Sunteți pe pagina 1din 5

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ROVINARI

PĂDUREA FERMECATĂ

PROF. ÎNV. PREȘ. STĂNCIOI FLORENTINA MIRUNA


PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 21.02.2020
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu Program Prelungit Rovinari
EDUCATOARE: prof. înv. preșcolar Stăncioi Florentina Miruna
GRUPA: Mare,,B”
TEMA DE STUDIU ANUALĂ: ,,Când/cum și de ce se întâmplă?”
TEMA PROIECTULUI TEMATIC: ,,Viețuitoarele pământului”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,,Animalele sălbatice”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul Limbă și comunicare
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea limbajului
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Pădurea fermecată”
TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic cu caracter interdisciplinar
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
 Verificarea şi sistematizarea cunoştinţelor dobândite de copii despre animalele
sălbatice;
 Verificarea şi consolidarea deprinderilor şi priceperilor de a acţiona cu imaginile şi a
verbaliza acţiunile folosind un limbaj corect din punct de vedere gramatical;
 Dezvoltarea capacităţii de exprimare în propoziţii simple şi dezvoltate.

 SARCINA DIDACTICĂ : să învârtă roata și să recunoască animalelor sălbatice, apoi să


aleagă plicul corespunzător şi să răspundă la cerinţa din plic.
 REGULILE JOCULUI :
o Copilul atins de baghetă va învârtii roata,va recunoaște animalul salbatic.
o Un alt copil ales de cel care a învârtit roata va alege un plic și va răspunde la
cerința din interiorul plicului.
 ELEMENTE DE JOC :surpriza, mânuirea materialului, aplauze, onomatopee,
mişcarea.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
a) Cognitive:
 Să privească imaginile și să discute despre ele;
 Să se exprime corect și coerent;
 Să pronunțe corect sunetele limbii române;
 Să alcătuiască în mod corect propoziții simple sau dezvoltate;
 Să interpreteze expresiv cântece despre animale;
 Să răspundă corect la ghicitori;
 Să respecte regulile de joc.

b) Afective:
 să exprime trăiri afective proprii specifice activității;
 să fie capabili să stabilească relaţii de intercomunicare, de cooperare cu
membrii grupului.
c) Psihomotorii:
 să adopte o poziție corectă pe tot parcursul activității;
 să perceapă reperele spațio-temporale.
 să mânuiască corect materialul didactic.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, expunerea, conversaţia, demonstrația, jocul,
exerciţiul, descoperirea, munca independenta, metoda piramidei,observaţia,
problematizarea
a) MIJLOACE DIDACTICE: planşe cu animale sălbatice, ruletă , piramidă, plicuri
colorate.
b) FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual.
c) FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: formativă/continuă prin observarea
comportamentului copiilor, prin analiza acțiunilor și a răspunsurilor, evaluare
orală, aprecieri.
DURATA: 30-35 minute
LOC DE DESFĂȘURARE: sala de grupă
MATERIAL BIBLIOGRAFIC :
1. Ministerul Educaţiei Naţionale, „Curriculum pentru educația timpurie”, 2019;
2. Preda, V.,(2011). „Metodica activitatilor instructiv educative in gradinita de
copii”, Craiova: Editura Sitech;
3. Tataru, L., Glava, A., Chis O., (2014). „Piramida Cunoașterii”, București: Editura
Diamant;
4. Axente M., Borţeanu S., Crihan S., Vodiţă A., ,, Poftiţi în trenuleţul jocurilor”,
Pitești: Ed. Diamant;
5. Breban, S., (2002). „Metode interactive de grup, Ghid metodic”, Craiova: Editura
Arves;
6. Mitu, F., Antonovici, Ș., (2005). ,,Metodica activităților de educarea a limbajului în
învățământul preșcolar”, Bucuresti: Editura Humanitas;
7. Ministerul Educaţiei Naţionale, „Programa activităţilor instructiv-educative în
grădiniţa de copii”, Editura Integral, Bucureşti, 2000;
8. Ezechil Liliana, Păişi Lăzărescu Mihaela, „Laborator preşcolar” - ghid metodologic
(ediţia a-II-a revizuită), Editura Integral, Bucureşti, 2002;
9. I. Cerghit, I.T. Radu, E. Popescu, L. Vlăsceanu, „Didactica”, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1993;
10. Romiţă B. Iucu, Marin Manolescu, „Pedagogie”, Editura Fundaţiei Culturale
„Dimitrie Bolintineanu”, Bucureşti, 2001
EVENIMENT CONŢINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
DIDACTIC
METODE ȘI MIJLOACE ȘI FORME DE
PROCEDEE MATERIALE REALIZARE
DIDACTICE

