Sunteți pe pagina 1din 3

INSTRUCTIUNI DE APARARE Nr.

Pagini
3
IMPOTRIVA INCENDIILOR
MEGA CONECT S.R.L.
PRIVIND INSTRUIREA
PERSONALULUI
INSTRUCTIUNEA ISU 01
DATA FEBRUARIE 2020 Exemplar nr.1 SEMNĂTURA
INTOCMIT CADRU TEHNIC PSI: ING. DANCIU CONSTANTIN

1. Scop
Scopul acestei proceduri este ca angajatorul MEGA CONECT S.R.L. să se asigure că toţi angajaţii îşi desfăşoară activitatea în
conformitate cu reglementările legislative în vigoare, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a dezastrelor,
protejării angajatilor, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, conflictelor armate şi înlăturării
operative a urmărilor acestora şi asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate.
2. Domeniul de aplicare
Procedura se aplică tuturor persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe bază de contract individual de muncă sau în alte condiţii
prevăzute de lege, în cadrul MEGA CONECT S.R.L.
3. Definiţii
Protecţia civilă componentă a sistemului securităţii naţionale şi reprezintă un ansamblu integrat de activităţi
specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare
publică, planificate, organizate şi realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii şi reducerii
riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor
negative ale situaţiilor de urgenţă, conflictelor armate şi înlăturării operative a urmărilor acestora şi
asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate.
dezastru evenimentul datorat declanşării unor tipuri de riscuri, din cauze naturale sau provocate de om,
generator de pierderi umane, materiale sau modificări ale mediului şi care, prin amploare, intensitate
şi consecinţe, atinge ori depăşeşte nivelurile specifice de gravitate stabilite prin regulamentele
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă, elaborate şi aprobate potrivit legii;
situaţie de protecţie situaţia generată de iminenţa producerii sau de producerea dezastrelor, a conflictelor militare şi/sau a
civilă altor situaţii neconvenţionale care, prin nivelul de gravitate, pun în pericol sau afectează viaţa,
mediul, bunurile şi valorile culturale şi de patrimoniu;
înştiinţare activitatea de transmitere a informaţiilor autorizate despre iminenţa producerii sau producerea
dezastrelor şi/sau a conflictelor armate către autorităţile administraţiei publice centrale sau locale,
după caz, în scopul evitării surprinderii şi al realizării măsurilor de protecţie;
avertizare aducerea la cunoştinţă populaţiei a informaţiilor necesare despre iminenţa producerii sau producerea
unor dezastre;
prealarmare transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare către autorităţi despre probabilitatea producerii unor
dezastre sau a unui atac aerian;
alarmare transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare a populaţiei despre iminenţa producerii unor
dezastre sau a unui atac aerian;
adăpostire măsură specifică de protecţie a populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi de
patrimoniu, pe timpul ostilităţilor militare, împotriva efectelor atacurilor aeriene ale adversarului.
Adăposturile de protecţie civilă sunt spaţii special amenajate pentru protecţia personalului în situaţii
de urgenţă, proiectate, executate, dotate şi echipate potrivit normelor şi instrucţiunilor tehnice
elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobate de ministrul administraţiei
şi internelor;
asanare ansamblul de lucrări şi operaţiuni executate pentru înlăturarea sau distrugerea muniţiei neexplodate
şi dezafectarea terenurilor, altele decât poligoanele de trageri ale structurilor de apărare, ordine
publică şi securitate naţională.
4. Obiectivele principale urmărite sunt:
a)identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale şi tehnologice de pe teritoriul firmei;
b)culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi informaţiilor referitoare la protecţia civilă;
c)informarea şi pregătirea preventivă a angajaţilor cu privire la pericolele la care sunt expusi, măsurile de autoprotecţie ce trebuie
îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă;
d)organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de intervenţie optime a serviciilor pentru situaţii de urgenţă şi a
celorlalte organisme specializate cu atribuţii în domeniu;
e)înştiinţarea autorităţilor publice şi alarmarea populaţiei în situaţiile de urgenţă;
f)protecţia angajatilor, a bunurilor materiale, precum şi a mediului împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate;
g)asigurarea condiţiilor minime de supravieţuire a angajatilor în situaţii de urgenţă sau de conflict armat;
h)organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de vieţi omeneşti, limitarea şi înlăturarea efectelor
situaţiilor de urgenţă civilă şi pentru reabilitarea utilităţilor publice afectate;
i)limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor şi a efectelor atacurilor din aer pe timpul conflictelor armate;
j)asanarea şi neutralizarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată din timpul conflictelor militare;
k)participarea la misiuni internaţionale specifice;
l)constituirea rezervelor de resurse financiare şi tehnico-materiale specifice în situaţii de urgenţă sau de conflict armat.

