Sunteți pe pagina 1din 20

ACATISTUL

MAICII DOMNULUI
«АХТЫРСКАЯ»
(2 / 15 iulie)
Tipărit
cu binecuvîntarea Prea Sfințitului
NICODIM
Episcop de Edineț și Briceni

© Seminarul Teologic Liceal de fete, „Sf. Cuv. Mc. Elisabeta”,


Edineț

2
Condacul 1
Celei alese din toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu și
Împărătesei, cîntare de laudă să-i aducem; care, în chip minunat, a
arătat icoana sa cea făcătoare de minuni, pe care este închipuită
Apărătoarea noastră lîngă crucea lui Hristos răstignit privindu-L.
Tu dar, Stăpînă atotmilostivă, cu mijlocirea ta cea caldă, din toate
nevoile și neputințele ne slobozește, pe cei ce cu umilință te
chemăm: Bucură-te, cea plină de har, care neîncetat te rogi lui
Hristos pentru noi.
Icosul 1
Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare și a toată făptura
Stăpînă, stînd lîngă crucea Fiului tău și privindu-I suferințele,
cuprinsă ai fost de nespusă durere și sufletul de multă întristare;
noi însă, privind la chipul tău cel îndurerat, cu umilință îți strigăm:
Bucură-te, Maica dumnezeiescului Cuvînt;
Bucură-te, sălaș al Duhului Sfînt;
Bucură-te, vas ales al Celui Preacurat;
Bucură-te, palat neîntinat;
Bucură-te, mirarea oștirilor îngerești;
Bucură-te, înălțarea celor pămîntești;
Bucură-te, cea cîntată de heruvimi;
Bucură-te, că ești slăvită într-un glas de serafimi;
Bucură-te, că bucurie nespusă la nașterea Fiului tău ai primit;
Bucură-te, că la patima Lui pe cruce Maica tuturor te-a numit;
Bucură-te, că har de a mîngîia pe cei îndurerați de la El ai luat;
Bucură-te, apărătoare milostivă prin care bucurie întregii lumi
s-a dat;
Bucură-te, cea plină de har, care neîncetat te rogi lui Hristos
pentru noi.
3
Condacul 2
Văzîndu-te pe tine, Născătoare de Dumnezeu Curată, Fiul Tău
şi Dumnezeu, stînd lîngă Crucea Sa şi cu durere împreună
pătimind cu El, te-a numit Maică a iubitului Său ucenic Ioan şi
prin acesta ţi-a înfiat întreg neamul creştinesc, ca să fii cu adevărat
Maica tuturor celor necăjiţi, care se roagă Lui, cîntîndu-I: Aliluia.

