Sunteți pe pagina 1din 2

CODUL FISCAL

Articolul 99. Livrările efectuate la un preţ mai mic decît cel de piaţă, fără efectuarea plăţii, în
contul retribuirii muncii
(5) Mărfurile, serviciile livrate subiectului impozabil pentru desfăşurarea activităţii
sale de întreprinzător, mărfurile de producţie proprie, serviciile livrate în contul retribuirii
muncii angajatului se consideră livrare impozabilă. Valoarea impozabilă a livrării menţionate
constituie valoarea ei de piaţă.
(6) Valoarea de piaţă a livrării impozabile nu trebuie să fie mai mică decît costul
vînzărilor ei.
Articolul 101. Modul de calculare şi achitare a T.V.A.
(2) Dacă suma T.V.A. achitată sau ce urmează a fi achitată furnizorului la procurarea
valorilor materiale, serviciilor depăşeşte suma T.V.A. primită sau care urmează să fie primită
de la cumpărători (beneficiari) pentru mărfurile, serviciile livrate, diferenţa se reportează în
următoarea perioadă fiscală şi devine o parte a sumei T.V.A. ce urmează a fi achitată pe
valorile materiale, serviciile procurate în această perioadă cu excepţia cazurilor prevăzute la
alin.(3), (5) şi (6).
Articolul 1013. Restituirea T.V.A. la investiţii (cheltuieli) capitale în autovehicule
pentru transportul a minimum 22 de persoane, cu excepţia şoferului
(1) Agenţii economici care nu sînt înregistraţi în calitate de contribuabili de T.V.A. şi
care, începînd cu 1 ianuarie 2013, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în autovehicule de
la poziţia tarifară 8702 pentru transportul a minimum 22 de persoane, cu excepţia şoferului, au
dreptul la restituirea sumei T.V.A. aferente acestor investiţii, achitată furnizorului sau
organului vamal prin intermediul contului bancar. Restituirea T.V.A. se efectuează în modul
stabilit de Guvern, într-un termen ce nu depăşeşte 45 de zile din data depunerii cererii.
(2) Restituirea T.V.A. conform prezentului articol se efectuează numai agentului
economic care dispune de decizie de restituire a T.V.A. în contul stingerii datoriilor faţă de
bugetul public naţional, iar în lipsa datoriilor, la cererea agentului economic, în contul
viitoarelor obligaţii ale acestuia faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al agentului
economic respectiv.
Se interzice restituirea T.V.A. în contul stingerii datoriilor creditorilor agentului
economic care dispune de decizie de restituire a T.V.A., inclusiv persoanelor juridice şi fizice
cesionari.
Articolul 102. Deducerea sumei T.V.A. pentru mărfurile, serviciile procurate
(12) În cazul în care factura fiscală pentru serviciile a căror livrare se realizează regulat, pe o
perioadă de 6 luni calendaristice consecutive, precum şi pentru energie electrică, energie
termică, gaz natural, servicii publice de telefonie fixă şi mobilă, servicii comunale, este
primită de către cumpărător (beneficiar) pînă la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în
care a avut loc livrarea documentată prin factura fiscală respectivă, subiectul impozabil are
dreptul la deducerea sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe serviciile,
mărfurile menţionate utilizate la efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării
activităţii de întreprinzător în luna în care a avut loc livrarea acestora.
Articolul 103. Scutirea de T.V.A.
18) energia electrică importată şi livrată către operatorul reţelei de transport şi de sistem,
operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizorii energiei electrice şi energia electrică importată
de operatorul reţelei de transport şi de sistem, de operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizorii
energiei electrice, cu excepţia serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice;
Articolul 105. Livrările de mărfuri, servicii
(1) Livrarea energiei electrice, a celei termice şi a gazului se consideră livrare de
mărfuri.
Articolul 1171. Cazuri speciale de eliberare a facturilor fiscale
(23) La livrarea energiei electrice către operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizorii energiei
electrice, producătorul, în baza informaţiei prezentate de furnizorii energiei electrice,
eliberează factura fiscală cu divizarea volumului de energie electrică în funcţie de cota
T.V.A. aplicată.