locator) se obligă să dea
celeilalte părţi (locatar) un bun determinat individual în folosinţă temporară sau în folosinţă şi
posesiune temporară, iar aceasta se obligă să plătească chirie. Astfel, la completarea actului se
indică numărul şi data contractului încheiat în rândul ,,Recepţionat în baza contractului”.

De asemenea, urmează să se țină cont de prevederile art. 886 alin. (1) din Codul civil, conform cărui
plata chiriei poate fi efectuată integral la expirarea termenului stabilit în contractul de locaţiune. Dacă
plata chiriei este stabilită pentru anumite perioade, ea trebuie efectuată la expirarea lor.

Prin urmare, odată cu stabilirea acestor perioade, ce constată prestarea serviciului, apare şi
obligaţiunea de întocmire a actului, care va permite reflectarea cheltuielilor aferente în evidenţa
contabilă a entităţii.

În calitate de locator (furnizor de servici) poate activa orice persoană fizică subiect de drept, care
dispune de un bun cu titlu de proprietate sau în baza altui titlu legal cu indicarea numelui,
prenumelui, adresei, datelor din buletinul de identitate (seria, numărul, data eliberării şi oficiul
emitent), precum şi codului personal/IDNP al acestuia, în rândul ,,Locator”.

Locatarul (beneficiar de servicii) poate fi orice subiect de drept, care dispune de capacitatea de
exerciţiu, iar datele precum denumirea, adresa, telefonul, contul de decontare, denumirea băncii şi
codul fiscal/IDNO al acestuia se indică în rândul ,,Locatar”.

În practică pot exista cazuri când serviciile prestate sunt primite în baza delegaţiei eliberate de
locatar, în acest caz în rândul ,,Locatar” se înscrie seria, numărul şi data delegaţiei eliberate, precum
şi funcţia, numele, prenumele persoanei căreia i-a fost eliberată delegaţia.

Totodată, la întocmirea actului poate fi indicată orice informaţie care descrie mai desfăşurat
conţinutul operaţiunii de achiziţie a serviciilor de locaţiune (rândul ,,Informație suplimentară”) și alte
documente anexate aferente operaţiunii economice efectuate (rândul ,,Documente anexate”).

De asemenea, în act se indică perioada în care au fost achiziţionate serviciile de locaţiune (colonița
,,Perioada de facturare”).
La momentul transmiterii în locațiune, locatorului îi sunt transmise și cheltuielile aferente costului
energiei electrice, energiei termice, apei, canalizării, telefonului, deservirii blocului și alte cheltuieli
caracteristice serviciilor prestate (colonița ,,Denumirea serviciilor prestate şi a cheltuielilor aferente”)
și, corespunzător, în act se specifică datele pentru serviciile prestate (colonițele ,,Unitatea de
măsură” şi ,,Volumul”) și preţul serviciilor prestate, cheltuielilor refacturate (colonița ,,Preț unitar/tarif,
lei”).

Prin înmulțirea prețului unitar pentru serviciile prestate (colonița ,,Preţ unitar/tarif, lei”) cu volumul
serviciilor (colonița ,,Volumul”) se va calcula valoarea totală a serviciilor de locațiuni (colonița
,,Valoarea”).

În cazul în care contractul prevede acordarea adaosului pentru starea satisfăcătoare a imobilului,
amplasare (localitatea, raionul, strada, etajul, ascensorul, posibilitatea utilizării terenului aferent etc.),
echiparea tehnică (apeduct, canalizare, apă caldă, încălzire centrală etc.), în rândul ,,Adaos
(supliment de preţ) în funcţie de calitate/ amplasare/ echipare etc.” se va înscrie adaosul la preţ
determinat de locator.

Totodată, pot exista și situații în care locatorul este dispus să acorde locatarului rabat pentru starea
nesatisfăcătoare a imobilului, amplasare (caracteristicile teritorial-economice ale zonei, încăpere
subterană, demisol, subsol cu geamuri etc.), lipsa amenajării tehnice sau alte aspecte de acest
specific. În acest caz suma rabatului acordat se înscrie în rândul ,,Rabat în funcţie de calitate/
amplasare/ echipare etc.”.
La întocmirea actului se va indica și suma negociată între locator şi locatar în funcție de calitate/
amplasare/ echipare a serviciilor prestate.

La calcularea sumei date, după caz, fie se adaugă la valoare adaosul (rândul ,,Adaos (supliment de
preţ) în funcţie de calitate/ amplasare/ echipare etc.”), fie se scade rabatul acordat (rândul ,,Rabat în
funcţie de calitate/ amplasare/ echipare etc.”) și se înscrie în rândul ,,Total, în funcţie de calitate/
amplasare/ echipare etc.”.

În cazul în care, locatarul a acordat avans persoanei fizice cetățean (locator), în rândul ,,Rețineri”
,,avans în mijloace bănești” se indică avansurile acordate persoanei fizice cetăţean care prestează
servicii de locațiune.

Ulterior, se determină valoarea totală a serviciilor prestate (rândul ,,Valoarea totală calculată”) care
se calculează prin sumarea totalului valorii serviciilor prestate în lei (totalul rândului ,,Valoarea, lei”)
și a sumei rezultate din acordarea adaosului sau rabatului (rândul „Total, în funcţie de calitate/
amplasare/ echipare”).

Respectiv, în rândul ,,Total de plată” se înscrie suma totală de plată pentru serviciile acordate,
obţinută prin scăderea din suma indicată în rândul ,,Valoare totală calculată” a sumei indicată în
rândul ,,Reţineri”.

La final, actul se semnează de către locator și locatar, iar rândurile formularului rămase
necompletate se barează obligatoriu.

Totodată, conform art. 901 alin. (3) din CF, persoanele specificate la art. 90 reţin un impozit în
mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de
întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a
proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. Impozitul menționat în
mărime de 10% se indică în rândul ,,Rețineri” ,,la buget”.

Adițional, menționăm că potrivit prevederilor art. 901 alin. (4) din CF, reţinerea finală a impozitului
stabilit pentru veniturile menţionate scuteşte beneficiarul veniturilor date de includerea lor în
componenţa venitului brut, precum şi de declararea acestora.

Exemplu. Persoana fizică cetățean Ioan Radu a decis să transmită imobilul, care îi aparține cu drept
de proprietate, în locațiune agentului economic ,,Solaris” SRL pe perioada 2016. Conform
contractului încheiat nr. 15 din 28 decembrie 2015, locatorul se obligă să transmită în locațiune pe o
perioadă de un an de zile, imobilul cu suprafața totală de 120 m. p. Prețul serviciilor negociat per
m.p. pentru o lună de zile este de 200 lei, iar plata se efectuează trimestrial până la data de două a
lunii următoare trimestrului de gestiune. Ținând cont că imobilul nu dispune de reparație, locatorul a
fost dispus să acorde locatarului un rabat în sumă de 3% din suma totală îndreptată trimestrial spre
plată. Toate cheltuielile aferente urmează să fie suportate în totalitate de către locatar.