Icosul 2
Nepătrunsă şi neînţeleasă de minte a rămas pentru ucigătorii de
Dumnezeu iudei pătimirea cea de bună voie a lui Hristos; noi însă,
văzîndu-te înfăţişată pe sfînta icoană lîngă Crucea Fiului tău,
credem din adîncul sufletului, că tu primeşti suspinele îndurerate
ale celor ce se roagă ţie şi pentru aceasta cu mulţumire grăim:
Bucură-te, Maică preamilostivă;
Bucură-te, mîngîierea celor ce în boli suspină;
Bucură-te, acoperirea celor orfani;
Bucură-te, ocrotirea celor sărmani;
Bucură-te, Preacurată, Maica tuturor;
Bucură-te, sprijin în vremea necazurilor;
Bucură-te, îngrădirea noastră de rele;
Bucură-te, păzitoare ce înlături smintelile;
Bucură-te, ajutătoarea celor ce se roagă cu credință;
Bucură-te, întărirea celor slabi în nevoință;
Bucură-te, apărătoarea acestui sfînt locaș;
Bucură-te, că l-ai ales ție sălaș;
Bucură-te, cea plină de har, care neîncetat te rogi lui Hristos
pentru noi.
4
Condac 3
Cu puterea lui Dumnezeu, prin arătarea sfintei tale icoane, nu
încetezi să ne ocrotești pe noi, Atotbună Stăpînă, căci precum de
demult, așa și acum, în locaşul nostru, ai arătat purtarea ta de grijă
față de noi, pentru care închinîndu-ne ție cu dragoste, cîntăm lui
Hristos Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 3
Purtînd grijă de neamul omenesc, care a fost răscumpărat cu
Cinstitul Sînge al Fiului tău, Preacurată Stăpînă, icoana ta cea
plină de har ai binevoit a o arăta smeritului şi înţeleptului preot
Vasile şi pe aceasta cu minuni multe ai preaslăvit-o, ca toţi
credincioşii cu cîntări de laudă să cînte ţie:
Bucură-te, Fecioară ce ai dat nouă cinstita ta icoană;
Bucură-te, curată Maică fără de prihană;
Bucură-te, izvor pururea curgător al milei dumnezeiești;
Bucură-te, nădejdea celor pămîntești;
Bucură-te, ocrotirea noastră, a celor care chemăm ajutorul tău;
Bucură-te, izbăvirea de cursele celui rău;
Bucură-te, făclie purtătoare de lumină;
Bucură-te, că mulțimea dreptcredincioșilor cu dragoste ți se
închină;
Bucură-te, potolirea întristărilor celor obijduiți;
Bucură-te, ridicarea celor deznădăjduiți;
Bucură-te, apărătoare neadormită;
Bucură-te, ușa cea însuflețită;
Bucură-te, cea plină de har, care neîncetat te rogi lui Hristos
pentru noi.
5
Condac 4
Furtuna nedumeririi l-a cuprins pe preotul Vasile cînd a aflat
sfînta ta icoană, Preacurată, însă, cu frică rugîndu-se, a strigat
către tine, ca să-i fii în viaţa aceasta Ajutătoare, iar în ceasul morţii
Mijlocitoare; noi însă urmînd acestuia, îndrăznim aceeaşi
rugăciune ție să înălţăm, iar lui Hristos Dumnezeu să-I strigăm:
Aliluia.
Icosul 4
Auzind preotul cel cu frică de Dumnezeu în vis porunca ta,
Preacurată Fecioară, ca să spele cu apă sfîntul tău chip de pe
icoană şi s-o împodobească cu bună cuviinţă, s-a grăbit să
împlinească cu evlavie voia ta, cîntîndu-ți unele ca acestea:
Bucură-te, Maică, Stăpîna tuturor;
Bucură-te, că ne cercetezi în timpul necazurilor;
Bucură-te, Fecioară preacurată;
Bucură-te, că ai dăruit nouă icoană în har bogată;
Bucură-te, că ai proslăvit-o cu facere de minuni;
Bucură-te, izbînda multor creștini;
Bucură-te, grabnică ascultătoare și izbăvire de cel rău;
Bucură-te, că Îl pleci spre noi pe Hristos Dumnezeu;
Bucură-te, întărirea tuturor creștinilor;
Bucură-te, mîngîierea străinilor;
Bucură-te, că ne porți de grijă în timpul vieții;
Bucură-te, mijlocitoarea noastră în ceasul morții.
Bucură-te, cea plină de har, care neîncetat te rogi lui Hristos
pentru noi.

6
Condac 5
Stea purtătoare de lumină s-a arătat sfînta ta icoană, Stăpînă, în
casa înțeleptului preot, iar apa cu care a spălat icoana ta s-a
învrednicit de a primi putere tămăduitoare, pentru care cei ce au
băut din ea cu credință au primit vindecare plină de har, slăvind pe
Dumnezeu și cîntîndu-I: Aliluia.

