Sunteți pe pagina 1din 4

ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE – NECESITATE ŞI

PROVOCARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREŞCOLAR MODERN

Prof. Bubuţanu Ana Loredana


Grădiniţa cu Program Prelungit „Licurici”
Fălticeni
“E îndoielnic să existe o oglindă atât de murdărită, încât să nu reflecte totuşi imagini într-un fel
oarecare; e îndoielnic să existe o tablă atât de zgrunţuroasă încât să nu putem scrie totuşi ceva pe
ea. Dacă se întâmpla însă, ca oglinda să fie plină de praf sau pete, înainte de a ne folosi de ea
trebuie să o ştergem, iar o tablă prea zgrunţuroasă trebuie s-o dăm la rindea. “
(Comenius )

Curriculum, curriculum nucleu, extins sau curriculum aprofundat, arii curriculare, plaje
orare, standarde de calitate, indicatori de realizare si descriptori de performanţă …Toate acestea
trebuiau să poarte un nume şi atunci li s-a spus simplu: REFORMĂ.
Reforma în învăţământul românesc are ca efect realizarea unor mutaţii de politică şi
strategie educaţională.Aceste politici şi practici educaţionale sunt orientate pe baza unor principii
de reformă:
- corelarea învăţământului cu evoluţia sistemului economic, a ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei;
- egalizarea şanselor la un învăţământ deschis, diversificat şi modern;
- optimizarea raportului, în planurile de învăţământ, între disciplinele de cultură generală şi cele
de specialitate ( profesionale);
- compatibilizarea europeană a Curriculumului Naţional;
- descentralizarea şi reforma managementului şcolar.
În contextul integrării europene care formulează obiective şi imperative noi, cadrele
didactice trebuie să depună eforturi conjugate pentru modernizarea sistemului român de educaţie şi
eficientizarea lui.
În toate domeniile vieţii sociale se vorbeşte tot mai mult despre creşterea calităţii. În
vederea atingerii acestui deziderat, se impune creşterea performanţelor în sistemul de învăţământ.
Deşi calitatea este un concept relativ, ea trebuie să devină vizibilă şi tangibilă pentru cei
interesaţi, deoarece aprecierea şi recunoaşterea de către practicieni a aspectelor referitoare la
calitate sunt şi vor deveni din ce in ce mai importante în viitor.
Conceptul de calitate este definit prin Legea Nr. 87/2006, ca fiind ansamblul de
caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite
aşteptările beneficiarilor, asociate cu atingerea unui nivel înalt al performanţelor.
Winston Churchill spunea că: “ A perfecţiona înseamnă a schimba, a fi perfect înseamnă a
fi schimbat adesea.” De aceea, se naşte speranţa că schimbările din instituţiile preşcolare urmăresc
oportunităţi productive, generarea satisfacţiei succesului, reuşita de ansamblu obţinându-se prin
atingerea standardelor de calitate şi prin aplicarea principiilor Managementului Calităţii Totale
(TQM).
Conform filosofiei principiilor Managementului Calităţii Totale, calitatea este pe primul
plan si constituie punctul central al tuturor activităţilor, defineşte implicarea permanentă a
conducerii, intercorelarea activităţilor şi proceselor de realizare şi îmbunătăţire a calităţii prin
implicarea tuturor compartimentelor, a fiecărui membru în asigurarea calităţii, prin co-participarea
beneficiarilor la întregul demers educativ.
Calitatea este definită prin raportare la cerinţele, dorinţele si aşteptările beneficiarilor de
educaţie, ea fiind astfel un concept multidimensional, referindu-se la produse, la servicii, la
procesele şi la activităţile organizaţiei furnizoare de educaţie în context global, la relaţiile acesteia
cu beneficiarii interni şi externi.
Educaţia de calitate este o educaţie centrată pe elev, oferită de instituţii responsabile care
ştiu să respecte autonomia individuală, este promovată de lideri educaţionali, asigură participarea
tuturor actorilor educaţionali şi care abordează procesul educaţional unitar, urmărind ca obiectiv