Modalităţile de urmărire a îndeplinirii acestor obiective sunt:


1. controlul tehnic (tehnologic) asupra riscurilor, prin aplicarea unor măsuri tehnico-organizatorice pentru reducerea sau
eliminarea expunerii lucrătorilor la factori de risc
2. controlul juridic, prin totalitatea acţiunilor de legiferare vizând menţinerea riscului în limitele de acceptabilitate de la
momentul respectiv
3. controlul / inspecţia activităţii de prevenire efectuată de către instituţiile centrale şi teritoriale pentru verificarea legalităţii în
domeniul situatiilor de urgenta
4. procesul de instructaj

5. Descrierea procedurii
5.1 Autorizarea sucursalelor şi a punctelor de lucru
Punctele de lucru noi vor fi autorizate din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor, conform legislaţiei în vigoare.
Responsabil cu aceasta acţiune este şeful de punct de lucru. Documentele necesare pentru autorizare conform legislatiei in vigoare
sunt puse la dispozitie de Administrator.

5.2 Instructajul privind situaţiile de urgenţă


Instructajul privind situaţiile de urgenţă la nivelul unităţii se efectuează, în cadrul unităţii, în timpul programului de lucru.
Instructajul privind situaţiile de urgenţă cuprinde trei faze: instructajul introductiv general; instructajul la locul de muncă;
instructajul periodic.
În afara acestor instructaje se vor efectua, atunci când este cazul, următoarele tipuri de instructaje:
- instructajul pe schimb, acolo unde situaţia o impune;
- instructajul special pentru lucrări periculoase;
- instructajul la recalificarea profesională;
- instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei.

Mod de completare a fişei individuale de instructaj privind situaţiile de urgenţă


Fiecărui nou angajat i se întocmeşte fişă individuală de instructaj privind situaţiile de urgenţă în care se consemnează datele
angajatului, respectând întocmai rubricile fişei.
Nu se admit ştersături sau corecţii de orice fel în fişa individuală privind situaţiile de urgenţă. Nu se va utiliza pentru un angajat o
fişă care a fost deja folosită pentru un alt angajat (prin ştergerea datelor). În cazul în care s-a înscris greşit în fişă, în rubricile care
privesc datele angajatului, în cele de instructaj introductiv general sau la locul de muncă se va întocmi o altă fişă. În cazul în care
se greşeşte la rubricile de instructaj periodic, rubrica va fi barată şi se va scrie în dreptul ei ANULAT, instructajul periodic
respectiv va fi consemnat în următoarea rubrică.
Instructajul privind situaţiile de urgenţă (introductiv general, la locul de muncă şi periodic, precum şi reinstruirea) se va consemna
în mod obligatoriu în fişa individuală de instructaj, cu indicarea materialului predat, a duratei şi datei instruirii. Completarea fişei
de instructaj se va face cu pastă sau cerneală, imediat după efectuarea şi/sau verificarea instructajului.

Instructajul introductiv general se face noilor încadraţi în muncă, angajaţi cu contracte de muncă indiferent de forma acestora,
celor transferaţi de la o unitate la alta, celor veniţi în unitate ca detaşaţi, elevilor şcolilor profesionale, liceelor industriale şi
studenţilor, pentru practica profesională, persoanelor aflate în unitate în perioada de probă în vederea angajării, persoanelor
angajate ca angajaţi sezonieri, temporari sau zilieri, persoanelor delegate în interesul serviciului, persoanelor care vizitează sectoare
productive.
Scopul instructajului introductiv general este de a informa despre activităţile specifice unităţii respective şi principalele măsuri
privind situaţiile de urgenţă care trebuie respectate în timpul lucrului, cuprinse într-o tematică de instructaj aprobată de conducerea
societăţii.
Instructajul introductiv general se face de către persoana cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă şi durată
lui va fi de 8 ore în a doua zi (lucrătoare) de angajare.
După terminarea perioadei de instructaj introductiv general, personalul instruit va fi supus verificării cunoştinţelor privind situaţiile
de urgenţă pe bază de teste, de către aceeaşi persoana cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă. Rezultatul
verificării va fi consemnat în fişa de instructaj, la sfârşitul acesteia în capitolul "Rezultatul testărilor privind situaţiile de urgenţă".
Fişa individuală va fi semnată la rubrica "Instructaj introductiv general" de către persoana instruită, de persoana care a efectuat
instructajul şi care a verificat însuşirea cunoştinţelor. Nu vor putea fi angajaţi cei care nu şi-au însuşit cunoştinţele prezentate în
instructajul introductiv general.