Icosul 5
Arătîndu-te, Stăpînă, în vedenie cinstitului preot Vasile, în chip
prealuminos, i-ai poruncit ca apa cu care spălase cinstita ta icoană
să o dea celor bolnavi spre vindecare, din care ei gustînd și
vindecîndu-se, au strigat ție cu umilință:
Bucură-te, stea purtătoare de lumină;
Bucură-te, preabinecuvîntată Stăpînă;
Bucură-te, ajutătoare grabnică în grele încercări;
Bucură-te, că de la cinstita ta icoană primim felurite vindecări;
Bucură-te, izvorul tămăduirilor;
Bucură-te, mîngîierea tuturor oamenilor;
Bucură-te, izbăvirea de duhurile rele;
Bucură-te, prin care se înlătură patimile;
Bucură-te, trezirea glasului conștiinței;
Bucură-te, limanul bunei chibzuințe;
Bucură-te, scularea celor căzuți în grele păcate;
Bucură-te, mîntuirea noastră de veșnica moarte;
Bucură-te, cea plină de har, care neîncetat te rogi lui Hristos
pentru noi.

7
Condac 6
Propovăduitoare a minunilor tale s-a arătat mulțimea vindecată,
căci așezată în sfîntul locaș, cinstita ta icoană s-a arătat tuturor ca
o arvună plină de har, Preacurată, de care bucurîndu-se ca de o
vistierie dată de Dumnezeu au cîntat Lui : Aliluia.

Icosul 6
Prin multe minuni ai preaslăvit sfînta ta icoană, Maica lui
Dumnezeu, iar pe cel ce a aflat-o ca pe un ales al tău l-ai însemnat,
ridicîndu-l la fericirea raiului pe calea cea strîmtă a suferinţelor şi
a necazurilor, pentru care învredniceşte-ne şi pe noi de cereștile
bunătăți, cei ce-ți cîntăm ție cu credinţă şi dragoste:
Bucură-te, dătătoarea bunătăților celor cerești;
Bucură-te, că nu ne lipsești nici de cele pămîntești;
Bucură-te, izvorul cel nesecat al nemuririi;
Bucură-te, cea plină de har - te fericesc creștinii;
Bucură-te, luminoasă cunoștință a Duhului Sfînt;
Bucură-te, că ne chemi a viețui în sfințenie pe pămînt;
Bucură-te, corabia mîntuirii tuturor;
Bucură-te, mustrarea necredincioșilor;
Bucură-te, liman al bunătăților celor adevărate;
Bucură-te, săturarea celor înfometați de dreptate;
Bucură-te, chemarea la cereasca împărăție;
Bucură-te, vas care dai nouă adevărata bucurie;
Bucură-te, cea plină de har, care neîncetat te rogi lui Hristos
pentru noi.

8
Condac 7
Maica lui Dumnezeu, în chip minunat, ai ascultat rugăciunea
văduvei ce s-a rugat ție în fața cinstitei tale icoane, prin care a
cerut să porți grijă de fiicele ei, apoi te-ai arătat în vis împărătesei
Elisabeta, poruncindu-i să poarte de grijă copiilor orfani și astfel,
văzînd milostivirea ta, să cînte Celui Preaînalt: Aliluia.

Icosul 7
Porunca ta cea minunată împlinind-o, evlavioasa împărăteasă
pe amîndouă copilele cu grijă le-a crescut şi ea însăşi s-a grăbit să
vină la închinare înaintea chipului tău celui făcător de minuni,
poruncind să se zidească pentru acesta un preafrumos locaş, unde
toți să te slăvească așa:
Bucură-te, povățuitoarea orfanilor cea nevăzută;
Bucură-te, că izbăvești pe cei cu inimă împietrită;
Bucură-te, ocrotitoarea fecioarelor celor neajutorate;
Bucură-te, veghetoare în zi și în noapte;
Bucură-te, rîu de vindecări pururea curgător;
Bucură-te, mare ce îneci mulțimea patimilor;
Bucură-te, că te pleci spre rugăciunile celor smeriți;
Bucură-te, adîncul milei față de cei căzuți;
Bucură-te, noian de daruri bogate;
Bucură-te, scăldătoare ce afunzi necazurile toate;
Bucură-te, ridicarea celor zdrobiți și împovărați;
Bucură-te, ușurarea celor apăsați;
Bucură-te, cea plină de har, care neîncetat te rogi lui Hristos
pentru noi.
9
Condac 8
Maica lui Dumnezeu, străini şi pribegi suntem noi pe acest
pămînt, plini de dureri şi de boli şi, ispitiţi fiind de înşelăciunile
lumii acesteia şi de uneltirile duhului răutăţii, am aflat în tine
izvorul nesecat al darurilor pline de har, prin care nădăjduim să
dobîndim Împărăția cea Cerească, unde vom cînta Domnului:
Aliluia.