central îmbunătăţirea continuă a performanţelor.
Încă din anul 2000, Comisia Europeană şi Consiliul Europei au iniţiat o serie de activităţi şi
proiecte prin care îşi propuneau promovarea, în interiorul fiecărui stat European, a conceptului de
dimensiune europeană a educaţiei. Astfel, prin H.G.Nr. 1258/18.10.2005, a fost adoptat
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), document important pentru sectorul de Politici
Educaţionale.
Scopul declarat al acestei Agenţii este – “evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite de
instituţile de învăţământ preuniversitar şi de alte organizaţii furnizoare de program de studiu iniţial
şi de formare continuă specifice învăţământului”.
Începând cu anul 2006-2007 s-a trecut la aplicarea metodologiilor de evaluare internă şi
externă, în vederea asigurării calităţii.
Evaluarea internă, asigurată de Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din fiecare
unitate şcolară, trebuie tratată cu maximă seriozitate, responsabilitate şi sinceritate, ea devenind un
barometru al întregii activităţi, pornind de la cea managerială şi până la relaţiile cu părinţi, cu
comunitatea, o activitate îmbunătăţită continuu, în aşa fel încât, evaluarea externă periodică,
desfăşurată de ARACIP, să găsească aceste unităţi la nivelul aşteptărilor şi cu standardele de
calitate îndeplinite.
Si la nivelul grădiniţei noastre funcţionează conform unui Regulament propriu Comisia de
Evaluare şi Asigurare a Calităţii. S-au stabilit atribuţii pentru fiecare membru al Comisiei, s-a
realizat diagnoza, încercând să se stabilească punctele tari şi punctele slabe ale unităţi, identificate
atât de managerul instituţiei, cât şi de cadrele didactice şi de părinţi.
Ca şi coordonator al C.E.A.C în unitatea din care fac parte, am stabilit împreună cu ceilalţi
membrii ai Comisiei tematica întâlnirilor membrilor şi planuri operaţionale la fiecare început de
an şcolar, planuri care sunt in deplină concordanţă cu planurile de imbunătăţire stabilite anterior,
in urma identificării unor puncte slabe in Raportul Anual de Evaluare Internă. (RAEI).
Activitatea Comisiei din unitatea noastră s-a concretizat şi prin realizarea unui “Manual al
Calităţii”, manual in care sunt detaliate aspecte importante legate de grădiniţa noastră, istoricul
grădiniţei, activităţi importante derulate, aspecte ce vizează asigurarea calităţii în educaţie,
regulamentul Comisiei, responsabilităţile membrilor, proceduri de sistem calitate, proceduri
operaţionale, proceduri generale şi proceduri de lucru aplicate în unitatea noastră.
Permanent s-a urmărit cunoaşterea modalităţilor prin care se poate obţine calitate în
educaţie şi s-a măsurat gradul de satisfacţie a beneficiarilor de educaţie prin aplicarea unor
chestionare atât cadrelor didactice, cât şi părinţilor, preşcolarilor, personalului didactic auxiliar şi
personalului nedidactic. Datele obţinute au fost interpretate, centralizate, ele fiind de un real folos
în stabilirea unor direcţii ce trebuie urmate pentru îmbunătăţirea calităţii în învăţământul preşcolar.
De asemenea, permanent au fost monitorizate rezultatele evaluărilor iniţiale, continue,
semestriale şi finale, au fost intocmite centralizări şi s-au evidenţiat in acest mod progresele
obţinute de preşcolari în toate domeniile.
Sunt monitorizate periodic şi actiunile derulate in cadrul proiectelor educationale derulate
in unitate (“Să citim pentru mileniul III”, “Kalokagathia”, “Ecogrădiniţa”, “Educaţie pentru
sănătate” ), acţiunile educative şi extracurriculare, acţiunile in care sunt implicaţi parteneri externi
şi interni, activităţile de consiliere şi îndrumare a preşcolarilor şi părinţilor etc. De o reală
importanţă sunt şi proiectele socio-umanitare educaţionale derulate in parteneriat cu alte unităţi
