Sunteți pe pagina 1din 2

ASISTENŢE LA LECŢII DE SPECIALITATE

Ale colegelor

Data: 28.10.2019
Şcoala:Colegiul Economic Virgil Madgearu, Galați
Cadrul didactic: Berechet Geanina
Clasa:9A
Disciplina:Bazele contabilității
Unitatea de învăţare: Registre contabile și forme de înregistrare în contabilitate
Subiectul / tema lecţiei: Registre contabile
Tipul lecţiei: Asimilare de noi cunoștințe și deprinderi
Obiective operaţionale:
CS1 : Înregistrarea operațiilor economico-financiare în registrul jurnal utilizând analiza contabilă

Strategia didactica:

Metode didactice: conversatia, explicatia, observarea dirijata, exercitiul

Material didactic: calculator, videoproiector

Forme de organizare: frontală, individuala,

Loc de desfăşurare: cabinet de contabilitate


Desfăşurarea activităţii Observaţii , recomandări , sugestii
Elevii au fost liniștiți și au notat în caiete.
Captarea atentiei. Există un elev cu probleme de vedere care utilizează un laptop special
pentru a putea ține ritmul cu ceilalți colegi.
Prezentarea obiectivelor lectiei. Conţinutul ştiinţific: corect, riguros, accesibil, sistematizat
Predarea lectiei. Încadrarea noţiunilor, conceptelor noi în sistemul cunoştinţelor
anterioare, Corelaţii intra -, inter -şi multidisciplinare
Fixarea cunostintelor.
Elemente de predare - învăţare diferenţiată
Utilizarea tablei, vizibilitatea scrisului, organizarea informaţiilor
Claritatea explicaţiilor, formularea şi tipologia întrebărilor
Organizarea colectivului: frontal, individual, pe grupe
Centrarea activităţii pe cadrul didactic / pe elevi
Atingerea obiectivelor operaţionale propuse
Realizarea feed-back-ului (conexiunea inversă)
Elemente de comunicare verbală, nonverbală, paraverbală(ţinuta,
gestica, mimica, atitudinea, tonalitatea, elemente prozodice etc.)
Relaţia profesor – elev, elevi- elevi, elev - clasă