Icosul 8
Toată lumea slăvește preabinecuvîntatul tău nume, Născătoare
de Dumnezeu, şi cu evlavie cinsteşte înfăţişarea dumnezeiescului
tău chip, prin care negrăite minuni în întreaga lume ai săvîrşit.
Pentru aceasta şi noi, văzînd icoana ta cea făcătoare de minuni,
Maica lui Dumnezeu, cu umilinţă strigăm ţie:
Bucură-te, Fecioară prealăudată;
Bucură-te, că întărești prin minuni credința cea adevărată;
Bucură-te, zid nesurpat și strajă neadormită;
Bucură-te, nădejdea mîntuirii cea neclintită;
Bucură-te, risipirea întunericului ereziilor;
Bucură-te, nimicirea și înlăturarea schismelor;
Bucură-te, dătătoarea a tot binele și a bunătății;
Bucură-te, izgonitoarea duhurilor răutății;
Bucură-te, risipirea gîndurilor spurcate;
Bucură-te, smerirea inimilor învîrtoșate;
Bucură-te, că ai dăruit locașului nostru icoana ta cea sfîntă;
Bucură-te, Preamilostivă – într-un glas obștea noastră te cîntă;
Bucură-te, cea plină de har, care neîncetat te rogi lui Hristos
pentru noi.
10
Condac 9
Toată oştirea îngerească slujeşte ţie, Stăpînă a lumii, slăvindu-
te în Sionul cel Ceresc şi, cinstindu-te cu dragoste, înalţă glas fără
tăcere Unuia Celui ce te-a preaslăvit, Singurului Dumnezeu:
Aliluia.

Icosul 9

Firea omenească nu poate după vrednicie să te preaslăvească,


Maica Fecioară; cetele îngereşti se minunează şi cîntă ţie cu glas
de laudă, Născătoare de Dumnezeu, iar noi, păcătoşii, cu
mulţumire cinstindu-te, aceste cîntări aducem ție:
Bucură-te, scară care ai unit cerul și pămîntul;
Bucură-te, chivot ce ai născut pe Dumnezeu-Cuvîntul;
Bucură-te, carte în care S-a scris Cuvîntul întrupat;
Bucură-te, că prin tine Dumnezeu asemenea nouă S-a arătat;
Bucură-te, Maică, Născătoare de Dumnezeu;
Bucură-te, că mijlocești pentru noi la Fiul tău;
Bucură-te, că înaintea Lui se cutremură puterile iadului;
Bucură-te, prin care se nimicesc lucrările diavolului;
Bucură-te, slava puterilor cerești;
Bucură-te, că ești cîntată de oștile îngerești;
Bucură-te, acoperămînt și îndestulare a mănăstirilor;
Bucură-te, ocrotitoarea caselor creștinilor;
Bucură-te, cea plină de har, care neîncetat te rogi lui Hristos
pentru noi.