MOMENT Se asigură condițiile optime


ORGANIZATO desfășurării activității: aerisirea
RIC sălii de grupă; aranjarea
scaunelelor în formă de semicerc;
aranjarea materialului didactic
necesar desfășurării activității.
CAPTAREA Se va realiza prin intermediul unei Conversația Scrisoare Frontal Observarea
ATENŢIEI scrisori de la pădurarul Aristică Animale comportame
prin care ne invită la petrecerea din sălbatice în ntului
pădurea fermecată . miniatură verbal și
nonverbal

ENUNŢAREA Anunţ copiii că vom desfăşura Observarea


TEMEI ȘI A împreuna un joc didactic cu caracter Conversaţia capacităţii
OBIECTIVELO interdisciplinar:”Ruleta magică”. Expunerea Frontal de
R concentrare
şi a
interesului

REACTUALIZ ,,Am auzit că voi știți multe lucruri Conversația Imagini cu Frontal
AREA despre animale. Aşa este? Observația animale Individual Orală
CUNOȘTINȚE Cunoaşteţi animalele sălbatice? Ia sălbatice
LOR să vă vedem.” (Vor numi animalele Analiza
indicate pe planşele expuse în sala acțiunilor și
de grupă.) răspunsuril
or

DIRIJAREA Se explică regulile jocului şi modul de Formativă


ÎNVĂȚĂRII desfăşurare al acestuia.
În prima parte vom folosi Ruleta Frontal Observarea
magică. Conversația capacităţii
Voi cere copiilor să închidă ochii, apoi Explicația de
voi dezveli roata, pe care sunt ataşate Demonstrați concentrare
imagini cu animale sălbatice. Copiii a şi a
vor învârti roata, apoi vor recunoaște Jocul Machetă interesului
animalul, vor alege un plic și va Animale
răspunde la cerințe. sălbatice în Analiza
Jocul de probă. miniatură Individual acțiunilor și
Siluete răspunsuril
-Se va desfăşura un joc de probă
Exercițiul or
pentru ca toţi copiii să-şi fixeze
regulile jocului.
-Se vor oferi explicaţii necesare acolo
Aplicativă
unde este cazul. Exercițiul
Jocul propriu-zis Orală
- Copiii vor executa jocul didactic, Jocul
respectând regulile acestuia.
-Copiii care îndeplinesc corect
sarcinile vor fi recompensaţi cu Problematiza Observarea
aplauze. rea comportame
Varianta II – Complicarea jocului ntului
Este momentul să complicăm puţin verbal și
jocul. Pentru aceasta vom folosi nonverbal
metoda piramidei.
Se execută jocul de probă şi apoi jocul
propriu-zis.
Tranziție: ”Bat din palme,
clap,clap,clap...”

OBȚINEREA Le voi cere copiilor să răspundă la Frontal Piramida Frontal Orală


PERFORMAN câteva ghicitori depre animalele Individual Ghicitori Ghicitori
ȚEI ȘI domestice,iar apoi vom pune Imagini cu Individual
ASIGURAREA animalele descoperite în piramidă. animale
TRANSFERUL sălbatice
UI
ÎNCHEIEREA Se vor face aprecieri generale și Conversația Frontal, Aprecieri
ACTIVITĂŢII individuale asupra desfășurării individual verbale
jocului.