similare din judeţ, proiecte ce cuprind acţiuni menite să bucure sufletele unor copii din alte zone
defavorizate, precum şi sufletele celor care dăruiesc. În urma acestor monitorizări şi centralizări ale
datelor obţinute, se remarcă un real progres prin creşterea numărului de activităţi realizate în
parteneriat şi mai ales prin creşterea calităţii activităţilor desfăşurate.
Calitatea educaţiei dintr-o unitate de învăţământ preşcolar este evidenţiată totodată şi prin
nivelul de pregătire profesională a cadrelor didactice, prin implicarea activă a acestora la propria
lor formare, prin participarea periodică la diferite cursuri de perfecţionare şi formare continuă, prin
implicare activă in cadrul Cercurilor Pedagogice şi a Comisiilor Metodice, publicaţii in revistele de
specialitate, participări la sesiuni de comunicări şi referate ştiinţifice, simpozioane naţionale şi
internaţionale, concursuri pentru preşcolari, dar şi pentru cadrele didactice, parteneri in cadrul unor
proiecte educaţionale naţionale şi internaţionale, cuprinse in Calendarul Activităţilor Educative şi
avizate de MECTS.
Îmbunătăţirea mediului educaţional şi a ofertei educaţionale constituie un scop important ce
trebuie avut in vedere permanent pentru obţinerea unei educaţii de calitate în unitatea furnizoare de
educaţie.
Activitatea Comisiei De Evaluare şi Asigurare a Calităţii este cunoscută la nivelul unităţii,
atât de managerul unităţii, de cadrele didactice şi de părinţi, de personalul didactic auxiliar şi
nedidactic, de reprezentanţii comunităţii locale, prin diseminarea informaţiilor de către membrii
CEAC in cadrul Consiliilor Pedagogice si a Comisiilor Metodice. Unitatea dispune însă şi de un
avizier special, la loc vizibil, în care sunt expuse materiale şi documente care atestă activitatea şi
transparenţa misiunii acestei comisii.
Aşadar, în orice unitate de învăţământ preşcolar putem asigura caliatatea educaţiei prin:
creşterea calităţii prestaţiei personalului, creşterea calităţii activităţii preşcolarilor, creşterea
calităţii curriculumului, creşterea calităţii evaluării, creşterea calităţiimediului educaţional şi
managementului şcolar.
Calitatea instituţiei este promovată şi de liderul educaţional al acesteia – directorul
grădiniţei, cel ce asigură unitatea şi continuitatea scopurilor, creează şi menţine ethosul propice
pentru îndeplinirea obiectivelor operaţionale.
La nivelul învăţământului preşcolar, calitatea educaţiei defineşte atât programul de studiu,
cu standardele sale de calitate, cât şi furnizorul acestuia, la care adăugăm indicatorii de bază
prezenţi în realizarea acestora: resurse materiale, financiare, umane, temporale, curriculare, relaţia
cu comunitatea locală ş.a. Indiferent de denumirea utilizată – standarde profesionale, standarde
ocupaţionale, standarde de competenţă – conceptul de standard în calitate oferă repere clare în ceea
ce priveşte nivelul, exigenţa, criteriul de realizare a activităţilor într-o instituţie cum este grădiniţa.
Utilizarea acestor standarde oferă avantaje, însă presupune şi o anume pregătire iniţială şi
continuă a personalului didactic, o îmbunătăţire a calităţii cursurilor de formare profesională, ca şi
recunoaşterea competenţelor profesionale.
Sintetizând, pot spune că depinde însă de noi cum înţelegem, cum valorificăm, cum
concretizăm şi cum aplicăm toate elementele menite să dovedească faptul că într-o instituţie
preşcolară se asigură calitatea educaţiei.
Sugestiv în acest sens este acrostihul:
C – Cunoaştere
A – Atitudine
L – Limbaj
I - Iniţiativă
T – Tenacitate
A – Autonomie
T – Toleranţă
E – Egalitate
BIBLIOGRAFIE:
 **** - “Asigurarea calităţii” –ghid pentru unităţile şcolare – partea I – Concept şi
cadru metodologic
 Creţu Tinca – “Valorizarea ca atitudine şi act adiţional – Delimitări conceptuale” în
Revista Învăţământul Preşcolar,nr.1-2/2006