11
Condac 10
Vrînd ca toţi credincioşii să se mîntuiască, reverşi din belşug
darurile ajutorului tău celui plin de har peste toţi cei ce scapă la
tine, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, şi cu acoperămîntul tău
de Maică de uneltirile şi cursele diavoleşti îngrădeşti pe tot omul,
care cu credinţă cîntă lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 10
Zid eşti fecioarelor, Preabinecuvîntată Fecioară, şi tuturor
credincioşilor Acoperămînt şi Apărare de vrăjmaşii cei văzuţi şi
nevăzuţi. Drept aceea, nici pînă acum nu încetezi să ne arăţi
ajutorul tău cel bun de la sfîntul tău chip, înaintea căruia căzînd,
cu umilinţă îţi grăim:
Bucură-te, Maica Celui Preaînalt;
Bucură-te, prin care am cunoscut pe Dumnezeu Cel adevărat;
Bucură-te, ușa Împărăției Cerești;
Bucură-te, cîrmuirea vieții pămîntești;
Bucură-te, ancoră tare și zid neclintit;
Bucură-te, dumnezeiesc acoperămînt;
Bucură-te, îngrădirea noastră de rele;
Bucură-te, rouă care potolești patimile;
Bucură-te, grabnică scăpare celor ce aleargă la ajutorul tău;
Bucură-te, mijlocitoarea lumii la Dumnezeu;
Bucură-te, că nu încetezi să porți grijă de noi;
Bucură-te, ajutătoarea noastră în nevoi;
Bucură-te, cea plină de har, care neîncetat te rogi lui Hristos
pentru noi.

12
Condac 11
Cîntare de mulţumire aducem ţie, Stăpînă Preacurată, ceea ce
ne-ai dăruit nouă mult-tămăduitorul tău chip, la care cu umilinţă
căutînd, te rugăm: inima noastră cea împietrită în fărădelegi o
adapă cu har din belşug și lacrimi de umilinţă ne dăruiește, ca
prin ele curăţindu-ne de mulțimea păcatelor să ne învrednicim
împreună cu toți sfinţii a cînta Împăratului Slavei: Aliluia.

Icosul 11
Candelă purtătoare de lumină şi plină de untdelemnul milei, te-
ai arătat în Biserica lui Hristos, Stăpînă, luminînd toate marginile
pămîntului cu lumina adevăratei vederi de Dumnezeu şi aducînd la
fericirea veşnică pe cei ce-ţi cîntă ţie unele ca acestea:
Bucură-te, bucuria noastră cea negrăită;
Bucură-te, mireasă ce nu știi de nuntă;
Bucură-te, comoara bunătăților celor cerești;
Bucură-te, bogăția darurilor duhovnicești;
Bucură-te, chipul rugăciunii curate;
Bucură-te, întărirea celor prigoniți pentru dreptate;
Bucură-te, veșmînt dumnezeiesc al Celui Preaînalt;
Bucură-te, locaș sfințit și preacurat;
Bucură-te, stîlp și îngrădire a fecioriei;
Bucură-te, tărie neclintită a căsătoriei;
Bucură-te, cămara Luminii cea neînserată;
Bucură-te, Fecioară binecuvîntată;
Bucură-te, cea plină de har, care neîncetat te rogi lui Hristos
pentru noi.

13
Condac 12
Ca pe o arvună de mîntuire ne-ai dăruit nouă cinstita ta icoană,
Stăpînă, şi la ea căutînd, cu dinadinsul ne rugăm ţie: primeşte
închinarea adusă ţie şi în necazurile noastre dăruieşte-ne ajutor şi
ocrotire, ca totdeauna să strigăm Celui născut din tine, lui Hristos
Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 12
Cîntînd minunile tale, Maica lui Dumnezeu Preacurată,
propovăduim mila ta faţă de noi, căci de multe ori semnele
minunate ale milostivirii tale arătîndu-se aici de la cinstita ta
icoană, care doar prin credinţă se înţeleg, credincioşii nevoindu-se,
îndrăznesc să-ţi cînte ţie:
Bucură-te, apărătoare Doamnă nebiruită;
Bucură-te, Maică sfîntă;
Bucură-te, îți cîntă obștea monahiilor;
Bucură-te, te laudă ceata creștinilor;
Bucură-te, cereasca noastră ocrotitoare;
Bucură-te, către Domnul pururea mijlocitoare;
Bucură-te, te slăvește mulțimea toată;
Bucură-te, Fecioară binecuvîntată;
Bucură-te, Maică ce ne arăți calea desăvîrșirii;
Bucură-te, pricinuitoarea noastră de mîntuire;
Bucură-te, pod care duci la cele cerești;
Bucură-te, mulțimea bunătăților dumnezeiești;
Bucură-te, cea plină de har, care neîncetat te rogi lui Hristos
pentru noi.