Instructajul la locul de muncă se face după instructajul introductiv general şi are ca scop prezentarea riscurilor şi măsurilor de
prevenire specifice locului de muncă unde a fost repartizată persoana respectivă.
Instructajul la locul de muncă se face de către conducătorul direct al locului de muncă respectiv.
Durata instructajului la locul de muncă va fi de 8 ore repartizate pe timpul perioadei de lucru de probă (se poate face pe o perioadă
de câteva zile sau într-o singură zi - de exemplu a treia zi lucrătoare de la angajare).
Instructajul la locul de muncă se face pe baza prevederilor dispoziţiilor generale, precum şi a instrucţiunilor proprii, elaborate
pentru locul de muncă la care va lucra persoana respectivă. Se vor efectua exerciţii practice privind utilizarea mijloacelor de
alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor. Instructajul la locul de muncă va cuprinde informaţii privind: riscurile specifice
locului de muncă, prevederile normelor specifice şi ale instrucţiunilor proprii, măsurile de prim ajutor în caz de situaţie de urgenţă.
Admiterea definitivă la lucru a persoanei instruite se va face numai după ce şeful ierarhic superior celui care a făcut instructajul.

Instructajul periodic se execută cu toate categoriile de salariaţi pe o durată de cel puţin două ore şi are ca scop împrospătarea,
completarea şi detalierea cunoştinţelor dobândite prin instructajul introductiv general şi prin instructajul specific locului de muncă.
Instructajul periodic se va face pe baza unei tematici care va fi păstrată la persoana ce efectuează instruirea.
Tematica pentru instructajul periodic se structurează de regulă astfel:
a) actele normative care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă, activitatea de apărare împotriva incendiilor şi
activitatea de protecţie civilă;
b) obligaţiile generale şi specifice ce revin fiecărei categorii de salariaţi;
c)condiţiile care determină ori favorizează producerea accidentelor şi avariilor tehnologice şi cauzele potenţiale (riscurile) de
incendiu şi/sau explozie specifice; normele, regulile şi măsurile de prevenire a acestora;
d)descrierea, funcţionarea, întreţinerea şi modul de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii avariilor
tehnologice şi incendiilor;
e)modul de acţiune a salariaţilor în cadrul serviciilor de urgenţă şi în sprijinul acestora pentru realizarea intervenţiei operative şi
pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă.
Pe timpul desfăşurării instructajului periodic se pune accent pe demonstraţiile practice, salariaţii fiind angrenaţi în executarea unor
operaţiuni specifice. Verificarea persoanelor instruite privind cunoştinţele însuşite şi deprinderile formate în timpul instructajului
periodic se face prin sondaj, insistându-se de fiecare dată pentru clarificarea problemelor şi eliminarea deficienţelor constatate.
Anual se efectuează o verificare de fond pe bază de teste tip chestionar asupra nivelului de însuşire şi cunoaştere a problematicii
care a făcut obiectul instructajului periodic, rezultatele consemnându-se în fişa individuală de instructaj.

Reinstruirea se efectuează angajaţilor la schimbarea locului de muncă şi cuprinde prevederile normelor specifice, precum şi a
instrucţiunilor proprii, elaborate pentru locul de muncă la care va lucra persoana respectivă, riscurile specifice noului loc de muncă.
Se vor efectua exerciţii practice privind utilizarea mijloacelor de alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor.
Durata reinstruirii va fi de cel puţin 8 ore.

Instructajul privind situaţiile de urgenţă se face conform programelor de mai jos.


Nr. Denumire Competenţa / Răspunderi Termene
crt.
1. Instructaj introductiv general pentru noii angajaţi Cadru Tehnic P.S.I. Permanent
2. Instructaj la locul de muncă pentru noii angajaţi Cadru Tehnic P.S.I. Permanent
3. Reinstruire la schimbarea locului de muncă Cadru Tehnic P.S.I. Permanent
4. Instructaj periodic datorita modificărilor legislaţiei Cadru Tehnic P.S.I. Permanent
în vigoare
6. Instructaj periodic toţi angajaţii Cadru Tehnic P.S.I. LUNAR+TRIMESTRIAL