Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

„Omul își poate lua cunoștințele numai de la om. Așa, bazinul se umple cu apă, focul se aprinde cu foc, iar sufletul se
modelează datorită sufletului altui om.” (Tagore)
DATA: 08.06.2017
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
CLASA: a XI-a E
PROPUNĂTOR:
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și Comunicare
DISCIPLINA: Limba și literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Romanul
SUBIECTUL: „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” de Camil Petrescu. Roman al experienței - trăsături
TIPUL LECȚIEI: Reactualizare a cunoștințelor
SCOPUL LECȚIEI: Dezvoltarea capacității de utilizare corectă și adecvată a limbii române în receptarea și producerea mesajelor în
diferite situații de comunicare.
COMPETENȚE GENERALE:
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare;
2. Comprehensiunea şi interpretarea textelor;
3. Situarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale / literare;
4. Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.
COMPETENȚE SPECIFICE:
1.3. Folosirea adecvată a strategiilor de comunicare orală în monolog şi dialog;
2.3. Interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură;

1
3.1. Identificarea şi explicarea relaţiilor dintre opera literară studiată şi contextul cultural în care a apărut aceasta;
4.1. Utilizarea tehnicilor şi strategiilor argumentative în situaţii de comunicare diverse (scrise sau orale).
VALORI ŞI ATITUDINI:
• Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii;
• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate;
• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de comunicare;
• Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi;
• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba maternă şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi
îmbogăţirea orizontului cultural.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
La sfârşitul activităţii didactice elevii vor fi capabili:

O1 - să defineasca conceptul de „experiență” raportându-se la propria perspectivă asupra vieții;


O2 - să definească conceptul de „roman al experienței”;
O3 - să identifice principalele trăsături a romanului experienței;
O4 - să-și exprime opinia în privința celor două experiențe fundamentale a personajului principal;
O5 - să se exprime corect și nuanțat, evitând greșelile de limbă.
MIJLOACE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, lectura expresivă, problematizarea, analiza literară, dezbaterea, discuția
frontală.
MIJLOACE DE ÎNVĂȚARE: Fișe de lucru, caiete, tablă.
FORME DE ORGANIZARE: Frontal, individual.
RESURSE SPAȚIALE: Cabinetul de limba și literatura română.
RESURSE TEMPORALE: Durata unei ore de curs (50 de minute)

2
BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum național Programa de limba și literatura română pentru clasa a XI-a;
 Mariana Badea, Limba și literatura română pentru elevii de liceu, Editura Badea & Professional consulting, București, 2009.
 Mihaela Emilia Popo, Eseuri de literatură română clasele X, XI, XII, Editura Paralela 45, 2013;
 Mircea Martin (coordonator), Elisabeta Lăsconi Roșca, Carmen Ligia Rădulescu, Rodica Zane, Limba și literatura română
pentru clasa XI-a, Editura Art, București, 2006.
 Camil Petrecu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, Editura 100+1 Gramer, București, 1997.

3
SCENARIUL DIDACTIC

Secvențe didactice Strategii didactice


Obiective Activitatea profesorului Activitatea elevilor Forme de Resurse Resurse Evaluare
Operaționale org. a materiale procedurale
Timp
învăţării
1.Organizarea -Voi avea grijă ca elevii să-și Îşi pregătesc materialele Frontal Catalogul Conversaţia
activității pregătească materialele necesare necesare, temele pentru
(1 min.) orei de limbă și literatură română și verificare.
voi nota absenții.
-Voi asigura liniștea și disciplina
pentru o bună desfășurare a
activității didactice.
2.Captarea Voi adresa elevilor întrebarea: „Ce Elevii răspund la Conversaţia Ce considerați că
atenției. considerați că înseamnă termenul întrebările adresate. Frontal înseamnă termenul
(3 min.) „experiență”? după răspunsurile „experiență”?
O1 elevilor voi defini și eu acest
termen.
3.Anunţarea -Le comunic elevilor că în cadrul - Ascultă cu atenţie; Frontal Tablă Conversația
subiectului, a acestei ore ne propunem să Caietele
scopului şi a continuăm studiul limbii române cu elevilor
obiectivelor o lecție de predare - învățare despre

4
operaţionale opera „Ultima noapte de dragoste,
(4 min.) întâia noapte de război” de Camil
Petrescu – Roman al experienței –
trăsături.
-Le comunic elevilor obiectivele pe
care le vom îndeplini în această oră.
-Scriu pe tablă titlul lecției: -Elevii își notează în caiet
„Ultima noapte de gragoste, întâia titlul lecției.
noapte de război de Camil
Petrescu, Roman al experienței -
trăsături” și le explic ce presupune
acest timp de roman.
4.Dirijarea -Fiecare elev primește câte o fișă -Elevii vor scrie pe fișe tot Frontal Tabla Conversaţia Sunt prezentate
învățării (Anexa nr. 1), în care prin metoda ce le trece prin minte legat Învăţarea trăsăturile romanului
(15 de minute) Ciorchinelui, își vor reactualiza de nucleul Ciorchinelui Fișă de prin experiențe.
cunoștințele legate de trăsăturile „Trăsăturile romanului lucru descoperire
O2 romanului experienței. experienței – Ultima Caietele
- Desenez aceeași reprezentare noapte de dragoste, întâia elevilor
grafică pe tablă, iar la fiecare noapte de război de Camil
răspuns primit, invit elevul să-l Petrescu”.
noteze pe tablă pentru ca acestea să -Elevii definesc trăsăturile
fie urmărite de întregul colectiv. acestui tip de roman.

5
Fiecare trăsătură va fi definită. -Elevii formulează
Completez cu informații dacă este definiția romanului
cazul. experienței și o notează pe
-După identificarea trăsăturilor caiete.
O3 solicit elevilor să întocmească o
definiție a acestui tip de roman pe
care o vor nota în caiete.
5.Fixarea și Se vor efectua următoarele - Elevii primesc cele două Frontal Fișă de Exerciţiul
consolidarea activități: fișe. Individual lucru Conversația
cunoștințelor - Fiecare elev primește câte o fisă. - Aceștia citesc textele în
(24 min.) Anexa nr. 2 conține fragmente din gând, ca mai apoi unul sau
O4 opera „Ultima noapte de dragoste, doi elevi vor citi textele
O5 întâia noapte de război” de Camil pentru întreaga clasă.
Petrescu, acestea vor fi analizate pe - Elevii rezolvă și
baza trăsăturile enumerate anterior completează exercițiile.
și pe baza celor două experiențe
fundamentale.
- Solicit fiecărui elev să citească
textul o dată în gând, apoi unul va
citi câte un text pentru întreaga
clasă.
6.Asigurarea - Se recapitulează noțiunile studiate -Elevii răspund la Frontal Caietele Conversația 1.Definiți conceptul de

6
retenţiei şi a în această oră; întrebările adresate de elevilor „roman al experienței”
transferului către profesor. 2.Care sunt trăsăturile
(3 min) romanului experienței?
- Li se comunică elevilor tema -Elevii îți notează cerința 3.Având în vedere cele
acasă, oferindu-se indicaţii dacă temei pentru acasă. discutate în clasă, elevii
este cazul.
vor avea ca temă
realizarea unui eseu în
care să prezinte
particularităţile
romanului experienţei
„Ultima noapte de
dragoste, întâia noapte
de război”.