14
Condac 13
O, întru tot cîntată Maică a Domnului nostru Iisus Hristos,
primeşte cu milostivire această puţină rugăciune a noastră, pe care
o aducem ție cu dragoste, şi cu atotputernica ta ocrotire şi
mijlocire izbăveşte-ne de chinurile cele veşnice, ca la sfîrşitul
vieţii noastre să ne învrednicim împreună cu toţi sfinţii să cîntăm
lui Dumnezeu: Aliluia. (de 3 ori)

Apoi Icosul 1 și Condacul 1

Rugăciune
către Născătoarea de Dumnezeu
Împărăteasa mea preabună, și nădejdea mea, Născătoare de
Dumnezeu, primitoarea săracilor, ajutătoarea străinilor, bucuria
celor mâhniți, acoperitoarea celor necăjiți, vezi-mi nevoia, vezi-mi
necazul, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un
străin. Necazul meu îl știi, ci-l dezleagă precum voiești, că n-am
alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă
mângâietoare bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să
mă ajuți, și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.
Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, Marie, Domnul
este cu tine. Binecuvîntată ești tu între femei și binecuvîntat este
Rodul pîntecelui tău, că ai născut pe Mîntuitorul sufletelor noastre.

Otpustul

15
Troparul icoanei „Ахтырская”,
glasul 4:

Preabinecuvîntată Fecioară Născătoare de Dumnezeu Curată,


stînd lîngă Crucea Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, ai răbdat
mare suferinţă şi ai primit de la El harul de a mîngîia pe cei aflaţi
în suferinţe. Pentru aceasta căutînd cu evlavie la preacuratul tău
chip şi văzîndu-te înfăţişată lîngă Crucea Mîntuitorului nostru, cu
umilinţă strigăm către tine: Folositoare grabnică, bună şi
milostivă, grăbeşte să ne izbăveşti de tot necazul, nevoia şi boala
şi mîntuieşte sufletele noastre, ca să te slăvim cu mulţumire în
veci.

Condacul icoanei „Ахтырская”,


glasul 8:

Veniţi credincioşilor la izvorul milei şi al îndurărilor, la chipul


cel făcător de minuni al Preacuratei Fecioare: căci acesta ne-a fost
dat nouă de sus, pentru mîntuirea sufletelor şi al trupurilor;
acestuia închinîndu-ne cu dragoste, să strigăm către Născătoarea
de Dumnezeu: o, Întru tot cîntată Maică, o Împărăteasă
Atotmilostivă, acoperă-ne şi ne păzeşte de tot răul cu mijlocirea ta
de Maică înaintea lui Dumnezeu.

16
ISTORIA
ICOANEI MAICII DOMNULUI
„АХТЫРСКАЯ”
2 / 15 iulie

Această icoană are chipul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu


înfăţişat pînă la jumătate, avînd mîinile la piept pentru rugăciune.
În stînga Ei – Domnul Iisus Hristos, răstignit pe Crucea de pe
Golgota.

Icoana Făcătoare de minuni a Maicii Domnului, numită „din


Ahtîr” fost descoperită în ziua de 2 iulie 1739 în oraşul Ahtîrka,
gubernia Harikovului (în prezent – regiunea Sumsk, Ucraina).
Chipul care strălucea a fost aflat de către preotul bisericii
„Acoperămîntul Maicii Domnului” – Vasile Danilov în iarbă, în
timpul cositului. Icoana a fost adusă în casa sa. După trei ani de la
aducerea icoanei în casă, în ziua sărbătoririi Acoperămîntului
Maicii Domnului, preotul a intrat în camera unde era icoana şi a
rămas mirat de lumina neobişnuită care izvora din icoană. Acest
lucru a început să se întîmple adesea, dar preotul se ruga cu
evlavie și nimănui n-a spus nimic despre aceasta. Odată, în
vedenie, preotul a văzut-o pe Maica Domnului și a auzit porunca
Ei ca să şteargă praful de pe icoana găsită de către el și s-o spele
cu apă curată. Trezindu-se din somn, preotul imediat a împlinit
acest lucru și a adunat apa într-un vas ca s-o ducă dimineaţa să o
arunce la rîu. Adormind din nou, a văzut în vis cum mergea la rîu,
purtînd vasul cu apa care spălase icoana, dar pe drum el a auzit
glasul Maicii Domnului: „întoarce-te acasă și păstrează această
apă; ea va vindeca pe toți cei care suferă de febră”. Preotul avea

17
o fiică care de mult timp era bolnavă de febră. Cînd s-a trezit, i-a
să bea din această apă și fata s-a însănătoşit imediat.
Apoi preotul Vasile i-a încredinţat iconografului Ioan să
restaureze icoana. Cunoscînd despre vindecările minunate,
iconograful a spălat icoana cu apă și i-a dat fiului său, care suferea
de febră, să bea din ea: acesta de asemenea s-a însănătoşit.
Pregătindu-se să înceapă munca noaptea, iconograful a auzit o
voce ce venea din icoană: „Ridică-te! A venit timpul să duci
icoana înapoi de unde ai primit-o. Tu nu poţi s-o refaci”.
Iconograful s-a rugat înaintea icoanei pînă dimineață, și dis-de-
dimineaţă a întors icoana preotului Vasile, care, fiind convins de
puterea ei făcătoare de minuni, a aşezat-o în biserica
„Acoperămîntului Maicii Domnului”, după care cei care sufereau
de febră au început să se roage înaintea acestei icoane și primeau
vindecare în chip minunat.
Vestea despre o nouă icoană făcătoare de minuni s-a răspîndit
foarte repede. Cu binecuvîntarea mitropolitului Antonie
(Cernovski; 1742-1748) al Moldovei în 1743 au fost efectuate mai
multe cercetări ale vindecărilor minunate. După obţinerea
confirmărilor în scris de la martori a fost alcătuit un raport pentru
Sfîntul Sinod. Din porunca împărătesei Elisabeta Petrovna din 26
noiembrie 1744 a fost efectuată o nouă investigaţie, iar mai apoi,
în 1746 – încă una, aceasta fiind prezidată de către arhiepiscopul
Ambrozie (Dubnevici; 1742-1750) al Cernigovului şi
arhimandritul Lavrei Kievo-Pecerska Timotei (Şcerbatski, ulterior
mitropolitul Kievului)
Vestea despre minunile săvîrşite de la această icoană s-a
răspîndit şi la Curtea împărătească, întrucît Maica Domnului s-a
arătat în vis baronesei fon Veydel, care era văduvă şi bolnavă;
18
aceasta vizitase oraşul Ahtîrka în anul 1748. Maica Domnului i-a
descoperit ziua cînd în curînd va răposa şi i-a poruncit să împartă
averea şi moşia celor nevoiaşi, făgăduindu-i că va avea grijă de
cele două fiice ale ei minore. Baroneasa a împărţit averea și, într-
adevăr, peste cinci zile a murit. Vestea despre toate acestea a ajuns
pînă la împărăteasă şi Elisabeta Petrovna a luat copilele orfane la
curte, le-a crescut şi le-a căsătorit: pe una cu contele Panin, pe
cealaltă cu contele Cernîşov. Ambele pînă la moarte au făcut
donaţii generoase catedralei în care se afla icoana.
În 1751 Sfîntul Sinod, finalizînd îndelungata „investigație
despre minunile sfintei icoane”, a decis ca icoana „din Ahtîr” să
fie cinstită ca făcătoare de minuni. În oraşul Ahtîrka Sfîntul Ierarh
Ioasaf al Belgorodului a fost pusă temelia unei măreţe catedrale
potrivit proiectului arhitectului Rastrelli.
În 1768 din donația împărătesei Elisabeta pe locul unde s-a
arătat icoana a fost zidită Catedrala de piatră în cinstea
Acoperămîntului Maicii Domnului, în care icoana s-a aflat pînă la
răpirea ei în 1903 în timpul cînd a fost dusă pentru restaurare în
oraşul Sankt-Petersburg. În 1766, cu binecuvîntarea episcopului
Porfirie (Kraiski; 1863-1768) al Belgorodului – a fost rînduit ca
icoana Maicii Domnului, numită „din Ahtîr” să fie sărbătorită în
ziua de 2 iulie. Din 1844 în fiecare an în sîmbăta Treimii
(Cincizecimii) se făcea litanie solemnă cu icoana de la biserica
Acoperămîntul Maicii Domnului la mănăstirea Sfintei Treimi din
apropiere. În Duminica Tuturor Sfinţilor icoana era readusă în
catedrala Acoperămîntul Maicii Domnului.
Potrivit unei tradiţii, această icoană a fost cu Petru cel Mare în
lupta de la Poltava în 1709, adică încă înainte de cea de a doua
aflare a ei în anul 1739.
19
După 1917 icoana s-a pierdut. Mai apoi s-a aflat, că prin căi
necunoscute sfînta icoană a ajuns în oraşul Harbin, fiind
cumpărată de către S. A. Stepanov. Potrivit mărturiei protoiereului
N. Trufanov din Harbin, care de mai multe ori s-a închinat la
icoana din Ahtîr cînd ea se afla în biserica din oraşul Ahtîrka,
icoana dobîndită de Stepanov era anume acea făcătoare de minuni.
În anii 1950, fiul lui Stepanov a dus icoana în Brazilia, iar mai
apoi în San-Francisco, unde a transmis-o Comitetului de tineret
ortodox rus ca o binecuvîntare. După aceasta icoana din Ahtîr a
fost preluată de către arhiepiscopul de Sidney Ilarion (Capral) (în
prezent mitropolit al Americii de Răsărit şi de New-York, Întîi-
stătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse de peste hotare).
În 1975 informaţia despre faptul că icoana pierdută din Ahtîr se
află în San-Francisco a ajuns şi în U.R.S.S. În 1995 mitropolitul
de Harikov şi Bogoduhov Nicodim (Rusnac) a adus o copie a
sfintei icoane şi a aşezat-o în catedrala „Acoperămîntul Maicii
Domnului” din Ahtîrka. În cinstea acestui eveniment a treia zi
după sărbătoarea Sfintei Treimi (Duminica Cincizecimii) a fost
reluată litania pe locul mănăstirii Sfintei Treimi din apropiere.
Această procesiune se săvîrşea încă din anul 1844 în sîmbăta
Treimii (Cincizecimii), icoana fiind adusă înapoi în Duminica
Tuturor Sfinţilor. La 15 iunie 1999 în oraşul Ahtîrka au avut loc
solemnităţi cu ocazia celei de-a 260-a aniversări a aflării icoanei
făcătoare de minuni, numită „din Ahtîr”.
O copie făcătoare de minuni a icoanei „Ахтырская” se află în
mănăstirea de maici Sfînta Fericita Xenia din satul Bănceni,
regiunea Cernăuți, la care credincioșii, închinîndu-se cu credință,
primesc tămăduiri de boli și neputințe.

20